Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Rimavská Sobota Vytlačiť
 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

mesta Rimavská Sobota

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote

uznesením č. 74/2017 - MsZ zo dňa 19. septembra 2017

VYHLASUJE

v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov

VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA,

 

na deň 19.december 2017.

 

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote.

 

Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra

 • kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • vítané je ukončené vysokoškolské vzdelanie – 2. stupeň
 • ďalšie požiadavky:
 • vítaná: prax minimálne 5 rokov, znalosť právnych predpisov v oblasti hospodárenia územnej samosprávy, rozpočtových a príspevkových organizácií územnej samosprávy, znalosť maďarského jazyka,
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

 

Náležitosti písomnej prihlášky

 • osobné údaje kandidáta: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, telefónny kontakt,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania písomnej prihlášky,
 • štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
 • úradne osvedčená kópia  dokladu o dosiahnutom najvyššom stupni  vzdelania,
 • úradne osvedčené čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v  plnom rozsahu,
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Rimavská Sobota,
 • písomná informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a  je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

 

Termín, miesto a spôsob odovzdania prihlášok

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra odovzdajú svoju písomnú prihlášku s prílohami osobne alebo prostredníctvom pošty v termíne do 5.12.2017 do 16.00 h. do podateľne Mestského úradu v Rimavskej Sobote. Rozhodujúci je dátum a  čas uvedený na prezentačnej pečiatke Mestského úradu v Rimavskej Sobote.

Prihláška musí byť v danej lehote priamo fyzicky doručená na Mestský úrad v Rimavskej Sobote. Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Písomná prihláška a  prílohy musia byť doručené osobne alebo prostredníctvom pošty v zalepenej obálke zreteľne označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na adresu: Mestský úrad, Svätoplukova 389/9, JUDr. Štefan Szántó, prednosta mestského úradu, 979 01  Rimavská Sobota.

Kandidát, ktorého písomná prihláška nebude spĺňať náležitosti ustanovené uznesením MsZ č.74/2017- MsZ zo dňa 19. septembra 2017 nebude zapísaný do zoznamu kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra.

 

Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra

Mestské zastupiteľstvo uznesením  č.74/2017- MsZ zo dňa 19. septembra 2017  ustanovilo spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov MsZ v Rimavskej Sobote v zmysle § 18 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Samotnému aktu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov zoradených v abecednom poradí podľa priezviska, v časom rozsahu maximálne do 10 minút.

 

Termín nástupu do funkcie hlavného kontrolóra a pracovný úväzok

Termín nástupu do funkcie hlavného kontrolóra mesta Rimavská Sobota je
1. február 2018. Jeho funkčné obdobie trvá 6 rokov a začína dňom nasledujúcim po 
dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Výkon funkcie je stanovený v rozsahu 100 % pracovného úväzku.

 

V Rimavskej Sobote, dňa 02.11.2017

 

                                                                                              JUDr. Jozef Šimko

                                                                                                      primátor mesta


 
 

dnes je: 17.8.2018

meniny má: Milica

 • Štvrtok2614graphic-icon
 • Piatok2815graphic-icon
 • Sobota3016graphic-icon
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka