Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Pracovná ponuka - referent, referentka školského úraduVytlačiť
 

PRACOVNÁ  PONUKA

Mesto Rimavská Sobota

zastúpené primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom

Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

 ponúka

voľné pracovné miesto v pracovnej pozícii:

Referent, referentka školského úradu

 

s predpokladaným nástupom do práce od 1.3.2018.

 

Organizačná štruktúra:

 • uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené pod Odbor školstva, mládeže a športu Mestského úradu Rimavská Sobota.

 

Spôsob odmeňovania:

 • referent školského úradu je odmeňovaný podľa základnej stupnice - zákona

č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo

verejnom záujme.

Stručná charakteristika pracovného miesta:

 • metodické usmerňovanie a kontrola v oblasti hospodárenia riadenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
 • zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva a ďalšia administratívnosprávna činnosť na jednotlivých úsekoch územnej samosprávy v rozsahu prenesených kompetencií orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy v zmysle legislatívnych predpisov SR, nariadení vlády, smerníc a vyhlášok týkajúcich sa oblasti školstva -  (zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení zákonov v z. n.p. a ďalších zákonov SR a nariadení vlády a smerníc MŠVVaŠ SR)
 • rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy
 • poskytovanie odbornej, metodickej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre príslušný druh a typ školy - v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č.  437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky

 

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  – zameranie učiteľstvo pre základnú školu

 

Ďalšie požiadavky:

 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 • znalosť platnej legislatívy pre oblasť školstva v samospráve
 • zdravotná spôsobilosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • užívateľská znalosť práce s PC a internetom
 • bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace)

 

K prihláške je potrebné doložiť tieto doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor
 • štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
 • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti
 • úradne osvedčené čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce referenta školského úradu
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely osobného pohovoru

      podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke s označením „Pracovná ponuka – Referent školského úradu - NEOTVÁRAŤ“

v termíne najneskôr do 31.01.2018 do 16.00 h. na adresu: Mestský úrad, Prednosta MsÚ JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, 979 01.

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a do určeného termínu predložia všetky požadované doklady. 

 

Zverejnené: dňa 11.1.2018

 

na stránke mesta www.rimavskasobota.sk

na informačnej tabuli mesta

 

 

JUDr. Jozef Šimko

                           primátor mesta


 
 

dnes je: 20.10.2018

meniny má: Vendelín

Rimavská Sobota a jej klenoty

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka