Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Výluka medzi ŽST Rimavská Sobota - Rimavská BaňaVytlačiť
 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 22.októbra 2018 v čase od 7:00 do 14:20 hod. z dôvodu výluky  medzi železničnými stanicami   Rimavská Sobota  - Rimavská Baňa  budú  osobné vlaky  Os 6705, Os 6706 , Os 6707, Os 6708, Os 6709, Os 6710 a Os 6734  nahradené v úseku Rimavská Sobota – Rimavská Baňa autobusmi.

  Vlak Os 6704 (Rim. Sobota 7:02 – Tisovec 8:04) bude nahradený autobusom v úseku Rimavská Sobota – Hnúšťa .

 

 Autobusy  budú zastavovať :

 • Rimavská Sobota – pred budovou železničnej .stanice
 • Čerenčany na zastávke SAD „ Čerenčany“
 • Veľké Teriakovce na štátnej ceste pri žel. zastávke
 • Nižný Skálnik pred budovou žel. zastávky
 • Hrachovo pred budovou žel. zastávky
 • Kociha na zastávke SAD „ Kociha“
 • Rimavské Zalužany na zastávke SAD „ Rimavské Zalužany“
 • Rimavská Baňa pred budovou žel. stanice
 • Rimavské Brezovo na zastávke SAD „Rimavské Brezovo, žel. zastávka“
 • Likier na zastávke SAD „Hnúšťa, Likier, nemocnica“
 • Hnúšťa – pred budovou železničnej stanice

 
 

Výluka medzi ŽST Jesenské - Rimavská SobotaVytlačiť
 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 23.októbra 2018 od 7:00 hod. nepretržite do 25.októbra 2018 do 19:00 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Jesenské – Rimavská Sobota  budú vlaky  nahradené autobusmi. 

Autobusy budú zastavovať :

 • Jesenské – pred budovou železničnej stanice
 • Jesenské zastávka – na štátnej ceste pri žel. zastávke
 • Rimavské Janovce, obec – na zastávke SAD „Rimavské Janovce, Jednota“
 • Rimavské Janovce – na zastávke SAD „ Rimavské Janovce žel. st.“
 • Rimavská Sobota - pred budovou železničnej stanice

 
 

Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota, vás pozýva na bezplatný odborný seminár pre zamestnávateľov z radov obcí, miest a tretieho sektoraVytlačiť
 

Odstráňme chyby vstupných údajov a elektronická komunikácia zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou nám bude pomáhať

Termín:
25. októbra 2018
(vo štvrtok), so začiatkom o 9.00 hod.
Prezentácia účastníkov od 8.30 hod.

Miesto:
Sociálna poisťovňa, pobočka
K.Mikszátha č. 6

Rimavská Sobota
zasadacia miestnosť 4. poschodie

Program:

 • Elektronický evidenčný  list dôchodkového poistenia – najčastejšie chyby pri vypĺňaní formulárov
 • Najčastejšie chyby registrácie a vykazovania zamestnancov zo strany zamestnávateľov
 • Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistní s účinnosťou od 1.7.2018 – správne uvádzanie kódov pri odvodovej úľave dôchodcov podľa § 227a zákona č. 461/2003 Z. z.

 

Otázky a podnety týkajúce sa tém uvedených v programe, ktoré požadujete prekonzultovať na stretnutí môžete zaslať e-mailom na adresu eva.pikulova@socpoist.sk (za elektronický evidenčný list DP) alebo  kristina.majanova@socpoist.sk ( za register poistencov a mesačné výkazy poistného) do 24.10. 2018.

Upozornenie:

 • svoju účasť je vhodné nahlásiť e-mailom na adresu rimavskasobota@socpoist.sk do 25.10. 2018
 • do predmetu e-mailu je potrebné uviesť: „seminár“ a do tela e-mailu priezvisko a meno účastníka, organizáciu, a telefonický kontakt
 • seminár je bezplatný
 • kapacita: 60 miest

Lektori:
Zamestnanci Sociálnej poisťovne, pobočka Rimavská Sobota

Tešíme sa na stretnutie s Vami.


 
 

Nedovolím spreneveriť majetok mesta !Vytlačiť
 

futbalovy_stadion.jpg

Na zasadnutie  mestského zastupiteľstva, konaného dňa 25.9.2018,  bol predložený návrh  Zmluvy o spolupráci  medzi Mestom Rimavská Sobota, MŠK Rimavská Sobota a Borsodsport Investom Kft. v súvislosti so založením futbalovej akadémie v našom meste.

     Na návrh poslanca, súčasne konateľa MŠK Miroslava Bitalu bol tento bod stiahnutý z rokovania, pretože poslancom, členom jednotlivých komisií sa nepáčil obsah zmluvy predložený maďarskou stranou a i samotný pán Bitala ho označil za pamflet.

     Na základe toho som dňa 3.10.2018 poveril viceprimátora mesta, prednostu MsU ako aj poslanca MsZ pána Františka Auxta, aby vycestovali do Diósgyöru – Miškolc a predložili predstaviteľom Borsodsport Investu požiadavky mesta a  ich zapracovanie do novej zmluvy.

     Na moje prekvapenie v priebehu niekoľkých hodín, po ích návšteve, sme obdržali novú zmluvu, ktorá je na 95 % totožná s tou, ktorú poslanci dňa 25.9.2018 stiahli z rokovania zastupiteľstva.

     Z našich požiadaviek doplnili do tejto zmluvy len časť a zvyšok zmluvy nechali bez zmeny.

     Z dôvodov, aby občania pochopili čo je obsahom návrhu zmluvy,  zverejňujem požiadavky mesta predložené Borsodsport Investu,  ako aj celý text zmluvy,  ktorú by sme mali poslancami schváliť.

     Je zrejmé, že táto zmluva by opäť nebola priechodná v mestskom zastupiteľstve, dokonca obsahuje body,  ktoré zhoršujú postavenie mesta.

     Ako príklad uvádzam , že do novej zmluvy zakotvili povinnosť mesta prispievať ročne na činnosť   akadémie 200 000.- eur., ale pridali aj povinnosť uhrádzať prevádzkové náklady štadióna, ktoré ročne stoja niemenej ako 80 000.- eur.

     Je zaujímavé, že nás v zmluve upozorňujú aj na to, že mesto sa zaväzuje preveriť či vykonaním dohodnutých úkonov neporušuje pravidlá SR a EU, najmä v oblasti hospodárskej súťaže a štátnej pomoci ......

     Po obdržaní,  ja to nazývam hanebnej zmluvy,  som nadobudol dojem, že maďarská strana ani nemá záujem o seriózne rokovanie a riešenie danej problematiky, po tom čo zrejme zistili, že nedovolím spreneveriť na dlhé roky  majetok mesta, majetok 23 tisíc občanov Rimavskej Soboty  !

 JUDr. Jozef Šimko
 Primátor mesta Rimavská Sobota

 

_________________________________________________________________________

Požiadavky Mesta ku zmluve o spolupráci medzi Mestom Rimavská Sobota a Borsodsport Invest Kft. :

1,  Mesto odovzdá do dlhodobého nájmu, t.j. na 20 rokov resp. na dobu trvania Mestskej futbalovej akadémie v ktorej súčasťou bude aj MŠK Rimavská Sobota, nehnuteľnosti podľa vypracovaného znaleckého posudku znalkyňou Ing. Alžbetou Cipruszovou zo dňa 13.4.2018. Uvedené nehnuteľnosti počas trvania nájmu nemôže Spoločnosť  poskytnúť do zábezpeky.

2,  Mesto požaduje vytvorenie funkcie druhého konateľa /alebo zástupcu konateľa/ s vymedzenými kompetenciami pre personálnu oblasť, ktorého určí Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote.

3,  V prípade, že do 30.6.2019 nebude vyhotovená projektová dokumentácia a nebudú predložené podklady pre vydanie stavebného povolenia, mesto si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.

4,  V prípade, že futbalový štadión v meste Rimavská Sobota nebude dobudovaný v zmysle vydaného stavebného povolenia najneskôr do 31.12.2022, si Mesto vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy. V zmluve o spolupráci sa však musí riešiť v tomto prípade aj otázka čo s rozostavaným, alebo rozbúraným štadiónom.

5, Stavby a úpravy realizované Spoločnosťou na majetku mesta sa po skončení nájomnej zmluvy stanú vlastníctvom Mesta.

6,Spoločnosť nemá právo požadovať od Mesta náhradu investícií vložených do majetku Mesta.

7, V zmluve o spolupráci vymedziť ročný príspevok Mesta / 200 tisíc eur/ na prevádzku prenajatého majetku a ročný príspevok Borsodsport Investu / 50 miliónov forintov/ pre financovanie prevádzkovej činnosti Spoločnosti. BSI sa zaväzuje poskytovať finančné prostriedky pre prevádzkovú činnosť Mestskej futbalovej akadémie okamžite po vstupe MŠK do MFA.

8, Technické služby mesta nie sú súčasťou zmluvy ako zmluvná strana, preto zmluva o spolupráci ani nemôže  TSM zaväzovať podieľať sa na prevádzke Spoločnosti.

Po včerajšom rokovaní /3.10.2018/, ktorej sa zúčastnili : viceprimátor mesta Ing. Ladislav Rigó, prednosta MsU JUDr. Štefan Szánto a poslanec MsZ František Auxt, ktorí maďarskej strane predložili vyššie uvedené požiadavky, sme obdržali nasledovný NÁVRH ZMLUVY O SPOLUPRÁCI : 

Zmluva je na nahliadnutie v prílohe


 
 

Polícia upozorňuje seniorovVytlačiť
 

Zneužívanie dôvery seniorov – podvodníci opäť „úradovali“

Polícia v Banskobystrickom kraji opäť zaznamenala prípady, kedy sa neznámi páchatelia pokúsili o podvod na senioroch. Na túto protiprávnu činnosť, pri ktorej sú seniori okrádaní alebo uvádzaní do omylu, sme za ostatné obdobie upozornili občanov opakovane. Prípadov, kedy je zneužívaná dôvera starších ľudí však napriek tomu neustále pribúda. Nakoľko pri dokonaných skutkoch nešlo o „malé“ peniaze, považujeme za dôležité na tieto prípady neustále upozorňovať naďalej. Niekoľko prípadov sme za posledné dni zaznamenali napríklad v Breznianskom okrese, kde podvodníci použili opäť „starý známy“ trik, kedy svojim obetiam zavolali, predstavili sa ako lekári a uviedli, že volajú v mene ich príbuzného, ktorý mal spôsobiť dopravnú nehodu, pri ktorej sa zranil tak, že nemôže telefonovať on osobne. Od seniorov požadovali uhradiť finančnú hotovosť na účet v banke. Našťastie ani v jednom z ich pokusov sa tentoraz obete zlákať nenechali. Naopak, všetci si informácie najskôr overili u svojich príbuzných a tak zistili, že ide o pokus podvod. A to je jeden zo správnych spôsobov, ako postupovať v prípade, že Vám zavolá cudzia osoba na pevnú linku alebo mobil. Podvodníci však môžu používať rôzne iné „finty“.

 

 • Cudzia osoba Vám zavolá na pevnú linku alebo mobil,  predstaví sa ako Váš príbuzný (napr. syn,  vnuk, dcéra, brat) a žiada o finančnú pomoc. Neskôr Vám opäť zavolá, že pre peniaze nemôže prísť  osobne a poprosí Vás, aby ste peniaze odovzdali jeho sekretárke, kamarátovi či inej osobe.

  

 • Niekto Vás osloví na ulici, že nie je tunajší, milo Vás poprosí, aby ste mu ukázali cestu do nemocnice, následne Vás úpenlivo prosí, aby ste mu požičali peniaze na zaplatenie operácie pre jeho známeho alebo príbuzného, ktorý mal ťažkú nehodu a leží v nemocnici vo vážnom stave. Ako zálohu Vám ponúkne peniaze v inej mene.

 

 • Cudzia osoba Vám zazvoní pri dverách,  predstaví sa ako pracovník istej spoločnosti a tvrdí, že Vám prišiel odovzdať výhru alebo Vám niekto telefonicky oznámi, že ste sa stali výhercom.

 

 • Niekto Vám zazvoní pri dverách a prestaví sa ako pracovník plynární, elektrární, vodární, či iných spoločností a tvrdí, že prišiel odpísať stav plynomeru, vodomeru alebo elektromeru alebo  Vám prišiel vyplatiť preplatok či inkasovať nedoplatok.

 

 • Niekto Vám zazvoní pri dverách a ponúka na predaj rôzny tovar za výhodné zľavy (napr. hrnce, nože, deky, stavebné náradie). 

 

Nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, pokiaľ si nie ste istí, že ide o skutočných zamestnancov spoločností. Snažte sa overiť túto skutočnosť u ich zamestnávateľa, či na obecnom úrade alebo požiadajte svojho suseda či príbuzného, aby bol prítomný pri vstupe takejto osoby do Vášho príbytku. V žiadnom prípade nedávať peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani keď Vám tvrdí, že ju poslal Váš príbuzný. Nikdy na takéto, či podobné požiadavky nepristupujte, vyhýbajte sa komunikácii s týmito osobami. Ak máte čo i len podozrenie, že by mohlo ísť o podvodníkov, kontaktujte ihneď políciu na čísle 158.


 
 

Na sídlisku Západ pribudlo parkovisko so 120 miestamiVytlačiť
 

Nové parkovisko na sídlisku Západ slávnostne odovzdal do užívania  v prvý októbrový deň primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko.

Na novej parkovacej ploche, ktorá sa nachádza pri tomašovskom cintoríne pozdĺž cesty na Ul. L. Svobodu, sa nachádza 120 parkovacích  miest a budú slúžiť predovšetkým obyvateľom sídliska. Tí už niekoľko rokov bojovali o to, aby v tejto časti bolo postavené nové parkovisko. „Bola to opodstatnená požiadavka, pretože tak preplnené sídlisko, ako je tu na Západe, snáď nemáme v celom meste,“ uviedol J. Šimko.  Ako ďalej povedal, projektová dokumentácia na parkovisko existovala od roku 2011 a pôvodne sa uvažovalo, že sa súbežne s novou parkovacou plochou vybudujú aj garáže.

Vybudovanie parkoviska financovala samospráva z vlastných zdrojov. Podľa slov primátora, ak by zadali  objednávku dodávateľovi,  vyšlo by ich to  na približne  300-tisíc eur, takto je to okolo 60-tísíc eur.  Práce vykonávalo mesto svojpomocne, prostredníctvom Technických služieb mesta, jedine obrubníky a položenie asfaltového povrchu realizoval dodávateľ. Ďalším dôvodom, prečo mesto dokázalo vybudovať nové parkovisko za takú nízku sumu je  to,  že sa použil asfalt, ktorý ostal z iných prác. Uskladnený bol v bývalých kasárňach. „Dovolím si povedať, že je to kvalitná práca za lacný peniaz,“ vyhlásil primátor.  Pri budovaní parkoviska myslela samospráva aj na zeleň, ku ktorej sa, aj na žiadosť obyvateľov, pristupovalo citlivo „Rešpektovali sme požiadavku občanov, čo je vidieť aj na tých dvoch stromoch, ktoré sme zachránili a obložili betónovým múrom,“ vysvetlil J. Šimko s tým, že počas prác nebol vyrúbaný ani jediný strom.

Sídliská Rožňavská a Rimava či Malohontská ulica. To sú len niektoré lokality, v ktorých samospráva Rim. Soboty počas ôsmich rokov vybudovala  nové parkoviská. Dokopy ich podľa slov primátora vyrástlo na území meste viac ako 1000 a zostalo už len veľmi málo lokalít, kde by potrebovali občania nové parkovacie plochy.

Slávnostného otvorenia nového parkoviska sa zúčastnili okrem niektorých pracovníkov Mestského úradu a mestských inštitúcií aj viceprimátor Ladislav Rigó a poslanci MsZ Ivan Hazucha, František Auxt a Anna Zsóriová, ktorí  spoločne s primátorom Jozefom Šimkom prestrihli bielu pásku.

parkovisko2.JPG

parkovisko3.JPG

parkovisko.JPG

parkovisko4.JPG


 
 

Hľadáme názov pre námestieVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota  sa rozhodlo revitalizovať námestie pred poštou s cieľom zatraktívniť lokalitu a vytvoriť prostredie, kde by občania radi trávili svoj voľný čas. Revitalizácia spočíva v tom, že do námestia sa zakomponuje viac zelene a zmodernizuje sa. Pribudnú betónové kvetináče, ktoré  vytvoria zelené ostrovy s miestami na osadenie lavičiek, stojany na bicykle a odpadové koše. Asfaltový povrch bude nahradený dlažbou rôznej farby a veľkosti. K zatraktívneniu určite prispeje aj nová fontána, ktorá bude dominantou námestia a jej účelom bude aj osviežiť a zvlhčiť vzduch v horúcich letných mesiacoch. Existujúce predajné stánky budú zachované, ale dostanú nové umiestnenie do jednotného celku a architektonicky budú prepracované do moderného vzhľadu a rekonštrukciou prejdú aj verejné toalety.

Keďže uvedené námestie nemá názov, vedenie mesta sa rozhodlo uskutočniť medzi občanmi anketu, aby samotní obyvatelia mesta navrhli ako sa vynovené námestie bude volať. Žiadame preto občanov, aby najneskôr do 31. októbra 2018 zasielali svoje návrhy listom na adresu: JUDr. Štefan Szántó, prednosta Mestského úradu v Rimavskej Sobote, Svätoplukova 9, alebo na mailovú adresu: stefan.szanto@rimavskasobota.sk.


 
 

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?Vytlačiť
 

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

 1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !
 1. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:
 • 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
 • 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
 • v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky
 1. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!
 1. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!
 1. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

 

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“

Plagát - komín.jpg


 
 

Dajte s nami veciam druhú šancu Vytlačiť
 

Kúpiť, nosiť, zahodiť. Bežný cyklus väčšiny oblečenia v domácnostiach, ktorý už niekoľko rokov spôsobuje vrásky na čele všetkým zástancom životného prostredia. Svet sa tak čoraz rýchlejšie plní oblečením, ktoré nikto nechce, no aj napriek tomu, že recyklovanie materiálov nie je žiadna novinka, doteraz sa ešte nikomu nepodarilo nájsť spôsob, ako recyklovať bavlnené vlákna bez ich poškodenia. 

CVČ Relax v spolupráci s OZ artRIS rozmýšľali, ako na to, ako sa rozlúčiť so starým a nepotrebným oblečením pre deti a urobiť tak niečo pre seba, pre iných, ale aj pre našu planétu. Nápad bol na svete, a tak dňa 14. septembra usporiadali 1. burzičku detského oblečenia, hračiek a iných detských vecí v peknom prostredí v záhrade Ekorelaxu.

Mladé mamičky si v príjemnej atmosfére mohli kúpiť, vymeniť rôzne detské veci, ale aj poradiť sa a porozprávať o rôznych spoločných témach. Na prvý krát burzička dopadla dobre a uvažujeme v nej pokračovať aj v budúcnosti so sezónnym oblečením.

burzička.jpg

burzička1.jpg

burzička3.jpg

PaedDr. Dana Spišáková, Centrum voľného času Relax

 


 
 

Mesto spustilo virtuálneho sprievodcuVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota - Turistické informačné centrum mesta oznamuje širokej verejnosti,  že pre turistov a návštevníkov mesta pripravilo nový produkt cestovného ruchu - "Turistický sprievodca Rimavská Sobota".

Ide o mobilnú aplikáciu – interaktívneho turistického sprievodcu s QR kódmi, hlasovým sprievodom v troch jazykových mutáciách, mapami a GPS.  

Mobilnú aplikáciu s hlasovým sprievodom "Turistický sprievodca Rimavská Sobota"  je možné si nainštalovať do mobilných zariadení z obchodu Play pre Android a AppStore pre iPhone/iPod/iPad : Rimavska Sobota. Je dostupná v troch jazykových mutáciách (slovenská, maďarská, anglická), takže si ju už do svojho mobilného zariadenia môže  pridať každý záujemca i zahraničný turista. Ide o  portálové riešenie s možnosťou neobmedzenej aktualizácie vlastných bodov záujmu. V aplikácii nájdete informácie a fotografickú dokumentáciu o pamiatkách a historických budovách, o histórii mesta, o pamätníkoch v meste Rimavská Sobota, o osobnostiach slovenského i maďarského kultúrneho života v minulosti žijúcich a pôsobiacich v našom meste. Vďaka GPS vás aplikácia naviguje priamo k jednotlivým pamiatkám napr. do Gemersko-malohontského múzea na Námestí M. Tompu či k soche známeho rozprávkara Pavla Dobšinského na Námestí Š.M. Daxnera. Aplikácia tiež obsahuje na mapách zvýraznené prechádzkové trasy pre peších návštevníkov i mapy okolitých cyklotrás. Nájdete v nej informácie zamerané na šport, oddych a turistiku. Zavedie vás do rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, resp. vás oboznámi o trasách vyhliadkového autovláčika a nájdete v nej aj cenník služieb v RO Kurinec – Zelená voda. Aplikácia ponúka  možnosť vyhľadať si aj informácie o kultúrnych, športových a spoločenských inštitúciách pôsobiacich v našom meste, telefónne a e-mailové kontakty, otváracie hodiny i GPS súradnice týchto inštitúcií. Sú v nej  dôležité telefónne čísla (napr. tiesňové volanie, polícia, mestská polícia), na ktoré sa dovoláte priamo bez hľadania a zisťovania.  Zaujímavosťou je  čítačka QR kódov, ktorá Vás po načítaní kódu mobilným zariadením prenesie priamo do histórie napr. bývalého detského útulku, protestantského gymnázia či radnice mesta.          

Veríme, že sa vám mobilná aplikácia bude páčiť a budete ju často a so spokojnosťou využívať. 

Bližšie informácie nájdete v Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rim. Sobote, na tel. č: 047/5623645, mobile 0911 568 538,e-maile: tic@rimavskasobota.sk alebo na webovej stránke  www.rimavskasobota.sk

 

qrkody noviny.jpg


 
 

Oznam - Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. november 2018Vytlačiť
 

Voliči, ktorí majú trvalý pobyt na adrese:

RIMAVSKÁ SOBOTA

sú zapísaní  v okrsku č. 1:

miesto: Centrum voľného času – RELAX

adresa: Povstania 9


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že v termíne 23.10.2018 od 07:30 hod. do 12:43 hod. bude v Rimavskej Sobote – ul. P. Dobšinského,  prerušená distribúcia elektriny.

Oznamujeme Vám, že v termíne 24.10.2018 od 07:30 hod. do 11:49 hod. bude v Rimavskej Sobote – Tormáš,  prerušená distribúcia elektriny.

Dôvodom sú plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.


 
 

Jesenné upratovanie 2018Vytlačiť
 

Vážení občania,

tak ako každý rok, aj teraz v termíne od 11.10.2018 do 15.11.2018 sa bude uskutočňovať jesenné upratovanie. Na tento účel budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery podľa uvedeného harmonogramu. Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční 20.10.2018 /sobota/. Žiadame občanov, aby túto možnosť maximálne využili.

 

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK NA JESENNÉ UPRATOVANIE: 

11.10. – 18.10.2018
Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska  oproti obchodu a budovy bývalej materskej školy
Nám. Š.M.Daxnera - parkovisko KD
Tomašová – Ul. Tomašovská  pri bývalom veľkosklade OTEX
Chrenovisko – oproti obchodu

18.10.–25.10.2018
Cukrovarská – parkovisko pri bytovom dome
Ul. A. Markuša
Križovatka Ul. Rožňavskej a Ul. Školskej
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete

25.10. –31.10.2018
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť
Sobôtka – stará časť
Vinica – pri obchode

02.11. –08.11.2018
Dúžava – pri kultúrnom dome
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom, na konci obce
Sabová - pri bytovkách

08.11. – 15.11.2018
Ul. Dobšinského
Vinica – autobusová zastávka - vrch

 

Veľkoobjemový kontajner - VOK je určený na zber objemového odpadu.

Do tohto VOK v žiadnom prípade nepatrí nasledovný odpad: stavebný odpad, nebezpečný odpad (napr. žiarivky, výbojky, monočlánky, akumulátory, obaly z náterových hmôt) a pod. Nebezpečné odpady možno v priebehu celého roka odovzdať zdarma v areáli firmy DETOX (areál býv. ZŤS na Košickej ceste).

Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa: 20.10.2018

Prípadné ďalšie miesta resp. termíny pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa potreby a požiadaviek. Bližšie informácie a podrobnejšie podmienky je možné dohodnúť na mestskom úrade, oddelení stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy – č. tel. 5604648 a vo fi. DETOX – č.tel. 5604153.


 
 

Plán zberu separovaného odpadu 2018Vytlačiť
 


 
 

Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníkaVytlačiť
 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Mesto Rimavská Sobota, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

 

vyhlasuje výberové konanie na

 

 • jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mestský úrad Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.

Záujemcovia svoju žiadosť predkladajú v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie TSP v obciach. NEOTVÁRAŤ!“  

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 •  životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.[1]

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú:

 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,[2] alebo
 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom  zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov [3] alebo
 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci. 

 

Výberové kritériá na pozíciu TSP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
 2. Absolvované vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).

Ďalšie vzdelávania môžu byť realizované prostredníctvom:

 • špecializačného vzdelávania zabezpečovaného strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu,
 • akreditovaných kurzov,
 • iného typu vzdelávania v sociálnej oblasti, certifikovaných sociálno-psychologických výcvikov a supervíznych programov.
 1. Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobenie v  komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava, účasť na organizovaní aktivačných prác alebo administratívna práca a podobné činnosti, aj keď boli vykonávané v kontakte s príslušníkmi cieľovej skupiny).
 2. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

 

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

 

Miestom výkonu práce je kancelária TSP na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote.

 

Popis práce TSP:[4]

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami,  odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, individuálne plánovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní ľudských a občianskych práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí;
 • sprevádzanie človeka, orientácia v aktuálne platnej legislatíve, facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite, case management, administratívne spracovanie výkonu svojej práce, v prípade potreby koordinácia pracovných aktivít so zainteresovanými a neziskovými inštitúciami a ďalšie.

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

                                                                                               JUDr. Jozef Šimko

                                                                                                 primátor mesta

 

[1] Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva IA MPSVR SR akceptovaná.

[2] V zmysle § 5 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[3] V zmysle § 45 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[4] Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.


 
 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej SoboteVytlačiť
 

projekt-poriadkovasluzbaRS.jpg


Operačný program:  

 

 

 

 

Operačný program Ľudské zdroje

 

 

 

 

 

Poskytovateľ:           

 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ:     

 

 

 

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA

Sídlo prijímateľa:

 

 

 

Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

 

 

 

 

 

Názov prioritnej osi:

 

 

 

Prioritná os 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:

 

 

 

5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

Špecifický cieľ:   

 

 

 

5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Názov projektu:

 

 

 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej Sobote

Kód výzvy:  

 

 

 

OPLZ-PO5-2017-1

Kód projektu:

 

 

 

312050J579

Typ projektu:

 

 

 

Dopytovo-orientovaný projekt

Miesto realizácie:

 

 

 

Rimavská sobota

Začiatok realizácie:

 

 

 

december 2017

Ukončenie:

 

 

 

november 2020

Celkové náklady:

 

 

 

201 610,80 €

Výška NFP:

 

 

 

191 530,26 €


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.   na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota. Čas vyhradený na príjem takého odpadu je upravený v Čl. 7 VZN č. 135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe  zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú  evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

dnes je: 22.10.2018

meniny má: Sergej

Rimavská Sobota a jej klenoty

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka