Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

OZNAMY

Oznamy mesta

DNI MESTA 2017Vytlačiť
 

RS.jpgZačiatok mesiaca máj patrí v Rimavskej Sobote už tradične oslavám. Dni mesta v dňoch 5. a 6. mája sprevádzajú aj v tomto roku Jarné trhy, bohatý kultúrny program, výstavy, módna prehliadka, súťaže, atrakcie pre deti i občerstvenie. Súčasťou osláv bude slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom budú udelené Ceny mesta 2017. Do pozornosti dávame aj zaujímavú výstavu Rimavská Sobota na historických pohľadniciach, ktorá bude nainštalovaná na prízemí Radnice mesta.

Dni mesta.jpg

Samospráva srdečne pozýva na oslavy všetkých obyvateľov mesta a jeho mestských častí i všetkých tých, ktorí majú Rimavskú Sobotu radi a je pre nich mestom, ktoré si „nosia vo svojom srdci.“

dni mesta 2017 SL.jpg

                                                                                               -red-

                                                                              


 
 

Pripomenieme si 72. výročie ukončenia 2. svetovej vojnyVytlačiť
 

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Rimavská Sobota

                                                            POZVÁNKA

Dňa 8. mája 2017 si pripomenieme 72. výročie ukončenia 2. svetovej vojny.

Pri tejto príležitosti si vás dovoľujeme pozvať na spomienkové oslavy, spojené s pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku Červenej armády v Rimavskej Sobote, Nám. M. Tompu, ktoré sa uskutočnia dňa:

                             5. mája 2017 /piatok/ o 11.00 hod. 

   Zraz účastníkov spomienkových osláv bude o 10.45 hod. v parku oproti pamätníku.

   Organizátori pozývajú aj občanov mesta a členov SZPB.

                Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

          Mariana Velochová, tajomníčka OV SZPB Rim. Sobota

                          Ing. Pavel Brndiar, v.r., predseda OV SZPB Rim. Sobota


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľaVytlačiť
 

Na základe § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča, Fľaková 8, 980 53 Rimavská Baňa.

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzačov:
- kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- absolvovanie I. atestácie alebo jej náhrady,
- ovládanie štátneho jazyka.

Iné predpoklady:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť),
- orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,
- základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky,
- znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva - riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.),
- znalosť práce s počítačom a internetom,
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
- vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča Rimavská Baňa,
- výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon vedúceho pedagogického zamestnanca,
- ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť (prihlášku) a potrebné doklady do výberového konania doručte osobne do podateľne Obecného úradu Rimavská Baňa, alebo poštou:
na adresu zriaďovateľa:

OBEC RIMAVSKÁ BAŇA
Obecný úrad Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa
v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením odosielateľa
do 31. mája 2017 do 12.00 hod.

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Ďalšie informácie:
Obec Rimavská Baňa, tel.: 047/5495293 mobil: 0907256171
e-mail: starostka@obecrimavskabana.sk

Mgr. Elena Polóniová, v.r.
starostka obce

V Rimavskej Bani, dňa 26. apríla 2017


 
 

Cena mesta Rimavská Sobota na rok 2017Vytlačiť
 

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 18.4. sa poslanci zaoberali aj návrhmi na udelenie Ceny mesta Rimavská Sobota na rok 2017. Každý rok môžu túto cenu udeliť najviac trom osobám. Návrhy mohli predložiť občania, mestské organizácie, komisie mestského zastupiteľstva, aj s odôvodnením svojich návrhov.

MsZ 18.4. 2.jpg

Ing. Z. Bán, predseda väčšinového klubu, predložil návrh na verejné hlasovanie. Poslanci tento návrh schválili. Ing. I. Hazucha predniesol spoločný návrh oboch poslaneckých klubov, ktorý obsahoval mená troch nominovaných:

      PaedDr. Jana Dobrocká- dirigentka speváckeho zboru Bona Fide

      Miešaný spevácky zbor Blaha Lujza

      Základná organizácia č. 32 Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Poslanci o navrhnutých kandidátoch hlasovali verejne za všetkých troch kandidátov en bloc a jednomyseľne ich schválili. Poslanec Ing. Z. Bán sa vyjadril: „Po dlhých rokoch sa nám podarilo nájsť spoločné riešenie.“

Cena mesta na rok 2017 bude udelená na Slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 5. mája 2017 o 15.00 hod. v divadelnej sále Domu kultúry.

                                                                                        -red-


 
 

Mestská záhrada sa mení na areál oddychu a rekreácieVytlačiť
 

Samospráva Rimavskej Soboty pokračuje v tomto roku v obnove Mestskej záhrady. S prácami začala ešte v roku 2016, kedy tam zrekonštruovala prvý chodník a bola tam položená zámková dlažba. Postavený bol nový betónový plot okolo časti, ktorá doteraz nebola ohradená.

V centre Mestskej záhrady už pribudol aj nový altánok s rozmermi osem krát osem metrov. 

Altánok.jpg

Súčasťou záhrady bude aj areál bývalého plážového kúpaliska. Cez potok budú vybudované dva mostíky a tiež mostík, ktorý spojí ostrovček na pláži s Mestskou záhradou. V nádrži bývalého kúpaliska by mali pribudnúť labute.

V severozápadnej časti záhrady bude postavená minizoo, kde budú napríklad kozy, ovce, zajace alebo aj lamy. V areáli záhrady sa nachádza aj zrekonštruovaná budova kolkárne. Táto časť mesta sa tak postupne mení na príjemný areál oddychu, relaxu a rekreácie.

                                                                                                  -red-


 
 

EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ - EIW 2017Vytlačiť
 

eiw.pngV dňoch od 24.4. - 30.4. 2017 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlasuje kampaň EIW (Európsky imunizačný týždeň) zameranú na zdôraznenie významu očkovania. Témou tohto ročníka je: „Vaccines work“ alebo „Vakcíny fungujú“ a kampaň bude sprevádzaná heslom „Vaccination protects health at every stage of life“, teda „Očkovanie chráni zdravie v každom období života“.

 

Očkovanie je jedným z najúspešnejších výdobytkov medicíny. Každoročne zachráni milióny ľudských životov, a to hlavne v najcitlivejšej skupine u detí a významne znižuje závažné poškodenia zdravia, vyvolané ochoreniami, ktorým je možné predchádzať práve spomenutým očkovaním.

Rozširovanie pochybností o tom, že očkovanie nie je účinné a bezpečné môže byť pre zdravie verejnosti veľmi škodlivé !

V súlade s Chartou práv dieťaťa má každé dieťa právo byť chránené pred infekčnými chorobami. Pravidelné povinné očkovanie detí, ktoré je v SR bezplatné sa vykonáva v záujme zdravia dieťaťa v rámci špecifickej preventívnej starostlivosti. Problematika očkovania je v rukách odborníkov. Tak ako si laik neurčuje zdravotnícke postupy alebo iné výkony pri rôznych neinfekčných ochoreniach, ale zverí sa do rúk odborníkov, aj pri očkovaní by to malo ostať pravidlom. Rodič dieťaťa by nemal byť ten, ktorý rozhoduje  o tom akým spôsobom, kedy a či má alebo nemá byť očkovanie poskytnuté. Neočkované dieťa pokiaľ ochorie, môže byť prameňom nákazy pre ďalšie deti, ktoré sú vnímavé k danej infekcii.

V súčasnosti sa v Slovenskej republike povinne očkujú deti vo veku od 3 mesiacov do 13 rokov proti 10 prenosným ochoreniam /záškrt, tetanus, čierny kašeľ, vírusová hepatitída typu B, invazívne hemofilové nákazy, detská obrna, pneumokokové invazívne ochorenia, osýpky, mumps a ružienka/ a dospelé osoby vo veku od 30 rokov proti 2 prenosným pochoreniam /záškrt a tetanus/ každých 15 rokov.

Oddelenie epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote poskytuje v rámci „Poradne očkovania“ konzultácie a poradenstvo pre verejnosť v oblasti prevencie chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Poradenstvo je bezplatné a zamerané nielen na povinné očkovanie, ale aj na vakcináciu pred cestou do zahraničia.

                                                                         MUDr. Strečková

                                                                         Oddelenie epidemiológie

                                                                         RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


 
 

Zber obnoseného a nepotrebného šatstvaVytlačiť
 

            Neformálna skupina aktívnych žien "Ženy Gemera" organizujú

                 ZBER OBNOSENÉHO A NEPOTREBNÉHO ŠATSTVA

                          od 1. mája 2017- do 31. mája 2017

Zbierajú sa: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, uteráky, záclony, deky, obuv, hračky, posteľné obliečky.

Nepotrebným, obnoseným šatstvom môžete pomôcť ľuďom, ktoré ho môžu potrebovať v rámci regiónu Gemer.

Zavolajte nám a my zabezpečíme odvoz.

Zavolajte na tel. číslo: 0919 317 290 alebo na: 0944 951 955, alebo nám napíšte na: sszrg@centrum.sk

Staré šaty.jpg

                            Ilustračné foto


 
 

Z rokovania mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

Jedným z naplánovaných bodov rokovania bola aj Ústna informatívna správa o plnení uznesenia Vlády SR č. 254/2016. Už druhý krát bol k tomuto bodu pozvaný prednosta Okresného úradu v Rimavskej Sobote Mgr. C. Csízi. Aj teraz sa však ospravedlnil z dôvodu neodkladných pracovných povinností.

MSZ 18.4. foto 2.jpg

Primátor mesta JUDr. J. Šimko sa vyjadril: „ Mrzí ma, že prednosta Okresného úradu neprišiel. Prvé ospravedlnenie som zobral, druhé už neberiem.“ V súvislosti s prijatím Uznesenia Vlády SR č. 254/2016 a Akčného plánu rozvoja okresu primátor položil otázku, čo nám ako okresu takéto uznesenia a plány prinášajú? „Ako toto uznesenie vlády SR /rekonštrukcia prístreškov na železničných staniciach v obciach, rekonštrukcia vykurovania na železničnej stanici v Tisovci, rekonštrukcia pošty v Hnúšti a pod./ pomôže nášmu okresu? Toto uznesenie nerieši problémy okresu RS. Na riešenie týchto problémov je potrebné použiť úplne inú taktiku. No kritická situácia nie je len v našom okrese, ale aj v ďalších,“ vyjadril sa primátor. Zároveň vyzval prednostu OÚ Mgr. C. Csíziho, aby na budúce zastupiteľstvo prišiel.

MsZ 18.4. foto 3.jpg

K téme sa vyjadrili aj viacerí poslanci: Ing. S. Urban: „Nič konkrétne, prospešné pre rozvoj tohto okresu som v danom uznesení nenašiel.“ Ing. I. Hazucha: „Je pravda, že Akčný plán nebol veľmi konkrétny. Mrzí ma, že R2 u nás ešte nie je.“ Mgr. T. Sliva: „Obsah tohto uznesenia nie je postačujúci pre rozvoj regiónu.“ Ing. Z. Bán: „Túto otázku nevyriešime na úrovni samosprávy. Cestná infraštruktúra je v dnešnej dobe veľmi dôležitá. Otázke výstavby R2 by sme mali venovať oveľa dôležitejšiu úlohu.“ PaedDr. J. Sojka: „Nemôžeme si zakrývať oči pred tendenciou úpadku tohto regiónu.“ 

MsZ navrhlo prijať na májovom zasadnutí zásadné stanovisko k Uzneseniu Vlády SR č. 254/2016- Memorandum adresované vláde, v ktorom vyjadria svoju nespokojnosť s prístupom k riešeniu situácie nášho regiónu. Zároveň schválilo pozvať prednostu Okresného úradu na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva a spoločne s ním riešiť problémy regiónu Gemera- Malohontu.

Poslanci sa zaoberali aj Návrhom na realizáciu a financovanie obnovy povrchu miestnych komunikácií v roku 2017. Návrh predložila Ing. E. Muráriková, vedúca Odboru rozvoja mesta. Primátor JUDr. J. Šimko informoval, že zámerom mesta je pokračovať v obnove miestnych komunikácií. Pri tvorbe zoznamu ulíc, na ktorých sa budú opravovať cesty a chodníky, sa vychádzalo z požiadaviek občanov na verejných hovoroch a z požiadaviek výborov mestských častí. Asfaltovanie ulíc bude financované z dodávateľského úveru. Na predmet zákazky bude vyhlásené verejné obstarávanie. 

Viacerí poslanci navrhli už spracovaný zoznam ulíc rozšíriť aj o ďalšie ulice či chodníky, medzi nimi aj o tieto: 

Ing. Z. Cziprusz- Ul. Novosadská. Zároveň navrhol, aby sa na budúci rok vyasfaltovali ulice v mestských častiach Mojín, Dúžava, Bakta.

PaedDr. J. Sojka- Ul. Hostinského 6-18

Mgr. T. Sliva- Ul. E. Putru

Ing. Z. Bán- Ul. Družstevná- pri autobusovej stanici- chodník, Ul. Gaštanová

JUDr. A. Andrášiová- nevyasfaltované ulice na Ul. Malohontskej /smerom od B2 až k hojdaciemu mostu/, od MŠ na sídlisku Rimava po dvojprúdovku, za činžiakom B1

JUDr. A. Zsóriová- navrhla vyasfaltovať areály MŠ

Ing. I. Hazucha- parkovisko pred UPSVAR

Ing. E. Klaubert- chodník pri Dobšinského ulici.

Niektorí z poslancov sa vyjadrili, že pri navrhovaní ulíc na ich obnovu by bolo potrebné objektivizovať požiadavky, kritériá- napríklad aká veľká je premávka na danej ulici, koľko ľudí sa tam pohybuje a pod. Poslanci schválili predmetný návrh zoznamu ulíc a zapracovali doň aj uvedené požiadavky poslancov.

MsZ 18.4. foto.jpg

Ďalším bodom rokovania bola Informatívna správa o hospodárení s mestskými lesmi za rok 2016. Predložil ju konateľ spoločnosti LES KORP, s.r.o. Ing. V. Cmorík. Mestské lesy Rimavská Sobota sa rozprestierajú na ploche 1508 hektárov v katastrálnych územiach Rimavská Sobota, Tomašová a Gemerček. Spoločnosť hospodári s mestskými lesmi už desať rokov, ich hlavnou činnosťou je ťažba drevnej hmoty. Ing. Cmorík informoval aj o programe starostlivosti o lesy a poukázal i na dôležitosť spolupráce s Mestskou políciou. V tomto roku spoločnosti nájomná zmluva k 31. júlu skončí. Niektorí z poslancov sa poďakovali danej spoločnosti za plnenie povinností, ktoré im z nájomnej zmluvy vyplývali.

Samospráva súčasným nájomcom zmluvu nepredĺži a mestské lesy už prenajímať ďalej nebude. Ako sa primátor mesta vyjadril, bude v nich hospodáriť sama, podobne ako napríklad v susednom meste Lučenci. 

V rámci majetkovoprávnych otázok sa poslanci opätovne zaoberali žiadosťou Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Cirkevného zboru v Rimavskej Sobote o odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku mesta- pozemku v katastrálnom území RS. Daný pozemok kedysi tejto cirkvi patril. Cirkev na ňom plánuje vybudovať pamätník duchovným predstaviteľom cirkvi, ktorí pre svoju vieru trpeli. 

Prvýkrát sa poslanci touto žiadosťou zaoberali už na svojom zasadnutí14. marca, no vzhľadom na silný odpor občanov, ktorí bývajú na Ul. Daxnerovej, kde sa daný pozemok nachádza, tento bod preložili na aprílové zastupiteľstvo. Ako na zastupiteľstve 18. 4. odznelo, výbor mestskej časti bol cirkvou oslovený dvakrát. Občania vyslovili obavy najmä z toho, že na danom pozemku by mohlo dôjsť k výrubu stromov. Viceprimátorka JUDr. A. Andrášiová informovala, že na Mestskej rade bola prijatá alternatíva na dlhodobý prenájom daného pozemku na 40- 50 rokov. Poslanec PaedDr. J. Sojka sa vyjadril, že mu k tomu chýba vizualizácia, ako to bude vyzerať a pod., kde by bolo zadefinované, a okú formu zásahu do životného prostredia občanov by išlo. Poslanec Ing. J. Tóth sa vyjadril: „Myslím si, že je to veľmi rozumné riešenie/ dlhodobý prenájom/, ako pre cirkev, tak pre občanov, ktorí tam bývajú. Poslanci schválili dlhodobý prenájom daného pozemku na dobu 50 rokov, za sumu 10 eur na rok, za podmienky zachovania súčasného rázu zelene s tým, že realizáciou pamätníka nebude dotknutá súčasná zeleň.

Poslanci sa zaoberali aj návrhom VZN mesta Rimavská Sobota o organizácii miestneho referenda v meste. Návrh predložil prednosta Mestského úradu JUDr. Š. Szántó. Informoval, že MsZ uznesením č. 15/1998 schválilo VZN o spôsobe vykonania hlasovania obyvateľov mesta. Medzitým však došlo k zmene zákonov, ktoré upravovali všetky voľby. Tieto zákony boli zrušené a nahradené jedným zákonom o voľbách. Predmetný  návrh VZN vyhovuje tomuto novému zákonu a z tohto dôvodu bol predložený na zastupiteľstvo. Poslanci návrh predmetného VZN jednomyseľne schválili.

                                                                                                                    -red-

 

 

 


 
 

Deň Zeme na SOŠTaAP Vytlačiť
 

Mnohí  nevedia, čo to ten „Deň Zeme“ je, kedy nastane a čo sa bude diať. Kedy bude potrebné zachrániť našu planétu pred jej zánikom. Ten čas je už tu! Zachrániť planétu Zem je povinnosťou každého jedného z nás. Je potrebné  uvedomiť si, že zdroje Zeme nie sú nevyčerpateľné a preto sa treba  venovať otázkam životného prostredia a chrániť poklady Zeme pre budúce generácie. Deň Zeme by mal byť 365 dní do roka.

P1080827.jpg

Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. V súčasnosti ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia. História vyhlásenia tohto dňa siaha do roku 1969, keď John McConnell začal volať po vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto snáh vytvoril i vlajku Dňa Zeme.

P1080844.jpg

22. apríla 1970  ekológovia v USA, ovplyvnení snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu na ochranu Zeme. Iniciátorom bol environmentálny aktivista Gaylord Nelson. Z jeho podnetu sa v USA uskutočnili podujatia podporujúce environmentálne hnutie. Neskôr sa táto iniciatíva rozšírila po celom svete, pripája sa k nej stále viac ľudí a Deň Zeme nadobudol celosvetový rozmer. Prvý Deň Zeme bol v San Franciscu. Kampaň spojená s týmto sviatkom si kládla za cieľ preniesť otázku ekológie do politických kruhov. V roku 1990 sa k Amerike pripojil aj zvyšok sveta a 22. apríl sa stal Medzinárodným dňom Zeme.

P1080835.jpg

P1080805.jpg

Tento významný deň sme si pripomenuli aj na SOŠTaAP v Rimavskej Sobote. V piatok 21.4. sa konal ďalší farebný deň- ZELENÝ DEŇ. Žiacka školská rada v spolupráci s koordinátorkou environmentálnej výchovy aj tento rok pripravili súťaž pre žiakov školy o najviac zeleného oblečenia v tento deň v triede. Víťazná trieda piatich farebných dní získa na konci školského roka chutnú sladkú odmenu. Deň Zeme si jednotlivé triedy pripomenuli aj na vyučovacích hodinách a triednických hodinách so svojimi učiteľmi. Veľkú upratovaciu brigádu sme absolvovali kvôli nepriaznivému počasiu až 26.4. V tento deň sme skrášlili  priestory školy a jej okolia. Upratali sme okolie jednotlivých budov, multifunkčného ihriska s umelým trávnikom, školský sad a okolie prístupových chodníkov ku škole. Postarali sme sa o skalku, ktorá sa nachádza v centrálnom nádvorí školy, ale aj o priestory okolo budovy odborného výcviku na Košickej ceste. Do akcie sa zapojili žiaci všetkých ročníkov so svojimi učiteľmi a majstrami.

                                                                                           Ing. Dagmar Vašová

 

 

 


 
 

VÝZVA PRE ŠKOLY: „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017“Vytlačiť
 

Ministerstvo školstva.jpgMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017.“

Oprávnení žiadatelia:
- zriaďovatelia základných škôl, ktoré vzdelávajú žiakov so zdravotným postihnutím,
- zriaďovatelia špeciálnych škôl (okrem špeciálnych materských škôl).

Cieľ:
- zlepšovanie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím
- zabezpečenie odstránenia stavebných bariér v základných školách a v špeciálnych školách okrem špeciálnych materských škôl, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným postihnutím, s cieľom úspešného a efektívneho vzdelávania týchto žiakov

Maximálna výška podpory: 15 000 €
Spolufinancovanie: minimálne 5%

Žiadosť s rozpisom rozpočtu predkladá oprávnený žiadateľ príslušnému Okresnému úradu v sídle kraja, odboru školstva v termíne do 26.5.2017.

Viac info: 

http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-financovanie-rozvojoveho-projektu-%E2%80%9Eodstranenie-stavebnych-barier-v-skolach-ktore-navstevuju-ziaci-so-zdravotnym-postihnutim-2017%E2%80%9C/

alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel.: 0948 001 086

                                                                        Agentúra pre rozvoj Gemera

                                                                                 Sídlo:

                                                                            Mokrá Lúka 93
                                                                            Revúca 05001

                                                           Kancelária, korešpondenčná a fakturačná adresa:

                                                           Ul. Rumunskej armády 195 - budova MsKS
                                                           98101 Hnúšťa


 
 

7. ročník Európskych solárnych dníVytlačiť
 

                                 

Od 2.- 5.5. 2017 sa vo Hvezdárni v Rimavskej Sobote koná už 7. ročník Európskych solárnych dní.

Program bude prispôsobený veku návštevníkov, energia zo Slnka bude demonštrovaná nielen v prednáške, ale aj ukážkami v astroparku. Slnečné hodiny, slnečná pec, fontána, rôzne solárne hračky a ďalsie atrakcie v astroparku ako je zrekonštruovaný geologický chodník nášho regiónu isto zaujmú, poučia  a zabavia.

                                                                                       Daniela Rapavá

                                                                                Hvezdáreň Rimavská Sobota

Solarne dni 2017.jpg

 

 


 
 

VÝZVA PRE OBCE: „ZDRAVIE NA TANIERI 2017“Vytlačiť
 

Ministerstvo školstva.jpgMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu pre oblasť zdravého životného štýlu: „Zdravie na tanieri 2017“

Oprávnený žiadateľ:
- obec ako zriaďovateľ zariadenia školského stravovania

Cieľ: Prevencia obezity
- motiváciou detí a žiakov k zmene stravovacích návykov s podporou využitia regionálnych potravinárskych produktov
- sprievodnými aktivitami smerujúcimi k zdravšej voľbe regionálnych potravín v škole „SMART ŠKOLA“ (napr. zdravšie bufety, „SMART FOOD AUTOMAT“ s nápojmi a potravinami s nižším obsahom pridaného cukru, s potravinami bez pridanej soli a vysokým obsahom tukov
- s podporou školského prostredia s marketingovými nástrojmi na predaj potravín vhodných pre deti),
- vhodným pitným režimom na tému „Moje aqua video“ alebo „Moje aqua selfie“

Maximálna vyššia pomoci: 10 000 €
Minimálna výška pomoci: 5 000 €

Spolufinancovanie: minimálne 5%
Uzávierka prijímania žiadostí: 19.5.2017
Viac info: 

http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-na-podporu-zdravia-a-zdraveho-zivotneho-stylu-v-ramci-projektu-%E2%80%9Ezdravie-na-tanieri-2017%E2%80%9C/

alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel.: 0948 001 086

Navštívte nás na webe: www.rozvojgemera.sk
alebo na FACEBOOK-u

                                                                   Agentúra pre rozvoj Gemera

                                                                                  Sídlo:

                                                                            Mokrá Lúka 93
                                                                            Revúca 05001

                                                           Kancelária, korešpondenčná a fakturačná adresa:

                                                           Ul. Rumunskej armády 195 - budova MsKS
                                                           98101 Hnúšťa
 


 
 

Pripomenuli sme si Deň ZemeVytlačiť
 

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari.

V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Je potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, preto je potrebné venovať sa otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov, žijúcich na Zemi.

Deň Zeme 2.jpgDeň Zeme.jpg

                                                                                                   -red-


 
 

RO Kurinec Zelená voda pred letnou sezónouVytlačiť
 

Rekreačná oblasť Kurinec Zelená voda sa už pripravuje na nadchádzajúcu letnú turistickú sezónu. Práce na úprave terénu sú v plnom prúde. Ako informoval riaditeľ Technických služieb mesta Tibor Barto, pracovníci Technických služieb tam v týchto dňoch vykonávajú jarné upratovanie, kosia, upravujú trávniky a opravujú sociálne zariadenia. V areáli vysadili nové tuje, ktoré prispejú k skrášleniu rekreačnej oblasti a zdobia ho už aj exotické palmy.

Kurinec 1.jpg

Kurinec 4.jpg

Kurinec 5.jpg

Kurinec 3.jpgKurinec 6.jpg

                                                                                                                       -red-


 
 

VÝZVA AJ PRE VÁS: NÁPAD PRE FOLKLÓRVytlačiť
 

Nadácia Poštovej banky.pngNadácia Poštovej banky vyhlásila program Nápad pre folklór.

Oprávnení žiadatelia:
 aktívni občania a iniciatívy,
 verejnoprospešné organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, spolky),
 školy, škôlky,
 samosprávy (obce, mestá),
 kultúrne inštitúcie.

Oblasti podpory – podprogramy:
1. Spoznaj svoj domov
Výskum lokálnej kultúry a popularizácia jeho výsledkov.
2. Ukáž sa
Prezentácia lokálnej tradičnej kultúry a folklóru, umelecká tvorba zameraná na tradičnú ľudovú kultúru.

V prvej fáze programu budú vybrané nápady podporené celkovou sumou 39 000 € a následne v 2. fáze verejnosť svojím hlasovaním rozhodne o TOP projekte, ktorý na realizáciu získa navyše prémiu 1 000 €.
Predložené nápady bude hodnotiť odborná komisia, ktorej členovia sa zaoberajú ľudovou kultúrou a folklórom na akademickej úrovni a zástupcami nadácie poštovej banky.
Jeden subjekt môže zaslať do grantového programu maximálne jeden nápad.

Projekty je možné prihlasovať do 15. 5. 2017
Viac info: http://www.napadprefolklor.sk/
alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel.: 0948 001 086

                                                                Agentúra pre rozvoj Gemera


 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU A INTEGRÁCIUVytlačiť
 

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v súlade s Národným programom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Oprávnení žiadatelia:
- orgán štátnej správy, ústrednej aj špecializovanej územnej štátnej správy
- samosprávny kraj, obec, mesto a nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia
- mimovládna organizácia
- nezisková organizácia
- občianske združenie
- záujmové združenie právnických osôb
- nadácia
- medzinárodná organizácia pôsobiaca na území SR
- vzdelávacia inštitúcia, vedecko-výskumná organizácia

Typy podporovaných aktivít:
1. Vypracovanie nových alebo revízia existujúcich integračných plánov pre štátnych príslušníkov tretích krajín na úrovni samospráv, miest a obcí
2. Vzdelávanie pracovníkov národných/regionálnych/ miestnych autorít v oblasti príslušnej legislatívy a poskytovania služieb štátnym príslušníkom tretích krajín, a zvyšovanie ich multikultúrnych zručností 3. Organizácia podujatí, seminárov alebo workshopov pre pracovníkov národných/regionálnych/miestnych autorít za účelom vzdelávania, poskytovania informácií a zdieľania dobrej praxe v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín na národnej/regionálnej/ miestnej úrovni
4. Vytvorenie informačných materiálov, ktoré budú používané na úrovni samospráv, miest a obcí pri poskytovaní služieb štátnym príslušníkom tretích krajín
Minimálna výška grantu pre projekt je 20 000 €

Uzávierka prijímania žiadostí: 2.6.2017

Viac info tu: http://www.minv.sk/?vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-grant

Navštívte nás na webe: www.rozvojgemera.sk
alebo na FACEBOOK-u

                                                   Agentúra pre rozvoj Gemera


 
 

VÝZVA AJ PRE VÁS: PODPORA ROZVOJA ŠPORTU NA ROK 2017Vytlačiť
 

Úrad vlády- logo.pngÚrad vlády SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017.

Oprávnení žiadatelia:

- pri každom podprograme sú špecifikovaní žiadatelia

Podprogramy:

1. Výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom
a mantinelmi
- svojim charakterom sú určené na prevádzkovanie
minimálne dvoch športov, pričom jeden z nich je futbal.

2. Výstavba detských ihrísk

- sú určené na rozvoj detskej pohybovej aktivity, najmä pre
deti predškolského veku. Zámerom je vytvorenie nových,
lepších a atraktívnejších podmienok pre aktívne využitie
voľného času najmä detí predškolského veku, ale aj iných
vekových kategórií

3. Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku
- zámerom je výmena opotrebovaného povrchu na
multifunkčných ihriskách, ktoré boli postavené do 31.12.2011.

4. nákup športovej výbavy
- účelom je zlepšenie stavu materiálno – technického
vybavenia športovcov.

Výška podpory:

Podprogram č. 1 - od 35 000 € do 40 000 €
Podprogram č. 2 − od 8 000 € do 13 000 €
Podprogram č. 3 − od 10 000 € do 15 000 €
Podprogram č. 4 − od 500 € do 9 000 €

Spolufinancovanie: minimálne 5%

Uzávierka prijímania žiadostí: 31.5.2017

Viac info: http://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2017/

alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel. 0948 001 086, na webe: www.rozvojgemera.sk alebo na Facebooku.

                                                     Agentúra pre rozvoj Gemera

  


 
 

Dohoda s Ózdom o čerpaní eurofondov Vytlačiť
 

Dňa 29. marca sa na Radnici uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia mesta so zástupcami samosprávy družobného mesta Ózd z Maďarska Barnabásom Péterom Farkasom a Péterom Fidrusom.

DSC_0105.JPG

Spolupráca medzi mestami dodnes funguje na základe dohody, ktorú podpísali ešte v roku 2000. Predstavitelia samosprávy Ózdu prišli teraz s ponukou V/A Interreg AQUAKULTURÁLIS fejlesztést /Projekt rozvoja aquakultúry/. Na základe nej má mesto Rimavská Sobota možnosť zapojiť  sa v rámci cezhraničnej spolupráce do čerpania finančných prostriedkov z eurofondov, a to v oblasti športu a voľného času, kultúrneho dedičstva, spoločenských aktivít, turistiky, hospodárstva, prehĺbenia vzťahov medzi družobnými mestami a medzi jednotlivými samosprávami, v oblasti vzdelávania a kultúry a v oblasti zdravotníctva.                                                                                                  

DSC_0106.JPG

                                                                                                                                    -red-


 
 

„Do práce na bicykli 2017“Vytlačiť
 

 

Dňa 5. apríla 2017 sa mesto Rimavská Sobota zaregistrovalo do celonárodnej kampane :

                                        „Do práce na bicykli 2017“.

Zaregistrovaním samosprávy do celonárodnej kampane je otvorená cesta pre tých obyvateľov mesta, ktorí sa chcú tejto akcie zúčastniť.

Cieľom tejto akcie je motivovať obyvateľov mesta k využívaniu bicykla na prepravu do práce.

Image.ashx.png

Na celoslovenskej úrovni ju od roku 2014 organizuje občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, vyhlasovateľom je národný cyklokoordinátor Peter Klučka. Hlavným partnerom kampane je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Tvárou tohtoročnej súťaže bude aj cyklistický majster sveta Peter Sagan.

Pravidlá a realizácia súťaže ako aj podrobné informácie o prebiehajúcej akcii sú uvedené v štatúte súťaže, ktorý je dostupný na webovej stránke:

www.dopracenabicykli.eu

Koordinátorkou prebiehajúcej súťaže na úrovni samosprávy je Mgr. Kvetoslava Gembiczká.

tel. kontakt: 047/5604681

mail-ový kontakt: kvetoslava.gembiczka@rimavskasobota.sk

 


 
 

VÝZVA PRE OBČIANSKE ZDRUŽENIA, NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE: NÁUČNÉ CHODNÍKYVytlačiť
 

Nadácia Volsvagen.pngNadácia Volkswagen Slovakia vyhlásila nový grantový program Náučné chodníky.
Vybudovanie náučných chodníkov najrôznejšieho druhu má podporiť informovanosť o význame jedinečných prírodných území po celom Slovensku. Náučné chodníky majú dlhodobý význam z hľadiska interaktívneho zážitkového vzdelávania priamo v prírode.

Oprávnení žiadatelia:

- občianske združenia ktoré sa venujú vzdelávacím aktivitám v oblasti životného prostredia v regiónoch
- neziskové organizácie ktoré sa venujú vzdelávacím
aktivitám v oblasti životného prostredia v regiónoch

Ciele:

- obnoviť alebo vytvoriť náučné chodníky v zaujímavých lokalitách chránených prírodných území alebo inak hodnotných krajinných oblastí.

- začleniť náučný chodník do vzdelávacieho procesu – organizáciou interaktívnych eko-vzdelávacích aktivít pre materské školy/školy z regiónu
- rozšíriť vedomosti detí a mladých o životnom prostredí a ochrane prírody vo vlastnom regióne
- zvýšiť eko-povedomie

Maximálna výška podpory: 2 300 € na projekt

Uzávierka prijímania žiadostí: 5.5.2017

Viac info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/naucne-chodniky/
alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel.: 0948 001 086

                                                          Agentúra pre rozvoj Gemera


 
 

VÝZVY PRE PO A FO: PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI PREVENCIE KRIMINALITYVytlačiť
 

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:
- fyzické osoby
- právnické osoby
Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.

ZÁKLADNÝ CIEĽ:
Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.

Prioritne budú podporené aktivity, ktorých cieľom je:
 znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
 zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí

 prevencia kriminality v rizikových skupinách
 pomoc obetiam trestných činov

Termín uzávierky: 8.5.2017

Na dotácie možno v roku 2017 rozdeliť 1 328 000 €, pričom na jeden projekt je možné poskytnúť maximálne 66 000 €.

Viac info: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-sr-vyhlasilo-vyzvu-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-v-oblasti-prevencie-kriminality

alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel.: 0948 001 086

                                                        Agentúra pre rozvoj Gemera


 
 

Zápis detí do Materskej školy- Óvoda „SLNIEČKO“Vytlačiť
 

zápis do MŠ 1(1)-1.jpg

Riaditeľstvo Materskej školy- Óvoda „SLNIEČKO“ v Rimavskej Sobote oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy sa uskutoční v termíne od 2. 5. 2017 do 5. 5. 2017.

Zároveň Vás pozývame na „Deň otvorených dverí“ dňa 3. mája 2017 od 9.00 hod. Deti sa v tomto čase môžu zúčastniť dopoludňajších aktivít v MŠ, oboznámiť sa s prostredím, s triedami, hračkami a spoznať deti i personál materskej školy.

Žiadosť o prijatie si rodičia môžu prevziať v budove materskej školy denne od 9.00 hod. do 15.00 hod. alebo stiahnuť z webovej stránky materskej školy.

Zapisujeme deti od 3 rokov veku - rok narodenia do septembra 2014. V prípade voľnej kapacity bude možné prijať aj dieťa mladšie ako 3 roky.

Dieťa je možné prijať na celodenný alebo poldenný pobyt, adaptačný a diagnostický pobyt. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dostane rodič (zákonný zástupca dieťaťa) osobne resp. písomne na adresu uvedenú v žiadosti do 30.6. 2017.

V prípade, že z kapacitných dôvodov nebudeme môcť prijať všetky deti, budú prednostne prijaté:

 5-6 ročné deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu 2017 vek 5 rokov

 Deti s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky

 Deti s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa:  predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy/ Žiadosť musí byť vyplnená kompletne, čitateľne, podpísaná zákonným zástupcom/  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, o povinnom očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast Dieťa pri nástupe do materskej školy by malo byť primerane samostatné: obliecť si s pomocou učiteľky základné časti odevu, piť z pohára, jesť lyžicou, jesť bežné jedlo, používať WC, umyť si a utrieť ruky. Dieťa by malo zvládnuť niekoľkohodinové odlúčenie od rodičov.

Viac tu: http://www.msrybarska.webnode.sk/ https://www.youtube.com/watch?v=Yu0ZGv_T7mU&feature=youtu.be

3640.jpg

 

 


A RIMASZOMBATI HALÁSZ UTCAI "NAPOCSKA"
ÓVODA IGAZGATÓSÁGA ÉRTESÍTI A SZÜLŐKET,
HOGY A BEIRATKOZÁS AZ ÓVODÁBA A 2017 - 2018
ISKOLAI ÉVRE 2017 MÁJUS 2 – MÁJUS 5-IG
VALÓSUL MEG.
EGYBEN SZÍVÉLYESEN MEGHÍVJUK ÖNÖKET A
MÁJUS 3 - ÁN 9.00-KOR KEZDŐDŐ NYITOTT NAPRA
SZÍNES PROGRAM KERETÉBEN.

Kontakty :Tel.: 047/ 5622241, e-mail- msrybarska@rsnet.sk, www.msrybarska.webnode.sk


 
 

Anna Franková- odkaz dejín dneškuVytlačiť
 

Do 28. apríla je v Dome kultúry sprístupnená putovná výstava v rámci zaujímavého vzdelávacieho projektu. Zameraný je na vzdelávanie o holokauste a antisemitizme a Nadácia Milana Šimečku ho realizuje už dvanásty rok. Predstavili ho už na vyše 60 školách. Tentokrát sa ho ujalo Gymnázium I. Kraska v spolupráci s MsKS. Slávnostné otvorenie výstavy bolo v stredu 5. 4. o 10.00 hod. v Dome kultúry, vchod E.  Výstavou budú sprevádzať študenti Gymnázia I. Kraska, kde je potrebné nahlásiť aj záujem o skupinovú prehliadku.

Hlavným námetom výstavy je životný príbeh mladej židovky Anny Frankovej počas druhej svetovej vojny. Svoje myšlienky a pocity si v úkryte zapisovala do denníka, ktorý sa po jej smrti stal svetoznámym. Výstava sa zaoberá nielen problematikou obdobia druhej svetovej vojny a historickou faktografiou, ale aj otázkou diskriminácie v minulosti i súčasnosti na základe rôznorodých kritérií – rasových, náboženských, etnických a podobne. Jej osobitosťou je sprostredkovanie dejín z pohľadu jednotlivca – dievčaťa, ktoré bolo v rovnakom veku, ako je cieľová skupina výstavy (študenti). Zároveň ponúka veľký priestor na diskusiu a zamyslenie sa nad hodnotou ľudských práv, tolerancie, demokracie a humanizmu.

pozvanka-RS-Anna-Franková-malá.jpg


Výstava sa koná s finančnou podporou The Conference on Jewish Claims Against Germany, Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2016 a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí.

                                                                      Zdroj: Mestské kultúrne stredisko


 
 

Zápis do Materskej školy- Óvody na Ul. DaxnerovejVytlačiť
 

         

                                                       ZÁPIS

                        MŠ- ÓVODA, DAxnerova 30, Rimavská Sobota

                                     od 2.5.2017 do 5.5.2017

Deň otvorených dverí 2.5.2017(utorok) 8,30-11,30 hod.

                     Teším sa na Vás kamaráti. Váš DROBČEK!

                                            BEIRATKOZÁS

                                  2017.5.2.-tól 2017.5.5.-ig

Nyílt nap 2017.5.2-án(kedden)8,30-11,30ó

                   Szeretettel várunk benneteket! Picurka

Ponúkame:

Vyučovanie v slovenskom a maďarskom jazyku

Krúžková činnosť (anglický jazyk, predplavecká príprava...)

Školský vzdelávací program je rozšírený o regionálnu výchovu.

Umiestnenie súrodencov a kamarátov do jednej triedy.

                         Teším sa na Vás! DROBČEK

 

 


 
 

VÝZVA NA PODPORU MARKETINGU A SPRACOVANIA PRODUKTOV RYBOLOVUVytlačiť
 

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podnecovanie investícií do odvetví spracovania a uvádzania na trh.

Oprávnení žiadatelia:
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry:
- obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka
- fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia

Oprávnené aktivity:
- Stavebné investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcich spracovateľských kapacít spojené s úsporou energie alebo znižovaním negatívneho vplyvu na životné prostredie v objekte spracovateľskej jednotky, vrátane spracovania odpadu

- Investície súvisiace s obstaraním nových, resp. modernizáciou existujúcich strojov, prístrojov, zariadení, techniky a technológií prispievajúcich k úspore energie a znižovaniu negatívneho vplyvu spracovania na životné prostredie.
Maximálna intenzita pomoci pre mikro, malý a stredný podnik: verejné zdroje 50% a súkromné zdroje 50%

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 7.5.2017
Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 7.7.2017
Termín uzavretia 3. – n. hodnotiaceho kola: Posledný pracovný deň každého nasledujúceho nepárneho mesiaca.

Viac info: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás osobne v našej kancelárii, telefonicky na t.č.: 0948 001 086 alebo mailom.

 
Agentúra pre rozvoj Gemera - RRA Hnúšťa
Regionálna pobočka EURODESK

Ul. Rumunskej armády 195 (budova MsKS)
981 01 Hnúšťa

 

 
 

Pokračuje rekonštrukcia Námestia Mihálya TompuVytlačiť
 

V rámci rekonštrukcie Námestia Mihálya Tompu v uplynulých dňoch vyrúbali pred budovou Okresného súdu starý dutý strom a pri budove Gemersko- malohontského múzea niekoľko smrekov. Práce sa realizovali na základe rozhodnutia Krajského úradu v Banskej Bystrici.

S výrubom stromov začali ešte v roku 2016, cieľom je celkové presvetlenie námestia. Ako informoval riaditeľ Technických služieb mesta Tibor Barto, následne dokončia obvodový chodník. Sochu a podstavec M. Tompu demontujú a budú rekonštruovať. Do konca apríla na námestí pribudne tráva, nové stromy- ambrovníky a tiež lavičky, lampy a koše. V letných mesiacoch sochu osadia do stredu námestia.Táto časť mesta tak postupne získa svoj pôvodný vzhľad z roku 1908.

                                                                                          -red-


 
 

Slávnostné ocenenie pedagogičiek a pedagógov na RadniciVytlačiť
 

Dňa 28. marca sme si pripomenuli 420. výročie narodenia Jana Amosa Komenského, významného pedagóga, jazykovedca, prírodovedca, humanistu, filozofa a politika. 28. marec bol na Slovensku ako spomienka na túto osobnosť ustanovený ako Deň učiteľov. Pri tejto príležitosti primátor mesta J. Šimko prijal na Radnici v Obradnej sieni pedagogičky a pedagógov materských, základných a stredných škôl, ktorí pôsobia v školských zariadeniach v správe mesta a v školách v správe VÚC- BBSK.

V slávnostnom príhovore sa primátor poďakoval všetkým pedagogičkám a pedagógom za ich záslužnú prácu a zároveň ocenil ich každodennú snahu a energiu, ktorú pri výchove detí a mládeže vynakladajú. „Zodpovedne pripravujú našu mládež na život alebo na ďalšie štúdium a musia svoje odbory prispôsobovať súčasným potrebám.“

Z rúk primátora si ocenené učiteľky a učitelia prevzali Pozdravné listy a zapísali sa do Pamätnej knihy mesta. Jednotlivých pedagógov navrhli na ocenenie riaditelia škôl a školských zariadení, ktorí sa tiež zapísali do Pamätnej knihy. 

S príhovorom vystúpila aj riaditeľka Špeciálnej základnej školy v Rimavskej Sobote PaedDr. H. Husárová, ktorá ocenila, že primátor J. Šimko ako jediný primátor myslel pri navyšovaní miezd aj na nepedagogických pracovníkov škôl a že sa skutočne zaujíma o každú školu v meste. Zároveň sa poďakovala aj viceprimátorovi L. Rigoóvi.

Slávnostné podujatie sprevádzal kultúrny program.

Zoznam ocenených pedagogičiek a pedagógov:

Školské zariadenia v správe Mesta Rimavská Sobota

Základná škola     P. Dobšinského    Mgr.Soňa  Magyarová      

                            P. K. Hostinského  Jana Hegedusová                                                                                                                                                                                                                                                                       

Š.M.Daxnera                                   Mgr. Petronela Horváthová

                                                                                             

                              Mihálya Tompu        Mgr. Éva  Dohnányi

ZŠ s MŠ               Dúžavská cesta         Magdaléna  Ráková           

 

Základná umelecká škola                                 PaedDr. Jana Dobrocká

Centrum voľného  času Relax                           Mgr. Eva  Rigová

.                                                                         PaedDr. Dana Spišáková

Materské  školy  za MŠ Hatv.                         Ľudmila  Antalová 

                             za MŠ Dobš,                        Ľubica  Kovácsová

                             za MŠ Rimava                      Mária  Suhajda

                             za MŠ Rožňavská                Mgr. Eva  Slezáková

                             za MŠ Rybárska                   Milena  Genská

                            za MŠ Daxnerova                  Mariana Elznicová

               

Školy v správe VÚC -BBSK

Stredná odborná škola obchodu a služieb        Mgr. Andrea  Hričanová

                                                                

Gymnázium Ivana Kraska                                  RNDr. Mária  Nociarová  

Gymnázium Mihálya Tompu                              PaedDr. Zoltán  Csízi       

                reform. kresť. cirkvi                                           

Obchodná akadémia                                        Mgr.Magda  Tušimová      

Stredná odborná škola technická                   

a agropotravinárska                                         Mgr. Henrieta  Vargová

Súkromná stredná odborná škola                   PhDr. Marta  Hlušíková

 

Evanjelická základná škola                              Mgr. Beáta Fülöpová         

Súkromná základná škola                                Mgr. Ľubica Kubiňáková

Špeciálna Základná škola Ul. Bottova              Bc.Vlasta  Volgyiová, Špec. ZŠ                                                                                                                              

                                                                                               

Špeciálna Základná škola s VJM                     Mgr. Elvíra  Agócsová,  Špec. ZŠ

 

                                                                                                              -red-


 
 

Poďte si s nami zasúťažiť !Vytlačiť
 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva chystá už 5. ročník súťaže "Moje ľudské práva". Opäť sme si pre vás pripravili dve súťaže: umeleckú a súťaž v písaní esejí.

Umelecká súťaž je určená pre žiakov základných škôl. V tomto roku sme pre súťažiacich vybrali tému "Úlohy členov mojej rodiny", ktorá je zameraná na rodové stereotypy. Výhercov čakajú zaujímavé ceny a najpútavejšie práce budú vystavené v Stálej misii SR pri OSN vo Viedni!

Pre študentov právnikých fakúlt sme tento rok pripravili tému "Ako škodí korupcia ľudským právam?" Víťaza privítame na stáži u nás na Stredisku, a ešte aj obohatíme jeho knižnicu o hodnotnú publikáciu.

Zaujala vás naša súťaž? Pozrite si viac informácií o súťaži na web stránke Strediska www.snslp.sk

Tešíme sa na vaše príspevky!

                                                Zdroj: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva


 
 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

Jedným z bodov rokovania bola aj Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016. Ing. L. Šťavina informoval, že počet petícií z roka na rok klesá, počet sťažností má naopak stúpajúcu tendenciu.  

Poslanci sa zaoberali aj Prerozdelením finančných prostriedkov kultúrnym objektom a športovým klubom na rok 2017. Tento bod predložil Mgr. Z. Főző, predseda Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri MsZ. Po prvýkrát mohli organizácie svoje žiadosti podávať tejto komisii, ktorá každú žiadosť prerokovala. Ing. S. Urban predložil na zastupiteľstve žiadosť Miestneho odboru Matice slovenskej o získanie príspevku, ktorý by chceli použiť aj na vylepšenie a skrášlenie Nám. Š. M. Daxnera. Poslanci návrh odsúhlasili. Viceprimátor Ing. L. Rigó sa vyjadril, že na kultúru mesto prvýkrát vyčlenilo sumu 23 500 eur. Rokovali aj o Prerozdelení finančných prostriedkov športovým klubom. Posudzovali sa kritériá, ako napr. športová reprezentácia na regionálnych, celoštátnych akciách, zapájanie sa do súťaží, počet členov športových klubov, výnimočné výsledky v slovenskom, európskom, svetovom meradle atď. Piatim z klubov poslanci financie pridali. JUDr. Š. Baláž navrhol zvýšiť finančný príspevok pre niektoré zo športových klubov, napr. pre ženský volejbalový klub, ktorý na budúci rok oslávi 50 rokov od svojho založenia a má výborné výsledky, ďalej pre Plavecký klub, Kolkársky klub, aj pre HKM Rim. Sobota. Mgr. T. Sliva navrhol zvýšiť dotáciu pre Zväz skautov maďarskej národnosti o 500 eur. Ing. E. Klaubert dal návrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania s tým, aby sa k prerozdeleniu financií jednotlivým klubom ešte vrátili. Mgr. V. Vaš však podotkol, že jednotlivé kluby už na financie čakajú. Poslanci schválili predmetné prerozdelenie finančných prostriedkov a dohodli sa na zvýšení príspevku pre uvedené kluby. Spolu sa prerozdelilo 37 800 eur, pričom pred inými rokmi sa na šport poskytlo 15 000 eur.

Odznela aj Informatívna správa o vybudovaní Okružnej križovatky na Malohontskej ulici. Predložila ju Ing. Muráriková, vedúca Odboru rozvoja mesta. V súčasnej dobe sú už všetky povolenia, rozhodnutia právoplatné. So začiatkom stavby sa počíta v mesiacoch jún- august 2017. Počas stavebných prác dôjde k úplnej uzávierke cesty. Náklady sa odhadujú na cca 50 000 eur. Finančné zdroje bude schvaľovať BBSK v mesiaci jún.

V rámci Všeobecnej rozpravy Mgr. T. Sliva poukázal na to, že v súvislosti s budovou bývalého Župného domu je potrebné opätovne osloviť Ministerstvo vnútra SR. Prevádzka budovy vykazuje každoročne stratu.

Pomerne búrlivú diskusiu vyvolal návrh poslanca Ing. Z. Cziprusza vypracovať zmenu rokovacieho poriadku a prejednať ju na júnovom rokovaní MsZ. Poslanec Sojka sa vyjadril, že rokovací poriadok je dobrý, len sa jednoducho nedodržiava. Poukázal na to, že obmedzením rozsahu debaty by bola obmedzená demokracia a práva a slobody. Podľa vyjadrenia primátora je rokovací poriadok dobrý. Ing. Z. Bán povedal: „Nejakým spôsobom by sme sa mali vyjadrovať vecne, konštruktívne a jasne prezentovať svoje myšlienky.“ Mgr. J. Tóth navrhol zriadiť komisiu na prepracovanie rokovacieho poriadku MsZ a zmenu prejednať na júnovom zastupiteľstve. Návrh na vypracovanie zmeny rokovacieho poriadku a na zriadenie danej komisie neprešiel.

                                                                                                   -red-

 


 
 

SÚŤAŽ: DEDINA ROKAVytlačiť
 

Slovenská agentúra životného prostredia s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska vyhlásila už 9. ročník národnej súťaže Dedina roka. Záštitu nad aktuálnym ročníkom súťaže prevzal minister životného prostredia SR László Sólymos.

Oprávneným súťažiacim je každá obec SR: - bez štatútu mesta - ktorá dokáže prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity a iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny a v zmysle princípov udržateľného rozvoja vidieka.

Okrem titulu Dedina roka môžu byť v súťaži udelené ocenenia v kategóriách:

- Dedina ako hospodár

- Dedina ako maľovaná

- Dedina ako klenotnica

- Dedina ako pospolitosť

- Dedina ako partner

- Dedina ako hostiteľ

- Dedina ako záhrada.

Národná hodnotiaca komisia súťaže Dedina roka 2017 môže zvážiť udelenie mimoriadneho ocenenia za pozoruhodné výsledky.

Uzávierka prihlášok je 28.4.2017.

Internetové hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 15.5.do 31.7.2017 na webovej stránke: http://www.e-obce.sk/.

Viac info: http://www.obnovadediny.sk/
alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel.: 0948 001 086


 
 

Stav verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste Rimavská SobotaVytlačiť
 

V pondelok 20. marca pokračovalo zasadnutie mestského zastupiteľstva. Prvým prejednávaným bodom bol Stav verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste Rimavská Sobota, Činnosť Mestskej polície v roku 2016. Správu predložil náčelník Mestskej polície Peter Berecz.

Zo správy vyplýva, že tendencia výskytu kriminality v meste má za posledné dva roky mierne klesajúci trend. V Mestskej polícii v súčasnej dobe pracuje 12 zamestnancov, naďalej je tam chránená dielňa, v ktorej sú zamestnaní 5 zdravotne postihnutí pracovníci. Do konca decembra 2016 prebiehal projekt Občianska hliadka, ktorého prínos je badateľný.

Náčelník informoval, že sa naďalej vyskytujú prípady porušovania verejného poriadku, ktoré sú zapríčinené najmä správaním bezdomovcov a neprispôsobivých občanov. Stabilizovala sa situácia s odchytom psov, starostlivosť o ne je zabezpečovaná pracovníčkou prostredníctvom dohody o vykonaní práce.

Na potrebu zabezpečenia Občianskej hliadky aj počas tohto roka upozornili poslanci Mgr. M. Bitala a Mgr. Z. Főző. Peter Berecz informoval, že zistí možnosti jej zriadenia aj v tomto roku. Zároveň upozornil na to, že je potrebné klásť väčší dôraz na výchovu detí a mládeže, zabezpečovať pre nich prednášky na témy, čo sa môže a čo nie, aby napríklad poznali aj náplne jednotlivých všeobecne záväzných nariadení /VZN/.

JUDr. Š. Baláž sa poďakoval pracovníkom Mestskej polície, ako aj pracovníkom OO PZ za ich činnosť pri odhaľovaní trestnej činnosti a pri ochrane zdravia a majetku občanov mesta. V správe však podľa neho chýbajú napríklad informácie o opatreniach na zamedzenie rozmáhajúceho sa gamblerstva.

Ing. S. Urban položil smerom k náčelníkovi otázku, čo je potrebné urobiť, aby v meste mohla byť realizovaná Pešia hliadka. Mgr. Tóth navrhol zlepšiť vybavenosť interiéru sídla Mestskej polície, keďže je značne zastaralé.

PaedDr. J. Sojka sa vyjadril, že na Slovensku je priemerný počet policajtov na počet obyvateľov- 1: 1000. Policajtov by sme teda mali mať viac. Poukázal aj na pretrvávajúci trend znečisťovania životného prostredia nezodpovednými psíčkarmi.

Poslanci predmetnú Správu zobrali na vedomie.

                                                                                                    -red-


 
 

VÝZVA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY: INOVATÍVNA ZÁKLADNÁ ŠKOLAVytlačiť
 

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila nový grantový program: Inovatívna základná škola

Oprávnení žiadatelia
- štátne základné školy na Slovensku
- cirkevné základné školy na Slovensku
- súkromné základné školy na Slovensku

Cieľom je
- podporovať rôzne inovatívne metódy výučby na základných školách
- ich využitie v praxi
- vzdelávanie učiteľov

Oblasť podpory:
Finančné vzdelávanie a podpora inovatívnych metód vzdelávania
Výška podpory na jeden projekt: v rozmedzí 2 000 – 3 000 €

Celková suma na prerozdelenie: 60 000 €
Vyhlásenie grantového programu: 1.4.2017
Uzávierka prijímania žiadostí: 30.4.2017

Viac info: https://www.slsp.sk/sk/nadacia/granty-a-partnerstva/inovativna-zakladna-skola
alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel.: 0948 001 086

                                                        Agentúra pre rozvoj Gemera, Hnúšťa

                                                              


 
 

VÝZVA NA PREVENTÍVNE OPATRENIA NA OCHRANU PRED POVODŇAMI VIAZANÉ NA VODNÝ TOKVytlačiť
 

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje 21. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok.

Oprávnení žiadatelia:
- štátne organizácie vykonávajúce správu vodného toku a
správu vodných stavieb
- nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov
alebo ich úsekov podľa vodného zákona
Všetky subjekty, a to nezávisle od ich právnej formy, ktoré
spadajú pod vyššie uvedené vymedzenie, sú oprávnenými
žiadateľmi/prijímateľmi.
Zároveň osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak
je odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byť riadne
splnomocnená na výkon predmetných úkonov.

Prioritná os: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
so zameraním na ochranu pred povodňami

Špecifický cieľ: Zníženie rizika povodní a negatívnych
dôsledkov zmeny klímy

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.
Maximálna výška na projekt nesmie prekročiť sumu:
50 mil. €
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov
EÚ vyčlenených na výzvu je
290 000 000 €

Dátum uzavretia 1 hodnotiaceho kola: 31.5.2017
Dátum uzavretia 2 hodnotiaceho kola: 30.8.2017
Dátum uzavretia n hodnotiaceho kola: v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Viac info:

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/21-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-preventivne-opatrenia-na-ochranu-pred-povodnami-viazane-na-vodny-tok-s-kodom-opkzp-po2-sc211-2017-21/

alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel. 0948 001 086

                                                                           Agentúra pre rozvoj Gemera


 
 

VÝZVA PRE FO A PO: VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ROZVODOV TEPLAVytlačiť
 

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila 20. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

Prioritná os:
Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:
Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Oprávnení žiadatelia:
- fyzické osoby, ktoré podnikajú v tepelnej energetike
- právnické osoby ktoré podnikajú v tepelnej energetike

Dátum uzavretia 1 hodnotiaceho kola: 31.3.2017
Dátum uzavretia 2 hodnotiaceho kola: 30.4.2017
Dátum uzavretia n hodnotiaceho kola: v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Indikatívna výška finančných prostriedkov je: 130 000 000 €
Výška spolufinancovania: 15%

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. Maximálna výška príspevku na podnik a projekt nesmie presiahnuť 6 mil. €.
Vyššie uvedený limit pre maximálnu výšku príspevku na projekt sa nesmie obchádzať umelým rozdeľovaním projektov do niekoľkých projektov s podobnými črtami, cieľmi alebo prijímateľmi.

Viac info: 

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/20-vyzva-zamerana-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-rozvodov-tepla-opkzp-po4-sc451-2017-20/

alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel.: 0948 001 08

                                          Navštívte nás na webe: www.rozvojgemera.sk
                                          alebo na FACEBOOK-u.


 
 

Vyzvi srdce k pohybuVytlačiť
 

Zapojte sa aj vy do 7. ročníka celoslovenskej kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie  "Vyzvi srdce k pohybu." 

Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.

Kampaň bude prebiehať pod záštitou  HH SR a SEVS (Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť) v čase od 20. marca do 11. júna 2017.  

                                                                          Mgr. Zuzana Bokorová

                                                                         RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote

 

 

 

Súbor na stiahnutie DPVSkP_A4_2017.doc DPVSkP_A4_2017.doc (887.5 kB)

 
 

VÝZVA PRE OBCE: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunítVytlačiť
 

Ministerstvo vnútra SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na:
- Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu
- Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

Prioritná os: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita: Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Oprávnený žiadateľ: obec – osobitná príloha výzvy

Indikatívna výška: 8 160 295 €

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 28.03.2017

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 15.06.2017

Viac info na: 

http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-nakladanie-s-komunalnym-odpadom-a-nelegalne-skladky-oplz-po6-sc611-2017-1

alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel.: 0948 001 086

                                                               Agentúra pre rozvoj Gemera


 
 

VÝZVA NA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOVVytlačiť
 

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Oprávnení žiadatelia:


- subjekty ústrednej správy: (štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond a verejnoprávne ustanovizne)


- subjekty územnej samosprávy (obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie)


Podpora je zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

- zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií

- modernizácia vykurovacích / klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie

- inštalácia systémov merania a riadenia

- zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom

- inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Dátum uzavretia 1 hodnotiaceho kola: 31.3.2017

Dátum uzavretia 2 hodnotiaceho kola: 31.5.2017

Dátum uzavretia n hodnotiaceho kola: v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Minimálna výška príspevku na projekt: 70 000 €

Maximálna výška príspevku na projekt: 2 000 000 €

Výška spolufinancovania: 0-5%

Viac info:

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/18-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-preventivne-opatrenia-na-ochranu-pred-povodnami-realizovane-mimo-vodnych-tokov-s-kodom-opkzp-po2-sc211-2017-18/

Navštívte nás na webe: www.rozvojgemera.sk alebo na FACEBOOK-u.

                                                                   Agentúra pre rozvoj Gemera


 
 

ZNÍŽENIE RIZIKA POVODNÍ A NEGATÍVNYCH DÔSLEDKOV ZMENY KLÍMYVytlačiť
 

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov.

Oprávnení žiadatelia:
 Subjekty ústrednej verejnej správy – štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
 Iné subjekty verejnej správy – štátna organizácia vykonávajúca správu vodných tokov a vodných stavieb
 Subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
 Združenia fyzických alebo právnických osôb
 Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 Fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie

Prioritná os:
Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Špecifický cieľ výzvy:
Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 50 000 000 €

Výška spolufinancovania: 0-10% v závislosti od žiadateľa

Termín uzavretia 1 hodnotiaceho kola: 15.5.2017
Termín uzavretia 2 hodnotiaceho kola: 15.8.2017
Termín uzavretia hodnotiaceho kola n: v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Viac info na: ww.op-kzp.sk

Navštívte nás na webe: www.rozvojgemera.sk alebo na FACEBOOK-u.

                                                                         Agentúra pre rozvoj Gemera


 


 
 

PODPORA VEREJNOPROSPEŠNÝCH PROJEKTOVVytlačiť
 

Nadácia Slovenskej sporiteľne spustila ďalší ročník Otvoreného grantového programu na podporu verejnoprospešných projektov neziskových organizácií.


Oprávnení žiadatelia:

 neziskové a mimovládne organizácie

 materské a stredné školy

 zariadenia sociálnych služieb

 inštitúcie verejnoprospešného charakteru

 športové kluby

Oblasti:

 vzdelávanie

 sociálna pomoc a zdravie

 ochrana ľudských práv a občianska spoločnosť

 kultúra 

 šport

 životné prostredie

 veda a výskum.

V tomto grantovom programe výška požadovanej podpory nie je.

Finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa nie je povinná.

Žiadosti sa podávajú výlučne cez elektronickú podateľňu Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Na stránke podatelna.slsp.sk kliknite na modré tlačidlo Registrujte sa.

O grant je možné požiadať prostredníctvom elektronickej podateľne v termíne od 1.3.2017 do 31.5.2017 do 13:00 hod.

Viac na: nadaciaslsp.sk/stranka/otvoreny-grantovy-program-2017

alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel.: 0948 001 086.

                                                                       Agentúra pre rozvoj Gemera      


 
 

Úradné oznamy

Výberové konanie jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP)Vytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

vyhlasuje výberové konanie na

· jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 18. mája 2017 o 09.30 hod.
v priestoroch zasadačky č. 16 na II. poschodí Mestského úradu Rimavská Sobota.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mestský úrad Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.

Záujemcovia svoju žiadosť predkladajú v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie TSP v obciach. NEOTVÁRAŤ!

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania
je 15. máj 2017 (pondelok) do 12,00 hod.
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.


Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
· žiadosť o zaradenie do výberového konania,
· životopis uchádzača,
· doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu,
· uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),,
· čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,1
· súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú:
1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, alebo
2. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo
3. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 pracoval na pozícii terénneho sociálneho pracovníka.


Výberové kritériá na pozíciu TSP sú:
1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
2. Ďalšie vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).

Ďalšie vzdelávanie sa môže realizovať prostredníctvom:
· špecializačného vzdelávania zabezpečovaného strednými školami alebo vysokými
školami nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu,
· účasťou na akreditovaných kurzoch,
· účasťou na školiacich akciách v sociálnej oblasti,
· účasť na certifikovaných sociálno-psychologických výcvikoch,
· lektorská činnosť a publikačná činnosť,
· účasť na supervíznych programoch.
3. Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobenie v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania
sociálnych služieb, komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo
pobytom v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava, účasť na organizovaní aktivačných prác alebo administratívna práca a podobné činnosti, aj keď boli vykonávané v kontakte s príslušníkmi cieľovej skupiny). 
4. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je územie Mesta Rimavská Sobota a kancelária TSP v priestoroch
Mestského úradu Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. jún 2017.


Popis práce TSP:
- aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potenciálnych klientov, odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie
potrebných sociálnych služieb, vytváranie individuálnych plánov práce s klientom a jeho
realizácia, pomoc pri uplatňovaní ľudských práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí;
- sprevádzanie klienta do jednotlivých inštitúcií, pričom kladie dôraz na podporu jeho autonómie a sebestačnosti, orientácia v aktuálne platnej legislatíve, facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite, case management, administratívne spracovanie výkonu svojej práce, koordinácia pracovných aktivít s vedením samosprávy v obci a s ostatnými ainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami a ďalšie.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta


 
 

Voľné pracovné miesto na obsadenie pracovnej pozície: Redaktor, redaktorka Redakcie Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap Vytlačiť
 

PRACOVNÁ  PONUKA

Mesto Rimavská Sobota

Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom

 ponúka

voľné pracovné miesto na obsadenie pracovnej pozície:

Redaktor, redaktorka Redakcie Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap

s predpokladaným nástupom do práce od 1.6.2017.

 

Stručná charakteristika pracovného miesta:

 • zabezpečovanie prípravy materiálov a vyhotovovanie článkov v slovenskom jazyku pre tlač dvojtýždenníka Gemerské zvesti
 • tvorba a spracovávanie novinárskych materiálov z diania a činnosti mesta a z činnosti orgánov mesta
 • zodpovednosť za obsahovú stránku novín /verzia v slovenskom jazyku/
 • zabezpečovanie mediálnej propagácie mesta prostredníctvom internetovej stránky mesta

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou

Ďalšie požiadavky:

-    prax v oblasti žurnalistiky alebo v elektronických médiách

-    dobrá znalosť slovenského jazyka

-    znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy

-    komunikačné schopnosti

-    schopnosť tvorivo pracovať s textom

-    užívateľská znalosť práce s PC a internetom

-    bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)

K prihláške je potrebné doložiť tento zoznam požadovaných dokladov:

-     písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor

-     štruktúrovaný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe

-     úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania

-     výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti

-    písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely osobného pohovoru

     podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších

     predpisov

 

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke s označením „Pracovná ponuka – Redaktor, redaktorka GZ-GH NEOTVÁRAŤ“  v termíne najneskôr do 15.05.2017 do 24.00 h. na adresu: Mestský úrad, JUDr. Štefan Szántó, prednosta MsÚ, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, 979 01.

Na osobný pohovor budú prizvaní len tí uchádzači o pracovné miesto, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a do určeného termínu k prihláške predložia všetky požadované doklady.

 

V Rimavskej Sobote, dňa 27.04.2017

                                 JUDr. Jozef Šimko

                                     primátor mesta


 
 

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií 2017Vytlačiť
 

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT) v domácnostiach a u jednotlivcov v roku 2017 realizuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s vyhláškou ŠÚ SR č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva „Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 - 2017“ a na základe „Nariadenia komisie (EÚ) č. 2016/2015 z 17. novembra 2016“.

Cieľom uvedeného štatistického zisťovania je zistiť vybavenosť domácností informačnými a komunikačnými technológiami, zaznamenať úroveň znalostí a zručností obyvateľstva  a schopnosť využitia IKT. Výsledky zisťovania budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií aj pri medzinárodnom porovnávaní.

K hlavným témam zisťovania v referenčnom roku 2017 podľa príslušného Nariadenia komisie (EÚ) bude patriť :

prístup k vybraným informačno-komunikačným technológiám v domácnostiach

využívanie osobných počítačov a internetu

elektronický úrad - kontakt s verejnými inštitúciami cez webové stránky

elektronický obchod - druhy tovarov a služieb zakúpených alebo objednávaných cez internet pre osobnú potrebu jednotlivcami

znalosti a zručnosti v oblasti IKT

sociálno-demografické charakteristiky (vek, vzdelanie, ekonomické postavenie, zamestnanie, príjem)

Zisťovanie (IKT) sa uskutoční v náhodne vybraných domácnostiach na území Slovenskej republiky v termíne od 20. apríla do 31. mája 2017. Odborne vyškolení externí opytovatelia ŠÚ SR budú zisťovať a zapisovať požadované údaje za domácnosť a vybraného jednotlivca do dotazníka alebo tabletu. V roku 2017 pozornosť bude zameraná na využívanie špecializovaných webových stránok alebo mobilných aplikácií prostredníctvom ktorých sú ponúkané súkromnými osobami služby na ubytovanie a prepravu.


 
 

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota na školský rok 2017/2018Vytlačiť
 

 

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota

na školský rok 2017/2018

 

Zápis detí do materských škôl na školský rok 2017/2018 sa realizuje v zmysle § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Zápis detí v jednotlivých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota sa koná od 02.05.2017 do 05.05.2017

Viac informácií ako aj žiadosť o prijatie dieťaťa nájdete na webových stránkach jednotlivých materských škôl alebo počas dní otvorených dverí, ktoré organizujú.

Materská škola – Óvoda, Daxnerova 30/486, Rimavská Sobota, http://msdaxnerovars.webnode.sk/

Materská škola, P. Dobšinského 1, Rimavská Sobota, http://dobsinskeho-ms.webnode.sk/

Materská škola, I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota, http://mshatvaniho.wix.com/materskaskolahatvaniho

Materská škola, Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota, http://ms-rimava.webnode.sk/

Materská škola, Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota  https://www.msroznavska.sk/

Materská škola – Óvoda, Rybárska 50/1743, Rimavská Sobota, http://msrybarska.webnode.sk/ 

Základná škola s materskou školou, Dúžavská cesta 11/1054, Rimavská Sobota, https://duzavskacesta.edupage.org/

 

Podľa § 59 školského zákona č. 245/2008 Z.z. sú prednostne prijímané deti do MŠ:

1. deti 5- 6 ročné, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou


 
 

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach - EU SILC 2017Vytlačiť
 

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční v čase od 10. apríla do 29. mája 2017 výberové štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností - EU SILC 2017. Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec pre produkciu pravidelných údajov o chudobe, o príjmoch a životných podmienkach domácností v krajinách Európskej únie.

Výsledky zisťovania sú nielen zdrojom údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálneho vylúčenia, ale aj podkladom pre analýzy životnej úrovne obyvateľstva a realizáciu koncepčných zámerov a opatrení v oblasti sociálnych politík. Zisťovanie EU SILC sa uskutočňuje podľa porovnateľnej medzinárodnej metodiky (realizuje sa v 28-ich krajinách EÚ, v Nórsku a na Islande), čo zároveň umožňuje aj medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

EU SILC 2017 nadväzuje na zisťovania, ktoré boli realizované v rokoch 2005-2016 (EU SILC 2005 až 2016). Výsledky uvedených výskumov Štatistický úrad SR každoročne prezentuje v publikácii "Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR" a taktiež v publikácii "Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia".

V tomto roku sa zber údajov uskutoční opäť v približne 6 000 náhodne vybraných domácnostiach a v takmer 500 obciach (mestách) Slovenskej republiky. Domácnosti navštívia odborne vyškolení opytovatelia - externí zamestnanci Štatistického úradu SR, ktorí sú povinní pri návšteve domácnosti preukázať sa poverením a preukazom totožnosti.

Základné informácie o zisťovaní sú záujemcom k dispozícii na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky www.statistics.sk v časti Demografia a sociálne  štatistiky, príjmy a spotreba.


 
 

Otváracie hodiny a cenník RO KurinecVytlačiť
 

                  UZNESENIE

Mestskej rady v Rimavskej Sobote

                                               číslo 6/2017 -MsR  zo dňa  04.04. 2017

 

K bodu: Informatívna správa o príprave na letnú turistickú sezónu 2017

                v Rekreačnej oblasti Zelená voda - Kurinec

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Mestská rada v Rimavskej Sobote

 

zrušuje

Cenník poskytovaných služieb v Rekreačnej oblasti  Zelená voda - Kurinec  Rimavská Sobota na letnú turistickú sezónu s platnosťou od 1.6.2016, ktorý bol schválený uznesením               č. 17/2016-MsR dňa 12.05.2016

schvaľuje

1.   Cenník poskytovaných služieb v Rekreačnej oblasti Zelená voda - Kurinec Rimavská

Sobota na letnú turistickú sezónu s platnosťou od zahájenia letnej turistickej sezóny 2017, ktorý tvorí prílohu uznesenia

 

2.    Otváracie hodiny bazénového komplexu v Rekreačnej oblasti Zelená voda  - Kurinec

 na letnú turistickú sezónu 2017 nasledovne:

 

 

Do 15. augusta

Od 15. augusta

Pondelok 

     9.30 h – 20.00h

9:30h – 18.00h

Utorok

9.30h –  20.00h

9.30h –  18.00h

Streda

9.30h –  20.00h

9.30h –  18.00h

Štvrtok

9.30h –  20.00h

9.30h –  18.00h

Piatok

9.30h –  21.00h

9.30h –  18.00h

Sobota

9.30h –  21.00h

9.30h –  18.00h

Nedeľa

9.30h –  20.00h

9.30h –  18.00h

 

Zmena otváracích hodín  resp. iné obmedzenia prevádzkovania bazénov  môžu byť v prípade nepriaznivého počasia resp. v prípade nutnosti z hygienických dôvodov.

Zmeny otváracích hodín stanovuje vedúci prevádzky po vydanom  súhlase riaditeľa TSM.

 

 

 

 

JUDr. Jozef Šimko                                                                            JUDr. Štefan Szántó

  primátor mesta                                                                                  prednosta MsÚ

CENNÍk poskytovaných služieb

    Rekreačná oblasť Zelená voda -  Kurinec Rimavská Sobota na sezónu 2017

 

 

Činnosť

 do 17.00 hod.

 po 17.00 hod.

Bazénový komplex a člnkovanie

1 vstup

1 vstup

dospelí

5,00 €

3,00 €, po 15. 8. 1,50 €

deti do 3 rokov

zdarma

zdarma

deti od 3 do 15 rokov, študenti, dôchodcovia nad 62 rokov , ZŤP

3,00  €

1,50 €

mesačný lístok – permanentka na meno

50,00 €

xxx

zapožičanie lehátka

2,00 €

1,00 €

zapožičanie člnu 1 hod. 

2,00 €

2,00 €

zapožičanie člnu po 1 hod. za každých začatých 15 min.

1,00 €

1,00 €

zapožičanie vodného bicykla

3,00 €

3,00 €

zapožičanie vodného bicykla po 1 hod. za každých začatých 15 min

1,00 €

1,00 €

poskytnutie skrinky 

1,00 €

1,00 €

záloha na kľúč od skrinky

5,00 €

5,00 €

stolný tenis  1 hodina + za každú začatú hodinu 

2,00 €

2,00€

Stanový tábor – cena za 1 noc

cena za 1 noc

 

poplatok  za stan

3,00 €

 

poplatok za osobu ( dieťa do 6 rokov zdarma )

5,00 €

 

poplatok za dieťa od 6 do 15 rokov

3,00 € 

 

poplatok za automobil

3,00 €

 

poplatok za karavan

5,00 €

 

poplatok za automobil s prívesom

5,00 €

 

poplatok za motorku

1,00 €

 

Športovo – rekreačná zóna

 

 

tenisový dvorec vrátane použitia sprchy a šatne 1 hod.

3,00 €

 

tenisový dvorec po 1 hod. – za každých začatých 15. min.

1,00 €

 

zapožičanie tenisovej rakety

1,50 €

 

miniaturgolf 1 hod.

1,50 €

 

plážový volejbal do 6 osôb vrátane použitia sprchy a šatne 1 hod.

6,00 €

 

plážový volejbal nad 6 osôb za každú osobu 1 hod.

1,00 €

 

Ceny  schválené uznesením  Mestskej rady  v Rimavskej Sobote č. 6/2017 –MsR zo dňa 04.04.2017.

 

Poznámka: Pri každej zľave je potrebné sa preukázať dokladom :  

dospelí :občiansky preukaz, preukaz ZŤP

deti: preukaz poistenca

študenti: študentský preukaz ( ISIC, ITIC, EURO 26,  čipová karta )

 

Zamestnanci MsÚ,  TSM, a poslanci  mestského zastupiteľstva v Rim. Sobote po predložení preukazu zamestnanca  a poslanca 1,00 € .


 
 

Petícia proti investičnému zámeru „RECYKLÁCIA ZMESOVÝCH ODPADOVÝCH PLASTOV“Vytlačiť
 

Nesúhlas s realizáciou investičného zámeru „Recyklácia zmesových odpadových plastov Zacharovce“

Obyvatelia miestnej časti Vinice, obce Zacharovce, obce Bakta, miestnej časti Vyšná Pokoradz, miestnej časti Nižná Pokoradz ako i samotného mesta Rimavská Sobota začali podpisovú akciu pod petíciu proti investičnému zámeru „RECYKLÁCIA ZMESOVÝCH ODPADOVÝCH PLASTOV“, ktorého navrhovateľom je DUO GLOBE s.r.o. Zacharovce, ktoré má byť realizované v katastrálnom území obce Zacharovce.

S realizáciou predloženého investičného zámeru občania nesúhlasia pretože umiestnenie takého to zaradenia v kat. území, ktoré susedí so zelenou zónou záhradkárskej oblasti šiestich záhradkárskych osád so 400 záhradami a vidieckym bývaním, považujú za príliš veľké riziko pre zdravie obyvateľov a zdravé životné prostredie.

Občania sa obávajú znečistenia ovzdušia, zelene, pôdy, hluku. Sú toho názoru, že takýto typ prevádzky nemá čo hľadať v ich susedstve.

Tento istý projekt len pod iným názvom „Zhodnocovanie odpadových plastov katalytickou depolymerizáciou – Zacharovce“, toho istého navrhovateľa DUO GLOBE, s. r. o. Zacharovce 152 bol predložený na Obecný úrad Zacharovce aj v roku 2014. V novom projekte sa zmenila len skutočnosť, že do projektu bola pribratá spol. EU – INVESTEMENT, s. r. o.  a zmenené štyri technologické  zariadenia. Podstata nového projektu je úplne tá istá.

Z uvedeného projektu priamo vyplýva dôvodná a opodstatnená obava o zdravie obyvateľstva a o zdravé životné prostredie.

Mesto Rimavská Sobota tiež vyjadrilo svoj nesúhlas s plánovaným projektom a v stanovisku,  ktoré zaslalo Ministerstvu životného prostredia SR medzi inými píše:

„že realizácia navrhovanej činnosti môže mať negatívny dopad na užívanie nehnuteľností v súlade s funkciou územia podľa Územného plánu mesta Rimavská Sobota a týka sa vysokého počtu obyvateľov, mesto Rimavská Sobota ako dotknutá obec nesúhlasí s navrhovanou činnosťou „Recyklácia zmesových odpadových plastov Zacharovce“

Petíciu majú občania možnosť podpísať aj v podateľni Mestského úradu na Ul. Svätoplukovej č. 9 v Rimavskej Sobote.


 
 

Jarné upratovanie 2017Vytlačiť
 

Vážení občania,

tak ako každý rok, aj teraz v termíne od 30.03.2017 do 04.05.2017 sa bude uskutočňovať jarné upratovanie. Na tento účel budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery podľa uvedeného harmonogramu. Mobilný ber nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa 13. 05.2017 /sobota/. Žiadame občanov, aby túto možnosť maximálne využili.

 

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK NA JARNÉ UPRATOVANIE: 

30.03.–06.04.2017
Ul. K.Mikszátha - parkovisko
Križovatka Ul. Rožňavskej a Ul. Školskej

Nám. Š.M.Daxnera - parkovisko KD
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete

06.04. – 13.04.2017
Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska  oproti obchodu a budovy bývalej materskej školy
Ul.A. Markuša
Tomašová – Ul. Tomašovská  pri bývalom veľkosklade OTEX
Chrenovisko – oproti obchodu

Bývalá ubytovňa MsBS na Ul. Gorkého

13.04. –20.04.2017
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť

Sobôtka – stará časť
Vinica – pri obchode

Vinica – pod Oštromom

20.04. – 27.04.2017
Dúžava – pri kultúrnom dome
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom, na konci obce
Sabová - pri bytovkách

27.04. – 04.05.2017

Križovatka Ul. L. Svobodu - Rimavská

 

Veľkoobjemový kontajner - VOK je určený na zber objemového odpadu.

Do tohto VOK v žiadnom prípade nepatrí nasledovný odpad : stavebný odpad, nebezpečný odpad (napr. žiarivky, výbojky, monočlánky,  akumulátory, obaly z náterových hmôt) a pod. Odpad zo zelene, ktorý nebol z akéhokoľvek dôvodu skompostovaný, bude možné v tých istých termínoch umiestniť ku kontajnerom ( VOK ).  Nebezpečné odpady možno v priebehu celého roka odovzdať zdarma v areáli firmy DETOX (areál býv. ZŤS na Košickej ceste).

Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa : 13.05.2017/sobota/

Prípadné ďalšie miesta resp. termíny pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa potreby a požiadaviek.
Bližšie informácie a podrobnejšie podmienky je možné dohodnúť na mestskom úrade, oddelení stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy – č. tel. 5604648 a vo fi. DETOX – č.tel. 5604153


 
 

Jarmok pri príležitosti Dní mestaVytlačiť
 

Vážení občania a podnikatelia !

Mesto Rimavská Sobota usporiada v dňoch   5. a 6. mája 2017   Jarmok pri príležitosti Dní mesta, na ktorý Vás srdečne pozývame. Na Hlavnom námestí a na ul. Povstania bude sústredený najmä rozličný spotrebný tovar a ľudovoumelecké predmety, na Malohontskej ul pri pošte občerstvenie a na Jánošíkovej ul. kolotoče.. V prípade záujmu podnikateľov o predajné miesto je potrebné telefonicky sa kontaktovať  na tlf. č. 047/5604665, príp. 047/5604685. Povolenia sa vydávajú od 4. apríla 2017.

                                           Vážení občania a predávajúci, tešíme sa na Vašu účasť !


 
 

Jarné vypaľovanie trávnatých porastov – upozornenie !!!Vytlačiť
 

V súvislosti s nastávajúcim jarným obdobím, teplým a suchým počasím, ktoré je charakterizované enormným nárastom vzniku požiarov v prírodnom prostredí z dôvodu zámerného vypaľovania, spaľovania a nedbanlivosti právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby-podnikateľov a fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania trávnatých porastov, kríkov a zakazuje zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 € a fyzickým osobám  až do výšky 331 €.

          Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, aby poskytli osobnú a vecnú pomoc v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru !


 
 

Zimný štadión z technických príčin uzatvorenýVytlačiť
 

Technické služby mesta Rimavská Sobota oznamujú širokej verejnosti, že od 03.02.2017 do odvolania sa uzatvára prevádzka  zimného štadióna  z technických príčin.

O zmene budeme občanov informovať.


 
 

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017Vytlačiť
 

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey).

Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko-politických oblastiach eurosystému. Pre rok 2017 bolo do zisťovania vybraných viac ako 400 obcí, medzi nimi aj mesto Rimavská Sobota.

Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch február až apríl  2017. 

V tomto období vybrané domácnosti v meste navštívi zamestnanec ŠÚ SR  poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať so služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Všetky informácie, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké účely nekomerčného charakteru. So všetkými odpoveďami na otázky bude narábané ako s citlivými údajmi v súlade so zákonom č. 123/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s európskou legislatívou o dôvernosti osobných údajov.

                                Ing. Zlata Jakubovie, CSc., Generálna riaditeľka Štatistický úrad SR


 
 

Vtáčia chrípka A/H5N8 – informáciaVytlačiť
 

Vtáčia chrípka A/H5N8 – informácia

Vírus vtáčej chrípky A/H5N8 bol zavlečený a v súčasnosti je evidovaný už vo viacerých krajinách Európy. Na Slovenku boli potvrdené ochorenia vo viacerých oblastiach. V okrese Rimavská Sobota bol potvrdený prvý výskyt vírusu vtáčej chrípky A/H5N8 u uhynutej a zamrznutej kačky vo vodnom toku Rimava v teritoriálnom území mesta Rimavská Sobota. V postihnutých oblastiach sa vtáčia chrípka medzi chovmi hydiny ľahko prenáša. Sťahovaví vtáci, vrátane voľne žijúceho vodného,  morského a pobrežného vtáctva, môžu vírus prenášať na veľké vzdialenosti. Riziko prenosu vírusu od divoko žijúcich vtákov do domáceho chovu je najväčšie, keď sa hydina voľne pohybuje vonku, má prístup k vode spoločný s divokými vtákmi, alebo keď užíva vodu, ktorá mohla byť kontaminovaná výkalmi nosičov medzi divokými vtákmi.  

 

Ochorenie u človeka vyvolané vírusom vtáčej chrípky A/H5N8, ktorý v súčasnosti koluje medzi vtáctvom v Európe však doposiaľ zaznamenané nebolo. To však nevylučuje možnú hrozbu prenosu nákazy na človeka. Riziko prenosu vírusu vtáčej chrípky existuje najmä u ľudí prichádzajúcich do styku s vtákmi (domácimi alebo divo žijúcimi) pri nedodržaní zásad osobnej hygieny, vdýchnutím prachu s obsahom výlučkov chorých, resp. uhynutých zvierat, kontaktom s kontaminovanými plochami a povrchmi (napr. povrch vajec), výlučkami chorých zvierat a odpadmi.

 

 Z uvedeného dôvodu je potrebné prísne dodržiavať opatrenia na minimalizáciu tohto rizika.

V prípade, že spozorujete uhynuté vtáctvo je potrebné:

- vyvarovať sa akémukoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom

- čo najskôr o tejto skutočnosti upovedomiť príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

- ak z nejakého dôvodu nie je možné sa manipulácii vyhnúť, je nevyhnutné používať osobné ochranné pomôcky tak, aby bolo zabránené vírusu dostať sa na nechránenú pokožku alebo sliznice (ochranné rukavice, tvárová maska, okuliare, ochranný plášť, nepremokavá obuv)

 

Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom musia:

- sledovať svoj zdravotný stav

- v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov svedčiacich pre možnú chrípku bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.

 

Medzi typické príznaky chrípky patrí náhly vzostup teploty, bolesti kĺbov, svalov, zápal spojiviek, postupne sa môžu pridružiť príznaky zo strany dýchacích ciest (kašeľ, nádcha).

S najväčšou pravdepodobnosťou sa aj v takomto prípade bude jednať o ochorenie vyvolané iným subtypom chrípky (sezónna chrípka, vyvolaná vírusom cirkulujúcim aktuálne medzi ľuďmi). Potrebné je však realizovať laboratórne vyšetrenie vzorky biologického materiálu od chorého (výter z nosa, hrdla), preto je vyhľadanie lekárskej pomoci čo najskôr nevyhnutné!

 

MUDr. Nadežda Andóová
Oddelenie epidemiológie
RÚVZ so sídlom v Rim. Sobote


 
 

Výzva Vážení čitatelia mestského dvojtýždenníkaVytlačiť
 

Ak viete o tom, že do niektorých poštových schránok v meste a v mestských častiach noviny doručené neboli, či už jednorazovo, alebo opakovane, nahláste to prosím bezprostredne po ukončení distribúcie novín na bezplatnú tel. linku: 0800 222 820, alebo priamo do redakcie na tel. č.: 047/ 5604674, 047/ 5604676. Našou snahou je, aby sa noviny dostali do každej domácnosti, bez vašej pomoci to však zabezpečiť nevieme.

V prípade, ak ste noviny do schránky nedostali, môžete prísť do Turistického informačného centra na Mestskom úrade v Rimavskej Sobote, kde vám ich radi poskytnú.


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Vážení občania, za účelom zlepšenia udržiavania čistoty na území mesta Rimavská Sobota Vás žiadame dodržiavať nasledovné pokyny:

- v prípade, že Vám v domácnosti vznikne objemný odpad, resp. drobný stavebný odpad ( do 250 kg na jednu domácnosť ročne), ktorý nie je možné uložiť do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad, ste povinný takýto odpad odovzdať do areálu Technických služieb mesta na odbornú likvidáciu
- pokiaľ občan nemá možnosť dopravy, je povinný kontaktovať minimálne 2 pracovné dni vopred zodpovedného pracovníka TSM na telefónnom čísle 0908 342 031 a dohodnúť ďalší postup likvidácie
- je zakázané vykladať objemný odpad a drobný stavebný odpad vedľa zberných nádob bez takéhoto ohlásenia
- zároveň upozorňujeme všetkých občanov, že stavebný odpad z výmeny bytových jadier a rôznych rekonštrukcií, ktoré si vyžadujú ohlásenie drobnej stavby, alebo stavebné povolenie, je každý povinný likvidovať odpad zákonným spôsobom na vlastné náklady

 


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Kultúra

PRVÁ GEMERSKO - MALOHONTSKÁ ĽUDOVÁ TANCOVAČKA... UŽ V SOBOTUVytlačiť
 

Folklórny súbor Vepor, o.z. RODON Klenovec v spolupráci s Obcou Klenovec a Gemersko - malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote Vás pozývajú na PRVÚ GEMERSKO - MALOHONTSKÚ ĽUDOVÚ TANCOVAČKU.

1. Gemersko - malohontská folklórna tancovačka-1.jpg

 

Ľudové tance podľa Jozefa Mika Kopýtka a Marcely Dreveňákovej z Bardejova, Čiko Čardár zo Sečovskej Polianky, Do šaflika z Fintíc budú vyučovať Marianna Svoreňová a Vlado Michalko. Do tanca Vám zahrá Ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

Tak neváhajte a 29. apríla 2017 do Kultúrneho domu v Klenovci zavítajte.

Krojovaní vstupné: 1,00 euro, ostatní: 2,00 eurá.

Info: na 0904875369, 047/5484947, e-mail: zvarova3@post.sk

                                                                                                             Mgr. Stanislava Zvarová

                                                                          GMOS - Rimavská Sobota


 
 

Zlatá krajina jubilujeVytlačiť
 

Zlatá krajina je najstaršou prehliadkou literárnych talentov detí v našom regióne. O tom svedčí uplynulých 25 rokov peknej tradície, v ktorej putujeme svetom rozprávok, povestí, príbehov i básní.

Už štvrťstoročie sa v Knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote stretávajú detské literárne talenty s najlepšími slovenskými spisovateľmi pre deti a mládež, aby spolu hovorili, čítali a inšpirovali sa. Vymenovať všetkých je nemožné, ale nezabudnuteľné boli stretnutia s Petrom Glockom, Jánom Uličianskym, Vincentom Šikulom, Alžbetou Verešpejovou, Danielom Hevierom, Gabrielou Futovou i pre nás dobre známou Martou Hlušíkovou. Ak by sme mali spočítať všetkých detských prispievateľov, bolo by to úctyhodné číslo 842. Mnohí z nich sú dnes úspešní ľudia, ktorí pracujú s umeleckým slovom dodnes. Niektorí písanie zavesili na klinec, iní publikujú odborné monografie z oblasti práva, či psychológie.

ZK 2017.jpg
Píšuce a čítajúce dieťa je vzácny originál. Súhlasili s tým učitelia, knihovníčky
i spisovateľka Marta Hlušíková na slávnostnom vyhodnotení Zlatej krajiny dňa 21. apríla 2017. Vyhľadávanie literárnych talentov má svoje miesto v diapazóne podujatí knižnice a zastrešuje tých čitateľov, ktorí potrebujú citlivý prístup, priateľskú i tvorivú atmosféru. Najzaujímavejšie práce malých autorov ich posunuli k lepším výkonom.

Štatistika hovorí, že tohto roku sa literárnej prehliadky zúčastnilo 26 prispievateľov
z 11 škôl regiónu Gemera. Ich príspevky sa stali súčasťou zborníka, ktorý dostal každý účastník. Nechýbali medzi nimi ani talentovaní žiaci zo základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ktorí sa úspešne popasovali so slovenským textom.

Pri kolíske Zlatej krajiny v roku 1992 stáli dobré sudičky knihovníčky Táňa Mikitová
a Eva Zubová. Do vienka jej dali lásku ku kráse, múdrosti a pravde. Ich želania, aby všetky deti vstúpili do sveta fantázie, popasovali sa s rýmami, vymysleli zaujímavý príbeh, vtipný dialóg, sa plnia a my k nim pripájame ďalšie. Úspešné stretnutia s talentovanými deťmi, zaujímavých autorov, podnetné témy a dobré knihy.

        Dovidenia na 26. ročníku Zlatej krajiny.


                                                           Jana Pósová, pracovníčka detského odd.
                                                           Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota


 
 

Pozvánka... Tri letušky v ParížiVytlačiť
 

Posledný aprílový deň, v nedeľu 30. 4. o 18.00 hod. do Rimavskej Soboty zavíta skvelá francúzska komédia Tri letušky v Paríži, kde jednu z hlavných postáv stvárňuje rodáčka z Rimavskej Soboty Viki Ráková.

Okrem nej sa na javisku predstaví Henrieta Mičkovicová, Ivana Kubačková, Mária Breinerová, Richard Stanke a Ján Dobrík. Tri letušky v Paríži je už 50 rokov jednou z najúspešnejších komédií. V tomto obsadení jej uveríte každé slovo, každú situáciu.

Réžia: Eduard Kudláč, Dĺžka predstavenia: 70 minút

Lístky v predaji v TIC a MsKS, vstupné: 16 €.

Letušky-plagát.jpg


 
 

MÚZEUM... programová ponuka na mesiac MÁJVytlačiť
 

                                

Vtáky Gemerskej pahorkatiny
1. marec – 10. máj 2017
Výstava predstaví výsledky desaťročného výskumu vtáctva tohto územia. Počas trvania výskumu sme tu zaznamenali 129 druhov vtákov, z toho 90 hniezdičov a 20 druhov európskeho významu. Budete ich môcť bližšie spoznať pomocou dermoplastických preparátov, fotografií a krátkych popisov a vychutnať si atmosféru údolí miestnych potokov s lúkami prostredníctvom nahrávok vtáčieho spevu, ktorý sa územím nesie počas jarných rán. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Maliar Lučenca – Život a dielo Františka Gyurkovitsa (1976 – 1968)
11. máj – 31. júl 2017
Vernisáž výstavy – 11. mája 2017 o 15.00 hod.
Výstavu usporiadalo Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v roku 2016, pri príležitosti 140. výročia narodenia umelca. Františka Gyurkovitsa právom nazývajú maliarom Lučenca, resp. Novohradu, keďže jeho život a dielo sa neoddeliteľne spájajú s týmto mestom a okolím. Narodil sa v roku 1876 v Budapešti, tu aj študoval, neskôr sa dostal do Paríža (Akadémia Julian) a na akadémiu do Mníchova. Status akademického maliara a jeho obľúbená povaha ho predurčili stať sa významnou osobnosťou. V období rakúsko-uhorskej monarchie bol uznávaným a vyhľadávaným umelcom, neskôr, v mladom československom štáte ako príslušník národnostnej menšiny sa stal maliarom tvoriacim na periférii umeleckého života. Až v druhej polovici 20. storočia sa začala integrácia jeho tvorby do celoštátneho kultúrneho kontextu Slovenska, no jeho život a dielo doteraz neboli komplexne spracované. Zámerom výstavy je nielen predstaviť maliarovu umeleckú dráhu, ale priblížiť aj jeho osobnosť v kontexte rodinných vzťahov a historicko-spoločenských pomerov doby.

Romano dživipen – Rómsky život, XI. ročník
17. máj – 25. jún 2017
Vernisáž výstavy – 17. mája 2017 o 13.00 hod.
Výstava je zároveň aj súťažnou prehliadkou, pričom jej cieľom je podporiť rozvoj fantázie a tvorivosti u detí a zároveň prehĺbiť ich záujem o hmotnú a duchovnú kultúru Rómov. Z toho dôvodu je námetom detských kresieb rómska kultúra, život Rómov v minulosti a v súčasnosti, motívy ľudového bývania, kočovania, odievania, vzťah Rómov k hudbe, k remeslám, predstavy o nadprirodzených a rozprávkových bytostiach, teda všetko, čo charakterizuje rómske etnikum. Pri príprave výstavy boli oslovené základné školy v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Poltár.

Krásavice zahalené v dyme
Historické fajky a fajčiarske potreby zo zbierok Gemersko-malohontského múzea
20. máj – 30. júl 2017
Výstava bude sprístupnená počas Noci múzeí 2017 – 20. mája 2017 o 18.00 hod.
Výstava predstaví verejnosti historické fajky z obdobia 17. – 20. storočia, ako aj fajčiarske potreby súvisiace s fajčením tabaku z fajky. Zbierka fajok Gemersko-malohontského múzea predstavuje rozsahom pomerne malý, avšak o to rôznorodejší zbierkový fond, ktorý v mnohých smeroch obsahuje aj unikátne a výnimočné fajky s vysokou umeleckou a estetickou hodnotou.

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 – XIII. ROČNÍK
20. máj 2017, 18.00 – 23.00 hod.
Podujatie slávnostne otvorí riaditeľka múzea. V rámci programu vystúpia žiaci Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Rimavskej Sobote s divadelnou scénkou na tému 135 rokov Gemersko-malohontského múzea. Pripravený je aj koncert v podaní tohto konzervatória. Večerná návšteva múzea bude tradične spojená s komentovanými prehliadkami stálej vlastivednej expozície a výstav. Atmosféru nočného múzea bude dotvárať prezentácia remeselníkov z Gemera-Malohontu, spojená s ukážkou remeselných prác a produktov – tkanie na krosienkach, pletenie lana, výroba mydla, vyšívanie, výroba šperkov a detských drevených hračiek. Na dvore múzea stretnete najrôznejšie gazdovské zvieratá. Každý 100. návštevník dostane od riaditeľky múzea darček.

PREDMET MESIACA
FALZIFIKÁT ANTICKÉHO KAHANCA S VYOBRAZENÍM SV. JURAJA
Kahanec svojim morfologickým tvarom pripomína kahance zo záveru doby rímskej (cca 3. - 4. storočie). Najväčšou kuriozitou kahanca je jeho výzdobný motív, ktorý predstavuje tzv. svätojurajská legenda.

P4051317.JPG
Sv. Juraj z Kapadócie, bol kresťan, vojenský tribun, ktorý bol za svoju kresťanskú vieru kruto mučený a nakoniec v roku 303 sťatý v meste Lidda, na území dnešného Izraela. Uctievanie Sv. Juraja ako mučeníka sa začalo šíriť veľmi rýchlo po jeho smrti, predovšetkým na Blízkom východe, už za cisára Konštantína I. Veľkého (306 – 337). Kult sv. Juraja sa do západnej Európy dostal v 6. storočí.
So sv. Jurajom je neodmysliteľne spätá svätojurajská legenda, ktorá je zobrazená aj na kahanci. Legendu spísal dominikánsky mních Jakub de Voragine, v diele Legenda Aurea, v rokoch 1250 – 1260. Legenda hovorí o sv. Jurajovi, ktorý zachránil princeznú pred drakom, tak že draka prebodol oštepom. Drak symbolizuje pohanstvo a obrátenie pohanstva na kresťanskú vieru.

P4051303.JPG
Ostáva záhadou, kto a prečo vyrobil pomerne morfologicky vernú kópiu kahanca z mladšej doby rímskej (3. – 4. storočie) a ako výzdobný motív použil historicky nekorešpondujúci motív svätojurajskej legendy, známej najskôr od 13. storočia. Nálezové okolnosti kahanca sú rovnako neznáme, nevieme kedy a za akých okolností sa tento zbierkový predmet dostal do zbierok do múzea. Vieme povedať len toľko, že kahanec pochádza zo starých zbierok múzea.

Stála vlastivedná expozícia
Expozícia prezentuje prírodné a kultúrne dedičstvo regiónov Gemer a Malohont. Vystavené sú predmety z oblasti paleontológie, geológie, zoológie, archeológie, histórie, etnografie a výtvarného umenia – napr. nálezy kostí mastodonta, tapíra či nosorožca z paleontologickej lokality Kostná dolina pri obci Hajnáčka, pestrá kolekcia dermoplastických preparátov živočíchov, vzácne archeologické nálezy zo Včeliniec, Hodejova, Tornale i samotnej Rimavskej Soboty, zbierky dokumentujúce obdobie tureckých vpádov a stavovských povstaní, ukážky cechovej a kameninovej výroby a historického nábytku, ukážky ľudového bývania a odievania, výrobkov remeselníkov (hrnčiari, brdári, rezbári...) či umelecké diela zachytávajúce významné osobnosti a miesta Uhorska a regiónu Gemer-Malohont. Vzácnosťou je múmia egyptskej ženy z obdobia 1087 – 664 pred Kristom a vajce najväčšieho nelietajúceho vtáka žijúceho na Madagaskare vurana obrieho, ktorý vyhynul v 17. storočí. Prostredníctvom zvukového panelu si vypočujete žaby, cicavce a najrôznejšie druhy vtákov.

Expozícia Protifašistický odboj a SNP v Gemeri-Malohonte
Moderne koncipovaná expozícia ponúka komplexný pohľad na problematiku protifašistického odboja a Slovenského národného povstania v regióne. Prostredníctvom trojrozmerných predmetov, fotografického materiálu i audiovizuálnych prezentácií sú okrem reálií protifašistického odboja naznačené i podmienky pre jeho formovanie a dôsledky vzniku Slovenského štátu, Viedenská arbitráž či nemecká okupácia.

         MÚZEUM OTVORENÉ AJ V SOBOTU A NEDEĽU (9:00 – 17:00)

                            ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
_________________________________________________________________________
Kontakt:                                                                        Otváracie hodiny:
Gemersko-malohontské múzeum                            Pondelok – Piatok 8:00 – 16:00
Nám. M. Tompu 5, 979 01 Rimavská Sobota          Sobota – Nedeľa 9:00 – 17:00
tel.: 047/56 32 741, 56 32 730                                (apríl – september)
fax: 047/56 32 730                                                             Vstupné:
e-mail: office@gmmuzeum.sk                                         Dospelí – 2 €
Web: www.gmmuzeum.sk                                          Deti, študenti, dôchodcovia – 1 €

                                                           Deti do 6 rokov, ZŤP, vojnoví veteráni – zdarma


Facebook: Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota                                                                      

                                                                         PhDr. Elena Lindisová

                                                                         Gemersko-malohontské múzeum


 
 

Z histórie vydávania novín v regióne Gemer-MalohontVytlačiť
 

V regióne Gemer-Malohont vychádzalo v minulosti pomerne veľké množstvo novín a časopisov. Napríklad len do roku 1918 ich bolo vydaných tlačou až 48 titulov. Mnohé z nich však vychádzali len veľmi krátku dobu, vyšlo z nich len niekoľko čísel. Vo svojom krátkom príspevku spomeniem len najstaršie a najdlhšie vydávané noviny.

cislo 23-1.jpg

Prvé tlačou vydávané noviny v župe Gemer-Malohont, ktoré mali stabilnú periodicitu vydávania, boli noviny Gömöri lapok. Začali vychádzať koncom roka 1869 v Rožňave zásluhou Ondreja (Endre) Gottharda. Od roku 1870 vychádzali v Rimavskej Sobote. Celkovo bolo vydaných v rokoch 1869-1875 a po štvorročnej odmlke ešte v roku 1880 spolu sedem ročníkov novín. A čo je zaujímavé: ešte po polstoročí, v rokoch 1934-1935 vyšli noviny s rovnomenným  názvom Gömöri lapok.

Historické regionálne noviny s najdlhšou kontinuálnou periodicitou vydávania boli Rozsnyói híradó a Gömör-Kishont. Z nich najviac informácií o Rimavskej Sobote a Malohonte prinášali noviny Gömör-Kishont. Začal ich vydávať a tlačiť Jozef (József) Stefanovics v Rimavskej Sobote, ktorého v neskorších rokoch vystriedal významný rimavskosobotský tlačiar Mikulás (Miklós) Rábely a neskôr Rábelyho syn. Noviny vychádzali v našom meste vo forme týždenníka v rokoch 1880-1919. Sú mimoriadne hodnotným prameňom štúdia regionálnych dejín predovšetkým zásluhou kvalitného redaktorského okruhu vzdelancov, ktorí sa podieľali na ich  vydávaní.

cislo 4 s. 1.jpg

Podrobnejšie informácie o vydávaní novín a časopisov v našom regióne je možné získať z odbornej literatúry v knižnici múzea a taktiež zo samotných originálov zachovaných regionálnych periodík. Uchovávame ich v knižnici Gemersko-malohontského múzea a sú prístupné k štúdiu širokej čitateľskej verejnosti.

 

                                                              Mgr. Iveta Krnáčová, knihovníčka múzea

                                                             Gemersko- malohontské múzeum

                                                             Foto: Júlia Ferleťáková

 


 
 

DÚHA reprezentovala Rimavskú SobotuVytlačiť
 

Dňa 21. apríla 2017 sa v Kultúrnom dome Tomášovce uskutočnila „Regionálna prehliadka speváckych súborov seniorov okresov Lučenec, Poltár a Rimavská Sobota.“

Prehliadku usporiadala Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Lučenec, Základná organizácia JDS Tomášovce. Jej spoluorganizátorom bola obec Tomášovce. Záštitu nad prehliadkou prevzali: Ing. Branislav Hámorník – prednosta Okresného úradu v Lučenci a starosta obce Tomášovce – Ing. Ján Mičuda.

IMG_1416.JPG

     Spevácka skupina „Dúha,“ ktorá pôsobí v rámci Klubu záujmovej činnosti seniorov, sa na tejto akcii predstavila výberom zo svojho repertoáru, hudobno-poetickou kompozíciou „Z národov hoc sme rôznych,“ v ktorej sú piesne slovenské, české, poľské, ruské, talianske a maďarské. Krásu ich spevu podfarboval majstrovsky podávaný trojhlas, ktorý jeho členky zvládajú s profesionálnou zručnosťou. Vystúpenie súboru obohatila pani Marta Dobiášová prednesom ľudovej balady „Skamenelá pastierka.“

     Predseda Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Ján Hlaváč aj teraz kladne hodnotil prínos kultúrnych aktivít tohto súboru, ktorý pôsobí už 16 rokov a pravidelne sa zúčastňuje kultúrnych podujatí JDS. Môžeme byť hrdí na to, že Rimavská Sobota má takéto životaschopné kultúrne teleso, zaujímajúce popredné miesto vo svojej kategórii.

     Tento spevácky zbor účinkuje na klubových akciách a ich repertoár predstavuje okrem ľudových piesní aj piesne umelé, sakrálne a populárne. Pravidelne účinkuje na prehliadkach speváckych skupín, oživuje svojimi vystúpeniami akcie spoločenských organizácií a orgánov miestnej samosprávy, za čo je aj v rámci mesta vždy vysoko hodnotený.

     Prajeme našej Dúhe, aby jej členky naďalej spájala láska k piesni a tak prinášali svojim umením radosť poslucháčom a naďalej povznášali úroveň kultúrnych aktivít.

                                                        Spracoval a foto: Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.

                                                               predseda OO JDS Rim.Sobota


 
 

POZVÁNKA... Fórum rimavskosobotských talentovVytlačiť
 

Pracovníci MsKS Rim. Sobota a ZUŠ Rim. Sobota Vás pozývajú na koncert talentovaných mladých hudobníkov z Rimavskej Soboty.

hj3 plagat.jpg

                                                                     Zdroj: Katarína Zsélyiová, MsKS


 
 

Gemerskí škriatkoviaVytlačiť
 

Chcete vedieť čo znamená Sanhaim a aký je  život škriatkov, víl, bludičiek a svetlonosov v lone Gemerskej prírody? Všetko vám odhalí  rozprávková  knižka Evy Wilson, „Gemerskí škriatkovia.“ Vyšla vo vydavateľstve ROVEN Rožňava, s.r.o. v roku 2013 a je bohato farebne ilustrovaná. Hladoš, Spachtoš a Dudroš sú GEMERSKÍ ŠKRIATKOVIA, ktorí chcú vyrozprávať deťom svoj čarovný príbeh... Ako ste však už možno počuli, škriatkov existuje vo svete veľmi veľa druhov a tak sa v knihe môžete zoznámiť aj so škriatkami anglickými či ruskými...

Gemerskí škriatkovia- obal.jpg

        Úryvok z knihy:

   Sú malí a nenápadní. Človek ich môže stretnúť iba s obrovským šťastím. A len vtedy, ak z celého srdca miluje prírodu a jej obyvateľov. Všetko však záleží od samotného škriatka. On rozhodne, či sa vám ukáže, alebo nie.

Škriatkovia sú čarovné bytosti. Dorastajú do výšky približne dvadsať- tridsať centimetrov. Vzhľadom pripomínajú deti, len špicaté uši nás upozorňujú, že ide o škriatka. Všetci škriatkovia na svete majú špicaté uši, aj keď povahou a poslaním sa veľmi odlišujú. Na našej planéte žije niekoľko druhov škriatkov... V súčasnosti sú najznámejší anglickí škriatkovia. Anglický škriatok GOBLIN je najslávnejší. Vieme o nich, že sú veľmi nedotkliví a zlostní. Túžia po moci a bohatstve a väčšina z nich sa stará len o to, aby ho čo najviac nazhromaždila a ukryla niekde v tajnej skrýši. S ľuďmi, alebo ako oni hovoria- muklami, sa neradi bavia. Nie preto, že by boli plachí, ale preto, že sú od prírody samotárski a protivní. Okrem seba najviac milujú peniažky a rôzne iné druhy cenností...

Gemerskí škriatkovia- foto.jpg
 

Menej známi sú vo svete ruskí škriatkovia GNOMOVIA. Sú úžasne prefíkaní a márnomyseľní. To vlastne patrí k ruskej mentalite. Radi sa predvádzajú a veľa čarujú. Práve preto sú pre človeka nebezpeční. Nikdy neviete, ako sa pre vás skončí stretnutie s ruským škriatkom. Môže vám narásť dlhý nos, svinský chvost, či somárske uši... Títo malí čarodejníci sa s obľubou túlajú po rozsiahlych ruských stepiach a tvária sa ako obyčajní chudobní mužíci. Nadviažu s vami rozhovor, len tak o hocičom, ale najradšej vás o niečo požiadajú. Napríklad, chcú od vás pohár vody alebo kúsok jedla a čakajú, ako sa zachováte. Zvyčajne začnú s hádankami. Najskôr len s jednoduchými, aby ste uhádli. Dostanete chuť na ďalšie, ale tie už nebudú ľahké. Gnom pritvrdí. A beda vám, ak neuhádnete! To je začiatok vášho konca. Situácia, na ktorú škriatok čakal. Ak dostatočne rýchlo nezmiznete z jeho blízkosti, prihodí sa vám jedna z tých nepríjemností, ako som už bola spomínala. Osobne si myslím, že mnoho ľudí nebolo dostatočne rýchlych a nestihlo zmiznúť. Preto chodí po svete také obrovské množstvo hlupákov.

      Eva Wilson je slovenská autorka, ktorá žije a tvorí v Revúckej Lehote. Popri učiteľskej práci píše, maľuje a vyrezáva do dreva. Vydala knižky Šibal Macko, Jelšavské povesti, Gemerskí škriatkovia, Turci v Jelšave a Dobrá správa.

      Práve gemerské bytosti inšpirovali aj slovenského zberateľa ľudovej slovesnosti Pavla Dobšinského, ktorý ich preslávil po celom svete.

  Knihu si môžete kúpiť v Turistickom informačnom centre v Rimavskej Sobote.

                                                                                          -red-

 


 
 

APRÍL... významné a zaujímavé dniVytlačiť
 

016728.jpgV mesiaci apríl je vyhlásených veľa medzinárodných a iných významných dní...

1. 4. - do 30. 4. Mesiac lesov (oslavuje sa od 1952)

1. 4. - Medzinárodný deň vtáctva

2. 4. - Medzinárodný deň detskej knihy (Medzinárodný výbor pre detskú knihu – IBBY, vyhlásený v 1967; v ten deň 1805 sa narodil dánsky rozprávkar H. Ch. Andersen)

4. 4. - Medzinárodný deň bez násilia (iniciovaný v 1996 v Texase; v ten deň 1968 zavraždili vodcu boja za práva černošského obyvateľstva USA M. L. Kinga)

7. 4. - Svetový deň zdravia (Svetová zdravotnícka organizácia – WHO, oslavuje sa od 1950; v ten deň 1948 založili WHO)

7. 4. - Deň narcisov - deň boja proti rakovine (prvý raz ho usporiadala Írska liga proti rakovine v 1987; Liga proti rakovine SR – od 1997) 

8. 4. - Medzinárodný deň Rómov (Medzinárodná rómska únia – IRU, vyhlásený v 1990 na 4. kongrese IRU; výročie založenia IRU na 1. medzinárodnom kongrese Rómov 8. – 12. 4. 1971 v Londýne)

11. 4. - Medzinárodný deň solidarity oslobodených politických väzňov a bojovníkov proti fašizmu (v ten  deň 1945 oslobodili väzňov koncentračného tábora v Buchenwalde)

12. 4. - Svetový deň letectva a kozmonautiky (Medzinárodná letecká federácia – FAI, vyhlásený v 1968, oslavuje sa od 1969; v ten deň 1961 vyletel do vesmíru prvý človek, ruský kozmonaut Jurij Gagarin)

13. 4. - Medzinárodný deň boja proti hluku (z iniciatívy Hudobno-ekologického združenia pri Českej  hudobnej spoločnosti – HUDEKOS, vyhlásený v 2004)

13. 4. - Deň nespravodlivo stíhaných

18. 4. - 18. 5. - Mesiac kultúrneho dedičstva (začína sa Medzinárodným dňom pamiatok a končí sa Medzinárodným dňom múzeí)

18. 4. - Svetový deň kultúrneho dedičstva – Medzinárodný deň pamiatok a sídiel (Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla – ICOMOS – podnet na sympóziu v 1982, UNESCO – vyhlásený v 1983, oslavuje sa od 1984)

22. 4. - Deň Zeme (začal sa oslavovať v 1970 v USA)

23. 4. - Svetový deň knihy a autorského práva (UNESCO, vyhlásený v 1995, oslavuje sa od 1996; výročia velikánov svetovej literatúry M. de Cervantesa, W. Shakespeara, G. de la Vega, M. Druona, V. Nabokova, K. Laxnessa, M. Valleja)

24. 4. - Deň skautov 

27. 4. - Svetový deň grafiky (Medzinárodná rada organizácií grafického dizajnu – ICOGRADA, pripomína sa od 1995; v ten deň 1963 založili ICOGRADA)

27. 4. - Svetový deň dizajnu (Americký inštitút grafických umení – AIGA, od 2005)

28.4. - Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci (Medzinárodná organizácia práce – ILO, pripomína sa od 2003, predtým Medzinárodný deň smútku /aj Medzinárodný deň spomienky na pracovníkov, ktorí prišli o život alebo boli zranení pri práci/ (Medzinárodná konfederácia slobodných odborov – ICFTU – pripomínal sa od 1996, ILO – 2001, 2002)

29. 4. - Medzinárodný deň tanca (Medzinárodný divadelný ústav – ITI, Medzinárodná tanečná rada  – CID UNESCO, oslavuje sa od 1982; v ten deň 1727 sa narodil francúzsky tanečník, choreograf, tvorca moderného baletu Jean-Georges Noverre)

29. 4. - Deň stromov – Zasaď strom (Arbor Day, v USA od 1872).

                                                                                                                  -red-


 
 

Výstava 1890 SERIÁL VS. SKUTOČNOSŤ vol. 1Vytlačiť
 

                                                  Tlačová správa

 

Serial_VS_historia-15.4.o17.00-Web-Pink.jpg

Kaštieľ v Betliari je jediným kaštieľom na Slovensku, ktorý sa po roku 1945 zachoval so svojím
pôvodným zariadením a zbierkami. Nepostretol ho osud ostatných našich šľachtických rezidencií – jeho zariadenie nerozkradli, nebol prestavaný a prakticky od znárodnenia slúži účelom múzea. Takže všetko, čo sa nachádza v expozícii, patrilo členom rodu Andrássy, ktorí patrili medzi najvýznamnejších aristokratov v Európe v 19. storočí.

Na jeseň minulého roka prepožičal kaštieľ Betliar svoje krásne interiéry a park seriálovému príbehu bohatej rodiny Wisznievskych a elegantného detektíva Jánosa Mártona z Budapešti. Štáb Televízie JOJ a spoločnosti Piknik Pictures sa spolu s hercami nasťahovali do Betliara v septembri a odišli až po natočení posledného obrazu 16. decembra. Kaštieľ na štyri mesiace ožil, po jeho salónoch sa premávali dámy v krásnych šatách, páni v smokingoch, úslužní lokaji a slúžky v snehobielych zásterách.
To všetko v žiari silných reflektorov a pred kamerami.

Rok 2017 sa v SNM-Múzeum Betliar nesie v duchu záveru 19. storočia, v ktorom sa odohráva aj seriál 1890. Výstava s rovnakým názvom 1890 s podtitulom Seriál vs. história pozostáva z dvoch častí – tú prvú výstavu seriálových kostýmov a rekvizít budú môcť návštevníci vidieť už počas Veľkej noci.

Od veľkonočnej soboty 15. apríla budú v miestnostiach, kde sa seriál nakrúcal, vystavené kostýmy Jána Koleníka (János Márton), Anikó Vargovej (grófka Wisznievska), Danice Matušovej (grófka Júlia Wisznievska), Rebeky Polákovej (Margaréta), Zuzany Konečnej (slúžka Katarína) a i. Milovníci histórie a filmu sa okrem kostýmov môžu tešiť aj na rekvizity, ktoré sa v seriáli objavili. Kostýmy navrhla kostýmová dizajnérka Miriam Struhárová a priestory kaštieľa pre potreby seriálu prispôsobili pracovníci múzea.

Veľkonočná sobota v Betliari bude plná zaujímavostí. Okrem prehliadky kaštieľa čakajú návštevníkov remeselníci s tradičnými výrobkami, najmenších maľovanie na tvár, hudobné vystúpenie Mariety Roxerovej zo skupiny Mix Tape a samozrejme nebudú chýbať ani hlavní predstavitelia seriálu Ján Koleník a Anikó Vargová.

Druhá časť výstavy 1890 Seriál vs. história o závere 19. storočia – o umení, móde či vynálezoch tej doby bude slávnostne otvorená 20. mája na Noc múzeí.

Kaštieľ bude otvorený počas celých veľkonočných sviatkov (piatok - pondelok) od 9.30 do 16.30 h.,
posledný vstup bude o 15.30. V nedeľu (16.4.) pre deti otvárame tvorivú dielňu od 11.00 do 15.00 h.
a v nedeľu aj pondelok budú pre najmenších návštevníkov pripravené malé čokoládové prekvapenia.

Účinkovali:
Ján Koleník
Danica Matušová
Lukasz Kos
Anikó Vargová
Stanislav Majer
Filip Kaňkovský
Martin Nahálka
Milan Ondrík
Michal Noga
Andrea Karnasová
Zuzana Konečná
Kristína Tóthová
Petra Vajdová
Nataša Burger
Rebeka Poláková
Éva Vica Kerekes
Attila Mokos
Michal Ďuriš
Pavel Višňovký
Lukáš Latinák
Lujza Garajová-Schrameková
Mária Breinerová
Elena Kolek Spaskov
Attila Bocsárszky
Peter Nádasdy
Matej Landl
Michal Režný
Alma Begányi a iní
Réžia
Peter Begányi
Asistentka réžie
Dagmar Duditšová
Scenár
Peter Nagy
Rasťo Boroš
Soňa Čermáková-Uličná
Hlavná kamera
Noro Hudec
Kamera
Martin Čech
Ivan Miko
Zvuk
Blažej Vidlička
Majster zvuku
Alexander Bori
Svetlá
Ivan Fuják
Skript
Jana Cviková
Odborná pomoc a architektúra
Július Barczi
Kostýmová výtvarníčka
Miriam Struhárová
Kostýmy
Gabriela Paschová
Michaela Králová
Masky
Zuzana Peschlová
Lukáš Král
Rekvizity
Soňa Porvazníková
Andrea Lettrichová
Barbora Baloghová
Anna Lachová
Vedúca výroby
Martina Flašíková


Kontakt: Judita Krajčiová - 0918 686 634, judita.krajciova@snm.sk


 
 

Veľkonočné tvorivé dielne v Základnej škole Pavla Dobšinského Vytlačiť
 

Veľkonočné tvorivé dielne na Základnej škole Pavla Dobšinského

v Rimavskej Sobote

Veľká noc jar nesie v batôžku od slnka,
budí sa príroda, tok šťastia zažblnká.
Maľuj že dievčička farebné vajíčka,
aby si mala čím obdariť Janíčka.
Janíčka či Dušana, okúpu ťa zarána,
rumeň sadne na líčko, keď im podáš vajíčko.

Dňa 6.4.2017 od 16:00 do 18:30 hod. sa v Školskom klube detí v Základnej škole Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote uskutočnili "Veľkonočné tvorivé dielne.

Zišlo sa nás vyše 40 a preto sme vymenili oddelenie školského klubu detí za  školskú jedáleň.

Účastníkov čakali pripravené, vyzdobené stoly nielen s materiálom k práci, ale aj so sladkosťami.

IMG_20170406_180404.jpg

Pracovalo sa v štyroch skupinách:

 • zdobenie medovníkov : lektorka Mária Murínčeková
 • falošný patchwork na polystyréne : lektorka Agáta Batóová
 • drôtované vajíčka zdobené korálikmi : lektorka Katarína Nestoroská
 • omotané vajíčka šnúrkami a vlnou : lektorka Eleonóra Vilhanová

 Deťom sa najviac páčilo  zdobenie medovníkov, kde si mohli vybrať tvar, či  vajíčka, alebo zajačiky  budú zdobiť bielym a farebným šľahaným bielkom. Poleva ešte ani neuschla, a krásne, vyzdobené medovníky už boli v brušku.

V ďalšej skupine sa robili vajíčka s technikou ,, falošný patchwork“. Je to náročnejšia technika pre deti, lebo sa pracuje s orezávačom. Pri tom potrebovali aj pomoc rodičov. Do polystyrénu sa urobí zárez, pokryjú sa látkou, ktoré sa pozasúvajú do zárezov a zdobí sa vlnovkami, alebo šnúrkami.

image-0-02-05-6e9b733c387eb5ca0a79db942a604733ba84c11130326a01513bfeca4555f371-V.jpg

Tretia technika bola technika šitej krajky. Typ výpletu je vhodný na džbány, gule, kraslice, opletanie kamienkov, nádoby s rozdielnym priemerom. Oblúčiky sa dajú násobiť aj uberať, rôzne kombinovať a tým vznikajú nové a nové vzory.

Drôtiky  okolo vajíčok sa dozdobili aj korálkami.

Veľmi jednoduchou technikou sa pracovalo v štvrtej skupine, kde sa omotávali vajíčka.

Polystyrénove vajíčka sme omotali točenými šnúrkami, vlnou a špagátikom. Hotové omotané vajíčka sme dozdobili drobnými umelými kvietkami a mašličkami.

IMG_20170406_183714.jpg

V práci sa nám darilo a šťastní sme odchádzali domov so svojimi výrobkami.

 Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, veľa zdravia a pohody praje vychovávateľka ŠKD

                                                                                                                   Eleonóra Vilhanová

 

 

 

 

 


 
 

Skvalitnenie uloženia zbierok v depozitochVytlačiť
 

Vybavenie depozitárnych priestorov účelovým mobiliárom

na uloženie zbierkových predmetov

(informácia o projekte podporenom z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia)

            Prostredníctvom Fondu na podporu umenia sa Gemersko-malohontskému múzeu podarilo zakúpiť účelový mobiliár na uloženie zbierkových predmetov z fondu histórie, etnológie, prírodných vied a historickej knižnice, čím sa skvalitní a rozšíri ich uskladnenie.

3..JPG
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote vzniklo v roku 1882. Je piatym najstarším múzeom na Slovensku. Od svojho vzniku sa venuje uchovávaniu a prezentovaniu hmotných dokladov histórie, kultúry a prírodného dedičstva regiónu Gemer-Malohont. pričom kladie dôraz na zbierkotvornú činnosť, patriacu k základným činnostiam každého múzea. Na konci roku 2016 tvorilo zbierkový fond múzea 101 388 položiek, z toho bolo 68 539 zbierkových predmetov a 32 849 historických tlačí.

Vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia sa múzeu podarilo skvalitniť a rozšíriť uloženie viacerých zbierkových predmetov a historických tlačí. Podarilo sa doplniť depozitárne priestory v objekte múzea účelovým úložným mobiliárom v počte 25 kusov, ktorý bude slúžiť na uloženie zbierkových predmetov z fondov histórie, etnológie, prírodných vied a historickej knižnice. Pomocou úložných skriniek na listinný a výkresový materiál sa skvalitnilo uloženie plošných materiálov (listiny, tablá, pohľadnice, fotografie...), biologických preparátov i menších zbierkových predmetov (numizmantika, pečatidlá...).

Problematické bolo najmä uloženie ľudového a historického odevu a textilu, kde sa podarilo doplniť depozitárne priestory o skrine z laminovanej drevotriesky. Technológia laminovania zabraňuje vylučovaniu formaldehydu zo živíc používaných na lepenie drevotrieskovej hmoty, čo zamedzuje poškodzovaniu textilných zbierok vplyvom rôznych chemických reakcií.

5..jpg

Súčasťou novozískaného mobiliáru sú tiež univerzálne plechové uzamykateľné skrine slúžiace na uloženie zbierkových predmetov rôznych veľkostí a materiálov vrátane historických tlačí. Úložné prvky v depozitároch sú doplnené kovovými regálmi použitými na uloženie novozískaných zbierkových predmetov.

Nové úložné prvky v depozitárnych priestoroch umožňujú kvalitnejšie uloženie zbierkových predmetov, a teda aj ľahšiu manipuláciu s nimi, čím uľahčujú prácu kurátorov zbierok. Kvalitnejším a prehľadným uložením sa predlžuje i samotná „životnosť“ zbierkových predmetov, ktoré tak budú prístupné nasledujúcim generáciám návštevníkov a bádateľov.

                                        Autorka tlačovej správy: Mgr. Ľudmila Pulišová

   Vybavenie depozitov mobiliárom z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

6..JPG

 

 


 
 

Hľadala sa HviezdaVytlačiť
 

Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote organizovalo 5. apríla 2017 v popoludňajších hodinách druhý ročník speváckej súťaže Hľadá sa hviezda pre žiakov základných škôl nášho mesta.

Každý súťažiaci mal možnosť výberu zaradenia do kategórie. Súťaž bola vyhlásená v troch kategóriách – populárna pieseň, ľudová pieseň a vlastná tvorba. Zvláštnosťou súťaže bola C kategória – vlastná tvorba, v ktorej mali súťažiaci možnosť prezentovať dosiaľ nemedializované detské piesne, ktoré si mohli pripraviť a vytvoriť sami. Sme veľmi radi, že sa tento rok našli odvážlivci a súťažilo sa vo všetkých kategóriách.

Spolu sa na súťaži zúčastnilo 13 žiakov z troch základných škôl, presnejšie zo školy Petra Kellnera Hostinského, Pavla Dobšinského a Mihálya Tompu. V A kategórii – populárna pieseň súťažilo 10 žiakov, v B kategórii – ľudová  pieseň sa ich zúčastnilo 7 a v C kategórii – vlastná tvorba súťažili 2 žiaci, ktorí si zaspievali duet a spríjemnili nám chvíle nielen spevom, ale aj excelentnou hrou na gitarách.

IMG_8627.JPG

Celé popoludnie prebiehalo v pokojnej, tvorivej a uvoľnenej atmosfére. Porota bola trojčlenná. Pozvanie do poroty prijala aj tento rok pani Marika Páková, excelentná hudobníčka, speváčka, gitaristka a vášnivá zberateľka akustických gitár. Ďalšou členkou poroty bola Jarka Lajgútová – folkloristka srdcom i dušou, ktorá pôsobí v našom zariadení a deťom dáva na každom jednom nácviku množstvo poznatkov a skúseností v oblasti folklóru. Tretím, novým členom poroty bol Adam Korcsog, študent Obchodnej akadémie v Rimavskej Sobote, zároveň aj učiteľ Základnej umeleckej školy v Rimavskej Sobote, vynikajúci gitarista a spevák, ktorý svoju porotcovskú úlohu zvládol excelentne a dokonca potešil žiakov svojim vystúpením a krásnou hrou na gitare.

Deti si vylosovali súťažné číslo a odprezentovali svoje piesne. Niektorí si zvolili možnosť hudobného podkladu – CD, USB, iní sa spoliehali len na svoj hlások.

IMG_8632.JPG

IMG_8643.JPG

Ako sa vraví – spevák je ako maliar, ktorý prostredníctvom svojho hlasu maľuje obraz. A dovolím si povedať, že všetci speváci, ktorí sa zúčastnili aj tohto ročníka, vytvorili opäť nádhernú galériu obrazov svojimi výkonmi. Touto cestou sa chcem poďakovať aj pedagógom, ktorí žiakov zodpovedne pripravovali a podporujú ich v speve a hudobných aktivitách. Porota vybrala spomedzi súťažiacich tých najlepších, ktorí si domov odniesli nielen krásny pocit z výhry, ale i pekné vecné ceny a diplomy. Avšak aj pre tých, ktorí síce nestáli na stupienku víťazov, sme si pripravili malé vecné prekvapenie a taktiež si všetci účastníci domov odniesli aj pamätné listy z tohto podujatia.

IMG_8638.JPG

Verím, že sa v takom hojnom počte ako teraz a s takým nadšením budeme schádzať každoročne, a že sa táto súťaž stane tradíciou.

A ako sa vraví...kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch ako srdce.

IMG_8663.JPG

Mgr. Marianna Kóreová

CVČ Relax

 

Výsledková listina súťaže „Hľadá sa hviezda“ zo dňa 05.04.2017

 

A KATEGÓRIA – Populárna pieseň

Umiestnenie

Meno a priezvisko

Škola

1.MIESTO

EDINA BOHUŠ

ZŠ Mihálya Tompu

1.MIESTO

DÁNIEL OROSZ

ZŠ Mihálya Tompu

2.MIESTO

KINGA KISLINGEROVÁ

ZŠ P.K. Hostinského

3.MIESTO

VIKTÓRIA BOHÓOVÁ

ZŠ P.K. Hostinského

 

B KATEGÓRIA – Ľudová pieseň

 

Umiestnenie

Meno a priezvisko

Škola

1.MIESTO

EDINA BOHUŠ

ZŠ Mihálya Tompu

2.MIESTO

ZUZANA MÁLIŠOVÁ

ZŠ P.K. Hostinského

3.MIESTO

KINGA KISLINGEROVÁ

ZŠ P.K. Hostinského

3.MIESTO

KAROLÍNA HRONČEKOVÁ

ZŠ P. Dobšinského

 

C KATEGÓRIA – Vlastná tvorba

Umiestnenie

Meno a priezvisko

Škola

1.MIESTO

EDINA BOHUŠ a DÁNIEL OROSZ

ZŠ Mihálya Tompu

 

 


 
 

Predplavecká príprava detí predškolského veku- MŠ-Óvoda, Daxnerova v Rimavskej SoboteVytlačiť
 

Cieľom predplaveckej prípravy detí predškolského veku je vyvolať u detí  radosť z pohybu vo vode, oboznámiť sa s vodou, odstrániť strach z vody a osvojiť si elementárne základy plávania.

IMG_2750.JPG

Pod vedením skúsených inštruktoriek Mgr. Zuzany Horváthovej a Mgr. Evy Kovácsovej sa deti naučia využívať všetky základné zručnosti ako je splývanie, dýchanie do vody, potápanie, skoky do vody, pohyby dolných a horných končatín a súvislé plávanie krátkych vzdialeností.  Je to pre nich veľký zážitok a ako odmenu za odvahu dostanú „Mokré vysvedčenie.“

IMG_2780.JPG

                       Mgr. Eva Kovácsová, MŠ- Óvoda, Daxnerova v Rimavskej Sobote


 
 

Na trati Horehronie- Gemer jazdí už 28 rokov... Rušňovodič Zdenko LopušnýVytlačiť
 

 

                                                 Z histórie železníc...

V roku 2008 sme si pripomenuli 160 rokov od príchodu prvého parného vlaku na územie Slovenska. Úplne prvou verejnou železničnou traťou nielen na území Slovenska, lež celého vtedajšieho Uhorska bola konská železnica z Bratislavy do Trnavy, ktorej prvý úsek bol verejnej prevádzke odovzdaný roku 1840. Keďže ale v tomto prípade nešlo o využitie motorickej sily, považujeme za skutočný deň zrodu železníc na Slovensku až 20. august roku 1848, kedy dorazil po novopostavenej trati z rakúskeho Marcheggu (konečnej stanice odbočky z magistrálnej Severnej železnice cisára Ferdinanda) do Bratislavy prvý parný vlak. 

Zásadným prielomom sa stalo až rakúsko-uhorské vyrovnanie roku 1867. Uhorská snaha postaviť si vlastné, na Rakúsku nezávislé exportné železničné trate viedla k forsírovanej výstavbe viacerých tratí aj na území dnešného Slovenska.

MAV_220.jpg

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Dejiny_%C5%BEelezn%C3%ADc_na_Slovensku#/media/File:MAV_220.jpg

V roku 1874 sa podarilo dokončiť výstavbu tratí Gemerských priemyselných železníc z Fiľakova cez Rožňavu do Dobšinej s odbočkou Jesenské – Tisovec. Možno konštatovať, že práve počas krátkeho obdobia medzi rokmi 1867 – 1874 boli vybudované základné obrysy našej dnešnej železničnej siete...

                                       Zdroj: Múzejno- dokumentačné centrum Bratislava

              Dnes už na našich tratiach premávajú moderné vlaky a rýchliky, ktoré pre cestujúcich ponúkajú väčší komfort než tomu bolo kedysi. Čo všetko práca ľudí, spätých so železnicami a s vlakmi obnáša, aké sú výhody železničnej dopravy oproti iným druhom, a či aj v dnešnej dobe jazdia ľudia vlakmi radi, aj o tom som sa porozprávala s pánom Zdenkom Lopušným, ktorý na trati od Horehronia po Gemer pracuje ako rušňovodič už takmer 30 rokov...

                     Prešiel som už mnohými, aj nebezpečnými situáciami...

Pán Lopušný, ako ste sa dostali k práci rušňovodiča a čím Vás táto práca zaujala?

Dalo by sa povedať, že toto povolanie mi bolo nadelené už v kolíske, pretože starý otec bol železničiar a otec rušňovodič. Od detstva som mal k tejto práci blízko, už ako chlapca ma otec brával do rušňového depa. Ako 14-ročný som nastúpil na Stredné odborné učilište železničné vo Zvolene, kde som sa vyučil za mechanika. Hneď po škole som sa prihlásil ako rušňovodič a absolvoval som dvojročný výcvikový kurz. Dnes treba mať na výkon tejto profesie maturitu, najlepšie v obore elektrotechniky. Ďalej je dôležitá zdravotná spôsobilosť, vyžaduje sa prvá zmyslová skupina, čiže musíte mať dobrý zrak, sluch a farbocit. Samozrejmosťou sú aj psychotesty, ktorými musí každý uchádzač prejsť.

17499674_10210907497910822_582553435_o.jpg

Kde pôsobíte, po akej trase jazdíte a čo všetko vám vaša práca rušňovodiča prináša?

Jazdím pre Železničnú spoločnosť Slovensko na trase Brezno – Tisovec – Jesenské. Naša trať prepája Horehronie s Gemerom. Na tejto trase jazdíme motorovými vozňami radu 812. Keďže som rušňovodič osobnej prepravy, mojou hlavnou náplňou práce je zaistiť dochvíľnu a bezpečnú prepravu cestujúcich na spomínanej trati.

V čom je toto povolanie náročné? Aké vlastnosti od človeka vyžaduje?

V tomto povolaní nesiete obrovskú dávku zodpovednosti ako za plynulosť jazdy, tak, a to predovšetkým, za bezpečnosť cestujúcich. Rušňovodič sa musí mať neustále na pozore, byť vždy v strehu a predvídať udalosti na trati. Ďalej musí byť schopný včas reagovať na vzniknuté situácie. Faktorov, ktoré vstupujú do pohodlia jazdy, je naozaj mnoho: či už sú to poveternostné podmienky čiže počasie, ktoré ovplyvňuje náročnosť prepravy, alebo aktuálny stav motorového vozidla, o ktorom musí mať každý rušňovodič dôkladný prehľad. Aby som to teda zhrnul do vlastností, ktoré si toto povolanie vyžaduje, tak je to v prvom rade pohotovosť a rozhodnosť. Tieto dve by som dal určite do popredia, pretože musia byť neustále cibrené a postavené na dlhoročných skúsenostiach, ktoré si so sebou každý rušňovodič nesie.

Ako dlho už túto profesiu vykonávate?

Ako rušňovodič pracujem už 28 rokov.

P1280439S.jpg

                                                     Železničná stanica v Rimavskej Sobote

Zažili ste počas Vašej práce aj nejaké vážne, stresujúce situácie, a naopak aj nejaké veselé a kuriózne?

Za tých 28 rokov som si už prešiel naozaj mnohými, niekedy aj nebezpečnými situáciami. Človek si musí uvedomiť, že motorový rušeň je obrovský ťažký stroj, ktorého silu umocňuje ešte aj povrch, po ktorom sa pohybuje. Napríklad ubrzdiť za krátky čas 30-tonový stroj so sebou prináša veľa stresujúcich situácií. Musím priznať, že na niektoré z nich nerád spomínam.

Hovorí sa, že v letných mesiacoch je v kabínach rušňovodičov dosť horúco, je to pravda? Ako to riešite?

Novšie vozidlá sú už vybavené klimatizáciou, horúco je hlavne v kabínach starších vozidiel. Riešime to tým najjednoduchším spôsobom: otvoríme okná a urobíme prievan.

Cestujú ľudia vlakom radi, alebo ste zaznamenali pokles záujmu o tento druh dopravy?

Na túto otázku je dosť náročné odpovedať, záleží na viacerých faktoroch, napríklad o akú lokalitu ide. Dôležitú úlohu taktiež zohráva aj čas, za aký je vlak schopný prejsť danú trasu, a tiež aký jazdný komfort dokážeme cestujúcim vytvoriť. Až keď si toto všetko spojíte, vyjdú vám trate, o ktoré majú cestujúci stály, či dokonca čoraz väčší záujem.

P1280446S.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V čom spočívajú výhody cestovania vlakom v porovnaní s inými druhmi dopravy?

V podmienkach zvládnutého a do detailov dotiahnutého železničného systému prináša tento druh dopravy obrovské množstvo výhod. V prvom rade je úspornejšia a s menším dopadom na životné prostredie, ktoré v dnešnej dobe nemôžeme opomenúť. Z hľadiska efektívnosti má oveľa väčšiu vyťaženosť ako iný druh dopravy. Vo vhodných podmienkach je aj oveľa časovo plynulejšia a pohodlnejšia pre cestujúcich. V niektorých štátoch sú železnice, najmä v prípade lokálnej prepravy, prioritou a ľudia ich využívajú oveľa viac ako iný druh dopravy.

Dozvedeli sme sa, že pôsobíte aj ako predseda Občianskeho združenia Zubačka. Čím sa toto združenie zaoberá a čo je jeho cieľom?

Funkciu predsedu OZ Zubačka zastávam od minulého roka, kedy ma zvolili naši členovia. Naše OZ sa primárne zaoberá prevádzkovaním a udržiavaním historického parného ozubnicového rušňa T IV c 4296, ktorý jazdí po ozubnicovej trati medzi Tisovcom a Pohronskou Polhorou. Tento historický parný rušeň je európskym unikátom, najmä pre svoje mechanické ozubnicové zariadenie, vďaka ktorému dokáže jazdiť po ozubnicovej trati – „Zubačke“, a ktoré v minulosti slúžilo ako pomocná hnacia sila. V súčasnosti ho každoročne prevádzkujeme ako turistickú atrakciu, ktorá záujemcom približuje fungovanie železničnej dopravy v minulosti.

     Ďakujem za zaujímavý rozhovor.

                                                                                          A. Vörösová


 
 

Slniečková brána pekne maľovaná...Vytlačiť
 

     Slniečková brána pekne maľovaná, alebo ako sa žije v Slniečkove?

              (Príspevok o živote detí v MŠ-Óvoda na Rybárskej  ulici v Rimavskej Sobote)

          

          Kolo, kolo veľké kolo,                               Veľa, veľa radosti,        

          a v tom kole detí mnoho.                          zábavy a múdrosti,

          Veselé sú, usmiate,                                     zažili sme všetci spolu,

          škôlkarske deti z Rybárskej.                    voláme vás na návštevu.

                                            Posaďte sa k nášmu stolu:

 

  -Futbalisti u nás boli, medzi seba nás pozvali.

   Do lopty my kopať vieme, aj do bránky už trafíme.

 

  -Máme rady uja Jana, na gitare hrá aj spieva.

   Tancujeme,  spievame, veselo nám spolu  je.

 

   -Ekorelax vždy nás víta: teta Danka aj zvieratká.

    Rady  my tam chodíme, zvieratká spolu kŕmime.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -Aj v knižnici sme už boli, veľa kníh sme tam videli.

    Na poličkách čakali, do rúk sa nám  pýtali.

 

   -Vieme plávať, korčuľovať, športovať, do cieľa triafať,

     hry v snehu sme zvládli . „Hurá!“ Mrázik šteklil do ružova.

 

   -Šarkany nás potešili, tekvičky sme vyzdobili,

    Deň škôlok sme slávili, balóny šťastia púšťali.

 

   -Od Adamka dobre vieme, ako si zdravie ochránime.

     Mliečko dobré pijeme, cukríkom šancu nedáme.

 

   -O doprave v Hádankove, nebolo pre nás nič nové,

      všetko pekne po poriadku, hádali sme od začiatku.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     -Z lesa všetky zvieratká, poznáme my od mala.

         Ujo Rišo, teta Naďka, všetko múdre nám prezradia.

         Keď na veľkých narastieme, zvieratká a prírodu ochránime.

 

        -Školákov sme navštívili, spolu sme sa my učili,

         všetky veľké detí čaká, od septembra múdra škola.

 

        -Mikuláša, zimné sviatky, slávili sme jak sa patrí.

         Balíčky aj darčeky ,všetkých nás potešili.

         Od rodičov, od škôlky, ba aj z Tesca od Jarky.

 

        -Divadielko deti Lienky, zahrali o Mrázikovi,

         tlieskali im škôlkari, ba aj veľkí školáci.

 

        -Hviezdičky deti potešili, tančekom svojím snežno-bielym

         ako vločky tichučko, pohladkali nám srdiečko.

 

        -Medovníčky sladučké, doniesli sme mamičke.

         Kde sme piekli? Predsa v Tescu, prešli s nami dlhú cestu.

 

        -Keď k nám prišli záchranári, všetko sme my spolu zvládli,

         vieme pomôcť ako treba, veď to nie je žiadna veda.

 

        -Na tom zimnom štadióne, všetkým nám bolo výborne,

         hokejisti hokej hrali a  my sme im zatlieskali.

 

       -V Envirkinom kráľovstve, všetci sa rady stretáme:

         zvieratká, vtáčiky, stromy, kríky,

         chrobáčiky aj kamienky,

         hádať sme nemuseli, všetko sme už poznali.

 

       - Karneval nás roztancoval, náladu nám pričaroval,

         šaškovia prišli veselí, balóny, lízatká priniesli.

 

       -Ujo Ľubo košikár, prišiel ku nám až odtiaľ...

         spolu s ním sme pracovali, košíky a  koše vyrábali.

 

        -Pokazené, nepotrebné, všetko múdro potriedime.

         So Separkom, s Aničkou, Zem ochránime ľahučko.

         -Na olympiáde s číslami, žiaden problém sme nemali,

        haky-baky z počtovnice, poznáme my veľmi dobre.

 

       -Knižky veľmi rady máme, rozprávky, básne prednášame.

        Leporelá sme zhotovili ako malí ilustrátori.

        Kreslíme aj maľujeme, do súťaží sa zapájame,

        prvé miesta vyhrávame, však  škôlka na nás aj pyšná je.

 

       -Na stretnutí s písmenkami z obrázkov sme prečítali,

        že už zima odišla, miesto nej k nám jar prišla.

 

       -K Veľkej noci zaiste, vyrobíme kraslice,

        spolu s tetou Nórikou potešíme kúpačov.

               Je nás veľa: malých, veľkých,

               spolu sa hráme, smejeme.

               Kto neverí, nech k nám príde,

               v našej škôlke dobre je!

 

                                                                                  za MŠ uč. Zlatica Jačmeníková


 
 

Medaila Zväzu múzeí na Slovensku putovala do rúk GMMVytlačiť
 

V stredu 29. marca v Banskej Bystrici obdržalo Gemersko- malohontské múzeum Rimavská Sobota medailu Zväzu múzeí na Slovensku pri 135. výročí založenia tohto múzea.

Rovnako dostali pamätný list zväzu aj dve pracovníčky múzea, PhDr. Elena Lindisová a Alžbeta Nagyová za 30 a 25 rokov aktívnej práce v múzeu.

                                                                            Zdroj: Facebook.com


 
 

Začiatok turistickej sezóny v Gemersko-malohontskom múzeu Vytlačiť
 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote zahajuje 1. apríla 2017 turistickú sezónu. Návštevníkom ponúka prehliadku stálych expozícií a výstav nielen počas pracovného týždňa, ale aj v sobotu a nedeľu. Víkendové otváracie hodiny sa predlžujú od 9.00 hod. do 17.00 hod.

            Múzeum ponúka obsahom atraktívne a zaujímavé výstavy. Výstava Zbierka potápačskej techniky Petra Ferdinandyho – najnovšia akvizícia múzea prezentuje potápačskú techniku a výstroj používanú pri výcviku potápačov v priestore bývalého Československa, s dôrazom na československú produkciu. Vystavené sú rôzne typy a varianty potápačskej techniky – od kompletov potápačských neoprénových oblekov, pogumovaných kompletov, potápačských masiek a plutiev, potápačskej dýchacej automatiky, tlakových fliaš, alebo potápačských viest až potápačské doplnky, ako sú  potápačské nože, harpúny, svietidlá, hĺbkomery, kompasy, hodinky, vodotesné puzdrá na fotoaparáty a kamery pre fotografovanie a filmovanie pod vodou. Doplnením potápačskej techniky je vizuálne zaujímavý súbor fotografií približujúci atmosféru vrakov, zábery potápania v rôznych lokalitách sveta alebo makrofotografie živočíchov sladkých a slaných vôd. Výstavu môžete navštíviť do 30. apríla 2017. Akvizíciu potápačskej zbierky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

            Výstava Vtáky Gemerskej pahorkatiny, prezentuje výsledky desaťročného výskumu vtáctva gemerskej časti Bodvianskej pahorkatiny, kde bolo zaznamenaných 129 druhov vtákov, z toho 90 hniezdičov a 20 druhov európskeho významu. Návštevník má jedinečnú príležitosť bližšie spoznať vtáctvo Gemerskej pahorkatiny pomocou dermoplastických preparátov, fotografií a krátkych popisov a vychutnať si atmosféru údolí miestnych potokov s lúkami prostredníctvom nahrávok vtáčieho spevu, ktorý sa územím nesie počas jarných rán. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a navštíviť ju môžete do 10. mája 2017.

12. a 19. apríla 2017 v čase od 16:00 do 17:00 budú v múzeu prebiehať prednášky, na ktorých sa návštevníci naučia rozlišovať vtáčích obyvateľov Gemerskej pahorkatiny nielen podľa vzhľadu, ale aj spevu a iných zvukových prejavov (napr. strnádka obyčajná, škovránok poľný, slávik obyčajný, dudok chochlatý, chrapkáč poľný, penica čiernohlavá, červienka obyčajná, tesár čierny, sova dlhochvostá, kuvik obyčajný a mnoho ďalších). Detailnejšie sa zoznámia s Gemerskou pahorkatinou, so spôsobom a výsledkami výskumu na tomto území. Dĺžka prednášky je 60 minút a prednášať bude RNDr. Monika Gálffyová, biologička Gemersko-malohontského múzea a autorka výstavy. Vstupné na každú prednášku je 1 €.  

Predmetom mesiaca apríl bude drevená soška Krista. Vzkrieseniu Ježiša Krista je zasvätený najväčší kresťanský sviatok Veľká noc, ktorá tento rok pripadá práve na apríl. Drobná plastika meria 16 cm a predstavuje postavu Krista odetú v bedernej rúške s tŕňovou korunou ako sedí na skale a pravou rukou si podopiera sklonenú hlavu. O okolnostiach nadobudnutia tohto predmetu do zbierok múzea sa dozvedáme z dobového periodika Gömör-Kishont z dňa 12. marca 1905. Sošku múzeu daroval lekárnik József Kishonti, ktorý mal v prenájme lekáreň „U leva“ na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote. Pôvodne však soška patrila známemu maďarskému básnikovi a spisovateľovi Imre Madáchovi (1823 - 1864), o čom svedčí nápis „Madách Imre ereklyéje“ (Relikvia Imre Madácha). Básnik Imre Madách sa narodil aj zomrel v Dolnej Strehovej, kde sa dnes v kaštieli Madáchovcov nachádza expozícia venovaná jeho životu a dielu. Bol známy najmä dramatickou básňou Tragédia človeka, v ktorej vyjadril svoje sklamanie z porážky revolúcie 1848/49. Posledné roky svojho života strávil v rodinnom kaštieli v Dolnej Strehovej, kde bol u neho častým hosťom aj miestny katolícky farár Gusztáv Divald. A práve jemu Madách daroval túto malú drevenú sošku so slovami: „Svätý otče táto vzácna relikvia viacej prislúcha Vám, uchovajte ju verne.“ Divald na konci svojho života sošku prenechal už spomínanému lekárnikovi József Kishontimu, ktorý ju v roku 1905 daroval vtedajšiemu Gemerskému župnému múzeu.

Všetkých srdečne pozývame na prehliadku piateho najstaršieho múzea na Slovensku (1882), ktoré 3. septembra 2017 oslávi 135 rokov svojej existencie. Ďalšie informácie nájdete na www.gmmuzeum.sk.

                                           Mgr. Martina Mareková (PR-referentka GMM)

 


 
 

Výstava Andrey Hlodákovej v Galérii radnice mestaVytlačiť
 

V Galérii radnice mesta sa 24. marca konala vernisáž výstavy autorky Andrey Hlodákovej pod názvom My art. Výstavu zorganizovalo Mesto Rimavská Sobota a Turistické informačné centrum.

Vernisáž otvorila Bc. Janka Mišuráková, ktorá mladej umelkyni zaželala veľa ďalších tvorivých nápadov. Otvorenie zaujímavej výstavy ocenil aj viceprimátor L. Rigó a umelkyni v mene Mesta odovzdal darček. Umelecké dopoludnie spríjemnil gitarový doprovod v podaní Benedikta Schmidta z Prahy, ktorý sa predstavil s vlastnou tvorbou.

Andrea sa narodila a  žije v Rimavskej Sobote. Po absolvovaní gymnázia navštevovala UPJŠ v Košiciach, odbor bunková molekulová biológia. Veda bola jej snom, pracovať so skúmavkami v bielom plášti, bez ľudí...  Po skončení vysokej školy sa vrátila do rodného mesta. Zamestnala sa v nemocnici ako klinická rádiofyzička.

       Čo Vám poviem, keďže som študovala biológiu, akokoľvek som sa snažila, bola to pre mňa španielska dedina. Práca ma ale bavila, tie biele plášte tam boli... Založila som si rodinu, narodili sa mi deti, nechtiac som zmenila prácu. A kde som skončila? Na Úrade práce, vlastne ako úradníčka, aj keď som ňou nikdy nechcela byť. Táto práca ma napriek tomu baví, aj keď ten biely plášť nemám.

Často sa venujem reprodukciám v mojom podaní, nakoľko tým ľuďom robím radosť. Najprv ma inšpiroval Warhol, popart, potom Picasso, momentálne moderné umenie. Josef Frank, rakúsky dizajnér ma inšpiruje stále a stále. Nemám žiadny vzor, inšpiruje ma všetko okolo mňa- ľudia, veci, príroda. Keď nemám nápad, jednoducho netvorím, keď potrebujem pauzu, tak ju mám. Preto to beriem len ako koníček... Snívala som o tom, že  vytvorím  sochu.  Sen sa mi splnil vďaka tomu, že som ako dospelá navštevovala 4 roky  ZUŠ v Rimavskej Sobote - odbor keramiky a v roku 2014 som sa stala absolventkou štúdia pre dospelých. Práve z tohto obdobia pochádza veľa mojich prác, moja vlastná tvorba. Dokonca aj odpad, ktorý pri práci vzniká, sa mi páči a používam ho ďalej. Práve tieto nepodarky a zvyšky som spracovala do obrazov, ktoré sú práve na tejto vernisáži.

„Sestra bola pôvodne klaviristka, potom po Kristových rokoch začala robiť veci z hliny a maľovať. Niektoré obrazy som tu videl po prvý krát a som príjemne prekvapený,“ prezradil svoje dojmy z vernisáže Andrein brat Laco Házik.

Andrea doteraz pracovala s akrylovými farbami, no plánuje vyskúšať aj olejomaľbu a maľbu špachtľami. Všetkým, ktorí si diela Andrey Hlodákovej prídu pozrieť, umelkyňa želá... Prajem Vám príjemné chvíle strávené na tejto výstave, a nech Vám moje diela spôsobia aspoň takú radosť, ako ich spôsobili mne pri ich tvorbe.

                   Výstava je v Galérii radnice sprístupnená do 30. apríla.

                                                                                                      -red-


 
 

Nenuďme sa ani chvíľu!Vytlačiť
 

Milí rodičia, ešte stále uvažujete, kam s deťmi počas letných prázdnin? Neviete ako im vyplniť čas počas toho kým pracujete? Veď babka a dedko predsa nemôžu stále, aj oni potrebujú oddych.

PRETO...

Občianske združenie Dúha pre deti pripravilo na letné prázdniny  2 pobytové tábory v skvelých zariadeniach a 2 dochádzkové tábory plné pestrého programu!  Viac o týchto táboroch sa dočítate na našom info-letáku nižšie.  Konkrétne informácie ohľadom táborov a činnosti OZ získate osobne, telefonicky na čísle 0945 459 372 – predseda OZ Samuel Bencső, na našej FB stránke www.fb.com/OZDuhaPreDeti , alebo emailom – duhapredeti@gmail.com.

                                                                     Samuel Bencső, predseda OZ

 


 
 

Za tajomstvami zrúcanín II... ZRÚCANINY STREDNÉHO SLOVENSKA Vytlačiť
 

Plníme svoj vydavateľský sľub a prinášame do rúk čitateľa druhý zväzok trilógie venovanej pátraniu po tajomstvách zrúcanín. Tentoraz predstavujeme bývalé hrady stredného Slovenska, ktoré kedysi zohrávali nesmierne dôležitú úlohu v našich dejinách, keď sa stavali nielen ako prejav bohatstva a moci, ale predovšetkým poskytovali útočisko pred nepriateľom a ochraňovali vzácne poklady. Ich niekdajšiu dôležitosť dnes pripomínajú už len ruiny. V týchto črepinách minulosti je však ukrytý kus našej i európskej histórie. Staré a mŕtve kamene ožívajú v odkrývaní súvislostí, ktoré ich premieňajú na prameň poznania našich vlastných dejín.

S nádejou, že čitatelia v knihe nájdu odpovede na mnohé zvedavé otázky, predkladáme ju dušiam bádavým, detektívom histórie i milovníkom sugestívnych zákutí...  takto v úvode predstavuje knihu autora JAROSLAVA NEŠPORA vydavateľstvo Gu100.

Mystika vekov a prirodzená túžba človeka po poznaní lákajú aj našich súčasníkov. Návšteva hradu je jedným zo základných predpokladov jeho poznávania. Je to však len prvý krok na ceste za vedomosťami o týchto pamiatkach. Tí, ktorých neuspokojí len vlastná skúsenosť a túžia sa dozvedieť viac o osudoch hradov, musia vyhľadať aj iné zdroje informácií.

         Táto zaujímavá knižná publikácia nás prevedie jednotlivými hradnými zrúcaninami na strednom Slovensku a nevynechá ani Gemer, ktorý je na tieto historické pamiatky tiež bohatý. Nájdeme tu aj prehľad uhorských kráľov do konca 18. storočia, dozvieme sa zaujímavé, aj menej známe informácie o zrúcaninách v Hajnáčke, Širkovciach, Hodejove, Tisovci, Šomoške, Fiľakove a iných... No nielen to. Kniha nám prezradí aj ďalšie tajomstvá. Napríklad aj to, čo sa o hradoch a ľuďoch, ktorí v nich žili, dodnes povráva...

                                                          Šomoška

Kam len prišiel šomošský hradný pán, tam sa chvastal svojou udatnosťou. Na Turkov, ktorí obsadili všetky susedné hrady, nedbal. A tak, keď ho cisár požiadal o pomoc, veľkodušne mu poslal k Zvolenu takmer celú hradnú posádku. Z vojakov si nechal na Šomoške iba drába, čo sa mu najviac zaliečal. Vtedy sa k hradu pohli Turci. Hrdina prikázal nastavať na hradby slamených panákov, lichotníkovi nariadil, aby pri útoku nepriateľa smelo pálil z dela, a sám odišiel na kraj hory. Útočníkov mienil napadnúť zozadu. Turkom bola obrana hradu na popukanie. Šomošku obsadili a úbohého veliteľa slameného vojska vysmiali. Hradný pán ani nevystrelil. Mohol vari za to, že sa všetko zbehlo tak rýchlo a jemu nedali príležitosť preukázať bohatiersku odvahu? O Šomošku prišiel, a tak sa vybral za svojimi k Zvolenu, aby zachránil aspoň cisára.

                                                        Hajnáčka

Z roku 1684 pochádza správa, že Adamovi Vaiovi s manželkou Alžbetou Feketeovou patrila na Hajnáčke jedáleň, spálňa, ozajstná kamenná izba, druhá jedáleň a povala. O rok mladší je podrobnejší opis hradu. V ňom sa spomína rozsiahla dvorana, šesť obytných izieb, sýpky, pivnice, kuchyňa, pitvor a muničný sklad. Dnes sa z útržkov hradieb a zo skalných stien dá vybadať poloha dolného hradu, kde polkruhová bašta zabezpečovala vstupnú bránu. Odtiaľ v skale vysekané schodisko viedlo do strednej časti, kde miestnosť vydlabaná do horniny nasvedčuje tomu, že hradné bralo tvorilo aj časti vnútornej architektúry. Od severu hrad chránila podkovovitá bašta, nad ktorou vo výške čnejú zvyšky múrov ťažko prístupného horného hradu.

     Knihu si môžete kúpiť v Turistickom informačnom centre v Rimavskej Sobote.

                                                                                       A. Vörösová


 
 

Keď sa povie Miláno ... Vytlačiť
 

Žiaci rimavskosobotskej Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej prednedávnom absolvovali  trojtýždňovú  odbornú prax v Miláne. Desaťčlenná výprava sa vybrala s veľkým očakávaním: čo všetko stihnú pozrieť, objaviť, čo ich najviac zaujme: móda? futbal? či autá?

Projekt Erasmus plus im umožnil pracovať v štyroch podnikoch  podľa ich študijných odborov. Elektromechanici v spoločnosti Fassina sa oboznamovali s autoelektronikou a diagnostikovaním porúch. Fassina je jeden z najväčších predajcov automobilov. Popri talianskych značkách Fiat, Alfa Romeo a Lancia ponúkajú aj značky ako Nissan, Jeep, Hyundai, Abarth, Infiniti či McLaren. Mladí technici dopravy  a autoopravári boli rozdelení do spoločností Euroimpact a Ducati. Tieto malé servisy opravujú autá a motocykle. Informatici sa zaoberali tvorbou internetových stránok v rodinnej firme Dolphin. Oni si odskúšali tímovú prácu so študentmi zo Slovinska.

Tri týždne dochádzať do práce a späť, niekedy aj dve hodiny cestovania, veru bolo únavné. Žiaci robili denne 7-8 hodín, a hoci ich práca zaujala, predsa to bol nezvyk a dalo im to zabrať.

Na druhej strane víkendy boli naplnené viacerými voľnočasovými  aktivitami. Objavovali krásy talianskej architektúry, historických pamiatok mesta a navštívili aj svetoznáme miesta. Spoločne navštívili kaštieľ rodiny Sforza a tiež prírodovedné múzeum. Podarilo sa im aj individuálne vyraziť a uskutočniť programy podľa vlastného gusta, napr. návšteva múzea Alfa Romeo a futbalového zápasu AC Miláno – Chievo Verona. "Čerešničkou na torte" bola návšteva pretekárskeho okruhu v Monze a múzea štadiónu San Síro.

Fotoaparáty a mobily boli neprestajne v prevádzke. Výsledkom toho je nespočetné množstvo  záberov z hlavného námestia s dómom, kráľovským palácom, múzeom a obchodnou uličkou.. Popri historických miestach videli aj moderné mrakodrapy, zažili ruch veľkomesta, jedli talianske jedlá, získali nových kamarátov.

„Keď sa povie Miláno“ – „ znamená to históriu aj budúcnosť. Videli sme kúsok zo všetkého. Zažili sme ruch metropoly, metrá, električky, autobusy – proste nádhera“ – zhodnotil vedúci zájazdu Ing. Ladislav Farkas.

Desaťčlenná skupina sa vrátila plná zážitkov z 25 stupňového tepla do zamrznutého rimavskosobotského počasia.

                                                                                                         - fapol-

           


 
 

Predmet mesiaca apríl – Drevená soška Krista tzv. Relikvia Imre Madácha Vytlačiť
 

Miesto konania:                     Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Trvanie:                                 1. – 30. apríl 2017     

Kurátor:                                 Mgr. Angelika Kolár (historička umenia GMM)   

            Tohtoročný apríl sa bude niesť v znamení najväčšieho kresťanského sviatku, ktorý je zasvätený vzkrieseniu Ježiša Krista, preto si Gemersko-malohontské múzeum ako predmet mesiaca zvolilo malú drevenú sošku Krista. Drevená plastika Krista bude vystavená v priestoroch múzea od 1. do 30. apríla 2017, od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 16:00 a aj počas víkendov od 9:00 do 17:00.

Drobná plastika predstavuje postavu Krista odetú v bedernej rúške s tŕňovou korunou ako sedí na skale a pravou rukou si podopiera sklonenú hlavu. Výška sošky je len 16 cm.

O okolnostiach nadobudnutia tohto predmetu do zbierok múzea sa dozvedáme z dobového periodika Gömör-Kishont z dňa 12. marca 1905. Sošku múzeu daroval lekárnik József Kishonti, pôvodne však patrila známemu maďarskému básnikovi a spisovateľovi Imre Madáchovi (1823 - 1864). Ten ju neskôr daroval farárovi v Dolnej Strehovej Gusztávovi Divaldovi a on následne Józsefovi Kishontimu, bol lekárnikom v Rimavskej Sobote a mal v prenájme lekáreň „U leva“ na Hlavnom námestí.

Malá drevená soška Krista je opatrená nápisom „Madách Imre ereklyéje“ (Relikvia Imre Madácha). Básnik Imre Madách sa narodil aj zomrel v Dolnej Strehovej, kde sa dnes v kaštieli Madáchovcov nachádza expozícia venovaná jeho životu a dielu. Bol známy najmä dramatickou básňou Tragédia človeka, v ktorej vyjadril svoje sklamanie z porážky revolúcie 1848/49. Posledné roky svojho života strávil v rodinnom kaštieli v Dolnej Strehovej, kde bol u neho častým hosťom aj miestny katolícky farár Gusztáv Divald. A práve jemu Madách daroval túto malú drevenú sošku so slovami: „Svätý otče táto vzácna relikvia viacej prislúcha Vám, uchovajte ju verne.“ Divald na konci svojho života sošku prenechal už spomínanému lekárnikovi József Kishontimu, ktorý ju v roku 1905 daroval vtedajšiemu Gemerskému župnému múzeu.

                                               Mgr. Angelika Kolár (historička umenia GMM)


 
 

Kolo, kolo mlynské...Vytlačiť
 

Z histórie mlynárstva a mlynov v regióne Gemer- Malohont

Ján Aláč

Oľga Bodorová

Ľudmila Pulišová

Kto by nepoznal známu slovenskú riekanku...

Osievame múčku, v slamenom klobúčku,

keď naosievame, mlynárovi dáme.

A čo zvýši, to Mariši,

čo ostane, to Zuzane.

         Mlynárstvo patrilo v minulosti k bežnej súčasti života ľudí... Mlyny boli tak bežné a pritom tak výnimočné. Prosté a pritom skoro každý unikátny. Vodné mlyny sú nostalgickou spomienkou na minulosť, kedy bol život človeka výrazne previazaný s rytmom prírody. Tie, ktoré pretrvali dodnes, pôsobia svojou architektúrou, svojim zakomponovaním do terénu, ale i vnútornou priestorovou štruktúrou  mimoriadne zaujímavo a pre niekoho určite i tajuplne. Čarovne pôsobia aj fotografie, zachytávajúce jednotlivé mlyny v ich najlepších časoch. Sú spomienkou na minulosť, ktorá sa stratila, no predsa sa z nej čosi zachovalo.

Vydanie knihy Kolo, kolo mlynské... je pokračovaním jednej z aktivít, realizovanej v rámci projektu rekonštrukcie vodného mlyna vo Veľkých Teriakovciach, ktorou bol etnografický prieskum zameraný na zdokumentovanie histórie mlynárskeho remesla a niekoľkých mlynov v regióne Gemer- Malohont. Na jeho spracovaní sa podieľali pracovníci Gemersko- malohontského múzea v Rimavskej Sobote, ktorí informácie zo zhromaždenej literatúry a prieskumu jednotlivých mlynov obohatili o osobné spomienky a zážitky bývalých mlynárov alebo ich potomkov... Dobrovoľníci Občianskeho združenia OZVENY Hrachovo

        V tejto zaujímavej knižnej publikácii autorov: Ján Aláč, Oľga Bodorová, Ľudmila Pulišová nájdete podrobný opis mlynov v jednotlivých lokalitách regiónu, informácie o Cechoch mlynárov, zmienky o dobrých a zlých mlynoch, o mlynoch na hornú a spodnú vodu, o postupnom zániku mlynov, Mlynárstvo v zbierkovom fonde Gemersko- malohontského múzea, ďalej Mlyny a mlynárov v prísloviach a porekadlách, piesne o mlynoch a mlynároch a tiež bohatú obrazovú prílohu.

Najstaršie zmienky o mlynoch:

z roku 1293 o mlyne v Chanave a z roku 1298 o mlyne v Dubovci

Dodnes zachované mlynské koleso:

V Zelenom mlyne v Ožďanoch na rieke Suchá

Najkrajší a najreprezentatívnejší mlyn:

Vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach na rieke Rimava

Sídla s najväčším počtom mlynov:

Rimavská Sobota- 3 mlyny

Tisovec- 3 mlyny

Klenovec- 3 mlyny

Mlyny a mlynári v prísloviach a porekadlách:

Kto prv príde, ten prv melie.

Nie je každý mlynár, čo zamúčený klobúk nosí.

Dva tvrdé kamene nemelú dobre.

Tak mu je dobre ako mlynárovej sliepke.

Keď kameň melie, múka bude, keď jazyk melie, bieda bude.

          Minulosť a súčasnosť vodného mlyna vo Veľkých Teriakovciach

Mlyn vo Veľkých Teriakovciach bol postavený okolo roku 1800 na pravom brehu rieky Rimava v prevažujúcom klasicistickom slohu. Je to jediný mlyn v Gemeri- Malohonte, zapísaný v Ústrednom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. V Malohonte ide o najstarší dodnes zachovaný mlyn, na ktorom sa jeho pôvodná podoba z väčšej časti uchovala až dodnes. Stojí už viac než 200 rokov, z toho na účel, pre ktorý bol postavený, slúžil viac než 160 rokov. Z vodných mlynov, ktoré v tomto priestore pretrvali až do súčasnosti, ide o najrozsiahlejší objekt.

        Knihu vydalo vydavateľstvo Oz. OZVENY v roku 2012. Môžete si ju kúpiť v Turistickom informačnom centre v Rimavskej Sobote.

                                                                                                     A. Vörösová


 
 

Milan Marcik... POKLADY MALOHONTU A OKOLIAVytlačiť
 

Každý chrám Boží je unikátny. S rešpektom a s pokorou sme vchádzali najmä do gotických kostolov- Kyjatice, Rimavské Brezovo, Rimavská baňa, Malé Teriakovce, Kraskovo. Príjemný dojem sme mali aj z jediného dreveného kostola v Malohonte v Dúžave. S úctou sme vchádzali do skromne navštevovaných kostolov v Polome, Ratkovskej Zdychave, Rovnom, Brádne, Hodejove, Selciach, Váľkove. Zaujímala nás história, interiér i exteriér kostolov, ale aj duchovný život evanjelikov, žijúcich na tomto území.

V tejto skromnej knižke som sa pokúsil obrazom a textom priblížiť vzácne Poklady Malohontu a okolia, ktoré za skromných pomerov vybudovali naši predkovia. Povinnosťou našej generácie je tieto skvosty udržiavať- zveľaďovať a pokiaľ je to možné nezabúdať na duchovný život... napísal autor knihy Milan Marcik.

Rovnako ako pekné ľudové pesničky a írečité nárečia, patria ku Gemeru- Malohontu aj starobylé evanjelické kostolíky, ktoré sú svedkami o viere tých, ktorí tu boli pred nami. Žiaľ, na mnohé gemerské pesničky sa zabúda, pôvodné nárečia ovláda v dedinách už len niekoľko jednotlivcov a rovnako osireli aj mnohé lavice malohontských chrámov. Nie z nostalgie, a ani z ľútosti za dávnou minulosťou, ale pretože sme presvedčení o tom, že tento kraj rozprávok a starobylých kostolíkov je výnimočný a krásny. Preto chceme zachovať aj vzácne dedičstvo, tej možno svojráznej, možno niekedy pochybujúcej, a až príliš premýšľajúcej, ale vzácnej gemersko-malohontskej evanjelickej viery. Preto aj táto publikácia nie je iba svedectvom o viere tých, ktorí chrámy stavali, ale aj o viere malohontských evanjelikov na prahu 21.storočia – o ich biede, zápasoch, ale aj nádeji... Ondrej Majling, ev. a.v. farár v Hrachove

  Táto zaujímavá knižná publikácia vyšla v roku 2016 a a na 130 stranách nás postupne prevedie jednotlivými malohontskými kostolíkmi, ich exteriérmi a interiérmi, aj spolu s ich krátkym popisom. Zároveň je popretkávaná vrúcnymi modlitbami a zaujímavými myšlienkami...

     Kostol v Rimavskom Brezove

               Všetky stvorenia sú Božie masky, ktoré ponecháva, aby s Ním pôsobili a pomáhali všetko tvoriť, čo by inak /Boh/ mohol robiť aj sám, bez ich spolupôsobenia, a tak aj robí.

                                                                                                 Dr. Martin Luther

  Jediný drevený kostol v Malohonte. Postavený v r. 1786 v Selciach. V r. 1807 predaný spolu s krásnym oltárom a kancľom za 450 zlatých na Dúžavu. Rozobraný, na vozoch prevezený a znovu poskladaný.

           Znova si dostal šancu- ako výsadu a bremeno. Otázka neznie: Prečo je to tak? Ani: Kam to povedie? Ani: Akú cenu za to zaplatíš? Otázka je prostá: Ako ju využiješ? A toto vie posúdiť iba jeden.

                                                                                       Dag Hammarskjold

   Kostol v Klenovci

          Šťastie sa nemeria podľa titulov a peňazí, ale podľa zdravia a spokojnosti srdca.

                                                                                               P. Mantegazza

 

Autor knihy Milan Marcik zomrel po zákernej chorobe 28. augusta 2016 a táto skromná knižka sa tak neplánovane stala jeho posledným dielom. Bol nadšeným propagátorom svojho rodného Novohradu, ale aj okolitých regiónov, medzi ktoré patrí Malohont. Osobne mi to bolo, ako gemerskému lokálpatriotovi, veľmi sympatické... píše v doslove O. Majling.

Publikácia bola vydaná vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja a MAS Malohont.

  Záujemcovia si ju môžu kúpiť v Turistickom informačnom centre v Rimavskej Sobote.

                                                                                          A. Vörösová

 


 
 

PAVOL RAPAVÝ...„Viditeľná hmota“ vesmíru tvorí len necelých 5 %... Vytlačiť
 

            " Človek je stvorený k tomu, aby ležiac na chrbte pozoroval krásu hviezd."  

                                                                             Gustáv Flaubert

V mesiaci február sme mali nekaždodennú možnosť pozorovať na oblohe Polotieňové zatmenie Mesiaca- prvý významnejší astronomický úkaz v roku 2017. Inšpirovalo ma to osloviť človeka, ktorý sa astronómii venuje už mnoho rokov a ktorý tak za tajomnú „nebeskú oponu“ vidí o trochu viac než „bežní smrteľníci“...

     

                        RNDr. Pavol Rapavý

Pán Rapavý, čo Vás priviedlo k astronómii, čím Vás zaujala?

V Prešove, odkiaľ pochádzam, som navštevoval Ľudovú školu umenia a navštevoval som aj akademického maliara Mikuláša Jordána, ktorý ma zaúčal do tajomstiev reštaurovania. Umenie ma bavilo, a predpokladal som, že to bude aj moje budúce povolanie. Raz mi však kamarát cestou z ĽŠU rozprával ako chodí do hvezdárne, ako v noci pozorujú... Zaujalo ma to, a tak som zašiel do Klubu mladých astronómov. Hneď na jednom z prvých pozorovaní v apríli 1970 bola na oblohe jasná Bennettova kométa, ktorá ma fascinovala a asi predurčila aj môj ďalší osud.

Kde ste študovali a kam viedli Vaše kroky po skončení školy?

Po skončení strednej všeobecnovzdelávacej školy som nastúpil na Prírodovedeckú fakultu (neskôr Matematicko-fyzikálna, dnes Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) UK v Bratislave kde som vyštudoval odbor jadrová fyzika podobne ako moja manželka.  Po vysokej škole som pracoval vo hvezdárni v Hurbanove a manželka v Geomagnetickom observatóriu. V Komárne sa narodili aj naše dve deti, bolo potrebné riešiť bytovú situáciu. Počas vojenskej služby som sa dozvedel o konkurze na miesto riaditeľa hvezdárne v Rimavskej Sobote a tu pracujem dodnes.

Mohli by ste nám priblížiť históriu a činnosť tunajšej Hvezdárne?

Hvezdáreň bola organizačne zriadená v roku 1975 a 4. 10. 1977 bola otvorená jej budova, v tom čase prvá účelová budova ľudovej hvezdárne na Slovensku. Keď sme s manželkou prišli v roku 1981 do Rimavskej Soboty, bola tu len budova hvezdárne so skromným vybavením a veľký pustý pozemok. Dnes je tu „astropark,“ ktorý postupne vznikal bez financií, len z nadšenia. Na počesť hvezdárne bol Medzinárodnou astronomickou úniou pomenovaný asteroid (20495) Rimavská Sobota a mňa osobne si uctili asteroidom (26963) Palorapavý. Modely asteroidov sú v astroparku spolu s dvomi slnečnými hodinami, zariadeniami na využívanie slnečnej energie, interaktívnou zemeguľou, meridiánovým kruhom či invenčným geologickým modelom nášho regiónu. Ubytovacie možnosti umožňujú aj viacdenné podujatia, v lete si príjemne posedíte pod pergolou, pri kozube či UFO ohnisku. Astropark je miestom nielen vzdelávania, ale aj oddychu a relaxu. Od roku 1994 je v Rimavskej Sobote aj sídlo Slovenského zväzu astronómov, celoslovenskej organizácie, ktorá združuje záujemcov o astronómiu a funguje len vďaka neveľkému členskému a príjmu z 2 %. Vďaka tejto spolupráci bolo možné realizovať aj u nás  viacero projektov. Pozrite si stránku www.szaa.org a podporte nás! Ďakujeme.

                                   Model asteroidu Rimavská Sobota

Pohľad na nočnú oblohu je nepochybne zaujímavý, no zároveň aj veľmi tajomný. Aká ja Vaša predstava vesmíru? Ako si vysvetľujete jeho vznik? Má niekde hranice? Ak áno, čo je za nimi?

Áno, pohľad na nočnú oblohu je fascinujúci, inšpiruje umelcov, zamilovaných, vedcov... Dnes však už krásu nočnej oblohy, či výraznú striebristú Mliečnu cestu takmer nepoznáme. Civilizácia, a s ňou súvisiace svetelné znečistenie, si vyberá svoju krutú daň. Je to vážny environmentálny problém, ktorý si ešte len málo uvedomujeme, no zasahuje do všetkých oblastí nášho života.

O vzniku vesmíru máme pomerne dobrú predstavu. Vznikol pred 13,8 miliardami rokov z veľmi malého objemu veľkým treskom a dodnes sa rozpína. Podľa novších pozorovaní je toto rozpínanie stále rýchlejšie, čo spôsobuje temná energia, o ktorej pôvode sú len dohady.  Na otázku, čo je za hranicami vesmíru, je odpoveď problematická. Vesmír pri rozpínaní si „nesie“ priestor so sebou a tak nemá zmysel sa pýtať, čo je za ním. Kde nie je hmota, nie je ani priestor. To nie je ako predstava pohľadu zvonka na nafukujúci sa balón.

                             Model Slnečnej sústavy

Kam sa posunula astronómia od čias, kedy ste študovali, až dodnes? V čom sa zmenilo naše chápanie vesmíru?

Toho je skutočne veľa, je viac astronómov, k dispozícii je výkonnejšia pozorovacia aj výpočtová technika, nové objavy prinášajú kozmické sondy, neuveriteľne sa zrýchlil prenos informácií. Astronómia je dnes asi najdynamickejšou vedou, nové poznatky sú ako na bežiacom páse. Pochopiť vesmír je mimoriadne  náročné, pretože „viditeľná hmota“ vesmíru tvorí len necelých 5 % a z nich z toho pozorujeme len malú časť. Je teda úžasné, koľko informácií o vesmíre vieme! 23 % vesmíru tvorí tmavá (skrytá, neviditeľná) hmota  a 72 % tmavá energia. Tmavú hmotu tvoria slabo interagujúce častice, no podstata temnej energie je zatiaľ neznáma.

Čo patrí medzi najväčšie objavy súčasnej doby?

Aj tých objavov je veľa. Prekvapujúce informácie boli získané napríklad zo sondy New Horizons pri prelete okolo trpasličej planéty Pluto alebo z pristátia modulu Philae sondy Rosetta na kométe 67P/Čurjumov-Gerasimenko. V CERNe bol objavený Higgsov bozón, chýbajúci „kamienok do mozaiky“ štandardného modelu častíc a vlani potvrdená existencia gravitačných vĺn, ktoré predpovedala Eisteinova všeobecná teória relativity práve pred 100 rokmi. Otvára sa tak nové okno do vesmíru. Prvá exoplanéta alebo extrasolárna planéta  (planéta mimo našej Slnečnej sústavy) bola objavená v roku 1992 a dnes ich poznáme vyše 3,5 tisíc. Nedávno, 22. februára, bol oznámený objav planetárneho systému pri malej trpasličej hviezde v súhvezdí Vodnár vo vzdialenosti 40 svetelných rokov. Sedem planét je porovnateľných so Zemou a z nich tri sú v tzv. obývateľnej zóne, kde by mohla byť voda v kvapalnom skupenstve a teda aj podmienky na vznik života.

                         Deň Zeme na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote

Veda a viera. Ide to dokopy?

Odpoveď je určite odlišná podľa toho, či sa pýtate veriaceho alebo neveriaceho. Vzťah viery a vedy sa v histórii menil a iste sa aj meniť bude. Dnes Vatikán podporuje astronomický výskum, má vlastné observatóriá v letnom pápežskom sídle Castel Gandolfo pri Ríme aj v Arizone na Mt. Graham. Na Mt. Graham je jednou z vedúcich osobností jezuita dr. Pavel Gábor, rodák z Košíc.

Asi by bolo trúfalé namýšľať si, že sme jediné inteligentné bytosti vo vesmíre. Čo si o tom myslíte?

Áno, je to trúfalé, zvlášť ak sa hovorí o návštevách mimozemšťanov, či sa dokonca podsúvajú „dôkazy“ o ich návštevách na Zemi. Podmienky vzniku, vývoja a udržania života sú veľmi krehké a vzdialenosti vo vesmíre obrovské. Ak je objavená vo vesmíre nejaká planéta, ktorá je podobná Zemi, je to len jeden z veľmi veľkého množstva predpokladov, ktoré sú potrebné na vznik života. A to ešte zďaleka nehovoríme o živote inteligentnom.. Tu len pripomeniem existenciu Fermiho paradoxu „Kde teda všetci sú?“, ktorý je zjavným rozporom medzi pravdepodobnosťou existencie civilizácií a neexistenciou dôkazov o kontakte s nimi.

Bolo niekedy nad územím Gemera zaregistrované UFO? Boli už aj na nás zvedaví? Ak áno, čo by tu mohli skúmať a čím by sme pre nich mohli byť zaujímaví?

Samozrejme, aj o takýchto pozorovaniach sa k nám informácie dostávajú, nad niektorými sa však hneď len pousmejeme. Ak si nejaké pozorovanie vysvetliť nevieme, je to UFO (neidentifikovateľný lietajúci objekt). Väčšinou sa však ukáže, že je to úkaz vysvetliteľný a už je z toho IFO (identifikovaný lietajúci objekt). Zatiaľ však nebol podaný jediný dôkaz, že by niektoré pozorovania UFO nejako súviselo s mimozemskými civilizáciami. Z našej histórie vieme, že pri strete dvoch civilizácií to nikdy pre tú na nižšom stupni vývoja nedopadlo dobre. Aj to je teda na zamyslenie. Nič sa s tým však nedá robiť, sú to veci, ktoré ľudí zaujímali a budú zaujímať a aj preto majú sci-fi filmy taký komerčný úspech. Predstava mimozemšťana ako „malého zeleného mužíčka“ však predsa len súvisí s významným astronomickým objavom pulzarov v roku 1967.

                             Zatmenie Mesiaca 7.9.2006 nad Hvezdárňou

Stalo sa Vám už, že pri rozprávaní s nejakým človekom ste mali pocit, akoby bol „z inej planéty?“

Ale áno, máte pravdu, niekedy mám skutočne pocit, že niektorí ľudia akoby boli „z inej planéty,“ no to však samozrejme nesúvisí s mimozemšťanmi. Vlna záujmu o návštevníkov z vesmíru sa začala po publikovaní knihy Spomienky na budúcnosť (1968), ktorej autorom je spisovateľ (hotelier) Erich von Däniken. Tvrdí, že návštevníci z vesmíru tu boli a ovplyvňovali náš vývoj aj históriu. Odborná verejnosť jeho „teórie“ jednoznačne odmieta. Je to, okrem iného, aj veľká neúcta voči schopnostiam našich predkov.

Ako je známe, niektorí pozemšťania sa už onedlho chystajú ísť bývať na Mars. Predsa však, nie je tam zatiaľ vybudovaná žiadna infraštruktúra, o pohostinských zariadeniach ani nehovoriac. Neriskujú príliš?

Projekt Mars One bol oznámený v roku 2012 a predpokladá pristátie kozmonautov na Marse  v roku 2026. Mars One je nezisková organizácia, ktorej zakladateľom je podnikateľ  Bas Lansdorp. Odborníci sú však k projektu veľmi skeptickí, v súčasnosti neexistujú na projekt vhodné technické podmienky. Projekt je mimoriadne nákladný, má to byť asi najväčšia „reality šou“ v dejinách. Projekt s návratom kozmonautov nepočíta, je to teda jednosmerná letenka... Ja sa skôr prikláňam k názoru, že je to vhodná otázka pre sociológov, psychológov či psychiatrov.

                                   Interaktívna zemeguľa

Prezraďte nám ešte, aké aktivity pripravuje tunajšia Hvezdáreň pre verejnosť v tomto roku? Čo zaujímavé bude možné v najbližších mesiacoch na oblohe pozorovať?

Vo hvezdárni či astroparku sa vždy nájde niečo nové a zaujímavé. Vo februári sme mali možnosť vidieť polotieňové zatmenie Mesiaca aj česko-slovenskú kométu 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková. V apríli snáď bude aj v dosahu malých ďalekohľadov ďalšia „naša“ kométa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák, ktorú objavil na Skalnatom Plese v roku 1951 Ľubor Kresák. 22. apríla má maximum meteorický roj Lyridy, v lete Perzeidy a v decembri Geminidy. 7. 8. nás čaká čiastočné zatmenie Mesiaca, ale najvýznamnejším úkazom v roku 2017 bude úplné zatmenie Slnka 21. 8.  Žiaľ, na jeho pozorovanie bude potrebné vycestovať až do USA. Viac informácií je na stránke www.astrors.sk.

   Pán Rapavý, ďakujem za zaujímavý rozhovor.

                                                                                                                     A. Vörösová


 
 

Lukovišťský kalíščok 2017Vytlačiť
 

Obec Lukovištia, ako člen Združenia prevádzkovateľov pestovateľských páleníc SR, uskutoční dňa 15.7.2017 súťažnú výstavu ovocných destilátov pre pálenice v Banskobystrickom kraji pod názvom: "Lukovišťský kalíščok 2017". V tomto čase, až do konca apríla, sa uskutočňuje zber vzoriek, ktoré sa vyhodnotia odbornou degustačnou komisiou 12. mája 2017.

                                                                      -fr- 


 
 

Vtáky Gemerskej pahorkatiny... do 10. mája v MÚZEUVytlačiť
 

Vtáky Gemerskej pahorkatiny

Miesto konania: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Trvanie výstavy: 1. marec – 10. máj 2017

Kurátorka výstavy: RNDr. Monika Gálffyová

Vernisáž výstavy: 1. marca 2017 o 15.00 hod.

Počas jarných prázdnin Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote sprístupnilo výstavu „Vtáky Gemerskej pahorkatiny“, ktorá je výsledkom desaťročného terénneho výskumu a návštevníkov zoznámi s vtáctvom tohto územia. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 1. marca 2017 (streda) o 15.00 hodine v priestoroch múzea. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Gemerská pahorkatina nie je národným parkom ani chránenou krajinnou oblasťou, no napriek tomu tu nájdeme rozľahlé lesy s tajomnými zákutiami, malebné lúky, údolia meandrujúcich potokov, väčšie a menšie vodné plochy, dedinky, sady, záhrady a úrodné polia. Aj táto pestrosť rôznych typov biotopov, ktoré sa striedajú na pomerne malom území, spôsobila, že napriek malej rozlohe tu stretneme mnoho druhov vtákov. Väčšina druhov tu hniezdi, no veľa z nich sem zalieta za potravou, zastavuje počas migrácie či zimuje.

Výstava „Vtáky Gemerskej pahorkatiny“ Vám predstaví výsledky desaťročného výskumu vtáctva tohto územia. Počas trvania výskumu sme tu zaznamenali 129 druhov vtákov, z toho 90 hniezdičov a 20 druhov európskeho významu. Budete ich môcť bližšie spoznať pomocou dermoplastických preparátov, fotografií a krátkych popisov a vychutnať si atmosféru údolí miestnych potokov s lúkami prostredníctvom nahrávok vtáčieho spevu, ktorý sa územím nesie počas jarných rán.

V rámci výstavy je pre školské skupiny pripravená prednáška na rovnomennú tému, na ktorú sa môžu skupiny prihlásiť v termíne od 2. marca do 10. mája 2017. V apríli pripravujeme pre verejnosť cyklus prednášok, v rámci ktorých sa budete môcť zoznámiť s tunajšími vtáčími obyvateľmi ešte podrobnejšie. O pripravovaných prednáškach Vás budeme ešte bližšie informovať. Informácie nájdete aj na www.gmmuzeum.sk.

                                                    RNDr. Monika Gálffyová (biologička GMM)

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 
 

Mestské kultúrne stredisko... svieža jarná ponuka Vytlačiť
 

Mestské kultúrne stredisko pre vás pripravilo sviežu jarnú ponuku...

 

Utorok, 21. 3. 2017 o 18.00 hod.

Mestská galéria (Hlavné námestie)

HARFOVÉ IMPRESIE – koncert vážnej hudby

Účinkujú: Adriana  ANTALOVÁ / harfa, Henrietta  LEDNÁROVÁ/ soprán, Soňa  MAREČKOVÁ/ flauta

Koncert je súčasťou 37. ročníka Hudobnej jari v Rimavskej Sobote. 

Vstupné: 2€ / 1€ pre členov KPH. Vstupenky si môžete zakúpiť priamo na mieste.

 

Utorok, 4. 4. 2017 o 19.00 hod.

divadelná sála Domu kultúry

ZORÁN - koncert maďarskej hudobnej legendy Zorána Sztevanovitya

Kapela: gitarový virtuóz Zoltán Sipeki, klavirista Iván Gátos, saxofonista István Csányi a vokalistky: Éva Óvári, Rita Kabelács a Barbara Péter.

Vstupné: 20€ a 23€ podľa miesta. Vstupenky si môžete zakúpiť v MsKS a v Knihkupectve M. Tompu.

 

Utorok, 11. 4. 2017 o 19.00 hod.

Rímskokatolícky kostol (Hlavné námestie)

VEĽKONOČNÝ KONCERT PETRA MICHALICU – koncert vážnej hudby

Účinkujú: husľový virtuóz Peter Michalica so študentmi

Koncert je súčasťou 37. ročníka Hudobnej jari v Rimavskej Sobote. 

Vstupné: 4€ / 2€ pre členov KPH. Vstupenky si môžete zakúpiť v MsKS a priamo na mieste.

 

Nedeľa, 16. 4. 2017 o 16.00 hod.

divadelná sála Domu kultúry

ALADIN A ČAROVNÁ LAMPA... rodinný muzikál

Dobrodružný rozprávkový príbeh plný hudby a tanca v podaní profesionálneho divadla Actores z Rožňavy

Veľká výprava, podmanivé svetelné efekty a nádherné kostýmy

Vhodné pre rodiny s deťmi od 5 rokov, potrvá 120 minút s prestávkou

Vstupné: 7€ predpredaj v TIC, MsKS. 

 

Pripravujeme:

Nedeľa, 30. 4. 2017 o 18.00 hod.

divadelná sála Domu kultúry

TRI LETUŠKY V PARÍŽI – skvelá francúzska komédia

Účinkujú: Henrieta Mičkovicová, Ivana Kubačková, Mária Breinerová, Richard Stanke, Ján Dobrík

Jednu z hlavných postáv stvárňuje rodáčka z Rimavskej Soboty, Viki Ráková.

Vstupné: 16€ predpredaj, lístky v predaji už čoskoro. 

Tešíme sa na Vás. 

 

Bližšie informácie na www.domkultury-rs.sk.  

 

Mestské kultúrne stredisko

Námestie Š. M. Daxnera 1723

Rimavská Sobota

Tel: 047 5621550

 

 


 
 

Oždiansky kaštieľ a hrobka LuzsénszkychVytlačiť
 

Udalosť, ktorú si pripomíname, sa odohrala pred 30 rokmi. Písal sa rok l987, keď pracovník Miestneho národného výboru (MNV) v Ožďanoch telefonicky kontaktoval vtedajšie Gemerské múzeum v Rimavskej Sobote a požiadal riaditeľa múzea Dr. Jaroslava Svoreňa a tím pracovníkov múzea o pomoc pri odhalení tajomného objavu v katastri obce Ožďany. Pri zemných prácach v areáli oždianskeho kaštieľa totiž narazili pracovníci Vodární a kanalizácií z Rimavskej Soboty na pozoruhodný a záhadný podzemný priestor. Vtedy nikto netušil, že práve pri zemných prácach nad obcou, pri výstavbe vodojemu odhalili rodinné tajomstvo poslednej z majiteľov rodiny Luzsénszky.

                               Pracovníci múzea sa vybrali na miesto nálezu

         Z histórie oždianskeho kaštieľa je známe, že do roku 1926 bola jeho poslednou obyvateľkou Margita Luzsénszky, rodená Majoros de Berente. Jej manželom bol barón Henrich Gustáv Karol Richard Luzénszky de Luzsna et Reglicze (1869 - 28.2.1907). Zosobášili sa 22.januára 1899 v Hodejove v kostole. Posledný barón Henrich Luzénszky zomrel v roku 1907 a pochovaný je v Maďarsku. Nám múzejníkom je okrem iného barón známy aj tým, keď ešte počas svojho života v roku 1906 daroval Gemerskému župnému múzeu v Rimavskej Sobote vzácny zbierkový predmet. Išlo o kláštornú prácu z druhej  polovice 18. storočia s názvom „Madona Čenstochowská.“ Je to vlastne maľba na skle s vrecúškom s relikviami a aplikáciou  plastických dekorácií na brokáte. Spôsob aranžovania a použitý galantérny materiál je ukážkou produkcie neznámej kláštornej dielne 2. polovice 18. storočia. Na zadnej strane obrázku je tento pozoruhodný nápis v maďarčine: „Tento obrázok pochádza z roku 1690 od levočskej bielej pani Júlie Korponay. V  roku 1830 sa dostal k  vnukovi ... od ktorého získal obrázok pán oždianskeho kaštieľa, ktorý napísal legendu na obrázok 6. júla 1903 a daroval ho v roku 1906 múzeu“ (preklad legendy v texte na zadnej strane). Záhadná postava - Levočská biela pani, svojím civilným menom barónka Júlia Géczyová – Korponayová (1689 - 25. septembra 1714 zomrela ako 25-ročná a pochovaná je v maďarskom meste Gyór), sa narodila práve v Ožďanoch. Zarámovaný obraz je autentický predmet, ktorého sa dotýka známa Júlia Géczyová. Múzeum ho považuje za jednu z najatraktívnejších zbierok. Ale vráťme sa do roku 1987, respektíve do roku 1926.

        Po roku 1926 kaštieľ v Ožďanoch definitívne znárodnil Československý štát. Dejinné udalosti po prvej svetovej vojne najmä následkom tzv. „záborového  zákona“  z apríla roku 1919 zasahovali vlastníkov, ktorým patrilo na území novovzniknutého Československa viac ako 150 ha poľnohospodárskej pôdy alebo viac ako 250 ha celkovej pôdy. Keďže sa tento zákon v plnom rozsahu vzťahoval aj na posledných potomkov Luzsénszkych,  zhabanie rozsiahlej pôdy v okolitých obciach bolo otázkou času. A tak Margita Luzsénszky, rodená Majoros, postupne „strácala“ svoj majetok, až v roku 1926 nakoniec opustila aj rozsiahle šľachtické sídlo. Doterajší vlastník - šľachtic-  mal právo len na majetok, ktorý nepresahoval uvedené výmery. V osobitných prípadoch podľa záborového zákona, napríklad z dôvodu ochrany prírodných alebo iných pamiatok, mohlo doterajšiemu vlastníkovi zostať až 500 ha pôdy. Ponechané majetky vlastníkom sa nazývali zvyškovými. V Gemeri - Malohonte sa uvedený zákon vzťahoval na 89 veľkostatkov. Išlo však o veľkostatky s rôznou výmerou pôdy. Väčšina veľkostatkov patrila privátnym osobám, ako napríklad: Júliusovi Andrássymu, Gejzovi Andrássymu, Filipovi Joziášovi Coburgovi-Gothovi, Ladislavovi Szabóovi, Arpádovi Hámosovi, Margite Luzsénszky z Oždian a jej spoločníkom.

        Počas rokov 1926 až do konca 80-tych rokov 20. storočia sa  využitie oždianskeho kaštieľa menilo. To je však trochu iný príbeh, budeme sa venovať udalostiam, ktoré sa udiali v roku 1987. Do tohto kontextu však zapadajú ešte určité plány, keďže koncom 80-tych rokoch 20.storočia bolo v pláne objekt kaštieľa zrekonštruovať. V rozsiahlom areáli kaštieľa vtedajšie Reštaurácie, n.p. spolu s Okresným národným výborom v Rimavskej Sobote mienili kaštieľ zrekonštruovať a zriadiť v ňom reštauračné zariadenie s hotelovým komplexom. Súčasťou budúceho zrekonštruovaného objektu kultúrnej pamiatky malo byť plánované zriadenie stálej expozície, venovanej Histórii kaštieľa v Ožďanoch. Reštauračné zariadenie malo byť zriadené v 3/4 pôdorysnej plochy a v 1/4 pôdorysnej plochy malo zriadiť vtedajšie Gemerské múzeum v Rimavskej Sobote stálu expozíciu, ktorú by aj zároveň spravovalo. Politické zmeny v roku 1989 a v nasledujúcich rokoch celú akciu zastavili.  

        Trochu iný príbeh je však nález otvorenej hrobky z roku 1987,  ktorej osud bol pre väčšinu obyvateľov Oždian neznámy. Ako sme už uviedli, pracovníci múzea sa dostavili na miesto otvorenej a s najväčšou pravdepodobnosťou zamurovanej hrobky s rakvami, o ktorých sme si len mohli domýšľať, o koho sa jedná. Záhadu nám čoskoro odhalila Margita Sirakyová, rodená Paucsová. Dcéra posledného komorníka a záhradníka barónky Margity Luzsénszkej Jána Paucsu priniesla na objasnenie akýsi list zo dňa 20.10.1943, adresovaný jej otcovi. A tak sme zistili, že v areáli kaštieľa sú pochovaní jeho poslední obyvatelia. Išlo o zámerne ukryté pôvodné hrobky posledných majiteľov kaštieľa - šľachtickej rodiny Luzsénszky. V dôvernom liste, o ktorom nemal nikto vedieť, a ktorý poslala Jánovi Paucsovi barónka Margita, vtedy už obyvateľka Edelényiu, sa okrem iného píše o hrobke a o obavách, ktoré vyplývali z udalostí druhej svetovej vojny. Zmieňuje sa v ňom o prestavbe rodinnej hrobky, ktorá ešte v roku 1943 mala nadzemnú časť. Komorník Ján Paucso z Oždian mal zabezpečiť bezpečné zbúranie nadzemných častí hrobky a mal sa tiež ďalej postarať o hroby zosnulých členov šľachtickej rodiny. Toto nevyhnutné opatrenie pred príchodom fronty do Oždian a obavy barónky zo zneuctenia hrobky prechádzajúcimi vojskami počas druhej svetovej vojny boli dôvodom, že komorník nadzemnú časť hrobky zbúral. To bol dôvod, prečo tajomstvo bývalého komorníka nebolo prezradené. Dokonca ani jeho vnučka o spomínanej udalosti nepočula a bohužiaľ sa neuchoval ani list. Treba však dodať, že pán Paucso, barónkin posledný komorník, sa naďalej staral o hroby a aj na Všechsvätých mal od barónky nariadené zapaľovať na hroboch sviečky. Ján Paucso ako verný „sluha“ barónky Luzsénszkej mal ako jediný zo všetkých povolený vstup aj do jej spálne, uvádzala jeho dnes už nežijúca dcéra Margita Sirakyová.   

        Múzejníci si ešte v ten deň roku 1987 informácie o zosnulých pochovaných v odhalenej záhadnej hrobke overovali v miestnych matrikách. Tvrdenie M. Sirakyovej im údaje v matrikách potvrdili. A vodári z Rimavskej Soboty svoj zámer z roku 1987 postaviť nad obcou Ožďany vodojem dokončili. Hrobku opätovne zamurovali a tak poslední významní členovia rodiny Luzsénszkych opäť odpočívajú v pokoji.

 

PhDr. Oľga Bodorová


 
 

Šport

Gemerský triatlon 2017Vytlačiť
 

Aj tohto roku má náš športový klub snahu zorganizovať v poradí už štvrtú edíciu športového podujatia GEMERSKÝ TRIATLON, ktoré je jediným svojho druhu v gemerskom regióne. Opäť sa stretneme v rekreačnej oblasti Kurinec, tentokrát o čosi skôr, keďže sa chceme vyhnúť príliš teplému počasiu ktoré nás sprevádzalo posledné ročníky, a to už v sobotu 27. mája 2017.

Ako organizátori pripravujeme niekoľko kozmetických zmien, ktoré by mohli byť pozitívnym prínosom pre toto podujatie. Okrem termínu, pretekári sa môžu tešiť na úplne nové trasy cyklistickej aj bežeckej časti, väčšina tratí vedie po lesných cestách Kurineckého lesa, takže to bude sčasti krostriatlon s miernym prevýšením, vhodný pre MTB a trekové bicykle. Ďalšou novinkov bude obmedzený počet štartujúcich (maximum 100 vo všetkých kategóriách okrem štafiet a detských disciplín) z kapacitných dôvodov. Lákadlom pre kategóriu Junior bude malá finančná odmena pre prvých troch v celkovom poradí. Samozrejme nezabúdame na naším najmenších a aj tento rok pripravujeme MINIDUATLON.

Celý organizačný tím je odhodlaný urobiť maximum pre úspech podujatia a pevne veríme že všetci zúčastnení budú spokojní nielen so svojim výkonom ale aj s organizáciou, alebo minimálne s fantastickým gulášom.

Gemersky?_Triatlon_2017_Plaga?t_A3.jpg


 
 

Rimavskosoboťan MAJSTROM SLOVENSKA Vytlačiť
 

 

Azda najúspešnejší odchovanec hokejového klubu HKM Rimavská Sobota Alex Tamáši si v sobotu 22. apríla vo svojej debutujúcej sezóne medzi mužmi prebral zlatú medailu. Stalo sa tak po finálovom stretnutí hokejovej Tipsport ligy, v ktorom domáca HC´05 iClinic Banská Bystrica zdolala HK Nitra 6:2 a celkovo zvíťazila v sérii 4:1. Banská Bystrica získala svoj prvý titul majstra Slovenska po tom, čo dve sezóny po sebe skončili druhý.

image-0-02-05-d30075b820fafc2e7b033fcbf7ec57a52bdd5cef9bb164c96d285ec5bc49865d-V1.jpg

Alex Tamáši síce do bojov v play-off už nezasahoval, no v základnej časti odohral 36 zápasov z celkového počtu 54, v ktorých strelil 5 gólov a pridal 7 asistencií, čo znamená, že titul mu právom patrí. Len málokto môže povedať, že v 18- tich rokoch sa pri svojej debutujúcej sezóne v seniorskej kategórii stal majstrom Slovenska. To práve napovedá tomu, aký veľký talent Alex je a určite ho čaká úspešná kariéra.

FB_IMG_1492966253632.jpg

Práve na začiatku sezóny sa Alexovi darilo a už vo štvrtom stretnutí zaznamenal dva body po prihrávkach na všetky strelené góly. Následne prišiel aj prvý gól a ďalšie body za góly či asistencie. Asi v polovici sezóny dal Alexovi tréner banskobystrických Baranov Vladimír Országh voľno, počas ktorého nastúpil aj na tri zápasy prvoligovej HC 07 ORIN Detva, kde zaznamenal jednu asistenciu. Následne sa do zostavy Banskej Bystrice vrátil, nazbieral pár bodov a pred koncom základnej časti tím opustil po tom, ako prišli hviezdy z KHL.

FB_IMG_1492966304265.jpg

Počas celej sezóny na výkony Alexa padali len samé chvály a preto veríme, že na svoje výkony v budúcnosti nadviaže a bude nám robiť radosť aj naďalej. 

FB_IMG_1492966354635.jpg

                 Marek Hanzel, HKM Rimavská Sobota


 
 

Preteky v 3D lukostreľbeVytlačiť
 

Dňa 15.4.2017 sa v Divíne uskutočnili preteky v 3D lukostreľbe.  Pod hradom Divín, neďaleko od vodnej nádrže Ružiná vo veľkonočnej atmosfére usporiadal LK Divín prvé kolo Stredoslovenského Pohára.

Organizátor postavil zaujímavú trať z 20 cieľov, z ktorých bol jeden "vzdialený" na 77 metrov. Počasie bolo, ako sa na apríl patrí - premenlivé.

Náš klub bol zastúpený v hojnom počte 8 pretekármi. Čo sa týka dosiahnutých výsledkov, preteky boli pre náš klub úspešné. 

V kategórii HU deti Stella Nagyferenczová získala zlatú medailu.

20170418-193446.jpg

V kategórii HU seniorov sa umiestnil Ladislav Hegedűs v tvrdej konkurencii špičkových pretekárov na krásnom 3. mieste.

V kategórii HU veteránov získal Daniel Beník 2. miesto hneď za Jaroslavom Žubrietovským - druhým z vlaňajších Majstrovstiev sveta v Šoproni.

18035050_1406275689442737_1990948899_n.jpg

Zo zdravotných dôvodov sa v danej kategórii Tibor Lévay nemohol zúčastniť pretekov.

Čo sa týka kategórie TRRB - Attila Bukovszky získal 3. miesto v kategórii veteránov, jeho krajšia polovička Krisztina Bukovszky  sa umiestnila na 2. mieste v  kategórii PB-HB senioriek.

18034648_1406275896109383_2139153684_n.jpg

To však nie je všetko, Dávid Márti vyhrala kategóriu veterániek /PB-HB/.

Ďakujeme organizátorom za pekné preteky a  tešíme sa opäť o rok.

Ďakujeme aj sponzorom: VERCAJCH centrum s.r.o. Zvolen, GOBAKO Košice, MsÚ Rimavská Sobota, MIVE Hnúšťa a Béla Majerčík podnikateľ a AGROSOLUM.

                                                                                  Tibor Lévay
                                                                                  LK Bašta - Bástya IK


 
 

Zápasníci Lokomotívy s ďalším zlatom z Majstrovstiev SlovenskaVytlačiť
 

   V športovej hale v Dunajskej Strede sa zišlo 101 zápasníkov starších žiakov z 22 klubov celého Slovenska, aby sa pobili o majstrovské tituly v zápasení voľným štýlom. Vynikajúco si na tomto šampionáte viedli aj zápasníci Lokomotívy Rimavská Sobota. V najľahšej váhe do 32 kg získal titul Majstra Slovenska a zlatú medailu za 1. miesto náš Tibor Oravec. Aj na stupni pre víťazov vo váhe do 38 kg sa tiež postavil náš zápasník. Striebornú medailu za 2. miesto získal Filip Koreň. Do súťaže družstiev ešte zabodovali naši pretekári vo váhe do 47 kg. Na 5. mieste skončil Brian Molnár a na 6. mieste Jakub Vydra. V súťaži družstiev obsadila Lokomotíva Rimavská Sobota nádherné 3. miesto.

IMG_20170408_172256.jpg

IMG_20170408_173801.jpg

IMG_20170408_172358.jpg

IMG_20170408_173343.jpg

Jozef Radnóti, tréner Lokomotívy: "Chcem sa poďakovať svojim zverencom za predvedené výkony. Tibor Oravec už vyhral tretie Majstrovstvá Slovenska v priebehu polroka. Filip Koreň je vekom ešte len mladší žiak, ale prehral len vo finále po veľkom boji. Molnár s Vydrom tiež odviedli dobrý výkon. V súťaži družstiev sme sa postavili na stupeň pre víťazov, keď nás porazila len domáca Dunajská Streda a Košice."

IMG_20170408_173455.jpg


 
 

Úspešný víkend pre FalconVytlačiť
 

V sobotu 8.4.2017 sa v Trenčíne, meste módy uskutočnil v poradí prvý medzinárodný turnaj Taekwondo WTF organizovaný domácim klubom Ilyo Trenčín, na ktorom sa v konkurencii 6 štátov zúčastnila aj výprava z nášho klubu Falcon Taekwondo Rimavská Sobota.

Na turnaji si svoje sily zmeralo 230 zápasníkov z 22 klubov. Za náš klub na tatami nastúpilo 13 zápasníkov. Po veľmi dobrých výkonoch sme čakali aj pohár za poradie klubov, avšak ten nám unikol tesne medzi prstami, keďže sa náš klub umiestnil na konečnom 6. mieste.

Zlatá medaila: Lukáš Kurek, Tomáš Kuvik, Tereza Ďurica, Miroslav Frgolec, Giovanni Slanec, Oliver Ádam

Strieborná medaila: Matúš Ďurica, Viktória Iždinská, Denis Kozlok, Karolína Mravcová, Oliver Roško

Bronzová medaila: Kornélia Czeneová, Damien Pavel Frgolec

„Som veľmi rád, že pokračujeme vo výborných výkonoch, ktorými reprezentujeme našu prácu a náš klub. V máji budeme mať ďalší náročný turnaj v Košiciach, kde budeme zbierať skúsenosti v medzinárodnej konkurencii. Chcem sa poďakovať rodičom a sponzorom za podporu,“ uzavrel rimavskosobotský tréner Miroslav Bitala.

20170408_095608.jpg

17857346_1789619158023320_2129944069_n.jpg17855539_1660593140621535_3496202946189408174_o.jpg

17760470_1790070724644830_755882338_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nedeľu 9.4.2017 sa konalo prvé kolo chanbara ligy (SACHAN) v Trenčíne. Na tatami nastúpilo vyše 50 chanbaristov z celého Slovenska a z Českej republiky. Za Falcon nastúpilo deväť chanbaristov. Boli otvorené nasledovné kategórie: 4-5 r., 9-10 r., 11-14 r., a seniorská kategóriia nad 15 r. mužov a žien. Súťažilo sa v disciplínach: krátky meč, krátky meč-štít, dlhý meč, dlhý meč-štít, dlhý a krátky meč, dlhý meč obojruč a v kihondosa (súborné cvičenia). Deti si mohli vybrať maximálne štyri a dospelí päť disciplín.

Najpočetnejšia disciplína bola v kategórii 9-10 ročných, kde nastúpilo na tatami až 19 chanbaristov. V tejto kategórii sa najviac darilo Lukášovi Kurekovi, ktorý vyhral dve disciplíny a Tomášovi Kuvíkovi, ktorý si domov priniesol jednu striebornú a dve bronzové medaile. Matúš Ďurica a Michal Gyorgy tentoraz na medaile nesiahli.

V kategórii 11-14 ročných spojili chlapcov s dievčatami. Výborne si počínala Laura Dávidová, ktorá vybojovala dve zlaté a jednu bronzovú medailu. Terézia Ďuricová si domov odniesla tiež jednu zlatú a striebornú medailu. Oliver Roško tentoraz taktiež na medailu nesiahol.

Poslednou kategóriou bola kategória dospelých, v ktorej sa predstavilo 14 chanbaristov. Výborne si počínal Peter Kojnok, ktorý získal dve zlaté medaile. Úradujúci majster sveta a Európy Tibor Figei získal až 4 medaile (2 zlaté, jednu striebornú a jednu bronzovú). Víťazi jednotlivých disciplín nakoniec zabojovali o absolútneho víťaza, tzv. Grandšampióna, kde sa Tibor Figei dostal až do finále, kde ale podľahol v pomere 2:1 tesne reprezentantovi z Českej republiky.

„S výkonom a výsledkami našich chanbaristov som spokojný. Je to len prvá súťaž, ktorá nám ale ukázala, na čom musíme ešte popracovať. V máji budeme mať ďaľšie kolo v Košiciach. Už teraz sa naň teším. Poďakovanie patrí rodičom a sponzorom,“ uzavrel rimavskosobotský tréner Tibor Figei.

Video z nedeľňajšieho turnaja v chanbare:  https://www.youtube.com/watch?v=5-DGcBqaeO8

17858701_10213232295865866_252830947_o.jpg

17859116_10213232299345953_845534912_o(1).jpg

17887264_10213232297665911_2072624476_o.jpg

                                                                                      Ing. Róbert Kuvik

 


 
 

Memoriál Evy ZacharovejVytlačiť
 

Základná škola Pavla Dobšinského Rimavská Sobota v spolupráci s Mestským úradom v Rimavskej Sobote usporiadali dňa 7. apríla v telocvični ZŠ P. Dobšinského XXV. ročník Memoriálu Evy Zacharovej- Volejbalový turnaj o putovný pohár riaditeľa školy.

Memoriál Zacharovej 4.jpg

Memoriál Zacharovej 3.jpg

    Výsledné umiestnenie družstiev:

Učiteľské družstvá:

 1. ZŠ Pavla Dobšinského Rimavská Sobota
 2. SOŠOS
 3. MsÚ Rimavská Sobota
 4. RC Čerenčany
 5. ZŠ P. K. Hostinského
 6. ŠZŠ slovenská Rimavská Sobota
 7. ZŠ Š. M. Daxnera
 8. EZŠ Z. Oravcovej
 9. ZŠ s MŠ Cinobaňa
 10. OÚ Rimavská Sobota

Memoriál Zacharovej 5.jpg

Neučiteľské družstvá:

 1. BestAutomax Rimavská Sobota
 2. Jumpers „VK“
 3. Poriadne porcie „RA“
 4. ŠKP Rimavská Sobota
 5. Team „BB“

                                                          

                                                                                            -red-


 
 

Medzinárodný turnaj v DebrecíneVytlačiť
 

Dňa 8.4.2017 sa v maďarskom Debrecíne konal medzinárodný turnaj v džude žiakov a žiačok. Zišlo sa na ňom 568 pretekárov zo 6 štátov Európy – Maďarsko, Ukrajina, Bielorusko, Rumunsko, Moldavsko a Slovensko.

Náš klub reprezentovala jediná pretekárka Natália Gažiová. V kategórii mladších žiačok si Natália poradila vo váhe  do 32 kg vo veľmi silnej konkurencii zahraničných pretekárok s každou z nich. Dosiahla zlaté umiestnenie.

Natália Gažiová 1. miesto.jpg

Vedenie klubu  touto cestou ďakuje Natálii za vzornú reprezentáciu klubu a aj Mesta Rimavská Sobota v zahraničí.

Na turnaji ju sprevádzali tréner Gaži, Babicová.

Za podporu oddielu Lokomotíva Judo RS ďakujeme Mestu Rimavská Sobota, firme TONI s.r.o. (požiarna ochrana) - p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta Mišuráková, Ing. Andrik Ludwig a ZŠ Š. M. Daxnera - Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.

                                                                                                                    Ľubomír Antal

                                                                                                                    predseda klubu


 
 

Zlato a bronz mladších žiakov Lokomotívy z Majstrovstiev SlovenskaVytlačiť
 

   Ďalšie medailové umiestnenia získali zápasníci Lokomotívy Rimavská Sobota na Majstrovstvách Slovenska. Tentokrát sa o to postarali mladší žiaci.      

17522941_1942441232653536_2408164286931568838_n.jpg                                                       Najcennejšiu zlatú a tým aj titul Majstra Slovenska získal Kristián Oláh, keď obsadil 1. miesto vo váhe do 31 kg. Obhájil tak zlato v tejto hmotnostnej kategórii z vlaňajška pre Rimavskú Sobotu, keď vlani v tejto váhe triumfoval náš Tibor Oravec, ktorý je už tento rok starší žiak. O druhú medailu sa postaral vo váhe do 40 kg Filip Koreň, keď získal bronz za 3. miesto. Jemu sa striebro z vlaňajška obhájiť nepodarilo. Na bodovanom mieste do súťaže družstiev sa ešte umiestnil vekom ešte len prípravkár vo váhe do 25 kg Alex Gunár. V súťaži družstiev obsadila Lokomotíva Rimavská Sobota pekné 8. miesto z 25 klubov Slovenska.

17342683_1381888678538500_6112818134204730547_n.jpg

Tréner Lokomotívy Jozef Radnóti: "Celkovo som spokojný s výsledkami a výkonmi našich mladších žiakov. Akurát ma mrzí Gunárov zápas o 3. miesto, keď už viedol 9:2, ale chvíľa nepozornosti a bola z toho prehra na lopatky. Trošku musím vytknúť Koreňovi, že neurobil váhu do 37 kg, ale v 40-ke sa držal skvele a prehral len s neskorším víťazom. Ako družstvo sme skončili pred takými mládežníckymi strediskami ako Košice, Trenčín, Komárno, Šamorín a pod., čo svedčí o dobrej práci s mládežou v našom oddiele."                                                                       

17425146_1381888721871829_5489188260896507828_n.jpg

                                                                                                                              Jozef Radnóti


 
 

17. ročník šachového turnaja Vytlačiť
 

25. marec sa v Tornali niesol v znamení kráľovskej hry. Konal sa tam 17. ročník šachového turnaja OPEN Tornaľa.

Mramorová sála privítala 68 pretekárov, medzi nimi aj zo zahraničia. Účastníkov pozdravil prednosta Mestského úradu v Tornali Ladislav Nagy. Poďakoval sa organizátorom a zdôraznil, že také súťaže ako je táto, kde sa stretli šachisti od Trebišova po Banskú Bystricu a od Miskolca po Kremnicu, sú naozaj zriedkavé. Zároveň už všetkých pozval aj na budúci 18. ročník.

Hralo sa švajčiarskym systémom 2 krát po 15 minút. Zvíťazil vlaňajší víťaz z Egru Pál Kiss, ktorý získal 8,5 bodov, na 2. mieste sa so 7 bodmi umiestnili Milan Molnár z Ózdu, Attila Balázs z Moldavy nad Bodvou a Peter Klein z Fiľakova. Veľký záujem bol aj zo strany mladšej generácie. V kategórii junior do 12 rokov bolo 15 účastníkov.

Vľavo víťaz turnaja Pál Kiss z Egru

Vďaka usporiadateľom a sponzorom bolo udelených 35 cien a 4 mimoriadne ceny. Najlepšou hráčkou- ženou sa stala Dorottya Hutka z mesta Edelényi, najlepším seniorom- veteránom András Galgovics z Miskolca, najlepším juniorom Gergő Káli z Edelényia a najlepším Tornaľčanom Róbert Lázók. 

 • Polgári –

 
 

Zhodnotenie volejbalovej súťaže žien Vytlačiť
 

Dvadsiatym dvojkolom bola ukončená volejbalová súťaž žien II. ligy skupina východ, v ktorej štartovali v ročníku 2016/17 Slovanistky VK Rimavská Sobota.

Posledné dvojkolo odohralo družstvo s kadetkami, keď v prvom stretnutí porazili štvrtý Žiar nad Hronom 3.2, v druhom mu podľahli 3:1. Vyhodnotenie ročníka previedol viceprezident VK Slovan Rimavská Sobota.

Cieľom družstva bolo skončiť do 4. miesta, čo sa nám podarilo, keď sme z ôsmich družstiev skončili na 3. mieste pred víťazom Spišskou Novou Vsou, ktorá nepoznala prehru v celej súťaži a bude bojovať o postup do extraligy s víťazom skupiny západ. Druhé skončili hráčky Stropkova a na štvrtom mieste Žiar nad Hronom. Ženy odohrali spolu 40 stretnutí, 28 v základnej časti a 12 v nadstavbe o 1.- 4. miesto. V 28 stretnutiach 12 stretnutí prehralo. O úspech družstva sa pričinili hlavne 3 hráčky, nahrávačka a kapitánka družstva Alena Kudlíková ml., blokárka Andrea Žírošová a nestarnúca Zora Megelová smečiarka, ktorá hrá volejbal už 35 rokov a podľa jej prvého trénera Igora Antala odohrala viac ako 2 000 stretnutí. Tieto tri hráčky boli najviac bodujúcimi z družstva. O úspech sa pričinili aj Rosiarová a Bodnárová, ktoré sa do družstva vrátili po piatich rokoch, po absolvovaní štúdií. Stredoškoláčky Szökeová, Hanušová, Uhrinová, Jašová, Lakatošová, Bobeková, Bolhová, Holá a Molnárová hrali aj za kadetky, ale významne prispeli k úspechu družstva. V budúcnosti sa však budú musieť zlepšiť v pohybe na ihrisku a v príjme podania. Trénerkou a niekedy aj hráčkou bola Alena Kudlíková st.

A aká bola úroveň II. ligy? Po odtrénovaných 30- tich rokoch môžem povedať, že len priemerná a to aj z dôvodu, že volejbalových družstiev je na Slovensku o polovicu menej ako pred 40- timi rokmi, k čomu prispeli aj zrušenia športových tried a školských športových stredísk. Úroveň je asi na úrovni 5.- 6. družstva v niekdajších súťažiach kraja! Tak vyzerá aj reprezentácia SR u mužov aj žien, keď sme z popredných miest na svete išli hlboko dole.

                                                                                        Igor Antal


 
 

Medzinárodná Veľká cena mesta BardejovVytlačiť
 

Dňa 25.3.2017 sa v Bardejove uskutočnila Medzinárodná Veľká cena  mesta Bardejov o Pohár primátora. Zúčastnilo sa jej viac ako  600 pretekárov zo štátov Európy (Bulharsko, ČR, Maďarsko, Kosovo, Srbsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Slovensko).

Náš klub reprezentovali dvaja  pretekári a obaja si vybojovali zlaté umiestnenie.

V kategórii mladších žiačok si poradila Natália Gažiová vo váhe do 32 kg s každou pretekárkou.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Dávid Gonda vo váhe nad 55 kg, napriek tomu, že prvý zápas prehral, v konečnom finálovom zápase zdolal súpera a vybojoval si zlatú medailu.

Vedenie klubu sa touto cestou chce poďakovať obom zúčastneným džudistom za vzornú reprezentáciu klubu a aj Mesta Rimavská Sobota.

Na súťaži ich sprevádzali tréner Gaži, Babicová a p. Gonda.

Za podporu oddielu Lokomotíva Judo RS ďakujeme Mestu Rimavská Sobota, firme TONI s.r.o. (požiarna ochrana) - p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta Mišuráková, Ing. Andrik Ludwig a ZŠ Š. M. Daxnera - Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.

 

                                                                                                 Ľubomír Antal

                                                                                                 predseda klubu


 
 

Začala sezóna otužilcovVytlačiť
 

V nedeľu 19. marca Sobotské Ľadové Medvede ukončili v rekreačnej oblasti Kurinec svoju sezónu. V otužovaní však budú pokračovať aj naďalej a zahájili tak sezónu otužilcov.

Tento dátum si zvolili na počesť pani Gabiky Tóthovej, ktorá práve 19. marca vždy začínala svoju kúpaciu sezónu.

Primátor mesta J. Šimko sa ľadovým medveďom poďakoval za dobrú propagáciu Kurinca a zaželal im veľa zdravia, šťastia a športových úspechov. Zároveň im odovzdal aj darčeky v podobe županov.

Potom sa už ľadové medvede ponorili do vody a asi na 7- 8 minút si vychutnali jej osviežujúcu teplotu. Súčasťou príjemného popoludnia boli aj súťaže pre deti a dospelých a nemohol chýbať ani chutný guláš, čaj a varené vínko.

                                                                                                  -red-


 
 

Zápasník Pavol Rapčan dvojnásobným vicemajstrom SlovenskaVytlačiť
 

Na východe republiky sa konali Majstrovstvá Slovenska juniorov v zápasení v oboch štýloch.

Ako prvý si na dvoch žinenkách zmerali sily zápasníci o tituly v gréckorímskom štýle. Pekný výsledok v tomto štýle dosiahol zápasník Lokomotívy Rimavská Sobota Pavol Rapčan v hmotnostnej kategórii do 55 kg, keď sa po dvoch víťazstvách prebojoval do finále, kde však podľahol seniorskému majstrovi Slovenska, získal striebornú medailu za 2. miesto a stal sa zároveň vicemajstrom Slovenska. Na druhý deň sa bojovalo vo voľnom štýle. Znovu sa blysol náš pretekár Pavol Rapčan ďalším striebrom za druhé miesto vo váhe do 55 kg, keď sa opakoval scenár z predchádzajúceho dňa a po dvoch suverénnych víťazstvách bol nad sily nášho mladého zápasníka vo finále opäť úradujúci seniorský majster Slovenska.

    Gréckorímsky štýl

Jozef Radnóti, tréner Lokomotívy Rimavská Sobota: ,, Musím pochváliť Paľa za odvedený výkon. Hoci je vekom ešte len dorastenec, dosiahol v juniorke vynikajúci výsledok. Bol len krôčik od svojich ďalších titulov. Šampióni u seniorov boli však nad jeho sily. Týmto výsledkom tak potvrdil, že víťazstvo v ankete o športovca okresu v kategórii dorastu je v správnych rukách. V tomto roku od neho čakám medaile u seniorov a dorastu v gréckorímskom štýle a verím, že sa mu podarí získať titul vo voľnom štýle na domácich žinenkách. Nakoľko je dorasteneckým reprezentantom Slovenska vo svojej váhe, určite sa pobije o účasť na ME a MS."

    Voľný štýl

                                                                                          -red-


 
 

Vďaka nim je erb Rimavskej Soboty známy na celom SlovenskuVytlačiť
 

Modelársky klub, ktorý funguje pri MsKS v Rimavskej Sobote, za posledné dva roky s deťmi povyhrával množstvo cien – tituly majstra Slovenska, ktoré aj obhájil. Na celom Slovensku je klub známy aj vďaka oceneniam, ktoré práve on rozdáva najlepším modelárom.

„Je to erb mesta Rimavská Sobota - plaketa orlice, takže vďaka nám je erb mesta už snáď v každom meste na Slovensku, ale aj v Maďarsku, či dokonca v Anglicku. Z Anglicka máme aj dvojnásobného majstra sveta. Modelársky klub vysiela svojich členov na 90 % súťaží na Slovensku, v ČR, v Maďarsku, ale aj v ostatných krajinách. A na každom podujatí vždy bodujeme - ako dospelí, tak aj deti,“ informoval Lukáš Kvietok z Modelárskeho klubu v Rimavskej Sobote.

Informácie o ďalších aktivitách klubu sú zverejnené na stránke: www.eastmodels.sk.

                                                                                        -av-


 
 

Milan Kojnok majstrom krajaVytlačiť
 

Začiatkom januára sme zorganizovali v štvordráhovej kolkárni niekoľko významných podujatí. Na Troch kráľov to boli Majstrovstvá kraja v kategórii seniorov, ktoré nadpriemerným výkonom 645 zvalených kolov na 120 HZ vyhral domáci Milan Kojnok. Hneď za ním sa umiestnil tiež veľmi dobrým výkonom 563 zvalených kolov na 120 HZ Ivan Vanek a na 4. mieste skončil Július Sendrei.

Deň potom sme odohrali priateľské stretnutie s talianskym kolkárskym klubom Leifers od Bolzána, ktoré sme vyhrali. Hostia majú záujem o oficiálnu družbu, ktorá však podlieha schváleniu príslušných mestských orgánov v oboch mestách.

Ďalší deň sme zorganizovali majstrovstvá v hlavnej kategórii mužov, kde kraľovali podbrezovskí kolkári. Je potrebné však dodať, že víťaz tejto hlavnej mužskej kategórie podal o 47 kolov slabší výkon ako Milan Kojnok.

V rámci odvetnej časti prvého zápasu 1. ligy sme po siedmich vyhratých zápasoch prehrali domáci súboj s C družstvom Podbrezovej. Najbližší víkend nás čaká domáci zápas so Žarnovicou.

Zahájili sme aj jarnú časť mestskej kolkárskej ligy, ktorá bude vrcholiť turnajom neregistrovaných jednotlivcov.

                                                                                             -ar-


 


 
 

Džudisti z Lokomotívy na prvej súťaži v roku 2017 v Poľsku Vytlačiť
 

Džudisti z Lokomotívy sa v nedeľu 8. januára 2017 zúčastnili Medzinárodného turnaja v poľskom Bielsko Biala.

Náš oddiel reprezentovali dvaja džudisti zo všetkých zúčastnených 760 pretekárov zo 64 oddielov a 7 štátov Európy.

Mladšia žiačka Natália Gažiová, ktorá štartovala vo váhe do 30 kg tento raz skončila na 2. striebornom mieste, keď vo finálovom zápase podľahla v golden skóre  na 1 pomocný bod poľskej reprezentantke.

V super mini  do 25 kg štartoval Maťko Gaži, ktorý prehral v repasáži a skončil na siedmom mieste.

Do  poľského Biesko Biala sprevádzali džudistov tréneri Gaži Miloš a Lenka Babicová.

Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme firme TONI s.r.o. / požiarna ochrana/ p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta Mišuráková, Ing. Andrik Ludwig  a  ZŠ Š. M. Daxnera – Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.

                                                          Ľubomír Antal, predseda TJ Lokomotíva RS

 

                                                                                       


 
 

Verejné obstarávanie

Zakazky s nízkymi hodnotamiVytlačiť
 


 
 

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správaVytlačiť
 


 
 

Zakazky s financnym limitom - §9 ods.9-sprava TSMVytlačiť
 


 
 

Verejné vyhlášky

VV-SEPS-2x400kVVytlačiť
 


 
 

uk-Slovak Telekom - Optická prípojkaVytlačiť
 


 
 

Verejné ponuky

OVS - prenájom poľnohospodárskej pôdyVytlačiť
 


 
 

Zámer - predať alebo prenajať majetok

Zverejnenie zámeru - prenájom Reformovaná kresť. cirkev, Slov. zväz ľadového hokejaVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájmu poľnohospodárskej pôdyVytlačiť
 


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Cukrovarská 4983
Cukrovarská 4983 (v Tescu),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 321 44 13

ďalšie dni

Pondelok 1.5.
Lekáreň Moja lekáreň.net (Kamilka)
P. Hostinského 1883,
979 01 Rimavská Sobota
047/ 563 13 75
Utorok 2.5. - 7.5.
Lekáreň Dr. Max, Nám. Š. M. Daxnera
Nám. Š. M. Daxnera (v Kauflande),
979 01 Rimavská Sobota
047/ 563 43 32
Utorok 2.5. - 7.5.
Lekáreň Dr. Max, Cukrovarská 4983
Cukrovarská 4983 (v Tescu),
979 01 Rimavská Sobota
047/ 321 44 13

dnes je: 28.4.2017

meniny má: Jarmila

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka