Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská Sobota

Mesto Rimavská Sobota

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota vyhlasuje výberové konanie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľných miest pri výkone práce vo verejnom záujme.

Kraj: Banskobystrický
Číslo výberového konania: VK/ 01/2013/DEI
Názov pozície: rodinný asistent - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu s názvom „ Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti“
Počet voľných miest: 2 miesta, doba určitá 24 mesiacov, predpokladaný nástup: 01.07.2013
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ( ďalej len „SPODaSK“)
Miesto výkonu práce: okres Rimavská Sobota
Hlavné úlohy: Základom pracovnej náplne rodinného asistenta bude sociálna práca v rodinách, v ktorých úrad práce sociálnych vecí a rodiny ( ďalej len „UPSVR) vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a prenos výstupov z vykonávanej sociálnej práce do systému opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Rodinný asistent bude vykonávať opatrenia SPODaSK v prirodzenom rodinnom prostredí detí a v rámci kompetencie UPSVR s cieľom podpory a pomoci rodine na predchádzanie umiestňovania detí do náhradnej starostlivosti a poskytovanie podpory rodinám, ak sa dieťa vráti do svojej rodiny z náhradnej starostlivosti.

Požiadavky na zamestnanca:

• požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca

• prax: nevyžaduje sa. Výhodou je angažovanie sa formou dobrovoľníctva v individuálnej a skupinovej práci s rodinami a deťmi.

• požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: flexibilita a otvorenosť pre prácu v špecifických podmienkach, angažovanosť pre sociálnu prácu s ohrozenou a dysfunkčnou rodinou, zvládanie stresu a záťažových situácií, schopnosť efektívnej komunikácie s rizikovou klientelou a participujúcimi inštitúciami, jasné a zrozumiteľné vyjadrovanie, podporné, empatické a asertívne vystupovanie, záujem o odborný rast, schopnosť vyjednávania, advokácie záujmov klienta, facilitačné zručnosti, empatia, zdravá sebareflexia a altruizmus, vnútorná vyrovnanosť, schopnosť konštruktívne riešiť konfliktné situácie , systematicky si organizovať prácu, schopnosť motivovať a získať si pre spoluprácu všetkých členov rodiny. Uchádzač o pozíciu by mal byť citlivý na kultúrne špecifiká prostredia, v ktorom sa klient pohybuje a pristupovať k nim s rešpektom.

• požadované odborné znalosti: znalosť zákonov, najmä zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov, Dohovoru o právach dieťaťa. Znalosť metód a prístupov v sociálnej práci, orientácia v procese rodinnej dynamiky.

• Jazykové znalosti: nevyžadujú sa

• Počítačové znalosti: MS Office ( Word, Excel, Powerpoint), Internet

• Iné znalosti: vodičský preukaz skupiny „B“ a praktické skúsenosti s jazdou osobným motorovým vozidlom


Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:

a) písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania
b) kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu potvrdzujúceho vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca
c) kópiu výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace
d) profesijný štrukturovaný životopis
e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách a) až d)
f) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov pre účely tohto výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je od 22.05.2013 do 31.05.2013. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu, alebo pri osobnom padaní, dátum podania v podateľni UPSVR Rimavská Sobota, Čerenčianska 18. Na obálke je potrebné uviesť heslo „výberové konanie“ a číslo výberového konania. Na žiadosti ku ktorým nebudú priložené všetky požadované doklady a na žiadosti zaslané po termíne uvedenom v tomto oznámení sa nebude prihliadať.

Miesto podania: písomne na adresu: Osobný úrad, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota alebo v podateľni UPSVR Rimavská Sobota, Čerenečianska 18

Kontakt pre poskytnutie informácií: PaedDr. Beata Janoštiaková, tel. číslo: 047/2450 120, e-mail: Beata.Janostiakova@upsvr.gov.sk


 


 
 

webygroup

Mestský cintorín

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Cukrovarská 4983
Cukrovarská 4983 (v Tescu),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 321 44 13

dnes je: 24.10.2016

meniny má: Kvetoslava


English version
Magyar verzió

18920009

Úvodná stránka