Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

OZNAMY

Oznamy mesta

Výzva na zlepšenie vonkajších hraníc a vízVytlačiť
 

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť, Nástroja pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz.

Oprávnení žiadatelia:
 orgán štátnej správy, ústrednej aj špecializovanej územnej štátnej správy a iné, štátne rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy alebo iné právnické osoby zriadené osobitným zákonom;
 samosprávny kraj, obec, mesto a nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia
 mimovládna organizácia;
 nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 občianske združenie
 záujmové združenie právnických osôb
 nadácia
 neinvestičný fond
 medzinárodná organizácia pôsobiaca na území SR
 vzdelávacia inštitúcia, vedecko-výskumná organizácia
 podnikateľský subjekt (pri dodržaní zásady neziskovosti projektu).

Všeobecným cieľom je prispievať k zabezpečeniu vysokej úrovne bezpečnosti v Únii pri súčasnom uľahčovaní legitímneho cestovania prostredníctvom jednotnej kontroly na vonkajších hraniciach na vysokej úrovni a efektívneho spracúvania schengenských víz v súlade so záväzkom Únie, pokiaľ ide o rešpektovanie základných slobôd a ľudských práv.
V rámci národného cieľa 4 Hranice – Acquis Únie sa Slovenská republika zaviazala zvýšiť úroveň jazykových odborných školení pre členov policajných zložiek, ktorí zabezpečujú kontrolu vonkajších hraníc EÚ.

Celkový finančný plán pre túto výzvu je 292 513,67 €.

Termín ukončenia výzvy : 13.4.2017

                                Navštívte nás na webe: www.rozvojgemera.sk
                                alebo na FACEBOOK-u

                                                    Agentúra pre rozvoj Gemera


 
 

Rakúsky veľvyslanec navštívil Rimavskú SobotuVytlačiť
 

Dňa 15. februára navštívil Rimavskú Sobotu veľvyslanec Rakúska na Slovensku Helfried Carl. Sprevádzal ho obchodný radca Christian Kügerl. Vzácnu návštevu privítalo v popoludňajších hodinách na Radnici vedenie samosprávy. 

Veľvyslanec navštívil naše mesto v rámci svojho trojdňového výjazdu po Slovensku. Na východnom Slovensku navštívil Prešov, Bardejov, Medzilaborce, Michalovce a Čiernu nad Tisou. Prezrel si viaceré rakúske podniky a zároveň aj pozoruhodné kultúrne pamiatky v daných regiónoch. Helfried Carl ako dôvod svojej návštevy uviedol, že nie je veľvyslancom len pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko. Rimavskú Sobotu navštívil po prvýkrát. Primátor mesta JUDr. J. Šimko veľvyslanca oboznámil so sociálno- ekonomickou situáciou okresu, s mierou nezamestnanosti a s ďalšími problémami, s ktorými mesto i región zápasia. Zároveň ho informoval aj o rozvojových aktivitách, ktoré v meste od jeho nástupu do funkcie primátora prebiehajú.

V rámci diskusie sa dotkli viacerých tém, medzi nimi aj problematiky narastajúceho extrémizmu na Slovensku a vo svete, a tiež významu a dôležitosti revolučných udalostí v Novembri 89.

Veľvyslanec ocenil snahu vedenia mesta o zveľaďovanie a skvalitňovanie podmienok pre tunajších obyvateľov aj napriek množstvu nepriaznivých faktorov, ktoré život v regióne ovplyvňujú.

                                                                                 -av-, Foto: A. Gecse


 
 

V najnovšom čísle Gemerských zvestí nájdete...Vytlačiť
 

V najnovšom čísle Gemerských zvestí nájdete aj tieto témy...

Sedemstotisícová úspora mesta- historická udalosť !

Rakúsky veľvyslanec navštívil Rimavskú Sobotu

Z februárového mestského zastupiteľstva

Miesto pre vás

Základné školy otvoria svoje brány

Blíži sa 8. marec... Medzinárodný deň žien... práva žien neboli vždy samozrejmosťou

Széplak- Krásna Spomienky rodákov

Pozvánky

Darovali krv

Šport

Prajeme vám príjemné čítanie !


 
 

VÝZVA AJ PRE VÁS: HODINA DEŤOMVytlačiť
 

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 18. ročník grantového programu Hodina deťom určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti a mladých ľudí na Slovensku.

Oprávnení žiadatelia:
- mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy)
- samosprávy
- cirkevné inštitúcie
- rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a s pravidelnou celoročnou činnosťou

PROGRAMOVÉ OBLASTI:
1. DIEŤA A JEHO RADOSTI
Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných
2. DIEŤA A JEHO STAROSTI
Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú
3. DIEŤA A JEHO ŠKOLA
Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie
4. DIEŤA A JEHO KOMUNITA
Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov

Uzávierka podávania projektov: 20.3.2017

Celková suma, ktorá sa bude rozdeľovať v roku 2017, bude známa 1.6.2017.

Viac info na:
http://www.nds.sk/blog/oznamy/vyzva-18.-rocnika-grantoveho-programu-hodina-detom/

                                                            Agentúra pre rozvoj Gemera


 
 

VÝZVA PRE ŠKOLY A NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE: „BEZPEČNE NA CESTÁCH“Vytlačiť
 

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlasuje grantový program „Bezpečne na cestách“.

Oprávnení žiadatelia:

 materské školy na Slovensku
 neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace popri materských školách
Za jednu materskú školu môže byť podaný maximálne jeden projekt (v prípade doručenia viacerých žiadostí budú obe vylúčené).

Ciele grantového programu:

 Zvýšiť povedomie o pravidlách cestnej premávky a tým prispieť k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti vo všetkých regiónoch Slovenska
 Podporiť záujem detí o dopravnú výchovu
 Zlepšiť podmienky vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy na Slovensku
 Podporiť inovatívne projekty zamerané na interaktívny spôsob výučby a aktívneho zapájania detí do vzdelávacieho procesu
 Zabezpečenie dlhodobých a pravidelných aktivít v tejto oblasti v rámci školy.

Kľúčové oblasti pre podporené projekty na rok 2017:

Realizácia príp. dobudovanie dopravného ihriska (exteriérové i interiérové) s prepojením na dopravno-edukačnú aktivitu s dôrazom na bezpečné prechádzanie cez cestu.

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 000 €

Uzávierka prijímania žiadostí: 10.3.2017

Viac info na:

http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-bezpecne-na-cestach/
alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel.: 0948 001 086.
 
Navštívte nás na webe: www.rozvojgemera.sk alebo na FACEBOOK-u.

                                                                    Agentúra pre rozvoj Gemera


 
 

Valentínska kvapka krvi Vytlačiť
 

Slovenský Červený kríž organizuje už 22. ročník kampane „Valentínska kvapka krvi,  ktorej cieľom je prilákať mladých ľudí k darovaniu krvi.

Akcia prebieha od 13. 2. 2017 do 17.3.2017.

Hlavnou myšlienkou kampane je „Šťastie máme v krvi“.  Túto tému môžeme komunikovať rôznymi spôsobmi, pretože je na ňu viac pohľadov.  

Máme šťastie, ak sme zdraví a môžeme darovať krv.

Tiež pocit šťastia prežívajú darcovia krvi po darovaní krvi.

Ak prežijeme nejakú šťastnú chvíľku, hormón šťastia sa nám vyplavuje do krvi, teda ho „máme v krvi“.

Z pohľadu príjemcu darovanej krvi – zažíva šťastie zo zlepšeného zdravia, úspešne absolvovanej operácie, alebo podobne.

Urobte aj vy šťastnými seba aj druhých a darujte krv na záchranu zdravia a života chorých, ktorí ju potrebujú.

Krv môžete darovať na Hematologicko transfúznom odd. Nemocnice v Rimavskej Sobote, každý utorok a piatok od 7,00 hod do 9,30 hod.

V rámci kampane máme pre každého darcu krvi pripravený aj malý darček.

 

                                                                                        Územný spolok SČK

                                                                                         Rimavská Sobota


 
 

Pozvánka na zasadnutie VMsČ Sídlisko Rimava-Malohontská - zmena termínu zasadnutiaVytlačiť
 

Výbor mestskej časti Sídlisko Rimava-Malohontská

POZVÁNKA na zasadnutie

Vzhľadom na PN sa februárové zasadnutie VMsČ prekladá na 7.3.2017 o 16:30 hod. Všetko ostatné podľa pôvodnej pozvánky platí:

Zasadnutie sa uskutoční v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Športovej ul.  (knižnica, 1. poschodie - oproti schodom).

  Program:   

 1. Privítanie a oboznámenie s programom.
 2. Kontrola plnenia uznesenia.
 3. Informácie poslancov zo zasadnutia MsZ (7.II.)
 4. Zimný rez drevín v MsČ; zimná údržba ciest a chodníkov, ich stav po zime, potreby opráv.
 5. Príprava organizačného zabezpečenia jarného čistenia MsČ a výsadba zelene - I.
 6. Rôzne a pripomienky občanov.
 7. Uznesenie, záver.

 

Mgr. Ľubica Kubiňáková
predsedníčka VMsČ
V Rimavskej Sobote, 21.02.2017


 
 

Ponáhľajte sa domov radšej pomalyVytlačiť
 

 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici sa opätovne obracia na občanov s upozornením „ponáhľajte sa domov radšej pomaly“.

V Banskobystrickom kraji z pohľadu dopravnej nehodovosti možno január 2017 považovať za tragický. Až 7 osôb (prevažne vodičov) sa už nevrátilo domov k svojim blízkym, pretože ich život vyhasol následkom dopravnej nehody.

 

Vodiči, zamyslite sa preto:

Dodržiavate maximálnu povolenú rýchlosť?

Prispôsobujete jazdu svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky?

Nepožívate pred jazdou alebo počas jazdy alkoholické nápoje? Ani príležitostne?

Neriskujete pri predbiehaní? Neprehľadné úseky sú najrizikovejšie.

Používate bezpečnostné pásy?

Telefonujete za volantom? Ak áno, používate súpravu handsfree („voľné ruky“)?

Nepreceňujete niekedy svoje schopnosti?

Spomalíte, keď na vozovke vidíte pohybovať sa chodcov a cyklistov?

Správate sa na ceste zodpovedne a ohľaduplne?

 

Zamyslite sa nad svojím správaním v cestnej premávke, pretože len zodpovedným prístupom a dodržiavaním dopravných predpisov môžete predísť vážnym dopravných nehodám a vrátiť sa v bezpečí domov.  

 

Nezabúdajte, Váš život a zdravie je to najcennejšie čo máte.


 
 

SÚŤAŽ PRE ŠKOLY - OD MATERSKÝCH AŽ PO STREDNÉ: ProEnviro Vytlačiť
 

Slovenská agentúra životného prostredia, oddelenie environmentálnej výchovy a vzdelávania v Banskej Bystrici, vyhlasuje XII. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou - ProEnviro.

Súťaž je určená pre:

- materské školy

- základné školy

- stredné školy

Do súťaže môžu školy prihlásiť projekty zamerané na zodpovedný a aktívny prístup k životnému prostrediu, ako aj na spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej a regionálnej úrovni, trvalo udržateľný rozvoj, environmentálnu výchovu a ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva. Špeciálne ocenenie organizátori pripravili pre projekt zameraný na šetrenie energií v škole.

Do súťaže môžu školy prihlásiť environmentálne projekty, ktorých trvanie je minimálne 1 mesiac a boli zrealizované a ukončené do 30. 6.2017 (vrátane).

Projekt nesmie byť starší ako tri roky a každá škola môže do súťaže prihlásiť maximálne 3 projekty.

Uzávierka prijímania prihlasovacích formulárov

do 30. 6.2017

Odborná porota následne na základe hodnotiacich kritérií udelí prihláseným projektom body a v každej súťažnej kategórii materské, základné i stredné školy bude udelená jedna hlavná cena.

Víťazné školy a ich projekty budú odprezentované v odborno-náučnom časopise Enviromagazín, na Festivale environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA 2017 a v ďalších printových a elektronických médiách.

Viac info na: www.sazp.sk

alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera.

Navštívte nás na webe: www.rozvojgemera.sk alebo na FACEBOOK-u.

                                                            Agentúra pre rozvoj Gemera


 
 

Milí návštevníci web stránky mesta... WELCOMEVytlačiť
 

Milí návštevníci web stránky mesta Rimavská Sobota,

pozývame vás prečítať si aj anglickú verziu stránky mesta /EN/, kde môžete nájsť ďalšie zaujímavé články o meste a o ľuďoch, ktorí sú úspešní v oblasti umenia, kultúry, literatúry, hudby, športu atď. Aktuálne pripravujeme preklad rozhovoru s hudobným skladateľom a pedagógom Petrom Viktorom Ličkom, ktorý hovorí, že... V hudbe je niečo neuchopiteľné.

Dear visitors of the website of Rimavská Sobota,

we invite you also to read the English version of the website of the city where you can find another articles about the interesting facts of Rimavská Sobota and about people who are successful in art, culture, literature, music, sport and so on. We are currently working on the translation of the interview with Peter Viktor Ličko, composer and teacher, who says... There is something untouchable in music.

                                                                                                    -av-

 


 
 

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

Na Mestskom zastupiteľstve v Rimavskej Sobote, ktoré sa konalo v utorok 7. februára 2017 informoval primátor mesta medzi inými aj o kauze okolo cien energií na Slovensku, ale aj o ušetrených prevádzkových nákladoch na dvoch materských školách, ktoré vykuruje mesto a nie spoločnosť STEFE s. r. o..


 
 

Nezodpovední psíčkari, premnožené holuby i autovraky...Vytlačiť
 

Na mestskom zastupiteľstve dňa 7. februára odzneli v rámci Interpelácií aj tieto témy:

Ing. Z. Bán poukázal na negatívny vplyv premnožených holubov v meste a na potrebu zníženia ich počtu. Primátor mesta sa vyjadril, že daná situácia sa bude riešiť odchytom holubov v spolupráci s pánom J. Kanátom z Mojína, ktorý sa venuje práci s dravcami.

Mgr. V. Vaš informoval o nebezpečnom úseku Žánovskej cesty, ktorým je potrebné sa zaoberať. Ďalej informoval, že v bývalom internáte na Ul. Školskej prespávajú bezdomovci. Vážnym problémom je aj množstvo autovrakov na sídlisku Západ, s ŠPZ i bez nich, ku ktorým sa nikto nehlási. Podľa vyjadrenia vedenia mesta sa tento problém bude musieť riešiť vypracovaním Všeobecne záväzného nariadenia.

Poslanci PaedDr. J. Sojka a Ing. I. Hazucha poukázali na stále sa opakujúci problém, týkajúci sa majiteľov psov, ktorí so sebou nenosia a nepoužívajú sáčky, určené pre psie exkrementy. Podľa vyjadrenia primátora mesta to bude potrebné taktiež „ošetriť“ Všeobecne záväzným nariadením.

Mg. Főző položil otázku, akým spôsobom bude riešená dopravná situácia počas výstavby kruhového objazdu na Ul. Malohontskej. Primátor JUDr. Šimko informoval, že po vydaní  právoplatného stavebného rozhodnutia by stavebné práce mali byť realizované v mesiacoch apríl, máj a jún tohto roku.

                                                                                                    -av-, Foto: A. Gecse


 
 

Počet žiadostí o sociálnu pomoc stúpaVytlačiť
 

Aj tieto informácie odzneli na februárovom mestskom zastupiteľstve v rámci Informatívnej správy o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Rimavská Sobota na obdobie rokov 2015-2020. Spracovala a predložila ju PhDr. A. Kecskemétyová. Plán je zameraný na 6 cieľových skupín /deti a mládež, seniori, zdravotne ťažko postihnutí občania, Rómovia a ďalší/, na 9 prioritných oblastí a má stanovených 15 cieľov.

Poslanec JUDr. Š. Baláž, ktorý je aj predsedom Komisie sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky, sa mestu poďakoval za kvalitné poskytovanie sociálnych služieb. Vysoko hodnotí aj spoluprácu medzi mestom a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, aj na základe odozvy od klientov, prijímateľov sociálnej starostlivosti. Keďže počet žiadostí o poskytnutie sociálnej pomoci neustále stúpa, vyjadril sa, že v danej oblasti bude potrebné počítať aj s navýšením financií v rozpočte mesta. Podotkol, že je potrebné riešiť platové ohodnotenie opatrovateliek, keďže dostávajú len o niečo viac ako minimálnu mzdu, no vykonávajú náročnú a prospešnú prácu.

Do diskusie sa zapojil aj Ing. S. Urban a povedal, že je potrebné uvažovať aj o možnosti poskytovania nadštandardných služieb pre klientov. Zdôraznil aj potrebu zriadenia Domova pre seniorov, na čo poukázal aj Mgr. J. Tóth.

Ing. I. Hazucha poukázal na fakt, že Nocľaháreň v meste nie je dostatočne využívaná. Vyjadril názor aj na otázku riešenia problémov marginalizovaných sociálnych skupín a miery efektivity sociálnej pomoci, ktorá sa im poskytuje. „Ide na to veľa financií, ale kvalitatívny efekt nevidím,“ podotkol a zároveň požiadal o vypracovanie výstupov, či a akým spôsobom k zmene vôbec dochádza. Poslanec  Mgr. V. Vaš na to zareagoval: „Vy (SMER-SD) ste pri moci, urobte tie zmeny.“

Poslanec Ing. Z. Bán informoval o tom, že Reformovaná kresťanská cirkev v Rimavskej Sobote plánuje zahájiť a rozšíriť možnosti opatrovateľskej služby pre občanov mesta. 

Mestské zastupiteľstvo predmetnú Informatívnu správu zobralo na vedomie.

Bližšie informácie o možnostiach sociálnej pomoci pre občanov sú uverejnené na web stránke mesta: www.rimavskasobota.sk

                                                                                                 -av-, Foto: A. Gecse

 


 
 

Prikrmovanie zvierat a odpadky v lese...Vytlačiť
 

V týchto zimných dňoch majú poľovníci plné ruky práce. Keďže zvieratá nemajú v zime veľa možností zohnať si potravu, je potrebné ich prikrmovať. Na takúto pomoc sú odkázané aj srnky, srnce, jelene, zajace, bažanty, diviaky a kačky v lese na Kurinci.

„Začali sme ich kŕmiť už od septembra. Krmelce musia byť na jeseň a v zime plné kukurice, pšenice a sena. Koncom minulého roka a v tomto roku je potrebné zvieratá prikrmovať viac, keďže je veľa snehu a zvieratá si nevedia vyhrabať zrno či kukuričné šupy zo zeme. Prikrmujeme ich až dovtedy, kým nezačne rásť tráva,“ informoval Koloman Demeter z Poľovníckeho združenia Kurinec a dodal: „Keby napríklad diviaky neboli takto prikrmované, mohli by sa stať agresívne. No báť sa nie je potrebné, keďže jedla majú stále dosť.“

Pracovníci Poľovníckeho združenia chcú zároveň upozorniť návštevníkov nielen kurineckého lesa, aby neznečisťovali životné prostredie odpadkami. Každý rok totiž v lesoch vyzbierajú množstvo smetí.

                                                                                     -av-, Foto: A. Gecse


 
 

Petícií bolo menejVytlačiť
 

Aj tento údaj vyplynul zo Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Ing. L. Šťavinu za II. polrok roku 2016, ktorú predniesol na februárovom Mestskom zastupiteľstve.

Hlavný kontrolór sa v II. polroku 2016 zaoberal 3 petíciami: Petíciou na prešetrenie nadmernej hlučnosti v lokalite Rožňavská ulica v Rimavskej Sobote, Petíciou za vyasfaltovanie prístupovej cesty k bytovému domu na Ulici Rožňavskej, k niektorým ďalším bytovým domom a ku garážam, na vyasfaltovanie už existujúceho parkoviska medzi bytovým domom a cestou, smerujúcou do Rimavských Janoviec, Petíciou za vybudovanie parkovacích miest na Ul. Hatvaniho.

Hlavný kontrolór sa zaoberal aj 14 sťažnosťami, medzi nimi napr. na výrub stromov, na rušenie nočného kľudu hostincom Lipa, na kosenie a poškodzovanie majetku, na obťažovanie okolia spaľovaním, na odvoz komunálneho odpadu na Ul. Novomeského a na Ul. Vansovej, a ďalšími.

Viacerí poslanci zdôraznili, že občania majú možnosť okrem napísania sťažnosti či podania petície participovať na správe vecí verejných aj prácou vo výboroch mestských častí a v odborných komisiách. Vedenie mesta aj poslanci občanov vyzvali, aby sa na ovplyvňovaní verejných vecí podieľali aktívnejšie.

                                                                                        -av-, Foto: A. Gecse


 
 

Vyhrajme ihrisko ŽIHADIELKO od spoločnosti LIDL pre Rimavskú Sobotu - HLASUJME ! Vytlačiť
 

Spoločnosť LIDL postaví tento rok opäť v desiatich mestách detské ihrisko ŽIHADIELKO.

O desať ihrísk budú súperiť mestá, v ktorých sa nachádza aspoň jedna predajňa Lidl, medzi nimi aj Rimavská Sobota. Podľa počtu obyvateľov sú mestá rozdelené do piatich kategórií s cieľom umožniť čo najspravodlivejšie hlasovanie. Hlasovanie prebieha v rámci týchto kategórií, pričom ihrisko získajú prvé dve mestá z každej kategórie. O lokalite jednotlivých ihrísk sa rozhodne v hlasovaní na internetovej stránke www.zihadielko.sk. Hlasovanie prebieha od 16.1. do 28.2.2017. Každý registrovaný účastník môže raz za 24 hodín označiť svojho favorita, jeden hlas navyše môže každý deň získať, ak na stránke zvládne jednoduchú online hru. Priebežné poradie bude zverejnené a pravidelne aktualizované na stránke www.zihadielko.sk.

       Podporme výstavbu detského ihriska v našom meste a hlasujme za naše mesto a naše deti!


 
 

VÝZVA PRE STREDOŠKOLÁKOV: „STREDOŠKOLÁCI DO SVETA“Vytlačiť
 

Nadácia Tatra banky vyhlasuje grantový program Stredoškoláci do sveta.

Oprávnení žiadatelia:

- študenti druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka na niektorom slovenskom gymnáziu alebo strednej škole s maturitou, ktorú študent začal študovať v rámci povinnej školskej dochádzky
- študenti so študijným priemerom maximálne 1,5 (za posledný ukončený ročník štúdia)
- študenti vo veku do 26 rokov

Cieľ:

Pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov, jazykovými kurzmi,…) alebo so štúdiom na škole obdobného typu na polrok alebo celý školský rok.

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 €
Plánovaná výška grantu: 20 000 €
Dátum uzávierky: 10.3.2017

Viac info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/stredoskolaci-do-sveta/

Navštívte nás na webe: www.rozvojgemera.sk alebo na FACEBOOK-u.

                                                                       Agentúra pre rozvoj Gemera


 
 

Je čas, aby ste vypočuli aj hlas zdola !Vytlačiť
 

Otvorený list JUDr. Jozefa Šimka, primátora Mesta Rimavská Sobota    Doc. JUDr. Róbertovi Ficovi, Csc.,  s pozvánkou na otvorený dialóg,  pri riešení komplexných problémov regiónu Gemer – Malohont i ďalších zaostalých regiónov Slovenska.

     Vážený pán predseda Vlády SR !

Súčasný trend globalizácie nebývalým tempom rozdeľuje prednedávnom ešte pomerne homogénne spoločenstvá na bohaté a chudobné. Vznikajú politické, ekonomické a sociálne nerovnováhy, ktoré sú priamym výsledkom súčasného politického systému, ktorého občasná reforma nezodpovedá potrebám dynamického rozvoja spoločnosti. Pociťujeme to v našom každodennom profesionálnom a rodinnom živote.

     Historické územie Gemer-Malohont a bývalé župné a teraz okresné mesto Rimavská Sobota svojim ľudským potenciálom, prírodným bohatstvom a výrobnými kapacitami patrili k najvýznamnejším častiam našej republiky.  Aj v nedávnej minulosti v novších štátnych útvaroch patril náš región medzi tzv.  produkčné poľnohospodársko-potravinárske regióny s vyspelým baníctvom, chemickým, strojárskym, odevným, elektronickým a polygrafickým priemyslom. Najmä však spracovateľský priemysel bol výkladnou skriňou prosperity regiónu – okresu i samotnej historickej Rimavskej Soboty.

     Po rozdrobení poľnohospodárstva v rokoch 1994 až 2002 sme prišli takmer o všetky závody a naša neutešená situácia  sa na rozdiel od iných regiónov Slovenska centrálne neriešila.

     Prostredníctvom našich okresných a mestských orgánov, v snahe  riešiť nahromadené problémy sme systematicky analyzovali stav sociálno- ekonomických procesov a vypracovali sme množstvo opatrení a projektov. Týkali sa  napr.  zapájania znevýhodnených skupín obyvateľstva do spoločensko-ekonomických procesov, prípravy nezamestnaných na podnikanie a samo zamestnanie, rozvinutia cezhraničnej spolupráce, atď.

      V úpornej snahe riešiť najmä zamestnanecké problémy sme dospeli k záveru, že bez konkrétnej pomoci Vlády SR nebudeme úspešní, že zložité procesy v politike zamestnanosti, regionálnom rozvoji a demografickom vývoji nezvládneme. Dôkazom toho je, že dlhodobo máme najvyššiu mieru nezamestnanosti v SR, že stárne obyvateľstvo, vyľudňuje sa celý región a prehlbuje sa neutešená situácia narastajúceho sa rómskeho etnika.

     Tieto neriešené problémy ďalej generujú nielen všeobecný úpadok a chudobu, ale aj zhoršujúci stav v rodinách a medziľudských vzťahoch.

     Ja ako primátor Rimavskej Soboty, poslanec BBSK a dlhoročný pracovník a funkcionár vo všetkých súčastiach verejnej i štátnej správy,  sa nemôžem uspokojiť so súčasným stavom a rozhodol som sa využiť všetky  dostupné formy a možnosti na postupné riešenie problémov.

     Doterajšie kroky miestnych, okresných a krajských orgánov nestačia.

Podobne neúčinné sú aj deklarácie a rôzne vyhlásenia ústredných orgánov štátnej správy o pomoci zaostávajúcim regiónom a to nie len na Gemeri – Malohonte, ale  na celom Slovensku.

     Naše  problémy neriešia ani výjazdové zasadnutia vlády. Doteraz sa v našom okrese uskutočnili tri a nič sa nezlepšilo. Prijali sa uznesenia ktoré sa nesplnili a naďalej sa točíme v bludnom kruhu neúspechov.

      Uznesenia, opatrenia a rôzne akčné plány zdola či zhora slúžia väčšinou len a len na propagandu  nie na konkrétne riešenie problémov.

     Z uvedených dôvodov,  vyzývam Vás pán predseda Vlády SR,  na verejný dialóg o skutočných a účinných riešení problémov Gemera-Malohontu, snáď aj problémov nám podobných regiónov.

      Vyzývam Vás na konfrontáciu názorov na riešenie najpálčivejších problémov a na dialóg navrhujem tieto témy :

 • demografický vývoj
 • výstavba rýchlostnej cesty R2 Zvolen – Košice,
 • tepelné hospodárstvo,
 • poľnohospodárstvo
 • vládne stimuly pre investorov
 • systém rozdeľovania štátnych dotácií
 • nezamestnanosť – trh práce

.

     Situácia v našom regióne, na juhu banskobystrického kraja, na Horehroní, na  východe republiky je vážna, napätie nepoľavuje a problémy sa v skutočnosti neriešia. Na druhej strane vidíme, že najviac finančných prostriedkov v rôznych podobách a na rôzne účely smerujú do  najvyspelejších regiónov. Je to antagonizmus, ktorý vyplýva zo súčasného politického systému.

     Vážený pán predseda Vlády SR !

     Prijmite prosím môj návrh na verejný dialóg pred televíznymi  kamerami. Prekročte prah doteraz zaužívanej praxe a ako predseda  exekutívy stretnite sa  s regionálnym politikom.

     Pomenujme každý z nás zo svojho uhla pohľadu skutočné problémy a navrhnime reálne riešenie na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie,  tej najchudobnejšej vrstvy občanov.

     Som presvedčený, že tento doteraz  nebývalý spôsob verejnej komunikácie vzbudí u občanov pozornosť o veci verejné, viac ako výjazdové zasadnutia Vlády SR po celom Slovensku, ktoré sa uskutočnili v priebehu minulého roka.

     Myslím si, ako mi v novoročnom pozdrave  písal pán Andrej Kiska prezident Slovenskej republiky, že v roku 2017 by sme sa nemali báť otvárať naozaj veľké a  dôležité témy, ktoré nás spoločne trápia. O školstve, o zdravotníctve, o zlepšení situácie v rómskych komunitách, o pomoci ľuďom v regiónoch, ktoré trápi vyľudňovanie, odchod mladých, nedostatok pracovných príležitostí, nedostatok možností na kvalitný a plnohodnotný život. Taký, aký si ľudia v modernej a prosperujúcej krajine zaslúžia.

     V nádeji, že prijmete moju ponuku s úctou

 JUDr. Jozef Šimko, primátor Rimavskej Soboty        


 
 

Nový druh ekonomickej trestnej činnostiVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote upozorňuje podnikateľské subjekty na nový druh latentnej ekonomickej trestnej činnosti, pri ktorej páchateľ zneužije e-mailovú adresu majiteľa napadnutej spoločnosti, resp. vedúceho pracovníka, a v jeho mene požiada osobu zodpovednú za uhrádzanie dodávateľských faktúr o uhradenie faktúry (resp. zaslanie finančných prostriedkov do zahraničia) na bankový účet evidovaný v Slovenskej bankovej inštitúcii, resp. v zahraničí s tým, že číslo účtu poskytne v nasledujúcom e-maily.

Po vzájomnej mailovej komunikácii páchateľ poskytne číslo bankového účtu, na ktorý majú byť zaslané finančné prostriedky, a tým uvedie pracovníka spoločnosti do omylu.

Z uvedeného dôvodu odporúčame podnikateľským subjektom a ich pracovníkom preverovať si telefonicky alebo iným spôsobom, či e-mailové žiadosti o úhrady faktúr, prevedenie  finančnej hotovosti na účet, resp. zmenu zaužívaného čísla účtu dodávateľskej spoločnosti skutočne zaslal oprávnený subjekt.

V prípade zistenia akýchkoľvek pochybností kontaktujte políciu.

                          plk. Ing. Ivan Andrašovič, riaditeľ OR PZ Rimavská Sobota


 
 

Úradné oznamy

Primátor zvoláva tlačovú poraduVytlačiť
 

Primátor Mesta Rimavská Sobota JUDr. Jozef Šimko zvoláva na pondelok 27. 2. 2017 tlačovú poradu, ktorá sa uskutoční v zasadačke mestského úradu na medziposchodí so začiatkom o 11.00 hodine.
Hlavným bodom tlačovej porady je informácia primátora mesta o súvislostiach s  rezerváciou sály v Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote zo strany predsedu BBSK Mariana Kotlebu na deň 14. marca 2017, ktorá bola niektorými médiami bezdôvodne hysterizovaná.


 
 

Jarné prázdniny vo HvezdárniVytlačiť
 

Banskobystrický samosprávny kraj, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, organizačná súčasť Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom

Vás pozýva na

Jarné prázdniny vo Hvezdárni

v dňoch 27.2.2017 – 3.3.2017

Hvezdáreň bude prístupná od 12:00 – 21:00 hod.

 • areál s modelmi asteroidov, slnečnými hodinami, zariadeniami na solárnu energiu a pod., výstavka meteoritov a astronomických fotografií.

Cez deň:

Pozorovanie Slnka – slnečných škvŕn a protuberancií. Za vhodných podmienok bude viditeľná Venuša.

Popoludňajší program od 14:00 hod.

27.2.    Magické zážitky z fotografií prírody

28.2.    Jupiter – gigant medzi planétami

1.3.      pre deti 6-9 ročné: Ako ľudia merali čas

počet účastníkov je obmedzený, preto je nutné dieťa prihlásiť 047/56 24 709

2.3.      Hrozba z vesmíru

3.3.      Magické zážitky z fotografií prírody

Večer 17:30 – 18:15 hod.

- Obloha nad nami – predvečerný program

- 18:15 – 21:00 hod. – večerné pozorovanie (iba za jasného počasia!)

Pozorovania sú určené jednotlivcom a rodinám, väčšie skupiny je nutné ohlásiť vopred.

Podrobný popis aktivít je v priloženom súbore.


 
 

Zimný štadión z technických príčin uzatvorenýVytlačiť
 

Technické služby mesta Rimavská Sobota oznamujú širokej verejnosti, že od 03.02.2017 do odvolania sa uzatvára prevádzka  zimného štadióna  z technických príčin.

O zmene budeme občanov informovať.


 
 

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017Vytlačiť
 

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey).

Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko-politických oblastiach eurosystému. Pre rok 2017 bolo do zisťovania vybraných viac ako 400 obcí, medzi nimi aj mesto Rimavská Sobota.

Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch február až apríl  2017. 

V tomto období vybrané domácnosti v meste navštívi zamestnanec ŠÚ SR  poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať so služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Všetky informácie, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké účely nekomerčného charakteru. So všetkými odpoveďami na otázky bude narábané ako s citlivými údajmi v súlade so zákonom č. 123/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s európskou legislatívou o dôvernosti osobných údajov.

                                Ing. Zlata Jakubovie, CSc., Generálna riaditeľka Štatistický úrad SR


 
 

Vtáčia chrípka A/H5N8 – informáciaVytlačiť
 

Vtáčia chrípka A/H5N8 – informácia

Vírus vtáčej chrípky A/H5N8 bol zavlečený a v súčasnosti je evidovaný už vo viacerých krajinách Európy. Na Slovenku boli potvrdené ochorenia vo viacerých oblastiach. V okrese Rimavská Sobota bol potvrdený prvý výskyt vírusu vtáčej chrípky A/H5N8 u uhynutej a zamrznutej kačky vo vodnom toku Rimava v teritoriálnom území mesta Rimavská Sobota. V postihnutých oblastiach sa vtáčia chrípka medzi chovmi hydiny ľahko prenáša. Sťahovaví vtáci, vrátane voľne žijúceho vodného,  morského a pobrežného vtáctva, môžu vírus prenášať na veľké vzdialenosti. Riziko prenosu vírusu od divoko žijúcich vtákov do domáceho chovu je najväčšie, keď sa hydina voľne pohybuje vonku, má prístup k vode spoločný s divokými vtákmi, alebo keď užíva vodu, ktorá mohla byť kontaminovaná výkalmi nosičov medzi divokými vtákmi.  

 

Ochorenie u človeka vyvolané vírusom vtáčej chrípky A/H5N8, ktorý v súčasnosti koluje medzi vtáctvom v Európe však doposiaľ zaznamenané nebolo. To však nevylučuje možnú hrozbu prenosu nákazy na človeka. Riziko prenosu vírusu vtáčej chrípky existuje najmä u ľudí prichádzajúcich do styku s vtákmi (domácimi alebo divo žijúcimi) pri nedodržaní zásad osobnej hygieny, vdýchnutím prachu s obsahom výlučkov chorých, resp. uhynutých zvierat, kontaktom s kontaminovanými plochami a povrchmi (napr. povrch vajec), výlučkami chorých zvierat a odpadmi.

 

 Z uvedeného dôvodu je potrebné prísne dodržiavať opatrenia na minimalizáciu tohto rizika.

V prípade, že spozorujete uhynuté vtáctvo je potrebné:

- vyvarovať sa akémukoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom

- čo najskôr o tejto skutočnosti upovedomiť príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

- ak z nejakého dôvodu nie je možné sa manipulácii vyhnúť, je nevyhnutné používať osobné ochranné pomôcky tak, aby bolo zabránené vírusu dostať sa na nechránenú pokožku alebo sliznice (ochranné rukavice, tvárová maska, okuliare, ochranný plášť, nepremokavá obuv)

 

Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom musia:

- sledovať svoj zdravotný stav

- v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov svedčiacich pre možnú chrípku bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.

 

Medzi typické príznaky chrípky patrí náhly vzostup teploty, bolesti kĺbov, svalov, zápal spojiviek, postupne sa môžu pridružiť príznaky zo strany dýchacích ciest (kašeľ, nádcha).

S najväčšou pravdepodobnosťou sa aj v takomto prípade bude jednať o ochorenie vyvolané iným subtypom chrípky (sezónna chrípka, vyvolaná vírusom cirkulujúcim aktuálne medzi ľuďmi). Potrebné je však realizovať laboratórne vyšetrenie vzorky biologického materiálu od chorého (výter z nosa, hrdla), preto je vyhľadanie lekárskej pomoci čo najskôr nevyhnutné!

 

MUDr. Nadežda Andóová
Oddelenie epidemiológie
RÚVZ so sídlom v Rim. Sobote


 
 

Mimoriadne núdzové opatrenia - povinnosť nahlásiťVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota, Mestský úrad

OZNAM

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje občanov v zmysle § 8 ods. 3, písm. e) a § 17 ods. 3 zák. č. 39 /2007 o veterinárnej starostlivosti na  Mimoriadne núdzové opatrenia na kontrolu choroby Aviárnej infulenzy ( Vtáčej chrípky ) ktoré nariadila Regionálna veterinárna  a potravinová správa Rimavská Sobota

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota vydala pre vlastníkov a držiteľov hydiny a iného vtáctva  núdzové opatrenia, ktorými nariadila:

 1. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí predovšetkým :

a/ dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí
b/ zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi
c/ voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu
d/ oznamovať Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Rimavská Sobota   /t.č. 047/5811138,  5811139, 0918779092 /  akékoľvek  príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

 • pokles príjmu krmiva o viac ako 20%
 • pokles produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dni
 • týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%
 • akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku

 

 1. Úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote ďalej upozorňuje všetkých občanov na nasledovné :
 • v prípade, že spozorujete uhynuté vtáctvo je potrebné vyvarovať sa akémukoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom
 • čo najskôr o tejto skutočnosti upovedomiť Regionálnu, veterinárnu a potravinovú správu v Rimavskej Sobote
 • ak z nejakého dôvodu nie je možné sa manipulácii vyhnúť je potrebné používať osobné ochranné pomôcky tak, aby bolo zabránené vírusu dostať sa na nechránenú pokožku alebo sliznicu
 • osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom musia sledovať svoj zdravotný stav
 • v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov svedčiacich o možnej chrípke bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára

 
 

Oznámenie v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a žiadosť o spoluprácuVytlačiť
 

Stredoslovenská energetika Distribúcia,  a.s. (ďalej len „SSE- D, a.s.“) je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Vašej obce/mesta. SSE-D, a.s. je ako osoba poverená prevádzkovaním týchto vedení zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a údržbu, pri zabezpečení ktorej je v prípade potreby oprávnená vykonať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.

Pre lepšiu informovanosť občanov považujeme za dôležité upozorniť, že podľa Zákona č. 251/2012  o energetike je zakázané pod elektrickým vedením:

 1. zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
 2. vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,
 3. vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti

      do 2 metrov od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,

 1. uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 2. vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 3. vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

 

      V tejto súvislosti  tiež uvádzame, že podľa Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.

Zabezpečenie bezpečnej prevádzky a údržby elektrických vedení považujeme za spoločný záujem SSE - D, a.s., Vašej obce, ako aj všetkých občanov, pretože prípadné poruchy a havárie elektrických vedení sa bezprostredne priamo dotýkajú nás všetkých. Aktívny prístup majiteľov, užívateľov a správcov pozemkov pri dodržiavaní uvedených legislatívnych predpisov by mal byť samozrejmosťou. Prispel by k vyššej spokojnosti  s dodávkou elektrickej energie.

 

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu a informovanie občanov Vašej obce/mesta – vlastníkov pozemkov, aby zamestnancom SSE-D, a.s. poskytli potrebnú súčinnosť pri kontrole a prípadnom odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Najmä, aby občania – vlastníci pozemkov pod elektrickými vedeniami umožnili zamestnancom SSE-D, a.s. (alebo osobám, ktoré sú na to od SSE-D, a.s. písomne splnomocnené) vstup na ich pozemky za účelom odstránenia a okliesňovaní stromov a porastov. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní  pilčíckych prác patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná.

Súbor na stiahnutie oznamenie_SSE.pdf oznamenie_SSE.pdf (1.3 MB)

 
 

Plán zberu separovaného odpadu na rok 2017Vytlačiť
 

Plán zberu separovaného odpadu na rok 2017.


 
 

Kto je povinný odhŕňať sneh a odstrániť poľadovicu z chodníkov Vytlačiť
 

V zmysle ustanovenia §-u 9, 9a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 86/2007 o zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií na území mesta Rimavská Sobota, závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s chodníkom, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

Z tohto znenia vyplýva, že vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti sú povinní bez prieťahov napr. v zimnom období odhŕňať sneh, odstrániť poľadovicu, v inom období pozametať znečistenie atď. na chodníku, ktorý hraničí s nehnuteľnosťou (budovy, oplotenia a pod.).

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s chodníkom, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.

Technické služby mesta (správca miestnych komunikácií) na území mesta zabezpečia zimnú údržbu ostatných miestnych komunikácií: hlavne vozoviek podľa dôležitosti, potreby a aktuálneho operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií.

Správca počas výkonu zimnej údržby na miestnych komunikáciách môže vykonať nutne potrebné opatrenia v spolupráci s mestskou políciou, ktorými docieli odstránenie prekážok z vozoviek, parkovísk (sneh, poľadovicu a pod.) z dôvodu zabezpečenia ich zjazdnosti.

Mestská polícia dbá o dodržanie čistoty miestnych komunikácií, a má právo ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh.

Zo znenia §-u 9, 9a cestného zákona teda vyplýva, že napr. pri odhŕňaní snehu z chodníka aj samotný občan má skoro takú istú povinnosť a zodpovednosť, ako správca pozemných komunikácií. Vlastníci rodinných domov a budov, bytové samosprávy, spoločenstvá vlastníkov bytoviek, inštitúcie, organizácie, prevádzkarne, obchodníci atď. sú povinní v zmysle cestného zákona pravidelne a bez prieťahov čistiť chodník resp. zabezpečiť čistenie chodníka, ak chodník hraničí s nehnuteľnosťou v ich vlastníctve, správe, v nájme atď.

János Csordás
Oddelenie stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy


 
 

Zmena cien vodného a stočnéhoVytlačiť
 

 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods.1 písm. b) prvého bodu a §9 ods.1.písm. c) prvého bodu  v spojení s §5 ods. 7 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

                                                         rozhodol,

že pre regulovaný subjekt Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica    určuje č. 0098/2017/V zo dňa 09.12.2016 na obdobie od 1. januára 2017 tieto ceny:

1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina

Maximálna fixná zložka ceny v €/rok (bez DPH)

Maximálna fixná zložka ceny v €/rok (s DPH)

Maximálna variabilná zložka ceny v €/m3 (bez DPH)

Maximálna variabilná zložka ceny v €/m3

(s DPH)

T1

12

14,40

1,0741

1,2889

T2

82

98,40

T3

176

211,20

T4

410

492,00

T5

585

702,00

T6

1 287

1 544,40

 

2. Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina

Maximálna fixná zložka ceny v €/rok (bez DPH)

Maximálna fixná zložka ceny v €/rok (s DPH)

Maximálna variabilná zložka ceny v €/m3 (bez DPH)

Maximálna variabilná zložka ceny v €/m3

 (s DPH)

T1

12

14,40

0,7518

0,9022

 

3. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Tarifná skupina

Maximálna fixná zložka ceny v €/rok (bez DPH)

Maximálna fixná zložka ceny v €/rok (s DPH)

Maximálna variabilná zložka ceny v €/m3 (bez DPH)

Maximálna variabilná zložka ceny v €/m3

(s DPH)

T1

11

13,20

1,0464

1,2557

T2

77

92,40

T3

165

198,00

T4

384

460,80

T5

659

790,80

T6

1 098

1 317,60

 

Fakturovaná cena sa skladá z maximálnej fixnej zložky a maximálnej variabilnej zložky.

Maximálna fixná zložka ceny je platba v eurách za rok, ktorá sa určuje podľa tarifnej skupiny a bude určená v závislosti od rezervovaného prietoku vody pripojenej nehnuteľnosti na verejný vodovod vodovodnou prípojkou a pripojenej nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou a to samostatne pre výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a  odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Maximálna variabilná zložka ceny je cena v eurách za 1 m3. Vychádza z dodaného množstva pitnej vody, prípadne odvedenej odpadovej vody vynásobenej cenou za 1m3 a vstupuje do celkovej ceny dodávky.

Odberné miesta odberateľov sa členia do tarifných skupín:

a) podľa menovitého priemeru DN vodomera na odbernom mieste takto:

Tarifná skupina

DN vodomera na odbernom mieste

T1

              do DN 20 (vrátane)

T2

od DN 25

T3

od DN 40

T4

od DN 65

T5

 od DN 100

T6

  od DN 150

 1. bez osadeného vodomera a určené na distribúciu pitnej vody do tarifnej skupiny T1
 2. s osadeným združeným vodomerom do tarifnej skupiny podľa menovitého priemeru DN väčšieho meradla

Podľa § 10 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2016 Z. z. „Podmienky vykonávania regulovaných činností v súvislosti s uplatňovaním ceny“  je určené, že, odpočet meradiel sa vykoná najneskôr 30 dní od zmeny ceny. StVPS, a.s. bude realizovať mimoriadny odpočet vodomerov v termíne od  2.1.2017 do 31.1.2017. Odpočet budú realizovať výlučne pracovníci spoločnosti a  pred odčítaním sú povinní sa preukázať identifikačnou kartou, ktorá obsahuje meno pracovníka a osobné identifikačné číslo. Na vyzvanie je pracovník povinný preukázať sa preukazom totožnosti. Títo pracovníci nevykonávajú žiadne činnosti  inkasovania nedoplatku či vyúčtovania preplatku za vodné a stočné.


 
 

Výzva Vážení čitatelia mestského dvojtýždenníkaVytlačiť
 

Ak viete o tom, že do niektorých poštových schránok v meste a v mestských častiach noviny doručené neboli, či už jednorazovo, alebo opakovane, nahláste to prosím bezprostredne po ukončení distribúcie novín na bezplatnú tel. linku: 0800 222 820, alebo priamo do redakcie na tel. č.: 047/ 5604674, 047/ 5604676. Našou snahou je, aby sa noviny dostali do každej domácnosti, bez vašej pomoci to však zabezpečiť nevieme.

V prípade, ak ste noviny do schránky nedostali, môžete prísť do Turistického informačného centra na Mestskom úrade v Rimavskej Sobote, kde vám ich radi poskytnú.


 
 

Začala sa vykurovacia sezónaVytlačiť
 

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov.

V roku 2015 a za prvých 6 mesiacov v roku 2016 po zahájení vykurovacej sezóny na základe vyššie spomínaných faktorov vzniklo celkovo z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov 207 požiarov, pri ktorých bola vyčíslená priama škoda 377 820 € kde boli zranené 4 osoby a 1 osoba usmrtená.

 

Preto je potrebné aby ste dbali na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách :

 1. raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
 2. raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
 3. raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

 

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.

 

Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniam alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej, kominár alebo revízny technik komínov.

 

 

NEZABUDNITE !

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to

nezvládnete   sami nechajte  to na odborníka - kominára


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Vážení občania, za účelom zlepšenia udržiavania čistoty na území mesta Rimavská Sobota Vás žiadame dodržiavať nasledovné pokyny:

- v prípade, že Vám v domácnosti vznikne objemný odpad, resp. drobný stavebný odpad ( do 250 kg na jednu domácnosť ročne), ktorý nie je možné uložiť do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad, ste povinný takýto odpad odovzdať do areálu Technických služieb mesta na odbornú likvidáciu
- pokiaľ občan nemá možnosť dopravy, je povinný kontaktovať minimálne 2 pracovné dni vopred zodpovedného pracovníka TSM na telefónnom čísle 0908 342 031 a dohodnúť ďalší postup likvidácie
- je zakázané vykladať objemný odpad a drobný stavebný odpad vedľa zberných nádob bez takéhoto ohlásenia
- zároveň upozorňujeme všetkých občanov, že stavebný odpad z výmeny bytových jadier a rôznych rekonštrukcií, ktoré si vyžadujú ohlásenie drobnej stavby, alebo stavebné povolenie, je každý povinný likvidovať odpad zákonným spôsobom na vlastné náklady

 


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Kultúra

Fašiangové oslavy v Rimavskej Sobote... UŽ TENTO PIATOK Vytlačiť
 

Fašiangy (mjasopust) je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou –Popolcovou stredou, ktorá v tomto roku pripadá na 1. marca. Potom nasleduje 40 dňový pôst (zavedený koncom 4. storočia kresťanskou cirkvou) až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou.

Tradícia fašiangových zvykov siaha do dávnej minulosti slovanských pohanských predkov. Slávenie fašiangov s v jednotlivých regiónoch Slovenska líši. Ich spoločnou črtou sú však veselice, karnevaly a maškarády. Fašiangy kedysi organizovali remeselnícke cechy. Jednotlivé cechy konali sprievody a snažili sa o čo najväčšiu atraktívnosť. Mlynári behali na chodúľoch, debnári krútili nad hlavami obručami a podobne. Remeselnícke fašiangové zvyky zanikli pred 1. svetovou vojnou. Na Gemeri k fašiangom neodmysliteľne patria aj vyprážané šišky, niekde nazývané aj fánky, krapne či pampúchy.

Prinášame Vám program fašiangových osláv v Rimavskej Sobote, ktoré sa budú konať 24. februára 2017.

14,00 hod. Fašiangy sa krátia – pochôdzky v centre mesta Rimavská Sobota (organizátori: Gemersko-malohontské osvetové stredisko RS v spolupráci s CVČ Relax).

Do fašiangového sprievodu sa môže zapojiť každý, kto má záujem a kto bude mať na sebe fašiangovú masku.

15,00 hod. Fašiangy na Gemeri a Malohonte – vestibul Domu kultúry RS, vchod A (od Kauflandu): slávnostné vyhodnotenie 10. ročníka výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ a ZUŠ v okresoch Rimavská Sobota a Revúca. Tematika súťaže: FAŠIANGY. Techniky: maľba, kresba, grafika, priestorové práce. Práce budú od 1. marca vystavené v priestoroch Gemersko-malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote.

15,30 hod. Program fašiangového sprievodu – MsKS, vchod A. Účinkujú: Detské folklórne súbory Lieskovček z Rimavskej Soboty, Zornička a Mladosť z Klenovca a Folklórny súbor Rimavan z Rimavskej Soboty.

                                                      

                                                     Zdroj: GMOS Rimavská Sobota, -av-

 


 
 

S ILMOU RAKUSOU... o demokracii a slobode slovaVytlačiť
 

Pri návšteve známej a úspešnej švajčiarskej spisovateľky Ilmy Rakusy v jej rodnom meste v Rimavskej Sobote v minulom roku v novembri sme sa v rozhovore dotkli aj takých tém, ako je vnímanie ľudského života, prítomnosť zla vo svete, potreba ochrany demokracie a slobody slova aj v kontexte dnešnej doby...

Pani Rakusa, ako vnímate ľudský život ako taký?

Nuž, to je veľmi ťažká otázka. Život ako taký veľmi rešpektujem a tiež mám pochybnosti, keď čítam o genetickej manipulácii, ktorú vykonávajú pre nejaké medicínske účely alebo pre výskum. Neviem, kam to až môže dôjsť, pretože ak s niečím takým raz začnete, tak ľahko to neskončí. Celkovo mám obavy z takéhoto výskumu – myslím si, že ľudský život je nesmierne cenný a našou úlohou je chrániť ho a rešpektovať to, kým sme. Nemôžeme predsa len tak vytvoriť nejaké umelé bytosti. Nepodporujem tento výskum úplne, možno len medicínske dôvody majú svoj účel, ale problémom ostáva to, že ten účel sa dá zneužiť. Naozaj som si nie celkom istá touto problematikou.

Ako si Vy vysvetľujete prítomnosť zla a nespravodlivosti vo svete, ako aj snahy o potláčanie demokracie a slobody prejavu aj v súčasnej dobe?

Niekedy robím prednášky na rôzne politické témy a myslím si, že je toho veľa, žijeme v ťažkých časoch, aj v Európe, nielen niekde v krajinách tretieho sveta. Myslím si, že spisovatelia musia niekedy otvorene hovoriť a chrániť slobodu prejavu, slobodu pohybu i ďalšie slobody, pretože hrozí, že o ne môžeme prísť a pribudnú nám ďalší Putinovia a Erdoganovia a im podobní politici. Mne sa zdajú dosť nebezpeční. Niekedy musím naozaj otvorene odpovedať na ťažké otázky, pretože sa snažím chrániť demokraciu a slobodu slova. Žijem v krajine, ktorá je kolískou demokracie, vo Švajčiarsku; je to jedinečná krajina, ktorú veľmi rešpektujem za to, čo robia v politike a tiež v ďalších veciach. Je to úžasná krajina.

      Ďakujem za rozhovor.

                                                                                             A. Vörösová

Celý rozhovor v origináli nájdete na web stránke mesta vo verzii: EN,
aj na www.twitter.com

 
 

Mestské kultúrne stredisko... svieža jarná ponuka Vytlačiť
 

Mestské kultúrne stredisko pre vás pripravilo sviežu jarnú ponuku...

 

Štvrtok, 9. 3. 2017 o 18.00 hod.

divadelná sála Domu kultúry

RODINNÝ PRIEVAN – divadelná komédia

Účinkujú: Marta Sládečková, Matej Landl, Kristína Svarinská, Kristína Greppelová, Pavol Šimun a Ondrej Bortlík.

Súčasná komédia prináša mikroskopický náhľad do života jednej rodiny, ktorá je "postihnutá" tým najkrajším spôsobom.

Vstupné: 13€ predpredaj / 15€ na mieste.

Predpredaj v TIC, MsKS aj cez Ticketportal. 

 

Utorok, 21. 3. 2017 o 18.00 hod.

Mestská galéria (Hlavné námestie)

HARFOVÉ IMPRESIE – koncert vážnej hudby

Účinkujú: Adriana  ANTALOVÁ / harfa, Henrietta  LEDNÁROVÁ/ soprán, Soňa  MAREČKOVÁ/ flauta

Koncert je súčasťou 37. ročníka Hudobnej jari v Rimavskej Sobote. 

Vstupné: 2€ / 1€ pre členov KPH. Vstupenky si môžete zakúpiť priamo na mieste.

 

Utorok, 4. 4. 2017 o 19.00 hod.

divadelná sála Domu kultúry

ZORÁN - koncert maďarskej hudobnej legendy Zorána Sztevanovitya

Kapela: gitarový virtuóz Zoltán Sipeki, klavirista Iván Gátos, saxofonista István Csányi a vokalistky: Éva Óvári, Rita Kabelács a Barbara Péter.

Vstupné: 20€ a 23€ podľa miesta. Vstupenky si môžete zakúpiť v MsKS a v Knihkupectve M. Tompu.

 

Utorok, 11. 4. 2017 o 19.00 hod.

Rímskokatolícky kostol (Hlavné námestie)

VEĽKONOČNÝ KONCERT PETRA MICHALICU – koncert vážnej hudby

Účinkujú: husľový virtuóz Peter Michalica so študentmi

Koncert je súčasťou 37. ročníka Hudobnej jari v Rimavskej Sobote. 

Vstupné: 4€ / 2€ pre členov KPH. Vstupenky si môžete zakúpiť v MsKS a priamo na mieste.

 

Nedeľa, 16. 4. 2017 o 16.00 hod.

divadelná sála Domu kultúry

ALADIN A ČAROVNÁ LAMPA – rodinný muzikál

Dobrodružný rozprávkový príbeh plný hudby a tanca v podaní profesionálneho divadla Actores z Rožňavy

Veľká výprava, podmanivé svetelné efekty a nádherné kostýmy

Vhodné pre rodiny s deťmi od 5 rokov, potrvá 120 minút s prestávkou

Vstupné: 7€ predpredaj v TIC, MsKS. 

 

Pripravujeme:

Nedeľa, 30. 4. 2017 o 18.00 hod.

divadelná sála Domu kultúry

TRI LETUŠKY V PARÍŽI – skvelá francúzska komédia

Účinkujú: Henrieta Mičkovicová, Ivana Kubačková, Mária Breinerová, Richard Stanke, Ján Dobrík

Jednu z hlavných postáv stvárňuje rodáčka z Rimavskej Soboty, Viki Ráková.

Vstupné: 16€ predpredaj, lístky v predaji už čoskoro. 

Tešíme sa na Vás. Bližšie informácie na www.domkultury-rs.sk.  

 

Mestské kultúrne stredisko

Námestie Š. M. Daxnera 1723

Rimavská Sobota

Tel: 047 5621550

 

 


 
 

Jarné prázdniny vo HVEZDÁRNIVytlačiť
 

Banskobystrický samosprávny kraj, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, organizačná súčasť Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom, vás pozýva na Jarné prázdniny vo Hvezdárni v dňoch 27. februára – 3. marca 2017.

Hvezdáreň bude prístupná od 12:00 – 21:00 hod.:

› areál s modelmi asteroidov, slnečnými hodinami, zariadeniami na solárnu energiu a pod., výstavka meteoritov a astronomických fotografií.

Cez deň:

Pozorovanie Slnka – slnečných škvŕn a protuberancií. Za vhodných podmienok bude viditeľná Venuša.

 

Popoludňajší program od 14:00 hod.:

› 27. 2.   Magické zážitky z fotografií prírody – premietanie a rozprávanie o zamrznutých bublinách, farebnom ľade a námraze a iných prekvapujúcich fotografiách, ktoré boli ocenené vo svete

 

› 28. 2.   Jupiter – gigant medzi planétami – prezentácia o planéte, jej mesiacoch a výskume kozmickými sondami

 

› 1. 3. pre deti 6-9 ročné: Ako ľudia merali čas – premietanie o historických prístrojoch a ich fungovaní; deti si zhotovia jednoduché slnečné hodiny;

počet účastníkov je obmedzený, preto je nutné dieťa prihlásiť 0475624709

› 2. 3.   Hrozba z vesmíru – dokument o malých telesách, ktoré by mohli ohroziť život na Zemi;

 

› 3. 3.  Magické zážitky z fotografií prírody – premietanie a rozprávanie o zamrznutých bublinách, farebnom ľade a námraze a iných prekvapujúcich fotografiách, ktoré boli ocenené vo svete

 

Večer 17:30 – 18:15 hod.:

› Obloha nad nami – predvečerný program (premietanie o súhvezdiach, zaujímavých objektoch a hviezdach na večernej oblohe a významných astronomických udalostiach roka).

 

› 18:15 – 21:00 hod. – večerné pozorovanie (iba za jasného počasia!). Zoznámite  sa   so  súhvezdiami a objektmi  zimnej a jarnej  oblohy,  už  za súmraku bude viditeľná jasná Venuša, po zotmení Mars a od stredy 1.3. aj Mesiac.

Pozorovania sú určené jednotlivcom a rodinám, väčšie skupiny je nutné ohlásiť vopred.

                                                                           K. Kerekešová

                                                                     Hvezdáreň Rimavská Sobota

organizačná súčasť Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom


 
 

GEMER Z NEBA... do 15. MARCAVytlačiť
 

Na prízemí Radnice v Rimavskej Sobote si môžete pozrieť zaujímavú výstavu leteckých fotografií o Gemeri pod názvom Gemer z neba. Poodhalí pohľady na nádheru Gemera a celého regiónu z „vtáčej perspektívy.“

Zorganizovalo ju Turistické informačné centrum v Rimavskej Sobote v spolupráci s vydavateľstvom CBS.

Od Muránskej planiny až po Slovenský kras. Tento malebný región je známy Betliarom, Domicou, či Ochtinskou aragonitovou jaskyňou. Na cestách touto oblasťou narazíte na množstvo krás gemerskej prírody a histórie. Sami budete prekvapení, čo sa v tomto kúte Slovenska skrýva! 

„Z výšky vyzerajú mestá, dediny a príroda úplne inak. Vystavené fotografie Gemera budú súčasťou pripravovanej knihy leteckých fotografií Slovenska z dielne vydavateľstva CBS. Jej súčasťou bude okrem fotografií aj časť venovaná ľuďom, mestám, obciam a firmám. Pripravujeme mozaiku ľudí, ktorí tu žijú, podnikajú, vytvárajú hodnoty a pomáhajú svojmu regiónu rásť. Každý má možnosť byť súčasťou tejto fotoknihy, môže odprezentovať seba, svoju firmu či obec," informoval Matúš Krajniak, pilot a fotograf a dodal: “Kniha, v ktorej bude zachytené aj vaše mesto, obec a pod., môže byť zároveň vhodným darčekom pre vašich partnerov, klientov, zamestnancov, turistov a pod.“

Viete o niekom, kto by nemal v knihe o Gemeri chýbať? Ozvite sa nám ešte dnes na tel. číslo: 0905 713 885 alebo e-mailom: osvaldova@cbs.sk

Výstava potrvá do 15. marca 2017.

                   Tešíme sa na Vašu návštevu!

Viac o CBS vydavateľstve na stránke www.cbs.sk.

 

                                                                       -av-, Foto: M. Murárik


 
 

Polotieňové zatmenie Mesiaca... prvý významnejší astronomický úkaz v roku 2017Vytlačiť
 

Polotieňové zatmenie Mesiaca, ktoré nastalo v noci z 10. na 11. februára 2017, bolo prvým významnejším astronomickým úkazom v tomto roku.

Počasie, ktoré bolo spočiatku nepriaznivé, sa neskôr predsa len umúdrilo, a tak bolo možné z okolia Rimavskej Soboty vidieť najzaujímavejšiu časť tohto úkazu. Mesiac vstúpil do zemského polotieňa o 23:32 hod., no táto fáza pozorovateľná nie je. Zbadať stmavnutie bolo možné, až keď sa Mesiac ponoril do polotieňa asi polovicou svojho priemeru, teda asi od 01:15 hod. Najvýraznejšie bolo v maxime úkazu okolo 01:44 hod. Po ďalšej polhodine prestalo byť zatmenie viditeľné, o niečo úspešnejší mohli byť tí, ktorí ho fotografovali vhodnými teleobjektívmi.

Mesiac sa javil, akoby bol z hornej (severnej) časti začadený. Celkový dojem z tohto úkazu bol o to výraznejší, že smerom k úplnému tieňu je viac mesačných morí, ktoré sú tmavšie. Tohtoročné polotieňové zatmenie bolo výrazné, nakoľko sa Mesiac len tesne priblížil k úplnému tieňu.

                                                RNDr. Pavol Rapavý, Hvezdáreň Rimavská Sobota


 
 

Oždiansky kaštieľ a hrobka LuzsénszkychVytlačiť
 

Udalosť, ktorú si pripomíname, sa odohrala pred 30 rokmi. Písal sa rok l987, keď pracovník Miestneho národného výboru (MNV) v Ožďanoch telefonicky kontaktoval vtedajšie Gemerské múzeum v Rimavskej Sobote a požiadal riaditeľa múzea Dr. Jaroslava Svoreňa a tím pracovníkov múzea o pomoc pri odhalení tajomného objavu v katastri obce Ožďany. Pri zemných prácach v areáli oždianskeho kaštieľa totiž narazili pracovníci Vodární a kanalizácií z Rimavskej Soboty na pozoruhodný a záhadný podzemný priestor. Vtedy nikto netušil, že práve pri zemných prácach nad obcou, pri výstavbe vodojemu odhalili rodinné tajomstvo poslednej z majiteľov rodiny Luzsénszky.

                               Pracovníci múzea sa vybrali na miesto nálezu

         Z histórie oždianskeho kaštieľa je známe, že do roku 1926 bola jeho poslednou obyvateľkou Margita Luzsénszky, rodená Majoros de Berente. Jej manželom bol barón Henrich Gustáv Karol Richard Luzénszky de Luzsna et Reglicze (1869 - 28.2.1907). Zosobášili sa 22.januára 1899 v Hodejove v kostole. Posledný barón Henrich Luzénszky zomrel v roku 1907 a pochovaný je v Maďarsku. Nám múzejníkom je okrem iného barón známy aj tým, keď ešte počas svojho života v roku 1906 daroval Gemerskému župnému múzeu v Rimavskej Sobote vzácny zbierkový predmet. Išlo o kláštornú prácu z druhej  polovice 18. storočia s názvom „Madona Čenstochowská.“ Je to vlastne maľba na skle s vrecúškom s relikviami a aplikáciou  plastických dekorácií na brokáte. Spôsob aranžovania a použitý galantérny materiál je ukážkou produkcie neznámej kláštornej dielne 2. polovice 18. storočia. Na zadnej strane obrázku je tento pozoruhodný nápis v maďarčine: „Tento obrázok pochádza z roku 1690 od levočskej bielej pani Júlie Korponay. V  roku 1830 sa dostal k  vnukovi ... od ktorého získal obrázok pán oždianskeho kaštieľa, ktorý napísal legendu na obrázok 6. júla 1903 a daroval ho v roku 1906 múzeu“ (preklad legendy v texte na zadnej strane). Záhadná postava - Levočská biela pani, svojím civilným menom barónka Júlia Géczyová – Korponayová (1689 - 25. septembra 1714 zomrela ako 25-ročná a pochovaná je v maďarskom meste Gyór), sa narodila práve v Ožďanoch. Zarámovaný obraz je autentický predmet, ktorého sa dotýka známa Júlia Géczyová. Múzeum ho považuje za jednu z najatraktívnejších zbierok. Ale vráťme sa do roku 1987, respektíve do roku 1926.

        Po roku 1926 kaštieľ v Ožďanoch definitívne znárodnil Československý štát. Dejinné udalosti po prvej svetovej vojne najmä následkom tzv. „záborového  zákona“  z apríla roku 1919 zasahovali vlastníkov, ktorým patrilo na území novovzniknutého Československa viac ako 150 ha poľnohospodárskej pôdy alebo viac ako 250 ha celkovej pôdy. Keďže sa tento zákon v plnom rozsahu vzťahoval aj na posledných potomkov Luzsénszkych,  zhabanie rozsiahlej pôdy v okolitých obciach bolo otázkou času. A tak Margita Luzsénszky, rodená Majoros, postupne „strácala“ svoj majetok, až v roku 1926 nakoniec opustila aj rozsiahle šľachtické sídlo. Doterajší vlastník - šľachtic-  mal právo len na majetok, ktorý nepresahoval uvedené výmery. V osobitných prípadoch podľa záborového zákona, napríklad z dôvodu ochrany prírodných alebo iných pamiatok, mohlo doterajšiemu vlastníkovi zostať až 500 ha pôdy. Ponechané majetky vlastníkom sa nazývali zvyškovými. V Gemeri - Malohonte sa uvedený zákon vzťahoval na 89 veľkostatkov. Išlo však o veľkostatky s rôznou výmerou pôdy. Väčšina veľkostatkov patrila privátnym osobám, ako napríklad: Júliusovi Andrássymu, Gejzovi Andrássymu, Filipovi Joziášovi Coburgovi-Gothovi, Ladislavovi Szabóovi, Arpádovi Hámosovi, Margite Luzsénszky z Oždian a jej spoločníkom.

        Počas rokov 1926 až do konca 80-tych rokov 20. storočia sa  využitie oždianskeho kaštieľa menilo. To je však trochu iný príbeh, budeme sa venovať udalostiam, ktoré sa udiali v roku 1987. Do tohto kontextu však zapadajú ešte určité plány, keďže koncom 80-tych rokoch 20.storočia bolo v pláne objekt kaštieľa zrekonštruovať. V rozsiahlom areáli kaštieľa vtedajšie Reštaurácie, n.p. spolu s Okresným národným výborom v Rimavskej Sobote mienili kaštieľ zrekonštruovať a zriadiť v ňom reštauračné zariadenie s hotelovým komplexom. Súčasťou budúceho zrekonštruovaného objektu kultúrnej pamiatky malo byť plánované zriadenie stálej expozície, venovanej Histórii kaštieľa v Ožďanoch. Reštauračné zariadenie malo byť zriadené v 3/4 pôdorysnej plochy a v 1/4 pôdorysnej plochy malo zriadiť vtedajšie Gemerské múzeum v Rimavskej Sobote stálu expozíciu, ktorú by aj zároveň spravovalo. Politické zmeny v roku 1989 a v nasledujúcich rokoch celú akciu zastavili.  

        Trochu iný príbeh je však nález otvorenej hrobky z roku 1987,  ktorej osud bol pre väčšinu obyvateľov Oždian neznámy. Ako sme už uviedli, pracovníci múzea sa dostavili na miesto otvorenej a s najväčšou pravdepodobnosťou zamurovanej hrobky s rakvami, o ktorých sme si len mohli domýšľať, o koho sa jedná. Záhadu nám čoskoro odhalila Margita Sirakyová, rodená Paucsová. Dcéra posledného komorníka a záhradníka barónky Margity Luzsénszkej Jána Paucsu priniesla na objasnenie akýsi list zo dňa 20.10.1943, adresovaný jej otcovi. A tak sme zistili, že v areáli kaštieľa sú pochovaní jeho poslední obyvatelia. Išlo o zámerne ukryté pôvodné hrobky posledných majiteľov kaštieľa - šľachtickej rodiny Luzsénszky. V dôvernom liste, o ktorom nemal nikto vedieť, a ktorý poslala Jánovi Paucsovi barónka Margita, vtedy už obyvateľka Edelényiu, sa okrem iného píše o hrobke a o obavách, ktoré vyplývali z udalostí druhej svetovej vojny. Zmieňuje sa v ňom o prestavbe rodinnej hrobky, ktorá ešte v roku 1943 mala nadzemnú časť. Komorník Ján Paucso z Oždian mal zabezpečiť bezpečné zbúranie nadzemných častí hrobky a mal sa tiež ďalej postarať o hroby zosnulých členov šľachtickej rodiny. Toto nevyhnutné opatrenie pred príchodom fronty do Oždian a obavy barónky zo zneuctenia hrobky prechádzajúcimi vojskami počas druhej svetovej vojny boli dôvodom, že komorník nadzemnú časť hrobky zbúral. To bol dôvod, prečo tajomstvo bývalého komorníka nebolo prezradené. Dokonca ani jeho vnučka o spomínanej udalosti nepočula a bohužiaľ sa neuchoval ani list. Treba však dodať, že pán Paucso, barónkin posledný komorník, sa naďalej staral o hroby a aj na Všechsvätých mal od barónky nariadené zapaľovať na hroboch sviečky. Ján Paucso ako verný „sluha“ barónky Luzsénszkej mal ako jediný zo všetkých povolený vstup aj do jej spálne, uvádzala jeho dnes už nežijúca dcéra Margita Sirakyová.   

        Múzejníci si ešte v ten deň roku 1987 informácie o zosnulých pochovaných v odhalenej záhadnej hrobke overovali v miestnych matrikách. Tvrdenie M. Sirakyovej im údaje v matrikách potvrdili. A vodári z Rimavskej Soboty svoj zámer z roku 1987 postaviť nad obcou Ožďany vodojem dokončili. Hrobku opätovne zamurovali a tak poslední významní členovia rodiny Luzsénszkych opäť odpočívajú v pokoji.

 

PhDr. Oľga Bodorová


 
 

V hudbe je niečo neuchopiteľné... skladateľ a pedagóg Peter Viktor LičkoVytlačiť
 

Komponuje opery, symfonickú a filmovú hudbu. Je autorom znelky mesta Rimavská Sobota, Hnúšťa a Lučenec. Uvedený je v slovenskej internetovej encyklopédii Wikipédia a v roku 2016 sa jeho meno dostalo do Encyklopédie Osobností Českej a Slovenskej republiky.

Peter Viktor Ličko sa narodil v roku 1946 v zmiešanej maďarsko-slovensko-nemeckej rodine. Jeho starí rodičia, ako aj generácie pred nimi, boli zväčša právnici. K hudbe ho priviedol jeho otec, ktorý mu odmalička púšťal gramofónové nahrávky významných hudobných skladateľov, napríklad Mozarta, Beethovena, Schuberta či Bacha. Ako trojročný vedel zahrať niektoré časti skladieb podľa sluchu a ako 11-ročný už vyhrával hudobné súťaže. Študoval v Prahe aj v Budapešti a pôsobil vo viacerých mestách na Slovensku. Tvrdí však, že skutočnú inšpiráciu a chuť komponovať našiel až v rodnom meste...

Pán Ličko, ako si spomínate na svoje detstvo a na svoje prvé dotyky s vážnou hudbou?
Môj otec chcel byť muzikantom, spevákom, dirigentom, no rodičia mu v tom bránili. Lebo vraj byť muzikantom je málo panské povolanie, nie je noblesné. Otec bol z toho nešťastný, myslím si, že si to chcel vynahradiť na mne. Rodičia mi hovorili, že už ako 3 a pol ročný som vedel zaspievať 15- 20 melódií Beethovena, Schuberta a pod. Potom som si začal na klavíri tieto melódie aj sám vybrnkávať. Zobrali ma o rok skôr do Hudobnej školy. Študoval som klavír a ako 10- 11 ročný som začal komponovať drobné skladby, napríklad klavírne výťahy symfonických skladieb. Keď som mal 11 rokov, mama ma prihlásila na okresnú súťaž, v ktorej som získal prvú cenu. Postúpil som do krajského kola, kde sa mi tiež podarilo obsadiť 1. miesto, vyhral som aj celoslovenskú súťaž. Na súťaži tvorivosti mládeže v rokoch 1957- 58 v Prahe som získal 3. cenu.

Akým spôsobom Vás ovplyvnilo štúdium v Prahe a v Budapešti?
V Prahe na Štátnom konzervatóriu som študoval klavír a hudobnú estetiku. Príležitostne som absolvoval aj kompozičné kurzy. Nevedel som vtedy vôbec po slovensky ani po česky, ale naučil som sa. Potom som študoval päť rokov na Univerzite Franza Liszta v Budapešti. Myslím, že najviac ma ovplyvnil György Kurtág, ktorý tam vyučoval klavír a nepriamo ma učil aj komponovanie.

Kam viedli Vaše kroky po skončení štúdií?
V rokoch 1972-1980 som pôsobil na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde som prednášal a bol som aj hlavným konzultantom z dejín hudby, rozboru skladieb a z teórie hudby. Neskôr som učil v Žiline na Štátnom konzervatóriu. Potom som sa vrátil do Rimavskej Soboty.

Rimavská Sobota je oproti mestám ako Bratislava či Praha „malým mestečkom.“ Predsa len väčšie mestá ponúkajú viac možností uplatniť sa, dostať sa do povedomia ľudí, získať uznanie, stať sa známym či slávnym. Nemáte pocit, že tým, že Ste sa sem vrátili, Ste sa o niečo ochudobnili?
Do Rimavskej Soboty som sa vrátil v roku 1982. V období, kedy som vyučoval hudbu, od r. 1959 do r. 1975- 85, som vôbec nekomponoval. Je to možno paradox, no až keď som prišiel domov, našiel som skutočný kľud a inšpiráciu k tvorbe. Myslím si, že napríklad v Bratislave by som komponovať nevedel. Na Gemer som naviazaný a mám pocit, akoby to všetko, aj to, že som sa sem vrátil, bolo tak akosi osudovo predurčené, akoby som bol súčasťou tzv. "strapového paradoxu". 

Okrem komponovania Ste však naďalej pokračovali aj v pedagogickej činnosti. Ako vnímate dnešnú generáciu mladých hudobníkov?
Od r. 1982 do r. 1991 som učil v Základnej umeleckej škole v Rimavskej Sobote, potom som v pobočke košického konzervatória v Hnúšti vyučoval komponovanie. So žiakmi sme vyhrávali viacero súťaží. Pri výučbe som používal nové aj experimentálne metódy. V súčasnej dobe vyučujem na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Rimavskej Sobote, ktoré sa sem v roku 2014 presťahovalo z Hnúšte. Musím povedať, že študenti konzervatória sú vynikajúci až geniálni v improvizácii hudby, ktorej sa venujú popri štúdiu. Rómovia to majú jednoducho „v krvi".

Tvoríte pod pseudonymom Viktor von Gesichtcheinstein. Ako vznikol?
V priezvisku je zakomponované moje meno: gesicht ako tvár = Ličko (líce ako časť tváre) a stein ako skala = Peter. Vymyslel som neexistujúceho skladateľa, ktorý žil v 18. storočí, bol to Nemec a v oblasti Zázrivej mal aj malý kaštieľ.

Ako by Ste charakterizovali svoju tvorbu, svoj skladateľský štýl?
V komponovaní som autodidakta, podobne ako A. Dvořák či A. Schonenberg. Moja tvorba by sa dala charakterizovať ako polysytémová, polyosobnostná, multikulturálna. Nedávno som zistil, že takí boli napríklad aj Alfred Schnittke, John Wiliams, Trewor Morris, ktorí komponovali symfonickú a filmovú hudbu. Často sa v tej istej kompozícii miešajú takzvané „avantgardné“ systémy z 50. a 60. rokov 20. storočia so silno novoromantickými systémami. V dielach vyjadrujem svoje filozofické myšlienky, vedecký teizmus.

Vaša tvorba je bohatá a charakteristická pomerne širokým štýlovým záberom. Prevediete nás ňou?
Vytvoril som už viac než 600 diel. Skladby som začal komponovať v neskoroklasicistickom a v ranom romantickom štýle „a la“ Mozart a Schubert, toto mi bolo veľmi blízke. Potom boli moje skladby v klasicistickom štýle. Neskôr som začal komponovať postmoderné skladby, kde sa už začali miešať štýly. Spomeniem aspoň niektoré diela. Jedným z hlavných diel 80- tych rokov je skladba nazvaná Universal World Symphony. K dlhším skladbám tohto obdobia patria tiež skladby Cesta opitou loďou, Spring, Terezínske Requiem.
Vytvoril som napríklad aj symfonickú baletnú hudbu Pán prsteňov /v dvoch verziách 2002 a 2007/, symfonický balet Bezosudovosť, podľa románu Imricha Kertésza s vlastným scenárom.

Je známe, že sa venujete aj tvorbe opier. Spomeniete aspoň niektoré?
Skomponoval som viacero opier, ba až celé cykly opier. Môžem spomenúť napríklad operný cyklus 15-tich jednoaktoviek Tragédia človeka, na drámu Imricha Madácha. Opery Pokušenie pani Rowlingovej, Nero a Event horizont 2 sú prvými zo série fantastických opier, do ktorých som vložil svoje filozofické názory. Vytvoril som aj cyklus 13 fantasy sci-fi opier, melodrám pod názvom Od temnoty k svetlu, a mnohé ďalšie diela.

Využívate pri komponovaní aj modernú techniku, alebo si všetko zaznamenávate ručne?
V roku 1997 som začal komponovať na počítači. Pokúšam sa aj o tvorbu hudby k počítačovým hrám s vlastným námetom a textom. Je to napríklad hra Doktor Who a pekelný labyrint, je to akoby filmová hudba. Podobným projektom je aj Cesta na koniec sveta, z roku 2014. Keďže žijem v Gemeri, nemôžem nespomenúť znelky mesta Hnúšťa, Rimavská Sobota a Lučenec, ktoré som tiež skomponoval.

Kde čerpáte inšpiráciu?
Je to rôzne, napríklad keď idem po ulici, cestujem, keď sa ráno zobudím.

Hudbu počujeme, vnímame, cítime, má vplyv na naše emócie, má dokázateľné terapeutické účinky. Čo pre Vás znamená hudba?
Všetko, čo je pre človeka hodnotné, dôležité, je nehmotné. Hudba tiež. Myslím si, že práve hudba je jedným z najduchovnejších výtvorov človeka. Skladá sa síce z fixných fyzikálnych veličín, ktoré sa dajú znotovať, na druhej strane je však v nej niečo, čo je absolútne neuchopiteľné.

Prezraďte nám ešte, na čom pracujete v súčasnosti?
Po Vianociach som skomponoval deväť vianočných piesní- text, hudbu a inštrumentácie. Pracujem na kvartete pre klavír a tri sláčikové nástroje (husle, viola, violončelo). Mám taký pocit, že teraz mám svoje najtvorivejšie obdobie. Takým bol napríklad aj L. Janáček, ktorý začal tiež v staršom veku viac komponovať.

   ...Svetská sláva ho obišla, v širších kruhoch je neznámy, žije a tvorí v ústraní. Radosť z tvorby mu však všetko vynahrádza.

Aj z histórie je však známe, že mnohí talentovaní umelci boli počas svojho života neuznaní či nepochopení. Až čas z nich spravil nesmrteľných...

          Pán Ličko, ďakujem za zaujímavý rozhovor.

                                                                                   A. Vörösová

 

 

 


 


 
 

Historický kalendárVytlačiť
 

SAMUEL JURKOVIČ (* 1796 – † 1873) – 220. VÝROČIE NARODENIA

* 9. 2. 1796 narodil sa v Brezovej pod Bradlom Samuel Jurkovič († 13. 7. 1873 tamže), pedagóg, národný a kultúrny dejateľ, priekopník slovenského družstevníctva, popredný ľudovýchovný pracovník a mecén v obrodenskom, najmä v štúrovskom duchu: zakladateľ učiteľských a čitateľských spolkov, školských knižníc a nedeľných škôl, popularizátor využívania nových plodín a modernizácie poľnohospodárstva. V roku 1841 spoluzakladal Slovenské národné divadlo nitrianske, v roku 1845 zakladateľ Spolku gazdovského v Sobotišti, prvého úverového družstva na európskom kontinente a základu slovenského družstevného hnutia, podľa ktorého vznikali na Slovensku podobné spolky najmä v 2. pol. 19. storočia. Zaoberal sa aj výchovou dospelých, písal učebnice pre slovenské vidiecke školy, rozpracoval metodiku vyučovania. Bol autorom príležitostných básní a článkov v časopisoch. Napísal historickú prácu Biographie Rectorum... (v kronike evanjelickej a. v. školy v Sobotišti) a plán organizácie škôl v nitrianskom senioráte (1839). Je autorom kroniky prvého slovenského divadla. Bol podporovateľom a propagátorom Štúrových Slovenských národných novín, spolupracovníkom J.M. Hurbana, účastníkom zasadnutí Tatrína a prípravy Slovenského povstania 1848 – 1849, člen Slovenskej národnej rady. Spoluzakladateľ Matice slovenskej.

Viac tu: http://www.literarny-tyzdennik.sk/news/vyrocia-osobnosti-februar-2016/


 
 

Pozvánka na... RODINNÝ PRIEVANVytlačiť
 

RODINNÝ PRIEVAN, taký je názov ďalšej skvelej komédie, ktorú sme pre Vás pripravili vo štvrtok, 9. 3. o 18.00 hod. V komédii z rodinného prostredia sa v divadelnej sále rimavskosobotského DK predstavia: Marta Sládečková, Matej Landl, Kristína Svarinská, Kristína Greppelová, Pavol Šimun a Ondrej Bortlík. Súčasná komédia načiera do rodinných vzťahov a vynáša na povrch rôzne situácie. Vstupné: 13€ predpredaj / 15€ na mieste. Predpredaj v TIC, MsKS aj cez Ticketportal.

Je tu matka, ktorá má pravdu aj vtedy, keď ju nemá, no sú tu predovšetkým traja muži a tri ženy, čo nikdy neveští nič dobré…Overené francúzske  dielo si uchováva francúzsky šarm a dáva mu naviac slovenský prínos v podobe „klapiek na očiach“, ktorými budú postavy obdarené a prináša mikroskopický náhľad do života jednej rodiny, ktorá je “postihnutá” tým najkrajším spôsobom.

 


 
 

Rimavská Sobota na starých pohľadniciachVytlačiť
 

Turistické informačné centrum (TIC) v Mestskom úrade v Rimavskej Sobote vydalo zaujímavý kalendár na rok 2017 pod názvom Rimavská Sobota na starých pohľadniciach. Kalendár prináša pohľady na ulice a budovy nášho mesta z obdobia rokov 1911-1930. Môžete si ho zakúpiť v priestoroch TIC.

 


 
 

Predmet mesiaca február v múzeu- Sup bielohlavý (Gyps fulvus) Vytlačiť
 

Miesto konania:                     Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Trvanie:                                 1. – 28. február 2017

Kurátorka:                              RNDr. Monika Gálffyová (biologička GMM)                    

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote predstaví verejnosti ďalší zaujímavý predmet zo svojich bohatých zbierok. Tentoraz z prírodovedného fondu -  dermoplastický preparát supa bielohlavého (Gyps fulvus), ktorý bude v múzeu vystavený od 1. do 28. februára 2017.

Dermoplastický preparát supa bielohlavého pochádza pravdepodobne ešte zo zbierok Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote, ktorého riaditeľom bol jeden zo zakladateľov múzea a jeho prvý riaditeľ Ján Fábry (1830 – 1907), ktorý na škole založil zbierku učebných pomôcok. Gymnáziu ho v školskom roku 1892/93 daroval Aladár Hámos, ktorý supa zastrelil pri Mostare (v dnešnej Bosne a Hercegovine) a dal ho vypreparovať Károlyovi Kunsztovi. Postupom času sa časť zbierok gymnázia stala súčasťou prírodovedného kabinetu Základnej školy na Daxnerovej ulici v Rimavskej Sobote, ktorá ho spolu s ďalšími učebnými pomôckami darovala v roku 1990 múzeu.

Sup bielohlavý je rozšírený v juhozápadnej palearktíde, orientálnej a južnej etiópskej oblasti. V Európe hniezdi na Pyrenejskom polostrove, vo Francúzsku, v Taliansku, na Balkánskom polostrove, Kréte a Kryme. Aj keď miestami dochádza k poklesu populácie, celkove jeho početnosť pomaly narastá.

Dospelý sup bielohlavý váži približne 7 – 10 kg a rozpätie krídel má 2,3 – 2,65 m. Samice sú o niečo väčšie ako samce. Hniezdi v horách na vysokých skalách. Dožíva sa 25 rokov.  Často sa zdržiava v kŕdľoch.

Na Slovensku sup bielohlavý nehniezdi, no zalietava sem na svojich potulkách. Nejaký jedinec k nám tak v poslednom čase zaletí viac-menej každý rok, pravidelne ich pozorujú aj v Maďarsku a Rakúsku. Je zdochlinožravý, živí sa hlavne telami veľkých cicavcov, napríklad hovädzieho dobytka.

V minulosti bol ohrozený vykladaním otrávených návnad. V posledných desaťročiach ho okrem iného ohrozuje aj liek Diclofenac, ktorý sa okrem humánnej používa aj vo veterinárnej medicíne. U supov (po zožratí tela zvieraťa, ktoré bolo týmto liekom liečené) spôsobuje zlyhávanie obličiek a v Indii a okolí spôsobil pokles početnosti tamojších druhov supov o 99 %.

                                                RNDr. Monika Gálffyová (biologička GMM)      


 


 
 

Nová akvizícia diel maliara Júliusa Sándyho v Gemersko-malohontskom múzeu Vytlačiť
 

            V januári tohto roka sa zbierkový fond Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote rozrástol o nové prírastky z oblasti výtvarného umenia.

Kolekciu diel z pozostalosti maliara Júliusa Sándyho (1827 - 1894) sa podarilo získať vďaka príbuzným autora z Budapešti, s ktorými múzeum nadviazalo spoluprácu ešte v roku 2012 počas prípravy výstavy sochára Istvána Ferenczyho, s ktorým bol Sándy v príbuzenskom vzťahu.

Maliar a grafik Július Sándy sa narodil 29. júla 1827 v obci Tállya (dnes v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe). Veľmi skoro sa u neho prejavil výtvarný talent a už ako mladý, koncom 40. rokov 19. storočia začal študovať u viedenského maliara Hammerleina a v rokoch 1847 - 1848 pokračoval na Akadémii výtvarných umení v Mníchove. Po porážke revolúcie 1848/49 bol degradovaný z postu delostreleckého poručíka a rakúska vláda ho poslala na tri roky do Lombardie. Tu sa začal vážnejšie zaoberať maliarstvom. Neskôr žil prevažne vo Viedni, ale často sa zdržiaval aj v Uhorsku. Pôsobil ako učiteľ kreslenia najskôr v Košiciach, potom v Prešove a napokon v Budapešti, kde žil až do svojej smrti v roku 1894.

S regiónom Gemer-Malohont ho spájali okrem iného aj rodinné väzby. V roku 1862 sa v Rimavskej Sobote oženil s Paulínou Jánosdeák, ktorá bola z matkinej strany príbuznou sochára Štefana Ferenczyho (1792 - 1856). V príbuzenskom vzťahu bol aj s rimavskosobotským rodákom, básnikom Mihályom Tompom (1817 - 1868), ktorý bol krstným otcom jeho manželky.

Július Sándy stál aj pri zrode múzea v Rimavskej Sobote. Na pamätnej Umelecko-archeologickej výstave Gemerskej župy v roku 1882, od ktorej sa datuje jeho vznik, mal vystavených celkovo 30 diel. Niekoľko z nich sa neskôr dostalo do zbierkového fondu múzea a vytvorilo tak základ pre budovanie fondu výtvarného umenia.

Meno maliara Júliusa Sándyho je doposiaľ umeleckej aj laickej verejnosti takmer neznáme. Nositeľom rovnakého mena bol jeho syn, uznávaný staviteľ a jeden z najvýznamnejších architektov na prelome 19. a 20. storočia v Uhorsku. Maliarska tvorba jeho otca takmer upadla do zabudnutia a to aj dôsledkom zničenia veľkej časti pozostalosti počas druhej svetovej vojny. Niekoľko diel, ktoré daroval ešte počas svojho života na konci 19. storočia už vtedy existujúcim múzeám sa okrem Gemersko-malohontského múzea zachovali aj v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach, Podtatranského múzea v Poprade a Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Súčasťou novej akvizície múzea je aj Sándyho autoportrét z vrcholného obdobia tvorby a tiež portréty členov najbližšej rodiny - manželky Paulíny Jánosdeák, dcéry Eleonóny Sándy a syna Júliusa Sándyho mladšieho. Podarilo sa nadobudnúť tiež dve krajinomaľby gvašovou technikou a jednu menšiu olejomaľbu so žánrovou scénou. Kúpu celkovo ôsmich diel z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Okrem spomenutých diel sa múzeu podarilo získať ďalších sedem Sándyho olejomalieb darom od maliarovho pravnuka, výtvarníka Tamása Konoka z Budapešti, držiteľa ceny Lajosa Kossutha a národného umelca.

Gemersko-malohontskému múzeu sa v spolupráci s vyššie spomenutými inštitúciami a príbuznými maliara podarilo usporiadať súbornú výstavu diel Júliusa Sándyho, ktorá je vôbec prvou samostatnou prehliadkou diel autora na Slovensku. Jej súčasťou sú aj nové akvizície, ktoré obohatili zbierkový fond múzea. Tie, ktoré boli nadobudnuté kúpou sú označené logom a textom: Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Výstavu, ktorá v priestoroch múzea trvá od 15. decembra 2016, si môžu návštevníci pozrieť ešte do 17. februára 2017.

                                            Mgr. Angelika Kolár ( historička umenia GMM)


 
 

Anabelka sa smeje dvojhlasne... rozhovor s Martou HlušíkovouVytlačiť
 

V decembri minulého roka vyšla známej spisovateľke Marte Hlušíkovej nová knižka Anabelka sa smeje dvojhlasne. Boli sme zvedaví, o čom knižka je, ako vznikala, no opýtali sme sa aj na to, čo všetko v sebe spisovateľská práca úspešnej autorky obnáša...

Pani Hlušíková, v decembri vyšla Vaša nová knižka Anabelka sa smeje dvojhlasne. Prezraďte nám, o čom je?

Je to príbeh dievčatka, ktoré objaví hru s tieňom. Oživí si ho, je to jeho „dvojička“ Aklebana  (ak vyslovíme Anabelka odzadu, hneď máme dvojičku Aklebanu), s ktorou sa tešia, že do rodiny pribudne braček. Sledujú, ako rastie v maminom bruchu a pritom si žijú svoj krásny detský svet plný zážitkov.

Čo Vás inšpirovalo k napísaniu tejto knižky, ako dlho ste na nej pracovali?

Chcela som napísať knižku o dievčatku so zvláštnym menom. Moja najmladšia vnučka je totiž Anabelka. Pretože ostatných vnúčikov už vo svojich knihách mám, musela som byť spravodlivá aj k štvrtej vnučke. A pretože Vydavateľstvo Q111 vypísalo súťaž o rukopis pre deti, tak som ho asi pol roka pripravovala. Vyšlo to a knižka by mala v zime ohrievať pulty kníhkupectiev.

Pre akú vekovú kategóriu je knižka určená?

Pre starších predškolákov a žiakov prvého stupňa základnej školy.

Mohli by ste nám z nej uviesť malú ukážku?

„To je dobre, že ma môžeš premeniť na rôzne zvieratká,“ tešila sa na druhý deň Aklebana, keď kráčala vedľa Anabelky po stene domu. „Zatiaľ sa mi však podaril iba slon,“ usmiala sa Anabelka a rýchlo urobila slona s dlhokánskym chobotom. Len tak, či to náhodou odvčera nezabudla. „A teraz zatrúb! No tak zatrúb!“ povedala Aklebane, a tá sa nedala dlho prosiť. Zatrúbila tak hlasno, že sa zavlnila tráva v záhradkách a akejsi panej sa v taške rozchichotali vajíčka. „No toto! Ešte nikdy som nevidela smejúce sa vajíčka!“ chytala sa za hlavu prekvapená pani. „A teraz zo mňa urob vtáčika!“ šepkala Aklebana Anabelke do ucha. „Neviem robiť vtáčika.“ „Ale skúsiť by si to mohla!“Anabelka si sadla na lavičku, oprela si jednu ruku o druhú a spojila si malíčky. Takto by mohol vyzerať vtáčik, pomyslela si, vrátila sa k stene domu a rýchlo zamávala prstami.„Jéj! Ja letím!“ tešila sa Aklebana. „Chcela by som vyletieť až hore pod oblaky!“

Bude mať knižka aj oficiálne krstiny? Kto ju ilustroval?

Neviem, či ju nejakým spôsobom uvediem do života, ja to veľmi s oslavami svojich kníh nepreháňam, zatiaľ som tak urobila iba s troma svojimi knižkami. Knižku ilustrovala pani Katarína Šimková.

Ste známa spisovateľka, napísali ste viacero zaujímavých a úspešných kníh pre deti aj pre dospelých. Mohli by ste nám priblížiť Vašu doterajšiu tvorbu trochu bližšie? Kedy uzrela „svetlo sveta“ Vaša prvá knižka a ako sa volala?

Prvou knižkou bol slovník latinských citátov Ab urbe condita. Doposiaľ som napísala trinásť kníh pre deti a sedem kníh pre dospelých. V poslednom čase sa viac orientujem na detského čitateľa, viaceré knihy získali ocenenia slovenskej sekcie IBBY a Literárneho fondu a jedna z nich, knižka Môj dedko Rýchly šíp, sa dostala po výbere medzinárodnej poroty v Mníchove do prestížneho svetového katalógu kníh pre deti The White Ravens. Veľmi si to cením, bola to za rok 2015 jediná kniha zo Slovenska, ktorá toto ocenenie získala.

Okrem samostatných kníh som spoluautorkou pätnástich poviedkových a básnických zborníkov, niekoľkých textov v čítankách základných škôl a prekladám z češtiny (zatiaľ vyšli štyri knihy). Takmer tridsať rokov publikujem v časopisoch pre deti aj pre dospelých, pre hudobného skladateľa Víťazoslava Kubičku píšem operetné libretá.Som členkou Spolku slovenských spisovateľov a rimavskosobotského literárneho klubu Karavána.

Vyšli niektoré z vašich titulov aj cudzojazyčne?

Knižky nie, iba texty (v maďarčine časopisecky a na webových stránkach), v češtine sa objavila moja poézia v prezentácii brnianskeho divadla Agadir, s mojimi textami pracovali bulharskí študenti - slovakisti. Nejaké veršíky som mala v angličtine v časopise Hlas (USA).

V čom sa líši tvorba pre deti a tvorba pre dospelých? Ktorá je podľa Vás náročnejšia?

Ťažko povedať, čo sa píše náročnejšie. Pre deti text iba vyzerá ľahko napísaný. Treba dobre odhadnúť tú ľahkosť, aby sa neskĺzla do vtieravej snahy získať si dieťa a aby bola uveriteľná. Aby z textu bolo cítiť, že problémy detí sú rovnako dôležité a vážne ako problémy dospelých. Rada píšem pre deti, vtedy sa aj ja zmením na dieťa.

Písanie, tvorba nie je jednoduchá „vec.“ Čo všetko si okrem talentu vyžaduje?

Disciplínu a chuť tvorivo objavovať menej známe stránky nášho života.

Ako vyzerá spisovateľská práca Marty Hlušíkovej, čo všetko obnáša, kde čerpáte inšpiráciu?

Inšpirácia je všade okolo nás, dostane sa mi občas pod kožu, tam zreje veľmi dlho a potom príde tá krásna chvíľka, myšlienka vypláva a už je v texte. Nemám nejaký špeciálny program, podľa ktorého by som sa riadila vo svojej spisovateľskej práci. Dva dni v týždni učím, čo je výborné, lebo učím veľmi rada, a všetok čas môžem potom venovať svojmu milovanému písaniu. Pocit, že už nič nemusím, je nesmierne oslobodzujúci a paradoxne ma ženie do tvorby. S písaním súvisí aj množstvo besied s čitateľmi, na ktoré ma neustále pozývajú, takže veľa cestujem po celom Slovensku a svojím spôsobom aj tu získavam množstvo inšpirácie.

Vieme o Vás, že okrem písania kníh sa venujete aj tvorbe rozhlasových a divadelných hier. Poviete nám o tom niečo viac? Nedávno odvysielalo rádio Devín Vašu hru Budem sa dívať všetkým do očí. O čom je?

S rozhlasom spolupracujem už dve desaťročia (rozprávkové seriály), od roku 2013 sa raz do týždňa prihováram na Regine svojim poslucháčom v raňajšej glose. Hra Budem sa dívať všetkým do očí je hra pre mládež, v ktorej hlavný hrdina prekonáva vlastný strach, zažíva obdobie, ktoré ho ľaká (otec príde o prácu), ale dokáže tieto ťažkosti prekonať. Mám ešte rozhlasovú hru Cortézove lode, tá dosiaľ nebola realizovaná. Divadelnú hru som napísala iba jednu (Výklad), ochotníci z Rimavskej Soboty ju uviedli do života pred ôsmimi rokmi pod taktovkou Dr. Ľubomíra Šárika. Keď už spomíname dramatické žánre, som autorkou operetného libreta, ďalšie libreto mám rozpracované.

Chcela by som sa dotknúť aj jednej aktuálnej témy. Často odznievajú názory, že dnes sa už všetko dá prečítať a nájsť na internete, na facebooku, dokonca aj knihy. Ako v tejto súvislosti vnímate pozíciu kníh v dnešnej dobe?

Áno, dá sa s tým súhlasiť. Texty kníh sú aj na internete, existujú elektronické knihy. Niekomu vyhovuje kniha klasická, musí počuť šuchot jej listov, ohmatať ju, taká kniha má aj svoju vôňu. Niekto dáva prednosť čítačke. Nie je podstatné, akým spôsobom čítame, ale či čítame. A potom aj – čo čítame. Ako si nastavíme latku a úroveň. Či nám stačí lacný text, ktorý nás nikam neposunie, alebo či si vážime svoju osobnosť viac. Nedávno ma pozvali do Lučenca, aby som pozdravila mladých nádejných autorov. Dovolím si voľne spomenúť jeden moment z mojej reči: aj v rozprávke si chudobný mládenec zvolil z dvoch ciest nie tú rovnú a širokú, ale tú úzku, plnú úskália a bodľačia. Vedel, že keď ju zvládne, kvalitatívne podrastie a bude z neho životaschopný človek. Takže už rozprávkový hrdina vie, čo si v živote zvoliť.

Prezraďte ešte našim čitateľom, aké sú Vaše najbližšie tvorivé plány?

Na jar 2017 vyjde vo Vydavateľstve Slovart pokračovanie mojej knihy Neznášam, keď ma hladkajú po hlave(nadpis ešte nechcem prezrádzať), v tomto vydavateľstve mám ešte jeden rukopis, sú to vtipné básne pre deti, a teším sa na medzinárodný zborník poviedok pre deti, kde budú zastúpené aj moje texty. Mal by ešte vyjsť aj preklad knihy Jednoducho na mňa zabudli od Jiřího Holuba. V lete 2017 bude premiéra operety Láskoviny z manéže od Víťazoslava Kubičku, ku ktorej som robila libreto. Momentálne píšem knihu pre chlapcov (vek 9-11 rokov) pre vydavateľstvo Perfekt.

Pani Hlušíková, ďakujem za zaujímavý rozhovor.

                                                                                   A. Vörösová


 
 

Písanie je mojou vášňou... hovorí švajčiarska spisovateľka Ilma RakusaVytlačiť
 

Ilma Rakusa sa narodila v Rimavskej Sobote, v budove konzervární, 2. januára roku 1946, ako dieťa maďarskej matky a slovinského otca. Nebývali tu však dlho, už o rok žili v Budapešti, potom nasledovali Triest a Zürich a prechodné zastávky ako Paríž a Leningrad. Tak sa začal životný príbeh známej a úspešnej švajčiarskej spisovateľky prekladateľky a publicistky...

Ilma Rakusa v súčasnosti žije a tvorí vo Švajčiarsku v Zürichu. Ako prezradila, k písaniu sa dostala cez veľkú lásku ku knihám. Tie sprevádzajú jej život od detstva až podnes. Stali sa jej inšpiráciou, ktorá prerástla do vášne.

Je nositeľkou mnohých vyznamenaní, medzi iným Knižnej ceny Lipského veľtrhu za európske porozumenie, ktorú získala v roku 1998. Je členkou Nemeckej jazykovej a básnickej akadémie. V slovenskom preklade jej vyšla novela Ostrov, v českom preklade Moře moří.

Koncom minulého roka navštívila táto známa spisovateľka svoje rodné mesto. 29. novembra si na Radnici z rúk JUDr. Jozefa Šimka prevzala Cenu primátora mesta Rimavská Sobota.

Pri tejto príležitosti sme pani Rakusu oslovili a položili jej niekoľko otázok:

Pani Rakusa, ako a kedy Ste sa dostali k písaniu?

Veľmi rada som čítala, neskôr som prišla na to, že aj rada píšem. Aj v škole boli mojimi obľúbenými predmetmi čítanie a písanie. Najskôr som začala písať básne. Rozmýšľala som aj nad hudbou, že sa stanem klaviristkou, ale zvíťazilo písanie. Takže takto to začalo.

Knihy boli pre mňa veľmi inšpiratívne. V desiatich rokoch som začala čítať Dostojevského Zločin a trest. Bola som ním úplne fascinovaná. Nepíšem romány, lebo nemám rada veľmi dlhé príbehy. Píšem krátke príbehy, eseje a básne. Kvôli Dostojevskému som začala študovať ruštinu a ruskú literatúru.

Ako sa volala Vaša prvá kniha a o čom bola?

Bola to zbierka básní s názvom Ako zima. Je to krátka knižka, obsahuje štyridsať básní o zime. Môj manžel knihu pekne ilustroval.

Je známe, že ovládate viacero jazykov. Ktorý z nich je Vám najbližší?

To je veľmi ťažká otázka. Srdce a myseľ nie sú vždy na rovnakej úrovni. Môjmu srdcu je veľmi blízka maďarčina, lebo moja mama bola Maďarka. Bol to môj prvý jazyk, počúvala som v ňom nádherné rozprávky. Ale nemčina je jazyk mojej mysle, v ňom rozmýšľam, tvorím. Vyjadrujem v ňom seba, svoje pocity.

Do koľkých jazykov sú Vaše knihy preložené?

Knihy vyšli v dvadsiatich jazykoch.

Povedzte nám niečo o Vašom detstve, aké bolo?

Moje detstvo je spojené s Rimavskou Sobotou, tu som prežila môj prvý rok a pol života. Moja mama bola Maďarka, narodila sa tu. Jej otec bol riaditeľom tunajšej konzervárne. Mala tu šťastné detstvo aj mladosť, pracovala ako lekárnička - farmaceutka.
Moji rodičia sa spoznali a zaľúbili do seba v Budapešti. Otec bol Slovinec a po roku a pol sme sa presťahovali do Budapešti, potom do Ľubľany, Triestu a Zürichu. Detstvo som prežila hlavne v Trieste, odtiaľ, z brehu Jadranského mora sú moje spomienky, zachytené v knihe More morí. Kniha bola preložená do maďarčiny a do češtiny.

Kto je Ilma Rakusa?

Je v nej veľa osôb, nielen jedna. Ak mám hovoriť o identite, mám ju určite viacnásobnú. Jej súčasťami sú písanie, kozmopolitizmus, hudba, láska ku kuriozitám, pretože aj ja som kuriózna. Rada objavujem nových ľudí, nové krajiny.

Čomu sa v súčasnej dobe venujete?

Práve som vydala zbierku básní. Básne píšem stále. Nedávno som napísala denník o svojej ceste do Ruska, išla som po tej istej trase ako Rilke. Je to esej na šesťdesiatich stranách. Mojou ďalšou prácou bude preklad.

Prezradíte nám niečo aj o Vašej rodine?

Mám jedného syna, má 36 rokov, je politológom. Tiež píše, ale iným spôsobom než ja. Samozrejme, aj on je súčasťou mojej identity.

Má Ilma Rakusa okrem písania aj nejaké ďalšie koníčky?

Koníčkom je to, čo robím stále, teda písanie. Iné koníčky nemám. Písanie je mojou vášňou, mojím hobby. Oddych u mňa neexistuje, pretože písanie mi pohltí všetok čas.

Ako po rokoch vnímate svoje rodné mesto?

V Rimavskej Sobote som bola v roku 2004. Prvý dojem? Milo ma privítali, cítilo som teplo v duši. Teraz pri mojej ďalšej návšteve sa to zopakovalo, znovu som pocítila milé prijatie. Vidím, že pribudli nové budovy, mesto sa trochu zmenilo, rekonštruovalo. No zmeny sa dejú všade vo svete, nielen tu. Nespoznávam námestie a vidím, že pribudol Kaufland.

Čo by Ste obyvateľom Rimavskej Soboty chceli odkázať?

Aby stadiaľto neodchádzali. Je to pekné mesto, z ktorého treba nielen odchádzať, ale ho aj zveľaďovať. Viem, že sú tu aj vážne problémy, nezamestnanosť a pod. Mladým ľuďom prajem najmä to, aby mali prácu. Ale ako to dosiahnuť? To je ťažké. Želám vám, aby sa to zlepšilo.

Pani Rakusa, ďakujem za zaujímavý rozhovor a prajem Vám veľa ďalších úspešných kníh a prekladov.

                                                                                            A. Vörösová

 

 

 


 
 

Šport

Džudisti z Lokomotívy na Medzinárodnej Grand Prix Banská Bystrica 2017Vytlačiť
 

Džudisti z Lokomotívy sa v sobotu 18. februára 2017 zúčastnili 4. ročníka Medzinárodného Grand Prix Banská Bystrica 2017 v džude žiakov a žiačok.

Náš oddiel reprezentovala džudistka Natália Gažiová.

Na začiatku súťaže bola odmenená Natália Gažiová Slovenským zväzom juda

za dosiahnutie strieborného umiestnenia v Ranking liste mladšie žiačky 2016.

Srdečne jej gratulujeme.

Na súťaži v Banskej Bystrici sa zúčastnilo skoro 600 džudistov zo 16 krajín Európy.

Mladšia žiačka Natália Gažiová, ktorá štartovala vo váhe do 32 kg, nesklamala a vo veľmi ťažkej konkurencii zahraničných džudistiek zvíťazila nad všetkými vo svojej kategórii a obsadila zlatú priečku.

 

Starší žiaci v súťaži družstiev obsadili tretie bronzové umiestnenie:

Družstvo Lokomotívy sa skladalo z džudistov: -42 kg Tóth Richard, -46 kg Gaňa Filip, -50 kg Fekiač Miroslav, -55 kg Kilačko Michal, -60 kg Bihári Július, -66 kg Bihári Adam, -73 kg Dedinský Lukáš a +73 kg Majoroš Bruno.

Celkové umiestnenie družstiev:

1. miesto Dukla Banská Bystrica

2. miesto JK Bezigrad Slovinsko

3. miesto Lokomotíva – judo Rimavská Sobota

Touto cestou ďakuje výbor Lokomotívy všetkým džudistom za vzorné reprezentovanie oddielu, mesta Rimavská Sobota a mesta Lučenec.

Zároveň ďakujeme aj trénerom Gažimu, Babicovej a Robertovi Rácovi.

Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme firme TONI s.r.o. / požiarna ochrana/ p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta Mišuráková, Ing. Andrik Ludwig a ZŠ Š. M. Daxnera – Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.

                                                                                          Ľubomír Antal

                                                                           predseda Lokomotíva judo R. Sobota


 
 

Valentínska lukostrelecká 3D súťažVytlačiť
 

Na veľkú radosť zúčastnených pripravil Lukostrelecký Klub Vicktoria 11. februára v Želovciach Valentínsku lukostreleckú 3D súťaž.

Všetkých súťažiacich vítalo slnečné skoro- jarné počasie. Na trati bolo pripravených 15 3D cieľov, na ktoré sa strieľalo na dva šípy. Po skončení súťaže a odovzdaní bodovačiek bol podávaný veľmi chutný kotlíkový guľáš. Organizátor pred zahájením vyhodnotenia súťaže daroval všetkým dámam malú pozornosť.

Rimavskosobotskí lukostrelci dosiahli nasledovné výsledky:

 

Stella NAGYFERENCZ 1. miesto v kat. HU kadeti

Ladislav HEGEDŰS 1. miesto v kat. HU senior

Krisztina BUKOVSZKY 1. miesto v kat. PBHB senior

Dávid MÁRTI 1. miesto v kat. PBHB veteráni

Ladislav NAGYFERENCZ 2. miesto v kat. HU senior

Attila BUKOVSZKY 3. miesto v kat. TRRB veterán

Gergely DANCS 4. miesto v kat. PBHB senior

Michal FELEDY 4. miesto v kat. HU senior

Poďakovanie patrí dlhoročným sponzorom VERCAJCH centrum s.r.o. Zvolen, GOBAKO Košice, MsÚ Rimavská Sobota, MIVE Hnúšťa, Béla MAJERCSÍK podnikateľ, Agrosolum.

                                                                                           Tibor Lévay
                                                                                           LK Bašta - Bástya IK


 
 

Milovníci kráľovskej hry si zmerali silyVytlačiť
 

Februárový šachový turnaj už roky rokúce patrí do programovej ponuky samosprávy Gemera. Obec na brehu Slanej preslávená sochou Mateja Korvína, tunajšou bustou Czinka Panny, svetoznámej huslistky z 18. storočia, a plne využívaným barokovým kaštieľom niekdajšieho rodu Szontaghovcov je už 17- ty rok dejiskom medzinárodného merania síl milovníkov kráľovskej hry. V tunajšom kultúrnom dome sa zišlo 66 šachistov z rôznych kútov Slovenska a veľa aj zo susedného Maďarska.

Open turnaj sa už niekoľko rokov hrá ako Memoriál Istvána Kovácsa a láka hlavne mládež, hoci tu uvarený gazdovský kotlíkový guláš si vychutnáva hlavne staršia generácia. Na štartovacej listine bolo až 16 mladíkov /všetci do 15 rokov/, ale nechýbali ani majstri s Elom nad 2200. Turnaj hraný švajčiarskym systémom na 9 kôl priniesol urputné boje o medailové miesta, finančné a vecné ceny a tiež o mimoriadne ceny, ktoré okrem samosprávy venovali aj sponzori. Až v poslednom kole sa rozhodlo o prvenstve a tentokrát to vyšlo lepšie Tomášovi Ligártovi, rodákovi z Plešivca, /v súčasnosti hrá za Edelény v MR/, ktorý o pol boda /8,5/ predbehol svojho veľkého rivala z Egru Gábora Kiss Pála /8/. Na nemalé prekvapenie na treťom mieste skončil so 7 bodmi riaditeľ tunajšej ZŠ Štefan Kiss, ktorý tak prerušil hegemóniu maďarských hráčov. Okrem nich vecnú odmenu dostalo ďalších 26 hráčov a mimoriadne ceny najlepší domáci, najlepší senior a najlepší dorastenec.

                                                                                                        Laco Polgári


 
 

Začiatok plaveckej ligy 2017Vytlačiť
 

V krytej plavárni v Banskej Štiavnici sa v dňoch 11. a 12. februára uskutočnilo prvé kolo plaveckej súťaže- Banskobystrický pohár 2017.

Otvorenia tohto ročníka sa zúčastnilo 175 pretekárov z desiatich plaveckých                          klubov, ktorí spolu absolvovali cez 770 skokov do vody. 

Plavecký klub a mesto Rimavská Sobota reprezentovali 6 plavci. Pre všetkých to                   boli prvé tohtoročné preteky a s ohľadom na skorý termín pretekov to bolo pokračovanie prípravy na nadchádzajúcu plaveckú sezónu.

Napriek tomu naši plavci dosiahli výborné výsledky, keď domov doniesli 21 medailí,               - 9 zlatých , 6 strieborných a 6 bronzových.

O medailové umiestnenie sa zaslúžili : Sofia Klementová , ktorá vyplávala 5 zlatých medailí,  Kristína Repková  vyplávala 4 zlaté a jednu striebornú, Martin Tangler / 0-3-2 / Marek Tengler / 0-1-4 / a Linda Skruteková  / 0-1-1 /.

Ďalší program plavcov pokračuje v rýchlom slede. V dňoch 18. a 19. februára  absolvujú Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v dlhých tratiach / 400 , 800 a 1500 m/ v Žiline. Potom sa v tomto roku prvý krát predstavia doma, keď 4. a 5. marca organizuje Plavecký klub Rimavská Sobota ďalší ročník medzinárodných pretekov o Pohár priateľstva, na ktorom sa očakáva silná aj medzinárodná účasť.

         

                                                                                 Ing. Ladislav Klement

                                                                                 PKRS          


 
 

Druhý ročník medzinárodného turnaja v Taekwondo WTFVytlačiť
 

V sobotu 11.2.2017 sa v Rimavskej Sobote konal druhý ročník medzinárodného turnaja v Taekwondo WTF, ktoré bolo zároveň aj prvým kolom Slovenskej ligy.  Aj napriek tomu, že sa turnaja zúčastnili len kluby zo Slovenska, prekonal rekord. Zúčastnil sa ho rekordný počet slovenských zápasníkov, okolo 190 z 11 klubov Slovenska a  rekordný počet štartujúcich Falcoňákov na jednom turnaji (29). Naším cieľom bolo do RS prilákať na druhý ročník 200 až 300 zápasníkov. Tento rok na turnaj neprišli zahraničné kluby, lebo v ten istý deň sa nám križovali termíny s Turkish Open Antalya a konal sa aj známy turnaj M2 v Chorvátsku, ktoré majú dlhoročné tradície a veľmi ťažko sa im dá konkurovať. Na turnaj bol pozvaný vzácny hosť MUDr. Eidi Hakimi - zakladateľ Taekwonda v Rimavskej Sobote. Za Falcon do bojov nastúpilo 29 zápasníkov, pre ktorých bolo domáce publikum vítanou motiváciou.

Falcoňáci získali pre klub 9 x zlato, 14 x striebro, 5 x bronz a celkové 4. miesto v hodnotení klubov.

Zlaté medaile :
Adam Oliver, Viktória Krištofová, Lukáš Kurek, Tomáš Kuvik, Michal Matuška, Sarah Sarvašová, Veronika Spodniaková, Pavol Vorlíček, Danny Zachar.

Strieborné medaile :
Dominika Bálintová, Laura Dávidová, Matúš Ďurica, Teraz Ďuricová, Kristián Horváth, Viktória Iždinská, Denis Kozlok, Dominik Kuvik, Milan Lany, Lucia Laššáková, Karolína Mravcová, Giovanni Slanec, Lea Szekerová, Denis Vorlíček.

Bronzové medaile :
Veronika Belányiová, Kornélia Czeneová, Peter Lancko, Matej Matuška, Oliver Roško.

Za Falcon TKD klub RS sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli okolo organizácie turnaja, členom, rodičom, SATKD WTF, klubom, ktoré nás prišli podporiť svojou účasťou a samozrejme sponzorom, ktorí nám pomohli zmierniť finančnú stránku organizácie turnaja.

                                                                                         Ing. Róbert Kuvik


 
 

Vďaka nim je erb Rimavskej Soboty známy na celom SlovenskuVytlačiť
 

Modelársky klub, ktorý funguje pri MsKS v Rimavskej Sobote, za posledné dva roky s deťmi povyhrával množstvo cien – tituly majstra Slovenska, ktoré aj obhájil. Na celom Slovensku je klub známy aj vďaka oceneniam, ktoré práve on rozdáva najlepším modelárom.

„Je to erb mesta Rimavská Sobota - plaketa orlice, takže vďaka nám je erb mesta už snáď v každom meste na Slovensku, ale aj v Maďarsku, či dokonca v Anglicku. Z Anglicka máme aj dvojnásobného majstra sveta. Modelársky klub vysiela svojich členov na 90 % súťaží na Slovensku, v ČR, v Maďarsku, ale aj v ostatných krajinách. A na každom podujatí vždy bodujeme - ako dospelí, tak aj deti,“ informoval Lukáš Kvietok z Modelárskeho klubu v Rimavskej Sobote.

Informácie o ďalších aktivitách klubu sú zverejnené na stránke: www.eastmodels.sk.

                                                                                        -av-


 
 

Naši plavci na pretekochVytlačiť
 

Plavecký klub Rimavská Sobota začal zimnú sezónu v Moravskosliezskom meste Opava. Cez víkend  4.-5.2. sa rimavskosobotskí plavci zúčastnili pretekov 24. ročník VC Opavy a 14. ročník Memoriálu Mgr. Vladimíry Ryplové. Pretekov sa zúčastnili prevažne kluby z Česka, ale zastúpenie mali aj plavci zo Slovenska. Na preteku štartovalo 200 plavcov z 24 plaveckých klubov, ktorí spolu absolvovali vyše 970 skokov do vody. 

Z PK Rimavská Sobota sa pretekov zúčastnili 4 plavci: Kristína Repková, Damián Kovalančík a bratia Martin a Marek Tenglerovci. Najúspešnejší z našej výpravy bol Marek Tengler, ktorý vyplával striebornú medailu v disciplíne 100 m voľný spôsob. Na polovičnej trati 50 m voľný spôsob mu šťastena nebola naklonená a tak skončil na nepopulárnom 4. mieste.

Nasledujúci víkend sa plavci z PK Rimavská Sobota zúčastnia 1. kola Banskobystrického pohára v Banskej Štiavnici, kde si tentoraz zmerajú sily s plavcami z nášho kraja. 

                                                                        Ing. Ladislav Klement

 


 
 

Florbal žienVytlačiť
 

Po dvoch víťazstvách v úvode roka privítali v nedeľu 29. januára Slovanistky "doma" v Detve hráčky Topoľčian. Tie majú nakročené k účasti v baráži o extraligu a tak neponechali nič na náhodu a prišli v najsilnejšej zostave. Naše hráčky zas pred zápasom potešili nové dresy, ktorých výzor si navrhli ony samotné.


Všestranne šikovné Soboťanky začali proti favoritovi ustráchane a ten mal v prvej tretine prevahu v držaní loptičky. Využil to však len na strelenie jediného gólu. V druhej tretine sa naše hráčky osmeľovali čoraz viac. Ďalšie neskutočné strelecké predstavenie predviedla Kristína Čintalanová, ktorá zo stredných vzdialeností bila jeden krajší gól než druhý a držala Slovan v boji o body. V tretej tretine naše dievčatá svoj výkon vystupňovali. Nerozhádzala ich ani presilová hra súperiek v jej úvode - práve naopak, po parádnom protiútoku Čintalanovej zakončila najkrajšiu akciu zápasu kapitánka Vaslíková - 4:3! Súper však po minútke vyrovnal. Soboťanky sa nevzdávali a šli opäť do vedenia, keď Čintalánovej nahodená loptička na nabiehajúcu Vaslíkovú na prekvapenie všetkých skončila v sieti súperiek. Topoľčiankám však na opätovné vyrovnanie stačilo 16 sekúnd. Nasledoval tlak Topoľčian prerušovaný nebezpečnými protiútokmi našich dievčat. Slovanistky nehrali na zisk bodu, chceli totiž oba. Tri minúty pred koncom však obrana nedostatočne pokryla Krajčovú, ktorá otočila na 5:6. Slovanistkám nezostalo nič iné, len sa opäť pokúsiť streliť gól. V power-play sa to temer podarilo Evke Ulickej, ktorá však ani na trikrát neprekonala brankárku Daňovú a tak si všetky body pripísali súperky z Topoľčian. Skúsenejšie súperky sa tak našim dievčatám nepodarilo prekvapiť, no za výkon si pochvalu zaslúžia.
Prvú februárovú nedeľu cestovali Slovanistky do Bratislavy, kde ich čakal ďalší o baráž bojujúci súper Lido Bratislava. Tento týždeň ich čaká dvojzápas: v sobotu proti neohrozene vedúcemu Kysuckému Novému Mestu a v nedeľu večer súper zo stredu tabuľky 1.FBC Trenčín.

FBC Slovan Rimavská Sobota - FbO Žochár Topoľčany 5:6 (0:1, 3:2, 2:3)
Góly Slovana: Čintalanová 4, Vaslíková
Zostava Slovana: brankárka Vanessa Schvarcová (75% úspešnosť) - hráčky v poli Beáta Ružičková, Michaela Antalová, Adriana Csériová, Martina Gondová, Eva Ulická, Kristína Hanová, Anna Kureková, Lucia Staššáková, Kristína Čintalanová, Soňa Šándriková a kapitánka Dominika Vaslíková

Tabuľka 1.ligy žien

1. Kysucké N. Mesto „B“ 22b
2. FbC Predator Sabinov 21b
3. FbO Žochár Topoľčany 18b
4. ŠK Lido Prírodovedec 11b
5. ŠK 1.FBC Trenčín 10b
6. FBC Slovan Rimavská Sobota 8b
7. Banská Bystrica „B“ 8b
8. 1. SC Malacky 5b
9. Florpédo Bratislava 5b

                                          Jozef Alušík, FBC Slovan Rimavská Sobota


 
 

Pozvánka na 51. ročník vyhodnotenia najúspešnejších športovcov okresov Rimavská Sobota a RevúcaVytlačiť
 

Okresné združenie telesnej kultúry, mesto Revúca a Banskobystrický samosprávny kraj vás pozývajú na 51. ročník vyhodnotenia najúspešnejších športovcov okresov Rimavská Sobota a Revúca za rok 2016.

Miesto: Mestský kultúrny dom Revúca

Dňa: 24. februára 2017 o 17.00 hod. 

Po ukončení oficiálnej časti vyhodnotenia vás pozývame na slávnostnú recepciu.

Vyžaduje sa spoločenské oblečenie. 

MVDr. Eva Cireňová                                                                Dezider Balajthy

primátorka mesta Revúca                                           Predseda OZTK, Rimavská Sobota


 
 

Nová oficiálna web stránka MŠK Rimavská SobotaVytlačiť
 

Priaznivci rimavskosobotského futbalu čoskoro môžu sledovať dianie v sobotskom futbale prostredníctvom novej oficiálnej web stránky MŠK: www.mskrimavskasobota.sk. Vedenie klubu chce ponúknuť vždy aktuálne informácie o dianí v klube, o plánovaných činnostiach, výsledkoch a iných zaujímavostiach.

Nová stránka bude slúžiť najmä na propagovanie stále najpopulárnejšieho športu - futbalu v našom meste a okolí. Okrem toho poskytne aktuálne informácie aj pre samotných hráčov, mládežníckych futbalistov, ich rodičov o najbližších plánovaných zápasoch a povinnostiach. Stránka má byť medzi klubom a fanúšikmi, fanúšik ak nevie kedy sa hrá, na štadión nepríde. Radi by videli v hľadisku aj bývalých futbalistov MŠK, MFK, FC, či Slovanu a návrat skalných /ale slušných/ fanúšikov.

Na mládežníckom úseku v novom roku 2017 nastali určité zmeny.
Športovým riaditeľom mládeže bude aj naďalej Richard Rubint, úlohy koordinátora športovej činnosti bude vykonávať Š. Balog, trénerom dorastencov U19 ostáva Milan Špaček. Trénerské obsadenie v žiackych kategóriach:
U15 - Peter Petrán tréner, P. Vasilko as.tr. A. Koós ved. mužstva
U14 - Ondrej Václavík tréner, 
U13 - Ivan Ádám tréner,
U12 - Marek Valkučák tréner, E.Lupták as.tr.
Prípravky:
U11 - Marian Kudlík, R. Kudlík as.tr, 
U10 - Richard Rubint tréner, S.Morháč as.tr, Ján Valach v.m.
U9 - Matej Vargic
U8 - Marek Drak
U7 - Š. Balog 
U6 - Š. Balog
Trénerom mládežníckych brankárov bude Marek Prošovský, 
Klub v žiackych kategóriach postaví aj asistentov trénerov viacmenej z hráčov A mužstva dospelých, vedúcich mužstiev z radov rodičov. 
Presnejšie informácie o obsadení týchto pozícií dočítate sa pravdepodobne už na novej webovej stránke MŠK.

                                                                                   Š.B. 

                                                                       Zdroj: facebook.com


 
 

Aj lanovky majú svojich nadšencovVytlačiť
 

Každý z nás pozná vo svojom okolí niekoho s netradičným hobby. Existuje malá skupina ľudí, zaoberajúcich sa vo voľnom čase lanovými dráhami. V profesnom živote títo nadšenci pôsobia v rôznych oblastiach – v práve, informačných technológiách, medicíne, stavebníctve, ekonómii či telekomunikáciách. Približne 15 rokov sa združujú pod internetovou stránkou lanovky.sk. Jej prevádzku si financujú z vlastného vrecka.

Lanovkári – nadšenci sa  venujú pomerne širokému okruhu v oblasti lanovej dopravy, zameraného na lanovky. Zbierajú informácie o histórii jednotlivých lanových dráh na Slovensku, ich technické parametre, fotografie, realizované i nerealizované projekty výstavby lanových dráh, dobové snímky z výstavby a prevádzky lanových dráh. Mnohé dobové fotografie lanoviek a lanoviek v zahraničí sú poskytnuté návštevníkmi stránky.

Na Slovensku je toho času vyše 60 lanoviek na prepravu osôb, z toho 4 sú dlhodobo mimo prevádzky. Ide o sedačkové lanovky Dedinky – Geravy, Drienica – Lysá, Vrátna – Grúň a Chvatimech. Tá posledne spomenutá je mimochodom prvou sedačkovou lanovkou vyrobenou na  Slovensku. Do prevádzky bola uvedená v roku 1955. Toho času slúži už len na prepravu nákladu. Najnovšími lanovkami sú Krupová – Kosodrevina na juhu Chopku a sedačková lanovka Oravská Lesná – Kohútik.

Pre nadšencov sú z hľadiska histórie i technológie zaujímavé aj nákladné lanovky. Tie jestvujúce by sme spočítali sotva na prstoch dvoch rúk. V Žiranoch a v Lietavskej Lúčke sa využívajú visuté nákladné lanovky na prepravu vyťaženého vápenca. Nákladné lanovky na Slovensku tvoria osobitnú kapitolu. V minulosti slúžili najmä pri baniach a lomoch. Intenzívny rozvoj zaznamenali najmä koncom 19. storočia a následne po druhej svetovej vojne. Dnes je  využitie nákladných lanoviek na Slovensku rôzne. Okrem lesníckych lanoviek na zvážanie dreva napríklad v bratislavskom závode Volkswagen slúži 455 metrov dlhá lanovka na prepravu vozidiel z montážnej haly na testovací okruh.

Nadšenci na svojej stránke len nedávno vytvorili letné a zimné interaktívne mapky jednotlivých stredísk. Možno tu získať základné denne aktualizované informácie o prevádzke lanovky, voľnočasových aktivitách (požičovne bicyklov a pod.), informácie o parkovaní v stredisku, prípadne informácie o ubytovaní a stravovaní.

U nadšencov lanových dráh existuje jeden zaujímavý fakt. Táto záľuba sa vždy prelína s iným koníčkom, tiež častokrát neobyčajným, s ktorým sa vzájomne dopĺňa. Lanovkári sa totiž zaujímajú napríklad aj o rozvoj cestovného ruchu na Slovensku, o ekológiu a ochranu prírody, lyžiarske vleky, o baníctvo a ťažbu, o hromadnú dopravu či o montáže pomocou vrtuľníkov.  

                                                                       Ján Palinský

 


 
 

Milan Kojnok majstrom krajaVytlačiť
 

Začiatkom januára sme zorganizovali v štvordráhovej kolkárni niekoľko významných podujatí. Na Troch kráľov to boli Majstrovstvá kraja v kategórii seniorov, ktoré nadpriemerným výkonom 645 zvalených kolov na 120 HZ vyhral domáci Milan Kojnok. Hneď za ním sa umiestnil tiež veľmi dobrým výkonom 563 zvalených kolov na 120 HZ Ivan Vanek a na 4. mieste skončil Július Sendrei.

Deň potom sme odohrali priateľské stretnutie s talianskym kolkárskym klubom Leifers od Bolzána, ktoré sme vyhrali. Hostia majú záujem o oficiálnu družbu, ktorá však podlieha schváleniu príslušných mestských orgánov v oboch mestách.

Ďalší deň sme zorganizovali majstrovstvá v hlavnej kategórii mužov, kde kraľovali podbrezovskí kolkári. Je potrebné však dodať, že víťaz tejto hlavnej mužskej kategórie podal o 47 kolov slabší výkon ako Milan Kojnok.

V rámci odvetnej časti prvého zápasu 1. ligy sme po siedmich vyhratých zápasoch prehrali domáci súboj s C družstvom Podbrezovej. Najbližší víkend nás čaká domáci zápas so Žarnovicou.

Zahájili sme aj jarnú časť mestskej kolkárskej ligy, ktorá bude vrcholiť turnajom neregistrovaných jednotlivcov.

                                                                                             -ar-


 


 
 

Džudisti z Lokomotívy na prvej súťaži v roku 2017 v Poľsku Vytlačiť
 

Džudisti z Lokomotívy sa v nedeľu 8. januára 2017 zúčastnili Medzinárodného turnaja v poľskom Bielsko Biala.

Náš oddiel reprezentovali dvaja džudisti zo všetkých zúčastnených 760 pretekárov zo 64 oddielov a 7 štátov Európy.

Mladšia žiačka Natália Gažiová, ktorá štartovala vo váhe do 30 kg tento raz skončila na 2. striebornom mieste, keď vo finálovom zápase podľahla v golden skóre  na 1 pomocný bod poľskej reprezentantke.

V super mini  do 25 kg štartoval Maťko Gaži, ktorý prehral v repasáži a skončil na siedmom mieste.

Do  poľského Biesko Biala sprevádzali džudistov tréneri Gaži Miloš a Lenka Babicová.

Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme firme TONI s.r.o. / požiarna ochrana/ p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta Mišuráková, Ing. Andrik Ludwig  a  ZŠ Š. M. Daxnera – Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.

                                                          Ľubomír Antal, predseda TJ Lokomotíva RS

 

                                                                                       


 
 

Verejné obstarávanie

Zakazky s nízkymi hodnotami - IV.Q2016.pdfVytlačiť
 


 
 

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správaVytlačiť
 


 
 

Zakazky s financnym limitom - §9 ods.9-sprava TSMVytlačiť
 


 
 

Verejné vyhlášky

Povolenie užívania stavby - Rimavská Sobota, ul. Mládeže – Rekonštrukcia verejnej kanalizácieVytlačiť
 


 
 

Stavebné povolenie Okružná križovatka II_531 Malohontská RSVytlačiť
 


 
 

Verejné ponuky

OVS - prenájom NP na Hlavnom námestí s. č. 5 (bývalý Sultán)Vytlačiť
 


 
 

OVS - odpredaj budovy ZŠ M. Tompu - Auxtov dom, na Ul. ŠrobárovejVytlačiť
 


 
 

OVS - odpredaj budovy na Ul. Fábryho č. 10Vytlačiť
 


 
 

OVS - prenájom haly na Ul. ČerenčianskejVytlačiť
 


 
 

OVS - odpredaj čerpacej stanice na Ul. Jabloňovej, ŠVVytlačiť
 


 
 

Zámer - predať alebo prenajať majetok

Zverejnenie zámeru - odpredaj pozemkov (prístupovej cesty k chatkám) v RO Kurinec, odpredaj pozemkov - IBV Šibeničný vrch a odpredaj haly na ChrenoviskuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - odpredaj bývalej haly elektroprevijárne na ChrenoviskuVytlačiť
 


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Nám. Š. M. Daxnera
Nám. Š. M. Daxnera (v Kauflande),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 563 43 32

dnes je: 24.2.2017

meniny má: Matej

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka