Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

HLASUJTE za projekt Soboťanská detská herňaVytlačiť
 

Chceme Vás poprosiť o podporu hlasovania za náš projekt Soboťanská detská
herňa, ktorá má byť v nových priestoroch komunitného centra. Je to jediný projekt pre Rimavskú Sobotu.


  Odkaz na hlasovanie: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/lucenec

                   Hlasovať je možné do 31. marca 2017!

Projekt bude zameraný na vytvorenie priestoru pre mamičky s deťmi a rodiny z rôznych sociálnych prostredí. Cieľom bude začleňovanie vylúčených komunít, nadväzovanie priateľských susedských vzťahov a vytvorenie podpornej skupiny mamičiek. Zároveň chceme v detskej herni pomocou montessori pomôcok dať možnosť mamičkám všestranne rozvíjať schopnosti ich detí. Herňa bude súčasťou komunitného centra, kde sa budeme sústrediť na vzdelávacie aktivity a workshopy zamerané na rôzne oblasti výchovy a vývinu detí.
Dôvodom podania projektu je potreba vytvorenia bezpečného, sociálneho a kreatívneho prostredia pre mamičky s deťmi, ktoré v Rimavskej Sobote chýba. Zároveň tak vytvoríme priestor, kde sa budú môcť bezplatne stretávať budúce mamičky a mamičky s deťmi a realizovať si svoje vlastné aktivity. Finančné prostriedky budú použité najmä na zariadenie herne a kúpu pomôcok pre deti.

Miloslav Kováč
Spoločnosť Úsmev ako dar
 Komunitné centrum Úsmev ako dar
SNP 15 | 979 01 Rimavská Sobota | Slovakia
 + 421 918 954 274
 + 421 940 330 182

www.usmev.sk
www.nahradnarodina.sk
www.facebook.com/usmev.sk
 


 
 

Stav verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste Rimavská SobotaVytlačiť
 

V pondelok 20. marca pokračovalo zasadnutie mestského zastupiteľstva. Prvým prejednávaným bodom bol Stav verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste Rimavská Sobota, Činnosť Mestskej polície v roku 2016. Správu predložil náčelník Mestskej polície Peter Berecz.

Zo správy vyplýva, že tendencia výskytu kriminality v meste má mierne klesajúci trend. V Mestskej polícii v súčasnej dobe pracuje 12 zamestnancov, naďalej je tam chránená dielňa, v ktorej sú zamestnaní 5 zdravotne postihnutí pracovníci. Do konca decembra 2016 prebiehal projekt Občianska hliadka, ktorého prínos je badateľný.

Náčelník informoval, že sa naďalej vyskytujú prípady porušovania verejného poriadku, ktoré sú zapríčinené najmä správaním bezdomovcov a neprispôsobivých občanov. Stabilizovala sa situácia s odchytom psov, starostlivosť o ne je zabezpečovaná pracovníčkou prostredníctvom dohody o vykonaní práce.

Na potrebu zabezpečenia Občianskej hliadky aj počas tohto roka upozornili poslanci Mgr. Bitala a Mgr. Főző. Peter Berecz informoval, že zistí možnosti jej zriadenia aj v tomto roku. Zároveň upozornil na to, že je potrebné klásť väčší dôraz na výchovu detí a mládeže, zabezpečovať pre nich prednášky na témy, čo sa môže a čo nie, aby napríklad poznali aj náplne jednotlivých všeobecne záväzných nariadení /VZN/.

JUDr. Š. Baláž sa poďakoval pracovníkom Mestskej polície, ako aj pracovníkom OO PZ za ich činnosť pri odhaľovaní trestnej činnosti a pri ochrane zdravia a majetku občanov mesta. V správe však podľa neho chýbajú napríklad informácie o opatreniach na zamedzenie rozmáhajúceho sa gamblerstva.

Ing. Urban položil smerom k náčelníkovi otázku, čo je potrebné urobiť, aby v meste mohla byť realizovaná Pešia hliadka. Mgr. Tóth navrhol zlepšiť vybavenosť interiéru sídla Mestskej polície, keďže je značne zastaralé.

PaedDr. J. Sojka sa vyjadril, že na Slovensku je priemerný počet policajtov na počet obyvateľov- 1: 1000. Policajtov by sme teda mali mať viac. Poukázal aj na pretrvávajúci trend znečisťovania životného prostredia nezodpovednými psíčkarmi.

Poslanci predmetnú Správu zobrali na vedomie.

                                                                                                    -red-


 
 

VÝZVA NA PREVENTÍVNE OPATRENIA NA OCHRANU PRED POVODŇAMI VIAZANÉ NA VODNÝ TOKVytlačiť
 

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje 21. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok.

Oprávnení žiadatelia:
- štátne organizácie vykonávajúce správu vodného toku a
správu vodných stavieb
- nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov
alebo ich úsekov podľa vodného zákona
Všetky subjekty, a to nezávisle od ich právnej formy, ktoré
spadajú pod vyššie uvedené vymedzenie, sú oprávnenými
žiadateľmi/prijímateľmi.
Zároveň osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak
je odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byť riadne
splnomocnená na výkon predmetných úkonov.

Prioritná os: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
so zameraním na ochranu pred povodňami

Špecifický cieľ: Zníženie rizika povodní a negatívnych
dôsledkov zmeny klímy

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.
Maximálna výška na projekt nesmie prekročiť sumu:
50 mil. €
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov
EÚ vyčlenených na výzvu je
290 000 000 €

Dátum uzavretia 1 hodnotiaceho kola: 31.5.2017
Dátum uzavretia 2 hodnotiaceho kola: 30.8.2017
Dátum uzavretia n hodnotiaceho kola: v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Viac info:

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/21-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-preventivne-opatrenia-na-ochranu-pred-povodnami-viazane-na-vodny-tok-s-kodom-opkzp-po2-sc211-2017-21/

alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel. 0948 001 086

                                                                           Agentúra pre rozvoj Gemera


 
 

Verejný hovor s obyvateľmi Sídliska Západ- Sobôtka- KľačanyVytlačiť
 

V utorok 21. marca sa v priestoroch ZŠ. Š. M. Daxnera na sídlisku Západ konal Verejný hovor s obyvateľmi mestskej časti Sídliska Západ- Sobôtka- Kľačany.

Zúčastnili sa ho primátor mesta J. Šimko, prednosta Mestského úradu Š. Szántó, viceprimátor L. Rigó, vedúci odborov Mestského úradu, riaditeľ Technických služieb mesta Tibor Barto, poslanci mestského zastupiteľstva a obyvatelia. Na úvod primátor informoval o znížení úverového zaťaženia mesta, o realizovaných rozvojových aktivitách v meste- asfaltovanie ulíc a chodníkov, o úspore mesta vo výške 702 000 eur. Po úvodných slovách otvoril diskusiu.

Občania sa obrátili na vedenie mesta s viacerými, aj opakujúcimi sa problémami:

Pani Eleková poukázala na nezodpovedné správanie psíčkarov na sídlisku, ktorí sú po upozorneniach od spoluobčanov navyše aj arogantní a bezočiví. Vyjadrila sa, že slušní ľudia sú voči takýmto obyvateľom bezmocní.

Pán Kolenička, predseda samosprávy Ul. Českej a Ul. Clementisa predniesol požiadavku tamojších obyvateľov, ktorí sa dožadujú vyasfaltovania prístupového chodníka k bytovke, pričom je to už 4- ročná záležitosť. Ďalej požiadal pracovníkov TSM, aby boli pri kosení a úprave zelene ohľaduplnejší.

Pani Nociarová predniesla sťažnosť na bytovku na Ul. Českej- hluk, množstvo odpadkov. Vyjadrila názor, že predmetnú bytovku by bolo potrebné zavrieť, pretože správanie viacerých jej obyvateľov znižuje kvalitu bývania ľudí v okolitých činžiakoch.

Odznel aj podnet v súvislosti s chodníkmi v strednej časti Sobôtky, ktoré sú v katastrofálnom stave. Primátor sa vyjadril, že daný chodník je veľmi zle riešený a celá ulica je zle naprojektovaná. Zároveň upozornil na to, že na Sobôtke nie sú zatiaľ názvy ulíc a vyzval občanov, aby poslali svoje návrhy.

Ďalší občan sa na margo nezodpovedných psíčkarov vyjadril, že keby boli prísnejšie opatrenia ohľadne držania zvierat, nebolo by toľko problémov. Keď niekto robí neporiadok, treba ho postihnúť.

K načrtnutým problémom sa vyjadrili aj prítomní poslanci. Poslanec Ing. I. Hazucha informoval aj o prosbe riaditeľky a zamestnankýň Materskej školy na Sídlisku Západ o vyčlenenie plochy okolo MŠ, do ktorej by nemali prístup psíčkari a bola by tak chránená od znečistenia psími exkrementami.

Ďalej odzneli aj sťažnosti na nedostatok parkovacích miest, sťažnosti na aktivačných pracovníkov, na znečisťovanie chodníkov, ulíc, zelene pri bytovkách atď. Vedenie mesta sa všetkými predostretými problémami bude zaoberať.

                                                                                              -red-


 
 

GRANTOVÝ PROGRAM: OPORA 2017Vytlačiť
 

Nadácia SPP vyhlasuje grantový program OPORA 2017 na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Pod znevýhodnené skupiny obyvateľstva rozumieme:
telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených ľudí,
opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy,
opustených starších ľudí, ľudí bez domova atď.
Oprávnení žiadatelia:
 mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové
organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby,
občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, nadácie
a neinvestičné fondy
 štátne organizácie poskytujúce sociálne služby a
zariadenia poskytujúce sociálne služby, (napr. domovy
sociálnych služieb, stanice SOS, denné stacionáre,
chránené bývanie)
 špeciálne školy
 iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci


Cieľ:
Podporovať projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu.

Celková suma na prerozdelenie v tomto kole je 45 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 500 €

Jeden žiadateľ môže predložiť maximálne 2 projekty.

Uzávierka predkladania projektov je: 12.4.2017 do 24:00 hod.

Viac info: http://www.nadaciaspp.sk/sk/program-opora
alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel.: 0948 001 086

                                                                          Agentúry pre rozvoj Gemera


 
 

VÝZVA PRE ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL A UNIVERZÍT: BUSINESS IDEAVytlačiť
 

Nadácia Tatra banky vyhlásila Grantový program Business Idea.

Predkladatelia projektov:
- študenti druhého a tretieho stupňa (magister, doktorand) denného štúdia na slovenských vysokých školách - bez ohľadu na ich zameranie
- predkladateľom projektov, ktorí budú svoj podnikateľský zámer realizovať prostredníctvom slovenských podnikateľských subjektov (buď priamo nimi založených spoločností alebo spoločností, v ktorých budú mať jednoznačne definovaný vlastnícky vzťah).

Cieľ:
- podporiť študentov pri naštartovaní podnikateľského zámeru, aby po skončení vysokej školy neostávali nezamestnaní a aby nemuseli hľadať akékoľvek zamestnanie pod úroveň získaného stupňa vzdelania
- podporiť študentov a ich plány na dosiahnutie vlastného podnikateľského sna. Z tohto grantu môžu pokryť prvé náklady spojené so štartom svojho reálneho biznisu.

Maximálna výška podpory je: 5 000 €

Na tento program je vyčlenených: 15 000 €

Uzávierka predkladania žiadostí: 25.4.2017

Viac info: www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/business-idea/
alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel.: 0948 001 086


 
 

VÝZVA PRE FO A PO: VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ROZVODOV TEPLAVytlačiť
 

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila 20. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

Prioritná os:
Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:
Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Oprávnení žiadatelia:
- fyzické osoby, ktoré podnikajú v tepelnej energetike
- právnické osoby ktoré podnikajú v tepelnej energetike

Dátum uzavretia 1 hodnotiaceho kola: 31.3.2017
Dátum uzavretia 2 hodnotiaceho kola: 30.4.2017
Dátum uzavretia n hodnotiaceho kola: v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Indikatívna výška finančných prostriedkov je: 130 000 000 €
Výška spolufinancovania: 15%

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. Maximálna výška príspevku na podnik a projekt nesmie presiahnuť 6 mil. €.
Vyššie uvedený limit pre maximálnu výšku príspevku na projekt sa nesmie obchádzať umelým rozdeľovaním projektov do niekoľkých projektov s podobnými črtami, cieľmi alebo prijímateľmi.

Viac info: 

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/20-vyzva-zamerana-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-rozvodov-tepla-opkzp-po4-sc451-2017-20/

alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel.: 0948 001 08

                                          Navštívte nás na webe: www.rozvojgemera.sk
                                          alebo na FACEBOOK-u.


 
 

Učiteľ sa vzdeláva celý životVytlačiť
 

V priestoroch Agroinštitútu v Nitre zorganizovalo v dňoch 13 a 14.3.2017 združenie Agrion prvé vzdelávanie pedagogických pracovníkov zo stredných škôl, ktorí budú učiť v novom študijnom odbore AGROMECHATRONIK. Školenie bolo zabezpečené Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v rámci prípravnej fázy zavedenia experimentálneho overovania študijného odboru 4532 K agromechatronik.

Zo Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote sa školenia zúčastnili traja pedagogickí pracovníci: Ing. Juraj Kovács, Štefan Tóth a Ing. Dagmar Vašová. Vzdelávanie bolo zamerané na predmet Traktory a automobily. Školiteľmi boli zástupcovia z piatich firiem, ktoré Agrion združuje. Privítal nás a organizačné pokyny zreferoval Ing. Juraj Huba– riaditeľ sekretariátu AGRION – Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR. Firma Ematech sa venovala moderným trendom v konštrukcii spaľovacích motorov a prevodoviek pre poľnohospodárske vozidlá. Po nich firma Agroservis podala informácie o navádzaní, telematike a automatizovaných prvkoch traktorov. Dozvedeli sme sa nové informácie o navádzaní, monitoringu a mapovaní pozemkov GPS systémami. Prvý deň vzdelávania uzavrela firma ASV Agronova, ktorá predostrela do diskusie vplyv legislatívy na konštrukciu traktorov z pohľadu posledných 5 rokov a s výhľadom na ďalšie roky. Druhý deň začal zástupca firmy Agri CS. Na prezentáciách nám ukázal dôsledky utláčania pôdy pre rast plodín a vsakovanie vody do pôdy. Porovnal doťaženie strojov s pásovým a kolesovým podvozkom.

Veľmi zaujímavú bodku za školením urobila firma Hriadeľ, ktorá popísala výnimočnosť a funkcie varioterminálu, ale aj Vario prevodovky traktorov. Okrem veľkého množstva vzácnych informácií sme si zo stretnutia odniesli aj množstvo materiálov, ktoré využijeme pri výučbe predmetov na našej škole.

                                  Ing. Dagmar Vašová, Foto: Vladimír Vojtka, Roľnícke noviny


 
 

Témou rokovania aj Majetkovo- právne otázkyVytlačiť
 

V rámci Majetkovo- právnych otázok odznela aj žiadosť Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Cirkevného zboru v Rim. Sobote o odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku mesta- pozemku v katastrálnom území R.S, na ktorom plánujú vybudovať pamätník duchovným predstaviteľom cirkvi, ktorí pre svoju vieru trpeli. Žiadosť však narazila na nevôľu viacerých občanov mesta.

K tomuto bodu vystúpila p. Mareková, jedna z obyvateliek bytovky na Ul. Daxnerovej, kde sa predmetný pozemok nachádza, a vyjadrila názor viacerých spoluobčanov, že daný pozemok nie je vhodným miestom na umiestnenie daného pamätníka. Hrozí, že pamätník nebude mať dôstojné miesto a vyjadrila presvedčenie, že sa nájde vhodnejšie riešenie, ako je predaj daného pozemku. Obyvatelia sa zároveň obávajú, že k bytovke by po odpredaji pozemku došlo k uzavretiu prístupovej cesty.  

Vystúpil aj ďalší obyvateľ bytovky MUDr. Chrenko, ktorý vyjadril názor, že daná žiadosť sa obyvateľov bytovky dotkla. Podľa neho je dôvod odkúpenia pozemku len „zásterou na oči,“ hlavným dôvodom je zisk majetku. Obyvatelia bytovky nechcú, aby došlo k znehodnoteniu životného prostredia v jej okolí. V prípade predaja daného pozemku sa výrazne zníži komfort obyvateľov. Nie sú proti danému pamätníku, ale určite by sa mohlo nájsť aj dôstojnejšie miesto. Vyzval poslancov, aby si zachovali zdravý úsudok, aby mysleli aj na ochranu zelene občanov.

K téme vyjadrili svoj názor viacerí poslanci: 

JUDr. E. Bornayová: „Pamätník môže byť umiestnený na dôstojnejšom mieste, napr. v areáli Reformovaného gymnázia alebo pri Reformovanom kostole.“

Ing. Z. Bán: „Daný pozemok bol v minulosti majetkom Reformovanej cirkvi. Životné prostredie nebude nijakým spôsobom poškodené. Chceme dôstojne vyriešiť túto otázku. Mesto za predaj získa finančné prostriedky, pomník nebude narúšať okolie.“

Mgr. Z. Főző: „Vážim si vystúpenie obyvateľov. Dané prostredie však nebude pamätníkom vôbec narušené.“

Ing. I. Hazucha: „Cirkev môže stavať aj bez toho, aby nadobudla k pozemku vlastníctvo“.

PaedDr. J. Sojka: „Pozemky sa predávali vždy so súhlasom obyvateľov.“

Mgr. V. Vaš: "Akceptujem požiadavku cirkvi, no aj požiadavku obyvateľov. Tento bod by sa mal stiahnuť z rokovania a ešte prediskutovať."

Primátor predmetný bod z rokovania stiahol, poslanci sa k nemu vrátia v apríli.

                                                                                                 -red- 


 
 

Gemerská kvapka krvi k MDŽVytlačiť
 

Dňa 8. marca 2017 sa od 08.00 do 11.00 hod. uskutočnila už po XI. krát „GEMERSKÁ KVAPKA KRVI K MDŽ“!

Kvapku krvi organizujú samotní darcovia krvi v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, pracovisko Banská Bystrica, s Mestským úradom v Tornali a s dobrovoľníkmi, ktorí boli ochotní podieľať sa na tejto ojedinelej humanitnej akcii a podporiť ju.

Darcovia krvi spolu s MsÚ Tornaľa organizovali túto akciu, ako aj akciu „Gemerská kvapka krvi slobody“ pri príležitosti oslobodenia mesta Tornaľa, nezištne s cieľom pomôcť svojim spoluobčanom, ktorí krv potrebujú. Priestory k realizácii tejto akcie poskytol bezplatne Domov sociálnych služieb v Tornali. Darovať krv prišlo 34 ochotných darcov, po lekárskom vyšetrení odobrali krv 29- tim. Boli to:

Erika Dobiašová, Beata Šimonová, Róbert Pósa, Peter Nociarik, Anna Labodová, Vladimír Slovenčiak st., Vladimír Slovenčiak ml., Jaroslav Soltz, Štefan Tóth,  Renáta Kovácsová, Kristian Rácsi, Slavomír Skalák, všetci z Tornale, Mária Bibláková zo Stárne, Veronika Nágelová zo Žiaru, Július Foltán, Bc. Zsolt Trenka zo Včeliniec, Martin Spodniak, Štefan Kozsár z Aboviec, Tibor Demeter, Csaba Czókoly z Kráľa, Kornélia Innadvárová z Kečova,  Attila Cselényi,  Ján Budaj z Gemera, JUDr. Jozef Pupala z Čierneho Potoka,  Gergely Pál z Tácht, Renáta Volomiová, Marek Erdôsi z Figy, Pavel Galko z Držkoviec, Róbert Lenkey z Lenky, Róbert Štefan Országh z Vlkyne, Tibor Völgyi, Róbert Gál, Bronislava Mináriková z Rimavskej Soboty. Z uvedených darcov krvi prvýkrát darovali krv Veronika Nágelová, Róbert Pósa, Kornélia Molnárová, Róbert Štefan Országh,  Attila Cselényi  a Renáta Volónyiová.

Prvodarcovia- študenti Gymnázia v Tornali, s vyšetrujúcim MUDr. Milanom Bojom z NTS

 Všetkým darcom krvi, organizátorom kvapky krv k MDŽ, vedeniu a personálu Domova sociálnych služieb v Tornali a všetkým, ktorí prispeli k úspešnosti uvedenej akcie, patrí úprimné poďakovanie.

Organizátori akcie venovali k MDŽ darkyniam krvi a všetkým ženám, ktoré sa podieľali na úspešnosti uvedenej akcie, symbolický karafiát.

K úspešnosti podujatia okrem uvedených subjektov prispeli Ing. Štefan Juhász z Chanavy, Jozef Legát a Juraj Györfi z Tornale.

                                                                                            JUDr. Jozef Pupala


 
 

Informatívna správa o vydávaní mestských novínVytlačiť
 

Ďalším bodom rokovania bola aj Informatívna správa o vydávaní mestských novín- Gemerské zvesti/Gömöri Hírlap. Predložil ju primátor mesta JUDr. J. Šimko. Tento bod bol zahrnutý do rokovania z dôvodu hodnotenie novín organizáciou Transparency International Slovensko /TIS/. Primátor informoval, že na zasadnutie pozval aj predstaviteľov tejto organizácie, no nikto sa nedostavil. Poslanci obdržali kópie strán všetkých piatich hodnotených čísel novín.

K hodnoteniu zaujala stanovisko aj Redakčná rada novín. Konštatuje v ňom, že dané hodnotenie vníma ako neobjektívne a uvádza aj konkrétne dôvody: TIS neakceptovala skratku dlhoročného redaktora novín -fr-, všetky články podpísané danou skratkou vyhodnotila ako anonymné a novinám neoprávnene odčítala body. Ďalej poukázala na to, že všetkých päť čísel hodnotila TIS takmer úplne rovnakým textom, pričom takým istým textom hodnotila aj mnohé ďalšie noviny z iných miest Slovenska.

TIS novinám vytýka aj to, že dávajú málo priestoru alternatívnym názorom. Predseda redakčnej rady JUDr. Š. Szántó informoval, že každý, kto poskytol článok, dostal v novinách priestor na jeho uverejnenie. Členka redakčnej rady JUDr. A. Andrášiová informovala, že zo strany redakčnej rady nedochádza k žiadnemu ovplyvňovaniu výberu článkov.

Primátor mesta sa vyjadril: „Zo strany TIS je to neobjektívne hodnotenie.“ 

Primátor ďalej povedal na margo TV Markíza / štáb bol prítomný aj na zastupiteľstve/ v súvislosti s jej reportážou o hodnotení novín a s vyjadrením redaktora, že "Primátor si na nás nenašiel čas,“ že z TV Markíza ho vtedy nikto nekontaktoval.

Zároveň dodal, že za hodnotenie novín TIS istá miestna internetová stránka špinila vedenie mesta niekoľko týždňov. Opýtal sa: „Aká je vierohodnosť g.....sk, keď sme vás nachytali na klamstvách?“

K téme sa rozprúdila diskusia, v rámci ktorej odznelo: 

Ing. Z. Bán: „Myslím si, že noviny majú opodstatnenie. Sú medzi nami ľudia, ktorí by prostredníctvom nich chceli prezentovať svoje názory.“ Občanov zároveň vyzval, aby svoje názory a postrehy do novín posielali. 

Ing. Z. Cziprusz sa vyjadril, že TIS podľa neho hodnotila úplne iné noviny než GZ a skonštatoval, že noviny sú štandardné. Zároveň navrhol rozšíriť redakčnú radu o dvoch poslancov. 

Mgr. V. Vaš: „TIS môže byť tiež omylná organizácia. Možno sa pri hodnotení GZ pomýlili.

Noviny sa zlepšujú.“

JUDr. Š. Baláž: „Hodnotiť obsah GZ/GH majú právo obyvatelia, občania mesta. Nikto iný na to nemá morálne právo.“

PaedDr. J. Sojka: „Vtedy keď sme prijali opätovné vydávanie novín, sme chceli, aby to bolo len informačné periodikum. Navrhol: „Diskutujme o tom, ako efektívnejšie osloviť obyvateľov mesta.“

Mgr. T. Sliva: „Noviny síce môžu byť nástrojom politického boja, no do dnešného dňa som si nevšimol, že by boli zneužité z hľadiska politickej propagandy. Noviny prispievajú k informovanosti v meste.“

Ing. E. Klaubert vyjadril názor, že noviny by mali byť simultánne.

MsZ zobralo na vedomie predmetnú Informatívnu správu, aj s pripomienkami poslancov, a súhlasilo so stanoviskom Redakčnej rady. Hlasovalo sa aj o návrhu na zrušenie novín. Za ich zrušenie boli títo piati poslanci: Miroslav Bitala, Eva Bornyová, Ivan Hazucha, Erik Klaubert a Július Sojka. Uvedený návrh neprešiel a mestské noviny tak fungujú aj naďalej, ako dvojtýždenník s nákladom 9 000 ks.

                                                                                     -red-


 
 

Z rokovania mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

Jedným z bodov rokovania mestského zastupiteľstva dňa 14. marca 2017 mala byť aj Ústna informatívna správa o plnení uznesenia Vlády SR č. 254/2016 zo dňa 24.6.2016 predstaviteľov vládnych politických strán  Pozvaný bol prednosta Okresného úradu v Rimavskej Sobote Mgr. C. Csízi. Keďže svoju neúčasť ospravedlnil, tento bod presunuli na zasadnutie v apríli.

Následne poslanec Mgr. V. Vaš požiadal primátora mesta o vysvetlenie nedávnej politicko- spravodajskej hry v súvislosti s údajným galavečerom M. Kotlebu a jeho strany v Rimavskej Sobote.

Primátor J. Šimko opätovne vysvetlil, že išlo o spravodajsko- politickú hru, takú, akú s občanmi Slovenska robí súčasná vláda. Cieľom bolo ukázať občanom, ako sú zo strany vlády klamaní / viď. napr. bilboard: Stabilné ceny energií. Držíme slovo/. „Kotlebu som do R. Soboty nepozval, takže akciu- galavečer som ani nemohol zrušiť,“ vyjadril sa primátor.

Ing. Z. Bán povedal: „Otázka extrémizmu nie je základný problém Rimavskej Soboty. Je to problém celej krajiny aj celej Európy.“ Zároveň však informoval, že dva poslanecké kluby pripravili Vyhlásenie, v ktorom sa verejne dištancujú od akýchkoľvek politických akcií a konaní, ktoré porušujú etické a iné štandardy. Zároveň požiadali primátora, aby akciám s takýmto „nádychom“ nebol v meste umožnený priestor.

MsZ zobralo predmetnú Informatívnu správu na vedomie a zároveň zobralo na vedomie aj uvedené Vyhlásenie poslaneckých klubov.

                                                                                           -red-


 
 

Vyzvi srdce k pohybuVytlačiť
 

Zapojte sa aj vy do 7. ročníka celoslovenskej kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie  "Vyzvi srdce k pohybu." 

Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.

Kampaň bude prebiehať pod záštitou  HH SR a SEVS (Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť) v čase od 20. marca do 11. júna 2017.  

                                                                          Mgr. Zuzana Bokorová

                                                                         RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote

 

 

 

Súbor na stiahnutie DPVSkP_A4_2017.doc DPVSkP_A4_2017.doc (887.5 kB)

 
 

VÝZVA PRE OBCE: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunítVytlačiť
 

Ministerstvo vnútra SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na:
- Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu
- Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

Prioritná os: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita: Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Oprávnený žiadateľ: obec – osobitná príloha výzvy

Indikatívna výška: 8 160 295 €

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 28.03.2017

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 15.06.2017

Viac info na: 

http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-nakladanie-s-komunalnym-odpadom-a-nelegalne-skladky-oplz-po6-sc611-2017-1

alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel.: 0948 001 086

                                                               Agentúra pre rozvoj Gemera


 
 

Pracovné stretnutie zamestnancov školských stravovacích zariadeníVytlačiť
 

Dňa 2.3.2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie  zamestnancov školských jedální za rimavskosobotský okres, ktoré bolo organizované krajskou metodičkou za Banskú Bystricu p. Mgr. Očenášovou a externou metodičkou pre školské stravovanie  za mesto Rimavská Sobota, p. Trochovou.  Pracovného stretnutia sa zúčastnila i p. MUDr.  Bérešová MPH za RÚVZ v Rimavskej Sobote. Školenie prebehlo v ZŠ Š. M. Daxnera , na Ul. Dr. V. Clementisa v Rimavskej Sobote so súhlasom riaditeľa školy Mgr. P. Černého.

Školenie sa nieslo v duchu odborných  poznatkov a vedomostí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každodennej práce kuchárok a vedúcich jedální. Hlavným bodom bolo ozrejmenie a zopakovanie :

 • správne vedenie dokumentácie v školských jedálňach, správne používanie MSN / materiálno-spotrebných noriem/, ich metodické usmernenie
 • systém zabezpečenia kontroly potravín  a jeho dodržiavanie  - HACCP / Hazard Analysis  Critical  Control Point/ správna výrobná prax , kritické kontrolné body a ich analýza
 • P. MUDr. Bérešová za RÚVZ priblížila grafom školské stravovanie z pohľadu 9. divízie OVD / odporúčané výživové dávky/ dnes a za posledných 5 rokov. Nezabudla pripomenúť príjem soli pre ľudský organizmus a to v dennej dávke.
 • Zdôraznila, radikálne znížiť príjem soli, nakoľko sa používa v strave veľa soli.
 • Príjem soli na deň je stanovený 5 mg. Štúdie ukazujú, že denná dávka soli je na občana cca 13 mg.

    Pracovné stretnutie bolo veľmi zaujímavé a poučné, veľa sa diskutovalo. Účastníci školenia si vymieňali medzi sebou odborné poznatky a skúsenosti. Verím,  že toto školenie bolo veľkým prínosom do praxe hlavne novým zamestnancom školských stravovacích zariadení. Tí pracovne starší si len zopakovali, čo už vedeli a každodenne realizujú v praxi.

Atmosféru školenia obohatili malými ochutnávkami a prezentmi dodávatelia, Ryba KC, AG – FOODS, Inmédia Zvolen, Halič – pekárne, Vitana, za čo im veľmi pekne ďakujem.

Veľké ďakujem patrí i školiteľom, p. Mgr. Očenášovej a takisto i p. MUDr. Bérešovej, že si našli čas a prišli medzi nás.

   Všetkým vedúcim a kuchárkam školských jedální ďakujem, že sa v hojnom počte zúčastnili tohto pracovného stretnutia, kde si doplnili, či ozrejmili svoje odborné vedomosti.

                                                                                 Marta Trochová

                                                            vedúca školského stravovacieho zariadenia
                                                                a externá metodička Rimavská Sobota

 


 
 

VÝZVA NA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOVVytlačiť
 

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Oprávnení žiadatelia:


- subjekty ústrednej správy: (štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond a verejnoprávne ustanovizne)


- subjekty územnej samosprávy (obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie)


Podpora je zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

- zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií

- modernizácia vykurovacích / klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie

- inštalácia systémov merania a riadenia

- zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom

- inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Dátum uzavretia 1 hodnotiaceho kola: 31.3.2017

Dátum uzavretia 2 hodnotiaceho kola: 31.5.2017

Dátum uzavretia n hodnotiaceho kola: v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Minimálna výška príspevku na projekt: 70 000 €

Maximálna výška príspevku na projekt: 2 000 000 €

Výška spolufinancovania: 0-5%

Viac info:

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/18-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-preventivne-opatrenia-na-ochranu-pred-povodnami-realizovane-mimo-vodnych-tokov-s-kodom-opkzp-po2-sc211-2017-18/

Navštívte nás na webe: www.rozvojgemera.sk alebo na FACEBOOK-u.

                                                                   Agentúra pre rozvoj Gemera


 
 

ZNÍŽENIE RIZIKA POVODNÍ A NEGATÍVNYCH DÔSLEDKOV ZMENY KLÍMYVytlačiť
 

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov.

Oprávnení žiadatelia:
 Subjekty ústrednej verejnej správy – štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
 Iné subjekty verejnej správy – štátna organizácia vykonávajúca správu vodných tokov a vodných stavieb
 Subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
 Združenia fyzických alebo právnických osôb
 Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 Fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie

Prioritná os:
Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Špecifický cieľ výzvy:
Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 50 000 000 €

Výška spolufinancovania: 0-10% v závislosti od žiadateľa

Termín uzavretia 1 hodnotiaceho kola: 15.5.2017
Termín uzavretia 2 hodnotiaceho kola: 15.8.2017
Termín uzavretia hodnotiaceho kola n: v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Viac info na: ww.op-kzp.sk

Navštívte nás na webe: www.rozvojgemera.sk alebo na FACEBOOK-u.

                                                                         Agentúra pre rozvoj Gemera


 


 
 

20. marec – Svetový deň ústneho zdraviaVytlačiť
 

Svetová organizácia zubných lekárov vyhlásila 20. marec za Svetový deň ústneho zdravia a heslo pre rok 2017 určila „Rob správne rozhodnutia v starostlivosti o svoje ústa“.

Zubný kaz, zápal ďasien a zápal tkanív parodontu (tkanivo okolo zubu) predstavujú najčastejšie sa vyskytujúce chronické neprenosné infekčné ochorenia ľudského organizmu, za vznikom ktorých stojí nedostatočná ústna hygiena a zvýšený príjem cukrov už od útleho detského veku.

Nedostatočnej ústnej hygiene môžeme účinne predchádzať pravidelnou, dôslednou a správne vykonávanou očistou, cieľom ktorej je odstraňovanie bakteriálneho povlaku. Vybrať správnu techniku vám poradí dentálna hygienička alebo zubný lekár, ktorí vás ju naučia nácvikom pred zrkadlom.

Nemenej dôležité je nezabúdať a nezanedbávať preventívne prehliadky u svojho zubného lekára. Rodičia by nemali zabúdať na preventívne prehliadky svojich ratolestí. Prvú preventívnu prehliadku by malo dieťa absolvovať po dovŕšení prvého roku života, o čom má povinnosť informovať zákonného zástupcu príslušný detský lekár, lebo neošetrený zubný kaz mliečnych zubov u detí mladších ako tri roky sa považuje za zdroj infekcie pre trvalé zuby a môže viesť k ochoreniu parodontu. Súčasťou každej preventívnej prehliadky dieťaťa je aj poučenie zákonného zástupcu ako vykonávať ústnu hygienu, aký je význam užívania zubnej pasty s obsahom fluoridov, ktorú by dieťa malo používať len od obdobia, keď už vie vypľúvať a v neposlednom rade tiež o správnych výživových návykoch, ktoré by mali vychádzať z nasledovných odporúčaní:

•obmedziť jedlá s obsahom cukru menej ako na 4 dávky denne

•medzi jedlami piť iba čistú vodu alebo mlieko

•jesť „snack“y bez cukru

•deťom nepodávať sladené nápoje do fľaše s cumľom

•všímať si obsah kyselín v nápojoch

•nejesť a nepiť po večernom umytí zubov

•užívať lieky bez obsahu cukru, ak je alternatíva

•pridaný cukor by mal tvoriť menej ako 10 % celkovej energie

•spotrebu cukru obmedziť na menej ako 60g na osobu a deň.

Výchova a osvojenie si zdravých stravovacích návykov a správneho rozhodnutia v starostlivosti o svoje ústa už v detskom veku, je významnou súčasťou prevencie chorôb ústnej dutiny aj chorôb podmienených zlou výživou a  musí byť súčasťou zvyšovania zdravotnej gramotnosti obyvateľstva pre dosiahnutie vytýčeného cieľa, aby každé dieťa narodené v roku 2026 a neskôr, bolo bez zubného kazu po celý život.

                                                            MUDr. Janka Bérešová, MPH

                                             vedúca odd. Podpory zdravia a poradenských centier

                                            RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


 
 

PODPORA VEREJNOPROSPEŠNÝCH PROJEKTOVVytlačiť
 

Nadácia Slovenskej sporiteľne spustila ďalší ročník Otvoreného grantového programu na podporu verejnoprospešných projektov neziskových organizácií.


Oprávnení žiadatelia:

 neziskové a mimovládne organizácie

 materské a stredné školy

 zariadenia sociálnych služieb

 inštitúcie verejnoprospešného charakteru

 športové kluby

Oblasti:

 vzdelávanie

 sociálna pomoc a zdravie

 ochrana ľudských práv a občianska spoločnosť

 kultúra 

 šport

 životné prostredie

 veda a výskum.

V tomto grantovom programe výška požadovanej podpory nie je.

Finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa nie je povinná.

Žiadosti sa podávajú výlučne cez elektronickú podateľňu Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Na stránke podatelna.slsp.sk kliknite na modré tlačidlo Registrujte sa.

O grant je možné požiadať prostredníctvom elektronickej podateľne v termíne od 1.3.2017 do 31.5.2017 do 13:00 hod.

Viac na: nadaciaslsp.sk/stranka/otvoreny-grantovy-program-2017

alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel.: 0948 001 086.

                                                                       Agentúra pre rozvoj Gemera      


 
 

Hľadáme dobrovoľníčky a dobrovoľníkov na aktivity s deťmi Vytlačiť
 

Detail ponuky: Dobrovoľník na aktivity s deťmi v Rimavskej Sobote

Máš chuť niekomu pomôcť a máš rád deti? Hľadáme dobrovoľníčky a dobrovoľníkov, ktorí by v našom komunitnom centre v Rimavskej Sobote realizovali rôzne aktivity s deťmi. Cieľom pomoci je predovšetkým v zabezpečení zmysluplného trávenia voľného času detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aktivity s deťmi môžeš realizovať individuálne, ale aj skupinovo s ostatnými dobrovoľníkmi. Ak ťa naša ponuka zaujala a chceš vedieť viac, budeme veľmi radi keď sa nám ozveš. Ceníme si každú pomoc. :)

O ponuke

Lokalita

- Celý BB kraj
Rimavská Sobota
Lučenec

Oblasť

Deti a mládež
Rómovia
Iné

Začiatok aktivity

10. február 2017

Koniec aktivity

01. január 2018

Dĺžka činnosti

Dlhodobá

Frekvencia činnosti

Pravidelná

Druh činnosti

Individuálna aj skupinová

Požiadavky na dobrovoľníka

Schopnosti

zodpovednosť, pozitívny vzťah k deťom, trpezlivosť

Minimálny vek

16

Kontaktná osoba

Lucia Holečková

Email

holeckova@usmev.sk

Telefón

0918 152 077

O organizácii

Úsmev ako dar

Sídlo

V. P. Tótha 97/4, Zvolen

                                                       Lucia Holečková

                                                Koordinátor dobrovoľníkov

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Regionálna pobočka pre Banskobystrický kraj Študentská 1 | 960 01 Zvolen | Slovakia

+ 421 918 152 077

www.usmev.sk

www.nahradnarodina.sk

www.facebook.com/usmev.sk 


 
 

Výzva na zlepšenie vonkajších hraníc a vízVytlačiť
 

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť, Nástroja pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz.

Oprávnení žiadatelia:
 orgán štátnej správy, ústrednej aj špecializovanej územnej štátnej správy a iné, štátne rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy alebo iné právnické osoby zriadené osobitným zákonom;
 samosprávny kraj, obec, mesto a nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia
 mimovládna organizácia;
 nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 občianske združenie
 záujmové združenie právnických osôb
 nadácia
 neinvestičný fond
 medzinárodná organizácia pôsobiaca na území SR
 vzdelávacia inštitúcia, vedecko-výskumná organizácia
 podnikateľský subjekt (pri dodržaní zásady neziskovosti projektu).

Všeobecným cieľom je prispievať k zabezpečeniu vysokej úrovne bezpečnosti v Únii pri súčasnom uľahčovaní legitímneho cestovania prostredníctvom jednotnej kontroly na vonkajších hraniciach na vysokej úrovni a efektívneho spracúvania schengenských víz v súlade so záväzkom Únie, pokiaľ ide o rešpektovanie základných slobôd a ľudských práv.
V rámci národného cieľa 4 Hranice – Acquis Únie sa Slovenská republika zaviazala zvýšiť úroveň jazykových odborných školení pre členov policajných zložiek, ktorí zabezpečujú kontrolu vonkajších hraníc EÚ.

Celkový finančný plán pre túto výzvu je 292 513,67 €.

Termín ukončenia výzvy : 13.4.2017

                                Navštívte nás na webe: www.rozvojgemera.sk
                                alebo na FACEBOOK-u

                                                    Agentúra pre rozvoj Gemera


 
 

Rakúsky veľvyslanec navštívil Rimavskú SobotuVytlačiť
 

Dňa 15. februára navštívil Rimavskú Sobotu veľvyslanec Rakúska na Slovensku Helfried Carl. Sprevádzal ho obchodný radca Christian Kügerl. Vzácnu návštevu privítalo v popoludňajších hodinách na Radnici vedenie samosprávy. 

Veľvyslanec navštívil naše mesto v rámci svojho trojdňového výjazdu po Slovensku. Na východnom Slovensku navštívil Prešov, Bardejov, Medzilaborce, Michalovce a Čiernu nad Tisou. Prezrel si viaceré rakúske podniky a zároveň aj pozoruhodné kultúrne pamiatky v daných regiónoch. Helfried Carl ako dôvod svojej návštevy uviedol, že nie je veľvyslancom len pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko. Rimavskú Sobotu navštívil po prvýkrát. Primátor mesta JUDr. J. Šimko veľvyslanca oboznámil so sociálno- ekonomickou situáciou okresu, s mierou nezamestnanosti a s ďalšími problémami, s ktorými mesto i región zápasia. Zároveň ho informoval aj o rozvojových aktivitách, ktoré v meste od jeho nástupu do funkcie primátora prebiehajú.

V rámci diskusie sa dotkli viacerých tém, medzi nimi aj problematiky narastajúceho extrémizmu na Slovensku a vo svete, a tiež významu a dôležitosti revolučných udalostí v Novembri 89.

Veľvyslanec ocenil snahu vedenia mesta o zveľaďovanie a skvalitňovanie podmienok pre tunajších obyvateľov aj napriek množstvu nepriaznivých faktorov, ktoré život v regióne ovplyvňujú.

                                                                                 -av-, Foto: A. Gecse


 
 

SÚŤAŽ PRE ŠKOLY - OD MATERSKÝCH AŽ PO STREDNÉ: ProEnviro Vytlačiť
 

Slovenská agentúra životného prostredia, oddelenie environmentálnej výchovy a vzdelávania v Banskej Bystrici, vyhlasuje XII. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou - ProEnviro.

Súťaž je určená pre:

- materské školy

- základné školy

- stredné školy

Do súťaže môžu školy prihlásiť projekty zamerané na zodpovedný a aktívny prístup k životnému prostrediu, ako aj na spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej a regionálnej úrovni, trvalo udržateľný rozvoj, environmentálnu výchovu a ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva. Špeciálne ocenenie organizátori pripravili pre projekt zameraný na šetrenie energií v škole.

Do súťaže môžu školy prihlásiť environmentálne projekty, ktorých trvanie je minimálne 1 mesiac a boli zrealizované a ukončené do 30. 6.2017 (vrátane).

Projekt nesmie byť starší ako tri roky a každá škola môže do súťaže prihlásiť maximálne 3 projekty.

Uzávierka prijímania prihlasovacích formulárov

do 30. 6.2017

Odborná porota následne na základe hodnotiacich kritérií udelí prihláseným projektom body a v každej súťažnej kategórii materské, základné i stredné školy bude udelená jedna hlavná cena.

Víťazné školy a ich projekty budú odprezentované v odborno-náučnom časopise Enviromagazín, na Festivale environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA 2017 a v ďalších printových a elektronických médiách.

Viac info na: www.sazp.sk

alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera.

Navštívte nás na webe: www.rozvojgemera.sk alebo na FACEBOOK-u.

                                                            Agentúra pre rozvoj Gemera


 
 

Jarné upratovanie 2017Vytlačiť
 

Vážení občania,

tak ako každý rok, aj teraz v termíne od 30.03.2017 do 04.05.2017 sa bude uskutočňovať jarné upratovanie. Na tento účel budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery podľa uvedeného harmonogramu. Mobilný ber nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa 13. 05.2017 /sobota/. Žiadame občanov, aby túto možnosť maximálne využili.

 

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK NA JARNÉ UPRATOVANIE: 

30.03.–06.04.2017
Ul. K.Mikszátha - parkovisko
Križovatka Ul. Rožňavskej a Ul. Školskej

Nám. Š.M.Daxnera - parkovisko KD
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete

06.04. – 13.04.2017
Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska  oproti obchodu a budovy bývalej materskej školy
Ul.A. Markuša
Tomašová – Ul. Tomašovská  pri bývalom veľkosklade OTEX
Chrenovisko – oproti obchodu

Bývalá ubytovňa MsBS na Ul. Gorkého

13.04. –20.04.2017
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť

Sobôtka – stará časť
Vinica – pri obchode

Vinica – pod Oštromom

20.04. – 27.04.2017
Dúžava – pri kultúrnom dome
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom, na konci obce
Sabová - pri bytovkách

27.04. – 04.05.2017

Križovatka Ul. L. Svobodu - Rimavská

 

Veľkoobjemový kontajner - VOK je určený na zber objemového odpadu.

Do tohto VOK v žiadnom prípade nepatrí nasledovný odpad : stavebný odpad, nebezpečný odpad (napr. žiarivky, výbojky, monočlánky,  akumulátory, obaly z náterových hmôt) a pod. Odpad zo zelene, ktorý nebol z akéhokoľvek dôvodu skompostovaný, bude možné v tých istých termínoch umiestniť ku kontajnerom ( VOK ).  Nebezpečné odpady možno v priebehu celého roka odovzdať zdarma v areáli firmy DETOX (areál býv. ZŤS na Košickej ceste).

Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa : 13.05.2017/sobota/

Prípadné ďalšie miesta resp. termíny pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa potreby a požiadaviek.
Bližšie informácie a podrobnejšie podmienky je možné dohodnúť na mestskom úrade, oddelení stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy – č. tel. 5604648 a vo fi. DETOX – č.tel. 5604153


 
 

Jarné vypaľovanie trávnatých porastov – upozornenie !!!Vytlačiť
 

V súvislosti s nastávajúcim jarným obdobím, teplým a suchým počasím, ktoré je charakterizované enormným nárastom vzniku požiarov v prírodnom prostredí z dôvodu zámerného vypaľovania, spaľovania a nedbanlivosti právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby-podnikateľov a fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania trávnatých porastov, kríkov a zakazuje zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 € a fyzickým osobám  až do výšky 331 €.

          Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, aby poskytli osobnú a vecnú pomoc v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru !


 
 

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská SobotaVytlačiť
 

Podľa § 20  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa realizuje zápis detí do 1.ročníka ZŠ. V zmysle   Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Rimavská Sobota č. 132/2015 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Rimavská Sobota, zápis pre školský rok 2017/2018 sa koná 3.apríla 2017 v čase od 14.00 h do 16.00 h pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota.

Miesto konania zápisu:

ZŠ Š. M. Daxnera, Dr. Clementisa 13, Rimavská Sobota

ZŠ Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744, Rimavská Sobota

ZŠ P. Kellnera Hostinského, Družstevná 835, Rimavská Sobota

ZŠ Mihálya Tompu - Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12, Rimavská Sobota

ZŠ s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Dúžavská cesta 11/1054, Rimavská Sobota

Zákonný zástupca dieťaťa k zápisu do 1.ročníka ZŠ potrebuje občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.


 
 

Zmena cestovného poriadkuVytlačiť
 

Od 28.02.2017 t.j. od utorka dochádza k úprave cestovných poriadkov v prímestskej a mestskej autobusovej doprave. Prosíme cestujúcich, aby si pred cestou skontrolovali, či nenastala úprava na ich linke, a tým predišli možným nepríjemnostiam. Podrobnejšie informácie Vám poskytnú zamestnanci v našich infocentrách:

Autobusová stanica Lučenec, Ul. Mieru 5705, t.č. 0911/787834

Autobusová stanica Rimavská Sobota, Železničná 1845, t.č. 047/5631385

Autobusová stanica Revúca, M.R. Štefánika 1245

 

prípadne si môžete pozrieť našu web stránku www.sadlc.sk .

 

Linka

Spoj

Zmena

606401

32

nový spoj z Kat.Huty do Lučenca

 

41

nový spoj z Lučenca do K.Huty, spoj pokračuje na linke 606404/13 do Poltára

606404

13

nový spoj z K.Huty do Poltára, spoj pokračuje na linke 606425/7 do Kokavy n.Rim.

606425

7

nový spoj z Poltára do Kokavy, spoj pokračuje na linke 607401/3 do BB, Rooseveltovej nem.

607401

1

nový spoj z Brezna do B.Bystrice, v BB je prípoj na linku 606506/1 do Žiliny

 

2

nový spoj z BB do Brezna, spoj pokračuje na linke 609440/32 do Rimavskej Soboty, spoj naväzuje na prípoj od Žiliny z linky 606506/2

 

3

nový spoj z Kokavy do B.Bystrice, Rooseveltovej nem.

 

4

nový spoj z B.Bystrice, Rooseveltovej nem. do Kokavy, spoj pokračuje na linke 606425/12 do Poltára

606425

12

nový spoj z Kokavy do Poltára, spoj pokračuje na linke 606404/18 do Kat.Huty

606404

18

nový spoj z Poltára do Kat.Huty, spoj pokračuje na linke 606401/32 do Lučenca

609440

55

nový spoj z Rimavskej Soboty do Brezna, spoj pokračuje na linke 607401/1 do B.Bystrice

 

32

nový spoj z Brezna do Rim.Soboty

606407

1

úprava jazdnej doby

 

16

úprava jazdnej doby

609444

39

posun spoja o – 5 minút, v Kokave je prípoj na linku 607401/3 do BB Roosevelt.nem.

608487

37

predĺženie spoja po zast. Ivanice

 

20

spoj vedený od zast. Ivanice

609416

20,5,18

na uvedených spojoch zapracovaná zastávka Konrádovce,kúpalisko

 

4

posun spoja o – 5 minút, prípoj na linku 609422/5 do Klenovca

609409

31

zapracovaná zachádzka do Rakytníka

609443

17

zapracovaná zachádzka do zast. Teplý Vrch

 

14

posun spoja o + 10 minút

609420

101

nový spoj zo Sušian do Hrnčiarskej Vsi

 

102

nový spoj z Hrnčiarskej Vsi do Sušian

606101

68

nový spoj z Lučenca aut.stanici na Rúbanisko počas pracovných dní

606102

1,2,11,12,19

posun spojov o -5 minút

 


 
 

Zimný štadión z technických príčin uzatvorenýVytlačiť
 

Technické služby mesta Rimavská Sobota oznamujú širokej verejnosti, že od 03.02.2017 do odvolania sa uzatvára prevádzka  zimného štadióna  z technických príčin.

O zmene budeme občanov informovať.


 
 

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017Vytlačiť
 

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey).

Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko-politických oblastiach eurosystému. Pre rok 2017 bolo do zisťovania vybraných viac ako 400 obcí, medzi nimi aj mesto Rimavská Sobota.

Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch február až apríl  2017. 

V tomto období vybrané domácnosti v meste navštívi zamestnanec ŠÚ SR  poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať so služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Všetky informácie, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké účely nekomerčného charakteru. So všetkými odpoveďami na otázky bude narábané ako s citlivými údajmi v súlade so zákonom č. 123/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s európskou legislatívou o dôvernosti osobných údajov.

                                Ing. Zlata Jakubovie, CSc., Generálna riaditeľka Štatistický úrad SR


 
 

Vtáčia chrípka A/H5N8 – informáciaVytlačiť
 

Vtáčia chrípka A/H5N8 – informácia

Vírus vtáčej chrípky A/H5N8 bol zavlečený a v súčasnosti je evidovaný už vo viacerých krajinách Európy. Na Slovenku boli potvrdené ochorenia vo viacerých oblastiach. V okrese Rimavská Sobota bol potvrdený prvý výskyt vírusu vtáčej chrípky A/H5N8 u uhynutej a zamrznutej kačky vo vodnom toku Rimava v teritoriálnom území mesta Rimavská Sobota. V postihnutých oblastiach sa vtáčia chrípka medzi chovmi hydiny ľahko prenáša. Sťahovaví vtáci, vrátane voľne žijúceho vodného,  morského a pobrežného vtáctva, môžu vírus prenášať na veľké vzdialenosti. Riziko prenosu vírusu od divoko žijúcich vtákov do domáceho chovu je najväčšie, keď sa hydina voľne pohybuje vonku, má prístup k vode spoločný s divokými vtákmi, alebo keď užíva vodu, ktorá mohla byť kontaminovaná výkalmi nosičov medzi divokými vtákmi.  

 

Ochorenie u človeka vyvolané vírusom vtáčej chrípky A/H5N8, ktorý v súčasnosti koluje medzi vtáctvom v Európe však doposiaľ zaznamenané nebolo. To však nevylučuje možnú hrozbu prenosu nákazy na človeka. Riziko prenosu vírusu vtáčej chrípky existuje najmä u ľudí prichádzajúcich do styku s vtákmi (domácimi alebo divo žijúcimi) pri nedodržaní zásad osobnej hygieny, vdýchnutím prachu s obsahom výlučkov chorých, resp. uhynutých zvierat, kontaktom s kontaminovanými plochami a povrchmi (napr. povrch vajec), výlučkami chorých zvierat a odpadmi.

 

 Z uvedeného dôvodu je potrebné prísne dodržiavať opatrenia na minimalizáciu tohto rizika.

V prípade, že spozorujete uhynuté vtáctvo je potrebné:

- vyvarovať sa akémukoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom

- čo najskôr o tejto skutočnosti upovedomiť príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

- ak z nejakého dôvodu nie je možné sa manipulácii vyhnúť, je nevyhnutné používať osobné ochranné pomôcky tak, aby bolo zabránené vírusu dostať sa na nechránenú pokožku alebo sliznice (ochranné rukavice, tvárová maska, okuliare, ochranný plášť, nepremokavá obuv)

 

Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom musia:

- sledovať svoj zdravotný stav

- v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov svedčiacich pre možnú chrípku bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.

 

Medzi typické príznaky chrípky patrí náhly vzostup teploty, bolesti kĺbov, svalov, zápal spojiviek, postupne sa môžu pridružiť príznaky zo strany dýchacích ciest (kašeľ, nádcha).

S najväčšou pravdepodobnosťou sa aj v takomto prípade bude jednať o ochorenie vyvolané iným subtypom chrípky (sezónna chrípka, vyvolaná vírusom cirkulujúcim aktuálne medzi ľuďmi). Potrebné je však realizovať laboratórne vyšetrenie vzorky biologického materiálu od chorého (výter z nosa, hrdla), preto je vyhľadanie lekárskej pomoci čo najskôr nevyhnutné!

 

MUDr. Nadežda Andóová
Oddelenie epidemiológie
RÚVZ so sídlom v Rim. Sobote


 
 

Oznámenie v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a žiadosť o spoluprácuVytlačiť
 

Stredoslovenská energetika Distribúcia,  a.s. (ďalej len „SSE- D, a.s.“) je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Vašej obce/mesta. SSE-D, a.s. je ako osoba poverená prevádzkovaním týchto vedení zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a údržbu, pri zabezpečení ktorej je v prípade potreby oprávnená vykonať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.

Pre lepšiu informovanosť občanov považujeme za dôležité upozorniť, že podľa Zákona č. 251/2012  o energetike je zakázané pod elektrickým vedením:

 1. zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
 2. vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,
 3. vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti

      do 2 metrov od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,

 1. uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 2. vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 3. vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

 

      V tejto súvislosti  tiež uvádzame, že podľa Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.

Zabezpečenie bezpečnej prevádzky a údržby elektrických vedení považujeme za spoločný záujem SSE - D, a.s., Vašej obce, ako aj všetkých občanov, pretože prípadné poruchy a havárie elektrických vedení sa bezprostredne priamo dotýkajú nás všetkých. Aktívny prístup majiteľov, užívateľov a správcov pozemkov pri dodržiavaní uvedených legislatívnych predpisov by mal byť samozrejmosťou. Prispel by k vyššej spokojnosti  s dodávkou elektrickej energie.

 

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu a informovanie občanov Vašej obce/mesta – vlastníkov pozemkov, aby zamestnancom SSE-D, a.s. poskytli potrebnú súčinnosť pri kontrole a prípadnom odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Najmä, aby občania – vlastníci pozemkov pod elektrickými vedeniami umožnili zamestnancom SSE-D, a.s. (alebo osobám, ktoré sú na to od SSE-D, a.s. písomne splnomocnené) vstup na ich pozemky za účelom odstránenia a okliesňovaní stromov a porastov. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní  pilčíckych prác patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná.

Súbor na stiahnutie oznamenie_SSE.pdf oznamenie_SSE.pdf (1.3 MB)

 
 

Výzva Vážení čitatelia mestského dvojtýždenníkaVytlačiť
 

Ak viete o tom, že do niektorých poštových schránok v meste a v mestských častiach noviny doručené neboli, či už jednorazovo, alebo opakovane, nahláste to prosím bezprostredne po ukončení distribúcie novín na bezplatnú tel. linku: 0800 222 820, alebo priamo do redakcie na tel. č.: 047/ 5604674, 047/ 5604676. Našou snahou je, aby sa noviny dostali do každej domácnosti, bez vašej pomoci to však zabezpečiť nevieme.

V prípade, ak ste noviny do schránky nedostali, môžete prísť do Turistického informačného centra na Mestskom úrade v Rimavskej Sobote, kde vám ich radi poskytnú.


 
 

Začala sa vykurovacia sezónaVytlačiť
 

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov.

V roku 2015 a za prvých 6 mesiacov v roku 2016 po zahájení vykurovacej sezóny na základe vyššie spomínaných faktorov vzniklo celkovo z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov 207 požiarov, pri ktorých bola vyčíslená priama škoda 377 820 € kde boli zranené 4 osoby a 1 osoba usmrtená.

 

Preto je potrebné aby ste dbali na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách :

 1. raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
 2. raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
 3. raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

 

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.

 

Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniam alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej, kominár alebo revízny technik komínov.

 

 

NEZABUDNITE !

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to

nezvládnete   sami nechajte  to na odborníka - kominára


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Vážení občania, za účelom zlepšenia udržiavania čistoty na území mesta Rimavská Sobota Vás žiadame dodržiavať nasledovné pokyny:

- v prípade, že Vám v domácnosti vznikne objemný odpad, resp. drobný stavebný odpad ( do 250 kg na jednu domácnosť ročne), ktorý nie je možné uložiť do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad, ste povinný takýto odpad odovzdať do areálu Technických služieb mesta na odbornú likvidáciu
- pokiaľ občan nemá možnosť dopravy, je povinný kontaktovať minimálne 2 pracovné dni vopred zodpovedného pracovníka TSM na telefónnom čísle 0908 342 031 a dohodnúť ďalší postup likvidácie
- je zakázané vykladať objemný odpad a drobný stavebný odpad vedľa zberných nádob bez takéhoto ohlásenia
- zároveň upozorňujeme všetkých občanov, že stavebný odpad z výmeny bytových jadier a rôznych rekonštrukcií, ktoré si vyžadujú ohlásenie drobnej stavby, alebo stavebné povolenie, je každý povinný likvidovať odpad zákonným spôsobom na vlastné náklady

 


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Nám. Š. M. Daxnera
Nám. Š. M. Daxnera (v Kauflande),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 563 43 32

dnes je: 28.3.2017

meniny má: Soňa

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka