Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Pozvánka na zasadanie 29.5.2018

Zasadnutie zo dňa 14.9.2004


UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
číslo: 79/2004-MsZ zo dňa: 14. septembra 2004


K bodu: Majetkovoprávne otázky – odpredaj bytov

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote

A/ s c h v a ľ u j e
v súlade so zákonom č. 182/93 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov a VZN č. 29/95 a jeho dodatkov odpredaj bytov v Meste Rimavská Sobota, a to v bytovkách:

1. P. Dobšinského s. č. 1095 vchod č. 42, pre nájomcu bytu podľa prílohy č. 1.
Predmetom prevodu je aj prislúchajúci podiel pozemku a to parcely č. KN 1400/33 – zastavaná plocha o výmere 477 m² v k. ú. Rimavská Sobota.
2. Rožňavská s. č. 847 vchod č. 1, pre nájomcu bytu podľa prílohy č. 1.
Predmetom prevodu je aj prislúchajúci podiel pozemku a to parcely č. KN 1094/258 – zastavaná plocha o výmere 342 m² v k. ú. Rimavská Sobota.
3. Školská s. č. 880 vchod č. 20, pre nájomcu bytu podľa prílohy č. 1.
Predmetom prevodu je aj prislúchajúci podiel pozemku a to parcely č. KN 1180/126 – zastavaná plocha o výmere 438 m² v k. ú. Rimavská Sobota.

4. L. Svobodu s. č. 1636, vchod č. 4, pre nájomcu bytu podľa prílohy č. 1.
Predmetom prevodu je aj prislúchajúci podiel pozemku a to parcely č. KN 833/10 – zastavaná plocha o výmere 1544 m² v k. ú. Tomašová.

B/ ž i a d a
konateľa Mestskej bytovej správy s. r. o.
zabezpečiť vyhotovenie kúpnych zmlúv v súlade s VZN č. 29/95 a jeho dodatkov.

Termín: do 31. 12. 2004


UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
číslo: 80/2004-MsZ zo dňa: 14. septembra 2004


K bodu: Majetkovoprávne otázky – odpredaj bytov – Dúžavská cesta

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote

A/ s c h v a ľ u j e
v súlade so zákonom č. 182/93 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov a VZN č. 29/95 a jeho dodatkov odpredaj bytov v Meste Rimavská Sobota, a to v bytovkách:

1. Dúžavská cesta s. č. 1519, vchod č. 2, pre nájomcu bytu podľa prílohy č. 1.
Predmetom prevodu je aj prislúchajúci podiel pozemku a to parcely č. KN 962/4 – zastavaná plocha o výmere 491 m² v k. ú. Tomašová.

2. Dúžavská cesta s. č. 1542, vchod č. 7, pre nájomcu bytu podľa prílohy č. 1
Predmetom prevodu je aj prislúchajúci podiel pozemku a to parcely č. KN 962/16 – zastavaná plocha o výmere 479 m² v k. ú. Tomašová.

3. Dúžavská cesta s. č. 1603, vchod č. 13, pre nájomcu bytu podľa prílohy č. 1
Predmetom prevodu je aj prislúchajúci podiel pozemku a to parcely č. KN 962/19 – zastavaná plocha o výmere 617 m² v k. ú. Tomašová.

B/ ž i a d a
konateľa Mestskej bytovej správy s. r. o.
zabezpečiť vyhotovenie kúpnych zmlúv v súlade s VZN č. 29/95 a jeho dodatkov


Termín: do 31. 12. 2004


UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
číslo: 81/2004-MsZ zo dňa: 14. septembra 2004

K bodu: Majetkovoprávne otázky

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote

A/ b e r i e n a v e d o m i e
- návrh na odpredaj nehnuteľného majetku mesta
- návrh na zmenu kupujúceho v uznesení MsZ č. 65/A/2004 zo dňa 29.6.2004
- návrh na ďalšie nakladanie s majetkom mesta
- návrh na predĺženie doby nájmu
- návrh na zmenu kupujúcich
- informatívnu správu – Ladislav Matyinkó - žiadosť o mimosúdnu dohodu vo veci odpredaja bytu na Hlavnom námestí.

B/ z r u š u j e

1. Bod č. C/11 v uznesení MsZ č. 21/2002 zo dňa 30. 4. 2002, týkajúci sa odpredaja garáže postavenej na parc. č. KN C 28/4 pre Júliusa Slaninu a manž. Máriu, bytom Rimavská Sobota, Ul. Hatvaniho 5/34.
2. Bod C/1/c v uznesení MsZ č. 28/2004 zo dňa 27. 4. 2004, týkajúci sa odpredaja nadstavby – garáže bez pozemku pre S – OPTIK, Mária Slaninová a Július Slanina, Rimavská Sobota.

C/ s c h v a ľ u j e

1. Odpredaj objektu – trafostanice s.č. 2004 a pozemku pod budovou - parc. č. KN C 509/39 – zast. plocha o výmere 52 m², kat. úz. Rimavská Sobota pre: Stredoslovenskú energetiku, a. s., Ulica republiky č. 5, Žilina. Kúpna cena Sk 100 381,- za objekt a za pozemok Sk 20 080,- je splatná pri podpise kúpnej zmluvy.

2. Odpredaj pozemku – časť parc. č. KN C 25 – zast. plocha o výmere 9 m², kat. úz. Rimavská Sobota pre: Stredoslovenskú energetiku, a. s., Ulica republiky č. 5, Žilina za účelom výstavby kioskovej trafostanice. Kúpna cena Sk 1 500,-/m² je splatná pri podpise kúpnej zmluvy. Náklady na vyhotovenie geometrického plánu znáša kupujúci.

3. Odpredaj pozemkov - diel č. 1 o výmere 93 m² z parc. č. KN C 4029/1 - zast. plocha, diel č. 6 o výmere 597 m² z parc. č. KN E 4030 - ostatná plocha, obe pričlenené k novovytvorenej parc. č. KN C 4030/2 – zast. plocha o celkovej
výmere 690 m², diel č. 5 o výmere 494 m² z parc. č. KN E 4157/17 – vodná plocha a diel č. 7 o výmere 172 m² z parc. č. KN E 4153/7 – vodná plocha, obe pričlenené k novovytvorenej parc. č. KN C 1189/10 - zast. plocha o celkovej výmere 666 m², kat. úz. Rimavská Sobota pre: Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica za účelom rozšírenia areálu ako aj dodatočného majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov. Kúpna cena Sk 243,-/m² je splatná pri podpise kúpnej zmluvy. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku a geometrického plánu znáša kupujúci.

4. Odpredaj pozemkov – časť parc. č. KN C 1110/235 – trvalý trávny porast o výmere cca 50 m², časť parc. č. KN C 1110/212 – zast. plocha o výmere cca o výmere 200 m², kat. úz. Rimavská Sobota pre: Petra Nosáľa, Ul. Hatvaniho 7/49, Rimavská Sobota. Kúpna cena Sk 180,-/m² je splatná pri podpise kúpnej zmluvy. Náklady na vyhotovenie geometrického plánu znáša kupujúci. Pozemok bude zaťažený vecným bremenom.

5. Odpredaj pozemku – časť parc. č. KN C 1110/1 - zast. plocha a nádvorie a časť parc. č. KN C 1110/212 - zast. plocha o výmere cca 260 m², kat. úz. Rimavská Sobota pre: MUDr. Antona Malatinca a manž. Drahomíru, Ul. Železničiarska 41, Rimavská Sobota za účelom dodatočného majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov. Kúpna cena Sk 180,-/m² je splatná pri podpise kúpnej zmluvy. Náklady na vyhotovenie geometrického plánu znášajú kupujúci. Pozemok bude zaťažený vecným bremenom.

6. Výpožičku pozemku – časť parc. č. KN C 833/1 – zast. plocha o výmere cca 200 m², kat. úz. Tomašová pre: Petra Bořutu, Ul. Kirejevská 33, Rimavská Sobota za účelom vybudovania detského ihriska na dobu 10 rokov.

7. Odpredaj pozemku - časť parc. č. KN C 723/4 – orná pôda o celkovej výmere 920 m². Na základe geometrického plánu č. 11/2003 predmetom prevodu bude novovytvorená parc. č. KN C 723/10 – zast. plocha o výmere 122 m² a parc. č. KN C 723/11 - orná pôda o výmere 22 m², kat. úz. Vyšná Pokoradz pre: Júliusa Boroša a manž. Máriu, Vyšná Pokoradz 73, Rimavská Sobota za účelom dodatočného majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov. Kúpna cena Sk 138,-/m² je splatná pri podpise kúpnej zmluvy. Náklady na vyhotovenie geometrického plánu hradia kupujúci.

8. Odpredaj pozemku – časť parc. č. KN C 3966/69 – ost. plocha o výmere cca 230 m², kat. úz. Rimavská Sobota, lokalita Kurinec pre: MUDr. Gabriela Tormu a manž. Katarínu, Ul. Kirejevská 37/55, Rimavská Sobota. Kúpna cena Sk 554,-/m² je splatná pri podpise kúpnej zmluvy. Kupujúci hradia náklady na vyhotovenie geometrického plánu.

9. Odpredaj pozemkov - parc. č. KN C 58/1 – zastavaná plocha o výmere 171 m², parc. č. KN C 58/2 – zast. plocha o výmere 29 m², parc. č. KN C 58/3 – zast. plocha o výmere 39 m² a parc. č. KN C 59 – zast. plocha o výmere 125 m², kat. úz. Rimavská Sobota do podielového spoluvlastníctva v nasledovných podieloch pre:
Tikotank s.r.o., Svätoplukova 5, Rim. Sobota -47/100- tín,
Annu Šufliarsku, Sídlisko Rimava 4/18, Rimavská Sobota - 40/100-tín,
Tündu Púdelkovú, Ul. Novomeského 13/120, Rimavská Sobota – 13/100-tín
za účelom výstavby polyfunkčného objektu. Odpredaj sa uskutoční na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Kúpna cena Sk 1 500,-/m² je splatná pri podpise kúpnej zmluvy, ktorá bude uzatvorená do 30 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

10. Odpredaj stavebných pozemkov v kat. úz. Rimavská Sobota, IBV Sobôtka pre: a) Sándora Molnára a manž. Beatu, Nám. Š. M. Daxnera 1253/9, Rimavská
Sobota parc. č. KN C 4358 – orná pôda o výmere 821 m² za účelom výstavby
rodinného domu, typ: 38A04SK.
b) MUDr. Egona Lennera a manž. Juditu, bytom Rimavská Sobota, Ul. L. Svobodu 11 – parc. č. 4370/1 – orná pôda o výmere 859 m² za účelom výstavby rodinného domu, typ: ATYP

Kúpna cena Sk 200,-/m² do výmery 800 m², Sk 400,-/m² nad výmeru 800 m² je splatná pri podpise kúpnej zmluvy. Kupujúci hradia podiel nákladov na geodetické práce.
Kupujúci sú si vedomí skutočnosti, že pozemky nachádzajúce sa mimo etapy, na ktorej sa realizuje základná technická infraštruktúra sa odpredávajú za podmienky ich súhlasu, deklarujúceho aj v kúpnej zmluve, že od Mesta Rimavská Sobota nepožadujú zhotovenú technickú infraštruktúru, na ktorú by mohli napojiť svoj rodinný dom. Zároveň rešpektujú skutočnosť, že mesto len podľa vlastných finančných možností bude ďalej postupovať v realizácii inžinierskych sietí, čím sa môže oddialiť termín napojenia zhotovenej stavby na siete.

11. Zmenu kupujúceho v uznesení č. 65/A/2004 –MsZ zo dňa 29.06.2004, bod č. 7 - odpredaj haly chladiarenstva s.č. 2675 na Chrenovisku a prislúchajúcich pozemkov, kat. úz. Rimavská Sobota z Jána Parobeka, Hurbanova 4, Rimavská Sobota na: MEJP s.r.o., Tormáš s. č. 2675, Rimavská Sobota za nezmenených podmienok schválených mestským zastupiteľstvom dňa 29.06.2004.

12. Návrh na ďalšie nakladanie s majetkom mesta

Objekty
a) ZŠ Hviezdoslavova, Rimavská Sobota – odpredaj verejnou ponukou,
b) ZŠ Hviezdoslavova /Kováčov dom/ na Ul. Daxnerovej, Rim. Sobota – odpredaj verejnou ponukou,
c) MŠ Šrobárova, Rimavská Sobota – odpredaj verejnou ponukou,
d) MŠ Liesková, Rimavská Sobota – prenájom,
e) MŠ Daxnerova, Rimavská Sobota – odpredaj verejnou ponukou,
f) MŠ kpt. Šmála, Rimavská Sobota – odpredaj verejnou ponukou,
g) Telocvičňa, Ul. Hviezdoslavova – vypracovať znalecký posudok a ponúknuť na odpredaj Krajskému školskému úradu Ban. Bystrica.

13. Predĺženie doby nájmu na schválenú činnosť pre OPORU G +N – združenie príbuzných priateľov duševne chorých, Rimavská Sobota v uznesení MsZ č. 128/A/2003, bod C/10 zo dňa 9. 12. 2003 na 15 rokov, t.j. do 31. 12. 2018.

14. Odpredaj nadstavby garáže s.č. 3738 na parc. č. KN C 28/4- zast. plocha o výmere 21 m² a garáže s.č. 3739 na parc. č. KN C 28/5 – zast. plocha o výmere 20 m² pre S-OPTIK, Mária Slaninová a Július Slanina, Rimavská Sobota, bez pozemku v cene Sk 140 000,-. Kúpna cena je splatná pri podpise kúpnej zmluvy.

D/ n e s ú h l a s í
so žiadosťou Ladislava Matyinku o mimosúdnu dohodu vo veci odpredaja bytu na Hlavnom námestí s.č. 30/11 v Rim. Sobote.

E/ u k l a d á
1. vedúcemu oddelenia právneho a exekučného

a) vypracovať návrhy kúpnych zmlúv v zmysle bodu C/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 14.
b) vypracovať návrh dodatku k nájomnej zmluve v zmysle bodu C/13.

Termín: do 28.02.2005

2. vedúcej oddelenia správy majetku

zabezpečiť nakladanie s majetkom mesta v zmysle bodu C/12.
Termín: do 31.12.2004UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
číslo: 82/2004-MsZ zo dňa: 14. septembra 2004

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rimavská Sobota „Pravidlá vydávania všeobecne záväzných nariadení mesta Rimavská Sobota a interných normatívnych aktov“

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote

s c h v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 73/2004, Pravidlá vydávania všeobecne záväzných nariadení mesta Rimavská Sobota a interných normatívnych aktov“, ktoré nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia s doplnkami poslancov MsZ Zsolta Komlósyho a JUDr. Pavla Piliarika.UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
číslo: 83/2004-MsZ zo dňa: 14. septembra 2004


K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rimavská Sobota
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
na území mesta Rimavská Sobota


Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote


s c h v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 74/2004 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Rimavská Sobota, ktoré nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia.
UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
číslo: 84/2004-MsZ zo dňa: 14. septembra 2004


K bodu: Rôzne
Návrh na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 71/2004 o určení školských obvodov základných škôl na území mesta Rimavská Sobota a jeho mestských častí.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote
s c h v a ľ u j e

doplnenie VZN č. 71/2004 o určení školských obvodov základných škôl na území mesta Rimavská Sobota a jeho mestských častí, ktoré nadobúda účinnosť 15- tym dňom od jeho vyhlásenia.


UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
číslo: 85/2004-MsZ zo dňa: 14. septembra 2004


K bodu: Návrh Požiarneho poriadku mesta Rimavská Sobota

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej SoboteA/ s c h v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 75/2004 „Požiarny poriadok mesta Rimavská Sobota„ ktoré nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia.


B/ v y m e n ú v a

Ondreja Tomana za preventivára požiarnej ochrany mesta.
UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
číslo: 86/2004-MsZ zo dňa: 14. septembra 2004K bodu: Správa o činnosti mestskej rady


Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote


b e r i e n a v e d o m i e


ústnu správu o činnosti mestskej rady.UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
číslo: 87/2004-MsZ zo dňa: 14. septembra 2004K bodu: Aktuálny stav plnenia investičných akcií v investorstve mesta


Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej SoboteA/ b e r i e n a v e d o m i e
správu – Aktuálny stav plnenia investičných akcií v investorstve mesta.


B/ u k l a d á
Edite Meszárosovej, poverenej vedením odd. inv. výstavby a verejného obstarávania

zvolať rokovanie ohľadom výstavby telocvične pri 16 triednej ZŠ I. Ferenczyho s vyučovacím jazykom maďarským Sídlisko Západ I., III. stavba na Ul. Novomeského s dodávateľom stavby, radou školy, vedením školy a komisiou výstavby, územného plánovania a dopravy.

Termín: do 30. 9. 2004
UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
číslo: 88/2004-MsZ zo dňa: 14. septembra 2004

K bodu: Hospodárenia mesta za I. polrok 2004


Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote

A/ b e r i e n a v e d o m i e
výsledky hospodárenia mesta za I. polrok 2004 v nasledovnom členení (v tis. Sk) :
a) príjmy

Názov Rozpočet Skutočnosť % plnenia
Bežné príjmy 231376 128 452 55,5%
Kapitálové príjmy 42 899 10 757 25,7%
Finančné operácie 4 682 19 000 405,8
Celkom 278 957 158 209 56,7%
b) výdavky

Názov Rozpočet Skutočnosť % plnenia
Bežné výdavky 229 842 109 943 47,8%
Kapitálové výdavky 46 679 11 011 23,6%
Finančné operácie 14 100 20 381 147,7%
Celkom 290 621 141 335 48,6 %

c) rekapituláciu hospodárenia mesta a jeho riadených organizácií
Názov organizácie Príjmy (Výnosy ) Výdavky ( Náklady ) Rozdiel
Mesto ( MSÚ ) 158 209 141 335 16 874
TSM 21 665 26 130 -4 465
MsKS 6 542 6 537 5
MsBS (mandátny účet) 27 058 26 440 618
Celkom 213 474 200 442 13 032
UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
číslo: 89/2004-MsZ zo dňa: 14. septembra 2004


K bodu: Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2004Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote
b e r i e n a v e d o m i e

Správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2004.
UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
číslo: 90/2004-MsZ zo dňa: 14. septembra 2004K bodu: Správa z kontroly plnenia uznesení MsR a MsZ za I. polrok 2004


Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote
b e r i e n a v e d o m i e


Správu z kontroly plnenia uznesení MsR a MsZ za I. polrok 2004.UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
číslo: 91/2004-MsZ zo dňa: 14. septembra 2004
K bodu: Personálno – organizačné otázky
Návrh na poskytnutie odmeny primátorovi mesta, zástupcovi primátora
mesta a hlavnému kontrolórovi mesta

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote

s c h v a ľ u j e

odmenu za I. polrok 2004

1. MUDr. Štefanovi Cifrušovi, MPH primátorovi mesta vo výške 30 %
súčtu platov za hodnotené obdobie.

2. Ing. Milanovi Kockovi, zástupcovi primátora mesta vo výške 15 000,- Sk

3. Ing. Ľudovítovi Csankovi, hlavnému kontrolórovi mesta vo výške 15 %
súčtu funkčných platov za hodnotené obdobie.UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
číslo: 92/2004-MsZ zo dňa: 14. septembra 2004


K bodu: Personálno – organizačné otázky
Zmeny v zložení komisií MsZ


Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej SoboteA/ o d v o l á v a

1. RNDr. Ľudovíta Gaála z členstva komisie životného prostredia z dôvodu neúčasti na zasadnutiach.
2. Ing. Idu Melichovú z členstva komisie sociálnej a zdravotnej z dôvodu vzdania sa.


B/ v o l í

1. Ing. Valentína Béresa za člena komisie životného prostredia.

2. Martu Selčanovú za členku komisie sociálnej a zdravotnej.UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
číslo: 93/2004-MsZ zo dňa: 14. septembra 2004

K bodu: Personálno-organizačné otázkyMestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote

A/ z r u š u j e
bod B/ uznesenia č. 67/2003-MsZ zo dňa 25.6.2003


B/ s p l n o m o c ň u j e členov mestskej rady
na konanie vo veciach Valného zhromaždenia Mestskej bytovej správy, s.r.o. v zmysle čl. X. Zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným s výnimkou bodu 2 písmeno c/, d/, e/, f/, g/, h/ a bodu 6 tohto článku.


UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
číslo: 94/2004-MsZ zo dňa: 14. septembra 2004


K bodu: Personálno-organizačné otázky


Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote

A/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Mgr. Igora Paľovského – konateľa spoločnosti Mestská bytová správa, s.r.o. o skončenie pracovného pomeru dohodou.

B/ o d v o l á v a
Mgr. Igora Paľovského z funkcie konateľa spoločnosti Mestská bytová správa, s.r.o. na základe jeho žiadosti.

C/ v y m e n ú v a
za konateľov spoločnosti Mestská bytová správa, s.r.o.
1. MUDr. Štefana Cifruša, MPH,
2. Ing. Tatianu Majtánovú.
Konatelia zastupujú spoločnosť každý samostatne.

D/ p o v e r u j e
Ing. Tatianu Majtánovú vedením spoločnosti Mestská bytová správa s.r.o. do doby uzatvorenia výberového konania na funkciu konateľa spoločnosti, ktorý bude poverený vedením spoločnosti.

E/ s c h v a ľ u j e
zmenu zakladateľskej listiny o založení spoločnosti Mestská bytová správa s.r.o. zo dňa 11.12.2000 nasledovne:
pôvodný článok „XI. Konateľ“ sa nahrádza nasledovným znením:

1. Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia, ktorých menuje vždy zakladateľ uznesením mestského zastupiteľstva. Uznesením MsZ zakladateľ určí, ktorý z konateľov je poverený vedením spoločnosti.
2. Konatelia zastupujú spoločnosť samostatne, rozsah ich právomoci upravuje organizačný poriadok spoločnosti.

3. Do pôsobnosti konateľov patrí predovšetkým:
- riadenie bežných záležitostí spoločnosti,
- konanie menom spoločnosti,
- vedenie evidencie a účtovníctva spoločnosti podľa platných predpisov,
- pracovno-právne záležitosti,
- uzatváranie bežných zmlúv súvisiacich s predmetom činnosti spoločnosti,
- vypracovanie ročnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku,
- vykonávanie rozhodnutí valného zhromaždenia,
- spravovanie účtu zakladateľa.
4. Povinnosti konateľov:
- konatelia sú povinní informovať zakladateľa o záležitostiach spoločnosti,
- konateľ poverený vedením spoločnosti je povinný raz štvrťročne informovať a zvolať valné zhromaždenie, na ktorom bude informovať orgány zakladateľa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti,
- pri hospodárení s majetkom zakladateľa, ktorý bude spoločnosť spravovať, konatelia zodpovedajú za dodržiavanie ustanovení zákona o majetku obcí a všeobecne-záväzných nariadení Mesta Rimavská Sobota.
5. Za konateľov boli uznesením Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote č. 94/2004 zo dňa 14.9.2004 vymenovaní MUDr. Štefan Cifruš, MPH a Ing. Tatiana Majtánová.
6. Výkon funkcie konateľov končí:
- úmrtím,
- odvolaním z funkcie,
- odstúpením z funkcie zákonom stanovenou formou
7. Na konateľov spoločnosti sa vzťahuje zákaz konkurencie v zmysle §-u 136 Obchodného zákonníka.

F/ u k l a d á
1. prednostke Mestského úradu v Rim. Sobote JUDr. Zdenke Ivanikovej:
zabezpečiť výberové konanie na miesto konateľa spoločnosti Mestská bytová správa s.r.o., ktorý bude zároveň poverený vedením spoločnosti.

Termín do 15.2.2005

2. konateľke spoločnosti MsBS s.r.o. poverenej vedením spoločnosti Ing. Tatiane Majtánovej:
zabezpečiť vykonanie zápisu zmien v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva.

Termín: do 30.9.2004UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
číslo: 95/2004-MsZ zo dňa: 14. septembra 2004

K bodu: Rôzne
Odpustenie penále na dani z nehnuteľnostíMestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote

A/ b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko finančnej komisie k predloženej žiadosti o odpustenie penále spoločnosti Gemernákup a.s., Košická cesta, Rimavská Sobota.


B/ n e v y h o v u j e
žiadosti daňovníka – Gemernákup a.s., Rimavská Sobota – o odpustenie penále na dani z nehnuteľností za rok 2003.

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
číslo: 96/2004-MsZ zo dňa: 14. septembra 2004

K bodu: R ô z n e
Návrh na zrušenie Školskej jedálne pri MŠ Ul. Hatvaniho, Školskej
jedálne pri MŠ Sídlisko Rimava a Školskej jedálne pri MŠ
Ul. Dobšinského ako samostatných školských stravovacích zariadení
k 30.9.2004 a ich spojenie s materskou školou, kde školské jedáleň
je súčasťou MŠ od 1.10.2004.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote

A/ z r u š u j e
dňom 30.9.2004 samostatné školské stravovacie zariadenia:

1. Školská jedáleň pri Materskej škole, Ul. Hatvaniho, Rimavská Sobota
2. Školská jedáleň pri Materskej škole, Sídlisko Rimava, Rimavská Sobota
3. Školská jedáleň pri Materskej škole, Ul. Dobšinského, Rimavská Sobota.

B/ s c h v a ľ u j e
od 1.10.2004 spojenie materskej školy so školskou jedálňou, kde školská jedáleň
je súčasťou materskej školy:

1. Materská škola, Ul. Hatvaniho, Rimavská Sobota
2. Materská škola, Sídlisko Rimava, Rimavská Sobota
3. Materská škola, Ul. Dobšinského, Rimavská Sobota.

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
číslo: 97/2004-MsZ zo dňa: 14. septembra 2004


K bodu: Rôzne
Návrh na udelenie právnej subjektivity CVČ Relax, Materskej škole na Ul. Rybárskej, Materskej škole na Ul. Daxnerovej a Materskej škole na Ul. Rožňavskej v Rimavskej Sobote
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote


A/ b e r i e n a v e d o m i e
návrh na udelenie právnej subjektivity od 1. 1. 2005 pre nasledovné rozpočtové
organizácie:
1. CVČ Relax, Ul. SNP, Rim. Sobota
2. Materská škola, Ul. Rybárska, Rim. Sobota
3. Materská škola, Ul. Daxnerova, Rim. Sobota
4. Materská škola, Ul. Rožňavská, Rim. Sobota.

B/ z r i a ď u j e
s účinnosťou od 1.1.2005 samostatné právnické osoby:

1. CVČ Relax, Ul. SNP, Rimavská Sobota
2. Materská škola, Ul. Rybárska, Rimavská Sobota
3. Materská škola, Ul. Daxnerova, Rimavská Sobota
4. Materská škola, Ul. Rožňavská, Rimavská Sobota.

C/ s c h v a ľ u j e
zriaďovacie listiny pre samostatné právnické osoby:
1. CVČ Relax, Ul. SNP, Rimavská Sobota
2. Materská škola, Ul. Rybárska, Rimavská Sobota
3. Materská škola, Ul. Daxnerova, Rimavská Sobota
4. Materská škola, Ul. Rožňavská, Rimavská Sobota.UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
číslo: 98/2004-MsZ zo dňa: 14. septembra 2004


K bodu: R ô z n e
Dohoda o partnerskej spolupráci medzi Mestom Rimavská Sobota
a Mestom Swietochlowice (PL)


Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote


A/ b e r i e n a v e d o m i e
návrh na uzatvorenie dohody o partnerskej spolupráci s Mestom Swietochlovice
Poľská republika.

B/ s c h v a ľ u j e
dohodu o partnerskej spolupráci medzi Mestom Rimavská Sobota
a Mestom Swietochlowice (PL).

C/ s p l n o m o c ň u j e
primátora mesta
na podpísanie dohody o partnerskej spolupráci s Mestom Swietochlowice (PL).


UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
číslo: 99/2004-MsZ zo dňa: 14. septembra 2004


K bodu: R ô z n e
Informácia o požiadavke Mestského kultúrneho strediska na kofinancovanie z rozpočtu mesta pre projekt týkajúci sa rekonštrukcie areálu amfiteátra v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Podopatrenie: 3. 1. 4. Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry


Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote

A/ b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o požiadavke Mestského kultúrneho strediska na kofinancovanie projektu Komplexná rekonštrukcia areálu amfiteátra v roku 2004 pre grantovú schému Operačného programu Základná infraštruktúra
Opatrenie: 3. 1. Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch
Podopatrenie: 3. 1. 4. Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry

B/ s c h v a ľ u j e
kofinancovanie projektu v roku 2004 pre grantovú schému Operačného programu Základná infraštruktúra
Opatrenie: 3. 1. Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch
Podopatrenie: 3. 1. 4. Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry

vo výške 5 % z oprávnených nákladov projektu

pre Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota – 666 000,- Sk
celkové predpokladané náklady – 13 324 282,- Sk
Projekt: Komplexná rekonštrukcia areálu amfiteátra

Verzia pre tlač uzn0904.pdf uzn0904.pdf (101.6 kB)

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Cukrovarská 4983
Cukrovarská 4983 (v Tescu),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 321 44 13

dnes je: 23.5.2018

meniny má: Želmíra

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka