Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľaVytlačiť
 

Na základe § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča, Fľaková 8, 980 53 Rimavská Baňa.

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzačov:
- kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- absolvovanie I. atestácie alebo jej náhrady,
- ovládanie štátneho jazyka.

Iné predpoklady:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť),
- orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,
- základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky,
- znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva - riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.),
- znalosť práce s počítačom a internetom,
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
- vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča Rimavská Baňa,
- výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon vedúceho pedagogického zamestnanca,
- ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť (prihlášku) a potrebné doklady do výberového konania doručte osobne do podateľne Obecného úradu Rimavská Baňa, alebo poštou:
na adresu zriaďovateľa:

OBEC RIMAVSKÁ BAŇA
Obecný úrad Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa
v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením odosielateľa
do 31. mája 2017 do 12.00 hod.

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Ďalšie informácie:
Obec Rimavská Baňa, tel.: 047/5495293 mobil: 0907256171
e-mail: starostka@obecrimavskabana.sk

Mgr. Elena Polóniová, v.r.
starostka obce

V Rimavskej Bani, dňa 26. apríla 2017


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Cukrovarská 4983
Cukrovarská 4983 (v Tescu),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 321 44 13

dnes je: 21.5.2018

meniny má: Zina

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka