Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská Sobota

OZNAMY

Oznamy mesta

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Primátor mesta
Rimavská Sobota

Rimavská Sobota, 11. 04. 2014

POZVÁNKA
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote,
ktoré sa uskutoční
dňa 22. apríla (utorok) o 13.00 h
v zasadacej miestnosti MsZ v bývalom Župnom dome v Rimavskej Sobote
na Nám. M. Tompu.

 

PROGRAM:
1. Otvorenie
2.1 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.2 Schválenie programu rokovania
3. Návrh na udelenie „Ceny mesta“
 Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rimavská Sobota o poskytovaní jednorazovej dávky Predkladá: Janka Mišuráková, vedúca oddelenia sociálnych vecí
5. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rimavská Sobota č. 105/2010 o poskytovaní sociálnej služby v Nocľahárni na Hviezdoslavovej ulici č. 30/451 a č. 32/452, v Stredisku osobnej hygieny a v Práčovni na Dúžavskej ceste Predkladá: Janka Mišuráková, vedúca oddelenia sociálnych vecí
6. Majetkovoprávne otázky Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
7. Záverečný účet a výročná správa mesta za rok 2013, Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Rimavská Sobota žiadosť o zmenu termínu prerokovania Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta 

8. Návrh rozpočtu na rok 2014 a výhľadovo na roky 2015 a 2016 Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
9. Personálno-organizačné otázky
9a. Prerokovanie platu primátora mesta podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

Predkladá: Ing. Ladislav Rigó, zástupca primátora mesta
10. Rôzne
10a. Správa z kontroly príjmov a výdavkov za parkovanie motorových vozidiel v Rimavskej Sobote za rok 2012
 Predkladá: Ing. Ladislav Šťavina, hlavný kontrolór mesta
10b. Správa z kontroly nákladov na TKO, resp. dodávateľských faktúr a kontrola nákladov a výnosov v súvislosti s vykonávanou činnosťou v obci Veľký Blh Predkladá: Ing. Ladislav Šťavina, hlavný kontrolór mesta
11. Interpelácie poslancov
12. Všeobecná rozprava
13. Záver

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

 


 
 

Dni mesta Rimavská Sobota

V dňoch 2.a 3. mája 2014 sa uskutočnia Dni mesta Rimavská Sobota. Dni mesta a jarmok slávnostne otvorí primátor mesta v piatok, 2. mája o 10.00 hod. na Hlavnom námestí.

Program:

Piatok, 2. máj

9.00-12.00     Okresná súťaž prvej pomoci SČK-Námestie Š.M. Daxnera pri DK
9.00-13.00     Deti mestu-programový blok MŠ a ZŠ
10.00            Slávnostné otvorenie Dní mesta a jarmoku –príhovor primátora mesta
10.15            TAURUS ATER- skupina historického šermu, ukážky
14.00-15.00    Prezentácia krúžkov a súborov CVČ Relax
15.00             Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva s udeľovaním Ceny mesta
                     a Ceny primátora- divadelná sála DK
15.30             Programový blok tanečných a folklórnych súborov MsKS
17.00             Vyžrebovanie výhercu súťaže „ZEISS v Rimavskej Sobote“ 
                     o cenu v hodnote 1000 eur
19.00             Koncert skupiny Cigánski diabli
21.00             Raper Strapo- program pre mladých
 

Sobota, 3. máj

9.30              Koncert country skupiny Bluetrend
11.00            Koncert dychovej hudby Sobotienka

Sprievodné podujatia:
2. a 3. máj Jarné trhy- Hlavné námestie a Jánošiková ulica

Športové podujatia:
3. máj o 9.00     3. ročník medzinárodného šachového turnaja 
                       O putovný pohár primátora mesta- Hotel Tatra
3. máj o 16.30   MŠK Rimavská Sobota-Liptovský Mikuláš, futbal II. liga

Výstavy:
Galéria Ganevia, Dom kultúry   Štyri ročné obdobia- výstava prác remeselníckej dielne               Motolla a  folkloristky Ilona Szegi

Mestská galéria 13 rokov po konci sveta- Milan Hnat, autorská výstava (máj-jún)

 

Zmena programu vyhradená!

Dni mesta 2013 -trhy  


 
 

JARMOK pri príležitosti Dní mesta

 

Vážení občania a podnikatelia !

 

 

Mesto Rimavská Sobota usporiada v dňoch 2. a 3. mája 2014 Jarmok pri príležitosti Dní mesta, na ktorý Vás srdečne pozývame. Na Hlavnom námestí a na ul. Povstania bude sústredený najmä rozličný spotrebný tovar a ľudovoumelecké predmety, na Jánošíkovej ul. občerstvenie. V prípade záujmu podnikateľov o predajné miesto je potrebné telefonicky sa kontaktovať na tlf. č. 047/5604665, príp. 047/5604685. Povolenia sa vydávajú od 14. apríla 2014.

Viac informácii nájdete TU.

 

Vážení občania a predávajúci, tešíme sa na Vašu účasť!


 
 

Zber obnoseného šatstva

Mestský úrad v Rimavskej Sobote v spolupráci s neziskovou organizáciou „Pomocný anjel“ organizuje

Zber obnoseného šatstva, do ktorého sa môžete zapojiť do konca mesiaca apríl 2014 každú stredu v čase: od 08.00 do 12.00 hod. od 12.45 do 17.00 hod.

V prípade, že Vám tento termín nevyhovuje, kontaktujte nás na Oddelení sociálnych vecí MsÚ v Rim. Sobote, Svätoplukova 5, kancelária č. 40,41C, č.t. 5604614, 5604628.

Miesto zberu: Mestský úrad, Svätoplukova 7, Rimavská Sobota
                     (prízemie budovy MsÚ, vchod z dvora MsÚ)

Veci je potrebné zabaliť do igelitového vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze.

ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice.
Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci možno i desiatky rokov. Veci môžu byť aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé.

Prosíme občanov aby posteľné prádlo, uteráky a utierky zabalili osobitne a označili.

NEZBIERA SA: hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce (okrem tkaných) a veľmi znečistené veci.
 

Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať.
V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.
 


 
 

SALDOKONTO - Nová služba pre SZČO

Sociálna poisťovňa spustila dňa 4. marca 2014 novú službu pre živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby s názvom: SALDOKONTO, ktorá umožňuje prístup k ich vlastnému účtu – „Saldokonto“. Ide o účet, na ktorom vidia aktuálny stav svojich platieb poistného – či majú všetky platby v poriadku, či majú preplatok alebo nedoplatok.

Od 5. marca 2014 si môžu SZČO požiadať o túto novú službu v pobočke Sociálnej poisťovne bezplatne a na počkanie, uzavrieť „Dohodu o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného“.
Pri uzatváraní dohody je potrebné predložiť k nahliadnutiu preukaz totožnosti (občianky preukaz, cestovný pas a pod.) a v prípade splnomocnenej osoby aj splnomocnenie na výkon činností v mene SZČO.

Pokiaľ klient ešte nemá od Sociálnej poisťovne bezpečnostný predmet, tzv. GRID kartu, ktorá slúži na autentifikáciu a autorizáciu prístupu do elektronických služieb Sociálnej poisťovne, bude mu bezplatne vydaná.

Sociálna poisťovňa chce aj touto formou prispieť k lepšej informovanosti živnostníkov o ich platbách a k znižovaniu pohľadávok v oblasti sociálneho poistenia. Prístup k svojmu saldokontu môžu živnostníci získať na počkanie a bezplatne v ľubovoľnej pobočke Sociálnej poisťovne.


 
 

Aktuálna ponuka niektorých grantov

Zelená pre seniorov- Nadácia Orange spolu s Centrom pre filantropiu, n.o. vyhlasujú výzvu pre seniorov (ľudia v poproduktívnom veku (nad 60 rokov).

Môže ísť o:
- organizované skupiny seniorov (starí ľudia v domovoch seniorov, penziónoch, zariadeniach
sociálnych služieb, združení v kluboch dôchodcov)
- neorganizované skupiny – seniori žijúci v svojich domácnostiach, ktorí nenavštevujú žiadne
zariadenie

Do programu sa môžu zapojiť:
- mimovládne organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie, kluby, spolky, nadácie...)
- samosprávy (obce a mestá)
- zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť (domovy pre seniorov, domovy sociálnych
služieb...)
- rozpočtové organizácie (knižnice, múzeá, galérie, kultúrno-osvetové centrá, vzdelávacie inštitúcie)

Cieľom je:
podporiť zmysluplné projekty zamerané na seniorov, ktoré prioritne riešia ich integráciu a sebarealizáciu a prispievajú k zvyšovaniu kvality ich života najmä prostredníctvom:
- vzdelávacích aktivít
- sebarealizácie seniorov
- dobrovoľníckych aktivít
- integračných aktivít

Uzávierka pre prijímanie žiadostí o grant: 5.5.2014
Maximálna výška jedného projektu: 2 000€
 

Viac info: https://www.nadaciaorange.sk/media/files/zelena_pre_seniorov_2014_vyzva_fin.pdf
alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, t. č. 0948 001 079.


Oživujeme verejný priestor

Nadácia pre mladých INTENDA vydáva program, ktorého cieľovými skupinami sú:
-mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov
- verejnosť
Zámerom programu Oživujeme verejný priestor je zvýšiť sebadôveru mladých ľudí prostredníctvom vytvárania podmienok na ich sebarealizáciu v prirodzenom prostredí
komunity.
Ciele:
- podporiť neformálne kultúrne aktivity skupín mladých ľudí v rozmanitých formách - realizovaných vo verejnom priestore
-podporiť aktivity mladých ľudí referujúcich ku kvalite verejného priestoru v oblasti životného
prostredia (starostlivosti o verejný priestor a jeho využívanie a zdieľanie)
-podporiť tvorivé trávenie voľného času mladých ľudí vo verejnom priestore - rekreačný šport, hry, súťaže a pod.
-podporiť rôznorodé generačné a medzi sektorové spolupráce na sprístupňovaní zanedbaného
verejného priestoru odstraňovaním bariér, ktoré bránia v jeho využívaní na rozmanité účely
-podporiť rozšírenie verejných inštitúcií či podnikateľského sektora – za účelom ich poskytnutia v prospech aktivít mladých ľudí

Viac info: http://www.intenda.sk/ozivujeme-verejny-priestor-0 alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti, t. č. : 0948 001 079

S vypracovaním projektu Vám náš tím odborníkov rád pomôže.

Navštívte nás na webe: www.rozvojgemera.sk


 
 

Využite bezplatné vyšetrenie nôh na chronické žilové ochorenie

V rámci projektu Dni zdravých žíl navštívi v utorok, 22. apríla Rimavskú Sobotu pojazdná ambulancia. V nej praktický lekár a angiológ bezplatne vyšetrí nohy záujemcom na chronické žilové ochorenie. Pojazdnú ambulanciu nájdete na Hlavnom námestí v čase od 9:00 do 18:00 hodiny.

Cieľom projektu Dni zdravých žíl „Počúvaj svoje nohy, kým nie je neskoro je zvýšiť povedomie predovšetkým o ranných štádiách ochorenia, prevencii a dôležitosti včasnej diagnostiky. Pojazdná ambulancia navštívi tento rok 30 miest Slovenska.

„Neskoro zistené a nesprávne liečené chronické venózne ochorenie spôsobuje závažné komplikácie, ako napríklad vred predkolenia alebo zápal žíl, ktorý sa môže komplikovať smrteľnou pľúcnou embóliou. Žiaľ, ako ukázal prieskum "Dni zdravých žíl" na vzorke vyše 6 000 obyvateľov z rôznych kútov Slovenska, až 82% našich ľudí nepozná príznaky CHVO alebo ich jednoducho ignoruje. Je preto nevyhnutné zvýšiť povedomie obyvateľstva o tomto chronickom ochorení, ktorého podkladom je chronicky prebiehajúci zápal na úrovni mikrocirkulácie a makrocikulácie. Jedine včasnou a správnou liečbou zabránime vzniku komplikácií,“ vysvetľuje prof. MUDr. Viera Štvrtinová PhD., prezidentka Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS, jednej z organizátorov Dní zdravých žíl.

Edukačno-preventívny zámer tohto projektu sa rozhodla podporiť aj spoločnosť Servier, ktorá opäť tento rok poskytla grant Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, Slovenskej angiologickej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie na realizáciu projektu.
Viac informácií o chronickom žilovom ochorení nájdete na webovej stránke www.opuchnutenohy.sk

pojazdná ambulancia
 


 
 

Študenti Gymnázia Mihálya Tompu RKC postúpili do celoslovenského kola súťaže „Dobré slovo“

Dňa 11. apríla sa študenti Gymnázia Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote zúčastnili krajského kola súťaže v prednese poézie a prózy „DOBRÉ SLOVO“ v slovenskom jazyku, odkiaľ priniesli krásne tri prvé miesta a jedno druhé.

Dominika Kuzmová získal v 1. kategórii prvé miesto, Góbis Réka v 2. kategórii prvé miesto,
Burszki József v 2. kategórii získal druhé miesto a Burszki Barbara sa v 3. kategórii umiestnila na prvom mieste.

V prednese poézie a prózy súťažia žiaci škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Odborná porota hodnotila okrem prednesu, intonácie, vhodného výberu textu a celkového dojmu z prednesu aj správnu výslovnosť.

Na súťaži Dobré slovo sa častokrát stretnú už skúsení recitátori. Jazyková presnosť a výrazný prednes sú v krajskom kole už samozrejmosťou. Postupujúci do celoštátneho kola musia vynikať nielen dobrými recitačnými schopnosťami, ale aj veľmi peknou slovenskou výslovnosťou, a práve tá môže súťažiacich posunúť na tie popredné miesta. Paradoxne práve nácvikom umeleckého textu cibríme čistú výslovnosť.

Jazyková správnosť, prezentačné schopnosti, čistá výslovnosť, vhodné zreprodukovanie pochopeného sú kompetencie, ktoré sa prípravou svojich študentov na recitačné súťaže snažíme rozvíjať a ktoré sú pre ich budúcnosť nepostrádateľnými. Študenti Gymnázia Mihálya Tompu sa každoročne zúčastňujú celoštátnych súťaží nie len v maďarskom, ale aj slovenskom jazyku. Svojim prednesom budú 30. apríla reprezentovať školu na celoslovenskom kole v Komárne. Prajeme im veľa úspechov.

Víťazi súťaže Dobré slovo

Zdroj: Gymnázium M. Tompu RKC


 
 

Osobitná kontrola v Banskobystrickom kraji

Polícia v Banskobystrickom kraji pokračuje na cestách vo vykonávaní osobitných kontrol s cieľom pozitívneho ovplyvnenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Policajti dňa 16. apríla 2014 vykonajú na území okresov Veľký Krtíš, Revúca a Rimavská Sobota osobitnú kontrolu zameranú na dodržiavanie povinností držiteľa vozidla s využitím inštitútu objektívnej zodpovednosti. V rámci objektívnej zodpovednosti nemusia byť vodiči zastavení priamo na ceste pri porušení zákona o cestnej premávke, ale polícia rozhodnutie o uložení sankcie za spáchaný správny delikt pošle držiteľovi vozidla poštou.

 

Zdroj: mjr. Mária Faltániová, hovorkyňa KR PZ Banská Bystrica

 


 
 

Krytá plaváreň na Veľkonočný pondelok zatvorená

Technické služby mesta Rimavská sobota oznamujú, že dňa 21.4. 2014 (t. j. Veľkonočný pondelok) bude krytá plaváreň pre verejnosť zatvorená. Za pochopenie ďakujeme.


 
 

Význam pravidelného povinného očkovania detí v SR

Účinnosť očkovania je vo svete i na Slovensku jednoznačne dokázaná ústupom až vymiznutím ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Vplyv očkovania možno najlepšie ilustrovať na vykorenení pravých kiahní vo svete. Jedine vďaka očkovaniu sa podarilo zdolať toto smrteľné ochorenie, ktoré ešte v sedemdesiatych rokoch bolo príčinou mnohých úmrtí. V súčasnosti je svet vo finálnej fáze vykorenenia ďalšieho závažného až smrteľného ochorenia a to detskej obrny. Vďaka rozsiahlemu povinnému očkovaniu sa toto ochorenie v súčasnosti nevyskytuje v troch regiónoch Svetovej zdravotníckej organizácie vrátane európskeho kontinentu.


Na Slovensku sa povinné očkovanie vykonáva od päťdesiatych rokov. Vďaka tomu sa u nás nevyskytujú ochorenia ako je detská obrna, záškrt, tetanus novorodencov a mladistvých a situácia vo výskyte ďalších ochorení, proti ktorým sa povinne očkuje je dlhodobo priaznivá. Pokiaľ by sme očkovanie nezaviedli, mali by sme vysoké počty chorých ako aj úmrtí. Ich liečba by bola oveľa nákladnejšia ako je očkovanie. V krajinách, kde je zaočkovanosť nízka, t.j. nie je dostatočná kolektívna imunita, dochádza k epidemickým výskytom týchto ochorení. V skupinách, resp. komunitách, ktoré z rôznych pohnútok očkovanie odmietajú dochádza k epidemickým výskytom. Príkladom môže byť epidémia osýpok v Nemecku, kde od novembra 2001 do marca 2002 bolo hlásených 1656 ochorení na osýpky u neočkovaných detí. Táto epidémia začala v antropozofickej škole v Bavorsku, ktorej učenie odmieta vakcinačný zásah do ľudského tela a hlása, že vakcíny môžu pôsobiť škodlivo. Ďalej možno uviesť analýzy odborníkov z USA, čo by sa stalo, keby zrušili očkovanie proti osýpkam. V takomto prípade USA odhadujú ročný výskyt osýpok na 3 - 4 milióny ochorení a 450 tisíc úmrtí detí.


Priaznivú situáciu u nás vo výskyte ochorení, ktorým možno predchádzať ochorením si väčšinou laická verejnosť vysvetľuje tak, že ďalšie očkovanie proti nim už nie je potrebné. Skutočnosť je však taká, že sa tieto nákazy nevyskytujú preto, lebo detská populácia je systematickým očkovaním pred nimi dobre chránená. Pokiaľ je pôvodca nákazy (vírus, baktéria) prítomný v populácii, resp. vo vonkajšom prostredí riziko infekcie pretrváva. Preto najoptimálnejšou a najspoľahlivejšou ochranou pred infekčnými chorobami je očkovanie. Treba si uvedomiť, že pri súčasnom intenzívnom pohybe obyvateľstva vo svete, nie je vylúčené zavlečenie akejkoľvek infekčnej choroby do ktorejkoľvek krajiny vrátane Slovenska.


Niektorí odporcovia očkovania argumentujú tým, že po očkovaní vznikajú závažné komplikácie. Najčastejšie však ide o mierne reakcie (teplota, bolesť a začervenanie v mieste vpichu) a závažné reakcie sa vyskytujú iba v ojedinelých prípadoch. Keby sme neočkovali, následky pri postihnutí určitými infekčnými ochoreniami, by boli oveľa horšie, často s trvalým postihnutím. V súčasnosti vďaka očkovaniu nevidíme na Slovensku dieťa choré napr. na záškrt, ktoré zomiera udusením, dieťa po prekonaní ochorenia na detskú obrnu, ktoré zostalo ochrnuté na celý život, dieťa po prekonaní ochorenia na osýpky s celoživotným postihnutím CNS, úmrtia detí s ochorením na čierny kašeľ atď. Vo svete, predovšetkým v tzv. „tretích“ krajinách stále zbytočne zomiera niekoľko miliónov detí, ktoré nemali to šťastie byť chránené očkovaním. V súvislosti s očkovaním sa uvádzajú rôzne závažné komplikácie, ako je napríklad vznik autizmu po očkovaní proti osýpkam. Avšak skutočnosť, že autizmus nie je v príčinnej súvislosti s očkovaním proti osýpkam spoľahlivo dokázali viaceré štúdie, napr. v Dánsku bolo sledovaných viac ako pol milióna detí v rámci objektívnej analýzy výskytu autizmu vo vzťahu k očkovaniu proti osýpkam. Takéto príklady by sme mohli uviesť aj proti ďalším ,,argumentom", ktoré poukazujú na škodlivosť resp. zbytočnosť očkovania.

Očkovanie je jedným z najúspešnejších výdobytkov medicíny. Rozširovanie pochybností o tom, že očkovanie nie je účinné a bezpečné môže byť pre zdravie verejnosti veľmi škodlivé ! Pravidelné povinné očkovanie detí, ktoré je v SR bezplatné sa vykonáva v záujme zdravia dieťaťa v rámci špecifickej preventívnej starostlivosti. V súlade s Chartou práv dieťaťa má každé dieťa právo byť chránené pred infekčnými chorobami. Problematika očkovania je v rukách odborníkov. Tak ako si laik neurčuje iné zdravotnícke postupy alebo výkony a zverí sa do rúk odborníkom aj očkovanie je v rukách odborných zdravotníckych pracovníkov - pediatrov, epidemiológov, imunológov a ďalších zainteresovaných odborníkov. Preto rodič dieťaťa, ktoré má byť očkované by nemal rozhodovať o tom, či očkovanie má alebo nemá byť povinné. Neočkované dieťa pokiaľ ochorie, môže byť prameňom nákazy pre ďalšie deti, ktoré sú vnímavé k danej infekcii. Okrem toho má obmedzené možnosti v dlhodobých pobytoch v niektorých krajinách, ktoré očkovanie, napr. pri žiadosti o štúdium vyžadujú.

 

Zdroj: MUDr. Nadežda Andóová, MUDr. Adriana Strečková,
           Oddelenie epidemiológie RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote

 


 
 

Úspech žiakov ZŠ M. Tompu na krajskom kole súťaže Dobré slovo

V Tornali sa 11. apríla konalo krajské kolo súťaže v prednese poézie a prózy „ Dobré slovo“. Súťaž má dlhoročnú tradíciu a je určená pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Jej myšlienkou je poukázať na dôležitosť výučby slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom maďarským a vyhľadávať talentovaných žiakov, rozširovať ich vedomosti z oblasti slovenskej, či svetovej literatúry.

Našu Základnú školu Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote reprezentovali traja žiaci, ktorí na okresnom kole v Bátke skončili na prvom a druhom mieste vo svojej kategórii.
Z krajského kola si odniesli dve ocenenia. V prvej kategórii 6. -7. ročník v prednese prózy tretie miesto získal Ádam Csaba z VII.A triedy. A v druhej kategórii 8. – 9. ročník získala prvé miesto v prednese poézie Noémi Bodorová z VIII. C triedy, ktorá tak postupuje na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v Komárne.

Za túto úspešnú reprezentáciu im v mene našej školy srdečne blahoželáme. Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí žiakov na súťaž pripravovali.víťazi súťaže Dobré slovo

Zdroj: ZŠ M. Tompu v Rimavskej Sobote

 


 
 

Zorganizujte Deň modrého gombíka na vašej škole

Každý rok v máji organizuje UNICEF Slovensko verejnú zbierku Týždeň modrého gombíka. Tento rok tomu bude už 10. rokov, čo dobrovoľníci na celom Slovensku za príspevok ďakujú Modrým gombíkom – symbolom zbierky. Výnos z celej zbierky je určený na konkrétnu pomoc ohrozeným deťom v niektorej krajine, napr. na vzdelávanie a zabezpečenie pitnej vody, zabezpečenie základných sanitačných a sociálnych zariadení, či očkovanie. Spolu sme vybudovali tradíciu!

Tretí májový týždeň od 12 . do 18 . mája 2014 bude už desiaty rok v znamení modrej farby! Aj tento rok zbierame pre Ugandu, nakoľko sa jedná o trojročný projekt. V minulom roku nám približne 3000 dobrovoľníkov pomohlo vyzbierať 61 475,93 Eur! UNICEF má za cieľ situáciu v Ugande postupne meniť a dosiahnuť, aby sa čistá voda stala základom života všetkých detí.

Tento rok sme pre Vás pripravili zopár noviniek: Najprv by sme chceli, aby ste si spolu s Jarom Bekrom zatancovali v afrických rytmoch a zorganizovali si Deň modrého gombíka na vašej škole: Roztancujeme celé Slovensko a vytancujme deťom z Ugandy pitnú vodu. Pozvite rodičov, priateľov, celú vašu školu na video - Flash Mob s Jarom Bekrom! Hlavná cena pre školu, ktorá roztancuje najviac ľudí a vyzbiera najviac prostriedkov - osobná účasť Martina Pyca Rauscha a Jara Bekra na Vašej škole.

Môžete začať nacvičovať! Nezabudnite nám posielať vaše videá (modrygombik@unicef.sk) z Dňa modrého gombíka na vašej škole, aby sme vedeli vyhodnotiť najlepšiu školičku. 2. diel inštruktážneho videa tanečnej choreografie s Jarom Bekrom zverejníme po Veľkej noci!

Inštruktážne video pre školy a ďalšie informácie, vrátane registrácie nájdete: http://www.unicef.sk/skoly/tyzden-modreho-gombika
 


 
 

Džudisti z Lokomotívy nesklamali v Bratislave

V dňoch 12. a 13. apríla sa džudisti z Lokomotívy Rimavská Sobota zúčastnili Medzinárodnej Veľkej ceny Sokola Bratislava -XXXIII. ročníka Memoriálu Jána RUSNÁKA v džude starších žiakov, XXI.ročníka Memoriálu Oľgy KOŇARIKOVEJ v jude ml. žiakov, XIII. ročníka Memoriálu Jána HRABINU v jude mini žiakov.

Spolu za dva dni sa tohto turnaja zúčastnilo viac ako 300 džudistov turnaja, z niekoľkých štátov strednej Európy - AUT, CZE, HUN, SLO. Natália Gažiová štartovala v hmotnosti do 24 kg mini žiačok. V tejto kategórii nenašla premožiteľa. Zvíťazila 4 zápasy väčšinou do 20 sekúnd. Zaslúžene si vybojovala zlatú medailu. Na tretej ,bronzovej priečke sa umiestnili mini žiaci Koóš Lukáš vo váhe do 34 kg a Trímaj Ján vo váhe nad 46 kg.

Všetkým trom pretekárom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu oddielu a aj mesta Rimavská Sobota. Za zabezpečenie dopravy ďakuje oddiel firme Toni, s.r.o., p. Igor Tonhajzer. Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme ZŠ Š.M.Daxnera na sídlisku Západ.

Na snímke zľava Trímaj, Gažiová, Koóš.

 

Autor: Antal Ľubomír, predseda Lokomotíva judo RS


 
 

Okresné kolo Matematickej olympiády

Vo veľkej sále CVČ Relax v Rimavskej Sobote 9. apríla súťažilo 63 detí základných škôl a paralelných ročníkov osemročných gymnázií. Riešili úlohy okresného kola 63. ročníka Matematickej olympiády v kategórii Z6, Z7 a Z8.

Okresného kola sa zúčastnili žiaci 12 škôl nášho okresu, z toho z 9 ZŠ a z 3 OG. V kategórii Z6 súťažilo 30 súťažiacich, z toho boli 3 úspešní, v kategórii Z7 súťažilo 19 súťažiacich, nich bolo 8 úspešných a v kategórii Z8 súťažilo 15 súťažiacich, z nich boli 2 úspešní.


V kategórii Z6 bol na prvom mieste Czeglédy Botond z Gymnázia M. Tompu RKC RS, na druhom Mrázová Valéria zo ZŠ P. Dobšinského RS a na treťom Žiaková Viktória zo ZŠ P. Dobšinského RS. V kategórii Z7 sa na prvom mieste umiestnila Sodomková Anna M. zo ZŠ P.Kellnera Hostinského RS, na druhom Jacko Adam zo ZŠ P. Dobšinského RS a na treťom Orosz Ágnes zo ZŠ M. Tompu RS, Vaneková Nina zo ZŠ P. Dobšinského RS a Dovalová Jenifer zo ZŠ Dr. Clementisa Tisovec. V kategórii Z8 bol na prvom mieste Miháľ Filip z Gymnázia I. Kraska RS a na druhom Nôtová Petra zo ZŠ P. Dobšinského RS.


Úspešným riešiteľom okresného kola bol ten súťažiaci, ktorý z celkového bodového hodnotenia dosiahol 9 bodov a viac. Táto súťaž je dvojkolová (domáce a okresné kolo). Súťažiaci do krajského kola nepostupujú.
 

matematická olympiáda

matematická olympiáda

Zdroj: CVČ Relax
 


 
 

Fotografka Daniela Rapavá vystavuje v Dome Matice slovenskej

Do konca apríla bude v Dome Matice slovenskej v Rimavskej Sobote verejnosti sprístupnená výstava fotografií Daniely Rapavej s názvom Život zblízka. Je na nej okolo dvadsať fotografií, fotených makroobjektívom, výber z tvorby autorky. Zachytávajú motýle, pavučiny, ale aj abstrakcie, referenčné fotografie- farebné efekty, súvisiace s rozkladom svetla.

„Fotografujem od vysokej školy, ale s prestávkami, keď prišla rodina a mala som množstvo iných povinností, nemala som veľa času zaoberať sa s touto záľubou. Potom prišla digitálna éra a foťáky, ktoré umožňovali aj takúto makrofotografiu, takže od roku 2004 sa tomu venujem intenzívnejšie,“ prezradila D. Rapavá, ktorá roky pracuje vo Hvezdárni v Rimavskej Sobote. Mnohé z jej fotografií zachytávajú prírodné situácie v astroparku.

D. Rapavá fotografuje aj veci, súvisiace s interferenciami a difrakciou, napr. ľad v polarizovanom svetle, celofán, či bubliny. Svoje fyzikálne fotoinšpirácie pravidelne vystavuje aj na fyzikálnych výstavách v Smoleniciach. Vlani v októbri získala na Festivale vedeckej fotografie v Prahe aj ocenenie. Úspech zaznamenala jej putovná výstava Tajomstvo svetla a vody.

fotografka Daniela Rapavá

výstava Daniely Rapavej

fotografia Daniely Rapavej

Autor: Marta Kanalová


 


 
 

Fond GSK vyhlasuje Jarnú výzvu 2014

Neziskové organizácie z celého Slovenska môžu teraz opäť zažiadať o finančný grant z Fondu GSK na projekty, ktoré pomáhajú seniorom žiť kvalitnejšie, aktívnejšie, prinášajú im možnosť sebarealizácie a integrácie do spoločnosti. Fond GSK hľadá inovatívne, dlhodobé, udržateľné a prospešné projekty, ktoré podporia seniorov na Slovensku a majú merateľný dopad na začlenenie seniorov do spoločnosti.

Spoločnosť GSK Slovensko sa opätovne rozhodla podporiť práve seniorov, keďže ide o jednu z najohrozenejších sociálnych skupín: starnutie populácie je celoeurópskym fenoménom. (Na Slovensku bude v roku 2060 až 2 milióny starobných dôchodcov.) Seniori stoja často mimo záujmu ľudí v aktívnom veku, hoci práve oni potrebujú pomoc svojho okolia – majú zdravotné problémy, sú osamelí, zažívajú pocity beznádeje, nepotrebnosti alebo závislosti na iných. Riešia nízku kvalitu života i nulovú možnosť sebarealizácie. Projekty podporujúce aktívne starnutie, zapojenie seniorov do života komunít či spoločné aktivity s mládežou, ktoré vracajú spoločnosť k viacgeneračnému modelu, môžu neradostnú situáciu zmeniť.


Fond GSK už od roka 2010 podporuje starších ľudí - udeľuje finančné granty projektom, ktoré sa snažia zlepšiť ich život, rúcať mentálne bariéry a napomáhať seniorom ku kvalitnejšiemu a plnohodnotnému životu. S týmto cieľom vyhlasuje Fond GSK Jarnú výzvu, v ktorej medzi víťazné projekty prerozdelí sumu 20 000 €.

„Požiadali sme Výberovú komisiu, aby brala do úvahy najmä očakávaný prínos na zlepšenie kvality života seniorov. Granty nesmú slúžiť ako jednorazová materiálna pomoc, ale ako podpora projektov, ktoré majú dlhodobý význam. Preto pri výbere podporených projektov bude výberová komisia prihliadať aj na reálnu udržateľnosť projektov. Overíme si aj históriu a reputáciu organizácie, ktorá o grant žiada,“ vysvetľuje Pavol Trnovec, Corporate Affairs Director GSK Slovensko. Veľkú šancu majú projekty so zabezpečeným viaczdrojovým financovaním, ktorých realizácia nie je závislá len od pridelenia grantu z Fondu GSK.

Z výskumov vyplýva, že seniori očakávajú od činností, ktorým sa venujú, najmä podporu, možnosť sebarealizácie vrátane využitia svojich skúseností. Dôležitý je impulz k činnosti a možnosť vykonávať ju vo vlastnom tempe, ako aj možnosti budovať vzťahy v primeranej vzdialenosti od svojho bydliska. Neziskové organizácie sa môžu vo svojich projektoch zamerať na tieto aktivity s cieľom spájať generácie aktívnou činnosťou.


O finančnú podporu z Jesennej výzvy Fondu GSK môžu organizácie požiadať vyplnením elektronickej žiadosti na www.fondgsk.sk najneskôr do 23. mája 2014. Výberová komisia rozhodne o výsledkoch do 15. júna 2014.

 


 
 

Divadlo: Pani Rafiková, ale aj tí druhí

Rimavskosobotský divadelný ochotnícky súbor DIVOSUD v réžií Ľuba Šárika odpremiéroval hru Janka Jesenského Pani Rafiková a tí druhí. Nikto lepšie nepoznal v slovenskej literatúre malomestskú spoločnosť ako Jesenský, ktorý síce pochádzal z Martina, ale po založení Československa žil a pôsobil ako župan aj v Rimavskej Sobote.


„Boli ste už v meste Ľanovom? Nie? Nuž tak nepoznáte pani Rafikovú. Ach, to vám je zvláštna osoba. Dovoľte, aby som vám ju predstavil. Pani Rafiková je asi osemdesiatdvakilová osôbka. Tvár vysmiata, červená, guľatá. Briadka s troma podbradkami – na uštipnutie. Pozrite sa na ňu odpredku, nazdávate sa, že je to ostrm ďateliny. Navrchu tenké a potom vždy hrubšie a hrubšie, bez drieku. Nemôžete nijako pochopiť, čo robí tá kopa ďateliny pred zlatníckym výkladom. Pozrite od chrbta, zasa len ostrm ďateliny. Pozrite od boku, to isté. Až keď sa priblížite, udriete sa po čele a vykríknite: Ľaľa, veď je to akási pani,“ tak začína poviedka Janka Jesenského, v ktorej okrem pani osemdesiatdvakilovej Rafikovej (Helena Chrenková) sa stretneme aj inými zaujímavými malomestskými figúrkami.


V divadelnej verzii Michala Babiaka a Ľuba Šárika sa okrem nej predstaví nielen jej rodina, muž (Pavel Belán), ich dcéra (Klaudia Belicová), ktorá sa už zoznámila aj s veľkomestom, ale aj advokát Brveník (Miroslav Kopec), kandidát Kaška (Roman Čarnoký), ale aj sedliak Koštial (Matej Kováč) ako aj klebetárka Malinová (Iveta Mičíková) a bezočivá servírka Ica (Patrícia Košinová). Klebetia tu všetci a majú ešte pár spoločných vlastnosti, všetci majú veľmi radi peniaze, ale aj sex. Ale v malom meste sa nič nedá utajiť, najmä to, čo sa ani neudialo.


DS Divosud v posledných rokoch pracoval väčšinou s tými istými niekoľkými hercami, ale predstavenie je radostné, pretože sa do súboru pridali aj mladí, okrem spomínanej Belicovej, Kováčovi a Košinovej aj Oskar Vígh, Nikola Slovenčáková a Michaela Antalová, ktorí predviedli dobrý výkon. Motorom predstavenia sú stálice Divosudu Roman Čarnoký, Pavel Belán a Helena Chrenková, ich spoločné scény sú frenetické a nezabudnuteľné. Réžia Šárika zdôrazňuje najmä malomestské vzťahy a menej portréty jednotlivých osôb. Druhá premiéra predstavenia sa uskutoční v pondelok, 28. apríla o 19.00 v Dome kultúry v Rimavskej Sobote.
 

 Divadelné predstavenie Pani Rafiková a tí druhí.

Divadelné predstavenie Pani Rafiková a tí druhí.

Divadelné predstavenie Pani Rafiková a tí druhí- klaňačka.

 

Autor: Ján Juhász, foto: Attila Gecse
 


 
 

Majstrovské plavecké preteky v Žiari nad Hronom a Handlovej

Uplynulý víkend sa v Krytej plavárni v Žiari nad Hronom uskutočnili Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v plávaní. Tentoraz sa pretekalo len na dlhé trate – 400,800 a1500 m. Pri pretekoch 1500 m museli súťažne na čas preplávať dľžku bazénu 60 x , pri 800 m 32 x. Rimavskú Sobotu a Plavecký klub Rimavská Sobota reprezentovali 8 pretekári, ktorí svojimi výkonmi nezaostali za konkurenciou.


Majstrom stredoslovenskej oblasti sa stal Jakub Husár v disciplíne 800 m voľný spôsob časom 10,24 min. , zároveň na 1500 m voľný spôsob skončil na tretej priečke. Vlaňajšie prvenstvo zopakovala aj Sofia Klementová , keď v disciplíne 800 m voľný spôsob časom 10,55 min. skončila na prvom mieste. Pretekov sa celkovo zúčastnilo 109 plavcov zo stredoslovenských plaveckých klubov.
 

Súčasne v tom istom termíne sa konali plavecké preteky v Handlovej o cenu mesta Handlová. Sú to preteky pre najmladších žiakov (ročník narodenia 2004 a mladší). Plavecký klub reprezentovali 3 plavci. Výborný výkon podala Linda Skruteková, keď v konkurencii 156 plavcov z celého Slovenska získala 2 x zlatú, 1 x striebornú a 2 x bronzovú medailu. Na stupeň víťazov sa dostal aj Marek Tengler, ziskom jednej zlatej a jednej bronzovej medaily.Plavecký klub Rimavská Sobota

plavecké preteky

plavci na stupňoch víťazov

 

Zdroj: Ing. Ladislav Klement, Plavecký klub Rimavská Sobota
 


 
 

Na veľkonočnej tvorivej dielni zdobili vajíčka technikou richelieu

V stredu, 9. apríla sa v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote tvorilo. Veľkonočná tvorivá dielňa bola zameraná na výrobu a zdobenie veľkonočných vajíčok technikou richelieu.


Účastníčky sa s touto zaujímavou, ale náročnou technikou, vyžadujúcou si trpezlivosť, oboznámili a získali základné zručnosti zdobenia vaječných škrupín technikou vŕtania. Lektorkami boli Evka Talianová a Naďka Mihaľová. Mestská galéria pravidelne organizuje tvorivé dielne, o ktoré je záujem zo strany verejnosti.

veľkonočná tvorivá dielňa

veľkonočná tvorivá dielňa

veľkonočná tvorivá dielňa

veľkonočná tvorivá dielňa

Autor: Marta Kanalová, foto: Attila Gecse

 


 
 

Aktuálna ponuka niektorých grantov

Fond LIENKA POMOCI je súčasťou kampane a verejnej zbierky LIENKA POMOCI. Zámerom fondu je podporovať terénne a ambulantné sociálne služby pre seniorov. Podporujeme rozšírenie a skvalitnenie služieb ale aj zavedenie nových služieb.

O podporu z fondu LIENKA POMOCI sa môžu uchádzať zriaďovatelia alebo prevádzkovatelia terénnych a ambulantných služieb pre seniorov a to: mimovládne organizácie: neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, Slovenský Červený kríž a organizácie s medzinárodným prvkom, obce a mestá a nimi zriadené organizácie v sídlach do 5000 obyvateľov.

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 50 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 500 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: 5. máj 2014

Viac informácií v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti tč : 0948 001 079


Nadácia pre mladých INTENDA podporí mladé talenty, vo veku od 6 – 21 rokov (žiaci základných a stredných škôl). Cieľom je podpora reprezentácie mladých ľudí na medzinárodných súťažných či prezentačných podujatiach, konkrétne:
- podpora rozvoja nadanej mladej generácie a nadaných detí
- podpora mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ktorí zo sociálnych dôvodov nemajú na svoj
osobnostný rozvoj rovnaké podmienky ako väčšina mladých v spoločnosti

Výška podpory: 7 500€
Uzávierka prijímania žiadostí: 30.11.2014

Viac info: http://www.intenda.sk/sites/default/files/filefield/field_file
_story/1_podporujeme_talenty_podmienky_schemy.pdf
 

Alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti t. č : 0948 001 079

S vypracovaním projektu Vám náš tím odborníkov rád pomôže.


 


 
 

Zasadala Mestská rada

V utorok, 8. apríla sa konalo zasadnutie Mestskej rady v Rimavskej Sobote. Boli na ňom prerokované materiály, predkladané do najbližšieho mestského zastupiteľstva. Hlavným bodom bol rozpočet mesta na rok 2014, ktorý zatiaľ nebol prijatý a samospráva je od začiatku roka v rozpočtovom provizóriu. Poslanci mestského zastupiteľstva už dvakrát odmietli návrh rozpočtu a na zmenách sa zatiaľ nedohodli. Naposledy schválili komisiu, ktorá sa zaoberá zmenami v jeho návrhu.

Členovia Mestskej rady prerokovali aj majetkovoprávne otázky a návrhy na Cenu Mesta Rimavská Sobota, ktorá bude odovzdaná v rámci Dní mesta na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 2. mája. Zatiaľ je predložených 11 návrhov. Podľa štatútu mesta sa toto ocenenie udeľuje za významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti alebo za ekonomický a kultúrny rozvoj mesta, či jeho propagáciu. Môže byť odovzdané aj za záchranu ľudských životov a majetku mesta. V jednom kalendárnom roku môžu byť udelené najviac tri Ceny mesta. O tom, kto ich dostane, rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva, pričom je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny. Okrem Ceny mesta J. Šimko udelí piatim subjektom Verejné uznanie primátora mesta. Najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 22. apríla.

budova radnice

Autor: Marta Kanalová
 


 
 

Jarné upratovanie 2014

Vážení občania, tak ako každý rok, aj teraz v termíne od 10.04.2014 do 09.05.2014 sa bude uskutočňovať jarné upratovanie. Na tento účel budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery podľa uvedeného harmonogramu. Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční
dňa 17. 05.2014 (sobota). Žiadame občanov, aby túto možnosť maximálne využili.

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK NA JARNÉ UPRATOVANIE:

10.04.–17.04.2014
Ul. K.Mikszátha - parkovisko
Križovatka Ul. Rožňavskej a Ul. Školskej
Nám. Š.M.Daxnera - parkovisko KD
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete
 

17.04. – 24.04.2014
Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska oproti obchodu a budovy bývalej materskej školy
Ul.A. Markuša
Tomašová – Ul. Tomašovská pri bývalom veľkosklade OTEX
Chrenovisko – oproti obchodu

24.04. – 02.05.2014
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť
Vinica – pri obchode
Vinica – pod Oštromom
 

02.05. – 09.05.2014
Dúžava – pri kultúrnom dome
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom, na konci obce
Sabová - pri bytovkách
Stará Sobôtka

Veľkoobjemový kontajner - VOK je určený na zber objemového odpadu.
Do tohto VOK v žiadnom prípade nepatrí nasledovný odpad: stavebný odpad, nebezpečný odpad (napr. žiarivky, výbojky, monočlánky, pneumatiky, akumulátory, obaly z náterových hmôt) a pod. Odpad zo zelene, ktorý nebol z akéhokoľvek dôvodu skompostovaný, bude možné v tých istých termínoch umiestniť ku kontajnerom (VOK). Nebezpečné odpady možno v priebehu celého roka odovzdať zdarma v areáli firmy DETOX (areál býv. ZŤS na Košickej ceste).

Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa: 17.05.201
 

Prípadné ďalšie miesta, resp. termíny pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa potreby a požiadaviek.
Bližšie informácie a podrobnejšie podmienky je možné dohodnúť na mestskom úrade, oddelení stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy – č. tel. 5604648 a vo fi. DETOX – č.tel. 5604153.
 


 
 

Noc s Andersenom 2014 v knižnici

Pred bránami knižnice sa 4. apríla o 17.00 hod. začali hromadiť deti ovešané batôžkami, spacími vakmi a inými potrebami, aby strávili pod strechou Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote v poradí už 5. Noc s Andersenom.


Celý večer bol venovaný ľudovému umeniu – rozprávkam, pesničkám, divadlu, tancu i rozprávaniu o tom, ako sa žilo kedysi, aké zvyky a tradície ľudia dodržiavali. Folkloristka Jarka Lajgútová, vedúca detského súboru Lieskovček pri CVČ Relax bola tou správnou voľbou na úvodné vystúpenie, kde nechýbalo humorné porovnávanie života detí kedysi a dnes, poprepletané ľudovými pesničkami a žartovnými príbehmi.


O tom, že fantázia detí nemá hraníc, dokázali Rozprávky z truhlice a netradičné stvárnenie klasických ľudových rozprávok. Červená čiapočka a vlk vegetarián, O poslušných kozliatkach, O repke, ktorá ťahala dedka, a i. Deti mali najväčšiu radosť zo súťaže, kde postupne navštívili dvory rozmiestnené po celej knižnici. V Bačovskom dvore „dojili“ ovečky, zapletali vrkoče, dopĺňali rozprávkové dvojice. V Zbojníckom dvore sa učili zbojnícke nadávky, preskakovali vatru a stínali dračie hlavy. U babky zelinkárky zo zatvorenými očami rozlišovali fazuľu od šošovice, hrachu a orechov, určovali aké choroby lieči lipa, žihľava, kostihoj, či nechtík a dopĺňali ľudové príslovia. V Gazdovskom dvore vymýšľali humorné pomenovanie chlebíka s masťou, husárikov so slaninou a klobásou, hádali nárečové slová i rozprávky, v ktorých sa varí, spievali pesničky v mačacej, psej, kačacej a kozej reči.
Po dobrej večeri sa deti hrali, predviedli žartovné ľudové tance – lyžičkový, fľaškový a s buchtami v rukách sa vydali na polnočnú prechádzku s prekvapením. Prekvapením bola hračka, ktorou nám i deťom urobili radosť koordinátori NsA - SSKK.

Malí spáči spôsobili v meste menší rozruch, keď s baterkami hľadali v parku indície i hračky. Po prechádzke čakali na najmenších spacáky v podkroví a hororníček – Drakula pri sviečke, v podaní tety knihovníčky. Zvyšok osadenstva vydržal do druhej hodiny rannej. Neodmysliteľný budíček, rozcvička a raňajky a 5. Noc s Andersenom sa končí. Do budúceho roka si budeme mať o čom rozprávať.
 

Noc s Andersenom

Noc s Andersenom

Noc s Andersenom

Noc s Andersenom

Autor: Janka Pósová, deckárka, foto: Attila Gecse

 


 
 

ZŠ P. Dobšinského otvára športovú triedu

Základná škola Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744, Rimavská Sobota oznamuje širokej verejnosti, že na základe súhlasného stanoviska zriaďovateľa školy otvára od 01. septembra 2014  ŠPORTOVÚ TRIEDU, (pre žiakov 1. ročníka v školskom roku 2014/2015).
 

Zriadenie športovej triedy sa riadi § 103 až 106 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Športové triedy sú triedy, ktorých úlohou je vytvárať optimálne podmienky pre progresívnu športovú prípravu pohybovo nadanej a talentovanej mládeže so zreteľom na získanie správnych pohybových návykov a pohybových činností pri dodržiavaní všetkých zásad športovej prípravy mládeže.


Cieľom pri plnení výchovných a vzdelávacích úloh školy je cieľavedomé a systematické rozvíjanie predpokladov pre rast športovej výkonnosti talentovaných žiakov. Športová príprava má za cieľ cieľavedomé telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie talentovaných detí a mládeže v špecifických činnostiach ktoré vyžaduje zvládnutie rôznych druhov športov.

Kritéria na prijatie žiaka do športovej triedy:


Prijímanie žiakov do 1. ročníka športovej triedy sa uskutoční na základe splnenia podmienok stanovených riaditeľom školy:
1. Kritéria na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiakov:
1. hod plnou loptou – 1 kg
2. skok do diaľky z miesta – faktor odrazovej sily dolných končatín
3. člnkový beh 6x9 m – faktor akceleračnej rýchlosti
4. beh na 30 m
5. ľah – sed za 1 min
6. ohybnosť
Absolvovaním pohybových testov výberová komisia získa informácie o pohybovej zdatnosti uchádzačov do športovej triedy. Podľa výsledkov testov sa stanoví poradie uchádzačov o prijatie do športovej triedy.
 

2. Žiadosť a súhlas rodičov(zákonného zástupcu) so zaradením do športovej triedy
3. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára
4. Potvrdenie o absolvovaní psychodiagnostického vyšetrenia - tzv. testovanie školskej spôsobilosti.


Prijatým žiakom vydá riaditeľ oznámenie, prípadne rozhodnutie o prijatí do športovej triedy.


Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v športovej triede:

• predmet telesná výchova sa vyučuje v rozsahu 2 hodiny týždenne
• predmet športová príprava sa vyučuje v rozsahu 3 hodiny týždenne (1. - 4. ročník)
Spolu telesná a športová príprava 5 hodín týždenne (dopoludnia).
tréningová činnosť je v rozsahu 4 – 6 hodín týždenne (popoludní)
• súčasťou prípravy sú sústredenia, turnaje a športové podujatia.


Vyradenie žiaka zo športovej triedy:
Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do normálnej triedy v polroku alebo na konci školského roku po predchádzajúcom upozornení rodičov:
a) pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy
b) pre neuspokojivé správanie
c) zo zdravotných dôvodov na návrh lekára
d) na žiadosť zákonného zástupcu žiaka.


Základná škola Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote má v súčinnosti so športovými klubmi vytvorené výborné personálne, priestorové a materiálne podmienky a kvalifikovaných učiteľov telesnej výchovy a športovej prípravy. Celý proces bude prebiehať v úzkej spolupráci (podpísané dohody) so športovými klubmi, ktoré poskytnú športovú halu a zimný štadión, ihriská s umelým trávnikom a kvalifikovaných trénerov a materiálne zabezpečenie pre činnosť športovej triedy.


Talentové skúšky sa uskutočnia 14. mája 2014 o 14:00 hod., v telocvični Základnej školy Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote.


Tešíme sa na spoluprácu a mladé talenty, u ktorých chceme podporiť a rozvíjať športové nadanie (u chlapcov aj dievčat). Chceme vychovať žiakov s aktívnym prístupom k športu, telesnému zdraviu, tímovému duchu a rozvoju kolektívneho povedomia.
 

RNDr. Peter Nôta, riaditeľ školy
 

Bližšie informácie:
Telefón: 047/5621113 - ústredňa, 047/5634954, 0905 716 492 - riaditeľ školy, fax: 047/563495,
e-mail: riaditel@zspdobsinskeho.eu.sk, web. sídlo: www.zspdobsinskeho.eu.sk


 
 

Fotosúťaž: Tento rok rozšírená o rozmer spolupráce s českými regiónmi

Fotografická súťaž Najkrajšia fotografia regiónu, ktorá bola vyhlásená 1. apríla a potrvá do 31. mája 2014, sa koná v rámci projektu česko - slovenskej spolupráce. Malým i veľkým, amatérskym aj profesionálnym fotografom ponúka možnosť prezentovať svoj vlastný pohľad na región prostredníctvom fotoobjektívu, a tým prispieť k jeho zviditeľneniu.

Fotografie, zachytávajúce kultúrne dedičstvo, prírodné zaujímavosti alebo život na vidieku, stačí poslať do rovnomenných súťažných kategórií najneskôr do 31. mája 2014 na e-mailovú adresu ozveny@ozveny.sk .

Všeobecne definovanými súťažnými kategóriami je vytvorený široký priestor pre tematické zameranie fotografií od kultúrnych pamiatok, zachovaných prvkov ľudovej architektúry, remeselné činnosti a stvárnenie tradícií, cez rôzne prírodné útvary a krásy až po každodenné činnosti na vidieku či podujatia konajúce sa v regióne MAS MALOHONT.


Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto v regióne žije, pôsobí alebo má k nemu akýkoľvek iný pozitívny vzťah, podmienkou však je, aby na súťažných fotografiách boli zachytené zaujímavosti z územia MAS.

Vybrané fotografie potešia nielen divákov na výstavách, ktoré sa budú konať po ukončení fotosúťaže v každej z partnerských MAS, ale aj v propagačných materiáloch ako sú pohľadnice, mapy a pod., ktoré sú pripravované pre návštevníkov i obyvateľov regiónu.


Vyhodnotenie fotosúťaže prebehne do 7 dní od ukončenia súťaže v každej MAS osobitne, pričom o víťazoch jednotlivých kategórii rozhodne hodnotiaca komisia MAS. Vyhlásenie výsledkov prebehne na jeseň na spoločnom stretnutí v území MAS MALOHONT, kde budú odovzdané ceny víťazom zo Slovenska i Česka. Osobitne ocenení budú aj víťazi verejného hlasovania, ktoré bude prebiehať v mesiaci jún na Facebook stránkach jednotlivých MAS.

Viac informácií o fotosúťaži, ako aj prihlášku nájdete na web stránke MAS: www.malohont.sk

Fotosúťaž vyhlásila Miestna akčná skupina MALOHONT spoločne s partnerskými miestnymi akčnými skupinami MAS Hříběcí hory a MAS Společná cesta z Českej republiky v rámci projektu nadnárodnej spolupráce Spoločne sme na koni.
Projekt je spolufinancovaný Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 a Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013.

 

fotosúťaž

 

Zdroj: Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT

 


 


 
 

Kvapka krvi na počesť Martinka Sucháča

Študenti Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote so súhlasom rodičov, vedenia gymnázia, v spolupráci s NTS SR pracovisko v Banskej Bystrici vyhlasujú „Kvapku krvi Martinka Sucháča“, ktorý ako študent gymnázia podľahol zákernej nemoci.

Chcú touto akciou pri vstupe medzi dospelých vyjadriť svoj humánny vzťah k spoluobčanom, ktorí túto drahocennú tekutinu potrebujú k obnove svojho zdravia, alebo k záchrane ich života. Oslovujú všetkých študentov, pedagógov a občanov, ktorým to zdravotný stav dovolí, aby sa k tejto akcii pripojili. Odber krvi sa uskutoční v priestoroch Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote v stredu, 7. mája od 8.00 hod. do 11. 00 hod.

Darovať krv môže každý, kto:
 

- dovŕšil l8 rokov fyzický vek a neprekročil vek 60 rokov /staršie osoby
môžu darovať krv po súhlase privátneho lekára
- neprekonal doteraz žiadnu infekčnú chorobu
- nepôsobil v posledných rokoch v tropických krajinách
- v dobe epidémie šialených kráv nepôsobil vo Veľkej Británii
 

Darovať krv nemôže, kto:
 

- podstúpil v minulosti liečbu poruchy zrážania krvi
- v poslednom polroku podstúpil operáciu, piercing, obdržal transfúziu krvi,
-aplikoval si náušnice, podstúpil akupunktúru, tetovanie,…
- za posledný rok bol liečený na niektorú z pohlavných nemocí
- krv daroval v kratšej dobe ako 3 mesiace /muži/, alebo 4 mesiace /ženy/
- užíval v poslednom období omamné látky
- bol posledný týždeň ošetrení zubným lekárom, -užíval posledný mesiac lieky
- váži menej ako 50 kg - ženy v čase menštruácie
 

Každý darca krvi pri registrácii predloží platný občiansky preukaz, platný preukaz zdravotnej poisťovne, preukaz darcu krvi (okrem prvodarcov). Darca krvi 14 hodín pred odberom krvi nesmie používať omamné látky (vrátane alkoholu), konzumovať mastné jedlo, mliečne výrobky, čokoládu, orechy… Pred odberom krvi sa doporučuje vypiť aspoň pol litra tekutín (čaj, multivitamín, minerálka, číra voda), konzumovať chlieb s džemom, netukové pečivo, kompóty. Každý darca po odbere krvi obdrží gastrolístok na občerstvenie v hodnote 2 euro.
 


 
 

Gemerský fotoklub bude vystavovať fotografie o živote Rómov v Murskej Sobote

Členovia Gemerského fotoklubu budú vystavovať fotografie Rómov v Európskom múzeu rómskej kultúry Murskej Sobote.

Výstava s názvom Život Rómov v Gemeri: bývanie, portréty, zvyky, kultúra sa koná v rámci Medzinárodného dňa Rómov pod záštitou Nj. Eksc. g. Juraja Migaša, veľvyslanca Slovenskej republiky v Ľubľane. Bude verejnosti sprístupnená od 28. apríla do 27. mája. Fotografie zo života Rómov budú vystavovať členovia Gemerského fotoklubu: Ladislav Benedek (vedúci), Árpád Csomós, Zoltán Boholy, Előd Vörös, Attila Szőke, Gyula Telek, Attila R.Kovács, Zuzana Fejesová, Csaba Majorka.

V rámci výstavy a počas jej trvania sa bude premietať film člena Gemerského fotoklubu Előda Vörösa pod názvom: Rómske kováčstvo v Gemeri (v Klenovci). Gemerský Fotoklub už štvrtý rok organizuje výstavy v zahraničí o živote Rómov v Gemeri.

plagát Výstava v Murskej Sobote

 

fotografia Rómov

 

fotografia Rómov

Autor: Marta Kanalová, zdroj: Emese Balázs


 
 

Výstava Štefana Koósa v múzeu

Do 30. júna bude v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote verejnosti sprístupnená autorská výstava Štefana Koósa s názvom Pred dokončením. Výstava prezentuje výber z tvorby regionálneho výtvarníka, ktorý sa narodil v Rimavskej Sobote. Výrazným impulzom a motiváciou pre jeho výtvarný rast boli stretnutia s košickým maliarom Júliusom Jakobym. Priateľské kontakty udržiaval aj s gemersko-malohontskými maliarmi, akými boli István Dúdor a Gabriel V. Kurilla.

„Autor sa v posledných rokoch svojej tvorby vracia k predošlým dielam, ktoré nanovo prehodnocuje a autorsky pretvára podľa aktuálnych impulzov. Mnohé z jeho kompozícií prešli alebo práve prechádzajú autorovou intervenciou, a tým nadobúdajú novú hodnotu a obsah. Výstava je výberom z diela viac ako 30 rokov výtvarne činného autora, ktorý v roku 2013 oslávil životné jubileum 60. rokov,“ vyjadrila sa kurátorka výstavy Angelika Matúšková.

Štefan Koós

Výstava Štefana Koósa

Dielo Štefana Koósa

Zdroj: Gemersko-malohontské múzeum, foto: Attila Gecse
 


 
 

Výstava: Ako išlo vajce na vandrovku

Turistické informačné centrum v Rimavskej Sobote pre vás pripravilo rozprávkovú výstavu spojenú s predajom s názvom „Ako išlo vajce na vandrovku“.

Vo vitrínach na prízemí radnice a v informačnom centre na vás čakajú nielen tradičné veľkonočné kraslice, ale aj milé veľkonočné všeličo zo šúpolia, handier, papiera, dreva. Všetko zaručene „hand made“ z rúk našich remeselníkov. Príďte sa jarne naladiť do TIC na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote. Predajná výstava potrvá do Veľkej noci.

výstava Ako išlo vajce na vandrovku

Zdroj: Turistické informačné centrum


 
 

Seniori už po šiesty krát dostanú od Nadácie Orange zelenú

Nadácia Orange otvára šiesty ročník grantového programu Zelená pre seniorov. V rámci neho prerozdelí na zlepšenie kvality života starších ľudí celkovo 50 000 eur. Maximálna výška finančnej dotácie na jeden predložený projekt je 2 000 eur.

Na Slovensku je v súčasnosti takmer 980 000 ľudí vo veku nad 60 rokov. Nadácia Orange v rámci svojej činnosti už šesť rokov intenzívne myslí aj na seniorov, ktorí chcú byť plnohodnotnou súčasťou diania v spoločnosti, chcú sa stretávať s priateľmi a odovzdávať svoje skúsenosti mladším. Preto v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n. o. vyhlasuje už šiesty ročník grantového programu s názvom Zelená pre seniorov.

V priebehu doteraz zrealizovaných piatich ročníkov bolo do programu predložených celkovo takmer 1 300 projektov. Nadácia z nich podporila 216 projektov, medzi ktoré prerozdelila celkovú sumu 315 000 eur. Počet predložených projektov každoročne potvrdzuje, že aktivity pre seniorov sú žiadané. Podľa prieskumov Nadácie Orange až polovica seniorov má stále veľa záujmov a najväčšie obavy majú zo straty mobility, kontaktu so svetom a izolácie.

„Nadácia Orange pomáha a podporuje dobré nápady už 15 rokov. Vždy sa snažíme reagovať na aktuálnu situáciu v spoločnosti, a preto bolo prirodzené, že v čase keď bola potreba intenzívnejšie podporovať seniorov vznikol aj špeciálny grantový program určený práve pre túto skupinu ľudí. Vysoký záujem o podporu z tohto programu potvrdil, že orientácia na túto oblasť je namieste,“ povedala správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová.

Cieľom grantového programu Zelená pre seniorov je podporiť zmysluplné projekty zamerané na seniorov, ktoré prioritne riešia ich integráciu a sebarealizáciu a prispievajú k zvyšovaniu kvality ich života. Nadácia Orange rada podporí kvalitné projekty zamerané predovšetkým na vzdelávacie aktivity, podporu sebarealizácie seniorov, dobrovoľníckych aktivít a rozličných integračných aktivít.

Uzávierka prijímania žiadostí, ktoré je možné podávať výlučne v elektronickej podobe prostredníctvom internetovej stránky Nadácie Orange na www.nadaciaorange.sk, je 5. mája 2014 do 15.00 hod. Bližšie informácie na tel. číslach: 0905 313 313, 0908 766 833 alebo na e-mailovej adrese: seniori@nadaciaorange.sk. Podrobné informácie o grantovom programe sú k dispozícii na www.nadaciaorange.sk.
 


 
 

Výstava: Z Fotoarchívu Gemersko-malohontského múzea

V múzeu otvorili výstavu s názvom Z Fotoarchívu Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Potrvá do 30. apríla. Najvhodnejším výrazom pre charakteristiku Fotoarchívu Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote je materiálová a tematická rozmanitosť. K 1. januáru 2014 Fotoarchív negatívov tvorilo 43 439 negatívov; Fotoarchív diapozitívov 2 399 diapozitívov; samostatný Fotoarchív fotografií z rokov 1962 – 1970 mal 954 zachovaných fotografií a Fotoarchív digitálnych fotografií tvorilo 8 471 fotografií. K tomu treba pripočítať fotografie nachádzajúce sa v zbierkových fondoch histórie a etnografie, v ktorých je evidovaných 1042 ks fotografií a albumov fotografií. Tieto fotografie pochádzajú hlavne zo staršieho obdobia do roku 1950.

O systematickejšej fotodokumentácii v podmienkach Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote možno hovoriť od začiatku 50. rokov 20. storočia. Hneď po prechode múzea do správy štátu (ONV v Rimavskej Sobote) v roku 1951 jeho vtedajší správca Mikuláš Holéczy žiadal o pridelenie finančných prostriedkov na zakúpenie fotografického aparátu. Múzeum v tom čase bolo v istom zmysle predĺženou rukou pre rôzne inštitúcie, ktoré sa naň obracali o vykonanie predbežného prieskumu tej či onej lokality. Najčastejšie išlo o Archeologický ústav SAV v Nitre, ktorému boli zo strany obcí či iných štátnych organizácií hlásené archeologické nálezy. Ústav pravidelne žiadal múzeum o ich predbežné preverenie. Zároveň v tomto období neustále prichádzali požiadavky na zaslanie fotografií toho - ktorého zbierkového predmetu zo strany univerzitných pracovísk, ostatných múzeí, ale i autorov najrozličnejších odborných publikácií. V neposlednom rade v duchu doby išlo aj o dokumentáciu úspechov socialistickej spoločnosti v podobe záberov s tematikou industrializácie alebo kolektivizácie. Mikuláš Holéczy začiatkom 50. rokov 20. storočia získal fotoaparát a od tohto obdobia je možné hovoriť o viac než 60 ročnej kontinuite fotografickej dokumentácie nielen vlastných zbierok, ale i výskumov, podujatí a diania v meste Rimavská Sobota a regióne Gemer - Malohont.

Výstava je dôkazom, že Fotoarchív negatívov v múzeu charakterizuje pestrosť materiálov (film a sklo) a formátov (6x6 cm, 6x12 cm, kinofilm, digitálne zábery). Prirodzene najväčšia je tematická rozmanitosť. Vo Fotoarchíve múzea majú zastúpenie výskumy realizované jednotlivými pracovníkmi, hlavne z oblasti etnografie, archeológie, ale i prírodných vied. Rozsiahla je tiež fotodokumentácia zbierkových predmetov, podujatí v meste Rimavská Sobota a Gemeri-Malohonte, ale aj výstav a akcií v samotnom múzeu. Pri viac než šesťdesiatročnej kontinuite fotografického dokumentovania diania a množstva záberov fotoarchívu je zaujímavé využitie fotografií na demonštrovanie vývoja a zmien, ktoré viac či menej zreteľne prebiehali v regióne. Pri takomto porovnaní sa ukáže i význam zdokumentovania reálií, ktoré sú dnes už nezvratne záležitosťou histórie. Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote takúto dokumentáciu má a pracuje na jej rozvíjaní.

 

výstava Z fotoarchívu múzea

výstava Z fotoarchívu múzea

výstava Z fotoarchívu múzea

 

Autor: RNDr. Ján Aláč, dokumentátor GMM, foto: Attila Gecse

 


 
 

Výstava fotografií Austrália-vzdialený svetadiel

Austrália-vzdialený svetadiel je názov výstavy fotografií, ktorá je verejnosti sprístupnená v Knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote. V novembri 2012 sa v Austrálii stretli desaťtisíce turistov, vedcov a astronómov, ktorí pricestovali z celého sveta, aby zažili úplné zatmenie slnka. Na tento prírodný úkaz sa bola pozrieť aj Katka Kerekešová, ktorá pracuje na Hvezdárni v Rimavskej Sobote. Na výstave prezentuje svoje fotografie.

So svojimi zážitkami sa podelila aj so stredoškolskou mládeže počas besedy pod názvom Austrália. Realizovala sa v knižnici 1. apríla v rámci Týždňa slovenských knižníc. Výstavu fotografií Katky Kerekešovej si verejnosť môže pozrieť do konca apríla.

 

výstava fotografií Kerekešovej

Katka Kerekešová

výstava fotografií Kerekešovej

Autor: Marta Kanalová, foto: Attila Gecse
 


 
 

Aktuálna ponuka niektorých grantov

Step Beyond je grantová schéma určená mladým umelcom a kultúrnym pracovníkom, prioritne do 35 rokov.

Grant ponúka zdroje na zabezpečenie cesty z dôvodu:
• vytvorenia medzinárodného partnerstva,
• festivalu,
• konferencie či
• zdieľania vedomostí s lokálnou kultúrnou scénou.

Začínajúci slovenskí umelci a kultúrni pracovníci môžu vycestovať do jednej z nasledujúcich krajín: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Kosovo, Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko, Moldavsko. Ukrajina, Bielorusko, Ruská federácia, Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Turecko, Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordán, Libanon, Lýbia, Maroko, Palestína, Sýria a Tunisko.

Výška podpory záleží od konkrétnej krajiny a uchádzať sa o ňu možno aj ako skupina. O grant je možné požiadať kedykoľvek v priebehu roka, no najneskôr mesiac pred plánovanou cestou.

Maximálna výška grantu: 700 €
Dátum uzávierky: 31.12.2014

Viac info: http://mladez.sk/grantova-vyzva/umelci-vykrocte-sveta/
alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti, t.č. : 0948 001 079


Obce, mestá i neziskové organizácie môžu získať grant

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie projektov zameraných na:
• udržanie pravidelných kultúrnych podujatí, ktoré majú minimálne 5 ročnú tradíciu organizovania vo vašej obci/meste, rozvíjajú záujem obyvateľov a návštevníkov o miestne tradície a zvyky, podporujú lokálny kultúrny život a cestovný ruch
• obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok, ktorým bezprostredne hrozí, že budú pre verejnosť uzavreté, prípadne chátrajú a cieľom projektu bude ich sprístupniť verejnosti
• ochrana prírodného prostredia vašej obce a okolia formou citlivej revitalizácie zelených zón, aktivít na záchranu vzácnej flóry či fauny, odstraňovaním nelegálnych skládok, podporou separácie komunálneho odpadu a pod.

O grant môže požiadať:
• samospráva – obec alebo mesto
• mimovládne organizácie - nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy
 

Minimálna výška pomoci: 1 000 €
Maximálna výška pomoci: 7 500 €
Dátum uzávierky 15.4.2014

Viac info: www.darca.sk alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti, t.č. : 0948 001 079

 


ORANGE – Šanca pre Váš región

Nadácia Orange sa dlhodobo strategicky venuje aj komunitnému rozvoju.
Zámerom je:
• motivovať a podporovať všetkých, ktorí majú snahu prispieť k pozitívnej zmene vo svojom okolí
Dlhodobým cieľom programu je:
• zvyšovať kvalitu života obyvateľov jednotlivých regiónov Slovenska a reagovať na ich aktuálne potreby, podporovať občiansky aktivizmus a rozvíjať komunitný život

Nadácia Orange chce podporovať projekty, ktorých cieľom je:
• vytvárať miesta a príležitosti na stretávanie komunít a aktívne trávenie voľného času
• zachovávanie prírodných a kultúrnych pamiatok
• rozvoj regionálneho cestovného ruchu

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. máj 2014
Viac info: www.nadaciaorange.sk alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti,

t.č. : 0948 001 079

S vypracovaním projektu Vám rád pomôže tím odborníkov Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti
 

 


 
 

Uzávierka rýchlostnej cesty R1

Upozorňujeme vodičov, že od 30. marca 2014 do 1. septembra 2014, bude čiastočne uzavretá rýchlostná cesta R1 z dôvodu realizácie výstavby mosta v rámci stavby rýchlostnej cesty R2 Žiar nad Hronom – obchvat mesta.

Čiastočná uzávierka rýchlostnej cesty R1 začína v smere Žiar nad Hronom – Žarnovica v km 119,750 – 126,982 v pravom a ľavom jazdnom páse etapovite. Premávka počas výstavby mosta na rýchlostnej ceste R1 bude riadená prenosným dopravným značením podľa jednotlivých etáp výstavby.

Zdroj: mjr.Mária Faltániová, hovorkyňa  KR PZ Banská Bystrica


 
 

Chyťte sa svojej šance!

 CHYŤTE SA SVOJEJ ŠANCE!
DOPLNTE SI ODBORNÚ KVALIFIKÁCIU ZADARMO!

 

Určené pre všetkých, ktorí sú:
zamestnaní, SZČO, na materskej/rodičovskej dovolenke, príp. ZŤP z celého regiónu Rimavská Sobota, Revúca a i.

 

Poskytujeme:
- možnosť získania a doplnenia vašej odbornej kvalifikácie – ZDARMA!
- vzdelávacie aktivity smerujúce k vášmu lepšiemu uplatneniu na trhu práce,
- podporu v oblasti profesnej orientácie, pri vyhľadávaní informácií, pri rozvoji počítačových a       komunikačných zručností,
- aktuálne informácie o možnostiach vášho celoživotného vzdelávania.

Potrebujete len váš čas a chuť!
Neváhajte nás kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo osobne!

VECI OKOLO VÁS NAPREDUJÚ. „NEZASPITE“!!!

Poradenské centrum pre dospelých,
K. Mikszátha 1, 979 01 Rimavská Sobota,
(sídlime v budove Obchodnej akadémie, hlavný vchod), Tel.: 0948 146 480, 0907 036 180
E-mail: tutor.rs@nuczv.sk


 
Súbor na stiahnutie Leták PCD RS.pdf Leták PCD RS.pdf (66.7 kB)

 

Predmetom mesiaca apríl v múzeu je honvédska čiapka z polovice 19. storočia

Predmetom mesiaca apríl v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote je vojenská tzv. honvédska čiapka z červeného súkna, ktorá sa dostala do historického fondu múzea za čias prvého riaditeľa Jánosa Fábryho. Meno darcu a majiteľa sú nám žiaľ neznáme, príbeh čiapky si však zaslúži pozornosť.

Vojaci 9. košického honvédskeho prápora, organizovaného po vypuknutí revolúcie v máji 1848, pod vedením majora Ferenca Vitálisa, dostali prezývku tzv. „vörössipkások”, ale čiapku z červeného súkna nosilo aj mužstvo 11. honvédskeho prápora v Kluži. Tieto dva prápory bojovali počas revolúcie 1848/49 tak udatne a hrdinsky, že ako najodvážnejší vojaci – na iniciatívu Artúra Görgeyho – mohli nosiť na rozlíšenie od ostatných červenú čiapku. Maďarské slovo „honvéd” znamená doslovne „obranca vlasti”, a výraz „vörössipkás“ označuje „vojaka v červenej čiapke“. Podľa iných zdrojov ju nosili aj honvédi 3. segedínskeho prápora, iné zdroje však označujú prápor, vedený Jánosom Damjanichom za „vojakov s bielym perím“, maď. „fehértollas“, kvôli bielym kohútím perám, noseným na čiapkach.


Z Gemera-Malohontu je nám známy Pál Abonyi (1827-1917), rodák z Rimavskej Soboty, ktorý bol takisto hrdým vlastníkom červenej čiapky, vystavená čiapka mohla byť s veľkou pravdepodobnosťou aj práve jeho. Po vypuknutí revolúcie v roku 1848 narukoval do košického 9. honvédskeho prápora, odkiaľ sa dostal na územie dolného Dunaja, kde bojoval proti Rácom (Chorvátom). Po ich porážke ho s plukom prevelili do Szolnoku pod veliteľstvo Damjanicha, a od toho času sa zúčastnil v bojoch pri Bicske, Isaszeg, Vacov, Komárno, Szőny a Nagysarló. Abonyi mal ako honvédsky poručík vysoký rešpekt a úctu vo svojom rodisku v Rimavskej Sobote, angažoval sa aj v Gemersko-malohontskom župnom honvédskom spolku, založenom v roku 1868, najprv ako podpredseda, neskôr ako predseda. Viac rokov slúžil ako župný a mestský funkcionár, do dôchodku odišiel ako hlavný prokurátor Gemera-Malohontu. Ako posledný gemerský honvéd-veterán z revolúcie 1848/49 zomrel v roku 1917 vo veku 90 rokov, jeho hrob dodnes stojí na rimavskosobotskom cintoríne.

 

honvédska čiapka

Zdroj: Éva Kerényi, Gemersko-malohontské múzeum
 


 
 

Finále súťaže krásy Miss Fiľakovo

Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove srdečne pozýva verejnosť na finále súťaže krásy Miss Fiľakovo 2014. Uskutoční sa v sobotu, 26. apríla o 19.00 hod. v MsKS vo Fiľakove. Budú tam krásne dievčatá, známi hostia a pekný kultúrny program!

Podujatie bude moderovať Daniel Výrostek. V programe vystúpia: Fluor Tomi, Štefan Hundža & Barbara Išky, Génya Ferenc+Hip-Hop Group Universal, Guru Brothers feat. Vilo Slovák.

Vstupné: 7 eur. Predpredaj vstupeniek v MsKS Fiľakovo. Info na tel.č. 0915 812503. Zdieľajte túto udalosť na facebooku a vyhrajte 2x2 VIP vstupenky. Žrebovanie sa uskutoční dňa 22.4.2014.

Do 18. ročníka súťaže kráže Miss Fiľakovo 2014 sa prihlásilo deväť dievčat. Medzi nimi sú aj dve z Rimavskej Soboty. Krásky sa divákom a porote predvedú v niekoľkých šatách, v svadobných od známej bratislavskej módnej návrhárky Zuzany Bottkovej, vo večerných, samozrejme aj v plavkách a v disko-šatách.

Hlasovať na víťazku Miss sympatia 2014 môžete len od 22. apríla na http://www.missfilakovo.estranky.sk/

 

Miss Fiľakovo 2014-plagát

 

Autor: Marta Kanalová, Zdroj: MsKS Fiľakovo

 


 
 

V Galérii Ganevia vystavuje Gabriela Stančíková z Hnúšte

Do 17. apríla bude v Galérii Ganevia v rimavskosobotskom dome kultúry nainštalovaná výstava obrazov mladej Hnúšťanky Mgr. Gabriely Stančíkovej, ktorá sa maľovaniu a kresleniu sa venuje od detstva.

Pri svojej práci využíva rôzne maliarske materiály a techniky. Venuje sa aj kresleniu na objednávku. Gabriela Stančíková má už za sebou pár výstav v okolí, najmä v Hnúšti absolventské výstavy, na Dni mesta, v Knižnici prof. Štefana Pasiara, ďalej v Rimavskej Sobote v Knižnici Mateja Hrebendu. Tento rok má aktuálne výstavu v knižnici v Tisovci a po Rimavskej Sobote plánuje vystavovať v Revúcej v kníhkupectve a možno aj v Bratislave.


„Mojím snom je študovať na vysokej škole umeleckého zamerania, častejšie vystavovať a tiež prezentovať sa v zahraničí. V súčasnosti najradšej kreslím rôzne portréty a postavy, inšpirujú ma aj filmy,“ hovorí talentovaná Hnúšťanka.


Najradšej používa grafitové ceruzky, rôzne typy farebných ceruziek, olejový, voskový či suchý pastel, fixky, farebné perá, temperky a vodové farby. V poslednej dobe ju bavia rýchle kresby rôznych objektov či postáv, kreslené centrofixkou, ktorú na konci necháva rozpiť vodou, alebo ju zvýrazní vodovými farbami. V budúcnosti sa plánuje naučiť maľovať aj s ďalšími materiálmi, technikami, maľovať častejšie na plátno a prejsť aj na abstraktnejšie umenie.
 

Gabriela Stančíková s riaditeľom MsKS Ľubom Šárikom

Kresba Gabriely Stančíkovej

 

Výstava Gabriely Stančíkovej

Autor: Marta Kanalová, Foto: Attila Gecse


 
 

Svadobná komédia: Sen svätojánskej noci

Svadobná komédia Williama Shakespeara Sen noci svätojánskej prináša v podaní Divadla Astorka zmodernizovaný pohľad na tému lásky. Táto najznámejšia a najhrávanejšia Shakespearova komédia sa bude hrať 24. júna o 19.00 hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Rimavskej Sobote.
Účinkujú: V. Černý, Z. Porubjaková, R. Jakab, J. Kemka, R. Poláková, Z. Konečná, A. Šisková, P. Šimun, M. Sládečková, M. Noga, B. Farkaš, L. Latinák, M. Labuda ml., M. Landl, M. Miezga, A. Hajdu. Vstupné v predpredaji 17 € od 1.5.2014.


Komédia nás privedie do orientálneho prostredia hotela, či na čarovné miesta tajomného lesa, kde žijú elfovia a víly, bytosti, ktoré sú pre ľudské oko neviditeľné. Milostný štvoruholník (Róbert Jakab, Rebeka Poláková, Juraj Kemka, Zuzana Konečná) predstavuje mladú, čistú či naivnú lásku, hoci zaľúbenci možno ani nevedia, koho vlastne milujú. Ich protipólom je očarenie panovníka (Vlado Černý) mladou Amazonkou (Zuzana Porubjaková / Ágnes Jókai). A hlavne vzťah, ktorý dokáže pohnúť svetovými moriami i oceánmi – manželstvo kráľa a kráľovnej elfov a víl (Peter Šimun, Marta Sládečková), mimomanželské úteky, napríklad aj láska ku kuchtíkovi s hlavou osla (Lukáš Latinák)…
Príbeh sprevádza komická skupinka, ktorá nacvičuje divadlo (Boris Farkaš, Lukáš Latinák, Marián Miezga, Matej Landl, Ady Hajdu, Marián Labuda ml.).

A za všetkými čudesnými udalosťami stojí Puk (Miroslav Noga) s kúzlami, čarami a zázrakmi, ktoré ovplyvňujú pozemský i božský svet. Režisérom je uznávaný a aj v zahraničí oceňovaný Ondrej Spišák, ktorého režijná invencia prepája výnimočnú javiskovú imagináciu s netradičnými hereckými postupmi a vizuálnymi nápadmi. Získal Výročnú cenu Literárneho fondu 2012 za invenčné režijné poňatie svadobnej komédie Williama Shakespeara Sen svätojánskej noci v Divadle Astorka KORZO ´90. Za mimoriadne herecké výkony získali Prémie Litfondu 2012 Marta Sládečková, Peter Šimun a Miroslav Noga.

Predstavenie Sen svätojánskej noci

Zdroj: MsKS Rimavská Sobota

 


 
 

Kultový muzikál Na skle maľované znova ožíva

Kultový muzikál Na skle maľované v réžii a choreografii Jána Ďurovčíka znova ožíva. Najznámejší slovenský hrdina Juraj Jánošík príde aj do Rimavskej Soboty. V divadelnej sále Domu kultúry si ho môžete vychutnať 15. 5. 2014 o 19.00 hod.  Muzikál, maľovaný srdcom pre malých i veľkých. Čaká Vás neopakovateľný zážitok. Vstupné: 25 € v predpredaji / 30€ od 10.5. Predpredaj v MsKS od 17. 3. Vstupenky rezervujeme len týždeň.
 

Režisér a choreograf predstavenia, Ján Ďurovčík, spojením moderného divadla s prvkami folklóru oslovuje všetkých ľudí bez rozdielu veku. Na skle maľované je naozaj muzikál maľovaný srdcom. Preto je jedinečný, neopakovateľný, preto má úspech. Presvedčia Vás o tom herci z bratislavskej Novej scény a tanečníci zo SĽUK-u. V hlavnej úlohe s Jankom Slezákom. Ďalej uvidíte Martu Sládečkovú, Zuzanu Tlučkovú, Katarínu Hasprovú, Ivana Vojteka, Pavla Topoľského, Karola Čálika, Romana Fédera, Martina Hudeca a mnohých ďalších.
 

Na skle maľované plagát

Zdroj: MsKS Rimavská Sobota
 

 


 
 

Zmeny v zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Upozornenie pre subjekty, ktoré podnikajú v oblasti tabakových výrobkov. Novela zákona zavádza od 1. marca nový predmet dane, ktorým je tabaková surovina. Potvrdenie o zaradení do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou podľa starých pravidiel zaniká k 1. marcu 2014. Do 15. marca je potrebné, aby obchodníci s tabakovou surovinou oznámili colnému úradu stav zásob na sklade k 1. marcu.

Pre podnikateľské subjekty je dôležitá skutočnosť, že dňom 1. januára 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 381/2013 Z. z. (okrem čl. I bodov 16 až 30, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2014, čl. I bodov 1 až 5, 28, 29, 31 až 33, 35 až 38 a 42, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014 a čl. I bodov 7 a41, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015),ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

Ako uviedol Milan Kanka z Colnej správy SR, hlavným cieľom novely zákona účinnej k 1.3.2014 je ochrana zdravia obyvateľov elimináciou nelegálne vyrobených tabakových výrobkov a obmedzenie daňových únikov na predmetnej spotrebnej dani.

Novela zákona prináša komplexnú úpravu sledovania obehu tabakovej suroviny (sušených tabakových listov) a jej zdaňovanie v prípade, že sa použije na konečnú spotrebu. V praxi to znamená, že od 1. marca sa zavádza nový premet dane, ktorým je tabaková surovina. Základom dane je množstvo tabakovej suroviny vyjadrené v kilogramoch a sadzba dane sa stanovuje vo výške 71,11 eur/kg.
Zároveň sa upravujú podmienky obchodovania s tabakovou surovinou. Osoba, ktorá chce obchodovať s tabakovou surovinou, požiada colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou. Potvrdenie o zaradení do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou vydané podľa zákona, účinného do 28. februára 2014 zaniká k 1. marcu 2014. Doterajší obchodníci s tabakovou surovinou sú povinní do 15. marca 2014 oznámiť colnému úradu stav zásob na sklade k 1. marcu 2014 (Pre podrobné informácie pozrite § 44 zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov).V prípade nesplnenia tejto povinnosti môže colný úrad udeliť pokutu až do 20 000 eur.

Od 1. januára 2014 platí, že spotrebiteľské balenie tabaku nemožno do 30. septembra 2014 predať na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúca na spotrebiteľské balenie tabaku a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto spotrebiteľské balenie tabaku.

Zdroj: Milan Kanka
 


 
 

Podporte čítanie

Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota- dom celoživotného vzdelávania bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie, náboženstvo, národnosť, jazyk a spoločenské postavenie.


Je tiež miestom oddychu pre deti, študentov, zamestnaných aj nezamestnaných, dôchodcov, invalidov, nevidiacich a slabozrakých, ale aj vozíčkarov a ostatných handicapovaných spoluobčanov. Snažíme sa čo najlepšie vyhovieť požiadavkám všetkých používateľov a návštevníkov.

Naše financie sú nedostatočné. Preto prosíme aj Vás o pomoc:
- finančným príspevkom prispieť na nákup novej literatúry, prípadne uhradiť
faktúru za vybrané knihy
alebo
- pri organizovaní stretnutí s významnými literárnymi osobnosťami, prostredníctvom finančného príspevku uhradiť cestovné a honorár.
 

Povinnosťou regionálnej knižnice, ktorá plní súčasne
aj funkciu mestskej knižnice,
je zabezpečiť kultúrny rozvoj mladej generácie
a všetkých obyvateľov
nášho okresného mesta a okolia.

Kontaktná osoba: Anna Kuricová, metodika@kmh.sk 047/56 31 049

Ďakujeme.
 


 
 

V Mestskej galérii vystavuje Gemerčan Roland Neupauer

Ranné tváre je názov výstavy Rolanda Neupauera, nainštalovanej v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote. Verejnosti bude sprístupnená do 30. apríla. Výstava Rolanda Neupauera je jeho prvou významnejšou samostatnou prezentáciou, ktorá sa snaží predstaviť tvorbu umelca v tematickej a chronologickej koncepcii. Výstava sa koná v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote, ktorá sa venuje prezentácii tvorby mladých umelcov a umelkýň pochádzajúcich a tvoriacich v regióne Gemer a Malohont.


Výstava vznikla zo spolupráce s kurátorkou Angelikou Matuškovou, pôsobiacou v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote. Roland Neupauer patrí do generácie mladých umelcov. Jeho tvorbu ovplyvňuje aj jeho súčasné pôsobenie v rodisku v Rožňave, na Gemeri, ktoré čiastočne spôsobilo to, že sa ťažko dostáva do povedomia umeleckej odbornej verejnosti.


Jeho marginalizáciu spôsobuje aj ťažká choroba, napriek ktorej je Roland Neupauer veľmi plodným autorom. V kontexte súčasného výtvarného umenia na Slovensku patrí k výrazným individualitám s tvorivým potenciálom, ktorý prináša nový, svieži prístup k maliarskemu spracovaniu aktuálnych problémov.

výstava Rolanda Neupauera


Roland Neupauer je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor maľba, ateliér profesora J. Bergera. V súčasnosti sa venuje vlastnej voľnej tvorbe, v ktorej reflektuje svoje domáce prostredie a subjektívne vnímanie vnútorných i vonkajších podnetov pôsobiacich na jeho osobnosť. Je typom výtvarníka, pre ktorého sa maliarske médium stáva najzrozumiteľnejším prostriedkom, pomocou ktorého komunikuje divákovi vlastný názor a nazeranie na svet. Upúšťa od doterajšieho programového štúdia maľby, ako aj od klasických zákonitostí obrazovej kompozície. Jeho predchádzajúci remeselný prístup k maľbe sa pretransformoval do spontánneho a intuitívneho procesu tvorby. Uvoľneným, expresívnym rukopisom zachytáva zmyslové pôsobenie svojho bezprostredného okolia a vnútorne oslobodený od akýchkoľvek pravidiel necháva prehovoriť farbu, gesto a emócie. Jeho nesporná maliarska zručnosť dáva týmto kompozíciám vážnosť a pravdivú výpovednú hodnotu. Najčastejšie abstrahuje krajinu a prvky z prírody.


Autor pracuje s fenoménom krajiny ako s nosným motívom, pričom jednotlivé jej výseky a časti ďalej posúva, pretvára a nanovo definuje. Technika oleja na plátne mu umožňuje dosiahnuť zamýšľanú atmosféru a hĺbku v obraze. V mnohých kompozíciách sa objavujú kubizujúce formy, ktoré zaujímavým spôsobom budujú obrazový priestor. Veľmi živou a sviežou farebnosťou dosahuje silné pôsobenie na diváka. Jeho maliarsky štýl a prístup je ťažko zaraditeľný. Expresívny a silne sugestívny výraz kompozícií, môže pôsobiť na diváka rušivo, čo aj často je autorovým zámerom. Prvoradá je snaha zanechať dojem, akýkoľvek. U Neupauera je maliarska skúsenosť povýšená nad všetky ostatné skúsenosti a stáva sa istou formou terapie. Zachytáva, premýšľa, analyzuje, vrství a pretvára. Výrazná je procesualita v jeho dielach. Mnohé kompozície vznikli premaľbou iných. V procese premeny, sa často vďaka náhode, objavili nečakané nové významy a odkazy. Niektoré obrazy pretvára opakovane aj dlhší čas, alebo ich úplne zničí. Tento moment je dôležitý z hľadiska vzťahu autora a diela, ktorý je stále živý a aktuálny. V Neupauerovej tvorbe je kladený najväčší dôraz na spontánnosť a samodefinovanie diela, ktoré sa mení v procese autorskej intervencie.
Zaujímavé sú jeho diela Zverokruh, Krásnohorské podhradie z Lipovej ulice, Vízia o hrade, ale aj Horiaci hrad Krásna Hôrka.
 

Zdroj: Gabriela Garlatyová, vedúca Mestskej galérie Rimavská Sobota
Foto: Attila Gecse

výstava Rolanda Neupauera

Roland Neupauer

výstava Rolanda Neupauera


 
 

Cenné papiere bez hodnoty môžete previesť na FNM SR

V roku 1992 sa veľká väčšina z nás zapojila do kupónovej privatizácie. Stali sme sa majiteľmi akcií slovenských podnikov. Časom mnohé z týchto cenných papierov stratili hodnotu. V zmysle zákona sú však tieto cenné papiere vedené na účtoch majiteľa v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. Vedenie účtov je spoplatnené, preto začiatkom roka posiela centrálny depozitár faktúry. Máme dve možnosti: cenné papiere si ponechať alebo - ak pre nás nemajú hodnotu - previesť ich bezodplatne na Fond národného majetku SR. Ako konkrétne postupovať vám radi poradíme.
 

- Ak dostanete faktúru za vedenie účtu, mali by ste ju uhradiť v stanovenom termíne.
- Následne si zistite trhovú hodnotu vašich cenných papierov.
- Trhovú hodnotu si môžete zistiť v dennej tlači, v banke, na internete, u obchodníkov s cennými papiermi, prípadne na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s.
- Na hodnotu vašich cenných papierov sa môžete spýtať aj na telefonickej linke spoločnosti Dlhopis, o.c.p., a.s. 0800 124 784.
- Ak pre vás cenné papiere nemajú hodnotu, môžete ich bezodplatne previesť na Fond národného majetku SR.
- Prevody realizuje spoločnosť Dlhopis, o.c.p., a.s. prostredníctvom vybraných pobočiek Slovenskej pošty, a.s.
- Na prevod cenných papierov potrebujete občiansky preukaz, vhodné je priniesť si aj výpis z účtu majiteľa, ktorý ste dostali v obálke spoločne s faktúrou.
- Prevod cenných papierov na Fond národného majetku SR je bezplatný.
- Po prevode cenných papierov v roku 2014 za vás Fond národného majetku SR prevezme povinnosť uhradiť poplatok za vedenie účtu za rok, v ktorom ste vykonali prevod.
- Fond vám zároveň vráti uhradený poplatok za vedenie účtu aj za dva predchádzajúce roky, teda za roky 2012 a 2013.
- POZOR - prevod cenných papierov na FNM SR je možné urobiť už len do konca roka 2014!

Kde môžete získať viac informácií?
V súvislosti s fakturáciou zriadil Centrálny depozitár cenných papierov SR,a.s. telefonickú linku 02/5939 5939. Odpovede na otázky môžu klienti nájsť aj na web stránkach: www.cdcp.sk v sekcii „Časté otázky“ a www.akciebezhodnoty.sk.
 


 
 

V múzeu vystavujú kachlice

Krása kachlíc je názov výstavy, ktorú otvorili v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote. Jej kurátorom je JUDr. Mgr. Martin Kvietok. Výstava predstavuje kachliarske remeslo prostredníctvom neskorogotických a renesančných kachlíc, pripravilo ju Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici. Na výstave je prezentovaných viac ako 130 kusov kachlíc pochádzajúcich zo zbierok 14 múzejných inštitúcií z celého Slovenska.

„Komorové kachlice tvoria v archeologickom nálezovom fonde osobitú skupinu nálezov, ktorých výtvarná úroveň a stvárnenie je v porovnaní s ostatnými archeologickými nálezmi neporovnateľne vyššia. Každá komorová kachlica s reliéfnym vyobrazením predstavuje malé umelecké dielo, nakoľko čelná vyhrievacia stena kachlíc je v mnohých prípadoch zdobená rôznou žánrovou výzdobou, či už so svetským alebo náboženským motívom,“ vyjadril sa archeológ múzea PhDr. Alexander Botoš.

Kachlice boli súčasťou kachľových pecí, ktoré boli vykurovacím telesom v interiéroch jednotlivých obydlí a domov. Okrem tejto funkcie plnili kachľové pece aj reprezentatívnu funkciu, boli odrazom spoločenského postavenia svojho majiteľa, nakoľko objednanie a kúpa kachľovej pece, v ktorej boli osadené reliéfne zdobené kachlice, bola finančne mimoriadne náročná. Kachľová pec bola v mnohých prípadoch dominantným interiérovým prvkom reprezentatívnych sál hradov, meštianskych domov alebo mestských radníc.

Kachľové pece zložené z keramických kachlíc vznikli v priestore zaalpských krajín (oblasť súčasného Nemecka, Švajčiarska a Rakúska) na prelome 10. a 11. storočia. V stredoeurópskom priestore sa prvé kupolovité pece, zložené z nádobkovitých kachlíc, objavujú až v priebehu 13. - 14. storočia. Výstava je doplnená sprievodnými textami približujúcimi dejiny kachliarskeho remesla, ako aj trojrozmerným modelom kachľovej pece. Verejnosti bude sprístupnená do 7. mája.

výstava kachlíc

vsýtva kachlíc

výstava kachlíc

výstava kachlíc

Foto: Attila Gecse
 


 
 

Začiatok plaveckej sezóny 2014

Uplynulý víkend sa v krytej plavárni v Banskej Štiavnici začala tohtoročná sezóna pre športových plavcov. Otvorilo ju prvé kolo Banskobystrického pohára. Je to dlhodobá, celoročná súťaž, ktorej sa pravidelne zúčastňujú najlepšie plavecké športové kluby zo stredoslovenského kraja a prizvané kluby z celého Slovenska.

Otvorenie tohto ročníka sa zúčastnilo 198 pretekárov z dvanástich plaveckých klubov, ktorí spolu absolvovali cez 980 skokov do vody. Plavecký klub a mesto Rimavská Sobota reprezentovali 14 plavci. Pre všetkých to boli prvé tohotročné preteky a s ohľadom na skorý termín pretekov to bolo pokračovanie prípravy na nadchádzajúcu plaveckú sezónu. Napriek tomu, že je začiatok sezóny, naši plavci dosiahli dobré výsledky.

V celkovom hodnotení klubov boli najlepší, keď domov doniesli 50 medailí, z toho až 28 zlatých , 16 strieborných a 6 bronzových. O medailové umiestnenie sa zaslúžili Kristína Horváthová ( 4x 1 miesto –0–0 ) Sofia Klementová (5-0-0), Jakub Husár (3-2-0), Juraj Husár (1-4-0), Martin Vyrva (4-1-0), Marek Tengler (3-0-0), Linda Skruteková (2-1-0), Marek Malček (2-0-1), Radka Vyrvová (1-1-0), Kristína Repková (1-3-1),Tomáš Koóš (1-1-1), Tijana Feketeová (0-2-2) a Matej Kerekeš (0-1-1).

Ing. Ladislav Klement, PKRS
 

PK Rimavská Sobota 

PK Rimavská Sobota

PK Rimavská Sobota


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadom

Vážení občania, za účelom zlepšenia udržiavania čistoty na území mesta Rimavská Sobota Vás žiadame dodržiavať nasledovné pokyny:

- v prípade, že Vám v domácnosti vznikne objemný odpad, resp. drobný stavebný odpad ( do 250 kg na jednu domácnosť ročne), ktorý nie je možné uložiť do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad, ste povinný takýto odpad odovzdať do areálu Technických služieb mesta na odbornú likvidáciu
- pokiaľ občan nemá možnosť dopravy, je povinný kontaktovať minimálne 2 pracovné dni vopred zodpovedného pracovníka TSM na telefónnom čísle 0908 342 031 a dohodnúť ďalší postup likvidácie
- je zakázané vykladať objemný odpad a drobný stavebný odpad vedľa zberných nádob bez takéhoto ohlásenia
- zároveň upozorňujeme všetkých občanov, že stavebný odpad z výmeny bytových jadier a rôznych rekonštrukcií, ktoré si vyžadujú ohlásenie drobnej stavby, alebo stavebné povolenie, je každý povinný likvidovať odpad zákonným spôsobom na vlastné náklady

 


 
 

Sedem krokov k plynovej prípojke

Spoločnosť SPP-Distribúcia vydala letáky, ktoré sú prehľadným návodom, ako postupovať pri procese pripojenia k plynárenskej distribučnej sieti a riešia všetky kľúčové otázky súvisiace so zriadením plynovej prípojky. Jeden z nich je určený pre rodinné domy a ďalšie pre bytové domy a malých podnikateľov. Nájdete ich v priloženom súbore.


 
 

Informácia- Pozemné komunikácie vo vlastníctve mesta a vo vlastníctve štátu

Na katastrálnom území mesta Rimavská Sobota sa nachádzajú cesty I., II., III. triedy; miestne komunikácie a účelové komunikácie. Nenachádzajú diaľnice a rýchlostné komunikácie.

A) CESTY
Cesty I. triedy na území mesta (vo vlastníctve štátu, v správe Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Banská Bystrica):

I/50 – Košická cesta (E 571 = D1, I/51, I/65, I/50 = Bratislava – Nitra – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice)
I/72 – cesta od Košickej cesty smerom na Tisovec (Rimavská Sobota – Tisovec – Brezno)
 

Cesta II. triedy na území mesta (vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, v správe Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Rimavská Sobota):
II/531 – od Košickej cesty: Ul. Cukrovarská, Malohontská, Bartóka, Trhové námestie, Školská, Potravinárska smerom na Pavlovce (Rimavská Sobota – Pavlovce)
 

Cesty III. triedy na území mesta (vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, v správe Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Rimavská Sobota):
III/050118 – od Košickej cesty: Ul. Jesenského, Nám. M. Tompu, Fábryho, Šrobárova, Hostinského smerom na Veľké Dravce (Rimavská Sobota – Veľké Dravce)
III/050120 – od III/050118: Dúžava – Mojín
III/050121 – od Košickej cesty: smerom na Teplý Vrch (Rimavská Sobota – Nižná Pokoradz – Padarovce – Teplý Vrch)
III/050122 – od III/050121: Vyšná Pokoradz – Horné Zahorany – Lukovištia
III/050129 – Bakta – Uzovská Panica
Priľahlé chodníky pri týchto cestách sú miestne komunikácie vo vlastníctve a správe mesta.

 

B) MIESTNE KOMUNIKÁCIE
Miestne komunikácie sú vo vlastníctve a správe mesta.

Miestne komunikácie I. triedy na základe pasportu miestnych komunikácií:
Ul. Ľ. Svobodu, Ul. Okružná, Kurinecká cesta; Ul. Cukrovarská (od cesty II/531), Ul. Hatvaniho, Ul. SNP, Ul. Železničná, Ul. Pod Šibeničným Vrchom (až po cestu I/50)
Ostatné ulice sú miestne komunikácie II. triedy.
Tzv. vnútro sídliskové komunikácie sú miestne komunikácie III. triedy.
Chodníky, cestičky pre chodcov sú miestne komunikácie IV. triedy.
Ostatné nekategorizované komunikácie, ako sú prepojovacie komunikácie napr. od chodníka až po vchod bytovky, budovy atď., poľné cesty sú účelové komunikácie (niektoré nie sú vo vlastníctve mesta).
 


 
 

Hľadáte prácu v zahraničí ? Využite bezplatné služby siete EURES

logo EURESCieľom Európskych služieb zamestnanosti (EURopean Employment Services) EURES je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci krajín EÚ/EHP a Švajčiarska. Bezplatné informačné a poradenské služby, ktoré EURES poradcovia a EURES asistenti poskytujú v rámci každého úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, môžu výrazne pomôcť uchádzačom a záujemcom o zamestnanie s nájdením zamestnania, resp. s poskytnutím informácií o živote a práci v krajinách EÚ/EHP.

Služby siete EURES sú poskytované bezplatne širokej verejnosti, a to evidovaným uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o nové pracovné uplatnenie, zamestnávateľom i študentom:

-Uchádzači alebo záujemcovia o zamestnanie- EURES poradcovia a asistenti sú nápomocní pri hľadaní a sprostredkovaní zamestnania na základe pracovných ponúk uverejnených na národnej webovej stránke www.eures.sk a európskom portáli EURES http://eures.europa.eu. Najdôležitejšou úlohou zamestnancov EURES je pomoc s umiestnením záujemcov na voľné pracovné miesta v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarska a informovanie o životných pracovných podmienkach v daných krajinách. Poradcovia pomôžu pri výbere zamestnania, ako aj pri príprave na výberový pohovor, upozornia, na čo by ste nemali zabudnúť pred odchodom do zahraničia a pri návrate na Slovensko, poskytnú informácie o situácii na trhu práce v danej krajine. EURES organizuje pre zahraničných zamestnávateľov aj výberové pohovory, na ktoré sú pozývaní vybraní uchádzači.
-Študenti- EURES poskytuje poradenstvo pri výbere štúdia v krajinách EÚ/EHP a pri voľbe budúceho povolania, informácie o podmienkach podnikania v EÚ/EHP.
-Zamestnávatelia- slovenskému zamestnávateľovi EURES pomôže pri zverejnení ponuky voľného pracovného miesta na európskom portáli http://eures.europa.eu a národných portáloch EURES a pri výbere zahraničných pracovníkov. Zahraničným zamestnávateľom, ktorí majú záujem o slovenských pracovníkov, EURES umiestni ponuku voľných pracovných miest na národnej web stránke www.eures.sk a zrealizuje výberové konanie podľa požiadaviek zamestnávateľa.

Sieť EURES každoročne organizuje medzinárodnú burzu práce za účasti zahraničných zamestnávateľov a partnerov siete a burzy práce a informácií pre cieľové skupiny záujemcov o zamestnanie. V spolupráci so študujúcou mládežou EURES uskutočňuje pravidelné návštevy na základných, stredných a vysokých školách. Na európskej úrovni EURES poradcovia organizujú náborové projekty v spolupráci si EURES poradcami z krajín EÚ/EHP, kde je dopyt po našich pracovníkoch, s cieľom priniesť čo najviac pracovných miest pre slovenských občanov.

Informačným a komunikačným nástrojom siete EURES Slovensko je už spomínaný národný portál www.eures.sk, kde záujemca v sekcii „Uchádzači o zamestnanie“ nájde databázu voľných pracovných miest do krajín EÚ/EHP a Švajčiarska, informácie o pripravovaných podujatiach a výberových pohovoroch, ako aj dôležité informácie o životných a pracovných podmienkach v EÚ/EHP a Švajčiarsku.

Viac informácií získate na www.eures.sk, Ing. Adriana Kántorová, EURES asistentka ÚPSVR Rimavská Sobota, tel.: 047/245 03 03, e-mail: adriana.kantorova@upsvr.gov.sk
 


 
 

Oznam - Krytá plaváreň

Technické služby mesta Rimavská Sobota oznamujú návštevníkom Krytej plavárne , že v termíne od 12. 4. 2013 do doby vyčerpania dotácie VšZP bude poskytovať klientom Všeobecnej zdravotnej poisťovne zľavy na vstupnom vo výške 50 % z ceny vstupného lístka za 1 hodinu zo svojho platného cenníka nasledovne :


v stredu v čase od 12.00 hod. - do 19.00 hod.
v piatok v čase od 17.00 hod. - do 19.00 hod.
v sobotu v čase od 10.00 hod. - do 19.00 hod.

 

 

 

Platné vstupné na 1 hod. :                                                  Úhrada VšZP :
             1,40 €                                                                 za dospelú osobu 0,70 € 
             1,00 €                                                                 za dieťa do 18 rokov 0,50 € 
             1,00 €                                                                 za dôchodcu 0,50 €
             

 

Zľavu si poistenec uplatní na základe predloženého preukazu poistenca ihneď pri zakúpení vstupenky, pretože zľavu nie je možné poskytnúť spätne. Preukaz poistenca je neprenosný. Zľavy sa neposkytujú pri organizovaných skupinách.


 
 

Prieskum záujmu občanov o Rimavskosobotské informačné periodikum

Mesto Rimavská Sobota robí prieskum záujmu občanov o Rimavskosobotské informačné periodikum-Gemerské Zvesti+Gömöri Hírlap. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárii prvého kontaktu (prízemie) na Mestskom úrade, Svätoplukova 9, Rimavská Sobote počas úradných hodín.

Podľa § 8 Štatútu Rimavskosobotského informačného periodika-Gemerské Zvesti-Gömöri Hírlap, ktorý schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 16. 1. 2013 RSIP sa distribuuje do všetkých domácností s udaným popisným číslom domu, bytu, ktoré sa na odber RSIP zaregistrujú v styčnej kancelárii RSIP a zaplatia 1 euro na dodávku periodika na 12 mesiacov. Podmienkou takejto dodávky do bytu je nemať finančné podĺžnosti voči Mestu Rimavská Sobota.
 


 
 

Mestský športový klub prijme do zamestnania vyberača parkovného v Rim. Sobote

Mestský športový klub prijme do zamestnania vyberača parkovného v Rim. Sobote. Informácie poskytne Silvia Kortišová na štadióne MŠK v Rim. Sobote.

Tel. č.: 0905 474 705
          047/56 31 208


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardy

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanov

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Verejné obstarávanie

Zákazky s nízkou hodnotou-správa


 
 

Verejné vyhlášky

VV - Oznámenie miesta uloženia písomnosti


 
 

VV - Oznámenie miesta uloženia písomnosti


 
 

VV - stavebné povolenie (Rožňavská 9-13)


 
 

VV - oznámenie o začatí konania (Rožňavská 2, 4, 6)


 
 

VV - stavebné povolenie (Huszti, Nagyová)


 
 

Verejné ponuky

OVS - prenájom bufetu nad bazénom Kurinec


 
 

Prieskum záujmu o výpožičku nehnuteľného majetku mesta v správe TSM športových zariadení krytej plavárne a plážového kúpaliska


 
 

Obchodná verejná súťaž - odpredaj Telocvične T-18 na Šibeničnom vrchu s prisluchajúcimi pozemkami


 
 

Obchodná verejná súťaž - odpredaj pozemkov IBV Sobôtka


 
 

Obchodná verejná súťaž - odpredaj pozemku na Ul. K. Mikszátha


 
 

Obchodná verejná súťaž - odpredaj budovy Ubytovne s.č. 1675 na Ul. Gorkého


 
 

Obchodná verejná súťaž - odpredaj budovy na Ul. Fábryho s.č. 699, or.č. 10


 
 

Majetok - prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer mesta na odpredaj nehnuteľného majetku mesta


 
 

Zámer - predať alebo prenajať majetok

Spravodajstvo - Gemerské zvesti

Tlačové správy

Študenti Gymnázia Mihálya Tompu RKC postúpili do celoslovenského kola súťaže „Dobré slovo“

Dňa 11. apríla sa študenti Gymnázia Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote zúčastnili krajského kola súťaže v prednese poézie a prózy „DOBRÉ SLOVO“ v slovenskom jazyku, odkiaľ priniesli krásne tri prvé miesta a jedno druhé.

Dominika Kuzmová získal v 1. kategórii prvé miesto, Góbis Réka v 2. kategórii prvé miesto,
Burszki József v 2. kategórii získal druhé miesto a Burszki Barbara sa v 3. kategórii umiestnila na prvom mieste.

V prednese poézie a prózy súťažia žiaci škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Odborná porota hodnotila okrem prednesu, intonácie, vhodného výberu textu a celkového dojmu z prednesu aj správnu výslovnosť.

Na súťaži Dobré slovo sa častokrát stretnú už skúsení recitátori. Jazyková presnosť a výrazný prednes sú v krajskom kole už samozrejmosťou. Postupujúci do celoštátneho kola musia vynikať nielen dobrými recitačnými schopnosťami, ale aj veľmi peknou slovenskou výslovnosťou, a práve tá môže súťažiacich posunúť na tie popredné miesta. Paradoxne práve nácvikom umeleckého textu cibríme čistú výslovnosť.

Jazyková správnosť, prezentačné schopnosti, čistá výslovnosť, vhodné zreprodukovanie pochopeného sú kompetencie, ktoré sa prípravou svojich študentov na recitačné súťaže snažíme rozvíjať a ktoré sú pre ich budúcnosť nepostrádateľnými. Študenti Gymnázia Mihálya Tompu sa každoročne zúčastňujú celoštátnych súťaží nie len v maďarskom, ale aj slovenskom jazyku. Svojim prednesom budú 30. apríla reprezentovať školu na celoslovenskom kole v Komárne. Prajeme im veľa úspechov.

Víťazi súťaže Dobré slovo

Zdroj: Gymnázium M. Tompu RKC


 


 


 
 

Úspech žiakov ZŠ M. Tompu na krajskom kole súťaže Dobré slovo

V Tornali sa 11. apríla konalo krajské kolo súťaže v prednese poézie a prózy „ Dobré slovo“. Súťaž má dlhoročnú tradíciu a je určená pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Jej myšlienkou je poukázať na dôležitosť výučby slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom maďarským a vyhľadávať talentovaných žiakov, rozširovať ich vedomosti z oblasti slovenskej, či svetovej literatúry.

Našu Základnú školu Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote reprezentovali traja žiaci, ktorí na okresnom kole v Bátke skončili na prvom a druhom mieste vo svojej kategórii.
Z krajského kola si odniesli dve ocenenia. V prvej kategórii 6. -7. ročník v prednese prózy tretie miesto získal Ádam Csaba z VII.A triedy. A v druhej kategórii 8. – 9. ročník získala prvé miesto v prednese poézie Noémi Bodorová z VIII. C triedy, ktorá tak postupuje na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v Komárne.

Za túto úspešnú reprezentáciu im v mene našej školy srdečne blahoželáme. Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí žiakov na súťaž pripravovali.víťazi súťaže Dobré slovo

Zdroj: ZŠ M. Tompu v Rimavskej Sobote
 


 
 

Džudisti z Lokomotívy nesklamali v Bratislave

V dňoch 12. a 13. apríla sa džudisti z Lokomotívy Rimavská Sobota zúčastnili Medzinárodnej Veľkej ceny Sokola Bratislava -XXXIII. ročníka Memoriálu Jána RUSNÁKA v džude starších žiakov, XXI. ročníka Memoriálu Oľgy KOŇARIKOVEJ v jude ml. žiakov, XIII. ročníka Memoriálu Jána HRABINU v jude mini žiakov.

Spolu za dva dni sa tohto turnaja zúčastnilo viac ako 300 džudistov turnaja, z niekoľkých štátov strednej Európy - AUT, CZE, HUN, SLO. Natália Gažiová štartovala v hmotnosti do 24 kg mini žiačok. V tejto kategórii nenašla premožiteľa. Zvíťazila 4 zápasy väčšinou do 20 sekúnd. Zaslúžene si vybojovala zlatú medailu. Na tretej ,bronzovej priečke sa umiestnili mini žiaci Koóš Lukáš vo váhe do 34 kg a Trímaj Ján vo váhe nad 46 kg.

Všetkým trom pretekárom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu oddielu a aj mesta Rimavská Sobota. Za zabezpečenie dopravy ďakuje oddiel firme Toni, s.r.o., p. Igor Tonhajzer. Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme ZŠ Š.M.Daxnera na sídlisku Západ.

 

 Na snímke zľava Trímaj, Gažiová, Koóš.

Autor: Antal Ľubomír, predseda Lokomotíva judo RS
 


 
 

Okresné kolo Matematickej olympiády

Vo veľkej sále CVČ Relax v Rimavskej Sobote 9. apríla súťažilo 63 detí základných škôl a paralelných ročníkov osemročných gymnázií. Riešili úlohy okresného kola 63. ročníka Matematickej olympiády v kategórii Z6, Z7 a Z8.

Okresného kola sa zúčastnili žiaci 12 škôl nášho okresu, z toho z 9 ZŠ a z 3 OG. V kategórii Z6 súťažilo 30 súťažiacich, z toho boli 3 úspešní, v kategórii Z7 súťažilo 19 súťažiacich, nich bolo 8 úspešných a v kategórii Z8 súťažilo 15 súťažiacich, z nich boli 2 úspešní.


V kategórii Z6 bol na prvom mieste Czeglédy Botond z Gymnázia M. Tompu RKC RS, na druhom Mrázová Valéria zo ZŠ P. Dobšinského RS a na treťom Žiaková Viktória zo ZŠ P. Dobšinského RS. V kategórii Z7 sa na prvom mieste umiestnila Sodomková Anna M. zo ZŠ P.Kellnera Hostinského RS, na druhom Jacko Adam zo ZŠ P. Dobšinského RS a na treťom Orosz Ágnes zo ZŠ M. Tompu RS, Vaneková Nina zo ZŠ P. Dobšinského RS a Dovalová Jenifer zo ZŠ Dr. Clementisa Tisovec. V kategórii Z8 bol na prvom mieste Miháľ Filip z Gymnázia I. Kraska RS a na druhom Nôtová Petra zo ZŠ P. Dobšinského RS.


Úspešným riešiteľom okresného kola bol ten súťažiaci, ktorý z celkového bodového hodnotenia dosiahol 9 bodov a viac. Táto súťaž je dvojkolová (domáce a okresné kolo). Súťažiaci do krajského kola nepostupujú.
 

matematická olympiáda

matematická olympiáda

Zdroj: CVČ Relax


 
 

Divadlo: Pani Rafiková, ale aj tí druhí

Rimavskosobotský divadelný ochotnícky súbor DIVOSUD v réžií Ľuba Šárika odpremiéroval hru Janka Jesenského Pani Rafiková a tí druhí. Nikto lepšie nepoznal v slovenskej literatúre malomestskú spoločnosť ako Jesenský, ktorý síce pochádzal z Martina, ale po založení Československa žil a pôsobil ako župan aj v Rimavskej Sobote.


„Boli ste už v meste Ľanovom? Nie? Nuž tak nepoznáte pani Rafikovú. Ach, to vám je zvláštna osoba. Dovoľte, aby som vám ju predstavil. Pani Rafiková je asi osemdesiatdvakilová osôbka. Tvár vysmiata, červená, guľatá. Briadka s troma podbradkami – na uštipnutie. Pozrite sa na ňu odpredku, nazdávate sa, že je to ostrm ďateliny. Navrchu tenké a potom vždy hrubšie a hrubšie, bez drieku. Nemôžete nijako pochopiť, čo robí tá kopa ďateliny pred zlatníckym výkladom. Pozrite od chrbta, zasa len ostrm ďateliny. Pozrite od boku, to isté. Až keď sa priblížite, udriete sa po čele a vykríknite: Ľaľa, veď je to akási pani,“ tak začína poviedka Janka Jesenského, v ktorej okrem pani osemdesiatdvakilovej Rafikovej (Helena Chrenková) sa stretneme aj inými zaujímavými malomestskými figúrkami.


V divadelnej verzii Michala Babiaka a Ľuba Šárika sa okrem nej predstaví nielen jej rodina, muž (Pavel Belán), ich dcéra (Klaudia Belicová), ktorá sa už zoznámila aj s veľkomestom, ale aj advokát Brveník (Miroslav Kopec), kandidát Kaška (Roman Čarnoký), ale aj sedliak Koštial (Matej Kováč) ako aj klebetárka Malinová (Iveta Mičíková) a bezočivá servírka Ica (Patrícia Košinová). Klebetia tu všetci a majú ešte pár spoločných vlastnosti, všetci majú veľmi radi peniaze, ale aj sex. Ale v malom meste sa nič nedá utajiť, najmä to, čo sa ani neudialo.


DS Divosud v posledných rokoch pracoval väčšinou s tými istými niekoľkými hercami, ale predstavenie je radostné, pretože sa do súboru pridali aj mladí, okrem spomínanej Belicovej, Kováčovi a Košinovej aj Oskar Vígh, Nikola Slovenčáková a Michaela Antalová, ktorí predviedli dobrý výkon. Motorom predstavenia sú stálice Divosudu Roman Čarnoký, Pavel Belán a Helena Chrenková, ich spoločné scény sú frenetické a nezabudnuteľné. Réžia Šárika zdôrazňuje najmä malomestské vzťahy a menej portréty jednotlivých osôb. Druhá premiéra predstavenia sa uskutoční v pondelok, 28. apríla o 19.00 v Dome kultúry v Rimavskej Sobote.

 

Divadelné predstavenie Pani Rafiková a tí druhí.

Divadelné predstavenie Pani Rafiková a tí druhí.

Divadelné predstavenie Pani Rafiková a tí druhí- klaňačka.

Autor: Ján Juhász, foto: Attila Gecse


 


 
 

Majstrovské plavecké preteky v Žiari nad Hronom a Handlovej

Uplynulý víkend sa v Krytej plavárni v Žiari nad Hronom uskutočnili Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v plávaní. Tentoraz sa pretekalo len na dlhé trate – 400,800 a1500 m. Pri pretekoch 1500 m museli súťažne na čas preplávať dľžku bazénu 60 x , pri 800 m 32 x. Rimavskú Sobotu a Plavecký klub Rimavská Sobota reprezentovali 8 pretekári, ktorí svojimi výkonmi nezaostali za konkurenciou.


Majstrom stredoslovenskej oblasti sa stal Jakub Husár v disciplíne 800 m voľný spôsob časom 10,24 min. , zároveň na 1500 m voľný spôsob skončil na tretej priečke. Vlaňajšie prvenstvo zopakovala aj Sofia Klementová , keď v disciplíne 800 m voľný spôsob časom 10,55 min. skončila na prvom mieste. Pretekov sa celkovo zúčastnilo 109 plavcov zo stredoslovenských plaveckých klubov.


Súčasne v tom istom termíne sa konali plavecké preteky v Handlovej o cenu mesta Handlová. Sú to preteky pre najmladších žiakov (ročník narodenia 2004 a mladší). Plavecký klub reprezentovali 3 plavci. Výborný výkon podala Linda Skruteková, keď v konkurencii 156 plavcov z celého Slovenska získala 2 x zlatú, 1 x striebornú a 2 x bronzovú medailu. Na stupeň víťazov sa dostal aj Marek Tengler, ziskom jednej zlatej a jednej bronzovej medaily.Plavecký klub Rimavská Sobota

plavecké preteky

plavci na stupňoch víťazov

 

Zdroj: Ing. Ladislav Klement, Plavecký klub Rimavská Sobota
 


 
 

Na veľkonočnej tvorivej dielni zdobili vajíčka technikou richelieu

V stredu, 9. apríla sa v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote tvorilo. Veľkonočná tvorivá dielňa bola zameraná na výrobu a zdobenie veľkonočných vajíčok technikou richelieu.


Účastníčky sa s touto zaujímavou, ale náročnou technikou, vyžadujúcou si trpezlivosť, oboznámili a získali základné zručnosti zdobenia vaječných škrupín technikou vŕtania. Lektorkami boli Evka Talianová a Naďka Mihaľová. Mestská galéria pravidelne organizuje tvorivé dielne, o ktoré je záujem zo strany verejnosti.

veľkonočná tvorivá dielňa

veľkonočná tvorivá dielňa

veľkonočná tvorivá dielňa

veľkonočná tvorivá dielňa

Autor: Marta Kanalová, foto: Attila Gecse


 
 

Zasadala Mestská rada

V utorok, 8. apríla sa konalo zasadnutie Mestskej rady v Rimavskej Sobote. Boli na ňom prerokované materiály, predkladané do najbližšieho mestského zastupiteľstva. Hlavným bodom bol rozpočet mesta na rok 2014, ktorý zatiaľ nebol prijatý a samospráva je od začiatku roka v rozpočtovom provizóriu. Poslanci mestského zastupiteľstva už dvakrát odmietli návrh rozpočtu a na zmenách sa zatiaľ nedohodli. Naposledy schválili komisiu, ktorá sa zaoberá zmenami v jeho návrhu.

Členovia Mestskej rady prerokovali aj majetkovoprávne otázky a návrhy na Cenu Mesta Rimavská Sobota, ktorá bude odovzdaná v rámci Dní mesta na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 2. mája. Zatiaľ je predložených 11 návrhov. Podľa štatútu mesta sa toto ocenenie udeľuje za významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti alebo za ekonomický a kultúrny rozvoj mesta, či jeho propagáciu. Môže byť odovzdané aj za záchranu ľudských životov a majetku mesta. V jednom kalendárnom roku môžu byť udelené najviac tri Ceny mesta. O tom, kto ich dostane, rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva, pričom je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny. Okrem Ceny mesta J. Šimko udelí piatim subjektom Verejné uznanie primátora mesta. Najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 22. apríla.

budova radnice

Autor: Marta Kanalová

 


 
 

Cena hodinového parkovného v centre mesta sa od 14. apríla znižuje

Mestská rada na svojom zasadnutí 8. apríla schválila zníženie hodinového parkovného v centre Rimavskej Soboty od 14.apríla. Za 1 hodinu parkovného zaplatia vodiči na Hlavnom námestí a mimo neho namiesto 1 eura len 0,50 eur. Cena parkovného na 1 deň, čo je 3,30 eur, ako aj štvrťročná cena parkovacej karty 49,80 eur sa nemení. Za parkovanie možno platiť niekoľkými spôsobmi. Vodiči si môžu kúpiť parkovaciu kartu, zaplatiť pracovníkovi alebo poslať krátku správu cez telefón. Mesto vyberá parkovné prostredníctvom Mestského športového klubu.


„Po nástupe mojej osoby do funkcie primátora mesta som znížil parkovné z 1 eura na 0,50 eur, bolo to od 1.januára 2010. Neskôr mestská rada na základe požiadavky MŠK zvýšila parkovné z 0,50 eur na 1 euro za hodinu. Prišli sme však na to, že zvýšenie cien neprispelo k markantnému navýšeniu ziskov. Preto som na rokovaní mestskej rady predložil návrh na opätovné zníženie parkovného. Môj návrh vzišiel aj na základe požiadavky občanov, ktorým sa parkovanie v centre zdalo pridrahé. Na vysoké ceny sa sťažovali najmä pacienti, navštevujúci onkologickú ambulanciu,“ vyjadril sa primátor mesta Jozef Šimko.


Ako uviedol prednosta mestského úradu Štefan Szántó, zisk z výberu parkovného (po odrátaní nákladov od príjmov) za rok 2012 dosiahol 7 031,69 eur, v roku 2013 činil 8 352,09 eur. Podľa jeho slov situácia bola zapríčinená tým, že po zvýšení cien parkovného mnohí vodiči neparkovali na platených parkoviskách, ale na nevyznačených miestach v centre mesta. To však už nebude možné, nakoľko parkovanie bude všade spoplatnené a všetky parkovacie miesta budú vyznačené, čo zabezpečia technické služby.
 

Samospráva sprísni aj podmienku výberu parkovného. Mestská polícia bude venovať zvýšenú pozornosť vozidlám, parkujúcim na platených parkoviskách bez parkovacieho lístka. Takýto vodiči budú trestaní vysokou pokutou a dostanú aj „papuču“.

parkovanie na Hlavnom námestí

Autor: Marta Kanalová

 


 
 

Noc s Andersenom 2014 v knižnici

Pred bránami knižnice sa 4. apríla o 17.00 hod. začali hromadiť deti ovešané batôžkami, spacími vakmi a inými potrebami, aby strávili pod strechou Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote v poradí už 5. Noc s Andersenom.


Celý večer bol venovaný ľudovému umeniu – rozprávkam, pesničkám, divadlu, tancu i rozprávaniu o tom, ako sa žilo kedysi, aké zvyky a tradície ľudia dodržiavali. Folkloristka Jarka Lajgútová, vedúca detského súboru Lieskovček pri CVČ Relax bola tou správnou voľbou na úvodné vystúpenie, kde nechýbalo humorné porovnávanie života detí kedysi a dnes, poprepletané ľudovými pesničkami a žartovnými príbehmi.


O tom, že fantázia detí nemá hraníc, dokázali Rozprávky z truhlice a netradičné stvárnenie klasických ľudových rozprávok. Červená čiapočka a vlk vegetarián, O poslušných kozliatkach, O repke, ktorá ťahala dedka, a i. Deti mali najväčšiu radosť zo súťaže, kde postupne navštívili dvory rozmiestnené po celej knižnici. V Bačovskom dvore „dojili“ ovečky, zapletali vrkoče, dopĺňali rozprávkové dvojice. V Zbojníckom dvore sa učili zbojnícke nadávky, preskakovali vatru a stínali dračie hlavy. U babky zelinkárky zo zatvorenými očami rozlišovali fazuľu od šošovice, hrachu a orechov, určovali aké choroby lieči lipa, žihľava, kostihoj, či nechtík a dopĺňali ľudové príslovia. V Gazdovskom dvore vymýšľali humorné pomenovanie chlebíka s masťou, husárikov so slaninou a klobásou, hádali nárečové slová i rozprávky, v ktorých sa varí, spievali pesničky v mačacej, psej, kačacej a kozej reči.
Po dobrej večeri sa deti hrali, predviedli žartovné ľudové tance – lyžičkový, fľaškový a s buchtami v rukách sa vydali na polnočnú prechádzku s prekvapením. Prekvapením bola hračka, ktorou nám i deťom urobili radosť koordinátori NsA - SSKK.

Malí spáči spôsobili v meste menší rozruch, keď s baterkami hľadali v parku indície i hračky. Po prechádzke čakali na najmenších spacáky v podkroví a hororníček – Drakula pri sviečke, v podaní tety knihovníčky. Zvyšok osadenstva vydržal do druhej hodiny rannej. Neodmysliteľný budíček, rozcvička a raňajky a 5. Noc s Andersenom sa končí. Do budúceho roka si budeme mať o čom rozprávať.
 

Noc s Andersenom

Noc s Andersenom

Noc s Andersenom

Noc s Andersenom

Autor: Janka Pósová, deckárka, foto: Attila Gecse

 


 
 

Naši žiaci opäť úspešne reprezentovali školu

Žiaci zo Základnej školy Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote sa 7. apríla zúčastnili krajského kola súťaže „Poznaj slovenskú reč“, ktorá sa konala v Lučenci na ZŠ J. Kármána s VJM. Súťažili v I. kategórii a obidvaja súťažiaci sa umiestnili na výborných miestach.

Norbert Kuzma sa umiestnil na I. mieste a Angelika Anna Juhászová sa umiestnila na III. mieste. Žiaci IV.B triedy nás budú reprezentovať aj na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 4.-6. júna 2014 v Nových Zámkoch. Obom gratulujeme a naďalej im držíme palce.
 

Norbert Kuzma a Angelika Anna Juhászová

Norbert Kuzma a Angelika Anna Juhászová s riaditeľom školy

Autor: Judit Kovács


 
 

Okresné kolo 50. ročníka Chemickej olympiády v kategórii D

Na ZŠ P. Dobšinského sa 27. marca uskutočnilo okresné kolo 50. ročníka Chemickej olympiády v kategórii D. Zúčastnilo sa ho štrnásť súťažiacich zo 7 základných škôl okresu Rimavská Sobota.


Na prvom mieste sa umiestnil Ivan Kiráľ zo ZŠ s MŠ Ožďany, na druhom Miroslav Antal zo ZŠ s MŠ Ožďany a na treťom Lenka Jurášová zo ZŠ J.F. Rimavského Hnúšťa. Krajské kolo Chemickej olympiády v kategórii D sa uskutoční 24. apríla.

chemická olympiáda

chemická olympiáda

Zdroj: CVČ Relax Rimavská Sobota
 


 
 

Stredoslovenský pohár v 3D lukostreľbe

V tomto roku štartuje prvá sezóna lukostreleckej súťaže o Stredoslovenský pohár v 3D lukostreľbe. Prvé kolo sa konalo 5. apríla pri Zvolene v Bienskej doline. Organizátori maximálne využili danosti terénu, strieľalo sa z rôznych vzdialeností a z rôznych uhlov. Počasie bolo priamo ideálne a o príjemnú atmosféru sa postarala malebná krajina v tejto lokalite. Keďže toto bolo iba prvé kolo zo šiestich, nikto nemusel smútiť pre nie práve najlepšie výsledky, nakoľko do konca pretekov je ešte päť kôl a každý má šancu na reparát.


Na súťaži nechýbali ani lukostrelci z LK Bašta Rimavská Sobota, ktorí si počínali dobre. Viktória Kormošová získala v kategórii HU deti 1. miesto, Tibor Lévay st. v kategórii HU seniori 1. miesto a Daniel Beník v kategórii HU seniori 5. miesto. Za podporu ďakujeme sponzorom: VERCAJCH centrum, s.r.o, Zvolen, GOBAKO Košice, MsÚ Rimavská Sobota, MIVE Hnúšťa.
 

lukostrelci z LK Bašta

lukostrelci z LK Bašta

Zdroj: Tibor Lévay st.

 


 
 

Plastikoví modelári na súťaži v Čani

Rimavskosobotskí plastikoví modelári pri Dome Matice Slovenskej v Rimavskej Sobote sa v sobotu, 5. apríla zúčastnili piateho ročníka súťaže v plastikovom a papierovom modelárstve Plastic model Čaňa 2014. Organizátormi súťaže boli KPM Čaňa, Obecný úrad Čaňa a ZŠ Čaňa.

 

Naši modelári prezentovali svoje modely na súťaži v zostave: Erich Súňai, Štefan Bőd, Štefan Pásztor, Majka Bojtošová, Michal Kalina,  Igor Filipiak, Dominik Bálint, Richard Mag a Štefan Kozlík.
Aj na tejto kvalitne obsadenej súťaži rimavskosobotskí modelári predviedli kvalitu svojich modelov
a získali deväť ocenení. Š. Pásztor získal 3x zlato v kategórii bojová technika, R. Mag zlato a striebro, E. Súňai 2x striebro v kat. diorámy a lode, I. Filipiak – striebro v kat. vrtuľníky a Š. Bőd bronz v kat. diorámy. Mimoriadnu cenu obdržal aj Model Area team Rimavská Sobota za pomoc pri organizácii súťaže, ktorú za team prevzala Majka Bojtošová.

Organizátor súťaže aj tento rok pripravil pre modelárov množstvo sprievodných akcií, burzu modelov
a modelárskych doplnkov, premietanie filmov s vojenskou tematikou, výstavu zbraní a uniforiem z obdobia II. sv. vojny klubom vojenskej histórie Krasnogvardejci z Košíc a návštevu letiska v Bidovciach. Organizátorom za príjemnú a veľmi vydarenú akciu patrí veľká vďaka, tešíme sa o rok.

Ďalšie info na: www.modelarea.sk
 

model na výstave

 

model na výstave

model na výstave

Autor: Igor Filipiak, foto: Štefan Pásztor

 


 
 

Ďalší titul pre zápasníkov Lokomotívy

Úspešný rok sa rysuje pre zápasnícky oddiel Lokomotíva Rimavská Sobota. Ešte sa len rozbehla tohoročná sezóna (zápasníci ju začali od februára) a už získali druhý titul majstra republiky.
Po Kosoňovi v dorasteneckej kategórii sa oň postaral mladší žiak Viktor Gunár v zápasení voľným štýlom v najľahšej hmotnostnej kategórii do 29 kg a obhájil titul z roku 2014. Na 1. miesto potreboval zvíťaziť v štyroch zápasoch, čo sa mu aj podarilo. V troch zápasoch nedal súperom vôbec šancu a zvíťazil pred časovým limitom.


Len finálový zápas bo ťažší (súper bol ten istý čo vlani vo finále), keď prehrával v 1. polčase 0:4, ale do prestávky vyrovnal na 4:4. Druhý polčas bol už v réžii nášho zápasníka a zvíťazil na body 12:4. Ďalším dvom našim borcom sa už tak nedarilo. Tomáš Ikri obsadil 7. miesto vo váhe do 33 kg a Norbert Bohó 9. miesto v 40 kg.

Viktor Gunár

Zdroj: Jozef Radnóti, tréner


 
 

Beseda so spisovateľkou Evou Wilson v múzeu

Pri príležitosti Mesiaca knihy aj v tomto roku v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote privítali spisovateľa. Hosťom bola spisovateľka z Jelšavy Eva Wilson. Na besedu prišli žiaci zo Základnej školy Š. M. Daxnera a z Evanjelickej Základnej školy Zlatice Oravcovej. V úvode besedy predstavila riaditeľka múzea Oľga Bodorová mladým čitateľom vzácnu historickú knižnicu múzea. Knihovníčka Iveta Krnáčová pozdravila samotnú autorku Evu Wilson, ktorá píše už roky. Vyšlo niekoľko jej rozprávkových kníh, ale pozbierala aj povesti zo svojho okolia.

Wilson sa narodila v Jelšave a vyštudovala na strednej umeleckej škole rezbárstvo. Okrem rezbárstva aj maľuje, ale v múzeu sme sa mohli zoznámiť najmä so spisovateľkou, ktorá sama ilustruje svoje knižky. Momentálne býva v Revúckej Lehote, ale vyučuje vo svojom rodnom meste postihnuté deti v jednej špeciálnej základnej škole. Prvú knihu napísala o svojom milom psíčkovi, s ktorým strávili 16 rokov. Knižka s názvom Šibal Macko vyšla ešte pod jej predošlým menom Gajdošová.

Veľký úspech zaznamenala s knihou Jelšavské povesti, v ktorej pozbierala známe príbehy svojho rodného mesta. „Veľa mi rozprávala stará babka, veľa som si aj doštudovala, ale samozrejme, v týchto príbehoch sú aj vymyslené postavy,“ povedala Wilson. Najnovšia jej kniha sa zaoberá s tajomstvami gemerského lesa, v ktorom sa okrem známych zvierat môžeme stretnúť aj s báječnými vílami, ale hlavnými hrdinami sú traja škriatkovia-Dudroš, Spachtoš a Hladoš. V prekrásnej knižke sa dozvieme najmä o ich dobrodružstvách. Wilson škriatkov aj vyrobila z dreva a doniesla ich ukázať. Deti boli veľmi aktívne, a tak bola beseda interaktívna, spisovateľka najaktívnejšie z nich obdarovala knižkami a záložkami.

 

Vpravo E. Wilson s riaditeľkou múzea O. Bodorovou

Eva Wilson

Beseda s E. Wilson

Autor: Ján Juhász, foto: Attila Gecse
 


 
 

Taekwondo: Zlatá žatva Falconu

Falcon TKD klub Rimavská Sobota sa v marci zúčastnil už tretieho zahraničného turnaja a celkovo precestoval cca. 3200 km za mesiac. Tento krát sa zúčastnil 29. marca medzinárodného turnaja v Rakúskom meste TULN pod názvom TNT CUP 2014 ( Tuln New Talents ).

Turnaja sa zúčastnilo 430 pretekárov, 46 klubov a 5 štátov. Falcon v rámci dobrej spolupráce s Taekwondo klubmi z Bratislavy (ŠKP Ryong ) a Sniny (Black Tiger) vytvorili spoločný tím pod názvom „Friends Team“ Pod týmto názvom sa spoločne pustili do bojov s cieľom pobrať všetky vzácne kovy domov na Slovensko a pokúsiť sa vyhrať aj pohár za najlepší tým na turnaji. Spoločný zisk 17 zlatých, 8 strieborných a 6 bronzových medailí rozhodol o tom, že pohár za najlepší tím na turnaji pôjde na Slovensko. Za Falcon nastúpilo do bojov 7 pretekárov a na celkovom úspechu „Friends Teamu“ sa podieľali ziskom 5 zlatých, 1 striebornej medaily.

Do bojov ako prvá nastúpila Vaneska Ádamová, ktorá si finálový zápas s prehľadom kontrolovala, v druhom kole uštedrila súperke technické KO po zásahu do tváre a získala 1. miesto. Druhým bojovníkom bol Matúš Babala, ktorý po nedávnom úspechu v Prahe mal chuť obhájiť svoje kvality. Prvenstvo potvrdil a celkovo musel absolvovať až 3 zápasy ktoré s prehľadom vyhral a dokonca sa mu podarilo v semifinále vyhrať na technické KO, keď súperovi niekoľko krát za radom kopol na hlavu. Tretím úspešným členom sa stal Giovanni Slanec, ktorý v semifinále zápas s prehľadom vyhral a vo finále už len potvrdil svoje kvality a získal tak 1. miesto.

Medzinárodný turnaj v Rakúsku

Už stálicou na tatami bola Karolína Mravcová, ktorá sa do finále musela prebojovať, čo sa jej aj s prehľadom podarilo. Vo finále si už vychutnala súperku a presne mierenými kopmi na hlavu si zabezpečila veľkú bodovú rezervu, ktorá jej stačila na predčasné ukončenie zápasu po 2 kole a zisk 1.miesta. Za kadetov nastúpil Marek Úrek, ktorý vo svojej kategórii nemal súpera, spojili ho do vekovo vyššej kategórie medzi juniorov, kde sa mu postavili štyria protivníci. Pre neho náročná skúška „ohňom“ dopadla na výbornú, nakoľko v zápase držal vyrovnaný stav. V poslednom kole tesne pred koncom si neubránil vestu, čo súper využil, získal náskok, ktorý už nedokázal Marek dotiahnuť a do semifinále nepostúpil, skončil na 4. mieste. Získaná skúsenosť má pre neho cenu zlata.

Už tradične na záver turnaja do bojov nastúpili aj seniori. Ako prvý nastúpil Pavel Lancko, ktorý si finálový zápas chcel vychutnať a súpera poraziť. Bojoval, a do konca druhého kola držal nerozhodný výsledok 3:3. V posledných sekundách 2. kola sa mu podarilo súpera trafiť do tváre, čím mal získať bodový náskok. Súper bol ošetrovaný lekárom, ale aj napriek tomu ten zásah neuznali. V tretom kole zas naopak rozhodcovia uznali súperovi techniku na hlavu, ktorá nebola, a tým pádom bolo o výsledku rozhodnuté a umiestnil sa na 2. mieste. Ako posledný, už večer o 20:45, nastúpil Jaroslav Dóbi, ktorý sa v semifinále so súperom trápil, nakoľko mu nabehli nejaké lacné body a na začiatku 3. kola ešte prehrával. Prehru dopustiť nechcel, a tak musel zvýšiť výkon, niekoľkými kopmi na hlavu obrátil výsledok a postúpil do finále. Do finále nastúpil 10 minút po semifinále, keď ešte nebol vydýchaný z prvého zápasu. Súperovi sa postavil a už v prvom kole 3 kopmi na hlavu rozhodol o výsledku a postupne dotiahol zápas do víťazného konca a uzavrel turnaj ziskom 1. miesta.
Poďakovanie patrí aj trénerom Petrovi Zagyimu ( ŠKP Ryong Bratislava ) a Tomášovi Potockému (Black Tiger Snina za rozhodnutie že pohár ktorý sme spoločne získali bude uložený vo Falcone aby nás motivoval k ďalším podobným úspechom. Na záver by sme chceli poďakovať firmám MB Strechy, IMAR a asistentovi Jaroslavovi Dóbimu za zabezpečenie dopravy. Ďakujeme aj prítomným rodičom za podporu a pomoc okolo turnaja.Medzinárodný turnaj v Rakúsku

Zdroj: Ing. Jaroslav Dóbi

 


 
 

Zápasnícky oddiel Lokomotíva vybrali do projektu zápasnícka škola Mr. Tuss

Za vzornú reprezentáciu Slovenska a aj mesta Rimavská Sobota sa zápasníckemu oddielu Lokomotíva ušlo pocty, že bol vybraný predsedom Maďarského zápasníckeho zväzu Dr. Csabom Hegedűsom, ako jeden z troch zápasníckych klubov Slovenska do projektu zápasnícka škola Mr. Tuss. Do tohto projektu boli vybrané 3 slovenské, 3 ukrajinské a 3 rumunské kluby a bude znamenať vzájomnú spoluprácu v rámci zápasenia medzi zahraničnými a maďarskými klubmi formou vzájomných sústredení, tréningov a medzinárodných turnajov.


Je to pekná odmena za dobrú prácu v zápasníckom oddiely našej Lokomotívy. Zo Slovenska boli ešte vybratí Vihorlat Snina a Baník Prievidza. K podpisu zmluvy medzi Maďarskou zápasníckou federáciou a troma slovenskými klubmi došlo slávnostne v AUPARKU v Košiciach, za prítomnosti Dr. Csabu Hegedűsa, Horváthom Bélom -predsedom projektu a zástupcami slovenských klubov. Rimavskú Sobotu zastupoval podpredseda klubu Jozef Radnóti.


„Podpis zmluvy o spolupráci so slovenskými priateľmi môže byť míľnikom vo vzťahu medzi slovensko-maďarským zápasením. Veríme, že spoločné turnaje, sústredenia a tréningy budú veľkým prínosom pre obe strany. Práca sa však až teraz začne a v nej prajem všetkým veľa úspechov,“ vyjadril sa B. Horváth.

Jozef Radnóti a Horváth Bélapri podpise zmluvy

Jozef Radnóti a Dr. Hegedűs Csaba

Zdroj: Jozef Radnóti


 
 

Zápasník Kosoň Majstrom Slovenska

Úspešne zahájili rok 2014 zápasníci Lokomotívy Rimavská Sobota. V priebehu mesiaca február absolvovali Majstrovstvá Slovenska juniori a dorastenci. Lepšie si na nich viedli dorastenci. Na východe republiky sa v Snine stal Majstrom Slovenska voľným štýlom Marián Kosoň v najťažšej hmotnostnej kategórii do 120 kg. Menej sa darilo jeho oddielovému kolegovi Lukášovi Bendovi, keď vo váhe do 69 kg obsadil konečné 10. miesto. V súťaži družstiev obsadila Lokomotíva 8. miesto.

 

Juniori absolvovali šampionát v grécko-rímskom štýle v Šamoríne. Dvaja naši pretekári obsadili bodované 6. miesto. Vo váhe do 60 kg Michal Brozman a v 66 kg Lukáš Benda. Nebodoval Michal Štork za 10. miesto v hmotnosti do 74 kg. V súťaži družstiev to znamenalo 12. miesto.


Majstrovstvá Slovenska juniorov vo voľnom štýle sa konali v Nitre. Najlepšie sa umiestnil Michal Brozman vo váhe do 60 kg, keď obsadil 5.miesto. Do súťaži družstiev ešte bodoval za 6.miesto v hmotnosti do 74 kg Michal Štork. Nebodoval Lukáš Benda vo váhe do 66 kg, keď obsadil konečné 7.miesto. V súťaži družstiev skončila Lokomotíva na 7.mieste.
 

Marián Kosoň

Zdroj: Jozef Radnóti, tréner


 
 

Samospráva pokračuje v asfaltovaní ulíc

Minulý rok na jeseň sa začalo v Rimavskej Sobote s asfaltovaním ulíc. Od 1. apríla sa v prácach pokračuje. Začalo sa s asfaltovaním Sídliska Rimava, pokračovať sa bude smerom na Sobôtku, na Sídlisko Západ, do centra mesta . Celkovo sa vyasfaltuje ešte ďalších jedenásť ulíc. Podľa vyjadrenia primátora mesta Jozefa Šimka by práce mohli byť ukončené do 10. -15. mája.


S návrhom primátora mesta na asfaltovanie ulíc súhlasili poslanci mestského zastupiteľstva vlani v októbri. Zároveň určili komisiu, ktorá odobrila 17 ulíc. Zástupcovia občanov súhlasili so zobratím úveru na asfaltovanie vo výške 461 513,19 eur, pričom ďalšie potrebné financie na tento účel sa použijú z finančných úspor vyčlenených v rozpočte mesta na rok 2014.


„Teší ma, že konečne po 45 rokoch dokážeme vyriešiť asfaltovanie zdevastovaných ulíc. Myslím si, že občania budú spokojní,“ poznamenal J. Šimko. Asfaltovanie ulíc si vyžiada celkové náklady nad 600 tisíc eur.

asfaltovanie ulíc

asfaltovanie ulíc

asfaltovanie ulíc

Text a foto: Marta Kanalová
 


 
 

Tanečníci Tomáš Baka a Orsolya Farkasová sa stali Majstrami Slovenska

Rimavskosobotskí tanečníci z Tanečného klubu Impulz Tomáš Baka a Orsolya Farkasová sa stali Majstrami Slovenska v latinsko-amerických tancoch v kategórii mládež. Majstrovstvá sa konali 22. marca v Banskej Bystrici.


„Bolo to vytúžené víťazstvo. Sme nominovaní na Majstrovstvá Európy, ktoré budú v apríli v Španielsku v meste Cambrils a na októbrové Majstrovstvá sveta v Moskve. Už sa tešíme a budeme tvrdo trénovať, aby sme sa umiestnili čo najlepšie,“ povedal Tomáš Baka.


Tanečníci trénujú pod dohľadom trénera Júliusa Schwartza. Trénujú ich aj tréneri z Maďarska, Čiech a Francúzska. Umiestňujú sa na popredných miestach na súťažiach na Slovensku i v zahraničí. V svetovom rebríčku sa za rok 2013 sa v TOP 50-ke z 850 párov umiestnili na 45. mieste, vytancovali si aj tretie miesto na Majstrovstvách SR 2013 v LAT v kategórii mládež a druhé miesto na WDSF Open Lvov (Ukrajina). Za dosiahnuté úspechy boli vyhodnotení aj ako najúspešnejší športovci uplynulého roka okresov Rimavská Sobota a Revúca, v kategórii technické športové činnosti sa umiestnili na prvom mieste.


Tento rok sa stali aj vicemajstrami Slovenska na súťaži v Trnave. Úspechom je aj to, že tento rok sa talentovanému tanečnému páru podarilo na súťaži Slovenský pohár v latine v Ružomberku umiestniť v kategórii dospelých na štvrtom mieste. Tanečníci Tomáš Baka a Orsolya Farkasová sa pripravujú na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta. Ich cieľom je umiestniť sa čo najlepšie.
 

Tomás Baka a Orsolya Farkasová

vpravo T. Baka a O. Farkasová na stupni víťazov

Autor: Marta Kanalová, foto: Tomáš Baka (archív)
 


 
 

Novým prezidentom bude Andrej Kiska

Víťazom prezidentských volieb sa stal Andrej Kiska (NEKA). V druhom kole volieb, ktoré sa konalo 29. marca, získal 1 307 065 hlasov (59,4 %). Porazil tak Roberta Fica (SMER-SD). Tomu dalo svoj hlas 893 841 voličov (40,6 %). Volebná účasť na Slovensku dosiahla 50,48 % .


V obvode Rimavská Sobota, ktorý zahŕňa okresy Rimavská Sobota a Revúca, v 217 volebných okrskoch, bola volebná účasť 39,6 %. Obálky boli vydané 37 513 oprávneným voličom, počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov bol 37 040. Andrej Kiska získal 22 062 hlasov (59,56 %) a Robert Fico 14 978 hlasov (40,44 %).


V okrese Rimavská Sobota bola volebná účasť 39,56 %. K urnám prišlo 25 135 voličov, platných hlasov odovzdaných pre kandidátov bolo 24 797. Kiska získal 15 591 hlasov (62,87 %) a Fico 9 206 hlasov ( 37,12%). V samotnom meste Rimavská Sobota dosiahla volebná účasť 44,52 %, obálky boli vydané 7781 voličom, platných hlasov odovzdaných pre kandidátov bolo 7 694. Kiskovi dalo svoj hlas 5 103 voličov (66,32 %) a Ficovi 2 591 voličov (33,67 %).

prezidentské voľby

sčítavanie hlasov komisiou

Autor: Marta Kanalová, foto: Ján Juhász

 


 
 

Naši lukostrelci na popredných priečkach na súťaži v Maďarsku

V meste Gödöllő v Maďarsku sa 23. marca usporiadala lukostrelecká 3D súťaž pod názvom Hármashalom Pohár. Trať bola postavená v neďalekom lesíku na kraji mesta, kde bolo rozostavených 24 3D cieľov na ktorých sa strieľalo po jednom šípe. Terén nebol ťažký ale skúsený riaditeľ súťaže postavil veľmi náročnú trať na odhad vzdialenosti, čo bolo vidieť aj na dosiahnutých bodoch všetkých 159 súťažiacich.


Rimavskosobotským lukostrelcom z LK Bašta sa opäť podarilo dosiahnuť veľmi dobré výsledky. Viktória Kormošová a Tibor Lévay st. získali prvé miesta vo svojich kategóriach. Daniel Beník osadil pekné druhé miesto. Za podporu ďakujeme sponzorom: Vercajch Centrum Zvolen, Gobako Košice, MIVE pekáreň Hnúšťa, Mestský úrad Rimavská Sobota.

 

LK Bašta

LK Bašta

Autor: Tibor Lévay st.


 
 

Pátrači v akcii

Vo štvrtok, 27.3. v čase od 6.00 do 14.00 hodiny, bola vo všetkých okresoch Banskobystrického kraja vykonaná pátracia akcia, do ktorej sa zapojili okrem policajtov kriminálnej polície aj policajti poriadkovej polície, železničnej polície a dopravnej polície, spolu 114 policajtov.

Počas 8 hodín policajti skontrolovali 486 osôb a 216 motorových vozidiel. Zo skontrolovaných osôb bolo 39 osôb, ktoré sa nachádzali v pátraní ako hľadané osoby, nezvestné osoby, osoby na ktoré bol vydaný príkaz na zatknutie, nenastúpili do výkonu trestu odňatia slobody, alebo sme pátrali po ich pobyte. Počas akcie bolo zistených aj 97 dopravných priestupkov, ktoré boli vyriešené v blokovom konaní. Takáto akcia bola v tomto roku už tretia, prebieha každý mesiac.


Spolu policajti skontrolovali 1582 osôb a 592 motorových vozidiel. Zo skontrolovaných osôb sa 116 osôb nachádzalo v pátraní. Pátracie akcie sú každý mesiac úspešné, preto bude polícia vo vykonávaní takýchto akcii pod názvom „100“ aj naďalej pokračovať.
 

Zdroj: mjr. Mária Faltániová, hovorkyňa KR PZ Banská Bystrica


 
 

Deň učiteľov na radnici

Primátor mesta Rimavská Sobota Jozef Šimko pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil 28. marca pedagógov. Pozdravný list si z jeho rúk v obradnej miestnosti radnice prevzalo takmer tridsať pedagogických pracovníkov, ktorých na ocenenie navrhli riaditelia škôl a školských zariadení.

Vo svojom príhovore poďakoval pedagógom za náročnú, zodpovednú a záslužnú prácu pri vzdelávaní mladej generácie. Uviedol, že sa na každého pedagóga pozerá s určitým rešpektom, s dávkou úcty, no hlavne s obdivom.

„Hlboko sa klaniam práci oráča, čo ľuďom dáva chlieb, ešte hlbšie matkám čo život dávajú, ale klaniam sa aj učiteľom, čo z bytosti živej vychovajú múdreho človeka. Vaša široká učiteľská rodina vychovala aj v našej Rimavskej Sobote generácie múdrych, schopných a úspešných ľudí. Napriek tomu, že naše školstvo prežíva neustále náročné obdobia, učiteľom vždy záleží na tom, aby pripravili do života vzdelaných, schopných mladých ľudí,“ vyjadril sa J. Šimko. Dodal, že školy a školské zariadenia v meste si roky udržujú vysoký vzdelávací štandard, pretože vo svojom výchovno-vzdelávacom procese ponúkajú deťom veľa možností.

Primátor pedagogickým pracovníkom poďakoval aj za ich rôznorodé aktivity vo verejnom, kultúrnom, či športovom živote mesta. Zároveň im do ďalšej budúcnosti zaželal veľa tvorivých síl, trpezlivosti pri vzdelávaní mládeže, veľa pochopenia a lásky pri starostlivosti škôlkarov. Podujatie spestril kultúrnym programom Zbor pre občianske záležitosti Človek-človeku a žiaci škôl.

Slávnostný príhovor primátora mesta

Deň učiteľov na radnici

Deň učiteľov na radnici

Text a foto: Marta Kanalová

 


 
 

Vyšla nová publikácia o Gemeri

Občianske združenie Prosperita vidieckeho cestovného ruchu vydalo s účasťou Európskej únie publikáciu s názvom Gemer, kraj pre romantiku, šport a dokonalý relax. Jej vydanie podporil Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: „Európa investujúca do vidieckych oblastí.“

Publikácia s kvalitnými fotografiami vyšla v troch jazykoch: slovenčine, maďarčine a angličtine. Čitateľ v nej nájde prírodné krásy a historické pamiatky Gemera, turistické trasy i cyklotrasy, charakteristiku Slovenského krasu a Slovenského raja. Nechýbajú v nej ani pamiatky, akými je hrad Krásna Hôrka, Muráň či kaštieľ v Betliari. V publikácii je predstavená aj Gotická cesta- 276 kilometrov prírodných krás a kultúrneho dedičstva, 9 miest, 24 obcí a 270 informačných tabúľ i možnosti oddychu pri vode, relaxu v zime (bežkovanie, lezenie v ľade), ako aj možnosti ubytovania na vidieku i reštauračných služieb.

Gemer tvoria okresy Rožňava, Rimavská Sobota a Revúca. Na jeho území nájdete najväčšie kasové územie strednej Európy. Medzi najznámejšie jaskyne na Gemeri patrí Dobšinská ľadová jaskyňa, Krásnohorská jaskyňa či Ochtinská aragonitová jaskyňa.

Publikácia o Gemeri je záujemcom k dispozícii zadarmo v Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote.

kniha o Gemeri

kniha o Gemeri

Autor a foto: Marta Kanalová
 


 
 

Zo zasadnutia poslancov mestského zastupiteľstva

V zasadacej miestnosti v bývalom Župnom dome sa 25. marca konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote. Poslanci prerokovali majetkovoprávne otázky a schválili návrh na zmenu a doplnenie VZN mesta Rimavská Sobota č. 69/2004, ktorým sa vymedzuje miesto na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.

Mestské zastupiteľstvo zvolilo ďalších prísediacich Okresný súd Rimavská Sobota na volebné obdobie 2014-2018. Schválilo aj prizývanie členov Mládežníckeho parlamentu mesta Rimavská Sobota na zasadnutia komisií mestského zastupiteľstva. Poslanecký zbor vzal na vedomie aj záznam z kontroly využívania finančných prostriedkov určených pre CVČ Relax za rok 2012. Materiál predkladal hlavný kontrolór mesta Ladislav Šťavina.

Poslanci potvrdili uznesenie č.4/2014-MsZ zo dňa 28.januára 2014, ktorého výkon primátor mesta pozastavil. Podľa neho Mestské zastupiteľstvo ukladá Ing. Karine Kochanovej, vedúcej odboru ekonomického, aby návrh rozpočtu bol doplnený prehľadnou tabuľkou, ktorá umožní kontrolu uvedených súhrnne v príjmoch a výdavkoch (výsledovke) v náväznosti na programový rozpočet kde je aj komentár, žiada na príjmovej stránke vynechať nereálne predaje tzv. Auxtov dom, pozemky pod reštaurácie na Kurinci, Chrenovisko trafostanica, žiada Ing. Karinu Kochanovú, vedúcu ekonomického odboru, informovať na najbližšom zasadnutí MsZ, či príjem finančných prostriedkov od STEFE Rimavská Sobota, s.r.o., či je príjmom mesta v rozpočte mesta a žiada doplniť aj ostatné pripomienky, ktoré budú mať vplyv na rozpočet vo všeobecnej rozprave.

rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva

Poslanecký zbor potvrdil uznesenie č. 7/2014-MsZ zo dňa 28. januára 2014, ktorého výkon primátor mesta pozastavil. Podľa neho Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote ukladá prednostovi MsÚ JUDr. Štefanovi Szántóovi predložiť na najbližšie rokovanie MsZ všetky zmeny v personálnej oblasti (ukončenie pracovného pomeru, vznik pracovného pomeru) na MsÚ, MsBS, TSM, MsKS v termíne od 22. 12. 2010 do 31. 01. 2014, uviesť meno a priezvisko, dátum zmeny, dôvod zmeny. Na margo potvrdenia týchto dvoch uznesení sa primátor mesta Jozef Šimko vyjadril, že ich mieni dať preveriť na okresnú prokuratúru, nakoľko podľa neho nie sú v súlade so zákonom.


V závere rokovania mestskí poslanci prehodnotili na žiadosť niektorých občanov konanie tohtoročných Dní mesta Rimavská Sobota. Pôvodne mali byť 16.-17. mája, budú sa však konať 2. a 3. mája, aby korešpondovali s históriou a tradíciou. Mestské zastupiteľstvo uložilo hlavnému kontrolórovi mesta vykonať kontrolu výstavby druhej etapy infraštruktúry IBV Sobôtka, vrátane jej financovania, ako aj kontrolu výstavby bazéna na Kurinci. Prijaté uznesenia nadobudnú platnosť až po podpísaní primátorom mesta.

rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva

Text a foto: Marta Kanalová


 


 
 

Novým poslancom je Mgr. Jozef Tóth, zložil poslanecký sľub

Dňa 3. marca zomrel rimavskosobotský poslanec Ján Farkaš. Na základe zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb do mestského zastupiteľstva zo dňa 27.11.2010 sa náhradníkom za poslanca mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 5 stal Mgr. Jozef Tóth.

Poslanecký sľub zložil na rokovaní mestského zastupiteľstva 25. marca. Nový poslanec bol zároveň zvolený za člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ a delegovaný do Rady školy pri MŠ I. Hatvaniho a ZŠ a MŠ Dúžavská cesta.
 

Jozef Tóth pri skladaní poslaneckého sľubu

Text a foto: Marta Kanalová

 


 
 

Falcon sa vrátil do Prahy

Falcon TKD klub Rimavská Sobota sa po skúsenosti s dobre organizovaným turnajom z novembra 2013 opäť vybral do hlavného mesta Českej republiky. Tento krát sme sa zúčastnili turnaja pod názvom Kobra Cup 2014 ktorý organizoval domáci klub Kobra - Dojang Prague.

Turnaja sa zúčastnilo 297 zápasníkov z Českej republiky a okolitých štátov ako Poľsko a Slovensko. Turnaje v Prahe patria medzi tie náročnejšie nakoľko toto mesto priláka aj zápasníkov ktorý bežne nechodia na turnaje a tým pádom konkurencia narastá.

Za Falcon TKD klub Rimavská Sobota nastúpili do bojov 8 členovia. Ako prvý nastúpil do bojov Matej Furman (kat. žiaci B – 30 kg), ktorý bojoval o postup do finále, vytvoril si úvodný bodový náskok, ale súper sa bodovo dotiahol a po veľkom boji nedokázal udržať vedenie, do finále nepostúpil a skončil na peknom 3. mieste. Druhým doslova drakom na tatami bol Matúš Babala (kat.žiaci B – 40 kg), ktorý o postup do finále zabojoval na výbornú, s prehľadom vyhral a postúpil do finále. Vo finále mal náročný boj, kde ho súper niekoľko krát zákerne trafil do oblasti genitálií. Vyzeralo to na odstúpenie ale motivácia vyhrať bola silnejšia, zaprel sa a zápas dotiahol do víťazného konca. Získal svoje prvé zlato ! Karla Mravcová (kat. kadeti B -47 kg) bojovala vo finále o zlato. Pravidelná účasť na turnajoch, nazbierané skúsenosti sa jej zúročili a prvenstvo potvrdila. Druhým Kadetom bol Marek Úrek (kat. kadeti A +65 kg), ktorý mal v zápasení ročnú prestávku a v súčasnosti sa vracia do zápasového kolotoča. Bojoval vo finále, kde po náročnom boji hlavne z pohľadu kondície potvrdil svoje kvality, vyhral a odniesol si zlato.

Taekwondo

Posledným Kadetom ktorý v Prahe nastúpil bol Giovanni Slanec (kat. kadeti -41 kg ), ktorý sa musel už tradične pobiť o postup do finále. Do zápasu nastúpil so zámerom vyhrať. Celý súboj boj vyrovnaný, zlom nastal v strede zápasu, kde mu neuznali rozhodcovia kop na hlavu. Tým pádom nezískal bodovú rezervu a nakoniec prehral veľmi tesne ( 4:5 ) do finále nepostúpil a získal tak 3. miesto. Za seniorov nastúpili traja členovia, ako prvý bol Pavel Lancko (kat. seniori A -68 kg ), ktorý do prípravy dal všetko, počas prípravy zámerne zišiel o jednu váhovú kategóriu nižšie, aby zistil, ako sa mu v tejto kategórii bude dariť. Do súboja nastúpil s veľkým odhodlaním, zápas bol vyrovnaný, ale zápasnícka vyspelosť a skúsenosť súpera s majstrovským stupňom mu nedopriala vyhrať, do finále nepostúpil a umiestnil sa na konečnom 3.mieste.

Neskôr nastúpil na tatami Jaroslav Dóbi (kat. senior A + 87 kg ), ktorý mal tiež odhodlanie do finále postúpiť, ale pretrvávajúca nádcha a zápal dýchacích ciest mu nedovolili podať výkon, aký si predstavoval. Na zápas nastúpil, bojoval a rozdielom niekoľkých bodov nakoniec prehral a skončil na 3. mieste. Ako posledný za Falcon nastúpil Peter Kojnok (kat. senior B -80 kg ), ktorý v zápase o postup do finále zabral na plno, v ťažkom boji, kde si v druhom kole vážne zranil členok zápas so sebazaprením dokončil, postúpil do finále. Pred finále sa podrobil lekárskej kontrole členka. Nakoniec mu lekár neodporučil a stav členka nedovolil nastúpiť na finálový zápas a tak sa umiestnil na peknom 2.mieste.

Sumárne Falcon získal v Prahe 3 zlaté, 4 bronzové a 1 striebornú medailu. Na turnaji členov sprevádzal už tradične rodič Tomáš Mravec, ktorý zabezpečil celý servis okolo turnaja.
Náklady na cestu pomohol členom klubu a rodičom zmierniť Ing. Jaroslav Gregorec, ku ktorému sa pridal aj samotný asistent trénera Ing. Jaroslav Dóbi. Falcon TKD klub veľmi pekne ďakuje.


Falcon TKD klub Rimavská Sobota-seniori

Falcon TKD klub Rimavská Sobota

Zdroj: Ing. Jaroslav Dóbi, asistent trénera


 
 

Memoriál Evy Zacharovej vo volejbale

Základná škola Pavla Dobšinského v spolupráci s Mestským úradom v Rimavskej Sobote usporiadala 22. ročník Memoriálu Evy Zacharovej. Volejbalový turnaj o putovný pohár riaditeľa školy sa uskutočnil 21. marca. Súťažilo sa v troch telocvičniach: ZŠ M. Tompu, Strednej odbornej školy obchodu a služieb (SOŠOS) a v telocvični ZŠ P. Dobšinského, kde prebiehali zápasy učiteľských a neučiteľských družstiev.


Víťazstvo v 22. ročníku Memoriálu Evy Zacharovej si vybojovala ZŠ P. Dobšinského, ktorá si odniesla putovný pohár. Ako povedal riaditeľ školy P. Nôta, posledný finálový zápas bol dramatický, víťazstvo nad vlaňajším a predvlaňajším víťazom memoriálu SOŠOS bolo tesné 2:1.
 

Učiteľské družstvá ukončili súťaž v nasledovnom poradí:
1. ZŠ Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota
2. SOŠOS Rimavská Sobota
3. ZŠ P. K. Hostinského, Rimavská Sobota
4. Spojená škola Rimavská Sobota
5. ZŠ Cinobaňa
6. MsÚ Rimavská Sobota
7. ZŠ Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota
8. RC Čerenčany
 

Najlepším smečiarom turnaja sa stal Martin Kamenský zo ZŠ Pavla Dobšinského, najvšestrannejším hráčom Boris Hričan z SOŠOS, najlepšou smečiarkou sa stala Janka Panicová zo ZŠ. Pavla Dobšinského a najvšestrannejšou hráčkou Ľubka Karasová z SOŠOS.
 

V kategórii neučiteľských družstiev bolo poradie nasledovné:
1. „BestAutomax“
2. „Team Banská Bystrica“
3. „Mladí seniori“
4. „Čučoriedky“


Organizačný výbor udelil aj Cenu riaditeľa školy za dlhoročnú aktívnu účasť pri organizovaní Memoriálu Evy Zacharovej Mgr. Vladimírovi Repovi, bývalému riaditeľovi školy, členovi organizačného výboru a najmä nezabudnuteľnému hlásateľovi a DJ-ovi, za čo si pri vyhlasovaní výsledkov a udeľovaní cien vyslúžil „standing ovation“.Memoriál Evy Zacharovej-otvorenie

Memoriál Evy Zacharovej

Memoriál Evy Zacharovej

Autor: Marta Kanalová, foto: Attila Gecse
 


 
 

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila projekt Detského domova v Jesenskom

Nadácia Volkswagen Slovakia prostredníctvom programu „Vzdelanie = budúcnosť“ podporuje detské domovy a ich inovatívne vzdelávacie projekty, zamerané na zvyšovanie vedomostnej úrovne detí. Snaží sa tak prispieť k zlepšeniu podmienok pre deti, ktoré to v živote nemajú ľahké.

Nadácia VolkswagenTento rok sme my – Detský domov Jesenské, mali to šťastie, že si Nadácia Volkswagen Slovakia vybrala práve náš projekt s názvom Brána do života. Projekt sa realizoval v mesiacoch november 2013 až marec 2014. V rámci neho sme v detskom domove zriadili edukačnú miestnosť vybavenú výpočtovou technikou. Od nadácie sme dostali finančnú podporu na kúpu dvoch stolových počítačov, multifunkčného zariadenia, stolíkov a stoličiek a edukačného programu Detský kútik.

Miestnosť síce zatiaľ využívame len krátko, už teraz však môžeme konštatovať, že má v našom domove svoje uplatnenie a pre deti je veľkou pomocou. Využívajú ju viaceré vekové skupiny detí. S predškolákmi, žiakmi na prvom stupni základných škol a žiakmi špeciálnych škôl pracujeme s programom Detský kútik, prostredníctvom ktorého sa zábavnou formou naučia veľa nového. Žiaci na druhom stupni si na počítačoch vypracovávajú rôzne projekty do školy. Naši stredoškoláci a vysokoškoláci oceňujú predovšetkým prístup na internet, ktorý doteraz nemali a k svojmu štúdiu ho nevyhnutne potrebujú. Mladí dospelí pripravujúci sa na samostatný život, ktorých čoskoro čaká odchod z detského domova, využívajú internet na hľadanie nového ubytovania či práce. Deti si veľmi radi na počítači píšu rôzne príspevky do svojich kníh života. Miestnosť je teda plne využívaná a deti z nej majú radosť.
Ďakujeme Nadácii Volkswagen za jej podporu.

Detský kútik 

Zdroj: Detský domov Jesenské
 


 
 

Modrá planéta a Svetový deň vody v Ekorelaxe

V piatok, 21. marca sa zúčastnili študenti 1. ročníka Súkromnej strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote na environmentálnom podujatí Modrá planéta. Táto prednáška bola spojená s besedou a videoprojekciou.


Študentov zaujala problematika starostlivosti o životné prostredie a aktívne zapájanie sa do šetrenia pitnej vody ako nenahraditeľnej zložky životného prostredia. Svetovým dňom vody sa stal 22. marec. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie OSN na svojom 47. zasadnutí v decembri 1992 v Rio de Janeire rezolúciou A/RES/47/193. Členské štáty OSN boli vyzvané, aby v tento deň vyvíjali aktivity, organizovali semináre, prednášky, výstavy, okrúhle stoly a publikovali informačné materiály s problematikou zachovania a rozvoja vodných zdrojov. Od roku 1993 si ho pripomíname u nás i na celom svete v aktuálnych témach s problematikou vody.


Súčasťou podujatia bola aj problematika vodného ekosystému. Vodný ekosystém je životným prostredím množstva organizmov, ktoré sú vo vzájomných potravových vzťahoch a závisia od neživých prírodnín. Vodné a brehové rastliny sú potravou pre bylinožravé živočíchy, ktorými sa živia všežravé a mäsožravé živočíchy žijúce vo vode a v jej okolí. Na záver nášho podujatia si študenti pozreli expozíciu živočíchov aqua – tera klubu v Ekorelaxe. Najviac ich zaujali vodné a teráriové zvieratá, ako sú akvarijné ryby, korytnačky, krokodíl nílsky, ale aj hady, chameleón, mloky a ostatné živočíchy, ktoré sú bez výnimky závislé od životodarnej vody.
 

Deň vody v Ekorelaxe

Autor: Mgr. P. Novotný, oddelenie Ekorelax
Foto: Mgr. E. Rigová


 
 

Svetový deň vody si pripomínajú aj v CVČ Relax

Tohtoročný Svetový deň vody sa nesie pod heslom „Voda a energia“. Energie potrebujú vodu a voda vyžaduje energiu. Sú vzájomne úzko prepojené a na sebe závislé. Pedagógovia Centra voľného času Relax v Rimavskej Sobote si tiež uvedomujú nenahraditeľnosť a jedinečnosť vody, a preto si každoročne Svetový deň vody pripomínajú rôznymi aktivitami pre deti a mládež, či už sú to prednášky, súťaže alebo kvízy.

Prostredníctvom zábavného a náučného programu sa deti zo základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v Rimavskej Sobote dozvedeli nielen nové zaujímavosti o vode, potrebe jej šetrenia, ale aj o živote v nej, o rôznych živočíchoch viazaných na vodné prostredie.
 

Deň vody v CVČ Relax

Autor: Mgr. Eva Rigová, CVČ Relax


 


 
 

Polícia v Banskobystrickom kraji počas osobitnej kontroly odhalila 258 priestupkov

Počas dopravnej policajnej akcie, ktorá sa konala v piatok (21.3.) v čase od 16.00 do 20.00 hodiny, policajti zistili 258 priestupkov. Do akcie sa zapojili dopravní policajti, policajti služby poriadkovej polície a železničnej polície, spolu 109 policajtov.

Zo zistených priestupkov bolo 19 vybavených napomenutím. Najviac priestupkov, ktorých sa vodiči dopustili, bolo za rýchlosť – 109, za nepoužívanie pásov – 31 a za jazdu bez osvetlenia – 20. Osem priestupkov bolo za zlý technický stav vozidla, štyri za telefonovanie a dva za nesprávne predchádzanie. Alkohol policajti zistili u 1 vodiča. Policajti počas akcie zadržali 7 vodičských preukazov a 6 osvedčení o evidencii vozidla. Cyklisti a chodci sa spolu dopustili 13 priestupkov. Z toho bol alkohol zistený u 6 cyklistov.

Zdroj: mjr. Mária Faltániová, hovorkyňa KR PZ Banská Bystrica


 


 
 

Hokejový turnaj amatérov: Memoriál Ruda Merčáka

V sobotu, 22. marca prebehol na rimavskosobotskom zimnom štadióne tretí ročník hokejového turnaja amatérov Memoriál Ruda Merčáka.

Zúčastnili sa na ňom štyri mužstvá: Expresstrans Rimavská Sobota, Kokava nad Rimavicou, Poltár a Kalinovo. Turnaj mal vysokú športovú a spoločenskú úroveň. Mužstvá podali veľmi dobré výkony. Priebeh turnaja bol zaujímavý, kde sa rozhodovalo v poslednom zápase Expresstransu s Kalinovom, pričom domácim stačila remíza a boli by víťazmi. Domáci napokon prehrali, a tak skončili druhí.

Víťazom sa stalo Kalinovo. Na treťom mieste skončil HK Poltár a na štvrtom HK Kokava nad Rimavicou. Ako najlepšieho brankára ocenili Jána Krahulca (Rimavská Sobota), najlepšieho obrancu Erika Pauča (Poltár), najlepšieho útočníka Jána Skruteka z Kokavy nad Rimavicou a najproduktívnejšieho hráča Mária Košíka z Kalinova.


Memoriál Ruda Merčáka

Zdroj: Jozef Oštrom st., foto: Attila Gecse
 


 
 

Medzinárodné plavecké preteky s rekordným počtom plavcov

V dňoch 15. a 16. marca sa v Mestskej krytej plavárni v Rimavskej Sobote uskutočnil 3.ročník medzinárodných plaveckých pretekov o Pohár priateľstva. Výsledky týchto pretekov sa prvýkrát započítali aj do Slovenského pohára žiakov, ktorý organizuje Slovenská plavecká federácia. Do tejto kategórie je zaradených len 5 pretekov z celého Slovenska.


Tento ročník potvrdil stúpajúci záujem o naše preteky, keď celkovo bolo prihlásených až cez 500 plavcov a organizátor bol donútený s ohľadom na celkovú kapacitu plavárne a možností ubytovacích priestor v Rimavskej Sobote stanoviť minimálne časové limity na štart v súťaži. Po redukcii sa pretekov zúčastnilo cez 350 pretekárov, ktorí spolu absolvovali 1685 skokov do vody.


Okrem 31 plaveckých klubov zo Slovenska sa pretekov zúčastnili aj plavci z Maďarska, Ukrajiny a Srbska. Otvorenia pretekov sa ujal viceprimátor mesta Ladislav Rigó. Domáci plavecký klub reprezentovalo celkovo 25 plavcov, ktorí sa aj vo veľmi silnej tohtoročnej konkurencii dokázali presadiť. Medailové umiestenie si vyplávala Linda Skruteková (2 x zlatá a 2 x strieborná), Sofia Klementová (1 x zlatá a 1 x bronzová), Kristína Horváthová (1 x zlatá a 1 x bronzová) a Jakub Husár (3 x strieborná a 2 x bronzová). Väčšina našich plavcov si prekonala svoje osobné rekordy, čo je dobrým prísľubom do ďalšej pretekárskej sezóny.


Hlavnú cenu - Pohár priateľstva - v štafete 4 x 50 voľný spôsob v kategórii Open (bez rozdielu veku) si už po tretí krát vyplávalo kvarteto plavcov zo Spišskej Novej Vsi . Malý Pohár priateľstva si vyplávali plavci domáceho plaveckého klubu.


Vedenie Plaveckého klubu v Rimavskej Sobote ďakuje mestu Rimavská Sobota, VÚC Banská Bystrica a všetkým sponzorom, ktorí nám pomáhali pri organizovaní pretekov, ako aj divákom a plavcom za skvelý športový zážitok. Osobitne sa chceme poďakovať Technickým službám mesta Rimavská Sobota za ich príkladnú pomoc nielen pred a počas pretekov, ale aj počas celého roka.

 

plavecké preteky

plavecké preteky

víťazi pretekov

víťazi pretekov

 

Autor: Ing. Ladislav Klement, Plavecký klub Rimavská Sobota

 


 
 

Prebehli okresné kolá Matematickej pytagoriády a Fyzikálnej olympiády

V Rimavskej Sobote prebehli okresné kolá Matematickej pytagoriády a Fyzikálnej olympiády.
Okresné kolo Fyzikálnej olympiády sa konalo 14. marca. Zúčastnilo sa ho 6 žiakov z troch škôl. Tento druh olympiády patrí medzi najnáročnejšie, čoho najčastejším výsledkom je aj nižšia účasť riešiteľov. V školskom roku 2013/2014, ani jeden riešiteľ okresného kola nepostupuje do krajského kola súťaže.

Okresné kolo Matematickej pytagoriády pre žiakov základných škôl a paralelných ročníkov osemročných gymnázií v kategórii P3 - P8 organizovalo CVČ Relax v Rimavskej Sobote v dňoch 18. a 19. marca vo veľkej zasadačke okresného úradu. Zúčastnilo sa ho 245 súťažiacich z 15 základných škôl a 3 osemročných gymnázií. Do kategórie P3 bolo zapojených 49 súťažiacich, z nich bolo 18 úspešných, do kategórie P4 sa zapojilo 45 súťažiacich, z nich bolo 11 úspešných, v kategórii P5 súťažilo 28 súťažiacich, z nich bolo 8 úspešných, v kategórii P6 súťažilo 53 súťažiacich, pričom 2 boli úspešní, v kategórii P7 súťažilo 27 súťažiacich, z nich boli 4 úspešní a v kategórii P8 súťažilo 43 súťažiacich, z nich boli 8 úspešní.

Matematická pytagoriáda

Výsledky:
 

Kategória P3
1. Daňuš Boris, ZŠ P. Kellnera Hostinského Rimavská Sobota
2. Šilling Adrián, ZŠ Mihálya Tompu, Rimavská Sobota
3. Hajdú Lili, ZŠ Mihálya Tompu, Rimavská Sobota
 

Kategória P4
1. Czeglédy Levente, ZŠ Mihálya Tompu, Rimavská Sobota
2. Maksi Samuel Richard, ZŠ Mihálya Tompu, Rimavská Sobota
3. Hizsnyan Bálint, ZŠ Mihálya Tompu, Rimavská Sobota
 

Kategória P5
1. Kantorová Michaela, ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota
2. Husár Martin, ZŠ s MŠ Ožďany
3. Lucia Pockľanová, ZŠ s MŠ S. Vozára Hrachovo
 

Kategória P6
1. Czeglédy Botond, Gymnázium KRC Mihálya Tompu, Rimavská Sobota
2. Mrázová Valéria, ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota
 

Kategória P7
1. Sodovková Anna Mária, ZŠ P. Kellnera Hostinského Rimavská Sobota
2. Nôta Lukáš, ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota
3. Orosz Ágnes, ZŠ Mihálya Tompu, Rimavská Sobota
 

Kategória P8
1. Šmidt Jakub, Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota
2. – 3. Lukács Peter, ZŠ Mihálya Tompu, Rimavská Sobota
2 .- 3. Miháľ Filip, Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota

 

Matematická pytagoriáda

Zdroj: PaedDr. Dana Spišáková, CVČ Relax
 


 
 

Oficiálna stránka mesta na popredných miestach v rebríčku čítanosti

Podľa štatistických údajov monitoringu NAJ.sk sa čítanosť našej oficiálnej stránky mesta Rimavská Sobota (www.rimavskasobota.sk) výrazne zlepšila. Kým v minulosti mala dennú čítanosť vyše 300 návštev, v súčasnosti je ich počet 2,5-násobný.

Priemerne sa jej denná čítanosť pohybuje od 600 do 890 návštev. V TOP rebríčku sekcie Oficiálne stránky miest a obcí NAJ.sk je www.rimavskasobota na popredných miestach, v prvej päťke. Väčšinou sa umiestňuje na 3. a 4. mieste. Pred ňou je Mesto Banská Bystrica a Mesto Trenčín. K výraznému zlepšeniu čítanosti prispelo prinášanie aktuálnych spravodajských materiálov a oznamov.

mesto Rimavská Sobota

Autor: Marta Kanalová, foto: Attila Gecse
 


 
 

Lukostrelci z LK Bašta na súťaži Marcové zmeranie síl 2014

Lukostrelecký klub Vitalitás SE z maďarského Balassagyarmatu zorganizoval 15.marca
svoje prvé jarné lukostrelecké preteky pod názvom Marcové zmeranie síl. Cieľom týchto pretekov bolo to, aby si lukostrelci vyskúšali svoju šikovnosť pri streľbe na ciele za takých podmienok aké mali naši predkovia. Za rôznych terénnych podmienok bolo rozmiestnených 5 ks 2D a 1 ks 3D cieľov na vzdialenosť od 45 do 165 metrov, pričom výškový rozdiel medzi rozmiestnenými cieľmi bol 25 metrov v troch kolách so siedmimi šípmi. Ústupovú súťaž kvôli poveternostný podmienkam organizátor odvolal.

Lukostrelecký klub Bašta z Rimavskej Soboty mal na týchto pretekoch dvoch svojich členov Tibora Lévayho st. a Daniela Beníka. Tibor Lévay st. nastrieľal 211 bodov, najviac na trati. Daniel Beník bol so svojimi 186 bodmi tretí najlepší. Obom srdečne gratulujeme.
Za podporu ďakujeme sponzorom: Vercajch Centrum Zvolen, Gobako Košice, MIVE pekáreň Hnúšťa, Mestský úrad Rimavská Sobota.


lukostrelecká súťaž

lukostrelcká súťaž

Tibor Lévay st.

Zdroj: Tibor Lévay st.


 
 

Prvé kolo prezidentských volieb máme za sebou

V sobotu, 15. marca prebehlo prvé kolo prezidentských volieb. Volebná účasť na Slovensku bola 43,40 %.  Prvý skončil Robert Fico (SMER-SD), ktorý získal 531 919 hlasov (28%), za ním bol s počtom hlasov 455 996 (24,0 %) Andrej Kiska, ktorý kandidoval ako nezávislý. Nakoľko ani jeden z nich nedosiahol vyše 50% hlasov, o novej hlave štátu sa rozhodne v druhom kole volieb, ktoré bude 29. marca.


V obvode Rimavská Sobota, ktorý zahŕňa okresy Rimavská Sobota a Revúca, v 217 volebných okrskoch, bola volebná účasť 33,31 %. Na prvom mieste bol R. Fico s počtom hlasov 8 640 (27,7%). Druhý bol G. Bárdos, ktorý získal 6 567 hlasov (21,1%) a tretí A. Kiska, ktorého volilo 5 929 (19,0%) oprávnených voličov. Rimavskosobotskému primátorovi a župnému poslancovi J. Šimkovi dalo hlas 2 086 voličov (6,7%). Celkovo v rámci Slovenska získal 4 674 hlasov (0,2 %).

V okrese Rimavská Sobota bola volebná účasť 34,06%. K urnám prišlo 21 679 voličov, platných hlasov odovzadných pre kandidátov bolo 21 423. Prvý bol Bárdos (5 183 hlasov-24,19%), druhý Fico (5 094 hlasov-23,77%) a tretí Kiska (3 815 hlasov-17,80%). J. Šimkovi dalo hlas 1 924 voličov (8,98%).

V meste Rimavská Sobota dosiahla volebná účasť 35,24%, k volebným urnám prišlo 6661 voličov, platných hlasov odovzdaných pre kandidátov bolo 6620. Na prvom mieste bol Kiska s počtom hlasov 1 562 (23,59%), na druhom Fico s počtom hlasov 1 391 (21,01 %) a na treťom Procházka s počtom hlasov 887 (13,39 %). Za ním skončili Bárdos (845 hlasov), Kňažko (783 hlasov) a Šimko (776 hlasov). Najvyššia volebná účasť za obvod bola v Sútore, dosiahla 94,72 %. Najviac hlasov tam získal Jozef Šimko, ktorého volilo 287 občanov. Fica volili štrnásti a po jednom hlase získali Bárdos, Kiska, Kňažko a Procházka.

Ako nás informoval predseda Obvodnej volebnej komisie v Rimavskej Sobote Viliam Vaš, tak 1.kolo volieb do funkcie prezidenta SR prebiehalo plynule a bez rušivých vplyvov.

prezidentské voľby

prezidentské voľby

prezidentské voľby

Autor: Marta Kanalová, foto: Ján Juhász

 


 
 

Ekonomicko – manažérska olympiáda

V tomto školskom roku sa Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote zapojila do projektu, ktorý na Slovensku uskutočňuje Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne a ktorý umožňuje žiakom tretích ročníkov zúčastniť sa Ekonomicko – manažérskej olympiády.
Dňa 11. marca absolvovalo 13 žiakov test v testovacom prostredí LMS Moodle. V teste boli otázky z oblasti matematiky, logiky, anglického jazyka, ekonomiky, manažmentu, marketingu a všeobecného prehľadu.

Dôvodom pre zapojenie sa do olympiády bola možnosť, aby sa študenti dostali na uvedenú vysokú školu v nasledujúcom školskom roku bez prijímacích skúšok. Jedinou podmienkou je dostať sa medzi najlepších účastníkov olympiády. Našim tretiakom želám, aby sa po vyhodnotení testov dostali do užšieho výberu a tak urobili prvý krok ku svojej úspešnej kariére.
 

ekonomicko-manažérska olympiáda

Autor: J. Bottová


 
 

Predstavenie Baby na palube pobavilo

Okolo sto ľudí prišlo v sobotu, 8. marca do rimavskosobotského domu kultúry na divadelné predstavenie Baby na palube. Divadelná takmer reality show s Oľgou Belešovou a Zuzanou Martinkovou zaujala a veľmi pobavila.


Dve skvelé herečky hrali štyri super baby. Komediálne predstavenie bolo o svete mamičiek „na materskej“. Hra Baby na palube je smiechom cez slzy, takže je to niečo, čo odlišuje predstavenie od väčšiny iných humorných Oľginých hier, nejde tu iba o satiru, ale vtip si hra zachováva. Ide však o to, kto sa na čom smeje. Či už je to „Mončiči“ v zelených „elasťákoch“ so svojou rodinnou tragédiou, alebo Blanka s hranou láskou ku svojej tete. Na druhej strane stojí psychologička Ingrid s dieťaťom zo skúmavky a túžbou po živote vo dvojici nútená spraviť kompromis, ako aj Alica, herečka žijúca v Kanade, hľadajúca na Slovensku prácu v šoubiznise.

Dramaturgicky a režijne na hre s dievčatami pracovala Darina Abrahámová a autorsky sa na nej podieľali Oľga Belešová, Zuzana Martinková - Znášiková a Michaela Štefankovičová. Pieskoviskové rozhovory tak nadobúdajú realistický rozmer, ktorý sprevádza denne nejedného z nás.
 

predstavenie Baby na palube

 

predstavenie Baby na palube

predstavenie Baby na palube

predstavenie Baby na palube

Autor: Marta Kanalová, foto: Attila Gecse
 


 
 

Medzinárodný hokejový turnaj amatérov o putovný Pohár primátora mesta

Na zimnom štadióne sa 8. marca konal II. ročník Medzinárodného hokejového turnaja amatérov o putovný Pohár primátora mesta Jozefa Šimka. Otvoril ho viceprimátor Ladislav Rigó.

Turnaj mal vysokú športovú a spoločenskú úroveň. Mužstvá bojovali, čo im sily stačili. Na zápasoch sa zúčastnilo aj množstvo fanúšikov, ktorí videli hodnotný hokej. Účastníkmi turnaja boli: skupina A: Rimavská Sobota, Brezno, Žiar nad Hronom, skupina B: Prievidza, Poprad, Krakow (Poľsko).

Výsledky: Rimavská Sobota-Brezno 2:3, Prievidza-Poprad 6:3, Rimavská Sobota-Žiar nad Hronom 4:1, Prievidza-Krakow 4:3, Brezno-Žiar nad Hronom 7:5, Poprad-Krakow 16:3, zápas o 5. miesto: Žiar nad Hronom-Krakow 10:0, zápas o 3. miesto: Rimavská Sobota-Poprad 13:1, zápas o 1. miesto: Prievidza-Brezno 3:2.

Prvé miesto a putovný Pohár primátora mesta, ako aj pohár za umiestnenie s diplomom získalo mužstvo z Prievidze, druhé miesto si vybojovali hokejisti z Brezna a tretia skončila Rimavská Sobota. Na štvrtej priečke sa umiestnil Poprad, na piatej Žiar nad Hronom a na šiestej Krakow (Poľsko). Najlepším brankárom sa stal Marek Talár z Prievidze, najlepším obrancom Jozef Oštrom ml. z Rimavskej Soboty a najproduktívnejším hráčom Marian Bauer z Brezna.

medzinárodný hokejový turnaj amatérov

víťazi medzinárodného hokejového trunaja amatérov

Autor: Jozef Oštrom st., foto: Attila Gecse


 
 

Džudisti z Lokomotívy na turnaji Olympijských nádejí v Rimavskej Sobote

Džudisti z Lokomotívy sa 8. marca zúčastnili turnaja Olympijských nádejí v Rimavskej Sobote v telocvični TJ Mladosť. Je to už XIX. ročník a 2. kolo. Tento turnaj je organizovaný hlavne pre najmladších a začínajúcich džudistov v kraji Banská Bystrica. V telocvični na Športovej ulici sa stretli džudisti z 8 oddielov Banskobystrického kraja (Lokomotíva RS, Mladosť RS, Junior Lučenec. Katsudo Lučenec, UMB BB, Dukla BB, Budokan Zvolen a Judo Hrachovo) a jeden oddiel zo susedného maďarského mesta Salgótarján. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 95 súťažiacich, z oddielu TJ Mladosť ich bolo deväť.


Zlatú medailu získali: Petrovský Daniel v kat. do 24 kg super mini žiakov, Gažiová Natália v kat. do 24 kg mini žiačok, Koóš Lukáš v kat. do 30 kg mini žiakov, Banský Matej v kat. do 60 kg mini žiakov. Striebornú medailu si vybojovali: Danyi Ladislav v kat. do 50 kg mini žiakov, Tonhajzerová Nina v kat. do 42 kg mini žiačok a Medeová Natália v kat. do 32 kg mladšie žiačky. Bronzové umiestnenia získali: Foszlányi Dávid v kat. do 27 kg mini žiakov a Trímaj Ján v kat. do 50 kg mini žiakov. Piate miesto obsadil Petrovský Miroslav v akt. do 38 kg mini žiakov.

Na súťaži sprevádzal džudistov tréner Antal. Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme firme TONI s.r.o. (požiarna ochrana)- p. Igor Tonhajzer a ZŠ Š.M.Daxnera na Sídlisku Západ.

 

Na snímke zľava Koóš, Medeová, Petrovský M., Tonhajzerová, Gažiová, Danyi, Banský, Foszlányi.

Autor: Antal Ľubomír, predseda Lokomotíva Judo RS
 


 
 

Gymnazistky z Hnúšte opätovne s titulom Školský majster Slovenska v bedmintone

V dňoch 6.-7.februára a 13.-14.februára v športovej hale Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch bojovali o titul Majstra Slovenska žiaci a žiačky základných a stredných škôl. Banskobystrický kraj po víťazstve v krajskom kole vo všetkých štyroch kategóriách reprezentovali žiaci a žiačky Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti: Kristína Žeravá, Monika Hrušková, Dárius Bálint, Martin Vrbinský, Nikoleta Bálintová, Renata Surová, Richard Šmatlák a Vladan Pevný.


V kategórii žiačok sa víťazkami stali žiačky Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti, keď vo finále zdolali tím ZŠ Abovská Košice. V kategórii žiakov hnúšťanskí chlapci obsadili konečné 2.miesto po prehre s družstvom bedmintonistov z Trenčína.


V kategórii žiačky stredných škôl hnúšťanské dievčatá postúpili z druhého miesta v skupine a po víťazstve nad Prešovom obsadili konečné 3.miesto. Kategória žiakov stredných škôl mala veľmi silnú konkurenciu a chlapci z Hnúšte obsadili konečné 5.miesto.


Študenti z malého mesta Hnúšťa po ťažkej tréningovej práci zúročili svoje snaženie a obsadili prvé, druhé, tretie a piate miesto spomedzi všetkých základných a stredných škôl na Slovensku. Nadviazali tak na úspechy z rokov 2008 a 2010, keď Slovensko reprezentovali na Majstrovstvách sveta školských družstiev v španielskej Menorke a bulharskej Sofii. Dokázali tak, že sú nielen vynikajúci žiaci, ale aj úspešní športovci.


Vďaka patrí aj riaditeľke školy PhDr. Margite Féderovej a trénerom, ktorí značnou mierou prispeli k úspechu mladých bedmintonistov: p. Ivanovi Majorskému, Mgr. Štefanovi Rebovi a Mgr. Miroslave Pevnej.

 

víťazi bedmintonového turnaja

víťazi bedmintonového turnaja

Zdroj: Mgr. M. Pevná, vedúca Bedmintonového klubu pri GMH v Hnúšti

 


 
 

Tvorivé dielne: Pletenie košíkov z pedigu, enkaustika

Vo štvrtok, 6. marca boli pre verejnosť v priestoroch Gemersko-malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote uskutočnené tvorivé dielne. Prvotne malo ísť o jednu tvorivú dielňu, ktorej zámerom bolo pletenie košíkov z pedigu. Pedig je prírodný materiál, ktorý patrí spolu s vŕbou k najpoužívanejším surovinám na pletenie košíkov.

Drevo má veľmi svetlú farbu, podobnú lipovému drevu. Používa sa na výrobu nábytkov, košíkov, dokonca aj k výrobe hudobných nástrojov, či bičov. Pred pletením je potrebné ho namočiť, čím sa stane ohybným.

Vzhľadom na to, že pletenie košíkov je pomerne náročné, pripravili sme tvorivú dielňu aj pre mladších záujemcov. Išlo o maľovanie voskom, odborne enkaustiku. Musíme zhodnotiť, že tvorivé dielne sa stretli s pozitívnymi ohlasmi u detí aj dospelých. Boli sme veľmi milo prekvapení, že nielen dospelí, ale aj mladší účastníci si uplietli krásne pedigové košíky.

Na začiatok apríla pripravujeme veľkonočné tvorivé dielne, kde sa účastníci budú môcť naučiť vyrábať veľkonočné vajíčka formou falošného patchworku. O dátume tvorivých dielní Vás budeme informovať včas. Už teraz sa tešíme na Vašu účasť.

Ing. Magdaléna Kantorová,
Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote

Foto: Attila Gecse

pletenie košíkov 

enkaustika


 
 

Žiačky Obchodnej akadémie- Kereskedelmi Akadémia na praxi v zahraničí

Ako žíačky 3. ročníka Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote sme sa pod pedagogickým dozorom PhDr. A. Vaculčiakovej zúčastnili dvojtýždňovej praxe vo firme LKW Walter vo Wiener Neudorf.


Firma LKW Walter bola založená v roku 1924 a v súčasnosti patrí k TOP 100 podnikom v Rakúsku. Zaoberá sa transportom tovaru v rámci celej Európy a časti Ázie. Je to úspešná rodinná firma, ktorá má cca. 1 400 zamestnancov z rôznych krajín Európy a ktorá sa rozrastá i v tomto čase, keď v mnohých iných dochádza k racionalizácii, resp. i zániku.


 Firma LKW WalterDňa 16. februára sme docestovali vlakom do Viedne a ubytovali sa v hoteli Kolbeck, ktorý sa nachádza takmer v centre mesta. Do práce vo Wiener Neudorf sme cestovali firemným autobusom z hlavnej stanice Südtiroler Platz a späť (keďže sme pracovali menej ako kmeňoví zamestnanci) kombinovane: firemným autom, električkou, rýchlodráhou, ale najmä metrom, ktoré sa stalo pre nás hlavným dopravným prostriedkom po meste.


Prvý deň nás vo firme privítali pracovníci personálneho oddelenia pán Gass a pani Schmidt. Následne nás zaviedli na ďalšie oddelenia, kde nás predstavili naším trénerkám, pod vedením ktorých sme pracovali: kontrolovali faktúry a vypĺňali, kopírovali a skenovali rôzne dokumenty, triedili poštu… Mimochodom, samotné triedenie došlej pošty zaberie denne desiatim zamestnancom 1 až 1,5 hodiny. Pracovali sme na maďarsko-talianskom a poľskom oddelení. Využívali sme jazyk slovenský, maďarský, český, ale hlavne nemecký, ktorý je hlavným dorozumievacím jazykom vo firme. Bolo zaujímavé sledovať, ako tento veľký kolos funguje, ako každý pozná svoje miesto, svoju prácu, ako je všetko precízne naplánované a všetko ide na 100%.


Vo voľnom čase sme si s pani Vaculčiakovou pozreli veľa pamätihodností a pozoruhodností Viedne. Najväčší dojem na nás spravil Dóm sv. Štefana (Stephansdom). Navštívili sme komplex budov zimného sídla Habsburgovcov – Hofburg, kde sme si pozreli Sisi Museum, Kaiserappartements (cisárske apartmány) a Silberkammer (stolovanie cisárskej rodiny). Pozreli sme si tiež expozície v Naturhistorisches Museum, múzeum moderného umenia Mumok, navštívili veľkolepý kostol Karlskirche. Prehliadku historických pamätihodností sme zavŕšili okružnou jazdou historickým centrom Viedne.


Okrem histórickej Viedne sme spoznávali i tú súčasnú: boli sme v UNO-City, navštívili filmové predstavenie, Hundertwasserhaus, boli sme sa korčuľovať pred nádherne vysvietenou radnicou s úžasnou atmosférou. Videli sme veľkolepú prípravu na tradičný viedenský bál v opere, ktorý sa konal pre nás nezvyčajne vo štvrtok. Mali sme možnosť navštíviť aj najstaršiu zologickú záhradu na svete, ktorá sa nachádza v Schönbrune – letnom sídle Habsburgovcov. Poprechádzali sme sa v Donauparku a výťahom vyviezli na Donauturm, kde sme si z výšky 150 metrov vychutnali pohľad na celé mesto a ním pretekajúci Dunaj.


Posledný deň sme strávili prechádzkou po nákupných centrách a nakupovaním suvenírov. Tieto 2 týždne hodnotíme ako pozitívnu skúsenosť, ktorá nás veľa naučila, dala nám veľa do života, a ktorú by sme dopriali aj ostatným spolužiakom.


Eva Gabriela Medveďová, Simona Erdödiová, III.S trieda

 

Eva Gabriela Medveďová, Simona Erdödiová, pán Gass a pani Schmidt  


 
 

Hrali skvelú komédiu Láááska

V prvú marcovú sobotu sa v divadelnej sále rimavskosobotského domu kultúry hrala komédia Láááska. Na predstavenie prišlo okolo 350 ľudí. V skvelej komédii v réžii Michala Spišáka sa predstavili herci Martin Mňahončák, Marek Majeský a Lenka Barilíková.


A o čom je komédia Láááska ? Most. Miesto, z ktorého ľudia mávajú nutkanie skočiť a ukončiť tak svoje trápenie. Na jednom z nich dochádza k stretnutiu dvoch mužov – úspešného, spokojného – Milta a večne nešťastného smoliara - Harryho, chystajúceho sa práve skoncovať so životom. Z ich náhodného stretnutia sa rozvinie komický dialóg o úspechu, kariére, šťastí a naopak nešťastí a smole. A samozrejme o láske. Veď keď nič iné, tak je to láska, ktorá nás dokáže udržať pri živote.

Zdroj: MsKS Rimavská Sobota, foto: Attila Gecse

divadelné predstavenie Láááska
 

divadelné predstavenie Láááska

divadelné predstavenie Láááska


 
 

MŠ-Óvoda Slniečko na Ul. Rybárskej má vďaka Národnému projektu asistenta učiteľa

Materská škola-Óvoda Slniečko na Ul. Rybárskej v Rimavskej Sobote sa od septembra minulého roka zapojila do Národného projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy. Jeho realizátorom je Metodicko-pedagogické centrum. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

„Sme radi, že naša materská škola môže vďaka tomuto projektu zamestnávať asistenta učiteľa, ktorý je veľkou pomocou pri výchove a vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného a rómskeho prostredia,“ povedala riaditeľka Materskej školy-Óvoda Slniečko na Ul. Rybárskej Judita Makšiová.

Materské školy, zapojené do tohto Národného projektu okrem asistenta učiteľa získajú aj možnosť realizácie výletov, exkurzií a škôl v prírode pre všetky deti zo zapojených materských škôl, interaktívnu tabuľu na zatraktívnenie výchovy a vzdelávania, ako aj na uľahčenie procesu učenia a materiálne vybavenie podľa individuálnych preferencií materskej školy (napr. hygienické potreby, športové potreby, pomôcky pre umeleckú činnosť, externé pomôcky pre školské dvory a pod.).

Autor: Marta Kanalová

 


 
 

Fašiangy sa krátia 2014

S fašiangovým obdobím sa 28. februára prišli do Rimavskej Soboty rozlúčiť členovia detských folklórnych súborov Lieskovček z Rimavskej Soboty a Mladosť z Klenovca, folklórneho súboru Rimavan z Rimavskej Soboty, heligonkári folklórneho súboru Vepor z Klenovca, členovia klubov ETNOHIS I. a ETNOHIS II. a žiaci zo ZŠ Petra Kellnera Hostinského, deti z MŠ na Daxnerovej ulici a členovia MO Matice Slovenskej z Rimavskej Soboty.

Fašiangujúci, oblečení v tradičných ľudových maskách a ľudových krojoch, spríjemnili občanom mesta piatkové popoludnie veselými fašiangovými pochôdzkami, po ktorých nasledoval kultúrny program na Hlavnom námestí. Po programe bolo pre účinkujúcich pripravené malé pohostenie v Mestskom kultúrnom stredisku, kde sa fašiangujúci pohostili vynikajúcimi fašiangovými šiškami. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Spojenej škole z Rimavskej Soboty, ktorá sa podieľala pri ich výrobe, najmä p. riaditeľovi Ing. Karolovi Kisantalovi a p. Marte Priatkovej.

fašiangy v meste

Neodmysliteľnou súčasťou podujatia bolo aj vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Fašiangy na Gemeri a Malohonte 2014“, ktoré sa konalo v priestoroch knižnice Mateja Hrebendu. Sme veľmi radi, že aj tento rok sa do súťaže zapojilo mnoho žiakov zo základných škôl a základných umeleckých škôl z regiónu Gemera-Malohontu.

Ocenené boli práce týchto autorov:

I. kategória – 1. – 4. ročník
1. miesto ZOJA JURČIAKOVÁ
Základná škola Dr. Clementisa, Tisovec
2. miesto NIKOLA BALOGOVÁ
Základná škola Hodejov
3. miesto BETTINA KÁRÁSZOVÁ
Základná škola F. Kazinczyho s VJM, Tornaľa
Cena za kreativitu:
PATRIK ŠAGÚL
Základná škola Klokočova, Hnúšťa
MATÚŠ HURAJT
Základná škola Klokočova, Hnúšťa
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA RIMAVSKÁ SOBOTA

II. kategória – 5. – 9. ročník
KRESBA:
1. miesto DIEGO ŠIMON
Základná škola s VJM, Jesenské
2. miesto NINA VASOVÁ
Základná škola Dr. Clementisa, Tisovec
3. miesto NIKOLAS GREGOR
Základná škola Sirk
PRIESTOROVÉ PRÁCE:
1. miesto BEÁTA RUŽIČKOVÁ
Základná škola Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota
2. miesto SVETLANA PLEŠKOVÁ
Reedukačné centrum Čerenčany
3. miesto ALEXANDRA JONÁŠOVÁ
Základná škola Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota
Cena za kreativitu:
ROMANA RONČÁKOVÁ
Základná škola Dr. Clementisa, Tisovec
LEA KOVÁCSOVÁ
Základná škola Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota

III. kategória – ZUŠ

1. – 4. ročník
1. miesto MATÚŠ VÁCLAVÍK
ZUŠ Rimavská Sobota
2. miesto PATRÍCIA DANKOVÁ
ZUŠ Tisovec
3. miesto MÁRK ANTAL
ZUŠ Rimavská Sobota
Cena za kreativitu:
LÍVIA PIVNÍKOVÁ
ZUŠ Rimavská Sobota
ANDREA GÁLIKOVÁ
ZUŠ Rimavská Sobota
EMKA ZAGYOVÁ
ZUŠ Rimavská Sobota

5. – 9. ročník
1. miesto ZUZANA ŽÍROŠOVÁ
ZUŠ Rimavská Sobota
2. miesto BIBIANA AZIMIOVÁ
ZUŠ Rimavská Sobota
3. miesto TRISTAN ONDREJ CMORIK
ZUŠ Rimavská Sobota
Cena za kreativitu:
SIMONA BÁLINTOVÁ
ZUŠ Rimavská Sobota
KRISTÍNA KVETKOVÁ
ZUŠ Tisovec
PETRA URBANOVÁ
ZUŠ Rimavská Sobota

Organizátormi podujatia boli Gemersko-malohontské osvetové stredisko, CVČ Relax a Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote.

Ing. Magdaléna Kantorová,Gemersko-malohontské osvetové stredisko

Foto: Marta Kanalová

fašiangy v meste 

fašiangy v meste


 
 

Džudisti z Lokomotívy na Grand Prix v Banskej Bystrici

Džudisti z Lokomotívy sa v prvý marcový deň zúčastnili 1. ročníka Grand Prix v Banskej Bystrici. Najväčší zážitok pre všetkých zúčastnených džudistov bola Olympijská víťazka v biatlone Nasťa Kuzminová, ktorá zahájila túto medzinárodnú súťaž.

V športovej hale na Štiavničkách sa stretlo 204 džudistov štyroch štátov, a to Ukrajiny, Maďarska, Čiech a Slovenska. Z nášho oddielu Lokomotíva sa súťaže zúčastnilo deväť detí.

Prvé miesto a zlatú medailu získala: Gažiová Natália v kat. do 24 kg mini žiačok. Bronzové umiestnenia si vybojovali: Tonhajzerová Nina v kat. do 46 kg mini žiačok a Danyi Ladislav v kat. nad 46 kg mini žiakov.

Piate miesta obsadili: Koóš Lukáš v kat. do 32 kg mini žiakov a Petrovský Miroslav v kat. do 41 kg mini žiakov. Siedme miesto obsadil Trímaj Ján a Banský Matej v kat. do + 46 mini žiakov. A deviate miesta získali Foszlányi Dávid v kat. do 32 kg a Petrovský Daniel v kat. do 27 kg obaja v mini žiakoch.

Na súťaži našich džudistov sprevádzali tréneri Antal a Réti. Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme firme TONI s.r.o. (požiarna ochrana) p. Igor Tonhajzer a ZŠ Š.M.Daxnera na sídlisku Západ.

Antal Ľubomír, predseda Lokomotíva Judo RS
 

Na snímke zľava hore: Gažiová, Foszlányi, Danyi,dole:Tonhajzerová, Koóš, Trímaj, Banský 


 
 

Najúspešnejší športovci roka 2013

Vo štvrtok, 27. februára v rimavskosobotskom dome kultúry vyhodnotili najúspešnejších športovcov OZTK za rok 2013 okresov Rimavská Sobota Revúca. 48. ročník podujatia organizovali Okresné združenie telesnej kultúry, Banskobystrický samosprávny kraj a Mesto Rimavská Sobota. V úvode sa prítomným prihovorili rimavskosobotský primátor a poslanec BBSK Jozef Šimko, prednosta okresného úradu Pavel Struhár a predseda OZTK Dezider Balajthy.


V kategórii žiakov získal prvé miesto Libor Mladší z Klubu biatlonu Magnezit Revúca- Revúcka Lehota, druhé Jakub Husár z Plaveckého klubu Rimavská Sobota a tretie Radoslav Šiminský zo zápasníckeho oddielu Lokomotíva Rimavská Sobota. V kategórii technické športové činnosti sa na prvom mieste umiestnili tanečníci Tomáš Baka a Orsolya Farkasová z TK Impulz pri OZ Sorima, na druhom Alexander Szabó z Arsenal Schooting Clubu Rimavská Sobota a na treťom Tibor Figei zo Športovo-streleckého združenia Magnum Rimavská Sobota.


V kategórii dorastu bol na prvom mieste džudista Richard Útis z TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota, na druhom bedmintonista Richard Šmatlák z TJ Družstevník Klenovec a na treťom Roman Knapp z okresného zväzu viacbojov všestrannosti Rimavská Sobota, ktorého trénuje Ján Barto. V kategórii dospelých získal prvé miesto Viktor Ando z Klubu slovenských turistov mesta Rimavská Sobota, druhé Ján Kilík z Nohejbalového klubu Revúca a tretie Michal Radnóti zo Zápasníckeho oddielu Lokomotíva Rimavská Sobota. V kategórii kolektívy sa na prvom mieste umiestnilo žiacke futbalové mužstvo MŠK Rimavská Sobota, na druhom Plavecký klub Rimavská Sobota a na treťom žiacke družstvo Nohejbalového klubu Revúca.

Oblastný futbalový zväz Rimavská Sobota ocenil ako najlepšieho hráča v súťažnom ročníku 2012/2013 Miroslava Iványiho, ktorý bol najlepším strelcom FK Ožďany. Ako najlepšieho brankára vyhodnotili Loránta Pregiho z FK Ožďany. Ocenení boli aj funkcionári ObFZ za dlhoročnú prácu pre rozvoj športu Ján Forgon a Gejza Tóth. Ocenenia Okresného združenia telesnej kultúry Rimavská Sobota (OZTK) za prácu, vynaložené úsilie a vytrvalosť pre rozvoj športu v našom regióne získali aktívny člen Asociácie športov a turizmu Zoltán Borbáš, dlhoročný funkcionár OZTK Štefan Szántó a dlhoročný funkcionár športu vo futbale, predseda stolnotenisového zväzu Ladislav Slanec. Ocenenie OZTK si prevzal rimavskosobotský primátor a poslanec BBSK Jozef Šimko ako podporovateľ športu v meste. Slávnostný podvečer kultúrnym programom spestrili CVČ Relax, Tanečný klub Impulz, tanečný pár Baka a Farkasová, folklórny súbor Rimavan a Nadira s havajskými tancami.

Autor: Marta Kanalová, foto: Attila Gecse

Ocenení športovci v kategórii dospelých 

 Ocenení funkcionári OZTK

Oceňovanie najlepších športovcov


 
 

Žiak ZŠ Š. M. Daxnera postupuje na celoslovenské kolo v olympiáde v nemeckom jazyku

Ladislav Horváth, žiak 9.A triedy Základnej školy Štefana Marka Daxnera v Rimavskej Sobo-te, obsadil v januári v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku 1.miesto. Postúpil na krajské kolo, ktoré sa konalo 13. februára v Banskej Bystrici.

Aj tam sa mu darilo výborne a v konkurencii víťazov všetkých okresov Banskobystrického kraja vyšiel ako absolútny víťaz. Laco získal 99 bodov ( zo 100 možných), a tak si zabezpečil prvenstvo aj v krajskom kole. Postupuje do celoslovenského kola, ktoré ho čaká 24. marca v Bratislave. Všetci mu držíme palce a už teraz sme hrdí na neho a jeho úspechy. Laco sa ve-nuje nemčine od malička - rád sleduje nemecké televízne programy, na hodinách nemeckého jazyka je aktívny. Navyše, aj jeho jazykový talent je nepopierateľný. Držíme palce, Laco!

ZŠ Š. M. Daxnera, Ul. Dr. V. Clementisa

Ladislav Horváth
 


 
 

Zamestnankyňa tunajšej pobočky Sociálnej poisťovne získala rezortné vyznamenanie

Zamestnankyňa rimavskosobotskej pobočky Sociálnej poisťovne Bc. Alena Žibritová, vedúca oddelenia poistného, si v priestoroch divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave prevzala z rúk ministra práce sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera rezortné vyznamenanie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti sociálneho poistenia.


Bc. Alena Žibritová prakticky celý svoj profesionálny život zasvätila Sociálnej poisťovni a jej právnym predchodcom. Rokmi získané odborné vedomosti ako i skúsenosti z praxe využíva v každodennom vysokom pracovnom nasadení. Sústavnou edukačnou činnosťou sa neúnavne zasadzuje najmä o pozitívne právne vedomie a disciplínu poistencov. Je uznávanou lektorkou pre oblasť sociálneho poistenia v našom regióne.


„Jej príkladný proklientsky prístup pramení z jej prirodzenej empatie a charizmy, ktorá ju sprevádza aj v civilnom živote. Oplýva mimoriadnou schopnosťou konštruktívneho myslenia a riešenia vo vzájomných súvislostiach a dopadoch pre celú pobočku. Jej vysoká profesionalita, kolegialita, manažérske zručnosti a ľudskosť sú základom prirodzenej autority a upevňovania dôvery verejnosti voči Sociálnej poisťovni. Iste môžeme byť všetci právom hrdí na aj takúto dôstojnú prezentáciu našej pobočky, nášho mesta a okresu,“ uviedla riaditeľka pobočky Sociálnej poisťovne Rimavská Sobota JUDr. Zuzana Kederová.


Bc. Alena Žibritová

Foto: Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota


 

 


 
 

Žiak Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia úspešný vo WORDPROCESSINGu

Hneď po jarných prázdninách sme sa dozvedeli výsledky súťažnej disciplíny WORDPROCESSING – profesionálne spracovanie informácií. Táto disciplína bola súčasťou 48. ročníka krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači, ktoré sa konalo na Obchodnej akadémii v Detve 6. februára.


Práce súťažiacich žiakov boli opravované celoslovenskou komisiou. Potešujúcou informáciou pre nás je, že náš žiak Michal Ďuriška z III. S triedy sa vlani umiestnil na 2. mieste a v tomto ročníku súťaže obsadil krásne 1. miesto. Vďaka patrí aj Ing. Izabele Belicovej, ktorá sa intenzívne venovala príprave žiakov na túto súťaž.


Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota

Mcihal Ďuriška a Mgr. Izabela Belicová

Michal Ďuriška
 


 
 

Naši plavci úspešní na Veľkej cene mesta Humenné

Uplynulý víkend sa v Humennom konali medzinárodné plavecké preteky 14. ročník Veľkej ceny mesta Humenné. O kvalite pretekov svedčí ich obsadenosť, keď tohto ročníka sa záčastnili plavecké kluby z Bieloruska, Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Srbska a slovenské plavecké kluby.

Spolu bolo asi 24 klubov. Celkovo sa pretekov zúčastnilo 301 plavcov, ktorí absolvovali spolu 1340 skokov do vody. Z Rimavskej Soboty sa súťaže zúčastnili 8 plavci, ktorí sa na preteky presunuli priamo z týždňového sústredenia v Poprade, kde ladili formu na nadchádzajúcu sezónu. Napriek tomu, že mali za sebou dvoj a trojfázové tréningy, medzi zahraničnou konkurenciou sa nestratili a domov doniesli spolu 23 medailí.

O medailové umiestnenie sa postarali Linda Skruteková (4 zlaté), Sofia Klementová (3 zlaté -2 strieborné), Kristína Horváthová (2 x zlato, 1 x striebro), Jakub Husár (2 x zlato, 1 striebro a 1 bronz), Juraj Husár (1 striebro a 1 bronz), Kristína Repková (1 zlato a 3 x bronz) a Tijana Faketeová (1 striebro).

Kvalitu prípravy môžu naši plavci po dlhej dobe potvrdiť aj na domácej vode, 15. a 16. marca 2014 sa v Krytej plavárni v Rimavskej Sobote uskutoční 3.ročník medzinárodných plaveckých pretekov o Pohár priateľstva 2014, na ktorý srdečne pozývame všetkých priaznivcov plávania.

Tento ročník pretekov je súčasťou Slovenského pohára, kde je zaradených len 5 pretekov z celého Slovenska. V súčastnosti je na tieto domáce preteky už nahlásených vyše 350 domácich a zahraničných plavcov, čo je dobrý predpoklad kvalitných plaveckých pretekov.

Ing. Klement, PK RS

plavecké preteky 

plavci PK RS na stupňoch víťazov


 
 

Zo zasadnutia poslancov mestského zastupiteľstva

V bývalom župnom dome sa v utorok, 25. februára konalo zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote. V úvode sa rokovalo o správe o činnosti mestskej polície v uplynulom roku. Materiál predkladal náčelník Peter Berecz. Poslanci konštatovali, že polícia je stabilná, ale má mnoho rezerv, vrátane personálnej, technickej a organizačnej poddimenzovanosti. Vzali na vedomie správu o činnosti mestskej polície v roku 2013. Prijali aj nasledovné uznesenie: Výnos dane za psov poskytnúť v celej výške na sanovanie nákladov mesta spojených s údržbou verejných priestranstiev po psoch, umiestnením zberných nádob na exkrementy a ich pravidelnou údržbou a z nákladov na psov stratených a túlavých, za odchyt, dočasné umiestnenie a nevyhnutnú starostlivosť o týchto psov. Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo aj na tom, aby mesto vyčlenilo financie na výmenu dvoch opotrebovaných kamier na Hlavnom námestí.


V rámci majetkovoprávnych otázok sa rokovalo aj o žiadosti Okresného úradu, resp. Ministerstva vnútra SR o zníženie výšky prenájmu nebytových priestorov v župnom dome. Poslanecký zbor schválil zníženie výšky odplaty za podnájom o 30 % za všetky kancelárske priestory a úhradu prevádzkových nákladov v plnej výške od 1.4. do 31.12. 2014.

Zástupcovia občanov vzali na vedomie aj správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, ako aj kontrolu plnenia uznesení MsR a MsZ za druhý polrok 2013. Zároveň schválili, že v marci sa v rámci riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva uskutoční Valné zhromaždenie MsBS s cieľom zosúladiť riadenie tejto organizácie so súčasnou legislatívou. Poslanecký zbor schválil aj prvých dvanástich prísediacich pre Okresný súd v Rimavskej Sobote na volebné obdobie 2014-2018. Ďalších osemnástich nominantov majú na najbližšie rokovanie predložiť poslanecké kluby. Prísediacimi pre okresný súd sa stali: Ing. Elena Kľúčovská, Mária Trochová, Mária Vörösová, Mária Mandzáková, JUDr. Tatiana Halászová, PaedDr. Božena Gecková, Mgr. Viliam Vidinský, Ilona Csúsz, Ing. Jozef Slávik, Jana Rojíková, Ing. Monika Demjénová a PaedDr. Štefan Orosz.

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo aj kofinancovanie projektu obnovy župného domu v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Predmetom projektu je kompletná reštaurátorská obnova fasád tejto národnej kultúrnej pamiatky. Schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu Obnova Župného domu Rimavská Sobota, zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP i financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, čo predstavuje 124 499,44 eur. Celkové náklady na projekt činia takmer 2,5 mil. eur. Poslancami prijaté uznesenia nadobudnú platnosť po podpísaní primátorom mesta.

rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva

Foto: Marta Kanalová
 


 
 

Naši lukostrelci na súťaži Valentíska šípka

Lukostrelecký klub „Victoria Želovce“ usporiadal 15. februára 7. ročník Valentínskej šípky. Súťaž pozostávala zo šiestich cieľov, niektoré z nich mali Valentínsku tematiku.

Na dramatickosti súťaže bolo zaujímavé, že súťažiaci okrem plusových bodov mohli získať aj mínusové body v prípade, keď strely neboli presné. Po troch kolách nasledoval obed a po ňom už všetci netrpezlivo čakali na vyhlásenie výsledkov. Lukostrelci z vzdialenejších a bližších krajín sa zišli v hojnom počte, aby úspešne rozbehli novú lukostreleckú sezónu, stretli sa s priateľmi, a v neposlednom rade si medzi sebou zmerali sily.

Ani lukostrelci z LK Bašta Rimavská Sobota si túto príležitosť nenechali ujsť a dosiahli nasledovné výsledky: Tibor Lévay st. sa v kat. CU muži umiestnil na 2. mieste, Viktória Kormošová v kat. HU deti nastrieľala najviac bodov spomedzi všetkých súťažiacich.

Tibor Lévay
 

súťaž Valentínska šípka

Viktória Kormošová


 
 

Víťazom 5. ročníka Memoriálu Júliusa Nôtu mužstvo Exen

V Jesenskom sa konal 5. ročník futbalového turnaja pre starších pánov (nad 35 rokov) na počesť tragicky zosnulého Júliusa Nôtu, známeho brankára a trénera, ktorý dlhodobo hájil aj farby MŠK Rimavská Sobota. Zavraždil ho v Rimavských Janovciach dodnes neznámy páchateľ.


Turnaja sa zúčastnilo šesť mužstiev, tri z Jesenského (Exen, KomPas a Stavina), dve z Rimavskej Soboty (Polícia, Beati) a jedno z Rimavských Janoviec (Hajdú). Turnaj vyhralo mužstvo Exen. Ako nás informoval hlavný organizátor turnaja Csaba Singlár, účastníkov turnaja, medzi nimi aj rodinu J. Nôtu, privítal zástupca starostu František Fábián.

Celodenný turnaj, na ktorom hral každý s každým, skončil chutným gulášom a s odovzdaním cien. Prvé miesto si vybojovalo družstvo Exen pred družstvom z Rimavských Janoviec Hajdú a pred družstvom Polícia. Najlepším strelcom sa stal Róbert Gombala (Stavina), ktorý strelil 8 gólov. Ako najlepšieho brankára vyhodnotili Tomáša Tótha (Exen).


Manželka J. Nôtu so synom

Otvorenie Memoriálu J. Nôtu

Víťaz turnaja družstvo Exen

Foto: Attila Gecse

 


 
 

Koncert speváckeho zboru Bona fide s hosťami

V Evanjelickom kostole v Rimavskej Sobote sa v sobotu, 22. februára konal koncert speváckeho zboru Bona fide, ktorý privítal vzácnych hostí - novovzniknutý zbor Spievajúci dirigenti Slovenska, s ktorým Bona fide účinkoval po prvýkrát v lete v rámci Letného kurzu zbormajstrov.

„Koncert bol usporiadaný v rámci našej spolupráce. V lete boli oba zbory pozvané na koncert do Paríža pri príležitosti 225. výročia francúzskej revolúcie. Pozval nás prezident Asociácie Čechov a Slovákov v Paríži Daniel Compagnon. Koncert sa uskutoční tento rok 11. júla v Chráme St. Madeleine. Pri Paríži v Meudone pri soche M. R. Štefánika a za prítomnosti Slovákov žijúcich v Paríži bude 12. júla aj krst knihy Dr. Dragijského: Slováci tohto kraja,“ povedala dirigentka speváckeho zboru Bona fide Janka Dobrocká.

Sobotňajší koncert v Rimavskej Sobote odznel ako mini predpremiéra toho parížskeho. Diváci si vypočuli diela majstrov, akými sú W.A.Mozart,M. Schneider Trnavský, A.Dvořák, G. Young. Spoluúčinkoval aj Detský spevácky zbor Nádej zo ZUŠ v Rimavskej Sobote.
Sólistkou bola Marika Baloghová, ktorá vyštudovala operný spev na Konzervatóriu v Košiciach a je súčasne učiteľkou spevu v tunajšej ZUŠ. Korepetítorkou bola Eva Čarnoká, zástupkyňa riaditeľa rimavskosobotskej ZUŠ.

Spoločné skladby spievalo vyše 50 spevákov. Dirigovali Jana Dobrocká ako „domáca“ dirigentka a zbormajstri z rôznych kútov Slovenska -Ladislav Palkovič, Marian Bujnovský z Košíc, Erika Haás z Prešova, Ján Sedlický z Banskej Bystrice.


Koncert speváckych zborov

Koncert speváckych zborov

Koncert speváckych zborov

Koncert speváckych zborov

Foto: Attila Gecse

 


 
 

Večer s Viki Rákovou

Vo štvrtok, 20. februára v divadelnej sále rimavskosobotského domu kultúry vystúpila Viki Ráková v sprievode klaviristu Ladislava Fančoviča. Program s názvom „Moje lásky“ bol venovaný spomienke na slávnu maďarskú filmovú herečku zo 40. rokov minulého storočia Máriu Mezei.


Hodina a pol, takmer sama na javisku, len pár rekvizít, krásne šaty, známe melódie a klavírny sprievod virtuóza Ladislava Fančoviča. Život jednej najznámejšej herečky XX. storočia, Márie Mezei, ktorá vynikla v tridsiatich rokoch v prvých čierno-bielych filmoch, ale nemala ľahký život, trápila sa s chorobami a nenaplnenými láskami. Keď prišla druhá svetová vojna, herečka odišla z javiska a našla útočisko vo Vysokých Tatrách.

Viki Ráková je vynikajúcou herečkou, výborne spieva, je známa zo seriálov Susedia a Panelák, neskôr bola členkou divadla Thália v Košiciach. Teraz je na voľnej nohe a pre divákov pripravila nezabudnuteľný večer o osude jednej veľkej umelkyne, poukazujúc na to, že umenie je napriek všetkej sláve beh na dlhé trate.

Viki Ráková

Viki Ráková s klaviristom Ladislavom Fančovičom

Foto: Attila Gecse
 


 
 

Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť

V dňoch 11. a 12. februára sa uskutočnili dni otvorených dverí v Spojenej škole na ulici Okružnej v Rimavskej Sobote. Podujatia sa zúčastnilo 197 žiakov deviatych ročníkov základných škôl z okresov Rimavská Sobota, Revúca a Lučenec.

Pri organizovaní týchto dní sme sa riadili podľa starej múdrosti „ Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“, a prezentovali sme študijné a učebné odbory, do ktorých sa môžu prihlásiť žiaci v školskom roku 2014-2015. Hovorili sme zároveň aj o možnostiach uplatnenia sa absolventov na trhu práce a v neposlednom rade sme sa pochválili s obnoveným školským areálom a s modernými odbornými učebňami, v ktorých zabezpečujeme vyučovanie pomocou najmodernejších informačných technológií.

Žiaci základných škôl sa zúčastnili dvojhodinovej prehliadky školy, vnímali atmosféru na našej škole, mali možnosť získať bližšie informácie o odboroch, predmetoch, ktoré vyučujeme, mohli sa porozprávať s našimi žiakmi. Dúfame, že aj s touto úspešnou akciou sme pomohli deviatakom pri rozhodovaní o budúcom povolaní.

Mária Kubišová
 

Dni otvorených dverí 

Dni otvorených dverí


 
 

Dve knihy Ondrea Nagaja v predaji v TIC

Rodák z Ratkovského Bystrého, pedagóg a básnik Ondrej Nagaj píše spoločenské i ľúbostné verše od vysokoškolských čias. Žije v Turčianskych Tepliciach. Koncom minulého roka vyšla jeho štyridsiata knižka poézie pod názvom Šepotance. Obsahuje básne venovaných tým, ktorí preleteli básnikovým životom. „Texty najnovšieho súboru zdanlivo vyslovujú účtovanie a sumarizovanie, sú písané akoby „na ceste z tohto sveta“ a usilujú sa vrátiť, čo bolo autorovi dopriate v živote. Tak vyzerá ich povrch. Vnútri je to citlivá a hlboká kontemplácia. Rozjímanie nielen o triviálnych témach časnosti a večnosti, ale aj prítomnosti, na ktorú sa mení v jeho ponímaní celá človečia minulosť,“ takto zhodnotil knižku Peter Mišák.
 

V knihe sú básne staršieho i novšieho dáta, napísané v rozpätí posledných 12 rokov. Prelína sa v nich spoločenské s osobným, uvažuje v nich nielen o láske, ale aj o poslaní človeka, o zmysle života. Knižku Šepotance si môžete zakúpiť v Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote, cena je 5,50 eur.
 

Ďalšou publikáciou, ktorú si môžete zakúpiť v TIC, je knižka pre deti s názvom Pozor, deti, báseň letí. Vyšla v roku 2012 a ilustroval ju Igor Cvacho. Prostredníctvom básničiek sa z nej deti dozvedia o dobrodružstve v knižnici, o bosoráckych pretekoch, návšteve z Ameriky, vrabčích tancoch, o besede s rómskymi deťmi v Brezne a iných zaujímavých témach. Jej cena je 5,50 eur.

Ondrej Nagaj po maturite v Šafárikove študoval slovenčinu a ruštinu na FFUK v Bratislave. Ako učiteľ pôsobil na ZŠ v Hostoviciach, na SVŠ v Šafárikove a od roku 1969 na Strednej pedagogickej škole v Turčianskych Tepliciach. Medzitým niekoľko rokov pracoval ako redaktor Vydavateľstva Osveta v Martine a od roku 2000 učil na Prvom slovenskom literárnom Gymnáziu v Revúcej. Vydal 20 kníh pre deti a 20 básnických zbierok pre dospelých.
 

knihy Ondreja Nagaja

knihy Ondreja Nagaja

Foto: Marta Kanalová
 


 
 

Prímestský jarný tábor

Aj v prázdninový pondelok, 17. februára, ožila veľká sála CVČ Relax detským smiechom. Od rána sem prichádzali deti do jarného tábora s dennou dochádzkou.

Program sa začal predstavovaním a speváckou súťažou, ktorá odkryla naozaj veľké talenty. Popoludní nasledovala prechádzka mestom, pri ktorej vedúca, Jarka Lajgútová, porozprávala deťom o histórii a významných budovách mesta Rimavská Sobota. Zaujímavý prvý deň rýchlo ubehol a všetci sa už tešia na ďalšie zážitky.

prímestský jarný tábor

prímestský jarný tábor

prímetský jarný tábor

Foto: CVČ Relax

 


 
 

Tvorivé výtvarné stretnutie na tému tradičnej fašiangovej masky

Na tvorivom výtvarnom stretnutí s názvom „Tradičná fašiangová maska“ v CVČ Relax sa 14. februára stretli žiaci Evanjelickej ZŠ Zlatice Oravcovej, ZŠ P. Kellnera Hostinského a ZŠ Š.M.Daxnera v Rimavskej Sobote.

Dvanásť žiakov vytvorilo šesť veľkoplošných návrhov na plagát s témou fašiangovej tradičnej masky. Rôznymi výtvarnými technikami - papierová a textilná koláž a ich dotváraním predmetmi každodennej potreby boli vytvorené veľmi nápadité umelecké dielka.

Ich nainštalovaním na tribúne budú iste vhodne dotvárať atmosféru na kultúrno-spoločenskom podujatí " Fašiangy sa krátia" 28. 2. 2014 na Hlavnom námestí. Záverečný rozbor a hodnotenie pác bravúrne zvládla PaedDr. Ivana Markotánová, ktorá ocenila výborné zvládnutie témy účastníkmi tvorivého stretnutia.

tvorivé výtvarné stretnutie

tvorivé výtvarné stretnutie

veľkoplošný plagát

Foto: CVČ Relax
 


 
 

Úspešný žiak aj športovec

Žiak II. B triedy Obchodnej akadémie – KA v Rimavskej Sobote Vladimír Kurek sa už niekoľko rokov venuje popri školských povinnostiach aj športovej činnosti, a to v oblasti tenisu.
 

Naša škola umožňuje talentovaným žiakom i štúdium formou individuálneho plánu a maximálnym úsilím vyučujúcich je takýmto žiakom pomáhať individuálnym prístupom. Samozrejme, že je to možné len vtedy, keď žiak chce a je usilovný nielen na športovom poli.
 

V tomto školskom roku 2013/2014 je náš Vlado zaradený do Slovenskej mládežníckej reprezentácie v tenise a do podpory talentovanej mládeže na rok 2014. Pripravuje sa na majstrovstvá Európy družstiev a jednotlivcov a taktiež sa pripravuje na medzinárodné tenisové turnaje. O jeho usilovnosti a svedomitej príprave ukazujú aj jeho športové výsledky za posledných 12 mesiacov.
 

V kategórii dorastenci doposiaľ najväčším úspechom sú nasledovné umiestnenia:
1. miesto vo štvorhre na zimných Majstrovstvách Slovenskej republiky mladšieho dorastu
1. miesto vo štvorhre na letných Majstrovstvách Slovenskej republiky mladšieho dorastu
1. miesto na zimných Majstrovstvách Stredoslovenského regiónu vo štvorhre
1. miesto na letných Majstrovstvách Stredoslovenského regiónu vo dvojhre a vo štvorhre
1. miesto na celoštátnom tenisovom turnaji triedy B v Bratislave–Dúbravke vo dvojhre a vo štvorhre
1. miesto na celoštátnom tenisovom turnaji triedy C v Púchove vo dvojhre a vo štvorhre
1. miesto na celoštátnom tenisovom turnaji triedy B vo Vysokých Tatrách vo štvorhre
1. miesto na celoštátnom tenisovom turnaji triedy A v Bratislave vo štvorhre
1. miesto na celoštátnom tenisovom turnaji triedy B v Zlatých Moravciach vo štvorhre
2. miesto na celoštátnom tenisovom turnaji triedy B v Žiline vo štvorhre
2. miesto na celoštátnom tenisovom turnaji triedy B v Bratislave–Dúbravke v dvojhre
2. miesto na celoštátnom tenisovom turnaji triedy A v Prievidzi vo štvorhre
3. miesto na celoštátnom tenisovom turnaji triedy B v Banskej Bystrici vo štvorhre

Vlado sa zúčastnil aj na Majstrovstvách Európy družstiev chlapcov do 16 rokov, ktoré sa konali v Turecku. Ako družstvo skončili v kvalifikačnej skupine na 4. mieste.
V kategórii muži už dosiahol nasledovné umiestnenia:
1. miesto na letných Majstrovstvách Stredoslovenského regiónu vo dvojhre a
1. miesto na letných Majstrovstvách Stredoslovenského regiónu vo štvorhre.

Tým, že vyhral letné Majstrovstvá Stredoslovenského regiónu vo dvojhre v kategórii mužov, postúpil na prestížny Challenger turnaj: Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska – Slovak Open 2013 Bratislava.

Sú to veľmi významné úspechy a my sme radi, že máme v našej škole a v našej triede takéhoto úspešného žiaka.

Ing. Anna Gecková, triedna učiteľka

Na snímke v strede V. Kurek
 

Úspešný V. Kurek

Trofeje V. Kureka


 
 

Návšteva renomovanej odborníčky na ekonómiu Dr. Lakatos Márie

Dr. Lakatos Mária, renomovaná odborníčka a konzultantka Univerzity technológie a ekonómie (BME) Inštitútu ekonomických štúdií v Budapešti, bola kľúčovou postavou odborného seminára. Uskutočnil sa 13. februára v kancelárii RRA, Združenie pre rozvoj regiónu Gemer – Malohont Rimavská Sobota za účasti pedagógov zo Spojenej školy a SOŠ obchodu a služieb.

Odborná diskusia sa viedla za účelom zlepšenia slovensko–maďarských vzťahov a výmeny skúseností v oblasti stredného odborného vzdelávania, zlepšenia zamestnateľnosti absolventov odborných škôl. V prezentácii Dr. Lakatos Mária poukázala na spoločné problémy obidvoch krajín aj v oblasti vzdelávania a prípravy absolventov pre trh práce a jej vplyvu na hospodárstvo a ekonomiku štátu a regiónu.

„Diskusia, vedená na odbornú problematiku, priniesla mnoho užitočných podnetov a návrhov. Pre riešenie problému zamestnateľnosti absolventov na trhu práce a smerovanie odborného školstva Dr. Lakatos Mária upozornila na zvýšenú potrebu jazykovej prípravy absolventov, predovšetkým zameranie sa na nemecký a ruský jazyk a to z dôvodu tohto otvoreného a perspektívneho trhu práce, kde je veľký záujem o odborníkov v profesiách, ktoré vychovávajú na odborných školách v Rimavskej Sobote,“ informovala nás riaditeľka RRA Juliana Uhrinová.

Ako ďalej uviedla, po ukončení seminára Dr. Lakatos Mária navštívila Spojenú školu, kde veľmi kladne vyhodnotila komplexnosť areálu školského zariadenia. Zároveň skonštatovala, že základný problém stavu uplatnenia sa absolventov odborných škôl v Rimavskej Sobote netreba hľadať v zlom odbornom zameraní týchto škôl, ale žiaľ, v nedostatočnom trhu práce, ktorý je v našom regióne. V tomto prípade je potom jediným východiskom mobilita a záujem o mobilitu absolventov za uplatnením.

Aj keď z krátkodobého hľadiska to bude pre región znamenať úbytok mladých ľudí a určité negatívum, podotkla, že z dlhodobejšieho hľadiska sa títo mladí ľudia väčšinou vrátia do regiónu a to s nadobudnutými skúsenosťami a pravdepodobne aj s určitým finančným kapitálom, ktorý využijú pre podnikanie doma, čo v konečnom dôsledku regiónu len prospeje. Po návšteve sa ešte venovali tejto téme spoločne s riaditeľkou RRA Rimavská Sobota Julianou Uhrinovou a prisľúbili, že budú nápomocní pri hľadaní spolupráce a partnerstiev pre zabezpečenie regionálneho rozvoja zaostalých regiónov.

Zdroj: J. Uhrinová, riaditeľka RRA Rimavská Sobota
 

odborný seminár 


 
 

Obvodné kolo súťaže Pekná maďarská reč - Szép magyar beszéd

V CVČ Relax v Rimavskej Sobote sa 12. februára uskutočnilo obvodné kolo súťaže Pekná maďarská reč - Szép magyr beszéd. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách. Výhercovia postupujú do krajského kola súťaže.

V prvej kategórii bola na prvom mieste Virág Anna Pierzchala zo ZŠ F. Kazinczyho v Tornali, na druhom Fanni Madarász zo ZŠ M. Tompu v Rim. Sobote a na treťom Dalma Sonkoly zo ZŠ s MŠ Gemerský Jablonec.
 

V druhej kategórii sa na prvom mieste umiestnila Linda Babús zo ZŠ F. Kazinczyho v Tornali, na druhom Ágnes Orosz zo ZŠ M. Tompu v Rimavskej Sobote a na treťom Laura Gál zo ZŠ M. Tompu v Rimavskej Sobote.
 

Oceňovanie víťazov súťaže 

Foto: CVČ Relax


 


 
 

Okresné kolo 6. ročníka Dejepisnej olympiády

Vo veľkej sále CVČ Relax v Rimavskej Sobote sa 11. februára uskutočnilo okresné kolo 6. ročníka Dejepisnej olympiády v kategóriách C, D, E, a F pre žiakov ZŠ a OGY okresu Rimavská Sobota. Prihlášky do OK DO zaslalo 24 žiakov.

Na súťaži sa zúčastnilo 19 žiakov zo ZŠ a paralelných ročníkov gymnázia. ( 5 žiakov sa pre chorobu nezúčastnilo). Okresná komisia DO vyhodnotila výsledky žiakov v jednotlivých kategóriách. Na základe výsledkov z okresného kola bolo z 19 zúčastnených žiakov 11 úspešných riešiteľov, ktorí dosiahli minimálne 60 bodov.

Do krajského kola dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutoční 1. apríla 2014, postupujú prví dvaja úspešní riešitelia z kategórií C, D, a E. V kategórií F žiaci 6. ročníkov do krajského kola podľa metodicko-organizačných pokynov nepostupujú. Práve v tejto kategórii veľmi pekný výsledok dosiahla žiačka Viktória Harnóczová zo ZŠ P. K. Hostinského, ktorá z možných 100 bodov získala 91b, čiže najviac získaných bodov v rámci všetkých kategórií.

V kategórii C bol na prvom mieste Patrik Ďurovič zo ZŠ P. Dobšinského a na druhom Ondrej Durmis zo ZŠ P. K. Hostinského. V kategórii D sa na prvom mieste umiestnil Daniel Barna zo ZŠ P. Dobšinského a na druhom Filip Godavec zo ZŠ S. Vozára v Hrachove. V kategórii E získala prvé miesto Sára Rajská zo ZŠ P. Dobšinského a druhé Matthias Kasar z Gymnázia I. Kraska.

Ďalší úspešní riešitelia OK DO, ktorí získali minimálne 60 bodov, sú:
 

Veronika Nagyová - ZŠ Tompa Mihály RS, kat. D - 3. miesto 61 b.
Viktória Harnóczová- ZŠ P.K. Hostinského RS, kat. F – 1. miesto 91 b.
Beata Fülöpová - ZŠ P.K. Hostinského RS, kat. F - 2. miesto 82 b.
Žofia Slováková-ZŠ P.K. Hostinského RS, kat. F - 3. miesto 81 b
Alexander Varga- ZŠ P. Dobšinského RS, kat. F – 4. miesto 78 b.

Dejepisná olympiáda

Foto: Mgr. Rigová, CVČ Relax


 


 
 

Ples študentov na Valentína

XII. ročník Študentského plesu, ktorý organizuje Gymnázium Mihálya Tompu RKC, sa stal aj pripomenutím si sviatku zaľúbených. Aj v tomto roku boli hlavnými organizátormi triedy septima a 3.G, ktoré od výberu hudobníka, cez stolovanie až po výzdobu sály zabezpečili všetko, čo k plesovej zábave patrí.
Tanečný parket guľovej sály MsKS bol plný až do rána. O dobrú zábavu sa postaral hudobník z Maďarska. Hudobným hosťom bol aj bývalý študent Józsi Horváth (Hami), ktorý zaspieval nové piesne zo svojho repertoáru.

„To, že ples bol práve na Valentína, je náhoda. Termínom plesu chceme vyjsť v ústrety aj našim bývalým študentom študujúcim na univerzitách, ktorí sa na naše akcie radi vracajú. Toho roku nás potešila dosť pekná účasť stredoškolákov aj iných rimavskosobotských škôl.“

Okrem tanečnej zábavy pripravil Študentský parlament Gymnázia M. Tompu malé prekvapenie. O polnoci vylosovali valentínske odkazy na srdiečkach, ktorých adresát bol obdarovaný čokoládovým darčekom. Pre zaľúbených pripravili ruže, ktorými mohli obdarovať svoje polovičky. Túto možnosť využil každý, kto mal práve chuť niekoho potešiť.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí ples podporili darom do tomboly a v neposlednom rade tanečníkom Új Gömör, ktorí ples otvorili a hneď v úvode všetkých naladili na tanečnú nôtu.
Tým, ktorí vynechali tohoročný ples, ponúkame aspoň malú ochutnávku fotografií a srdečne pozývame na XIII. ročník, ktorého termín bude zverejnený na našej facebookovej stránke.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1531344877091040.1073741834.1499022493656612&type=1


PaedDr. Katarína Pivníková, koordinátor ŠP TMRG
 

študentský ples 

študentský ples

študentský ples

študentský ples


 
 

Škôlkari v škole

Ak sa Vám zdá, že ide o tlačovú chybu, mýlite sa. Triedy 1. stupňa Evanjelickej Základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote naozaj zaplnili škôlkari zo všetkých mestských materských škôl, aby sa na vlastnej koži presvedčili, že škola je miestom objavovania, hier, spevu, zábavy,...a niet dôvodu obávať sa pobytu v nej.

Na chvíľu sa zahrali na školákov. Vyskúšali si anglickú reč, interaktívne pexeso, putovali rozprávkami,...až nakoniec doputovali do našej školskej jedálne, kde ochutnali skvelé šišky, vyrobené podľa tajného receptu kuchárok. Podľa spokojných tvárí sme videli, že platí staré „láska ide cez žalúdok“ aj v našej škole. Veď posúďte sami podľa záberov. Kto by nemiloval školu, v ktorej dobre varia?
 

Deň otvorených dverí
 

Plagáty pozývali všetkých, ktorí zatúžili zažiť atmosféru našej školy na vlastnej koži na Deň otvorených dverí. A tak sa priestory školy 23. januára 2014 zaplnili rodičmi, príbuznými, budúcimi školákmi a aj zvedavcami, či zábudlivcami, ktorí sa vrátili po dlhých rokoch medzi múry školy. Nech to bol ktokoľvek, dúfame, že sme splnili očakávania našich hostí a prídu aj nabudúce. Ďakujeme, za návštevu a tešíme sa na tie ďalšie...
 

Mgr. Marta Kureková
 

Deň otvorených dverí 

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí


 
 

Korčuľovanie na zimnom štadióne

Vržďanie ľadu, závan vetra v rýchlosti, niekedy aj strach v očiach,...a napokon radosť z pohybu, smiech a občas aj dáky pád. Takto nejako by sme mohli charakterizovať čas, strávený na zimnom štadióne, počas napĺňania obsahu tematických celkov telesnej výchovy.
 

Od prvákov, až po tých najväčších žiakov Evanjelickej Základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote, ste mohli pravidelne stretávať v pondelok a v stredu v korčuliarskej výstroji na ľadovej ploche, počas celého decembra a januára. Každý z nich si určite uchová príjemné spomienky a dobrý pocit z pobytu na ľade. Pripomenie im to aj certifikát ozajstného korčuliara, ktorý získali všetci účastníci. Veď sa len pozrite, ako im to na ľade ide.
 

Mgr. Marta Kureková
 

Žiaci Evanjelickej ZŠ Z. Oravcovej 


 
 

Obvodné kolo 48. ročníka Biologickej olympiády v kategórii C

V priestoroch CVČ Relax sa 5. februára uskutočnilo obvodné kolo 48. ročníka Biologickej olympiády, pre žiakov 8. – 9. ročníka základnej školy a 3. – 4. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom, kategórie C. Súťaž sa členila na teoreticko-praktickú časť a projektovú časť. Spolu súťažilo 16 žiakov a žiačok zo štyroch základných škôl okresu.
 

V teoreticko-praktickej časti bola na prvom mieste Viola Feketeová zo ZŠ s MŠ Ožďany, na druhom Martin Vargic a na treťom Petra Nôtová, obaja z P. Dobšinského Rimavská Sobota. V projektovej časti sa na prvom mieste umiestnil Ján Melicher z P. Dobšinského Rimavská Sobota, na druhom Natália Čižmárová z Evanjelickej ZŠ Z. Oravcovej Rimavská Sobota a na treťom Klaudia Starovecká z J.F. Rimavského Hnúšťa. Do krajského kola, ktoré sa bude konať 13. marca, postupujú prví dvaja súťažiaci z každej časti.
 

Ján Melicher z P. Dobšinského

Foto: CVČ Relax
 


 
 

Okresné kolo Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre v kategórii C

Vo veľkej sále CVČ Relax v Rimavskej Sobote sa uskutočnilo okresné kolo 6. ročníka Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre v kategórii C. Súťažilo 6 víťazov školských kôl základných škôl a 1 víťazka školského kola osemročného gymnázia v okrese Rimavská Sobota. V súťaži žiaci prezentovali teoretické vedomosti a komunikačné zručnosti vo svojom materinskom jazyku.
 

Prvé miesto získala Michaela Bartóková z Gymnázia I. Kraska v Rimavskej Sobote, druhé Dominika Dulovičová zo ZŠ P. Dobšinského v Rimavskej Sobote a tretie Filip Boháčik zo ZŠ Dr. V. Clementisa v Tisovci. Víťazka okresného kola postúpila do krajského kola.
 

Víťazi Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre

Foto: CVČ Relax


 


 
 

Začiatok plaveckej sezóny 2014

Uplynulý víkend sa v krytej plavárni v Banskej Štiavnici začala tohtoročná sezóna pre športových plavcov. Otvorilo ju prvé kolo Banskobystrického pohára. Je to dlhodobá, celoročná súťaž, ktorej sa pravidelne zúčastňujú najlepšie plavecké športové kluby zo stredoslovenského kraja a prizvané kluby z celého Slovenska.

Otvorenie tohto ročníka sa zúčastnilo 198 pretekárov z dvanástich plaveckých klubov, ktorí spolu absolvovali cez 980 skokov do vody. Plavecký klub a mesto Rimavská Sobota reprezentovali 14 plavci. Pre všetkých to boli prvé tohotročné preteky a s ohľadom na skorý termín pretekov to bolo pokračovanie prípravy na nadchádzajúcu plaveckú sezónu. Napriek tomu, že je začiatok sezóny, naši plavci dosiahli dobré výsledky.

V celkovom hodnotení klubov boli najlepší, keď domov doniesli 50 medailí, z toho až 28 zlatých , 16 strieborných a 6 bronzových. O medailové umiestnenie sa zaslúžili Kristína Horváthová ( 4x 1 miesto –0–0 ) Sofia Klementová (5-0-0), Jakub Husár (3-2-0), Juraj Husár (1-4-0), Martin Vyrva (4-1-0), Marek Tengler (3-0-0), Linda Skruteková (2-1-0), Marek Malček (2-0-1), Radka Vyrvová (1-1-0), Kristína Repková (1-3-1),Tomáš Koóš (1-1-1), Tijana Feketeová (0-2-2) a Matej Kerekeš (0-1-1).

Ing. Ladislav Klement, PKRS

PK Rimavská Sobota

PK Rimavská Sobota

PK Rimavská Sobota


 


 
 

Prezentácia nášho regiónu na výstave Košice Tour Expo 2014

V Hoteli Centrum Domu techniky v Košiciach sa v dňoch 7.-9. februára konala výstava Košice Tour Expo 2014. Tento rok sa na nej prezentovalo 38 vystavovateľov. Medzi nimi bola aj Regionálna rozvojová agentúra, Združenie pre rozvoj regiónu Gemer – Malohont Rimavská Sobota.

Svoju účasť na výstave organizovala s partnermi, ktorými boli Mesto Rimavská Sobota, Gemersko-malohontské múzeum, MAS Malohont, Patrol & Guard Rimavská Sobota a Kúpele Číž.

Ako sa vyjadrila Juliana Uhrinová, riaditeľka RRA RS, cieľom účasti na výstave v Košiciach bola prezentácia nášho regiónu. „Návštevnosť bola oproti vlaňajšku o niečo nižšia, ale úroveň výstavy vyššia. Prišlo oveľa viac mladých ľudí zo škôl, ale aj odborná verejnosť, čo sa prejavilo aj pri našom stánku. Okrem bežných informácií o možnostiach regiónu sme odprezentovali aj otázky dopravnej obslužnosti, možnosti regionálneho vzdelávania pre základné a stredné školy s možnosťou fakultatívnych pobytov v regióne, ale aj možnosti spolupráce v oblasti podpory prezentácie nášho regiónu smerom do zahraničia,“ povedala J. Uhrinová.

Ďalej uviedla, že sa chystá prestavba charakteru výstavy Košice Tour Expo, dostane novú tvár. Nebude zameraná výlučne na sektor cestovného ruchu ako doposiaľ, ale aj na propagáciu regiónov. K tomuto zámeru prispela aj RRA v Rimavskej Sobote, nakoľko ich propagačné materiály obsahovali aj informácie o regióne, čo vzbudilo veľký záujem i pozitívnu odozvu zo strany verejnosti.

Reprezentantom Mesta Rimavská Sobota bola výstava fotografií Marty Kanalovej, ktoré boli ukážkou umeleckého vnímania bezprostredného okolia, krajiny, udalostí a ľudí. „Na výstave fotografií ocenili pohľad autorky a umelecké stvárnenie. Fotografie vzbudzovali polemiky a priblížili región z pocitového, emocionálneho pohľadu. Samotný prezentačný materiál totiž neposkytne verejnosti takú empatiu a emócie, ako to boli v prípade fotografií Marty Kanalovej,“ uviedla J. Uhrinová.

Stánok RRA na výstave v Košiciach

Stánok RRA na výstave v Košiciach

Výstava fotografií Marty Kanalovej

Foto: Marta Kanalová

 


 
 

Futbalová prípravka MŠK Rimavská Sobota, ročník 2006, vyhrala turnaj v Banskej Bystrici

Prípravka MŠK, ročník 2006, sa 9. februára zúčastnila halového turnaja 6 mužstiev organizovaného klubom Jupie Banská Bystrica. Turnaj sa hral systémom každý s každým. Naši chlapci tak, ako je u nich dobrým zvykom, zdolali každého súpera a turnaj vyhrali bez straty bodu.

Výsledky:
MŠK Rimavská Sobota – FK Spartak Bánovce n/B 5:0, góly: Gombala 2, Murányi, Komora a Rábely
MŠK Rimavská Sobota – Jupie Banská Bystrica B 6:0, góly: Gombala 2, Kurek 2, Rábely a Csendes
MŠK Rimavská Sobota – MFK Lokomotíva Zvolen 3:0, góly: Kurek 3
MŠK Rimavská Sobota – Jupie Banská Bystrica A 3:1, góly: Csendes 2 a Rábely, resp. Biely
MŠK Rimavská Sobota – FK Pohronie Žiar n/H 2:0, góly: Gombala 2

Konečné poradie: 1. MŠK R.Sobota, 2. Jupie B.B.“A“, 3. FK Pohronie Žiar n/H, 4. FK Spartak Bánovce n/B, 5. MFK Lokomotíva Zvolen, 6. Jupie BB „B“

Zostava MŠK: J. Kováč – A. Gombala, P. Hanyus, P. Czakó, R- Komora - A. Siviček, M. Martincová, M. Murányi, A. Buday, M. Rábely, A. Kurek, O. Csendes. Tréner: Š. Balog

V ten istý deň hrala aj prípravka ročník 2004 na turnaji v Putnoku, kde v konkurencii ôsmych mužstiev obsadili 4. miesto.
 

Výsledky MŠK:
Rimavská Sobota – Sajóvölgye FS 1:3, gól: Zvara
Rimavská Sobota – Edelény 5:0, góly: Komora 2, Koós 2, Zvara
Rimavská Sobota – Tiszaújváros 1:2, gól: Zvara
Rimavská Sobota – Nyírsuli 0:1
Zápas 3. miesto : Rimavská Sobota – Sajóvölgy FS 1:2 gól: Zvara
Finále: Plúto Eger – Nírsuli 2:1
Zostava MŠK r. 2004: Jonáš - Izrael, Komora, Suchánek, Varga, Hano, Orosz, Zvara, Koós, Tréner: L. Migaľa.

Koncom ulynulého týždňa odohrali prípravné zápasy aj dorastenci a A-mužstvo MŠK.
Výsledky:

Starší dorastenci MŠK Rimavská Sobota - MFK Rožňava 3:0,
mladší dorastenci MŠK Rimavská Sobota – MFK Rožňava 4:0
A-mužstvo MŠK Rimavská Sobota – Tisovec 8:0.

V rámci zimnej prípravy naše mužstvá odohrajú aj ďalšie prípravné zápasy a turnaje. Program a výsledky našich futbalových mužstiev záujemcovia futbalu môžu priebežne sledovať oficiálnej internetovej stránke klubu MŠK.

Š. Balog, foto: I. Komorová

futbalisti MŠK Rimavská Sobota

futbalisti MŠK Rimavská Sobota

 


 
 

Polícia v okrese Rimavská Sobota v priebehu 4 hodín odhalila 73 priestupkov

S cieľom stabilizácie vývoja dopravnej nehodovosti a jej následkov a taktiež pozitívneho ovplyvnenia disciplíny účastníkov cestnej premávky, polícia v okrese Rimavská Sobota v piatok, 7. februára v čase od 14.00 do 18.00 hodiny, vykonala dopravno-bezpečnostnú akciu. Policajti sa zamerali na kontrolu dodržiavania povinností vodičov, porušovanie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom, dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti, požívanie alkoholu a iných návykových látok vodičmi. Policajti sa zamerali aj na kontrolu používania reflexných doplnkov za zníženej viditeľnosti u chodcov.

O tom, že došlo k zmene v cestom zákone o používaní reflexných prvkov chodcami za zníženej viditeľnosti aj v obci, Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici listom požiadalo aj prednostov okresných úradov, aby túto informáciu zaslali na všetky mestá a obce v Banskobystrickom kraji. Mnohé z nich tento oznam zverejnili aj na svojich internetových stránkach. O tejto povinnosti občanov, už niekoľko krát na základe iniciatívy krajského riaditeľstva, informovala aj katolícka cirkev na večerných bohoslužbách. Aj keď táto akcia mala pri kontrole chodcov preventívny charakter, postupne pristúpime k tomu, že za nepoužívanie reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti, budú chodcom ukladané aj sankcie. Môžu dostať pokutu až do výšky 50 eur.


Počas piatkovej dopravno-bezpečnostnej akcie policajti dopravnej a poriadkovej polície v okrese Rimavská Sobota zistili 73priestupkov. Do dopravno-bezpečnostnej akcie sa zapojilo 22 policajtov. Najviac priestupkov 35 bolo za rýchlosť, 9 za pásy, 6 za zlý technický stav, 3 za jazdu bez osvetlenia. Policajti zadržali spolu 4 vodičské preukazy zadržali aj 1osvedčenie o evidencii vozidla. Napomenutím vyriešili 6 priestupkov a 64 vodičov za priestupky zaplatilo pokutu.

Napriek upozorneniam polície o dopravno-bezpečnostných akciách, vodiči naďalej porušujú dopravné predpisy. Aj výsledky svedčia o potrebe organizovania dopravných kontrol, takže vodiči sa aj v budúcnosti môžu pripraviť na podobné akcie, aby sme pozitívne ovplyvnili bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Dopravná nehodovosť, ako aj jej následky síce klesajú, policajti však aj naďalej budú dohliadať na disciplinovanosť všetkých účastníkov cestnej premávky.

mjr. PhDr.Mária Faltániová, hovorkyňa KR PZ Banská Bystrica
 


 
 

Dobrá nálada na Matičnom plese

Druhým plesom tohoročnej sezóny bol Matičný ples. Organizoval ho Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote. Ples otvorila predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Rimavskej Sobote Elena Nebusová, ktorá pripila na dobrý priebeh tohto spoločenského podujatia, príjemnú zábavu a pekné posedenie pri rozhovoroch. V kultúrnom programe vystúpil folklórny súbor Rimavan.
 

Na Matičnom plese sa zabávalo sto hostí, čo bolo o niečo viac ako vlani. Do tanca hrali Sendrejovci z Hostišoviec. Nechýbala ani bohatá tombola s takmer 80 cenami, ktorú vtipne moderovala Marta Bořutová. Podľa slov Eleny Nebusovej je Matičný ples tradičným, obľúbeným podujatím, na ktorom sa zabávajú nielen matičiari, ale aj široká verejnosť.
 

Vystúpenie FS Rimavan

Ples Matice slovenskej

Ples Matice slovenskej

Foto: Attila Gecse
 


 
 

Džudisti z Lokomotívy na turnaji Olympijských nádejí v Rimavskej Sobote

Džudisti z Lokomotívy sa 8. februára zúčastnili turnaja Olympijských nádejí v Rimavskej Sobote v telocvični TJ Mladosť. Je to už XIX. ročník a 1. kolo. Tento turnaj je organizovaný hlavne pre najmladších a začínajúcich judistov v kraji Banská Bystrica. V telocvični na Športovej ulici sa stretli džudisti ôsmich oddielov BB kraja, a to Lokomotíva RS, Mladosť RS, Junior Lučenec. Katsudo Lučenec, UMB BB, Budokan Zvolen, Judo Hrachovo a Elán Rožňava .

Počet džudistov, ktorí sa zúčastnili turnaja, bolo 100. Z nášho oddielu sa kvôli chorobe detí zúčastnilo len šesť džudistov. Prvé miesto a zlatú medailu získali: Gažiová Natália v kat. do 24 kg mini žiačok, Danyi Ladislav v kat. do 50 kg mini žiakov.

Druhé miesto a striebornú medailu si vybojovali: Trímaj Ján v kat. do 50 kg mini žiakov a
Pekarčík Stephan do 50 kg mladších žiakov. Tretie, bronzové umiestnenia získali:
Tonhajzerová Nina v kat. do 42 kg mini žiačok a Koóš Lukáš v kat. do 30 kg mini žiakov.


Na súťaži ich sprevádzali tréneri Antal a Gaži. Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme firme TONI s.r.o. (požiarna ochrana) p. Igor Tonhajzer a ZŠ Š.M.Daxnera na sídlisku Západ.


Antal Ľubomír, predseda Lokomotíva Judo RS


Džudisti TJ Lokomotíva s Ľ. Antalom
 


 
 

Nadácia Volkswagen Slovakia podporí v roku 2014 vzdelávanie na Slovensku sumou 120 000 eur

Nadácia Volkswagen Slovakia (VW SK) otvorí v roku 2014 päť grantových programov zameraných na podporu vzdelávania: Bezpečne na cestách, HiTechUni, Stredné školy a technika, Zamestnanecké projekty a Vzdelanie = Budúcnosť.

„Prostredníctvom grantových programov Nadácie Volkswagen Slovakia môžu v tomto roku materské, základné, stredné a vysoké školy, ale aj detské domovy získať na vzdelávacie aktivity celkovo 120 000 eur. Podporujeme aktívnych žiakov, študentov, ale i učiteľov, ktorí sú ochotní vzdelávaniu venovať viac,“ hovorí Eric Reuting, predseda správnej rady Nadácie VW SK.
 

Pre vysokoškolských pedagógov je určený grantový program „HiTechUni“, ktorého poslaním je podpora technického vzdelávania v súvislosti s ochranou životného prostredia a udržateľným rozvojom. Grantový program „Stredné školy a technika“ je zasa určený pre stredoškolských pedagógov. Nadácia ho plánuje otvoriť v druhej polovici roka. Materské a základné školy sa môžu v rámci grantového programu „Bezpečne na cestách“ zapojiť do vzdelávacích projektov v dopravnej výchove do konca marca.


Priestor na uskutočnenie rozmanitých inovatívnych projektov pre detské domovy, ktoré umožnia deťom lepší prístup k vzdelaniu a nadobúdaniu nových skúseností, ponúkne grantový program „Vzdelanie = Budúcnosť“. Žiadosti doň bude možné podávať do konca júna. V rámci „Zamestnaneckých projektov“ je podpora orientovaná na dobrovoľníctvo a aktivity zamestnancov Volkswagen Slovakia v oblasti vzdelávania. Ich cieľom je zvyšovanie kvality života a vzdelávania v regiónoch Slovensku.

Bližšie informácie o jednotlivých grantoch a termínoch uzávierok získate na www.nadacia-volkswagen.sk.
Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Už päť rokov aktívne pôsobí na Slovensku. Cielene sa snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ v uvedomelej spoločnosti. Ťažiskom jej programov je oblasť vzdelávania. Podporuje inovatívne vzdelávacie projekty a svoj dôraz kladie na vzdelávanie mladých ľudí. Každoročne tiež realizuje kreatívne projekty pre detské domovy.
 

Volkswagen Slovakia, a. s.
 

školáci-ilustračka 


 
 

Návšteva hokejovej legendy Jozefa Golonku

Hokejová legenda Jozef Golonka zavítal 5. februára do Rimavskej Soboty. Na pôde radnice ho prijal primátor mesta Jozef Šimko. Na stretnutí boli prítomní aj prednosta mestského úradu Štefan Szántó, riaditelia mestských organizácií, ako aj vedúci odborov a oddelení mestského úradu.

Jozef Golonka všetkých príjemne prekvapil, napriek svojmu dôchodcovskému veku sršal humorom a pozitívnou energiou. Úspešný športovec, prezývaný Žiletka, s nostalgiou spomínal na časy, kedy hrával hokej. Na stretnutí sa hovorilo aj o vážnych témach, akými je nízka životná úroveň, dlhodobá vysoká miera nezamestnanosti súvisiaca s nevybudovanou infraštruktúrou, či rómsky problém. Primátor mesta Jozef Šimko poznamenal, že podľa štatistík je miera evidovanej nezamestnanosti 31,8 %, ale v našom okrese je v skutočnosti 41-42% nezamestnaných. Skonštatoval, že obdobná situácia je aj v Prešovskom kraji, na Horehroní a v okolí Čadce.

J. Golonkovi nie sú problémy nášho regiónu neznáme. V Rimavskej Sobote nebol prvý krát. Okresné mesto navštívil ešte v časoch, keď fungoval pivovar. Ako sa vyjadril, veľmi ho mrzí, že zavrel svoje brány. „Do Rimavskej Soboty som prišiel na osobné pozvanie od pána primátora, ktorý momentálne kandiduje na prezidenta republiky. Viem, že tu je veľkým problémom nezamestnanosť a dá sa povedať, že je to spojené s mojou návštevou, lebo treba tých ľudí povzbudiť. Netreba ich nejakým spôsobom zatracovať, pretože nemajú prácu. Myslím si, že moja prítomnosť stretnúť sa s primátorom a verejnosťou, je pre mňa česť. Problém nezamestnanosti dobre poznám. Ešte za čias, keď som pôsobil v Heinekene, niekoľkokrát som bol v tunajšom pivovare, ktorý sa zrušil a vieme, aké to bolo bolestivé pre celý región, že zanikli pracovné miesta,“ povedal J. Golonka, ktorý je apolitický človek a nie je žiaden straník. Dodal, že morálne prišiel podporiť tunajších ľudí a primátora Jozefa Šimka, ktorý má snahu zlepšiť situáciu v našom okrese.

Golonka ocenil rimavskosobotských hokejistov, ktorí napriek nedostatočným financiám hrajú úspešne v druhej lige. Počas svojej návštevy hovoril aj o svojej najnovšej autobiografickej knihe s názvom Jozef Golonka Rebel s číslom 9. Čitatelia v nej nájdu v prvom rade príhody zo života a je to návod, ako sa z chudobného chlapca, ktorý sa narodil na periférii Bratislavy, môže stať úspešný človek, keď má vôľu, keď má silu, chce, a keď sa venuje tomu, čo ho baví. V závere návštevy Rimavskej Soboty sa legendárny Golonka stretol na futbalovom ihrisku, na umelej tráve, s hráčmi MŠK Rimavská Sobota a na zimnom štadióne s hokejistami a širokou verejnosťou.

J. Golonka s primátorom J. Šimkom

Jozef Golonka na radnici

Jozef Golonka s futbalistami

Jozef Golonka s hokejistami

Foto: Marta Kanalová, Attila Gecse
 


 
 

Exibičný zápas v miniflorbale

Exhibičný zápas v miniflorbale sa uskutočňuje každoročne pri príležitosti výročia založenia Š.K. Slovan Rimavská Sobota 23.februára 1922. Tento rok sa z priestorových aj časových dôvodov uskutočnil o tri týždne skôr, už 1.februára v telocvični ZŠ M. Tompu na Sídlisku Západ.

Tak, ako minulý rok, organizátor MiniFlorbalovej ligy , ktorým je FBC Slovan Rimavská Sobota,
pripravil pre hráčov florbalový večer, v ktorom sa stretli tí najlepší hráči z jednotlivých družstiev MFL. Výber hráčov vykonali tréneri FBC Slovan M. Radnóti a R. Totkovič. Už pri výbere boli hráči žrebom rozdelení do dvoch družstiev na Modrý a Biely výber v súlade s farbami klubu FBC Slovan.

Večer začal slávnostným nástupom hráčov pred zaplneným hľadiskom v telocvični ZŠ M.Tompu v Rimavskej Sobote. Do úvodných formácií oboch družstiev proti sebe nastúpili hráči, ktorí sa najčastejšie dostali do zostavy kola MFL. Diváci videli od začiatku rýchly a vyrovnaný zápas
s množstvom pekných kombinácií a gólov a to napriek tomu, že hráči nemohli byť zohratí, keďže sa v zápase stretli inak protihráči.

Počas druhej prestávky sa uskutočnili súťaže hráčov v samostatných nájazdoch na brankárov. Spomedzi strelcov sa najviac darilo Milkovi Kostovičovi, hráčovi FBC Slovan Rimavská Sobota v 2.lige, spomedzi brankárov zas Erikovi Kónyovi, ktorý sa amatérsky okrem florbalu venuje aj
MMA. Zápas napokon po veľmi dramatickom závere skončil tak ako minulý rok, víťazstvom Bieleho výberu 15:14. Za najlepšieho hráča Modrého výberu bol vyhlásený ešte len 16-ročný gymnazista Denis Farkaš, za najlepšieho hráča víťazného výberu Matej Blahuta, kapitán družstva ktoré v MFL obhajuje titul.

Viac o miniflorbale nájdete na www.slovanrs.webnode.sk

MiniFlorbalová liga-zápas

Foto: Attila Gecse
 


 
 

Komisia predstavila prvú správu EÚ o boji proti korupcii

Korupcia predstavuje pre Európu aj naďalej výzvu. Týka sa všetkých členských štátov EÚ a znamená pre európske hospodárstvo náklady vo výške približne 120 miliárd EUR ročne. Členské štáty v ostatných rokoch prijali viaceré iniciatívy, avšak výsledky sú nerovnomerné a malo by sa robiť viac s cieľom predchádzať a postihovať korupciu. Ďalej sa uvádzajú niektoré zo záverov z historicky prvej správy EÚ o boji proti korupcii, ktorú dnes zverejnila Európska komisia.


V tejto správe sa ozrejmuje situácia, pokiaľ ide o korupciu v jednotlivých členských štátoch, ako aj to, aké opatrenia boli v tejto súvislosti prijaté, ktoré z nich fungujú, a takisto aj to, čo by sa malo zlepšiť. Kapitoly správy o jednotlivých krajinách v anglickom jazyku a v jazykoch jednotlivých členských štátov sú k dispozícii na: http://ec.europa.eu/anti-corruption-report
Zo správy vyplýva, že povaha aj úroveň korupcie, ako aj účinnosť opatrení prijatých na boj proti nej, sa v jednotlivých členských štátoch líšia. Správa ďalej ukazuje, že korupcia si vo všetkých členských štátoch zaslúži väčšiu pozornosť.


Dokazujú to výsledky prieskumu Eurobarometra o postojoch Európanov v súvislosti s korupciou, ktorý bol dnes uverejnený. Z tohto prieskumu vyplýva, že tri štvrtiny (76 %) Európanov si myslí, že korupcia je stále široko rozšírená a že viac ako polovica (56 %) z nich sa nazdáva, že úroveň korupcie v ich krajine sa za uplynulé tri roky vzrástla. Každý dvanásty Európan (8 %) uviedol, že v ostatných 12 mesiacoch zažil korupciu alebo bol jej svedkom.
Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti, uviedla: „Korupcia podkopáva dôveru občanov v demokratické inštitúcie a právny štát, poškodzuje európske hospodárstvo a pripravuje štáty o veľmi potrebné príjmy z daní. Členské štáty v oblasti boja proti korupcii dosiahli pokrok, avšak dnešná správa naznačuje, že je ešte potrebné vyvinúť ďalšie úsilie. V správe sú rôzne návrhy na možno opatrenia, a ja sa teším na spoluprácu s členskými štátmi pri ich realizácii.“

Korupcia ovplyvňuje všetky členské štáty — a to rôznymi spôsobmi
 

Tu sú niektoré z hlavných trendov v súvislosti s korupciou v rámci celej EÚ:
1. Kontrolné mechanizmy
• Využívanie preventívnych politík (napr. etické pravidlá, opatrenia na zvyšovanie povedomia, ľahký prístup k informáciám vo verejnom záujme). Medzi členskými štátmi existujú veľké rozdiely, pokiaľ ide o predchádzanie korupcii. Kým v prípade niektorých krajín prispela účinná prevencia k vybudovaniu dobrej povesti, že je v nich korupcia zriedkavá, pri iných bolo vykonávanie preventívnych politík nerovnomerné a viedlo len k obmedzeným výsledkom.
• Mechanizmy vonkajšej a vnútornej kontroly. V mnohých členských štátoch sú mechanizmy vnútornej kontroly v súvislosti s postupmi orgánov verejnej moci nedostatočné a nekoordinované.
• Konflikty záujmov Pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov sa v rámci EÚ líšia a mechanizmy na kontrolu vyhlásení o konflikte záujmov sú často nedostatočné. Sankcie za porušenie pravidiel sa využívajú len zriedka a často sú nedostatočné.

2. Stíhanie a postihy
• Trestno-právne pravidlá, ktoré stanovujú, že korupcia je trestným činom, existujú vo väčšine členských štátov, v súlade s normami Rady Európy, OSN a právnymi predpismi EÚ. Napriek tomu nebolo rámcové rozhodnutie 2003/568/SVV o boji proti korupcii v súkromnom sektore zo strany členských štátov transponované do ich vnútroštátnych právnych poriadkov rovnomerne.
• V rámci EÚ existujú značné rozdiely, pokiaľ ide o efektívnosť presadzovania práva a vyšetrovania. V niektorých členských štátoch možno konštatovať vynikajúce výsledky. V iných členských štátoch sa korupcia stíha len zriedka, resp. jej vyšetrovanie je zdĺhavé.
• Vo väčšine členských štátov chýbajú komplexné štatistické údaje o trestných činoch korupcie, čo komplikuje porovnanie a posúdenie. V niektorých členských štátoch hatia vyšetrovanie prípadov korupcie procesné pravidlá, vrátane pravidiel upravujúcich problematiku zbavovanie imunity politických činiteľov.

3. Politický rozmer
• Politická zodpovednosť. V mnohých členských štátoch EÚ neprestáva byť zásadnou otázka bezúhonnosti v politike. Ako príklad možno uviesť kódexy správania politických strán alebo volených orgánov na ústrednej alebo miestnej úrovni, ktoré často neexistujú vôbec alebo nie sú dostatočne prísne.
• Financovanie politických strán. Hoci mnohé členské štáty prijali prísnejšie pravidlá o financovaní politických strán, stále pretrvávajú značné nedostatky. V rámci EÚ sa len zriedka ukladajú odrádzajúce sankcie proti nelegálnemu financovaniu politických strán.

4. Rizikové oblasti
• V rámci členských štátov je riziko korupcie vyššie na regionálnej a miestnej úrovni, kde majú systémy kontrol a protiváh tendenciu byť slabšie, než na úrovni celoštátnej.
• Odvetviami, ktoré sú vo viacerých členských štátoch citlivé z hľadiska problému korupcie, sú mestský rozvoj a výstavba, ako aj zdravotníctvo.
• Určité nedostatky možno konštatovať, aj pokiaľ ide o dohľad nad štátnymi podnikmi, čo zvyšuje ich citlivosť z hľadiska problému korupcie.
• Problém drobnej korupcie zostáva byť široko rozšírený len v niekoľkých členských štátoch.
 

Verejné obstarávanie: jedna z oblastí ohrozených korupciou
Správa takisto obsahuje aj osobitnú kapitolu venovanú oblasti verejného obstarávania. Táto oblasť má zásadný význam pre hospodárstvo EÚ, keďže každoročne sa na obstarávanie tovaru, prác a služieb zo strany verejných subjektov vynakladá pätina HDP Európskej únie. Verejné obstarávanie takisto patrí medzi sféry náchylné na korupciu.


V správe sa preto vyzýva na zavedenie prísnejších noriem týkajúcich sa bezúhonnosti, a prekladajú sa tam odporúčania s cieľom zvýšiť kvalitu mechanizmov vnútornej kontroly vo viacerých členských štátoch. Podrobné informácie a špecifické odporúčania, ktoré Komisia dáva do pozornosti, možno nájsť v príslušných kapitolách týkajúcich sa jednotlivých členských štátov.
 


 
 

Na Plese Csemadoku sa zabávalo vyše 250 ľudí

Prvým plesom tejto sezóny bol v Rimavskej Sobote Ples Csemadoku. Konal sa 31. januára v dome kultúry. Prišlo viac ako 250 hostí. Ako sme sa dozvedeli od predsedu Základnej organizácie Csemadoku Gyulu Cerovského, s návštevnosťou sú spokojní, a to napriek tomu, že v posledných rokoch počet záujemcov trošku klesal. Pred troma rokmi bolo na plese takmer 400 ľudí a vlani okolo 300.

V tomto roku na Plese Csemadoku nechýbal ani primátor mesta Jozef Šimko s partnerkou, ale ale aj prednosta mestského úradu Štefan Szántó s manželkou. Plesu sa pravidelne zúčastňuje aj bývalý primátor mesta Štefan Cifruš s manželkou. Do tanca hrala známa skupina z Tornale Unicum, v druhej sále plesajúcich zabávala ľudová skupina Folt zo Salgótarjánu a duó Csabi-Gabi. Nechýbala ani bohatá tombola.

Ples Csemadoku

Ples Csemadoku

Ples Csemadoku

Ples Csemadoku

Foto: Attila Gecse


 


 
 

Zimná olympiáda žiakov ZŠ Š. M. Daxnera

V duchu blížiacej sa olympiády v Soči sa uskutočnil 3.ročník zimnej olympiády žiakov ZŠ Š.M. Daxnera na sídlisku Západ v Rimavskej Sobote. Olympiáda sa uskutočnila na zimnom štadióne dňa 31.1.2014. Deti súťažili v rôznych disciplínach: v streľbe do brány, v prenášaní pukov do brány v časovom limite a v korčuľovaní po triedach okolo kužeľov.

Súťažiacim fandili a povzbudzovali ich spolužiaci z jednotlivých tried, rodičia, pedagógovia aj riaditeľ školy Mgr. Peter Černý. Na záver prebehlo vyhodnotenie najlepších športovcov v jednotlivých disciplínach. Pani zástupkyňa I. stupňa Mgr. Dana Vikorová odovzdala víťazom medaily a vecné ceny. Sladkú odmenu dostali všetci športovci. Do súťaží sa zapojili takmer všetci žiaci I. stupňa. Na našej škole máme rozšírenú telesnú výchovu o predmet pohybová príprava.
 

Na týchto hodinách sa žiaci venujú rôznym druhom športu, medzi ktoré patrí plávanie, loptové a pohybové hry, gymnastika aj korčuľovanie. Naša ZŠ Š. M. Daxnera je dlhodobo zameraná na športovú prípravu detí v rôznych oblastiach športu .Naše poďakovanie za túto peknú akciu patrí aj pánovi Jozefovi Oštromovi z TSM Rimavská Sobota za ochotu a priateľskú spoluprácu pri organizovaní olympijského dňa.
 

Pedagógovia ZŠ Š. M. Daxnera
 

zimná olympiáda 

zimná olympiáda


 
 

Raritou Gemersko-malohontského múzea je vajce vyhynutého slonieho vtáka

Škrupinu vajca vurona obrieho alebo slonieho vtáka (elephant bird) – latinsky Aepyornis maximus, obalenú tkaným plátnom a papierovou hmotou, na ktorej je zobrazená mapa sveta, takže celé pripomína glóbus, vlastní Gemersko-malohontské múzeum ako jednu z veľkých rarít.

Gemersko-malohontskému múzeu v Rimavskej Sobote ho darovala Základná škola na ul. Daxnerovej v Rimavskej Sobote v júni 1990 ako model vajca. Pravdepodobne bolo súčasťou zbierok Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote (založené roku 1853), ktoré zhromaždil ešte János Fábry (1830-1907), riaditeľ gymnázia a neskôr riaditeľ múzea; je to však len predpoklad. Múzeum učebných pomôcok pri Zjednotenom protestantskom gymnáziu v Rimavskej Sobote bolo založené v roku 1877. Zaniklo v roku 1907. Riaditeľom múzea – kabinetu a jeho správcom zároveň bol vtedajší učiteľ biológie a neskorší riaditeľ gymnázia Ján Fábry. Ostáva nám zistiť, ako sa vajíčko dostalo do gymnázia.

Vuron obrí – Sloní vták - Aepyornis maximus, bol obrovský nelietajúci vták žijúci iba na Madagaskare – madagaskarský endemit. Bol to najväčší vták žijúci na Zemi (podľa doterajších poznatkov) – vážil približne 400 kg a bol vysoký viac ako 3 metre. Len pre porovnanie, najväčší žijúci vták na Zemi pštros africký váži priemerne tak 110 kg a samce sú vysoké 2,1 – 2,8 m. Jeho vajíčka mali obvod až 1 m a dĺžku aj 34 cm, ich objem bol asi 160 x väčší ako objem slepačieho vajca. Nie je presne známe, kedy vyhynuli, no bolo to najneskôr v 17. storočí.

Predpokladá sa, že za vyhynutím týchto vtákov sú ľudia, ktorí zbierali obrovské vajcia a živili sa nimi. Je však možné, že k ich vyhynutiu prispeli ochorenia zavlečené domácimi zvieratami. Na Madagaskare boli objavené sfosilizované kostry dospelých vtákov aj subfosilizované kompletné vajíčka.vajce slonieho vtáka

Napríklad National Geographic Society vo Washingtone má kompletné vajíčko, vnútri ktorého sa nachádza fosilizovaná kostra embrya. Aj David Attenborough, známa osobnosť z dokumentárnych filmov BBC, vlastní jedno takmer úplnú fosilizovanú škrupinu vajca, ktorú poskladal z kúskov škrupiny ktoré pozbieral na návšteve Madagskaru. Fosilizované vajíčka sa nachádzajú napríklad v múzeách v Harvard Museum of Natural History in Cambridge, v Londýne a Paríži. Jeden exemplár zlepeného vajíčka vlastní aj Természetudományi Múzeum – Prírodovedné múzeum – v Budapešti. Vlastnili ešte jedno kompletné vajce, no počas revolúcie v roku 1956 sa zničilo ( dr. István Matskási).

Na prelome rokov 2013 a 2014 sa zbierka múzea podrobila vzácnej identifikácii. Doc. Vladimír Bahýľ z Technickej univerzity vo Zvolene, vajce preskenoval špeciálnym tomografom, pričom zistil, že sa skutočne jedná o škrupinu vajca. Vo vnútri je škrupina spevnená konštrukciou z dreva. Na povrchu je vajce obalené tkaninou, na ktorú je nanesená papierová hmota, na ktorej je zobrazená mapa sveta. Vajca zároveň slúžilo ako učebná pomôcka glóbus. Kompletné vajce vurona obrieho vydražili v apríli 2013 v Londýne za 66675 libier/78211 Eur.

Mgr. Monika Gálffyová, PhDr.Alexander Botoš a PhDr.Oľga Bodorová

Mgr. Monika Gálffyová s vajcom slonieho vtáka

vajce slonieho vtáka

Foto: Gemersko-malohontské múzeum, M. Kanalová
 


 
 

Pátrači v akcii

V utorok, 28. januára v čase od 6.00 do 14.00 hodiny, bola v Banskobystrickom kraji vykonaná pátracia akcia, do ktorej sa zapojili okrem policajtov kriminálnej polície aj policajti poriadkovej polície, železničnej polície a dopravnej polície zo všetkých okresov Banskobystrického kraja, spolu 116 policajtov.
 

„Počas 8 hodín policajti skontrolovali 532 osôb a 179 motorových vozidiel. Zo skontrolovaných osôb bolo 35 osôb, ktoré sa nachádzali v pátraní ako hľadané osoby, nezvestné osoby, osoby na ktoré bol vydaný príkaz na zatknutie, nenastúpili do výkonu trestu odňatia slobody, alebo sme pátrali po ich pobyte,“ uviedla banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Dodala, že počas akcie bolo zistených aj 79 dopravných priestupkov z ktorých 75 bolo vyriešených v blokovom konaní.
 


 
 

Obvodné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko

Obvodné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko sa uskutočnilo 28. januára v CVČ Relax v Rimavskej Sobote v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej a Domom Matice Slovenskej.
 

Súťažilo 27 interpretov v 3 vekových kategóriách, súťaž mala dobrú umeleckú úroveň. Do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční 13. februára v Krajskom Dome MS v Banskej Bystrici, postúpia víťazi (1. miesto) z každej vekovej kategórie.
 

V prvej vekovej kategórii (2.-3.roč.) získal prvé miesto Ján Beracko zo ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča Rimavská Baňa,druhé Sebastian Gabriel zo ZŠ Dr. Vladimíra Clementisa Tisovec a tretie Daniel Ilavský zo ZŠ s MŠ P.E.Dobšinského Teplý Vrch.
 

V druhej vekovej kategórii (4.-5. roč.) bol na prvom mieste Dominik Bendo zo ZŠ Š. M. Daxnera Rimavská Sobota, na druhom Daniela Šimková zo ZŠ Hodejov a na treťom Michal Kovács z EZŠ Zlatice Oravcovej Rimavská Sobota.
 

V tretej vekovej kategórii ( 6.-7.roč.) sa na prvom mieste umiestnila Zuzana Ďuricová z Gymnázia I. Kraska Rimavská Sobota, na druhom Andrea Gibalová zo ZŠ Jesenské a na treťom Samuel Séleš zo ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota.
 

súťaž Šaliansky Maťko

víťazi prvej kategórie

Foto: CVČ Relax


 
 

Zo zasadnutia poslancov mestského zastupiteľstva

V zasadacej miestnosti MsZ v bývalom župnom dome sa v utorok, 28. januára konalo prvé tohtoročné rokovanie rimavskosobotských poslancov. Rokovanie viedol viceprimátor Ladislav Rigó.
V jeho úvode sa prerokovali majetkovoprávne otázky. Po nich sa hlasovalo o potvrdení uznesenia z 10. decembra minulého roka o budúcom prerozdelení financií na mestské športy v členení 60 tis. eur na futbal dospelých, 40 tis. eur na mládežnícky a 70 tis. eur na ostatné športy, ktoré primátor mesta Jozef Šimko nepodpísal. Ako uviedol na mestskej rade, po rokovaniach so zástupcami rodičov, trénerov a funkcionárov žiackeho futbalu MŠK mesta súhlasil s ich návrhom na zvýšenie finančnej čiastky pre mládežnícky futbal. Zástupcovia občanov hlasovaním prelomili primátorovo veto a potvrdili pôvodné uznesenie.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2014 a výhľadovo na rok 2015 a 2016 bol z rokovania stiahnutý Zároveň bolo prijaté nasledovné uznesenie: Mestské zastupiteľstvo ukladá vedúcej finančného oddelenia, aby návrh rozpočtu bol doplnený prehľadnou tabuľkou, ktorá umožní kontrolu uvedených súhrnov v príjmoch a výdavkoch (výsledovka) v nadväznosti na programový rozpočet, kde je aj komentár. Žiadame na príjmovej stránke vynechať nereálne predaje tzv. Auxtovho domu, pozemky pod reštauráciou na Kurinci a Chrenovisko trafostanice. Žiadame vedúcu finančného oddelenia informovať na najbližšom zasadnutí MsZ, či príjem finančných prostriedkov STEFE Rimavská Sobota, s.r.o., je v rozpočte mesta.

Stiahnutý bol aj návrh na televízne prenosy z rokovania TV LocAll. Poslanci prerokovali
záznam z kontroly príjmov a výdavkov za rok 2012 na ZŠ P. Dobšinského, ktorý predkladal hlavný kontrolór mesta Ladislav Šťavina. Niekoľko uznesení bolo schválených aj vo všeobecnej rozprave.

mestské zastupiteľstvo

V jej úvode sa hovorilo o návrhu na budúce nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta v správe TSM, MsKS a CVČ Relax. Týmto materiálom sa poslanci mali zaoberať v rámci majetkovoprávnych otázok, ale na návrh mestskej rady bol stiahnutý z rokovania. Mestská rada pritom odporučila, aby sa najskôr vykonal prieskum záujmu o výpožičku niektorých zariadení, vrátane krytej plavárne, zimného štadióna, plážového kúpaliska a MsKS s poskytnutím dotácie zo strany mesta na prevádzkovú činnosť týchto zariadení za určitých podmienok. Poslanec Baláž v tejto súvislosti poukázal na to, že niektoré zariadenia mesta sú viazané zmluvami, keďže sa na ne čerpali dotácie z EÚ na rekonštrukciu, a preto nie je možné ich momentálne prenajímať. Poslanecký zbor zároveň na jeho návrh schválil, aby bolo z verejného prieskumu vylúčené MsKS.

Mestské zastupiteľstvo uložilo prednostovi mestského úradu zabezpečiť označenie osobných motorových vozidiel, ktoré mestský úrad využíva pre svoju činnosť znakom mesta a názvom Mesto Rimavská Sobota z každej strany, zabezpečiť montáž monitorovacích zariadení GPS do vozidiel MsÚ a do osobného auta riaditeľa TSM a osobného auta MsKS v termíne do 31.marca. Poslanci schválili aj vypracovanie Smernice pre prevádzku a údržbu služobných motorových vozidiel mesta, ktorá má byť predložená na schválenie na marcové rokovanie.

Poslanecký zbor schválil aj uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo uložilo prednostovi mestského úradu predložiť na najbližšie rokovanie všetky zmeny v personálnej oblasti od 22.12.2010 do 31.1.2014, ktoré nastali na mestskom úrade, MsBS, TSM, MsKS. Zmeny sa týkajú vzniku a ukončenia pracovného pomeru, vrátane dôvodu.

Poslanecký zbor zrušil uznesenie 14/2013 týkajúce sa riešenia dopravy na Sídl. Rimava- Malohontská (tzv. kolíková vojna) z dôvodu dlhodobého neriešenia problému. V ďalšej časti rokovania bolo schválené uznesenie, že Mestské zastupiteľstvo uložilo prednostovi mestského úradu predložiť návrh zmeny VZN 102/2009 týkajúceho sa kompetencií primátora mesta s nakladaním finančných prostriedkov v zmysle návrhu, ktorý pripraví poslanecký klub SMER-SD. Poslaneckým zborom prijaté uznesenia nadobudnú platnosť po podpísaní primátorom mesta.

mestské zastupiteľstvo

mestské zastupiteľstvo

Foto: Marta Kanalová
 


 
 

Základná škola Mihálya Tompu odštartovala prvé školské vysielanie

TV Tompa je školská televízia, ktorá vznikla v rámci krúžku Mladý moderátor. Mapuje všetky významné udalosti, ktoré sa v škole udiali. Jej prvé vysielanie je výsledkom práce žiakov, ktorí pod dohľadom pedagógov na témach pracovali. Môžete si ho pozrieť v maďarskom a v slovenskom jazyku na stránke youtube/tompatv


 
 

Od dávok k platenej práci – projekt riešenia dlhodobej nezamestnanosti

Je možné realizovať projekt riešenia dlhodobej nezamestnanosti „Od dávok k platenej práci“ a „ Výstavba STERED Dom PRO FUTURA“ aj v Rimavskej Sobote a inde v okrese ? Na túto otázku nám odpovedala Juliana Uhrinová, riaditeľka Regionálnej rozvojovej agentúry (RRA) Rimavská Sobota:

Juliana Uhrinová„Sociálna inklúzia a boj proti chudobe, dlhodobej nezamestnanosti v lokálnych podmienkach prostredníctvom medzitrhu práce, t.j. dočasne podporovaného zamestnávania spojeného s aktivitami zameranými na zvyšovanie zamestnateľnosti sú prioritným cieľom EÚ v oblasti rastu a zamestnanosti, a je najvyšší čas, aby sa to stalo aj prioritou pre zástupcov verejnej správy a samospráv v dlhodobo najzaostalejšom okrese na Slovensku.“
 

Ďalej nám poskytla oficiálnu správu Ing. Ján Plesníka, predsedu Živnostenského spoločenstva, z ktorej vyberáme: „Celospoločenská objednávka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR iniciovaná prof. Ing, Jurajom Hraškom, DrSc., akademikom SAV na obnovenie a zachovanie života na vidieku a pilotný projekt Krajskej rozvojovej agentúry Banská Bystrica Od dávok k platenej práci a Workshop o znížení hrozivej miery nezamestnanosti v okrese Rimavská Sobota z impulzu Regionálnej rozvojovej agentúry, Združenia pre rozvoj regiónu GEMER MALOHONT (RRA) pre kooperáciu a spoluprácu partnerov boli podnetom pre Ing. Jána Plesníka, predsedu Okresnej zložky Slovenskej Živnostenskej komory SR vo Zvolene na zostavenie riešiteľských skupín k Projektu. Metodická skupina pod vedením PhDr. Milana Gacíka, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok pracuje na základnej náplni pre zamestnanosť.
 

Cieľ metodickej časti projektu je v zameraní rekvalifikácie dlhodobo nezamestnaných na návykové vzťahy k náradiu a pravidelnosti práce, vlastné pracovné činnosti a vzdelávanie v oblasti vzťahu k sociálnemu súžitiu a životnému prostrediu. Náplň činnosti je smerovaná do sociálnych podnikov pre výkon činností, ako napr. údržba miestnych komunikácii a ciest III. triedy, čistenie nepomenovaných tokov , úprava odtokových pomerov v krajine a cestnej sieti, starostlivosť o zeleň a jej kompostovanie, vytváranie nových kompostovísk, triedenie a zber komunálneho odpadu, zber biologického odpadu a jeho kompostovanie, obrábanie pôdy neznámych vlastníkov v správe samosprávy pre vlastné potreby , ako aj potreby samosprávy so zreteľom využitia vlastného kompostoviska, chov domáceho zvieratstva. 


Pracovná skupina pracuje od októbra roku 2013 a dnes v nej svoje praktické skúsenosti a rady odovzdávajú: PhDr. Martin Šebian, PhD., riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, JUDr. Lívia Koóšová, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Dr. Marián Mesiarik, Ing. Štefan Repko, riaditeľ Krajskej rozvojovej agentúry Banská Bystrica, Juliana Uhrinová, riaditeľka RRA Rimavská Sobota. Pracovná skupina pracuje pod gesciou Vladimíra Maňku, poslanca Európskeho parlamentu. Projekt je priebežne konzultovaný u vedúceho služobného úradu Jozefa Vanču Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR .


Technická skupina vedená dvojicou dlhoročných stavbárov Ing. Jurajom Tomíkom a Ing. Jánom Plesníkom realizuje nadstavbu k metodickej časti projektu – výstavba STERED Dom PRO FUTURA architektonického riešenia Mgr. arch. Martina Hraška.


Základom celého riešenia bola požiadavka spoločnosti PR Krajné, člena Zväzu automobilového priemyslu na Slovensku v oblasti materiálové zhodnocovanie zmiešaných textilných odpadov z výroby textilných autodielov, vyseparovaných textilných častí zo spracovania vozidiel po skončení životnosti a textilnej drviny z recyklácie vyradených pneumatík naplniť ciele odpadového hospodárstva do roku 2015 v zmysle Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011-2015 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a to nielen v zmysle požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o starých vozidlách v znení zmien a doplnkov, ale do konca roka 2015 zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu podľa smernica EP a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade.


V pracovnej skupine sa dnes na riešení podieľa Slovenská technická univerzita Bratislava - vedúci katedry Konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty Prof. Ing. Anton Puškár, PhD. , dekan Strojníckej fakulty Prof. Ing. Ľuboš Šooš, PhD., riaditeľ Ústavu prírodných a syntetických polymérov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD., EIB Consult, s.r.o., – Ing. Elena Bodíková, PhD.- odborné poradensko – konzultačné služby v oblasti ochrany životného prostredia, predovšetkým v oblasti čistenia odpadových vôd, odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie. Výsledkom technickej skupiny je nízkoenergetický dom postavený z 85% podielom materiálov z recyklátov uplatniteľných v stavebníctve s certifikovanými hodnotami teplo techniky, akustiky a mechanických vlastností od výrobcov zo Slovenska a členských krajín EÚ.
Dnes do systému výstavby nízko energetického STERED Domu PRO FUTURA prispieva svojimi výrobkami z recyklátov už 10 výrobcov. Riešitelia naviazali na požiadavky metodickej skupiny a výsledkom je segmentová výstavba, kde pod odborným dohľadom budovanie domu realizujú pracovníci zapojení do Programu zamestnanosti – ROZVOJ VIDIEKA, a to už od výroby základných segmentov, až po kompletáž domu na kľúč. Výsledkom je nízko nákladový dom nielen z hľadiska realizácie , ale aj z hľadiska jeho prevádzky. Na projekte prejavili záujem spolupracovať i ďalšie organizácie z oblasti energetiky, čistenia odpadových vôd a inžinierskych sietí.


Projekt riešenia dlhodobej nezamestnanosti – ROZVOJ VIDIEKA, výstavba STERED Dom PRO FUTURA je podporovaný leadrom slovenskej ekonomiky Zväzom automobilového priemyslu na Slovensku pod heslom Auto v dome – Dom z auta a v neposlednom rade Slovenskou živnostenskou komorou Slovenskej republiky.


V najbližšom období bude kompletný projekt predložený na realizáciu na Národnú radu Slovenskej republiky – gestor JUDr. Renáta Zmajkovičová podpredsedníčka, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR– gestor Ing. Štefan Adam štátny tajomník, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR– gestor Jozef Vančo vedúci služobného úradu, Ministerstvo životného prostredia SR – gestor Ing. Vojtech Ferencz, PhD. štátny tajomník. Pre vlastnú realizáciu sa pripravuje spustenie pilotného projektu v troch okresoch Slovenskej republiky s najvyššou mierou nezamestnanosti v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR - Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. Preto je už dnes potrebné, aby samosprávy pripravili územno-plánovacie dokumentácie na plánovanú výstavbu rozvoja vidieka.“


prezentácia projektu

Foto: RRA Rimavská Sobota


 


 
 

Okresné kolo 63. ročníka Matematickej olympiády

Dňa 22. januára sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií v kategórii Z5 a Z9. Okresného kola sa zúčastnilo 59 súťažiacich z jedenástich základných škôl a dvoch osemročných gymnázií. V kategórii Z5 súťažilo 43 súťažiacich /z toho 4 úspešní/ a v kategórii Z9 16 súťažiacich /z toho 4 úspešní/.
 

V kategórii Z5 získala prvé miesto Michaela Kantorová zo ZŠ P. Dobšinského a Patrícia Plánková zo ZŠ M. Tompu, druhé Dominik Bendo zo ZŠ Š. M. Daxnera a tretie Adam Jablonský zo ZŠ P. Dobšinského. Úspešným riešiteľom okresného kola v tejto kategórii bol ten súťažiaci, ktorý dosiahol 9 bodov a viac.
 

V kategórii Z9 sa na prvom mieste umiestnila Zuzana Hrablayová z Gymnázia I. Kraska, na druhom Kristián Štuller zo ZŠ P. Dobšinského a Nicol Hochholczerová zo ZŠ Š. M. Daxnera a na treťom Richard Rončák zo ZŠ P. Dobšinského. Úspešným riešiteľom okresného kola v tejto kategórii bol ten súťažiaci, ktorý dosiahol 12 bodov a viac.

Matematická olympiáda

Foto: CVČ Relax
 


 
 

Lukostrelecký klub Bašta odštartoval novú sezónu úspešne

Pre Lukostrelecký Klub Bašta Rimavská Sobota začala 25. januára nová sezóna v súťažení, a to v Trnovci nad Váhom. Na súťažiacich čakalo 24 3D cieľov na dva výstrely z jedného miesta, -8°C a studený vietor. Našťastie bola väčšina cieľov postavená v lese. Po štvorhodinovom súťažení sa odovzdali bodovačky a každý dostal teplý obed, napokon nasledovalo vyhodnotenie najlepších.
 

Rimavskosobotskí lukostrelci zahájili aj tento rok úspešne. Viktória Kormošová už ako dorast v kat. HU opäť získala prvé miesto. Nový člen klubu Daniel Beník v kat. veterán HU získal tiež prvé miesto. Tibor Lévay st. sa v kat. senior HU umiestnil na 2 . mieste. Za podporu ďakujeme sponzorom: Vercajch centrum s.r.o. Zvolen, Gobako Košice, Mive pekáreň Hnúšťa, Mestský úrad Rimavská Sobota. Hľadáme ďalších sponzorov, ktorí by mali záujem podporiť našich športovcov.
 

Tibor Lévay
 

LK Bašta 


 
 

Okresné kolo 24. ročníka Olympiády v anglickom jazyku

Víťazi školských kôl okresného kola Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A a 1B súťažili 15.januára v okresnom kole, z ktorého najlepší súťažiaci postúpili do krajského kola. Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov z ôsmich základných škôl a troch osemročných gymnázií okresu Rimavská Sobota.

V kategórii 1A bola na prvom mieste Orsolya K. Kovács zo ZŠ M. Tompu, na druhom Pavel Ďurás z Gymnázia I. Kraska a na treťom Noémi Nagyová zo ZŠ P. Dobšinského.
V kategórii 1B sa na prvom miest umiestnila Nicol Hochholczerová zo ZŠ Š.M. Daxnera, na druhom Erik Pásztor zo ZŠ P. Dobšinského a na treťom Branislav Hrivňák z Gymnázia I. Kraska.
 

víťazi-kategória 1A

víťazi-kategória 1B

Foto: CVČ Relax
 


 
 

Gemersko-malohontské múzeum vydalo zborník

Gemersko-malohontské múzeum vydalo v roku 2013 knižnú publikáciu pod názvom Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote GEMER-MALOHONT 8-9/2013. Ambíciou zborníka je priblížiť širokej verejnosti cenné a unikátne zbierky múzea európskeho formátu a prostredníctvom regionálne orientovaných príspevkov zverejniť viacročné výsledky vedecko-výskumnej činnosti odborných pracovníkov múzea, ako aj jeho významných spolupracovníkov zo sféry akademických a univerzitných pracovísk.

Prvý ročník zborníka vydalo múzeum v roku 2005. Od toho času kontinuálne pokračuje v jeho vydávaní, pričom posledné dve vydania vyšli ako dvojčíslo. Aktuálny 8.-9. ročník obsahuje 22 príspevkov rozdelených do celkov: prírodné vedy, archeológia, história, etnológia, história umenia a biografické okienko. Zborník je plnofarebný a obsahuje množstvo fotografií.

Prostredníctvom vydanej knižnej publikácie pod názvom Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote GEMER-MALOHONT 8-9/2013 sa prezentuje nenahraditeľné kultúrne a historické dedičstvo územia bývalého historického regiónu, ktorým bola v nedávnej minulosti stolica Gemer - Malohont. Zborník, ktorý bol vydaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, je záujemcom k dispozícii v pokladni múzea v cene 5 eur.


Mgr. Angelika Matúšková, výkonná redaktorka zborníka, foto: M. Kanalová
 

zborník Gemersko-malohontského múzea 

zborník Gemersko-malohontského múzea


 
 

Žiakov zo ZŠ Š. M. Daxnera baví korčuľovanie na zimnom štadióne

Na ZŠ Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote na I. stupni pracujú dva krúžky zamerané na šport - športový a atletický. Vedúce krúžkov sa na nich snažia viesť deti k láske k rôznym športom - atletike, loptovým hrám, gymnastike, plávaniu, ale aj korčuľovaniu.

Pri športovaní využívame nielen naše dve telocvične, veľký školský dvor, multifunkčné ihrisko, atletickú dráhu, ale aj športové strediská v blízkosti našej školy - plaváreň a zimný štadión Teraz, počas zimy, využívame viac zimný štadión, na ktorom sa deti zdokonaľujú v korčuľovaní, alebo sa učia prvé kroky na korčuliach. Baví ich to a my sa tešíme z ich radosti a úspechov.

korčuľovanie

korčuľovanie

Foto: ZŠ Š. M. Daxnera
 


 
 

Primátor mesta poďakoval za prácu riadiacim pracovníkom

Rimavskosobotský primátor Jozef Šimko prijal v obradných miestnostiach radnice 21. januára riaditeľov mestských inštitúcií, organizácií, bánk, škôl, zástupcov polície, športu, kultúry, cirkvi, neziskových organizácií, podnikateľov, vedenie mesta, ako aj vedúcich odborov a oddelení mestského úradu.

Novoročné stretnutie bolo spojené s poďakovaním za ich prácu a ústretovosť preukazovanú v roku 2013 pri zviditeľňovaní a rozvoji mesta. Podujatie spestril kultúrnym programom Zbor pre občianske záležitosti Človek-Človeku.

„Výkon vrcholnej funkcie nie je jednoduchý-vyžaduje si veľkú mieru zodpovednosti, ale aj ľudskosti. Veď vyhovieť jednej časti obyvateľov mesta, nie vždy znamená pochopenie ostatných obyvateľov. Nie všetci obyvatelia, ale aj poslanci majú rovnaký názor na vyriešenie problémov. Veľakrát ste tomu svedkami aj vy-hlavne na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Je to práca, ktorej význam a dôležitosť vie dostatočne oceniť len ten, kto sa obetuje pre veci verejné. K takýmto ľuďom patríte aj vy. Každý podľa svojich možností ste priložili ruky k dielu. Vážim si vašu prácu, podnety, ústretovosť a postoj k práci našej Radnice,“ povedal vo svojom príhovore J. Šimko.

Prijatie primátorom mesta

Ďalej uviedol, že od nástupu nového vedenia do funkcie uplynuli tri roky. Tieto roky spoločnej práce boli úspešné. Podľa jeho slov sa za toto obdobie podarilo znížiť úverovú zaťaženosť mesta,
vyrovnať dovtedy nezaplatené faktúry za vývoz tuhého komunálneho odpadu a znížiť poplatky
za tuhý komunálny odpad zo sumy 20,31 eur na 13 eur za osobu. Primátor mesta za najväčší úspech považuje asfaltovanie ulíc. V priebehu troch rokov sa samospráve podarilo zaasfaltovať 34 ulíc. „Som rád, že som našiel pochopenie u poslaneckého zboru, ktorý mi odsúhlasil asfaltovanie ďalších 17 ulíc, z ktorých sa nám koncom minulého roka podarilo zaasfaltovať šesť a pokračovať budeme tento rok v jarných mesiacoch,“ povedal J. Šimko. Dodal, že vedeniu mesta sa podarilo sprístupniť aj obnovenú mestskú pláž, sprevádzkovať Rekreačnú oblasť Zelená voda-Kurinec aj s bazénom s geotermálnou vodou, zrekonštruovať mestský amfiteáter i za pomoci vlády dokončiť infraštruktúru v priemyselnom parku v bývalých kasárňach.

Ďalej informoval účastníkov novoročného stretnutia o ďalších plánoch samosprávy, vrátane opravy a asfaltovania chodníkov i vybudovania príjazdovej cesty na Sídlisko Rimava, k bytovkám C1,C3,C5. Mesto má v pláne aj budovanie detských ihrísk, dokončenie rozostavaného 50 metrového bazéna na Kurinci a dokončenie cyklotrasy v tejto rekreačnej oblasti.

„Je mi ľúto, že sa nám nepodarilo získať buď domáceho alebo zahraničného investora. Dúfam, že sa nám to za pomoci Vlády SR, prípadne SARIA v blízkej budúcnosti podarí,“ uzavrel J. Šimko. Podľa jeho slov sa vedeniu mesta do konca uplynulého roka podarilo splniť 95% volebného programu.

Prijatie primátorom mesta

Prijatie primátorom mesta

Prijatie primátorom mesta

Foto: Marta Kanalová
 


 
 

Beseda so zástupcami Amerického veľvyslanectva

Dňa 10.1.2014 sme privítali Juliu Stanley, Cheri Winsener a Douga Allena v Pamätnej izbe Pavla Dobšinského v Základnej škole Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote. Porozprávali nám množstvo zaujímavostí o svojom živote, práci, domove, mali sme šancu opýtať sa na ich dojmy zo Slovenska, krajiny, ktoré navštívili, koníčky, sviatky. Aj oni sa pýtali, zaujímali sa o naše sviatky a tradície, pýtali sa na našu školu a mesto.
 

Pochválili naše znalosti v oblasti anglického jazyka. Obdivovali náš prístup k výučbe cudzích jazykov a vzdelávací systém. Pani Julia sa aktívne učí po slovensky a mala radosť z každého dobre vysloveného slovenského slova.
 

Žiaci VIII.A a IX.A triedy ZŠ P. Dobšinského

zástupcovia Amerického veľvyslanectva

beseda
 


 
 

Olympiáda z anglického jazyka

V ZŠ M.Tompu – Tompa Mihály Alapiskola v Rimavskej Sobote prebehlo 13.decembra 2013 v jazykovej učebni na ulici Šrobárovej školské kolo anglickej olympiády. Žiaci z ročníkov 5.-9. súťažili v dvoch kategóriách. Na radosť organizátorov sa do súťaže prihlásilo 18 žiakov, ktorí pred 3-člennou porotou predviedli svoje gramatické a komunikačné zručnosti z cudzieho jazyka.
 

Víťazi kategórií úspešne reprezentovali školu na obvodnom kole olympiády 15. januára 2014. Noémi Halászi, žiačka 9.A triedy, skončila na peknom 5. mieste v kategórii 1B. Orsoly Krisztina Kovács, žiačka 7.A triedy, sa v kategórii 1A stala víťazkou.
 

Olympiáda je postupová súťaž, takže Orsi bude 10.februára reprezentovať našu školu aj okres na krajskom kole 24. ročníka Olympiády z anglického jazyka v Banskej Bystrici. Prajeme jej veľa úspechov!

víťazi olympiády

olympiáda

Foto: ZŠ M. Tompu
 


 
 

Storočná jubilantka Júlia Oláhová

Krásneho životného jubilea, magických sto rokov, sa 15. januára dožila Júlia Oláhová, rodená Husztiová, ktorá je obyvateľkou Domova dôchodcov v Rimavskej Sobote. Pani Júlia sa narodila v Širkovciach. Vydávala sa dvadsaťročná a s manželom Ľudovítom, ktorý bol murár, prišli bývať do Rimavskej Soboty. Deti nemali. Roky pracovala v JRD v Tomašovej.

Neskôr ochorela a ďalej nemohla pracovať. Venovala sa pestovaniu kvetov, ktoré potom predávala na mestskej tržnici. S manželom prežili krásnych 47 rokov do roku 1981, kedy ju navždy opustil. Od januára 1999 jej už 15 rokov robia spoločnosť obyvatelia Domova dôchdodcov v Rimavskej Sobote.

Storočná starenka je dodnes svojou samostatnosťou v základných životných úkonoch potešením pre personál domova dôchodcov, pretože aj napriek tomuto vysokému veku preukazuje neobyčajnú silu žiť a pohybovať sa medzi obyvateľmi sama. Často ju navštevuje rodinka po sestre, či manželovi, ktorí nikdy na ňu nezabúdajú.

Storočnej starenke prišiel ku krásnemu životnému jubileu zablahoželať aj primátor mesta Jozef Šimko. Kultúrny program pre ňu pripravil Zbor pre občianske záležitosti Človek-Človeku.

„Som nesmierne rád a príjemne dojatý, že sa v tejto slávnostnej chvíli môžem spolu so všetkými tu prítomnými pokloniť životu našej vzácnej jubilantky. Životu, ktorý bol naplnený citom a dobrotou. Veď magická stovka života, dožitá hlavne v pokročilom veku aj vďaka dobrej starostlivosti personálu tunajšieho domova dôchodcov je mimoriadna vzácnosť. Strieborný vlas, pár vrások na tvári, ale srdce plné lásky a bohaté životné skúsenosti - to je pestrá paleta ľudských znakov našej jubilantky,“ povedal vo svojom slávnostnom príhovore J. Šimko, ktorý vzdal hold a úctu k životu Júlii Oláhovej. Jubilantke zaželal, aby aj jej ďalšie roky boli príjemné a slnečné.

Marta Kanalová, foto: Attila Gecse

storočná Júlia Oláhová

J. Oláhová a primátor J. Šimko

J. Oláhová s gratulantmi
 


 
 

Projekt Jednu knihu ročne (knižnici) pokračuje

Minulý rok sa Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote zapojila do projektu Marty Moravčíkovej Jednu knihu ročne (knižnici). V rámci neho mohli ľudia, ale i inštitúcie kúpiť a darovať knihy podľa odporučenia pracovníčky pre knižnicu.

Vďaka tomto projektu minulý rok do knižničného fondu pribudlo celkom 449 kníh. Z nich 240 kníh darovali súkromné osoby, 178 kníh darovala Strana maďarskej komunity. Jednu knihu darovala aj autorka projektu M. Moravčíková a bývalý župan V. Maňka. Internetové kníhkupectvo Martinus dalo knižnici 15 kníh, Kaligram 6, Fragment 9 a Slovart 1.


Projekt Jednu knihu ročne (knižnici) pokračuje. Zapojiť sa môže ktokoľvek. Stačí kúpiť jednu knihu ročne pre knižnicu podľa odporučenia pracovníčky, aby sa vyhlo duplicite. Prečo vznikol tento projekt? Pretože knižnice na Slovensku už roky nemajú toľko peňazí, aby mohli svoje knižničné fondy rozširovať tak, ako by chceli, aby zabezpečili svojim čitateľom nové knihy. Knižnica uvíta, keď darcovia do knihy napíšu aj venovanie.
 


 
 

Zasadala mestská rada

Prvé tohtoročné zasadnutie Mestskej rady v Rimavskej Sobote sa konalo 14. januára. Prerokovali sa na nej materiály predkladané do mestského zastupiteľstva, vrátane majetkovoprávnych otázok.
V jej úvode primátor mesta Jozef Šimko informoval prítomných, že nepodpísal uznesenie MsZ o budúcom prerozdelení financií na mestské športy v členení 60 tis. eur na futbal dospelých, 40 tis. eur na mládežnícky a 70 tis. eur na ostatné športy. Po rokovaniach so zástupcami rodičov, trénerov a funkcionárov žiackeho futbalu MŠK primátor mesta súhlasil s ich návrhom na zvýšenie finančnej čiastky pre mládežnícky futbal. Členovia mestskej rady navrhli aj zvýšenie čiastky pre zariadenie kolkárne, nakoľko pôvodná by nepostačovala na zakúpenie elektrickej mechaniky na zoraďovanie a počítanie kolkov.
 

Ďalej primátor mesta informoval o rokovaní s rodičmi detí a činiteľmi futbalu. Na základe kompromisných rokovaní bol ustanovený ako šéftréner mládeže Štefan Balog. Takisto boli primátorom (ako valným zhromaždením) potvrdení aj nominovaní 8 členovia mládežníckeho výboru MŠK a bola ustanovená i nová dozorná rada MŠK v zložení: Zoltán Harnócz, Ján Čilík, Peter Zvara, Roman Cziprusz a Július Šimon. Konateľom zostáva Štefan Szántó a takisto aj športovým riaditeľom Jozef Pisár. Attila Domík bol potvrdený ako vedúci družstva a zároveň jeden z trénerov mládeže. V tomto bode však zazneli aj pripomienky niektorých radných k nesplneniu niektorých požiadaviek decembrovej petície priaznivcov futbalu.
 

V majetkovoprávnych otázkach dominovala téma výpožičky mestských objektov, resp. zariadení záujemcami na základe uznesenia MsZ. Radní poslanci napokon odporučili návrh primátora na výpožičku MsKS, vrátane kina a amfiteátra, ale aj zimného štadióna, plavárne a pláže za konkrétne sumy, ktoré budú predmetom rokovania a uznesení MsZ. Mestská rada prerokovala aj návrh rozpočtu mesta na rok 2014, návrh na nominácie prísediacich pre Okresný súd v Rimavskej Sobote, ako aj návrh zmluvy o poskytovaní služieb súvisiacich s televíznym vysielaním v okresnom meste. TV LocAll v súčinnosti s Mestom Rimavská Sobota chce zabezpečiť prenos oznamov MsÚ, záznamy a živé prenosy z rokovania MsZ, ako aj prenosy z kultúrnych podujatí v meste. Zároveň si mesto bude môcť objednať aj šoty, resp. televízne prenosy nad rámec zmluvy podľa vopred dohodnutých podmienok. Zmluva by mala po schválení v MsZ platiť do konca roka s možnosťou predĺženia, či ďalších dodatočných úkonov.
 


 
 

Módna prehliadka Fashion & Art

V rimavskosobotskom dome kultúry sa 10. januára konala módna prehliadka Fashion & Art. Prilákala najmä dámy. Na prehliadke sa prezentovali známi vlasoví stylisti, make-up artisti, súčasné módne značky a trendy. Svoju tvorbu zároveň predstavili aj mladé talenty regiónu. Svoje kolekcie prezentovali módne značky Desigual, Skunkfunk, Sugarbird, La Diva, Salón Narnia. Nechýbali ani inšpirácie na plesovú sezónu a vlasová show na pódiu známeho hair stylistu Ericha Petrócziho, držiteľa titulu majster Slovenska, ktorý vytvoril inšpirácie pre svadobné a spoločenské účesy.
 

Prezentovali sa aj vizážisti agentúry LeRen pod vedením vizážistky Kataríny Pivníkovej, ocenenej titulom Objav roka 2013 na celoslovenskej súťaži v kategórii Vizáž roka ( Interbeauty BA). Na módnej prehliadke debutovala Máté Julianna, ktorá sa vlani v novembri stala absolútnou víťazkou prestížnej súťaže „Viem - Tudok“, slovenského kola medzinárodnej vedeckej konferencie mladých talentov. Je dnes jediná na území Slovenska, ktorá vie vyhotoviť štítnickú čipku a odvážne ju aplikuje do súčasnej módy. Na módnej prehliadke predstavila jej renesanciu na modeloch súčasného strihu.

Marta Kanalová, foto: Attila Gecse
 

módna prehliadka 

módna prehliadka

módna prehliadka

módna prehliadka


 
 

Vyhodnotenie oddielu Lokomotíva-judo za rok 2013

Oddiel Lokomotíva – judo Rimavská Sobota trénuje v Základnej škole Š. M. Daxnera na ulici V.Clementisa v Rimavskej Sobote. Tréningy prebiehajú trikrát do týždňa od 16.30 do 18.00 hod. v malej telocvični, kde máme natrvalo rozloženú žinenku, zvanú tatami, po celý školský rok. Tatami využívajú aj žiaci základnej školy na hodinách telesnej výchovy a na krúžkových aktivitách.

Hlavným trénerom oddielu je tréner I. triedy Ľubomír Antal, zároveň vykonáva rozhodcu I. triedy na území Slovenska a v zahraničí pod vedením Slovenského zväzu juda. Druhým trénerom je Miloš Gaži Predsedom oddielu je Bc. Ľubomír Antal. Vo výbore spolupracujú tréner Gaži Miloš a rodičia Maďar, Tonhajzer a Kóoš.

V roku 2013 sa oddiel zúčastnil 34 súťaží, z toho 4 boli v zahraničí, a to 16.3.2013 v Murskej Sobote v Slovinsku, 27.4.2013 v Hraniciach na Morave v Čechách, 22. – 23.6.2013 v Poľsku meste Bochnia, 21. – 22. 9.2013 Brno v Čechách. Ostatných tridsať medzinárodných veľkých cien sa konalo na Slovensku, a to v mestách: Košice, Žilina, Banská Bystrica, Pezinok, Martin, Bardejov, Bratislava, Vranov nad Topľou, Lučenec, Kolárovo, Malacky, Považská Bystrica, Galanta a v Rimavskej Sobote.

Na všetkých týchto súťažiach získavali naši džudisti skúsenosti a motiváciu pre ďalšie zdokonaľovanie sa v ázijskom bojovom umení - džudo. Samozrejme, že si vybojovali nie jedno víťazstvo. Na prvých miestach sa umiestnili 47- krát, na druhých, čiže prehrali vo finále 29-krát a tretie miesta si vybojovali 46-krát. Osemnásť pretekárov obsadilo štvrté miesto, piate miesta obsadili 14-krát, čiže prehrali v boji o tretie miesto, na siedmom mieste skončili 12-krát a na deviatom 16-krát.

Najväčším úspechom nášho oddielu sú dosiahnuté víťazstvá na Majstrovstvách Slovenskej republiky v kategórii starších žiakov, jedno tretie miesto a dve piate miesta. Miloš Gaži sa zúčastnil 1. Ligy mužov v družstvách do 90 kg na hosťovaní v oddiele STU Bratislava.

Počas celého roka sme dôkladne sledovali a zapisovali výsledky športovcov na jednotlivých súťažiach a zároveň sme im prideľovali body za dosiahnuté výsledky. Týmto spôsobom sa zoradili judisti do takzvaného TOP – TÍMU, čo znamená poradie najlepších za rok 2013. Chlapci a dievčatá, ktorí začali navštevovať oddiel až v septembri, toho roku nemohli dosiahnuť popredné miesta. Všetko môžu dobehnúť na budúci rok, lebo body dosiahnuté toho roku sa neprenášajú do roku 2014. Všetci začínajú od nuly.

Top tím 2013

Mladší a starší žiaci: 1. miesto Maďar Jaroslav (200 b.)
Mini žiaci: 1.miesto Gažiová Natália (235 b.), 2.miesto Tonhajzerová Nina (148 b.),
3.miesto Trímaj Ján (109 b.), 4.miesto Koóš Lukáš, 5.miesto Danyi Ladislav, 6.miesto Medeová Natália, 7.miesto Foszlányi Dávid , 8.miesto Petrovský Daniel, 9.miestoPetrovský Miroslav. Ďalší: Karol Jakab, Ádám Jakab, Simon Hanuska, Michal Polóni, Bíroš Marek, Takács Benjamín, Takács Beáta, Farkaš Denis a ďalší.

Veľmi dôležitým merítkom je súťaž hlavne pre trénerov, lebo bez súťaže sa ťažko pripravuje džudista, keď nemá cieľ, ktorý by chcel dosiahnuť. Cieľom každého športovca je vyhrať a byť prvý vo svojej kategórii. A vlastne zabezpečovanie súťaží, čiže doprava na tieto súťaže je najväčšia finančná položka v oddiele.

Aj touto cestou by som sa chcel poďakovať sponzorom, Mestu Rim. Sobota, firme Toni s.r.o. – p. Tonhajzerovi, Základnej Škole M.Š. Daxnera – p. riaditeľovi Černému, ale aj ostatným rodičom džudistov. Dňa 18. decembra 2013 sme na poslednom tréningu minulého roka vyhodnotili a odmenili džudistov oddielu. Za zabezpečenie medailí, pohárov sladkostí a darčekov výbor oddielu osobitne ďakuje: firmám IMAR – Obnova bytových domov- p. Marek Kosorín, Mobilnet – p. Maroš Štúrik a rodičom p. Jaroslavovi Maďarovi a p. Igorovi Tonhajzerovi.

Bc. Ľubomír Antal, predseda oddielu JUDA

džudisti TJ Lokomotíva s predsedom oddielu Ľ. Antalom

džudisti TJ Lokomotíva
 


 
 

Členovia prírodovedných krúžkov CVČ Relax pomohli vtáčikom v zime

Členovia prírodovedných krúžkov CVČ Relax ešte pred zimnými prázdninami nezabudli na vtáčiky, ktoré prezimujú u nás. Pripravili pre ne rôzne kŕmidlá, ktoré potom porozvešali v záhrade Ekorelaxu. Tí, ktorí s prikrmovaním vtáctva len začínajú, sa z prednášky Mgr. Moniky Gálffyovej, pracovníčky Gemersko – Malohontského múzea, dozvedeli, kedy je potrebné prikrmovať, kde umiestniť kŕrmidlo, čím prikrmovať, čo obľubujú rôzne druhy vtákov. Odmenou za pomoc počas nepriaznivých podmienok bude pre každého pestrý život a vtáčí ruch na kŕmidle.

inštalovanie vtáčieho krmidla

Foto: CVČ Relax
 


 
 

Pätnásť kandidátov na funkciu prezidenta SR

Do 9. januára mohli kandidáti na funkciu prezidenta SR odovzdať v národnej rade svoje petičné hárky, či poslanecké kandidatúry. Do daného termínu tak učinili pätnásti. Medzi nimi je aj rimavskosobotský primátor a poslanec BBSK Jozef Šimko, ktorého podporuje Strana moderného Slovenska Milana Urbániho. Od občanov získal 21 639 podpisov.

Okrem Šimka sú ďalšími straníckymi kandidátmi na funkciu prezidenta aj Gyula Bárdos (SMK), Robert Fico (Smer), Pavol Hrušovský (KDH, SDKÚ, Most¬-Híd), Ján Jurišta (KSS), Stanislav Martinčko (KOS) a Peter Osuský (SaS). Občianskymi kandidátmi sú Jozef Behýl, Ján Čarnogurský, Viliam Fischer, Andrej Kiska, Milan Kňažko, Milan Melník, Helena Mezenská a Radoslav Procházka.
 

Prvé kolo prezidentských volieb sa bude konať v sobotu, 15. marca. Ak v ňom ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov voličov, druhé kolo volieb bude v sobotu, 29. marca. V ňom budú o prezidentské kreslo bojovať dvaja kandidáti, ktorí získajú najväčší počet platných hlasov.
 


 
 

Gustáv Beláček zožal na koncerte v Rimavskej Sobote veľký úspech

Sólista Opery Slovenského národného divadla, hviezda domáceho aj európskeho operného neba, nositeľ mnohých významných ocenení Gustáv Beláček, vo štvrtok, 9. januára vystúpil v evanjelickom kostole v Rimavskej Sobote, na novoročnom koncerte.

Organizovala ho Stredná odborná škola obchodu a služieb, v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom, Maticou slovenskou a Evanjelickou cirkvou a.v. Počas večera odzneli piesne a árie od Eugena Suchoňa, Wolfganga Amadea Mozarta, Guiseppe Verdiho, Antonína Dvořáka a Čajkovského. Klavírny doprovod zabezpečil Tomáš Szajkó zo Základnej umeleckej školy v Tornali, ktorý sám zahral sonátu od Beethovena. Koncert sa stretol s priaznivým ohlasom, o čom svedčí aj hojná účasť.

Gustáv Beláček patrí k najvýznamnejším reprezentantom slovenského vokálneho umenia svojej generácie. Je sólistom Opery SND, účinkoval v mnohých európskych operných domoch. Ako koncertný spevák vystúpil s významnými medzinárodnými dirigentmi a orchestrami. Je pravidelným hosťom Slovenskej a Českej filharmónie a Symfonického orchestra Českého rozhlasu . Spolupracuje s rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami, ako aj s rôznymi vydavateľstvami.

Nahrávka Dvořákovho Requiem, ktorú realizoval s New Jersey Symphony Orchestra pod vedením Zdenka Mácala, bola ocenená v roku 2001 americkou Grammy. V novembri roku 2008 prevzal v Miláne cenu nadácie Gabardi za interpretáciu diel Mozarta a Rossiniho.

Marta Kanalová, Foto: Attila Gecse
 

koncert Gustáva Beláčka 

koncert Gustáva Beláčka

diváci na koncerte


 
 

Výstavu „Od Kataríny do Troch kráľov...“ navštívilo vyše 500 detí

V priestoroch zrkadlovej sály CVČ Relax bolo v dňoch od 2. decembra do 20. decembra 2013 prezentované zvykoslovie zimného slnovratu tematickou výstavou „ Od Kataríny do Troch kráľov". Jej súčasťou boli tvorivé dielne. Počas troch týždňov tematickú výstavu a tvorivé dielne navštívilo 546 detí materských a základných škôl mesta ale aj okresu a 89 dospelých.

Poslaním podujatia bolo priblížiť tradičné zvyky, magické úkony viažuce sa na takzvané “stridžie dni“, ako aj obradovosť vianočného obdobia formou "zážitkového vyučovania“. Prehliadkou tematických panelov, tradičných predmetov, prednáškou o najcharakteristickejších slnovratových zvykoch , doplnenou prezretím filmu “ Koledníci idú“, naučením sa koledy a vinšu, si všetci účastníci osvojili potrebu zachovávať čaro dedičstva našich predkov.

Pod vedením skúsených lektoriek si účastníci mohli zhotoviť rôzne upomienkové predmety – ozdoby na stromček z drôtu a korálikov, filcu, točeného papiera a kamienkov. Veľkým zážitkom bolo aj vlastnoručné upečenie typického vianočného pečiva - oblátok a vyzdobenie medovníka.

tvorivé dielne

výstava zvykoslovia

výstava zvykoslovia

Foto: CVČ Relax


 


 
 

Vedomostná dejepisná súťaž s tematikou 2. svetovej vojny

Ešte na sklonku minulého roka si 69.výročie oslobodenia mesta Rimavská Sobota pripomenuli žiaci tunajších základných škôl a organizátori usporiadaním 7. ročníka vedomostnej dejepisnej súťaže zameranej na udalosti 2. svetovej vojny.

Mestská organizácia SZPB č.1 v spolupráci s CVČ Relax pripravili pre súťažiacich otázky, v ktorých boli zahrnuté vedomosti o histórii protifašistického odboja. Súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev deviatakov, ktorí prezentovali veľmi dobré vedomosti a záujem čerpať poučenie z historických udalostí. Víťazom súťaže sa stalo družstvo ZŠ P.K. Hostinského v Rimavskej Sobote s plným počtov bodov.

vedomostná súťaž

vedomostná súťaž

Foto: CVČ Relax
 


 
 

Celoročné vyhodnotenie Lukostreleckého klubu Bašta

Členovia Lukostreleckého klubu Bašta Rimavská Sobota dosiahli v uplynulom roku 2013 vynikajúce výsledky aj napriek finančným problémom, kvôli ktorým sa nie všetci mohli zúčastniť významných pretekov. Zúčastňovali sa nielen na domácich, ale aj zahraničných súťažiach; spolu na 28-ich pretekoch, na ktorých získali 76 medailí, z toho 55 zlatých, 17 strieborných a 4 bronzových.

Ich úspešnosť bola 96%. V pohárových súťažiach si odniesli až 9 pohárov. Celkovo najazdili 5426 km. Za naše vynikajúce výsledky nám Slovenská lukostrelecká asociácia zverila organizáciu Majstrovstiev Slovenska v roku 2014 s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať 6-7. septembra.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať našim sponzorom, bez ich podpory by sa nám takéto výsledky dosiahnuť nepodarilo: Vercajch Centrum s.r.o. Zvolen, Gobako Košice, Mive pekáreň Hnúšťa a MsÚ Rim. Sobota. Boli by sme radi, keby nás v budúcnosti podporovali aj sponzori z Rimavskej Soboty.

Tibor Lévay

LK Bašta
 


 
 

Vítanie nového roka na Hlavnom námestí

Rozlúčili sme sa s rokom 2013 a privítali nový rok 2014. Silvestrovské oslavy zorganizovala aj samospráva na Hlavnom námestí.

Začali sa reprodukovanou hudbou, na ktorú si mnohí ľudia aj zatancovali. Pred polnocou sa obyvateľom prihovorili z tribúny primátor mesta Rimavská Sobota Jozef Šimko a jeho zástupca Ladislav Rigó, ktorí aj s prednostom mestského úradu Štefanom Szántóom a riaditeľom MsKS Ľubomírom Šárikom privítali nový rok 2014. Počas osláv zaznela hymna SR a nechýbal ani ohňostroj.

Autor: Marta Kanalová, foto: Attila Gecse

Silvestrovské oslavy 

Silvestrovské oslavy

Silvestrovské oslavy


 
 

Stretnutie Fundamentu so Študentským parlamentom TMRG, rozlúčka s rokom 2013

Dobrým zvykom Študentského parlamentu Gymnázia Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rimavskej Sobote sú ich víkendové sústredenia. Rozhodli sa, že sa spoločne rozlúčia s rokom 2013 počas adventného víkendu. Opäť spojili príjemné s užitočným. Okrem vzájomného obdarúvania a teambuildingových aktivít pripravili na druhý polrok bohatý program, ktorým chcú osloviť nielen študentov gymnázia, ale aj iných škôl.

Hneď prvou akciou bude Ples Gymnázia Mihálya Tompu, ktorý sa bude konať 14. februára na Valentína. Cieľom študentského parlamentu je vytvárať na škole medzi študentmi priateľskú atmosféru, medzi študentmi a pedagógmi demokratický vzťah a v rámci Regionálneho stretnutia študentov sa otvárať celému regiónu.

Každodennou otázkou mladého gymnazistu, je kam na vysokú školu, ako sa správne rozhodnúť, štúdium doma, či v zahraničí. A práve pri hľadaní odpovedí našli členovia ŠP svoje nové ciele, ktoré ich predurčujú na ďalšiu spoluprácu s organizáciami a osobnosťami, ktoré svojimi skúsenosťami a vedomosťami budú rozvíjať u maturantov kompetencie, ktoré sú nad rámec vyučovacích predmetov.

O takejto spolupráci sa začalo hovoriť aj so zástupcom organizácie FUNDAMENT Petrom Mihályom: „Toto stretnutie bolo prvým krokom pri nadviazaní strategického partnerstva medzi ŠP a Fundamentom. Naše združenie získalo cenné skúsenosti v mládežníckom programe EÚ - Mládež v akcii, ktoré chceme využiť aj v nasledujúcom programe Erasmus+. Mladým sme prezentovali Európsku dobrovoľnícku službu, ktorej sa môže zúčastniť každý mladý človek do 30 rokov (viac informácií o službe na www.fundament.sk). Cieľom stretnutia bolo, aby sme oboznámili študentov s možnosťami nového mládežníckeho programu, kde môžu ďalej rozvíjať svoje zručnosti a získať vzácne vedomosti a skúsenosti ktoré môžu odovzdať mladším spolužiakom.”

Podľa vyjadrenia predsedu ŠP Ádáma Sándora, cieľom ŠP školy je spestriť každodennosť spolužiakov obsažným programom a dobrou náladou. Do roku 2014 sme si zaželali ďalšie nové úspešné akcie, ktorými zatraktívnime život na škole a v našom okolí.

PaedDr. Katarína Pivníková, koordinátor ŠP TMRG

aktivity študentského parlamentu 


 
 

Rozlúčky so zosnulými


webygroup

Mestský cintorín

ďalšie dni

Piatok 18.4.
Lekareň Salvator
Ul. Povstania 607/13,
979 01 Rimavská Sobota
Sobota 19.4.
Lekareň U LEVA
Hlavné námestie 24/4,
979 01 Rimavská Sobota
Nedeľa 20.4.
Lekáreň Jazmín
Železničná 686/23
Pondelok 21.4.
Lekáreň Západ
V. Clementisa 4754,
979 01 Rimavská Sobota

dnes je: 16.4.2014

meniny má: Dana, Danica


English version
Magyar verzió

8717795

Úvodná stránka