Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Nemocnica nevyhovie požiadavke občanovVytlačiť
 

V uplynulých dňoch odznela od občanov požiadavka, aby bola opäť otvorená brána na Zelezničnej ulici, ktorá dlhé roky slúžila ako ďalší vchod do rimavskosobotskej nemocnice. Otvorenie brány by uvítali prevažne pacienti, ktorí chodia k lekárom do Zdravotného strediska Jazmín. Ak ich odtiaľ pošlú do nemocnice na ďalšie vyšetrenie, dostanú sa do nej len cez hlavný vchod. Ten je ale až na opačnom konci a musia tak prechádzať okolo Okresného úradu. Trasa je to dlhá a prevažne peším a navyše chorým pacientom to spôsobuje značné problémy. O požiadavke sa diskutovalo aj na januárovom zasadnutí príslušného výboru mestskej časti. Mesto sa preto v tejto súvislosti obrátilo  na vedenie nemocnice.

brána1.jpg

„Na základe týchto upozornení sme 5. februára požiadali listom riaditeľa nemocnice Ivana Mokrého o stanovisko k  požiadavke, aby bola brána na Železničnej ul. otvorená a pacientom sa tak uľahčil vstup do nemocnice,“ informoval prednosta Mestského úradu v Rim. Sobote Štefan Szántó. 
Z odpovedi, ktorú mesto od vedenia nemocnice dostalo vyplynulo, že nemocnica občanom nevyjde v ústrety. „Veľká väčšina enormného pešieho tranzitu, ktorý smeroval v minulosti cez náš areál z centra mesta na stanicu a naopak, nesúvisela s prevádzkou nemocnice,“ uviedol v stanovisku riaditeľ nemocnice s tým, že tento neregulovaný pohyb vytváral  predpoklady pre početné prípady drobnej kriminality v celom areáli nemocnice, ako aj v čakárňach a na oddeleniach. „Enormný pohyb tiež reálne ohrozoval bezpečnosť pohybu pacientov a zamestnancov v areáli a výrazne sťažoval možnosti efektívnej údržby a starostlivosti o areál a prostredie nemocnice, ktoré je určené primárne pre jej pacientov,“ vyjadril sa Mokrý a dodal, že okrem uzatvorenia areálu s cieľom zlepšiť situáciu pristúpili aj ku kamerovému monitorovaniu areálu a vstupu do budov. „Areál nemocnice je všetkým pacientom aj zamestnancom prístupný cez hlavný vchod 24 hodín denne,“ uzavrel. 

brána.jpg

S rozhodnutím nemocnice nie sme spokojní,“ uviedol prednosta. „Aj napriek tomu, že rozhodnutie Sveta zdravia nevieme ovplyvniť, budeme tlačiť na vedenie nemocnice, aby vyšli občanom a pacientom v ústrety." vyhlásil Š. Szántó.


 
 

Primátor a starostovia písali list Vláde SRVytlačiť
 

Dňa 20. februára 2018 poslal primátor mesta Rimavská Sobota JUDr. Jozef Šimko nasledovný Otvorený list Vláde SR, ktorý okrem neho podpísalo doteraz 85 starostov obcí okresu:                                  

                                       Vážený pán
                                                                   Doc. JUDr. Robert Fico, CSc.
                                                   predseda Vlády SR
                                              Nám. Slobody 1 
                                                813 70  Bratislava

 

                                                                                 V Rimavskej Sobote, 20.2.2018

 

Vážený pán predseda Vlády SR!

 

         Na zasadnutí Združenia miest a obcí Gemera - Malohontu, ktoré sa konalo 8.2.2018 v Rimavskej Sobote,  sme prejednávali plnenie  uznesenia Vlády  SR  č. 254 z 24.6.2016,  vzťahujúce  sa  na výstavbu rýchlostnej cesty R2 na území okresu Rimavská Sobota.

        Na tomto zasadnutí bol prijatý Otvorený list adresovaný Vláde SR, v ktorom podpísaní starostovia vyjadrujú svoju nespokojnosť s plnením opatrení  vyplývajúcich z uznesení vlády.

        Z uvedeného dôvodu Vám v prílohe zasielam tento Otvorený list  s podpismi 85. starostov obcí okresu Rimavská Sobota.

 

        S pozdravom                       

      

                                                                             JUDr. Jozef Šimko
                                                                    primátor mesta Rimavská Sobota
                                                                                         v.r.

 

Otvorený list Vláde Slovenskej republiky

 

 zo stretnutia primátorov a starostov miest a  obcí  okresu Rimavská Sobota dotknutých cestou I/50, k stavu prípravy a výstavby rýchlostnej cesty R2 na území

VÚC Banská Bystrica

 

    Je polovica volebného obdobia Vlády SR a je čas na hodnotenie plnenia Programového vyhlásenia vlády a Uznesení vlády, vzťahujúcich sa k úseku rýchlostnej cesty R2 na území VÚC Banská Bystrica.

   Opakovane a dlhodobo sú obyvatelia regiónov Gemera – Malohontu, okr. Lučenca a Rimavskej Soboty, ubezpečovaní, že výstavba rýchlostnej cesty R2 je prioritou.

   V období tejto Vlády je to aj prioritou v oblasti tvorby pracovných miest a politiky odstraňovania rozdielov medzi regiónmi, čo je zakotvené v programovom vyhlásení vlády.

  Výstavba rýchlostnej cesty R2, predstavuje systémový krok riešenia príčin dlhodobej nezamestnanosti, čo opakovane uvádzajú aj politici a analytici.

   K dnešnému dňu je situácia taká, že na úseku Lučenec – Ožďany – Zacharovce – Figa sa v investičnej príprave neurobila „ani čiarka“, napriek uzneseniu vlády SR z výjazdového zasadnutia v Rimavskej Sobote v júni 2016 č. 254/2016, kde boli prítomní všetci primátori a starostovia z dotknutých regiónov.

Úloha v bode B.3 úsek „R2 Lovinobaňa – Ožďany“ spracovať dokumentáciu na stavebné povolenie do 30.11.2018

          - úloha nesplnená, verejné obstarávanie nebolo ani začaté na túto stavbu, už nereálny termín plnenia

Úloha v bode B.4 úsek „R2 Ožďany – Zacharovce“ zabezpečiť dokumentáciu na stavebné povolenie v termíne 30.11.2018

         - úloha na NDS, a.s. nezadaná, verejné obstarávanie ani nezačalo a termín z uznesenia je nesplniteľný

Úloha v bode B.5 úsek „R2 Zacharovce – Bátka“ projektová dokumentácia na stavebné povolenie v termíne 30.6.2019

         - úloha, verejné obstarávanie začaté už 19.7.2017, nebolo doteraz ukončené. Verejné obstarávanie bolo zrušené, podľa informácií z odboru verejného obstarávania NDS, a.s., od pracovníka zodpovedného na celý proces obstarávania.

Úloha v bode B.6 úsek „ R2 Bátka – Figa“

          - úloha, verejné obstarávanie začaté už 19.7.2017, nebolo doteraz ukončené. Verejné obstarávanie bolo zrušené, podľa informácií z odboru verejného obstarávania NDS a.s.

Dňa 30.5.2017 bol minister dopravy Árpád Érsek na verejnom stretnutí v Bátke, okr. Rimavská Sobota, kde starostom priľahlých obcí k ceste I/50 v úseku Figa – Zacharovce – Ožďany, potvrdili začatie stavby „ R2 Mýtna – Lovinobaňa“ a k 31.8.2017 vypísanie súťaže na zhotovenie stavby.

Potvrdil tiež, že dal písomný súhlas už v januári 2017 na začatie projektovej prípravy stavieb, verejné obstarávanie, v úseku Zacharovce – Bátka – Figa. Zároveň určil termíny začatia stavebných prác na týchto stavbách, klepanie základného kameňa 30.9.2019.

  Opakovanie zdôraznil, že enormný záujem na splnenie tohto termínu, pretože bol aktívnym účastníkom protestného pochodu v Bátke, za urýchlenie začatia výstavby týchto stavieb.

Dňa 14.9.2017 v Rimavskej Sobote na predstavovaní kandidátov za predsedu VÚC, osobne prítomný podpredseda predstavenstva NDS a.s. a investičný riaditeľ Ing. Dudáš potvrdil, začatie verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby R2 Mýtna – Lovinobaňa v termíne do 15.10.2017. Potvrdil tiež, že na úseky „R2 Zacharovce – Bátka a Bátka – Figa“ už prebiehajú verejné súťaže na projektovú dokumentáciu DSP s predpokladaným termínom vyhodnotenia verejného obstarávania do 15.10.2017.

K dnešnému dňu  ani jeden z týchto termínov nebol splnený, a reálne vzhľadom na už podobné realizované procesy, ani termíny, ktoré sú ešte pred nami nebudú splnené. Následne aj ciele určené v Programovom vyhlásení vlády, politika tvorby pracovných miest a politika vyrovnávania rozdielov medzi regiónmi, už nemôžu byť splnené v rozsahu, ktorý zabezpečí ich plnenie.

Vzhľadom na uvedené, žiadame pána premiéra, aby v mediálne oznámenej inventarizácii plnenia cieľov Programového vyhlásenie vlády a Uznesení vlády, podrobne preveril a objektívne zhodnotil, prečo sa nesplnili a neplnia ciele a úlohy, určil zodpovedných, prijal a zverejnil opatrenia na odstránenie stavu. Pretože, tento stav a situáciu vnímame dlhodobo ako likvidačnú pre región Gemera – Malohontu, neschopnosť ministerstva dopravy plniť úlohy Programového vyhlásenia vlády a Uznesenia vlády, spoločne s NDS a.s., považujeme a hodnotíme ako zámerný nezáujem, najmä zo strany NDS zabezpečovať plnenie spomínaných úloh.

 

V Rimavskej Sobote, dňa 8.2.2018

Primátori miest a starostovia obcí regiónu Gemer – Malohont.


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že v termíne 27.02.2018 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v Rimavskej Sobote -  ul. M.R.Štefánika, Žánovská a Sobôtka prerušená distribúcia elektriny.

Oznamujeme Vám, že v termíne 28.02.2018 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v Rimavskej Sobote -  ul. Lesná, M.R.Štefánika, Žánovská a Sobôtka prerušená distribúcia elektriny.

Dôvodom sú plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s.

Súbor na stiahnutie 27-2-2018.pdf 27-2-2018.pdf (782.7 kB)
Súbor na stiahnutie 28-2-2018.pdf 28-2-2018.pdf (731.1 kB)

 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - ul. Lesná, M.R.Štefánika, Žánovská a SobôtkaVytlačiť
 


 
 

Cenník za prenájom zasadačiek a ponuka voľných nebytových priestorovVytlačiť
 

Mestská bytová  správa  s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota,

ponúka na prenájom zasadačky v budove na Nám. M. Tompu 2 / Okresný úrad/

 

CENY ZA PRENÁJOM ZASADAČIEK

 

Zasadačka č. 47- I. posch.

Počet miest na sedenie 182,  

predsednícky stôl 11 miest

                                           od.1.9 do 31.4 (vykur. sezóna)  od 1.5 do 31.8. (letná sezóna)

                                                     Podnik. subj.   Nezisk.org.        Podnik. subj.   Nezisk.org.

 

Cena za prenájom /1-8 hodín/       300,00 €           200,00 €             150,00 €         100,00 €

Ozvučenie sály                                30,00 €             30,00 €               30,00 €          30,00 €

Spolu:                                            330,00 €           230,00 €             180,00 €         130,00 €

 

Zasadačka č. 46 – I. posch.

Počet miest  na sedenie 25    

Cena za prenájom /1-8 hodín/       100,00 €           50,00 €                50,00 €          25,00 €

 

Zasadačka č. 79 – II. posch.

Počet miest na sedenie 16       

Cena za prenájom /1-8 hodín /      100,00 €           50,00 €             50,00 €         25,00 €

 

Zasadačka č. 80 – II. posch. 

Počet miest na sedenie 72,

predsednícky stôl 4 miesta    

Cena za prenájom / 1-8 hodín/      200,00 €           100,00 €           100,00 €         50,00 €                                                            

Poznámka: V prípade záujmu nad rámec ponuky, je možná individuálna dohoda.  

 

Kontakt: MsBS, s.r.o. Rim. Sobota

T.č: 047/5511915 nebytové priestory

 

 

Mestská bytová správa s.r.o , Tržná 2, Rimavská Sobota uverejňuje

ZOZNAM voľných nebytových priestorov

 

 

1. Bývalý - Župný dom Nám M. Tompu č. 2 (Okresný úrad )

 prízemie - 25 miestností

 I. poschodie – 3 miestnosti

 II . poschodie – 30 miestností

 bližšie informácie o veľkosti jednotlivých miestností získate na tel. č. 047/5511915

 

2. Budova na ul. Daxnerovej 2

I. poschodie 15,55 m²,  12,60 m², 14,38 m², 18,11 m², 19,07 m², 14,95 m²,13,75 m², 13,85 m²,17,77 m², 7,40 m², 5,77 m², 6,20 m², 29,05 m2, 15,20 m2, 15,25 m2

 

3. Budova na ul. Povstania č.15

I. poschodie  - 10,08 m², 27,49 m², 21,06 m2, 22,23 m2

II. poschodie - 24,69 m², 21,73 m², 20,70 m², 24,42 m² , 27,49 m²

podkrovie – 10,92 m², 14,40 m², 21,60 m²,16,28 m²  1,36 m², 14,52 m², 23,72 m²  1,05 m²

           

MsBS s.r.o. – Rim. Sobota

T. č. 047/5511915 - nebytové priestory


 
 

Valentínska kvapka krviVytlačiť
 

VKK.png

Slovenský Červený kríž, organizuje už 23. ročník kampane „Valentínska kvapka krvi,  ktorej cieľom je prilákať mladých ľudí k darovaniu krvi.

Akcia bude prebiehať od 12. 2. 2018 do 16.3.2018

Hlavnou myšlienkou kampane je, aby ste darovaním krvi inšpirovali aj ostatných a boli  „O KVAPKU LEPŠÍ“ .   Daruješ krv = daruješ o kvapku viac lásky.

Vaša krv zachraňuje zdravie a niekomu zachráni život. Viete si predstaviť, že na Slovensku je potrebné ročne 180 tisíc transfúznych jednotiek červených krviniek? Viete si predstaviť, čo by sa stalo, ak by ste neprišli? Chýbali by ste tým, ktorí to potrebujú.

Krv môžete darovať na Hematologicko transfúznom odd. nemocnice v Rimavskej Sobote, každý utorok a piatok od 7,00 hod do 9,30 hod.

V rámci kampane máme pripravený pre každého darcu krvi aj malý darček.

Tešíme sa na stretnutie.

S vďakou

 

Územný spolok SČK Rimavská Sobota


 
 

Rimavská Sobota žila fašiangovou veselicouVytlačiť
 

Spev, tanec a nespútaná nálada sa niesla Rimavskou Sobotou v piatok 9. februára. V rámci tradičného podujatia pod názvom Fašiangy sa krátia zažilo mesto v tento deň  rozlúčku s obdobím osláv a hodovania.

fašiangy.JPG

Ani napriek sychravému počasiu nechýbala v sprievode dobrá nálada, spojená s hudbou a piesňami. A čo by to bol za fašiangový pochod bez rozličných masiek. Spoločne s medveďom sa vedľa seba zabávali a spievali dievčence v krojoch, no nechýbala ani smrtka, čerti či rôzne strašidlá. Vo veselom dave plnom rôznych masiek sa motal aj obrovský turoň, ktorý patrí už tradične k fašiangovému sprievodu.

fašiangy2.JPG

Fašiangový pochod spievajúci pieseň „Fašiangy, Turice, Veľká noc príde, kto nemá kožúška, zima mu bude“ pripomenul Rimavskosoboťanom, že toto výnimočné obdobie má miesto aj v dnešnej dobe.

Tradičný pochod zorganizovalo Gemersko-malohontské osvetové stredisko a Centrum voľného času v Rimavskej Sobote. Podujatie pokračovalo v Knižnici Mateja Hrebendu vyhodnotením súťaže na tému Fašiangy v Gemeri Malohonte. Neskôr prebehol na Hlavnom námestí kultúrny program, v ktorom vystúpili folklórne súbory Lieskovček, DFS Mladosť, Zornička, FS Vepor z Kelnovca, DFS Čížiček z Tisovca a členovia Miestneho odboru Matice slovenskej.

fašiangy3.JPG

Fašiangy sú obdobím  od Troch kráľov až do polnoci  pred škaredou – Popolcovou stredou. Potom nasleduje až do Veľkého piatku 40-dňový pôst. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou.

foto:gecse


 
 

Ocenenie pre Rimavskú SobotuVytlačiť
 

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. pravidelne vykonáva analýzu územnej samosprávy Slovenska. Analyzuje obdobie od výsledkov s akými primátori miest a starostovia obcí prevzali, s výsledkami, ktoré dosiahli. Metodika vyberala mestá a obce s dobrou finančnou i majetkovou bonitou, t.j. dobre hospodáriace, bonitné mestá a obce. Hodnotenie bolo vypracované na základe dát získaných od Ministerstva financií SR.

Ako z protokolu vyplýva hodnotili 2926 miest a obcí a analýzou prešlo 39,09 % hodnotených miest a obcí. Zamerali sa na finančnú a majetkovú bonitu miest a obcí SR. Rimavská Sobota bola vyhodnotená  ako mesto, ktoré sa zaradilo medzi uvedených 39 % s konštatovaním, že vedenie samosprávy efektívne využíva financie, ako aj majetok pre trvalo udržateľný rozvoj. Mesto obdržalo PEČAŤ rozvoja obcí a miest 2017, čím dokazuje svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu.

Protokol_Rozvoja obcí a miest 2017.jpg


 
 

Turistické informačné centrum ponúka zlacnené kalendáreVytlačiť
 

Zlacnený predaj  historických stolových a nástenných kalendárov  Rimavská Sobota na rok 2018 v Turistickom informačnom centre v Rim. Sobote na Hlavnom námestí 2.    kalendare.jpg

 


 
 

Mesto rieši situáciu ohľadom cintorína v BakteVytlačiť
 

 bakta.jpgSamospráva má záujem riešiť dlhodobý problém s nevysporiadanými pozemkami pod cintorínom v mestskej časti Bakta. Ako je známe, občania Bakty sa už dlhšie dožadujú, aby mal tamojší cintorín správcu. Problémom je, že mesto pod cintorínom nevlastní pozemky, tie sú vo vlastníctve obyvateľov. Vzhľadom na požiadavky občanov zvolal primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko ešte v novembri do Domu kultúry v Bakte verejný hovor, na ktorom sa riešila aj situácia ohľadom cintorína. Na stretnutí padol zo strany mesta prísľub, že Mestský úrad v Rimavskej Sobote pristúpi k vysporiadaniu pozemkov. „Je to však veľmi náročný a dlhodobý proces, no sme ochotní pristúpiť k vysporiadaniu týchto pozemkov,“ uviedol prednosta MsÚ Štefan Szántó. Cintorín má rozlohu vyše 13. tisíc metrov štvorcových a pozemky pod ním vlastní 134 vlastníkov.  82 vlastníkov je známych, z nich vyše polovica  žije v Rimavskej Sobote, vyše tridsiatka mimo mesta a dvaja mimo Slovenska.  Celková výmera pozemkov, u ktorých sú známi majitelia je 6450 metrov štvorcových.

Situácia ohľadom vysporiadania pozemkov pod cintorínom sa dostala aj na minulotýždňové rokovanie Mestskej rady. „Padlo rozhodnutie, že majetkové oddelenie MsÚ osloví listom všetkých vlastníkov pozemkov, aby navrhli, či sú ochotní pristúpiť k vysporiadaniu buď formou predaja, darovania alebo nájomnej zmluvy,“ informoval Š. Szántó.

Na spomínanom rokovaní Mestskej rady bola pripravená aj informatívna správa Technických služieb mesta o možnosti spravovania cintorína. „Avšak TSM môžu cintorín dostať do správy len v prípade, že dôjde k vysporiadaniu pozemkov, aby bolo správcovstvo v súlade s platnou legislatívou,“ objasnil prednosta s tým, že sa stal prípad, že keď pracovníci TSM boli zamerať cintorín, vlastníci pozemkov ich odtiaľ vyháňali. „Loptička je teraz na strane občanov-vlastníkov a predovšetkým na nich záleží, kedy dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu,“ uviedol Szántó.

Na stretnutí s občanmi v Bakte  sľúbil primátor J. Šimko, že mesto v tejto mestskej časti vybuduje pred domami chodníky so zámkovou dlažbou. Avšak ani tam nie sú pozemky vo vlastníctve mesta, ale občanov. Preto primátor požiadal obyvateľov, aby sa vyjadrili, či na ich pozemkoch môžu byť chodníky vybudované. „Za tri mesiace nám neprišla žiadna odpoveď. Mesto má záujem riešiť situáciu, ale bez pomoci občanov to nepôjde,“ uzavrel prednosta. 


 
 

Kto je povinný odhŕňať sneh a odstrániť poľadovicu z chodníkov Vytlačiť
 

V zmysle ustanovenia §-u 9, 9a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 86/2007 o zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií na území mesta Rimavská Sobota, závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s chodníkom, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

Z tohto znenia vyplýva, že vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti sú povinní bez prieťahov napr. v zimnom období odhŕňať sneh, odstrániť poľadovicu, v inom období pozametať znečistenie atď. na chodníku, ktorý hraničí s nehnuteľnosťou (budovy, oplotenia a pod.).

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s chodníkom, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.

Technické služby mesta (správca miestnych komunikácií) na území mesta zabezpečia zimnú údržbu ostatných miestnych komunikácií: hlavne vozoviek podľa dôležitosti, potreby a aktuálneho operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií.

Správca počas výkonu zimnej údržby na miestnych komunikáciách môže vykonať nutne potrebné opatrenia v spolupráci s mestskou políciou, ktorými docieli odstránenie prekážok z vozoviek, parkovísk (sneh, poľadovicu a pod.) z dôvodu zabezpečenia ich zjazdnosti.

Mestská polícia dbá o dodržanie čistoty miestnych komunikácií, a má právo ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh.

Zo znenia §-u 9, 9a cestného zákona teda vyplýva, že napr. pri odhŕňaní snehu z chodníka aj samotný občan má skoro takú istú povinnosť a zodpovednosť, ako správca pozemných komunikácií. Vlastníci rodinných domov a budov, bytové samosprávy, spoločenstvá vlastníkov bytoviek, inštitúcie, organizácie, prevádzkarne, obchodníci atď. sú povinní v zmysle cestného zákona pravidelne a bez prieťahov čistiť chodník resp. zabezpečiť čistenie chodníka, ak chodník hraničí s nehnuteľnosťou v ich vlastníctve, správe, v nájme atď.


 
 

Vyhrajme ihrisko pre Rimavskú SobotuVytlačiť
 

LIDL IHRISKO ŽIHADIELKO PRE RIMAVSKÚ SOBOTU

Mesto Rimavská Sobota sme aj tento rok prihlásili do súťaže spoločnosti LIDL, ktorá vybuduje 10 detských ihrísk na základe výsledkov hlasovania .

Do hlasovania o ihrisko Žihadielko sa môžeme  zapojiť od 15. januára až do 28. februára 2018.

Hlasujme na stránke www.zihadielko.sk každý deň  a vyhrajme krásne ihrisko pre naše mesto! 

lidl_zihadielko_fb_post_2_rimavska-sobota (2).png


 
 

Mesto spustilo virtuálneho sprievodcuVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota - Turistické informačné centrum mesta oznamuje širokej verejnosti,  že pre turistov a návštevníkov mesta pripravilo nový produkt cestovného ruchu - "Turistický sprievodca Rimavská Sobota".

Ide o mobilnú aplikáciu – interaktívneho turistického sprievodcu s QR kódmi, hlasovým sprievodom v troch jazykových mutáciách, mapami a GPS.  

Mobilnú aplikáciu s hlasovým sprievodom "Turistický sprievodca Rimavská Sobota"  je možné si nainštalovať do mobilných zariadení z obchodu Play pre Android a AppStore pre iPhone/iPod/iPad : Rimavska Sobota. Je dostupná v troch jazykových mutáciách (slovenská, maďarská, anglická), takže si ju už do svojho mobilného zariadenia môže  pridať každý záujemca i zahraničný turista. Ide o  portálové riešenie s možnosťou neobmedzenej aktualizácie vlastných bodov záujmu. V aplikácii nájdete informácie a fotografickú dokumentáciu o pamiatkách a historických budovách, o histórii mesta, o pamätníkoch v meste Rimavská Sobota, o osobnostiach slovenského i maďarského kultúrneho života v minulosti žijúcich a pôsobiacich v našom meste. Vďaka GPS vás aplikácia naviguje priamo k jednotlivým pamiatkám napr. do Gemersko-malohontského múzea na Námestí M. Tompu či k soche známeho rozprávkara Pavla Dobšinského na Námestí Š.M. Daxnera. Aplikácia tiež obsahuje na mapách zvýraznené prechádzkové trasy pre peších návštevníkov i mapy okolitých cyklotrás. Nájdete v nej informácie zamerané na šport, oddych a turistiku. Zavedie vás do rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, resp. vás oboznámi o trasách vyhliadkového autovláčika a nájdete v nej aj cenník služieb v RO Kurinec – Zelená voda. Aplikácia ponúka  možnosť vyhľadať si aj informácie o kultúrnych, športových a spoločenských inštitúciách pôsobiacich v našom meste, telefónne a e-mailové kontakty, otváracie hodiny i GPS súradnice týchto inštitúcií. Sú v nej  dôležité telefónne čísla (napr. tiesňové volanie, polícia, mestská polícia), na ktoré sa dovoláte priamo bez hľadania a zisťovania.  Zaujímavosťou je  čítačka QR kódov, ktorá Vás po načítaní kódu mobilným zariadením prenesie priamo do histórie napr. bývalého detského útulku, protestantského gymnázia či radnice mesta.          

Veríme, že sa vám mobilná aplikácia bude páčiť a budete ju často a so spokojnosťou využívať. 

Bližšie informácie nájdete v Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rim. Sobote, na tel. č: 047/5623645, mobile 0911 568 538,e-maile: tic@rimavskasobota.sk alebo na webovej stránke  www.rimavskasobota.sk

 

qrkody noviny.jpg


 
 

Mesto Rimavská Sobota ponúka voľné pracovné miesto v pracovnej pozícii: údržbár, kurič, vodičVytlačiť
 

PRACOVNÁ  PONUKA

 

Mesto Rimavská Sobota

zastúpené primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom

Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

 

ponúka

 

voľné pracovné miesto v pracovnej pozícii:

údržbár, kurič, vodič

s predpokladaným nástupom do práce od 1.5.2018.

 

Organizačná štruktúra:

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené pod Odbor vnútorných vecí – Oddelenie vnútornej prevádzky Mestského úradu v Rimavskej Sobote

 

Základný plat:

Výška základného – tarifného platu je určená podľa zaradenia do platovej triedy a platového stupňa základnej stupnice zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Stručná charakteristika pracovného miesta:

 • zabezpečuje starostlivosť o chod a prevádzku budov Mestského úradu v Rimavskej Sobote vrátane obsluhy plynových zariadení a kotolne
 • zabezpečuje činnosti z okruhu remeselných, opravárskych a údržbárskych prác (bežné základné údržbárske, vodoinštalatérske, stolárske práce ... )
 • odstraňuje technické nedostatky a poruchy na budovách Mestského úradu
 • obsluhuje a kontroluje plynovú kotolňu podľa prevádzkového predpisu ( nad 100kW)
 • počas zimných mesiacov zabezpečuje čistenie areálu dvora a chodníkov pri budovách Mestského úradu
 • podľa potreby zastupuje vodičov mestského úradu

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť:

 • stredoškolské odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou – odbor technický - vítaný
 • stredné vzdelanie ukončené výučným listom – odbor zámočník, vodoinštalatér, elektrotechnik - vítaný
 • platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na obsluhu tlakových nádob a plynových kotlov nad 100 kW
 • platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - vítané

 

Ďalšie požiadavky:

 • minimálne 5 rokov praxe
 • zdravotná spôsobilosť
 • manuálna zručnosť
 • technický typ
 • bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

 

K prihláške je potrebné doložiť tieto doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor
 • štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
 • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
 • úradne overené platné osvedčenie na obsluhu tlakových nádob a plynových kotlov nad  100 kW
 • ak má uchádzač platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, je potrebné doložiť úradne overené platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
 • fotokópia dokladu o vodičskom oprávnení skupiny B
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce údržbára, zamestnanca na obsluhu plynových kotlov a vodiča motorového vozidla
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely osobného pohovoru

      podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

 

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Pracovná ponuka – údržbár, kurič, vodič - NEOTVÁRAŤ“osobne do podateľne Mestského úradu v Rimavskej Sobote alebo poštou v termíne najneskôr do 12.03.2018 do 16.00 h. na adresu: Mestský úrad, Prednosta MsÚ - JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, 979 01.

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady, majú odbornú spôsobilosť na výkon uvedenej práce a do určeného termínu predložia všetky požadované doklady.     

                               

Zverejnené: dňa 16.02.2018

 

na stránke mesta www.rimavskasobota.sk

na informačnej tabuli mesta

 

JUDr. Jozef Šimko
 primátor mesta


 
 

Oznam pre prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia Vytlačiť
 

Prevádzkovatelia malého zdroja znečisťovania ovzdušia sú povinní nahlásiť v termíne do 15. februára 2018 údaje potrebné k určeniu výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok 2017 podľa § 16 ods. 1 písmeno a, Zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší nasledovne:

1. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia so súhrnným menovitým
tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW /300 KW/

2. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých
a stredných zdrojov / napr. mlyny, pekárne, udiarne, spracovanie obilia/

3. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov, resp. stavieb a iných zariadení
a činností, ktoré výrazne znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie /uhlie, obilie, rôzne
sypké materiály a pod./

Pokyny a tlačivá sú zverejnené na webovej stránke mesta Rimavská Sobota.

 


 
 

Primátor písal poslancovi Národnej rady SR Vytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota, Primátor, Hlavné námestie 2, 979 01 Rimavská Sobota

 

                                                                                            Váž. pán
                                                                                             Mgr. Michal Bagačka
                                                                                             poslanec NR SR

 

Vážený pán poslanec NR SR!

     V súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe mienilo Ministerstvo vnútra SR realizovať zriadenie klientského centra v meste Rimavská Sobota. Klientské centrum má plniť úlohu jednotného kontaktného a administratívneho miesta pre občanov s možnosťou kompletného vybavenia správnej agendy súvisiacej s výkonom miestnej štátnej správy za účelom realizácie zákonov a cieľov vytýčených v programovom vyhlásení Vlády SR na roky 2012 až 2016, obsiahnuté v programe ESO.

     Z uvedeného dôvodu prebiehali od roku 2014 rokovania medzi Ministerstvom vnútra SR a Mestom Rimavská Sobota za účelom hľadania vhodných priestorov pre umiestnenie klientského centra v Rimavskej Sobote.

     Naše mesto pristúpilo k požiadavkám zo strany Ministerstva vnútra SR seriózne a vynaložilo aj nemalé finančné prostriedky na vyhotovenie znaleckého posudku za účelom ocenenia bývalého Župného domu vo vlastníctve mesta, ktoré je aj v súčasnosti sídlom Okresného úradu v Rimavskej Sobote a má sa stať sídlom klientského centra.

     Keďže okolo realizácie zámennej zmluvy medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra SR a Mestom Rimavská Sobota je záhadné ticho, požiadali sme Ministerstvo vnútra SR listom zo dňa 13.01.2016 o zaujatie stanoviska, či vôbec dôjde k samotnej realizácii zámeny. Generálny riaditeľ sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra SR Ing. Róbert Pintér nám prípisom zo dňa 08.02.2016 oznámil, že zámer sa do konca volebného obdobia zrejme nepodarí zrealizovať.

     Vzhľadom k tomu, že od parlamentných volieb už uplynuli pomaly dva roky, sa na Vás obraciam so žiadosťou o preverenie skutočného stavu vo veci zriadenia klientského centra v Rimavskej Sobote, s osobitným zameraním na využitie bývalého Župného domu.

     Budem rád pán poslanec, ak váhou svojej osobnosti ako poslanec NR SR prispejete k realizácií plánovaného zámeru v záujme občanov mesta i okresu.

 

     S pozdravom

 

JUDr. Jozef Šimko v.r.

                                                                            primátor mesta


 
 

Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská SobotaVytlačiť
 

 

Mesto RS na web final.jpg

Názov projektu:
Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota

 

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota
Kód ITMS2014+: 310041A734
Prijímateľ: Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
Miesto realizácie projektu: NUTS II Stredné Slovensko, Rimavská Sobota
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 07/2017 – 06/2018
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom: 29.3.2017
Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:
Celková výška oprávnených výdavkov: 560 057,50 €
Maximálna výška NFP (95 %): 532 054,63 €
Výška spolufinancovania (5 %): 28 002,88 €

Stručný popis a cieľ projektu:
Cieľom projektu je zníženie energetickej záťaže objektu zateplením fasády, strechy a výmenou výplňových konštrukcií fasády - okná, dvere. Z hľadiska tepelnotechnického sa dodatočným zateplením dosiahne výrazná úspora energie oproti súčasnému stavu. V rámci rekonštrukcie sa prevedie aj rekonštrukcia vykurovacieho systému tak, aby sa týmito opatreniami znížila celková potreba tepla na vykurovanie. Doba realizácie projektu - 12 mesiacov.

Hlavná aktivita projektu:
34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Hlavná aktivita 1 - Rekonštrukcia / objekt č.5
Hlavná aktivita 2 - Rekonštrukcia / objekt č.7
Hlavná aktivita 3 - Rekonštrukcia / objekt č.9
Hlavná aktivita 4 – Ostatné výdavky / Rekonštrukcia kotolne a stavebný dozor


 
 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej SoboteVytlačiť
 

projekt-poriadkovasluzbaRS.jpg


Operačný program:  

 

 

 

 

Operačný program Ľudské zdroje

 

 

 

 

 

Poskytovateľ:           

 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ:     

 

 

 

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA

Sídlo prijímateľa:

 

 

 

Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

 

 

 

 

 

Názov prioritnej osi:

 

 

 

Prioritná os 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:

 

 

 

5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

Špecifický cieľ:   

 

 

 

5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Názov projektu:

 

 

 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej Sobote

Kód výzvy:  

 

 

 

OPLZ-PO5-2017-1

Kód projektu:

 

 

 

312050J579

Typ projektu:

 

 

 

Dopytovo-orientovaný projekt

Miesto realizácie:

 

 

 

Rimavská sobota

Začiatok realizácie:

 

 

 

december 2017

Ukončenie:

 

 

 

november 2020

Celkové náklady:

 

 

 

201 610,80 €

Výška NFP:

 

 

 

191 530,26 €


 
 

Začala sa vykurovacia sezónaVytlačiť
 

Plagát - komín vzor KR 2016.jpg

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

 

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

 

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

 

 1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !

 

 1. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:
 • 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
 • 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
 • v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

 

 1. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!

 

 1. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!

 

 1. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

 

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

 

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“


 
 

Plán zberu separovaného odpadu 2018Vytlačiť
 


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.   na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota. Čas vyhradený na príjem takého odpadu je upravený v Čl. 7 VZN č. 135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe  zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú  evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Nám. Š. M. Daxnera
Nám. Š. M. Daxnera (v Kauflande),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 563 43 32

dnes je: 25.2.2018

meniny má: Frederik, Frederika

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka