Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská Sobota

Mesto Rimavská Sobota

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota vyhlasuje výberové konanie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľných miest pri výkone práce vo verejnom záujme.

Kraj: Banskobystrický
Číslo výberového konania: VK/ 01/2013/DEI
Názov pozície: rodinný asistent - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu s názvom „ Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti“
Počet voľných miest: 2 miesta, doba určitá 24 mesiacov, predpokladaný nástup: 01.07.2013
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ( ďalej len „SPODaSK“)
Miesto výkonu práce: okres Rimavská Sobota
Hlavné úlohy: Základom pracovnej náplne rodinného asistenta bude sociálna práca v rodinách, v ktorých úrad práce sociálnych vecí a rodiny ( ďalej len „UPSVR) vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a prenos výstupov z vykonávanej sociálnej práce do systému opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Rodinný asistent bude vykonávať opatrenia SPODaSK v prirodzenom rodinnom prostredí detí a v rámci kompetencie UPSVR s cieľom podpory a pomoci rodine na predchádzanie umiestňovania detí do náhradnej starostlivosti a poskytovanie podpory rodinám, ak sa dieťa vráti do svojej rodiny z náhradnej starostlivosti.

Požiadavky na zamestnanca:

• požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca

• prax: nevyžaduje sa. Výhodou je angažovanie sa formou dobrovoľníctva v individuálnej a skupinovej práci s rodinami a deťmi.

• požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: flexibilita a otvorenosť pre prácu v špecifických podmienkach, angažovanosť pre sociálnu prácu s ohrozenou a dysfunkčnou rodinou, zvládanie stresu a záťažových situácií, schopnosť efektívnej komunikácie s rizikovou klientelou a participujúcimi inštitúciami, jasné a zrozumiteľné vyjadrovanie, podporné, empatické a asertívne vystupovanie, záujem o odborný rast, schopnosť vyjednávania, advokácie záujmov klienta, facilitačné zručnosti, empatia, zdravá sebareflexia a altruizmus, vnútorná vyrovnanosť, schopnosť konštruktívne riešiť konfliktné situácie , systematicky si organizovať prácu, schopnosť motivovať a získať si pre spoluprácu všetkých členov rodiny. Uchádzač o pozíciu by mal byť citlivý na kultúrne špecifiká prostredia, v ktorom sa klient pohybuje a pristupovať k nim s rešpektom.

• požadované odborné znalosti: znalosť zákonov, najmä zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov, Dohovoru o právach dieťaťa. Znalosť metód a prístupov v sociálnej práci, orientácia v procese rodinnej dynamiky.

• Jazykové znalosti: nevyžadujú sa

• Počítačové znalosti: MS Office ( Word, Excel, Powerpoint), Internet

• Iné znalosti: vodičský preukaz skupiny „B“ a praktické skúsenosti s jazdou osobným motorovým vozidlom


Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:

a) písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania
b) kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu potvrdzujúceho vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca
c) kópiu výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace
d) profesijný štrukturovaný životopis
e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách a) až d)
f) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov pre účely tohto výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je od 22.05.2013 do 31.05.2013. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu, alebo pri osobnom padaní, dátum podania v podateľni UPSVR Rimavská Sobota, Čerenčianska 18. Na obálke je potrebné uviesť heslo „výberové konanie“ a číslo výberového konania. Na žiadosti ku ktorým nebudú priložené všetky požadované doklady a na žiadosti zaslané po termíne uvedenom v tomto oznámení sa nebude prihliadať.

Miesto podania: písomne na adresu: Osobný úrad, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota alebo v podateľni UPSVR Rimavská Sobota, Čerenečianska 18

Kontakt pre poskytnutie informácií: PaedDr. Beata Janoštiaková, tel. číslo: 047/2450 120, e-mail: Beata.Janostiakova@upsvr.gov.sk


 


 
 

webygroup

Mestský cintorín

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max (v Kauflande)
Nám. Š. M. Daxnera,
979 01 Rimavská Sobota

ďalšie dni

Sobota 20.12.
Lekáreň Dr. Max (v Kauflande)
Nám. Š. M. Daxnera,
979 01 Rimavská Sobota
Nedeľa 21.12.
Lekáreň Jazmín
Železničná 686/23
Streda 24.12.
Lekáreň Pri Nemocnici
Šrobárova,
979 01 Rimavská Sobota
Štvrtok 25.12.
Lekáreň Média
B. Bartóka 1505/1,
979 01 Rimavská Sobota
+421 917 264 573
Piatok 26.12.
Lekareň Salvator
Ul. Povstania 607/13,
979 01 Rimavská Sobota
Sobota 27.12.
Lekáreň Západ
V. Clementisa 4754,
979 01 Rimavská Sobota

dnes je: 20.12.2014

meniny má: Dagmara


English version
Magyar verzió

11094857

Úvodná stránka