Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

OZNAMY

Oznamy mesta

Kto je povinný odhŕňať sneh a odstrániť poľadovicu z chodníkov Vytlačiť
 

V zmysle ustanovenia §-u 9, 9a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 86/2007 o zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií na území mesta Rimavská Sobota, závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s chodníkom, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

Z tohto znenia vyplýva, že vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti sú povinní bez prieťahov napr. v zimnom období odhŕňať sneh, odstrániť poľadovicu, v inom období pozametať znečistenie atď. na chodníku, ktorý hraničí s nehnuteľnosťou (budovy, oplotenia a pod.).

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s chodníkom, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.

Technické služby mesta (správca miestnych komunikácií) na území mesta zabezpečia zimnú údržbu ostatných miestnych komunikácií: hlavne vozoviek podľa dôležitosti, potreby a aktuálneho operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií.

Správca počas výkonu zimnej údržby na miestnych komunikáciách môže vykonať nutne potrebné opatrenia v spolupráci s mestskou políciou, ktorými docieli odstránenie prekážok z vozoviek, parkovísk (sneh, poľadovicu a pod.) z dôvodu zabezpečenia ich zjazdnosti.

Mestská polícia dbá o dodržanie čistoty miestnych komunikácií, a má právo ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh.

Zo znenia §-u 9, 9a cestného zákona teda vyplýva, že napr. pri odhŕňaní snehu z chodníka aj samotný občan má skoro takú istú povinnosť a zodpovednosť, ako správca pozemných komunikácií. Vlastníci rodinných domov a budov, bytové samosprávy, spoločenstvá vlastníkov bytoviek, inštitúcie, organizácie, prevádzkarne, obchodníci atď. sú povinní v zmysle cestného zákona pravidelne a bez prieťahov čistiť chodník resp. zabezpečiť čistenie chodníka, ak chodník hraničí s nehnuteľnosťou v ich vlastníctve, správe, v nájme atď.


 
 

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ v Rimavskej BaniVytlačiť
 

Obec Rimavská Baňa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča, Fľaková 8, 980 53 Rimavská Baňa.


 
 

Ocenili ľudí so srdcom na dlaniVytlačiť
 

 

Jeden z predvianočných decembrových podvečerov sa pre mnohých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky z Banskobystrického kraja niesol v slávnostnej atmosfére. V Banskej Bystrici ich Centrum dobrovoľníctva privítalo na slávnostnom oceňovaní Srdce na dlani 2017. Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica, v spolupráci s novým predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja, Univerzitou Mateja Bela, Komunitnou nadáciou Zdravé mesto a Regionálnym európskym informačným centrom.

ludiasosrdcom.jpg

 V Cikkerovej sieni na Radnici sa 8. decembra 2017 zišlo viac ako 150 pozvaných dobrovoľníkov, dobrovoľníčok a hostí. Slávnostnú atmosféru odovzdávania ocenení dotvoril aj univerzitný folklórny súbor Mladosť, pod vedením Martina Urbana.

Centrum dobrovoľníctva prijalo spolu 44 nominácií v 15 kategóriách a 12 aktivít bolo nominovaných v kategórii Obľúbená aktivita Týždňa dobrovoľníctva 2017. Samotné ocenenie – symbolické srdce na dlani, ktoré je dielom pána Barteka z UMB, dostalo 19 výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Príbehy ocenených sú silnými svedectvami o tom, že pomáhať iným môže a vie aj chlapec, ktorý umiera, či pani, ktorá celé desaťročia zápasí s ochorením.  Svedectvami o nenápadných, skromných ženách, ktoré denne pomáhajú ľuďom bez domova, či deťom rodičov v núdzi. Alebo idú ďaleko ďaleko za hranice svoje aj štátne a pomáhajú zachraňovať životy vo vojnách a konfliktoch, v situáciách, aké si tu nevieme ani predstaviť.

Ukazujú,  že na dôležité, potrebné a veľké veci netreba veľké organizácie, či davy. Aj dvaja ľudia, presvedčení o tom, že osudy odvlečených z domovov nesmú byť zabudnuté, vedia túto myšlienku denne zviditeľňovať pomocou malých pamätníčkov v uliciach.

Sú ľudia, ktorí nečakajú, kedy všetko okolo nás bude dokonalé, ale sami rozmýšľajú ako prispieť. A tak vymyslia čo s jedlom na internáte, ktoré nestíhajú zjesť, pomôžu opraviť mlyn, zrealizujú klzisko, splav alebo tábor pre deti, saunu či festival v obci, výlet pre seniorov, spoločné susedské akcie alebo prednášky o histórii. Iní majú schopnosť vidieť v starej nefunkčnej premietačke stroj, ktorý raz (možno o dlhé roky) bude opäť premietať pre tisíce ľudí.

Všetky príbehy nominovaných, výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, sú pre nás veľkou inšpiráciou.

 


Ocenení/é dobrovoľníci a dobrovoľníčky Srdcom na dlani 2017:

 

Dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách

Eva Trepáčová

Irena Kišová

Matej Tóth, in memoriam

Zahraničné dobrovoľníctvo

Eva Kušíková

Dobrovoľník mesta Banská Bystrica

Andrej Čierny a Jakub Lunter

Dobrovoľníctvo v kultúre a umení

Ivan Školuda a Michal Jaso

Dobrovoľníctvo v rozvoji komunity

Martin Cerovský

Marek Števonka a Juraj Vrbovský

Dobrovoľnícky PROJEKT ROKA

Alexandra Matiszová - Projekt Špajza

 

Dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou

Maria Husar

Dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania

Marta Mácelová

Dobrovoľníctvo v oblasti športu a v prospech životného prostredia

Martin Mikuška

Dobrovoľníčka do 30 rokov

Diana Ivanová

Seniorská dobrovoľníčka nad 50 rokov

Natália Ceglédyová

Koordinátorka dobrovoľníkov

Miroslava Vargová

Dobrovoľnícka aktivita Týždňa dobrovoľníctva 2017

Vdýchnime život na Karlovo! – Banskobystrický okrášľovací spolok (BBOS)

Naše poďakovanie za podporu patrí tiež Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu, Slovenskému inštitútu mládeže – Iuvente a programu Erazmus +, Nadácii Slovenskej sporiteľne,  a mnohým mediálnym partnerom. Všetky nominácie s príbehom nájdete zverejnené na www.centrumdobrovolnictva.sk

Zdroj: Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici


 
 

Mikuláš potešil detiVytlačiť
 

Utorkové popoludnie patrilo v Rimavskej Sobote všetkým deťom. Prišiel za nimi totiž Mikuláš. Do mesta zavítal na koči a priviezol so sebou aj anjela a dvoch čertíkov. Na Hlavné námestie ho prišlo čakať množstvo detí a rodičov, ktorí zaplnili priestor pred tribúnou.

mikuláš6.jpg

Pre deti boli pripravené rôzne hry, pesničky a samozrejme nechýbali ani sladkosti. V programe vystúpili deti záujmových útvarov CVČ Relax - DFS Lieskovček, Tanečný klub LaCrayons, mažoretky Estrella a Music Club. Najšikovnejšie deti, ktoré si chytili od čerta a anjela snehovú guľu, odmenil Mikuláš sladkosťami. Neskôr Mikuláš spoločne s primátorom mesta Jozefom Šimkom rozsvietili na Hlavnom námestí vianočný stromček.

Tradičné a obľúbené podujatie pripravilo Centrum voľného času Relax v spolupráci s Mestom Rimavská Sobota a tunajším mestským kultúrnym strediskom.  

mikuláš5.jpg

mikuláš.jpg
 

mikuláš2.jpgmikuláš3.jpg

mikulas6.JPG


 
 

Zníženie energetickej náročnosti budov mestského úraduVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota  ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 realizuje projekt  Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota.

Cieľom projektu  je zníženie energetickej záťaže všetkých troch budov mestského úradu zateplením fasády, strechy a výmenou výplňových konštrukcií fasády – okien a dverí.    Súčasťou práce je aj rekonštrukcia vykurovacieho systému pre zníženie celkovej spotreby tepla na vykurovanie. Doba realizácie projektu je 12 mesiacov. Dodávateľom stavebných prác je spoločnosť Combin, s.r.o., Banská Štiavnica.

Stavebné práce prebiehajú podľa harmonogramu, za prvé tri mesiace bolo ukončené zateplenie fasády  na budovách č.5 a č.7, kompletná výmena výplňových konštrukcií fasády – okien a dverí, rovnako zateplená a zrekonštruovaná je aj strecha na všetkých troch objektoch. V súčasnosti prebiehajú kompletovacie práce na budovách č.5 a č.7. Zateplenie fasády budovy č.9 bude realizované v jarných mesiacoch. 

Celková výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 551 709,23 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 580 746,56 €. Mesto kofinancuje projekt 5% čiastkou vo výške 29 037,33 €.

budova.jpg

plagatA3-MsU-1.jpg

 


 
 

Pribudli tri kameryVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota z dotácie Rady vlády SR pre prevenciu kriminality vo výške 9 000 € a spolufinancovania mesta vo výške 2 502 € zrealizovalo projekt rozšírenia kamerového monitoringu na území mesta, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť v jednotlivých lokalitách.

Systém kamerového monitoringu  bol doplnený o tri monitorovacie kamery a zariadenia technickej podpory  nasledovne:

1. otočná kamera umiestnená na stĺpe verejného osvetlenia na križovatke ulíc Dobšinského, Ul. Jánošíkovej, Ul. Tomašovskej s pohľadom na priestory a vchod do ZŠ na Ul. Dobšinského, ulicu Dobšinského, nábrežie Rimavy, časť Ul. Tomašovskej, časť Ul. Jánošíkovej.

kamera2.JPG

2. otočná kamera na stĺpe verejného osvetlenia na sídlisku Západ – Ul. J. Bodona, kamera s pohľadom na Ul. J. Bodona, priestory parkoviska pred nákupným centrom a priestory areálu ZŠ Š. M. Daxnera.

3. otočná kamera – stĺp verejného osvetlenia na Ul. Družstevnej s pohľadom na Ul. Družstevnú, priestory a vchod do ZŠ a s pohľadom na časť Ul. Tompovej.

kamera2.JPG

 


 
 

Mesto opäť nesúhlasí so zvýšením ceny tepla Vytlačiť
 

Dňa 7. novembra 2017 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie spoločnosti STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. na ktorom väčšinový vlastník STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. predložil návrh na maximálnu cenu tepla na rok 2018.

Primátor mesta JUDr. Jozef Šimko nesúhlasil s uvedeným návrhom a napriek tomu konatelia zastupujúci STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. predložený návrh schválili a predkladajú ho Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Upozorňujeme občanov, že v zmysle spoločenskej zmluvy medzi Mestom Rimavská Sobota a STEFE SK, a.s. v čl.9.4. o cene tepla rozhoduje na návrh konateľov spoločnosti Valné zhromaždenie väčšinou hlasov všetkých spoločníkov, pričom vždy je potrebný súhlas spoločníka, t.j. Mesta Rimavská Sobota.

V prípade, že ÚRSO napriek tomu navýši na návrh STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. cenu tepla, deje sa tak bez súhlasu mesta a tým dochádza k porušovaniu citovaného článku spoločenskej zmluvy.

Žiadame občanov, aby oznámili mestskému úradu každé navýšenie ceny tepla za rok 2018 oproti roku 2017 a mesto podnikne potrebné právne kroky.

V prílohe uverejňujeme hlasovanie spoločníkov o návrhu na cenu tepla za rok 2018:

hlasovanie.jpg


 
 

Advent v mesteVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota a Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote pripravili aj tento rok počas adventného obdobia bohatý program.

1.12. o 18:00 hod.    SĽUK -Genezis, divadelná sála, Dom kultúry

2.12. o 16:30 hod.    Zapálenie 1. adventnej sviečky - Hlavné námestie v Rim. Sobote

3.12 o 17:00 hod.     Adventný koncert sláčikového kvarteta, rímskokatolícky kostol

4.12. o 17:00 hod.    Benefičný koncert Ľudia ľuďom-SČK, divadelná sála, Dom kultúry

5.12. o 15:30 hod.    Privítanie Mikuláša, rozsvietenie vianočného stromčeka, Hlavné                                    námestie 

5.12. o 17:00 hod.    Smejko a Tanculienka -detský program, divadelná sála, Dom kultúry

8.12 o 13:00 hod.     Vianočná burza, Dom kultúry (vchod A)

8.12 o 17:00 hod.     Organový koncert, Kostol reformovanej cirkvi

8.12 o 19:30 ho.       Jeden, monodráma, bábková sála, Dom kultúry

9.12 o 16:30 hod.     Zapálenie 2. adventnej sviečky, Hlavné námestie

11.12 o 18:00 hod.   Spevavé Vianoce - koncert speváckych zborov, divadelná sála,                                       Dom kultúry

14.12. o 9:00 hod.    Kvízmajster, divadelná sála, Dom kultúry

16.12. o 16:30 hod.  Zapálenie 3. adventnej sviečky, Hlavné námestie

16:12. o 18:00 hod.  Új Gömör galaprogram, divadelná sála, Dom kultúry

20.12. 18:00 hod.     Vianočný koncert žiakov a učiteľov ZUŠ, rímskokatolícky kostol

22.12. o 18:00 hod.  Nesiem vám novinu - koledy, vinše, tradície, rímskokatolícky                                           kostol

23.12. o 16:30 hod.  Zapálenie 4. adventnej sviečky, Hlavné námestie

31.12. o 23:00 -1:00 hod. Silvester na námestí, zdravica primátora, ohňostroj, Hlavné                                              námestie

advent17 sk.jpg

Sprievodné podujatia

1.12. o 16:00 hod.     Bienále maľby VI?, Mestská galéria

7.12. o 17:00 hod.     Margaréta Tholtová - výstava výtvarných prác rodáčky z Rim.                                          Soboty, Galéria Ganevia, dom kultúry

8.12 o 16:30 hod.      My sme malí koledníci - vianočné tradície, Dom kultúry, Dúžava

6.-7.12.                       Vianočné rozprávky, čítanie, v slovenskom a maďarskom jazyku,                                     Knižnica Mateja Hrebendu

11.12                          Vianočné oblátky - rozprávanie o tradičných Vianociach v                                                literatúre,  Knižnica Mateja Hrebendu

12-13. 12.                   Vianočné trhy, Hlavné námestie

14.-15. 12.                  Vianoce prichádzajú - prednášky a rozprávky s vianočnou                                               tematikou, Gemersko-malohontské múzeum

15.12.                         Pri Vrbovskom Betleheme - koledy a vinše, Vrbovce

18.12.                         Buď pilotom svojho šťastia, motivačná prednáška Zuzany Almáši                                    Koreňovej, Knižnica Mateja Hrebendu

21.12. o 11:30 hod.   Kladenie vencov pri Pomníku padlých pri príležitosti 73. výročia                                          oslobodenia Rim. Soboty.  


 
 

V predaji TIC nástenné kalendáre na rok 2018Vytlačiť
 

V Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rim. Sobote si môžete zakúpiť dva nástenné kalendáre na rok 2018 – Rimavská Sobota „Vtedy a teraz“ v slovenskom aj maďarskom jazyku a Rimavská Sobota na historických pohľadniciach (1911 - 1930). Cena jedného kalendára je 4,19 eur.

kal.jpg

 


 
 

Mesto spustilo virtuálneho sprievodcuVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota - Turistické informačné centrum mesta oznamuje širokej verejnosti,  že pre turistov a návštevníkov mesta pripravilo nový produkt cestovného ruchu - "Turistický sprievodca Rimavská Sobota".

Ide o mobilnú aplikáciu – interaktívneho turistického sprievodcu s QR kódmi, hlasovým sprievodom v troch jazykových mutáciách, mapami a GPS.  

Mobilnú aplikáciu s hlasovým sprievodom "Turistický sprievodca Rimavská Sobota"  je možné si nainštalovať do mobilných zariadení z obchodu Play pre Android a AppStore pre iPhone/iPod/iPad : Rimavska Sobota. Je dostupná v troch jazykových mutáciách (slovenská, maďarská, anglická), takže si ju už do svojho mobilného zariadenia môže  pridať každý záujemca i zahraničný turista. Ide o  portálové riešenie s možnosťou neobmedzenej aktualizácie vlastných bodov záujmu. V aplikácii nájdete informácie a fotografickú dokumentáciu o pamiatkách a historických budovách, o histórii mesta, o pamätníkoch v meste Rimavská Sobota, o osobnostiach slovenského i maďarského kultúrneho života v minulosti žijúcich a pôsobiacich v našom meste. Vďaka GPS vás aplikácia naviguje priamo k jednotlivým pamiatkám napr. do Gemersko-malohontského múzea na Námestí M. Tompu či k soche známeho rozprávkara Pavla Dobšinského na Námestí Š.M. Daxnera. Aplikácia tiež obsahuje na mapách zvýraznené prechádzkové trasy pre peších návštevníkov i mapy okolitých cyklotrás. Nájdete v nej informácie zamerané na šport, oddych a turistiku. Zavedie vás do rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, resp. vás oboznámi o trasách vyhliadkového autovláčika a nájdete v nej aj cenník služieb v RO Kurinec – Zelená voda. Aplikácia ponúka  možnosť vyhľadať si aj informácie o kultúrnych, športových a spoločenských inštitúciách pôsobiacich v našom meste, telefónne a e-mailové kontakty, otváracie hodiny i GPS súradnice týchto inštitúcií. Sú v nej  dôležité telefónne čísla (napr. tiesňové volanie, polícia, mestská polícia), na ktoré sa dovoláte priamo bez hľadania a zisťovania.  Zaujímavosťou je  čítačka QR kódov, ktorá Vás po načítaní kódu mobilným zariadením prenesie priamo do histórie napr. bývalého detského útulku, protestantského gymnázia či radnice mesta.          

Veríme, že sa vám mobilná aplikácia bude páčiť a budete ju často a so spokojnosťou využívať. 

Bližšie informácie nájdete v Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rim. Sobote, na tel. č: 047/5623645, mobile 0911 568 538,e-maile: tic@rimavskasobota.sk alebo na webovej stránke  www.rimavskasobota.sk

 

qrkody noviny.jpg


 
 

Úradné oznamy

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote,
ktoré sa uskutoční
dňa 19. decembra 2017 (utorok) o 09.00 h
v zasadacej miestnosti MsZ v bývalom Župnom dome v Rimavskej Sobote
na Nám. M. Tompu.


PROGRAM:
1. Otvorenie
2. 1 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. 2 Schválenie programu rokovania
3. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát MsZ v Rimavskej Sobote

Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
4. Voľba hlavného kontrolóra mesta Rimavská Sobota
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
5. Majetkovoprávne otázky
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
6. Informatívna správa o stave vypracovania a realizácie projektov v nadväznosti
na plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rimavská
Sobota na obdobie rokov 2014-2020

Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
7. Návrh plánov práce orgánov mesta na rok 2018
Predkladá: JUDr. Štefan Szántó, prednosta mestského úradu
8. Personálno-organizačné otázky
8.a Návrh na zmeny v zložení členov komisií pri MsZ v Rimavskej Sobote

Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
8.b Návrh na mimoriadnu odmenu zástupcovi primátora mesta
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
8.c Návrh na mimoriadnu odmenu poslancovi MsZ v Rimavskej Sobote
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
9. Interpelácie poslancov
10. Všeobecná rozprava
11. Záver

JUDr. Jozef Šimko v.r.
primátor mesta


 
 

Na Vianoce bezplatná autobusová prepravaVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota v spolupráci so spoločnosťou SAD Lučenec, a.s. už od roku 2006 umožňuje občanom a návštevníkom mesta počas vianočných sviatkov cestovať autobusmi mestskej hromadnej dopravy bezplatne. Akcia sa každoročne stretáva s priaznivým ohlasom obyvateľov mesta.

Mesto mieni v tejto tradícií pokračovať a v dňoch od 24.12.2017 do 26.12.2017 t.j. nedeľa, pondelok, utorok bude občanom umožnené bezplatné cestovanie v rámci MHD.


 
 

Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská SobotaVytlačiť
 

 

Mesto RS na web final.jpg

Názov projektu:
Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota

 

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota
Kód ITMS2014+: 310041A734
Prijímateľ: Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
Miesto realizácie projektu: NUTS II Stredné Slovensko, Rimavská Sobota
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 07/2017 – 06/2018
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom: 29.3.2017
Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:
Celková výška oprávnených výdavkov: 560 057,50 €
Maximálna výška NFP (95 %): 532 054,63 €
Výška spolufinancovania (5 %): 28 002,88 €

Stručný popis a cieľ projektu:
Cieľom projektu je zníženie energetickej záťaže objektu zateplením fasády, strechy a výmenou výplňových konštrukcií fasády - okná, dvere. Z hľadiska tepelnotechnického sa dodatočným zateplením dosiahne výrazná úspora energie oproti súčasnému stavu. V rámci rekonštrukcie sa prevedie aj rekonštrukcia vykurovacieho systému tak, aby sa týmito opatreniami znížila celková potreba tepla na vykurovanie. Doba realizácie projektu - 12 mesiacov.

Hlavná aktivita projektu:
34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Hlavná aktivita 1 - Rekonštrukcia / objekt č.5
Hlavná aktivita 2 - Rekonštrukcia / objekt č.7
Hlavná aktivita 3 - Rekonštrukcia / objekt č.9
Hlavná aktivita 4 – Ostatné výdavky / Rekonštrukcia kotolne a stavebný dozor


 
 

Začala sa vykurovacia sezónaVytlačiť
 

Plagát - komín vzor KR 2016.jpg

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

 

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

 

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

 

 1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !

 

 1. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:
 • 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
 • 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
 • v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

 

 1. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!

 

 1. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!

 

 1. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

 

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

 

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.   na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota. Čas vyhradený na príjem takého odpadu je upravený v Čl. 7 VZN č. 135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe  zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú  evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Kultúra

Vianočný koncert žiakov ZUŠ Vytlačiť
 

Základná umelecká škola v Rimavskej Sobote vás pozýva na verejný vianočný koncert žiakov ZUŠ, ktorý sa uskutoční 20. decembra o 18:00 hod. v rímskokatolíckom kostole. 

Koncert podporili: Casino Club Rimavská Sobota a SRRZ - Rodičovské združenie pri ZUŠ v Rimavskej Sobote

VIANOCNY PLAGAT 2017 HOTOVE.jpg


 
 

Na radnici vystavujú vianočné výrobky z nášho regiónuVytlačiť
 

Výstavu regionálnych vianočných artefaktov si počas týchto dní môžete pozrieť v priestoroch Radnice mesta na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote. Pripravilo ju tunajšie turistické informačné centrum a prezentuje výrobky desiatich remeselníkov z nášho regiónu. Nachádzajú sa tu bábky z textilu či šúpolia, medovníčky, vyrezávané predmety z dreva, výrobky z keramiky i kyjatické hračky. Táto zaujímavá výstava s vianočnou tematikou  bude prístupná do polovice januára budúceho roka.

plagat vianocne artefakty.jpg

 


 
 

Spevácke zbory z Gemera sa stretli na prehliadke v TisovciVytlačiť
 

8. decembra 2017 Gemersko-malohontské osvetové stredisko a Mesto Tisovec usporiadali 37. ročník regionálnej prehliadky speváckych zborov dospelých Daxnerov Tisovec. Podujatie začalo kladením vencov pri buste Dr. Samuela Daxnera, kde slávnostný príhovor mala riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Tisovci Miroslava Kojnoková. V sprievodnom kultúrnom programe účinkovali Mužský spevokol Dr. Samuela Daxnera z Tisovca a Mužský spevokol Štiavničan z Banskej Štiavnice.

Neodmysliteľnou súčasťou podujatia bola aj predajná výstava ručných prác ľudových remeselníkov pod názvom Vianočná nálada vo vestibule kultúrneho domu. Návštevníci mali možnosť nielen  obdivovať, ale aj  zakúpiť si rôzne vianočné predmety.

Prehliadku  speváckych zborov v spoločenskej sále zahájil so svojim programom domáci Mužský spevokol, ktorý nesie meno zakladateľa a prvého dirigenta, Dr. Samuela Daxnera, ktorý v tomto roku oslavuje 140. výročie svojho založenia. Dirigentkou Mužského spevokolu Dr. Samuela Daxnera už tidsať rokov je Mgr. Gabriela Rufusová, za čo jej bola udelená Cena primátora mesta Tisovec.

Ako ďalší vystupoval Miešaný speváckehy zbor Bona fide, ktorý pracuje už 46 rokov pri Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote. Súčasný repertoár zboru pozostáva zo skladieb rôznych žánrov od renesancie až po muzikál, gospely a moderné piesne. V máji 2017 sa zúčastnil súťažnej prehliadky ADAMCOVE DNI  v Košiciach, kde zbor získal Cenu za preduchovnelý spev.

speváskezbory.jpg

Prehliadka pokračovala vystúpením Speváckeho zboru Quirin z Revúcej. Zbor má v súčasnosti 28 členov a vedie ho Jaroslav Petr a Renáta Brezovská. Spevácky zbor je držiteľom bronzového a strieborného pásma  krajskej prehliadky speváckych zborov „Chrámová pieseň“. Na 31. ročníku festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici získal strieborné pásmo.  Na Medzinárodnom festivale speváckych zborov „Svátky písní Olomouc“ v kategórii Zmiešané zbory dospelých získal bronzovú medailu a v kategórii Cirkevná a duchovná hudba medailu striebornú. Na Medzinárodnom festivale speváckych zborov „Festa choralis“ v Bratislave spevácky zbor Quirin získal v oboch kategóriách strieborné medaily.

Ďalším účinkujúcim večera bol  mládežnícky vokálny súbor Mystic Choir, ktorý existuje už tretí rok pri Základnej umeleckej škole v Rimavskej Sobote. Svoje tretie narodeniny oslávil na koncerte spolu s Close Harmony Friends – najstaršou a capella skupinou na Slovensku. Tento rok bol pre Mystic Choir cestovný ... Absolvoval tri koncerty v Londýne a dva koncerty v chorvátskom mestečku Rjeka na slovenskom festivale. Zbor pravidelne účinkuje v Rimavskej Sobote aj v okolitých obciach na rôznych podujatiach a koncertoch. Hudobný prejav skupiny je charakteristický viachlasným spevom v štýle a capella.

daxnerovtisovec.jpg

Ako ďalší vystupoval Miešaný spevácky zbor Blaha Lujza, ktorý bol založený v roku 2007 pri Základnej organizácii Csemadoku v Rimavskej Sobote. V jeho repertoári, ktorý sa neustále rozširuje sú skladby z rôznych čias a hudobných žánrov. Na kvalifikačnej súťaži maďarských speváckych zborov na Slovensku – Kodályove dni v roku 2008 spevácky zbor získal strieborné pásmo a v roku 2011 zlaté pásmo. Vystupuje na benefičných koncertoch Červeného kríža, na kultúrnych podujatiach Csemadoku a Domu kultúry v Rimavskej Sobote a na rôznych spomienkových  a cirkevných slávnostiach. Spevácky zbor Blaha Lujza bol doteraz osemkrát hlavným organizátorom Stretnutia speváckych zborov na Gemeri. Pri príležitosti 10. výročia založenia v máji tohto roku bola speváckem zboru udelená Cena mesta Rimavskej Soboty.

Hovorí sa, že všetko dobré, keď je koniec dobrý. O tejto zlatej pravde svedčil nádherne zostavený program vzácneho hosťa podujatia, Mužského spevokolu ŠTIAVNIČAN z Banskej Štiavnice, ktorý bol založený v roku 1972 pri vtedajšom závode Rudných baní š.p. Vyrástol z pôvodného baníckeho okteta a kratšiu alebo dlhšiu dobu v ňom pôsobilo asi 90 členov. Repertoár má široký: od baníckych, ľudových, príležitostných, sakrálnych piesní až po klasiku a operné árie. Pod vedením dirigenta Mgr. Jána Kružlica vystupuje pri rôznych príležitostiach: slávnostných, veselých i smutných. Spieval už prezidentom, diplomatom, nórskemu kráľovi i monackému kniežaťu. V súčasnosti má 25 členov, ktorí sa snažia udržať a rozvíjať túto osobitú tradíciu aj do budúcnosti.

V závere prehliadky speváckych zborov Daxnerov Tisovec v podaní všetkých prítomných spevokolov zazneli  dve spoločné skladby: Spirit of God a tradičná vianočná pieseň Tichá noc, svätá noc.

Poďakovanie všetkým účastníkom vyjadrili odovzdaním ďakovných listov primátor mesta Tisovec Ing. Peter Mináč a riaditeľka Gemersko-malohontského strediska v Rimavskej Sobote Mgr. Darina Kišáková.

37. ročník regionálnej prehliadky speváckych zborov dospelých Daxnerov Tisovec 2017 sa skončil spoločnou večerou v dobrej nálade, v porozumení a v krásnej predvianočnej atmosfére.

Podujatie z verejných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia

Zdroj: Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rim. Sobote


 
 

V kine aj dlho očakávané pokračovanie Hviezdnych vojenVytlačiť
 

kinorbis.jpg

Vstupneky online na www.kinoorbis.sk

14.-18.dec.  Star Wars: Posledný Jedi / Star Wars: Epozode VIII. - The Last Jedi /

(Št.-Po.)

 starwarsposter.jpgVo filme Star Wars: Poslední Jediovia štúdia Lucasfim pokračuje sága rodu Skywalkerov. Rey, hrdinka predchádzajúceho filmu Sila sa prebúdza, sa pridáva k Lukovi Skywalkerovi a spolu odhaľujú pradávnu záhadu Sily a tajomstvá minulosti rádu Jediov. (Saturn)

Akčný/Dobrodružný/Fantasy/SCI-Fi  USA

Réžia: Rian Johnson
Hrajú: Daisy Ridley, Adam Driver, Mark Hammill, Benicio Del Toro...
Uvádza: Saturn, 150min.,titulky/ dabing, MP od 12r., vstup 5€ /št.a deti 4€/ 

Začiatok predstavení o 19:30 hod., 14.16. - titulky, 15.17.18 - dabing  

PREDPREMIERA!!!

Mimoriadne predstavenie 13.decembra o polnoci, titulky                                                

Trailer

star-wars-the-last-jedi.jpg

 

16.17.dec.    Madam  slúžka  /Madame/

(So.Ne.)                                                                                                                                                                                               madam-sluzkaposter.jpgBohatý a dobre situovaný americký pár Anne (Toni Collette) a Bob (Harvey Keitel) sa rozhodne okoreniť svoj upadajúci vzťah a presťahuje sa do zámku v romantickom Paríži. Pri príprave zvlášť luxusnej večere pre priateľov, zrazu poverčivá a arogantná pani domu zistí, že pri stole je prestrené len pre 13 hostí a to vo svojej poverčivosti, v žiadnom prípade nemôže dovoliť. Hostiteľka teda vymyslí plán. Trvá na tom, aby sa jej verná slúžka Mária (Rossa de Palma) prestrojila za tajomnú španielsku šľachtičnú, čím odvráti „nešťastie“ pri jej stole. Ale stačí trochu viac vína a Maria si to začne pri stole užívať. Jej osobitý šarm očaruje extravagantného britského makléra (Michael Smiley) a zrodí sa vášnivý románik. To sa však Anne vôbec nepáči, prenasleduje svoju slúžku po celom Paríži a rozhodne sa stoj čo stoj túto milostnú aférku zničiť...
Vynikajúca Rossy de Palma, diva španielskeho režiséra Pedra Almodóvara sa vracia na plátna kín v nebyčajnej „popoluškovskej“ komédii, v ktorej je láska silnejšia než akékoľvek spoločenské postavenie. (Continental film)

Komédia/dráma Francúzsko  

Réžia: Amanda Sthers

Toni Collette, Harvey Keitel, Michael Smiley...

Uvádza: Continentalfilm, 90min,MN.titulky, vstup:5€ /št.4€/

Začiatok predstavení o 17:30 hod.

Trailer

madamsluzka.jpg

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

 


 
 

Nesieme Vám novinu...Vytlačiť
 

Centrum voľného času Relax, Matica slovenská, MO Matice slovenskej, Mestské kultúrne stredisko a Rímsko-katolícky farský úrad v Rimavskej Sobote Vás srdečne pozývajú na prezentáciu kolied, vinšov, Betlehemskej a Trojkráľovej hry „ Nesieme Vám novinu..." 22. decembra o 18. 00 hod. v Rímsko-katolíckom kostole v Rimavskej Sobote. Účinkujú: DFS Lieskovček, DFS Podkovička, FS Rimavan, Klub Etnohis. Programom sprevádza Michal Stejskal.
Nesieme Vám novinu....jpg

Centrum voľného času Relax v Rim. Sobote


 
 

Chystá sa Veselica na GemeriVytlačiť
 

Srdečne vás pozývame na folklórny večer Veselica na Gemeri, ktorý sa uskutoční 16. decembra o 18:00 hod. v divadelnej sále Domu kultúry. 

Hostia: 

DFS Gőmőr Rimavská Sobota

DFS Boglárka, Jesenské

FS Borostyán Ifjúsági, Drnava

FS Borostyán, Drnava

FS Rakonca, Fiľakovo

Hudobný sprievod: Garaboly Zenekar

Podujatie vzniklo s finančnou podporou Úradu vlády SR  

ujgomor.jpg


 
 

V múzeu vystavujú preparát sýkorkyVytlačiť
 

 sykorka velka.JPGPredmetom mesiaca december v Gemersko-malohontskom múzeu v Rim. Sobote je dermoplastický preparát sýkorky veľkej (Parus major). Táto samička sa stala obeťou zrážky s autom a do múzea sa dostala v roku 2007. Hoci sýkorky veľké patria k našim najznámejším vtákom, existuje mnoho detailov, ktoré sú vo všeobecnosti menej známe, no o to fascinujúcejšie. Preparát samičky sýkorky veľkej bude vystavený do konca decembra.

Sýkorky veľké (alebo bielolíce) hniezdia v okolí ľudských obydlí, v parkoch, záhradách, lesoch a v zime často navštevujú kŕmidlá.

Považujeme ich za hmyzožravé. V období hniezdenia sa živia živočíšnou potravou, najmä larvami hmyzu, drobnými pavúkmi, rôznymi článkonožcami. Samičky v období znášania vajec vyhľadávajú potravu bohatú na vápnik, ktorý potrebujú hlavne pre tvorbu škrupín vajíčok, napríklad malé slimáky. V jednej znáške majú sýkorky veľké spravidla 6 – 12 vajíčok, najčastejšie približne 10. Samička má hmotnosť v priemere 15 – 17 g. Každý deň znesie jedno vajíčko, ktoré váži priemerne 1,5 – 1,6 g. Vajíčka v jednej znáške vážia spolu približne 16 g, teda ako sama samička (pre porovnanie si predstavme, že by žena s hmotnosťou 60 kg porodila počas 10 dní každý deň jedno dieťatko s hmotnosťou 6 kg). Len v škrupinách vajíčok sa nachádza viac vápnika, ako v celej kostre samičky, preto potrebuje v tomto období potravu, ktorá je na vápnik mimoriadne bohatá. Vyliahnuté mláďatá kŕmia rodičia tiež živočíšnou potravou.

S príchodom jesene a zimy sa drobné článkonožce stávajú nedostupnými a sýkorky sa preorientujú na rastlinnú potravu – hlavne rôzne olejnaté semená. V tomto čase začnú navštevovať aj kŕmidlá. Čo však majú robiť, keď nie je ani dostatok semiačok? Vtedy sa prejaví ich temná stránka. Sýkorky veľké sú nielen veľmi vynaliezavé, ale aj obratné a nebojácne. A dravé. Na severe Maďarska vedci pozorovali, ako sýkorky systematicky vyhľadávali malé netopiere zimujúce v jaskyniach, ktoré zabili a postupne zožrali. Začali mozgom. Keď ich prikrmovali slnečnicou, napádali netopiere už len zriedkavo. Už v minulosti viackrát zaznamenali sýkorky, ktoré zabili a zjedli iné vtáky. Vo Fínsku takto v roku 2013 zabili viac ako 10 čečetiek – drobných pinkovitých spevavcov, ktoré ubili k smrti, rozďobali im lebku a vyjedli mozog a neskôr aj zvyšok tela. Sýkorky veľké sa takto správajú len výnimočne, predpokladá sa, že hlavne v prípade, keď im chýba potrava alebo niektorá jej zložka. Je to ďalší dôvod na to, aby sme ich v zime prikrmovali a hlavne zachovali prírodu v stave, aby tam našli dostatok pestrej potravy pre život.    

RNDr. Monika Gálffyová, biologička GMM       


 
 

Šport

Rimavská Sobota má vicemajstra sveta v zápaseníVytlačiť
 

Zaslúžil sa o to zápasník Lokomotívy Rimavská Sobota Aksharbek Gulejev na majstrovstvách sveta do 23 rokov v zápasení voľným štýlom v Poľsku. V hmotnostnej kategórii do 74kg našiel premožiteľa až vo finále, do ktorého postúpil suverénnym spôsobom / súperi na ňom neurobili ani jeden technický bod/. V 1.kole zvíťazil nad Kumaron z Indie technickou prevahou 10:0, vo štvrťfinále nad Mykhailovom z Ukrajiny na body 9:0 a v semifinále opäť technickou prevahou 10:0 nad Bulharom Ismailovom. Vo finále ho čakal rus Nabiev. Po veľkom boji prehral na body 2:7. Bola z toho nádherná strieborná medaila za 2.miesto.

zápasenie.JPG

Podpredseda Lokomotívy Rimavská Sobota Jozef Radnóti : ,,Som nesmierne rád, že Akshar hneď na svojej prvej svetovej súťaži potvrdil moje slová, keď som napísal, že dres Lokomotívy si oblečie zápasník svetových kvalít. Po bronze z ME juniorov získal tohto roku už svoju druhú medailu. On však zo striebrom nebol spokojný. Chcel zlato. Aj sa ospravedlnil, že nevyhral a nezahrali mu slovenskú hymnu. Je to zápasník s obrovskou perspektívou a vynikajúci človek. Som nesmierne rád, že sa mi ho podarilo získať do nášho klubu. Pokiaľ sa mu vytvoria primerané podmienky na prípravu, som presvedčený, že jeho vrcholy ešte len prídu. V našom oddiele na tom tvrdo pracujeme“.

zápasenie1.jpg

Zdroj: Jozef Radnóti,

Lokomotíva Rimavská Sobota


 
 

Najprv prehra u súpera, potom vydreté a zaslúžene víťazstvo na domácom ľadeVytlačiť
 

Po vynikajúcom zápase s Martinom panovala v klube veľmi dobrá nálada, no tento ťažký zápas sa odzrkadlil v množstve zranení našich hráčov. Na ďalší zápas v Sabinove sme nastúpili v poriadne oklieštenej zostave. Úplne sme prišli o dvoch našich ruských hráčov Kirilla Domaeva, ktorý sa musí podrobiť operácii a Denisa Moroza, ktorého nepustia rodinné záležitosti. V zápase nám chýbal aj náš najproduktívnejší hráč Slavomír Buda či Patrik Fekiač a Peter Filipiak. Síce sme hrali zápas s posledným tímom tabuľky, no početná maródka a celková vyrovnanosť tejto ligy zariadili, že sme tento zjavne jednoduchý zápas prehrali 5:3. V závere sa naši chlapci ešte snažili skorigovať výsledok, no už nemali na to dosť síl. O týždeň sme mali nastúpiť na ďalší zápas u nášho súpera v Brezne. Bohužiaľ s tak obmedzenou zostavou sme nedokázali na tento zápas nastúpiť, a tak sa zápas preložil na nedeľu 10.12. 

hokej.JPG

V prvú decembrovú sobotu sme sa opäť vrátili na domáci ľad a odohrali zápas proti Bardejovu. Ten v úvode sezóny predvádzal veľmi dobré výkony, no časom jeho výkonnosť klesla. V prvom vzájomnom zápase sezóny sme ho porazili na jeho ľade 1:6. Túto výhru sme chceli zopakovať pred domácimi divákmi, aj keď sme vedeli, že to nebude jednoduché. Do zostavy sa už vrátili aj niektorí maródi a posilnil nás aj nováčik Marek Juraštík. 

hokej3.JPG

Ako prví sa vedenia v zápase ujali hostia po góle Leščišina. O pár minút sa v strednom pásme uvoľnil hosťujúci Karablev, ktorý v samostatnom nájazde prekvapil zamrznutého Križana strelou do brvna a následne do brány. V 16. minúte sa domácim podarilo konečne z vyvinutého tlaku skórovať. Po prihrávke Budu zakončil Nociar. Pár sekúnd pred koncom prvého dejstva prišlo aj na vyrovnanie stavu, keď presilovku domácich využil Škantár. V druhej tretine opäť domáci vyvíjali enormný tlak na hostí, no tí neustále odolávali. Dokonca aj mnohé tutovky končili v lapačke hosťujúceho brankára. Náš tlak bohužiaľ využili v 30. minúte hostia, ktorí zvýšili na 2:3 zásluhou Tipula. Pár sekúnd pred koncom druhej časti domáci opäť doťahovali, presadil sa znova Nociar. Do tretej tretiny konečne lepšie vstúpili domáci, ktorí sa prvý krát ujali vedenia zásluhou Zorvanovej strely od modrej, ktorá sa napokon dokotúľala až do brány. Bohužiaľ, vzápätí hostia vyrovnali, keď sa sami dvaja hráči vybrali na nášho brankára, ktorý proti nim nemal šancu. Skóroval Priganc. Domáci sa naďalej snažili, na ľade boli dominantní tak ako počas celého zápasu. Množstvo šancí sa im opäť nepodarilo využiť, napríklad keď Dmitriev strieľal do prázdnej brány, no aj tam zaúradovala lapačka výborne chytajúceho Krochtu. Päť minút pred koncom konečne sadla šťastena aj na hokejky domácich a tí začali strieľať góly jedna radosť. Najprv sa presadil Buda po Zorvanovej prihrávke, ktorý už o malú chvíľu zvyšoval na rozdiel dvoch gólov. V poslednej minúte dal elegantnú bodku v zápase Buda, ktorý si sám vyrobil brankára a triafal pod horné brvno. Tým stanovil konečne skóre 7:4 a domáci tak potvrdili dominanciu v domácich zápasoch. 

hokej1.JPG

Po tejto výhre sa nachádzame na 3. priečke tabuľky. Najbližšie nás čaká hokejový víkend na ľade súperov. Najprv v sobotu zavítame do Gelnice a následne v nedeľu odohráme odložený zápas v Brezne. Keďže tieto zápasy sú divákmi veľmi obľúbené, dúfame, že si aj niekoľko našich fanúšikov nájde cestu na tento zápas. Na ten ďalší víkend opäť cestujeme k súperovi, a to do Trebišova. Pred domácich divákov sa vrátime až v sviatočnom čase a odohráme posledný zápas tohto roka deň pred Vianocami 23. 12. o 17:00 proti béčku Liptovského Mikuláša. Pozývame všetkých priaznivcov, aby prišli osláviť tento sviatočný čas dobrým hokejovým zápasom. 

 

HKM Rimavská Sobota - HK Bardejov 7:4 (2:2, 1:1, 4:1)

Góly HKM: 16. Nociar (Buda, Fekiač), 20. Škantár (Matúška), 40. Nociar (J. Slovák), 49. Zorvan (Fekiač, Buda), 55. Buda (Zorvan, Matúška), 57. Zorvan (Fekiač, J. Slovák), 60. Buda (M. Slovák, Fekiač)

Strely: 66:34

Vylúčenia: 1:5

Rozhodovali: Žák - Ivan, Krištof

Diváci: 271

Zostava HKM: Križan - M. Slovák, Nociar, Matúška, Škantár, Kulišek, Fiľo - Filipiak, J. Slovák, Šagát - Šturmankin, Heckl, Dmitriev - Buda, Zorvan, Fekiač - Juraštík.

Marek Hanzel, HKM Rimavská Sobota

foto: Denis Szőke


 
 

Verejné obstarávanie

Zakazky s nízkymi hodnotamiVytlačiť
 


 
 

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správaVytlačiť
 


 
 

Zakazky s financnym limitom - §9 ods.9-sprava TSMVytlačiť
 


 
 

Verejné vyhlášky

VV - upovedomenie o podaní odvolania (Brindzová Ferleťáková)Vytlačiť
 


 
 

Verejné ponuky

OVS oceľové haly - kasárneVytlačiť
 


 
 

Zámer - predať alebo prenajať majetok

Zverejnenie zámeru - odpredaj majetku - Drobná, RKC na SlovenskuVytlačiť
 


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Nám. Š. M. Daxnera
Nám. Š. M. Daxnera (v Kauflande),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 563 43 32

dnes je: 16.12.2017

meniny má: Albína

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka