Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

OZNAMY

Oznamy mesta

Oznam o výberovom konaníVytlačiť
 

 

 

 

Implementačná agentúra

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


podporuje výkon

 

komunitného centra: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar,

SNP 15, 979 01 Rimavská Sobota

 

 

v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

(ITMS 2014+: 312041A136)
 

 

 

Poskytovateľ KC SPDDD Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava

vyhlasuje výberové konanie na

 

 1. jedno pracovné miesto odborného garanta KC;
 2. jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;
 3. jedno pracovné miesto pracovníka KC;

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 23/10/2017 o 09:30 hod.

v priestoroch Komunitného centra SPDDD Úsmev ako dar,

SNP 15, 979 01 Rimavská Sobota.

 

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu SPDDD Úsmev ako dar, SNP 15, 979 01 Rimavská Sobota. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu, príp. ich kombináciu majú záujem,

 

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 18/10/2017. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):

 • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (príloha Príručky č. 4a).

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu odborný garant KC sú:

V zmysle zákona č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 219/2014“) a to:

1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. a),

 

alebo

 

2. vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu v zmysle § 45 ods. 1, pokiaľ fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. a). 

V zmysle § 45 ods. 4 zákona č. 219/2014 u fyzickej osoby, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. b.) a ktorá vykonáva k 1. januáru 2015 odbornú činnosť, na výkon ktorej sa vyžaduje splnenie kvalifikačného predpokladu ustanoveného v § 5 ods. 1 písm. a.), sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v §5 ods. 1 písm. a.) za splnený.

V zmysle § 45 ods. 2 zákona č. 219/2014 u fyzickej osoby podľa odseku 1, ktorá preruší výkon pracovných činností podľa odseku 1, sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 za splnený, ak táto fyzická osoba preukáže splnenie podmienky vykonávania pracovných činností, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu písomným potvrdením zamestnávateľa, ktoré obsahuje meno, priezvisko, titul fyzickej osoby, potvrdenie splnenia tejto podmienky k 1. Januáru 2015 a údaj o dĺžke vykonávania týchto pracovných činností. Zamestnávateľ je na požiadanie fyzickej osoby podľa prvej vety povinný vydať písomné potvrdenie podľa prvej vety.

 

                                                                                                                                                                                         

Minimálna požadovaná prax je 3 roky v sociálnej práci.

Sociálna práca je odborná činnosť alebo súbor odborných činností vykonávaných sociálnym pracovníkom alebo asistentom sociálnej práce, na vykonávanie ktorých sú potrebné vedomosti a zručnosti získané absolvovaním vysokoškolského vzdelania vyššie uvedených študijných odborov.

Do praxe za započítava výlučne sociálna práca vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (zákon č. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce) po dosiahnutí minimálne bakalárskeho stupňa vysokoškolského vzdelania vo vyššie uvedených odboroch.

Splnenie požiadavky praxe sa preukazuje potvrdením od zamestnávateľa, prípadne iným hodnoverným dokladom, napr. pracovnou zmluvou, pracovnou náplňou, dohodou, pracovným posudkom, potvrdením o zamestnaní a pod. V prípade skrátených pracovných úväzkov je potrebné preukázať, že súčet odpracovaných pracovných hodín zodpovedal počtu pracovných hodín v plnom pracovnom úväzku.

 

 

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu odborný garant KC sú:

 • Znalosť slovenského jazyka na úrovni minimálne C1-Skúsený používateľ,

 

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady:  empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; schopnosť kooperácie a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; schopnosť riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách; schopnosť ostať neutrálny, schopnosť rozpoznať konflikt záujmov a ďalšie,
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
 • práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom),
 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,

odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný garant KC/ alebo NDC/ alebo NSSDR, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace).

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu odborný pracovník KC sú:

V zmysle zákona č. 219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 219/2014“) a to:

1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. b),

 

 alebo

 

2. odborné vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní rozhodnutím podľa osobitného predpisu v zmysle § 45 ods. 1, pokiaľ fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 písm. b). 

V zmysle § 45 ods. 2 zákona č. 219/2014 u fyzickej osoby podľa odseku 1, ktorá preruší výkon pracovných činností podľa odseku 1, sa považuje kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 5 ods. 1 za splnený, ak táto fyzická osoba preukáže splnenie podmienky vykonávania pracovných činností, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa tohto zákona, v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu písomným potvrdením zamestnávateľa, ktoré obsahuje meno, priezvisko, titul fyzickej osoby, potvrdenie splnenia tejto podmienky k 1. januáru 2015 a údaj o dĺžke vykonávania týchto pracovných činností. Zamestnávateľ je na požiadanie fyzickej osoby podľa prvej vety povinný vydať písomné potvrdenie podľa prvej vety.

 

 

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu odborný pracovník KC sú:

 • Znalosť slovenského jazyka.

 

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady:  empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,
 • skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, pedagogickej práce a pod.,
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
 • práca s PC na základnej/užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom),
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
 • odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

 

Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný pracovník KC/ alebo NDC/ alebo NSSDR, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace)2.

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu pracovník KC sú:

Nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle § 16 ods. 4 písm. a). Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu pracovník KC sú:

 • Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, voľnočasových aktivít a pod. a/alebo absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti.
 • Znalosť slovenského jazyka.
 • Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarsky a pod.).

Znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne).

 

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady:  empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie.
 • záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.
 • odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný garant, odborný pracovník alebo pracovník KC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Poskytovateľovi predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace)2.

 

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

 

Miestom výkonu práce je (uveďte adresu): SNP 15, 979 01 Rimavská Sobota.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01/11/2017.

 

Za bezúhonnú fyzickú osobu sa v zmysle § 63 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na jeho účely považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.

Charakteristika práce odborného garanta KC:

Cieľom práce odborného garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k jeho klientom - prijímateľom sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby.

 

Odborný garant vykonáva činností:

 • v spolupráci s poskytovateľom služieb nastavuje smerovanie činnosti v súlade s potrebami obce, komunity a prijímateľov sociálnych služieb;
 • odborne riadi poskytovanie služieb, aby bolo zaistené plnenie cieľov a dodržiavanie štandardov KC;
 • odborne koordinuje celú činnosť KC, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity;
 • zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na ktorú má dosah, zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít a činností, ako aj rozvoj KC;
 • monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti, iné činnosti a aktivity KC z hľadiska napĺňania potrieb ich prijímateľov;
 • pripravuje a realizuje nové formy sociálnych služieb a sociálnej práce;
 • vykonáva sociálnu diagnostiku klienta;
 • poskytuje sociálne poradenstvo (základné a špecializované) klientom a ich rodinným príslušníkom, v ďalších oblastiach činnosti sa riadi profilom činnosti odborného pracovníka;
 • konzultuje so špecialistami z oblasti psychológie, psychiatrie, odborného a špeciálneho lekárstva a inými špecialistami podľa potreby;
 • spolupracuje pri tvorbe individuálneho rozvojového plánu klienta;
 • spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri analýze a riešení sociálnej situácie klienta, vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, UPSVaR, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie), rešpektuje ich odlišné pohľady a spolupracuje s nimi v záujme prijímateľov sociálnych služieb;
 • zapája sa do propagácie odborných činností, iných činností a KC a spolupracuje s médiami;
 • zodpovedá za administratívu, súvisiacu s činnosťou KC, za vedenie evidencie klientov;
 • pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov KC;
 • zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným koordinátorom a vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP;

 

Charakteristika práce odborného pracovníka KC:

Odborný pracovník zodpovedá za realizáciu odborných činností a aktivít KC , ktoré sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snaží prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni.

 

Odborný pracovník vykonáva činnosti:

 • zodpovedá za realizáciu odborných činností, iných činností a aktivít KC, ktoré sú prístupné pre obec/komunitu/klientov;
 • zisťuje a mapuje potreby komunity/ klientov v oblasti sociálnych služieb/ komunitného rozvoja, mapuje potenciál komunity/ klientov;
 • vyhľadáva klientov a potenciálnych prijímateľov sociálnych služieb;
 • pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje ich sebavedomie a zodpovednosť;
 • prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov;
 • svojou činnosťou prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni;
 • posudzuje sociálnu situáciu klienta;
 • poskytuje základné informácie o možnostiach  riešenia problému a podľa potreby aj odporúča a sprostredkúva ďalšiu odbornú pomoc - základné sociálne poradenstvo, (v prípade kompetentnosti poskytuje aj špecializované poradenstvo);
 • poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (napr. pomoc pri spisovaní a podávaní písomných podaní a vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku, príprave dokumentácie a pri vybavovaní iných vecí v záujme klienta);
 • rozvíja sociálnu komunikáciu na základe rôznych metód sociálnej práce;
 • navrhuje a realizuje formy, metódy a postupy sociálnej práce s klientom a jeho rodinou;
 • napomáha sociálnej integrácii klienta do komunity;
 • vykonáva sociálnu prácu zameranú na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti klienta, najmä pri základných sociálnych aktivitách;
 • pripravuje podklady pre vypracovanie individuálneho rozvojového plánu klienta;
 • realizuje  odborné činnosti a iné činností v oblasti prípravy na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívne aktivity a záujmovú činnosť, ako aj ďalších doplnkové služby, aktivity a činnosti;
 • vedie evidenciu o odborných činnostiach, iných činnostiach a aktivitách a evidenciu klientov
 • vyhodnocuje výsledky zrealizovaných odborných činností, iných činností a aktivít z hľadiska napĺňania cieľov KC a potrieb užívateľov;
 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;
 • vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP;

Charakteristika práce pracovníka KC:

Pracovník asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti pod jeho metodickým vedením.

 

Pracovník vykonáva činnosti:

 • asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti podľa jeho pokynov a pod jeho metodickým vedením;
 • mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia;
 • vyhľadáva klientov a potenciálnych užívateľov služieb, aktivít a činností KC;
 • vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s klientom;
 • vedie napr. voľno - časové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní, organizuje komunitné podujatia a aktivity;
 • zapája ďalších členov komunity, resp. obce do aktivít KC;
 • ak je to potrebné, pomáha užívateľom služieb s tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka) pri komunikácií v rámci poskytovania odborných činností, iných činností a aktivít (napr. predškolský klub; komunitné aktivity);
 • vedie nevyhnutnú administratívu (týkajúcu sa napríklad pracovnej dokumentácie);
 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;
 • vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk


 
 

Mesto spustilo virtuálneho sprievodcuVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota - Turistické informačné centrum mesta oznamuje širokej verejnosti,  že pre turistov a návštevníkov mesta pripravilo nový produkt cestovného ruchu - "Turistický sprievodca Rimavská Sobota".

Ide o mobilnú aplikáciu – interaktívneho turistického sprievodcu s QR kódmi, hlasovým sprievodom v troch jazykových mutáciách, mapami a GPS.  

Mobilnú aplikáciu s hlasovým sprievodom "Turistický sprievodca Rimavská Sobota"  je možné si nainštalovať do mobilných zariadení z obchodu Play pre Android a AppStore pre iPhone/iPod/iPad : Rimavska Sobota. Je dostupná v troch jazykových mutáciách (slovenská, maďarská, anglická), takže si ju už do svojho mobilného zariadenia môže  pridať každý záujemca i zahraničný turista. Ide o  portálové riešenie s možnosťou neobmedzenej aktualizácie vlastných bodov záujmu. V aplikácii nájdete informácie a fotografickú dokumentáciu o pamiatkách a historických budovách, o histórii mesta, o pamätníkoch v meste Rimavská Sobota, o osobnostiach slovenského i maďarského kultúrneho života v minulosti žijúcich a pôsobiacich v našom meste. Vďaka GPS vás aplikácia naviguje priamo k jednotlivým pamiatkám napr. do Gemersko-malohontského múzea na Námestí M. Tompu či k soche známeho rozprávkara Pavla Dobšinského na Námestí Š.M. Daxnera. Aplikácia tiež obsahuje na mapách zvýraznené prechádzkové trasy pre peších návštevníkov i mapy okolitých cyklotrás. Nájdete v nej informácie zamerané na šport, oddych a turistiku. Zavedie vás do rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, resp. vás oboznámi o trasách vyhliadkového autovláčika a nájdete v nej aj cenník služieb v RO Kurinec – Zelená voda. Aplikácia ponúka  možnosť vyhľadať si aj informácie o kultúrnych, športových a spoločenských inštitúciách pôsobiacich v našom meste, telefónne a e-mailové kontakty, otváracie hodiny i GPS súradnice týchto inštitúcií. Sú v nej  dôležité telefónne čísla (napr. tiesňové volanie, polícia, mestská polícia), na ktoré sa dovoláte priamo bez hľadania a zisťovania.  Zaujímavosťou je  čítačka QR kódov, ktorá Vás po načítaní kódu mobilným zariadením prenesie priamo do histórie napr. bývalého detského útulku, protestantského gymnázia či radnice mesta.          

Veríme, že sa vám mobilná aplikácia bude páčiť a budete ju často a so spokojnosťou využívať. 

Bližšie informácie nájdete v Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rim. Sobote, na tel. č: 047/5623645, mobile 0911 568 538,e-maile: tic@rimavskasobota.sk alebo na webovej stránke  www.rimavskasobota.sk

 

qrkody noviny.jpg


 
 

Rimavská Sobota žila dva dni pravou jarmočnou atmosférouVytlačiť
 

V závere uplynulého týždňa zavládla v Rimavskej Sobote jarmočná nálada. Konal sa tu totiž tradičný Gemersko-malohontský jarmok. Organizátori ani tentoraz nezabudli prichystať bohatý program.  V Dome kultúry sa už tradične konala výstava ovocia a zeleniny z nášho regiónu a Maďarska, ktorú slávnostne otvoril primátor mesta Jozef Šimko. V kultúrnom programe patrilo v piatok pódium na Hlavnom námestí Martinovi Jakubcovi, tanečným krúžkom pri CVČ Relax či koncertu maďarských zábavných piesní v podaní Eldorado. Nechýbala ani TAEKWONDO exhibícia. Podvečer vystúpili Sendreiovci z Kokavy nad Rimavicou a vo večerných hodinách populárna skupina The Paranoid. V sobotu predpoludním zahral do tanca aj na počúvanie Tanečný orchester Rimavská Sobota či obľúbená country skupina Bleutrend.

Výstavu ovocia a zeleniny slávnostne otvoril primátor mesta Jozef Šimko 

jarmok10.jpg

jarmok1.jpg

Počas jarmoku nechýbali ani rôzne atrakcie pre najmenších

jarmok3.jpg

Pódium na Hlavnom námestí patrilo aj Martinovi Jakubcovi...

jarmok2.jpg

... country skupine Bluetrend

jarmok6.JPG

...či Sendreiovcom

jarmok9.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 K jarmoku patria už tradične aj stánky s medovníkmi

jarmok5.jpg

foto: gecse, amb


 
 

Slávnostne otvorili zrekonštruované Námestie Mihálya TompuVytlačiť
 

28. september sa v Rimavskej Sobote niesol v slávnostnom duchu. V tento deň tu totiž slávnostne otvorili zrekonštruované Námestie Mihálya Tompu. Udialo sa to v deň 200. výročia narodenia básnika a reformovaného kňaza Mihálya Tompu, po ktorom je námestie pomenované. Súčasťou osláv bolo aj odhalenie zrekonštruovanej sochy tohto významného básnika. Socha stojí v strede námestia a je umiestnená na svojom pôvodnom miestne z roku 1902.

oslavy1.JPG

Vedenie mesta pozvalo na oslavy vyše 200 hostí. Boli medzi nimi poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia samospráv, škôl, kultúrnych inštitúcií či cirkvi. Nechýbali ani hostia z Maďarska. Slávnosť svojou návštevou poctila zástupkyňa štátneho tajomníka  ministerstva ľudských zdrojov Maďarskej republiky Anikó Krucsainé Herter či poslanec maďarského parlamentu Gábor Ríz a prišiel aj generálny konzul Maďarska z Košíc Attila Haraszti.

Na úvod zazneli štátne hymny Slovenska a Maďarska v podaní spevokolov Bona Fide a Blaha Lujza.

oslavy2.JPG

Primátor mesta Jozef Šimko vo svojom slávnostnom príhovore predstavil Rimavskú Sobotu, ktorá bola v minulosti významným a bohatým centrom regiónu. Spomenul, že Rimavská Sobota sa dostávala do čoraz širšieho povedomia aj vďaka našim slávnym rodákom – sochárom, maliarom, literátom, humanistom, národovcom, intelektuálom. Jedným z nich bol aj básnik Mihály Tompa, ktorý sa v našom meste narodil a strávil tu prvé roky svojho života. V závere svojho príhovoru primátor vyslovil želanie, „nech je námestie symbolom harmonického spolužitia Slovákov a Maďarov, ako aj ďalších národností žijúcich v našom krásnom meste a nech je symbolom vzájomnej úcty a dobrej spolupráce všetkých tu žijúcich občanov“.

oslavy.JPG

Po príhovoroch hostí dekan Rímskokatolíckej cirkvi Rastislav Polák a emeritný biskup RKC Géza Erdélyi požehnali sochu a následne vedenie mesta a postupne aj hostia položili vence k soche Mihálya Tompu.

oslavy5.JPG

V kultúrnom programe vystúpili spevokoly Bona Fide, Blaha Lujza či hudobná skupina Márie Pakó Csillagvirág a študenti Reformovaného gymnázia M. Tompu  predniesli báseň Mihálya Tompu.

Ako je známe, námestie prešlo v tomto roku obnovou a postupne získalo nový vzhľad. Z jeho stredu bola odstránená fontána, opravili sa chodníky, pribudli nové lavičky a dobové svietidlá. Skrášľujú ho aj nové stromy – ambrovníky.

foto:gecse


 
 

Za Ibolyou MihókovouVytlačiť
 

Ibolya Mihóková (4.3.1960 – 24.9.2017)

Ibolya_portret.jpg
Učiteľka výtvarného odboru rimavskosobotskej ZUŠ-ky, výborná kresliarka a portrétistka sa po ukončení PdF v Banskej Bystrici (dnes UMB), rozhodla vrátiť do rodného mesta a venovať sa výučbe detí v umeleckej škole. Nastupuje 1.9.1984. V roku 1990 odchádza na druhú materskú dovolenku a presviedča Mariana Lacka, aby zobral miesto po nej. V konečnom dôsledku to malo svoj dopad na budúcnosť výtvarného odboru, keďže ho podporovala aj v snahách o rekonštrukciu budovy, čo sa v roku 2009 aj podarilo a výtvarný odbor rimavskosobotskej ZUŠ sa stal jedným z najlepšie vybavených a najmodernejších v kraji.

Počas 33 rokov svojej pedagogickej praxe naučila kresliť, maľovať, vnímať a chápať umenie stovky detí a žiakov. V poslednom desaťročí sa k nim pridali aj desiatky dospelých, ktorým pomáhala plniť ich detský sen, naučiť sa kresliť a tvoriť.
Bola vedúcou učiteľkou výtvarného odboru a aj jej zásluhou získalo množstvo sobotských detí ocenenia na svetových a medzinárodných súťažiach v Indii, Číne, Taliansku, Maďarsku, Česku, Slovensku,...
V roku 1998 bola spoluautorkou myšlienky (spolu s Danielou Pánekovou), zorganizovať v Rimavskej Sobote celoštátnu výtvarnú súťaž žiakov ZUŠ, NOVOROČENKY. Túto súťaž organizuje naša škola už 19 rokov !
Bola neúnavnou spolupracovníčkou v školskej rade, kde roky pripravovala agendu. Pomáhala našim žiakom zúčastňovať sa na mnohých výtvarných workshopoch. Či už to bolo na Slovensku, ale aj v Chorvátsku a Poľsku.  
Vytvorila systém teoretickej (dejiny umenia) aj praktickej prípravy našich žiakov na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania. Tým pomohla takmer stovke žiakov splniť si sen o štúdiu na umeleckej škole.
Pripravila množstvo zájazdov našich žiakov do múzeí a galérií po celom Slovensku, čím napomáhala ich teoretickému umenovednému i odbornému rastu.  
Neúnavná, tichá, pracovitá, zodpovedná, empatická. Takú si ju budeme navždy pamätať.

Odišla si do „krajiny zázrakov“, nech je tvoja cesta pokojná a krásna.
                           Nikdy NEZABUDNEME !!!                                                                                                  
                                                                       Tvoji kolegovia zo ZUŠ


 
 

Poslanci žiadajú výstavbu R2Vytlačiť
 

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote, ktoré sa konalo 19. septembra 2017 prijali poslanci nasledovné uznesenie v súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty R2 v úseku Zvolen - Košice:

UZNESENIE

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote

číslo: 77/2017-MsZ zo dňa: 19. septembra 2017

 

K bodu: Všeobecná rozprava

V súvislosti s informáciou zo dňa 14.09.2017 v MsKS Rimavská Sobota od predstaviteľov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. i od poradcu ministra dopravy a výstavby SR, že výstavba rýchlostnej cesty R2 smerom z Kriváňa do Košíc je v nedohľadne

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote

 

A/ n e s ú h l a s í

s tým, že sa plánuje výstavba rýchlostnej cesty R2 len v polovičnom profile

 

B/ v y s l o v u j e

svoju nespokojnosť s tým, že výstavba rýchlostnej cesty R2 Zvolen – Košice neprebieha v súlade s uznesením Vlády SR č. 254/2016 z výjazdového zasadnutia v Rimavskej Sobote zo dňa 24.6.2016.

 

C/ ž i a d a

prednostu Okresného úradu v Rimavskej Sobote, aby na októbrovom (24.10.2017) zasadnutí mestského zastupiteľstva informoval poslancov o priebehu a časovom harmonograme výstavby rýchlostnej cesty R2 Zvolen – Košice.

 

D/ v y z ý v a

predstaviteľov ZMOGaM-u ako aj prestaviteľov ZMOS-u, aby zaujali stanovisko a podporili našu snahu o realizáciu plnenia uznesenia Vlády SR v pôvodnom znení.

 

                                                                                             JUDr. Jozef Šimko v.r.

   primátor mesta


 
 

Ponuka záujmových útvarov, klubov a súborov CVČ RelaxVytlačiť
 

Scan1.jpgScan2.jpg


 
 

Úradné oznamy

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

POZVÁNKA

 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

                                                               zvolávam

zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote

ktoré sa uskutoční  

dňa 24. októbra (utorok) o  13.00 h

 

v zasadacej miestnosti  MsZ v bývalom Župnom dome v Rimavskej Sobote

 na Nám. M. Tompu.

 

PROGRAM:

  1.       Otvorenie

  2.1     Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

  2.2     Schválenie programu rokovania

  3.       Ústna informatívna správa o výstavbe R2

            Pozvaný: Mgr. Csaba Csízi, prednosta Okresného úradu Rimavská Sobota

  4.       Majetkovoprávne otázky

            Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

  5.       Kofinancovanie projektu „V základnej škole úspešnejší„ v rámci výzvy   OPLZ- 

            PO1/2016/DOP/1.1.1-01

            Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

 1.    Interpelácie poslancov
 1.    Všeobecná rozprava
 2.    Záver

 

 

                                                                                               JUDr. Jozef Šimko

                                                                                                  primátor mesta

 


 
 

Výberové konanie na jedno pracovné miesto koordinátora členov miestnej občianskej poriadkovej služby a sedem pracovných miest na členov miestnej občianskej poriadkovej službyVytlačiť
 

MESTO  RIMAVSKÁ  SOBOTA

Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

vyhlasuje výberové konanie na

 • jedno pracovné miesto koordinátora členov miestnej občianskej poriadkovej služby
 • sedem pracovných miest na členov miestnej občianskej poriadkovej služby

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 8.11.2017 (streda)  o 09.00. hod.

v priestoroch zasadačky č. 16 na II. poschodí Mestského úradu v Rimavskej Sobote, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.

Záujemcovia o pracovné miesto môžu žiadosť a požadované doklady doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke  na adresu: Mestský úrad, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota s označením obálky „VK-MOPS-NEOTVÁRAŤ“. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (člen miestnej občianskej poriadkovej služby, koordinátor členov miestnej občianskej poriadkovej služby alebo obe pozície).

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je  deň 31.10.2017 (utorok) do 24 hod.

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Ďalšie informácie v prílohe.


 
 

Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská SobotaVytlačiť
 

 

Mesto RS na web final.jpg

Názov projektu:
Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota

 

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota
Kód ITMS2014+: 310041A734
Prijímateľ: Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
Miesto realizácie projektu: NUTS II Stredné Slovensko, Rimavská Sobota
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 07/2017 – 06/2018
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom: 29.3.2017
Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:
Celková výška oprávnených výdavkov: 560 057,50 €
Maximálna výška NFP (95 %): 532 054,63 €
Výška spolufinancovania (5 %): 28 002,88 €

Stručný popis a cieľ projektu:
Cieľom projektu je zníženie energetickej záťaže objektu zateplením fasády, strechy a výmenou výplňových konštrukcií fasády - okná, dvere. Z hľadiska tepelnotechnického sa dodatočným zateplením dosiahne výrazná úspora energie oproti súčasnému stavu. V rámci rekonštrukcie sa prevedie aj rekonštrukcia vykurovacieho systému tak, aby sa týmito opatreniami znížila celková potreba tepla na vykurovanie. Doba realizácie projektu - 12 mesiacov.

Hlavná aktivita projektu:
34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Hlavná aktivita 1 - Rekonštrukcia / objekt č.5
Hlavná aktivita 2 - Rekonštrukcia / objekt č.7
Hlavná aktivita 3 - Rekonštrukcia / objekt č.9
Hlavná aktivita 4 – Ostatné výdavky / Rekonštrukcia kotolne a stavebný dozor


 
 

Autobusové spoje počas 1.11.2017Vytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota v spolupráci so Slovenskou autobusovou dopravou Lučenec, a.s.

 

pripravili dňa 1.11.2017 (streda)

pre občanov mesta Rimavská Sobota

upravený cestovný poriadok liniek MHD

Spoje premávajúce podľa platného cestovného poriadku medzi Autobusovou stanicou a sídliskom Západ budú zachádzať na ulicu Cintorínsku so zastávkou pred vchodom do cintorína

Jedná sa o spoje s pravidelným odchodom z autobusovej stanice: o 7.10, 8.30, 10.30, 12.05, 13.00, 14.00, 14.30, 17.05, 18.05, a 19.25 hod. zo sídliska západ II: o 7.21, 8.38, 10.41, 12.16, 13.15, 14.15, 14.41, 17.15, 18.20 a 19.35 hod.

 

Podrobnejšie informácie na čísle 047 5631385

 

 

Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. a Mesto Rimavská Sobota


 
 

Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)Vytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

 

vyhlasuje výberové konanie na

 • jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
 • jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 07. november 2017 o 09.00 hod.

v priestoroch zasadačky č. 16 na II. poschodí Mestského úradu Rimavská Sobota.

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mestský úrad Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície).

Záujemcovia svoju žiadosť predkladajú v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie TSP, TP alebo obe pozície v obciach. NEOTVÁRAŤ!“ 

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania
je 30. október 2017 (pondelok) do 12:00 hod.

 

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
 • životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

súhlas so spracovaním osobných údajov.


 
 

Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota, vás pozýva na bezplatný odborný seminár pre zamestnávateľov z radov obcí, miest a tretieho sektoraVytlačiť
 

Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota, vás pozýva na bezplatný odborný seminár pre zamestnávateľov z radov obcí, miest a tretieho sektora na tému:


Odstráňme chyby vstupných údajov a elektronická komunikácia zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou nám bude pomáhať

 

Termín:
24.októbra 2017
(v utorok), so začiatkom o 9.00 hod.
Prezentácia účastníkov od 8.30 hod.

Miesto:
Sociálna poisťovňa, pobočka
K.Mikszátha č. 6

Rimavská Sobota
zasadacia miestnosť 4. poschodie

Program:

 • Elektronický evidenčný  list dôchodkového poistenia – platnosť, fungovanie skúsennosti
 • Najčastejšie chyby registrácie a vykazovania zamestnancov zo strany zamestnávateľov
 • Aktuálne problémy pri aplikácii zákonníka práce súvisiace s výkonom sociálneho poistenia

Otázky a podnety týkajúce sa tém uvedených v programe, ktoré požadujete prekonzultovať na stretnutí môžete zaslať e-mailom na adresu eva.pikulova@socpoist.sk (za elektronický evidenčný list DP) alebo  kristina.majanova@socpoist.sk ( za register poistencov a mesačné výkazy poistného) do 20.10. 2017.

Upozornenie:

 • svoju účasť nahláste e-mailom na adresu rimavskasobota@socpoist.sk do 20.10. 2017
 • do predmetu e-mailu je potrebné uviesť: „seminár“ a do tela e-mailu priezvisko a meno účastníka, organizáciu, a telefonický kontakt
 • seminár je bezplatný
 • kapacita: 60 miest

Lektori:
Zamestnanci Sociálnej poisťovne, pobočka Rimavská Sobota

Tešíme sa na stretnutie s Vami.


 
 

Začala sa vykurovacia sezónaVytlačiť
 

Plagát - komín vzor KR 2016.jpg

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

 

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

 

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

 

 1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !

 

 1. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:
 • 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
 • 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
 • v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

 

 1. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!

 

 1. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!

 

 1. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

 

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

 

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“


 
 

Vzniknú občianske hliadkyVytlačiť
 

                   

 

Ministerstvo vnútra.jpg  EU operačný program.jpg

 

Vzniknú občianske hliadky

Mestu Rimavská Sobota bolo dňa 21. septembra 2017 doručené rozhodnutie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Ľudské zdroje o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške 191 530,26 € pre  projekt     na poskytnutie služieb miestnej občianskej poriadkovej služby s cieľom zabezpečiť verejný poriadok a  bezpečnosť a zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Celkové náklady na realizáciu projektu pre 8 členov miestnej občianskej poriadkovej služby na 36 mesiacov predstavujú 201 610,80  €  /161 288,64 € na mzdy a 40 322,16 € na paušálne výdavky/, z čoho spolufinancovanie mesta  vo výške 5% je čiastka 10 080,54 €.  Spolufinancovanie bude zabezpečené z rozpočtu mesta a bude zapracované do  rozpočtu nasledovných 3 rokov.


 
 

Jesenné upratovanieVytlačiť
 

Vážení občania,

tak ako každý rok, aj teraz v termíne od 28.09.2017 do 02.11.2017 sa bude uskutočňovať jesenné upratovanie. Na tento účel budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery podľa uvedeného harmonogramu. Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční 14.10.2017 /sobota/. Žiadame občanov, aby túto možnosť maximálne využili.

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK NA JESENNÉ UPRATOVANIE: 

28.09. – 05.10.2017
Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska  oproti obchodu a budovy bývalej materskej školy
Nám. Š.M.Daxnera - parkovisko KD
Tomašová – Ul. Tomašovská  pri bývalom veľkosklade OTEX
Chrenovisko – oproti obchodu

05.10.–12.10.2017
Ul. K.Mikszátha – parkovisko

Ul. A. Markuša
Križovatka Ul. Rožňavskej a Ul. Školskej

Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete

12.10. –19.10.2017
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť

Sobôtka – stará časť
Vinica – pri obchode

19.10. –26.10.2017
Dúžava – pri kultúrnom dome
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom, na konci obce
Sabová - pri bytovkách

26.10. – 02.11.2017

Ul. Dobšinského

Vinica – autobusová zastávka - vrch

 

Veľkoobjemový kontajner   -   VOK je určený na zber  objemového odpadu.

Do tohto VOK v žiadnom prípade nepatrí nasledovný odpad : stavebný odpad, nebezpečný odpad (napr. žiarivky, výbojky, monočlánky,  akumulátory, obaly z náterových hmôt) a pod. Nebezpečné odpady možno v priebehu celého roka odovzdať zdarma v areáli firmy DETOX (areál býv. ZŤS na Košickej ceste).

Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa : 14.10.2017

Prípadné ďalšie miesta resp. termíny pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa potreby a      požiadaviek. Bližšie informácie a podrobnejšie podmienky je možné dohodnúť na mestskom úrade, oddelení stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy – č. tel. 5604648 a vo fi. DETOX – č.tel. 5604153.


 
 

Uzávierka ul. Malohontskej z dôvodu výstavby okružnej križovatky od 1.8.2017Vytlačiť
 

Oznamujeme obyvateľom mesta, že od 1.8.2017 od 5.00 hodiny bude úplne uzatvorená dvojprúdovka na ul. Malohontskej / od kruhovej križovatky pri Lidli po okružnú križovatku pri Kauflande, ul. Jánošíkova – pri pošte a odbočka na Sídl. Rimava/ z dôvodu realizácie stavby „Okružná križovatka II/531 – Malohontská ulica, Rimavská Sobota“.

Uzávierka tohto úseku potrvá po dobu cca 90 dní.

Doprava bude odklonená zo Sobôtky cez štátnu cestu I/50 pre nákladnú dopravu a pre ostatnú dopravu od okružnej križovatky pri Lidli podľa schváleného Projektu organizácie dopravy (POD), povolení a rozhodnutí vydaných príslušnými cestnými správnymi orgánmi podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov.

Zároveň upozorňujeme, že bude v trase obchádzky na  uliciach Cukrovarskej, K.Mikszátha a I.Hatvaniho zakázané státie vozidiel po krajoch komunikácie.

Prosíme účastníkov cestnej premávky o ohľaduplnosť a rešpektovanie dopravného značenia na obchádzkovej trase počas vykonávania stavebných prác. 


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.   na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota. Čas vyhradený na príjem takého odpadu je upravený v Čl. 7 VZN č. 135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe  zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú  evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Kultúra

V kine triler matka! či katastrofický film GeostormVytlačiť
 

kinoorbis.jpg

 

18. okt.    O tele a duši      /A Teströl és Lélekröl/

(St.)

 O-tele-a-dusi-posterA1-SK.jpgMaďarský film O tele a duši je nekonvenčná love story dvoch odlišne zmrzačených ľudí: starnúceho finančného riaditeľa bitúnku a mladej uzavretej kvalitárky mäsa. Obaja hrdinovia, postupne ohromení zistením, že majú rovnaké sny, sa ich postupne pokúšajú spoločne plniť. Ľahko excentrická, taktilná i odťažitá romanca s prvkami každodennej drámy a čiernej komédie sugestívne tematizuje dualitu bdelosti a snenia, beštiality a humanity, duše a tela. Film, ktorý nenásilne spája chladné pozorovanie a nezvyčajnú emocionalitu ťaží z výraznej vizuálnosti: z precíznych geometrických kompozícií, neokázalého prelínania lyrickosti a brutality, symbolického využitia farieb i sústredenej práce s hercami. (Film Europe)

Dráma   Maďarsko 

Réžia: Ildikó Enyedi

Hrajú:Géza Morcsányi, Alexandra Borbély, Zoltán Schneider

Uvádza: Film Europe, 116 min., MP od 15r.,  titulky, vstup 3€

Trailer

o-tele-a-dusi.jpg

19.-20. okt.   Geostorm   /Geostorm/

(Št.-Pi.)

 geostormposter.jpgPo sérii prírodných katastrof ohrozujúcich našu planétu, sa poprední predstavitelia štátov celého sveta dohodnú na vytvorení rozsiahlej sieti satelitov k riadeniu globálnej klímy, ktorá má zaistiť bezpečnosť všetkých obyvateľov planéty. Niečo sa však pokazí a – systém vytvorený na ochranu Zeme, začne na Zem útočiť a začína závod s časom, kedy je nutné zistiť skutočnú hrozbu skôr, než geomagnetická búrka zmetie zo zemského povrchu všetko... a všetkých. (Continental)

Akčný/Sci-Fi/Thriller     USA      

Réžia: Dean Devlin

Hrajú: Katheryn Winnick, Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish...

Uvádza: Continental Film, 109 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€

Začiatok predstavení o 18:00 hod.

Trailer

geostorm.jpg

19.-21. okt.   matka!      /mother!/

(Št.-So.)

 matka_poster.jpgNajhorší zvuk, ktorý môžete počuť v raji, je zaklopanie na dvere. Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrajú v thrillerimatka! manželský pár. Ich idylické spolužitie v krásnom dome v lone prírody naruší príchod nezvaných hostí, ktorých počet neustále narastá.

Dráma/Thriller/Horor/Mysteriózny/Thriller      USA      

Réžia: Darren Aronofsky

Hrajú: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer...

Uvádza: CinemArt, 115 min., MP od 15r., titulky, vstup: 4€

Začiatok predstavení o 20:00 hod.

Trailer

matka.jpg

21.22.okt.   Spievankovo a kráľovná Harmónia

(So.Ne.)

 spievankovo.jpgRozprávkovej krajine Spievankovo vládne dobrosrdečná kráľovná Harmónia. Jej úlohou je zaistiť, aby sa z krajiny nikdy nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. Avšak obyvateľom Spievankova sa hudba akosi odcudzila, hudobné nástroje zapadli prachom, spev utíchol, dobrá nálada sa vyparila. Harmónia preto povolá Spievanku a Zahrajka, aby jej pomohli do krajiny prinavrátiť stratenú chuť hrať, spievať a tancovať, a zachránili tak dušu celého Spievankova. (Itafilm)

Hudobný/Rozprávka/Detský     Slovensko         

Réžia: Diana Novotná

Hrajú:, Mária Podhradská, Richard Čanaky, Anna Kachutová, Anikó Vargó                               Uvádza: ITAfilm, MP., vstup: 4€

Začiatok predstavení o 17:00 hod.

Trailer

spievankovo1.jpg

22. okt.  Čiara

(Ne.)

 ciara.jpgAdam Krajňák je otcom rodiny i hlavou kriminálnej skupiny, ktorá pašuje cigarety cez slovensko-ukrajinskú hranicu. V kruhu svojich najbližších zohráva nenahraditeľnú rolu starostlivého dôverníka, ale aj zásadového a nekompromisného vodcu, ktorému ani v rozhodujúcich okamihoch nechýba temperament. Pokojné spolužitie dvoch prelínajúcich sa svetov sa však začne otriasať, keď novovybudovaná hranica Schengenského priestoru spôsobí nárast nervozity z nejasnej budúcnosti. A keď jedna z pašeráckych zásielok stroskotá, spustí sa nezastaviteľná lavína udalostí, počas ktorých bude musieť Krajňák spochybniť svoje vlastné hranice, ktoré doteraz odmietal prekročiť. Réžia Petra Bebjaka vnáša do kriminálneho námetu s prvkami thrilleru nákazlivú iskru, ktorá ho na míle vzďaľuje od obyčajnej žánrovej zábavy, a odhaľuje univerzálny ľudský príbeh zasadený do prostredia, v ktorom sa prelínajú kultúry, zvyky i životy. (www.ciara.sk

Krimi/Thriller/Dráma    Slovensko/Ukrajina/Česko       

Réžia: Peter Bebjak

Hrajú: Emília Vášaryová, Tomáš Maštalír, Zuzana Fialová, Milan Mikulčík...

Uvádza: Continental Film, 113 min., MP od 15r., vstup: 4€

Začiatok predstavenia o 20:00 hod.

Trailer

ciara1.jpg


 
 

Sobotský tanečný parketVytlačiť
 

Všetkých milovníkov tanca pozývame v sobotu, 28. 10. do Domu kultúry (vchod E) na tanečnú súťaž Sobotský tanečný parket. Domáci Tanečný klub IMPULZ bude zastupovať pár Tomáš Baka a Orsolya Farkašová v kategórii BAS LAT, ďalej Dani Solyom a Zuzka Šiminská v kategórii dospelí C ŠTT a B LAT a seniorov zastupujú Ladislav Lukačko a Danka Mašlonková. Súťažný program bude prebiehať v Dome kultúry celý deň od 10.00 do 20.00 hod. Príďte prežiť jedinečnú atmosféru tanca podobne ako to je v súťaži Let´s Dance. Vstupné: 6€ dospelí / 3€ deti a dôchodcovia.

V rozhodcovskom zbore nebudú chýbať známe tváre: Peter Ivanič, Július Schwarcz, Milan Plačko, Juraj Fáber, Pavel Imre, Miroslav Kuchař z Čiech, Tóth Szilárd z Maďarska.

Tanečný-pohár-malý-plagát.jpg

Súťaž v tanečnom športe je oficiálny názov pre súťažné spoločenské tance štandardné a latinskoamerické. Sobotský tanečný parket zahŕňa bodovaciu súťaž pre kategórie: Deti I E, Deti II E, Dospelých D, C, B – štandard a latinu, Juniorov I E, II E, D, C a Seniorov I D ŠTT a LAT ako i Pohárovú súťaž v najvyššej výkonnostnej medzinárodnej triede BAS – LAT a ŠTT. Súťažiaci sa prihlasujú na základe propozícií schválených tanečným zväzom nielen zo Slovenska, ale i zahraničia. Účasť v súťaži potvrdili tanečné páry slovenského zväzu tanečného športu a páry členských štátov WDSF.

Presný harmonogram sa stanoví dva dni pred súťažou, ale podľa pravidiel SZTŠ budú najprv súťažiť deti, juniori a popoludní staršie kategórie. Naše želiezka v ohni vstúpia na tanečný parket určite len popoludní a večer. V priestoroch DK (vchod od tržnice) bude zabezpečený aj predaj tanečných a športových topánok a potrieb. Vyhlasovateľmi súťaže sú Tanečný klub IMPULZ, MsKS Rimavská Sobota, OZ Sorima a Dance Attak Lučenec.

Mestské kultúrne stredisko RS


 
 

Tvorivá dielňa v Mestskej galérii s PetrouVytlačiť
 

Mestská galéria Rimavská Sobota Vás pozýva v sobotu, 21. 10. 2017 o 10.00 – 12.00 hod. na Tvorivú sobotu v galérii s Petrou. Spoločne si prezriete výstavu Henriety Kurčíkovej Tradícia inak a naučíte sa niečo nové o textile. Budete experimentovať a zahráte sa na veľkých dizajnérov aj keď ste ešte maličkí. Dozviete sa, čo je to tapiséria a jednu svoju si aj vytvoríte. Vstupné na jednu dielňu: 2€. Počet účastníkov je limitovaný (10 detí). Na dielne je potrebné sa vopred objednať.

Osobne v MsG (Hlavné nám. ), telefonicky 56 24 351 alebo mailom mestska.galeria.rs@gmail.com. Všetky výrobky si účastníci tvorivých dielní budú môcť odniesť domov.

Tvorivá-dielňa-s-petrou-malý (1).jpg

Tvorivé  dielne Mestskej galérie Rimavská Sobota v roku 2017 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 


 
 

MITROVANIE: Ukončenie pastierskej sezóny sa blížiVytlačiť
 

Ukončenie pastierskej sezóny sa viaže k 26. októbru, na svätého Demetera alebo Mitra. Ide o starý zvyk nazývaný mitrovanie, ktorý si v obci Veľké Teriakovce pripomenú už po šiestykrát. Pre verejnosť sú aj tento rok pripravené ukážky prác na salaši, tance a hudba pastierskej valaskej kultúry, baranie špeciality a viaceré sprievodné aktivity ako výstava oviec, jarmok či drevené atrakcie pre deti.

mitrovanie.jpg

Dejiskom podujatia Slovenské mitrovanie, ktoré sa koná v sobotu 21. októbra, bude už tradične Salaš pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach. Program začína o 10:00 hod. ukážkami prác na salaši ako napríklad strihanie oviec, odváranie žinčice, výroba syrov, pareníc a bryndze či spracovanie ovčej vlny. Pri Humne bude prebiehať súťaž vo varení baraních špecialít, kde budú prezentované rôzne spôsoby spracovania baranieho mäsa. Do súťaže sa môžu prihlásiť 5-členné tímy priateľov, rodín či organizácií a firiem. Jednou z noviniek tohto roka bude škola varenia s talianskym kuchárom.

„Úvodnú časť programu obohatia hudbou, spevom aj tancom účinkujúci na pódiu pri Pastierni, a to detské folklórne súbory Lieskovček a Podkovička z Rimavskej Soboty, Folklórny súbor Rimavan z Rimavskej Soboty, Folklórny súbor Vepor z Klenovca a ďalší.“ uviedla Mgr. Stanislava Zvarová, metodička pre folklór Gemersko-malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote.

 

Pre návštevníkov podujatia sú počas dňa pripravené aj sprievodné aktivity ako výstava oviec, drevené atrakcie a tvorivé dielne pre deti alebo obľúbený jarmok s ukážkami remesiel, ktoré budú prebiehať v areáli salaša. V teriakovskom mlyne sa od 10:00 do 14:00 hod. udomácnia Maťko a Kubko, s ktorými si budete môcť pozrieť rozprávku Pásli ovce valasi a výstavu zameranú na pastierstvo v rozprávke.

 

Poobedňajšie hodiny vyplní Folklórny súbor Očovan z Očovej a sólisti inštrumentalisti na pastierske hudobné nástroje či heligonkári. Bodkou za kultúrnym programom bude slávnostný sprievod ovčiarov, bačov a valachov, ktorých bude sprevádzať Hornoliptovský kurucký regiment. „Atmosféra sprievodu umocnená fakľami, signálnymi nástrojmi, gajdami, ľudovými hudbami a vinšmi vyvrcholí vyúčtovaním s majiteľmi oviec.“ priblížil jeden z odborných garantov podujatia PhDr. Ivan Murin, PhD. Ako ďalej uviedol, podobne to prebiehalo aj v nedávnej minulosti počas mitrovania nazývaného aj valaské hody, keď sa bačovia a valasi vracali zo salašov do dedín vo sviatočných šatách a v kostole obetovali syry a oštiepky. Potom nasledovalo vyúčtovanie sa s majiteľmi oviec a spoločná hostina, ktorej neodmysliteľnou súčasťou bola hudba, tanec a spev.

 

Hlavným zámerom podujatia je zachovať valaskú a ovčiarsku tradíciu v regióne Gemer-Malohont, ako aj zvyky spojené s ukončením pastierskej sezóny. Snahou organizátorov je priblížiť ich súčasnej generácii prostredníctvom kultúrno-osvetovej aktivity Slovenské mitrovanie a poukázať na význam ovčiarstva ako špecifickej súčasti tradičnej ľudovej kultúry i dnešnej reality. Cieľom je zároveň zvýšiť povedomie verejnosti o tradičných spôsoboch obživy našich predkov cez osvojovanie si zručností v oblasti chovu oviec, spracovania ich produkcie a remesiel súvisiacich nielen s ovčiarstvom.

 

Organizátormi podujatia sú Miestna akčná skupina MALOHONT, Salaš pod Maginhradom Veľké Teriakovce a Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v spolupráci s odborným garantom, ktorým je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj a obec Veľké Teriakovce.

Podujatie sa koná za každého počasia.

 

Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT


 
 

Najlepšie festivalové filmy aj v kine OrbisVytlačiť
 

Festival Be2Can prináša do českých a slovenských kín od roku 2014 súťažné a ocenené filmy z troch najväčších európskych festivalov - z Berlinále, Benátok a Cannes. Ich prvé slabiky mu dali názov, ich hlavné súťaže zase základ dramaturgie. Od roku 2016 zároveň ponúkame vlastný dramaturgický pohľad, keď zaraďujeme aj pozoruhodné snímky z vedľajších súťaží a usilujeme sa o kritický kontext, ktorý divákom umožňuje zorientovať sa v súčasnom dianí vo festivalovom okruhu. (Film Europe)

Od 4. októbra si budete môcť vychutnať najlepšie festivalové filmy aj v kine Orbis.

Začiatky predstavní sú o 18:00 hod., vstupné je 3€. 

B2C.png

 


 
 

Labutie jazero – originál St. Peterburg baletVytlačiť
 

Najslávnejší a kritikmi najoceňovanejší originál St. Peteburg balet prvýkrát vystúpi na Slovensku. V rámci turné  bude hosťovať aj v Rimavskej Sobote. Pozývame Vás na tento veľkolepý projekt  v piatok, 20. 10. o 19.00 hod. do divadelnej sály Domu kultúry. Predstavia svoje najznámejšie dielo Labutie jazero v pôvodnej verzii. Keďže lístkov je obmedzený počet, nečakajte na poslednú chvíľu! Lístky si môžete zakúpiť v MskS, TIC aj cez Ticketportal. Nenechajte si ujsť najlepší klasický balet v jedinečnom podaní  St.Peterburg balet ! Info:5621550.

labutie jazero.jpg

Ruský baletný súbor St. Petersburg balet, ktorý tvorí 45 členov, konečne zavíta do slovenských  miest a obcí v rámci svojho európskeho turné. St. Petersburg balet existuje už 27 rokov a odohral tisíce vystúpení po celom svete. Kraľuje na špičke medzi baletnými súbormi. Labutie jazero je z klasického repertoáru jednoznačne najslávnejší balet, milujú ho diváci po celom svete. Baletné choreografie na nesmrteľnú hudbu P. I.   Čajkovského nenechajú chladného ani jedného diváka. Rozprávkový príbeh o labutej princeznej Odette a princovi  Siegfriedovi, plný kúziel, ktoré im zamiešajú osudy. Je to príbeh o súboji dobra a zla, kde dobro samozrejme zvíťazí.

St. Petersburg balet zachováva skutočné tradície ruského klasického baletu. Predstavenie sa hrá v pôvodnom znení, tak ako ho koncipovali veľkí ruskí choreografi. Súbor je držiteľom rekordu počtom 250 odohraných predstavení za rok. Vystupuje v petrohradských palácoch a v zahraničí na javiskách najznámejších divadiel na svete. Tvorivá výprava so súborom začala predstavením v preslávenom imperátorskom divadle Ermitáže, ktoré je súčasťou múzejného komplexu. V tomto divadle vystupuje po viac ako štvrť storočia.

Mestské kultúrne stredisko RS


 
 

Šport

Festival detského jazdeckého športu na Gemeri Vytlačiť
 

Klub priateľov koní a rekreačného jazdenia, občianske združenie so sídlom v Dražiciach, usporiadal v sobotu 7. októbra Festival detského jazdeckého športu na Gemeri.  Príjemný zážitok z jazdeckého podujatia, ktoré sa uskutočnilo v tréningovom centre Sihelský na Kurinci - Zelenej Vode umocnilo aj jesenné počasie v podobe babieho leta. Teplé slnko svojimi lúčmi zalievalo celý areál. Celodenný program pozostával z dvoch blokov.

Predpoludním prebiehali súťaže v drezúre, ktorá je jednou z najdôležitejších disciplín jazdeckého športu. Základy drezúry musí zvládnuť každý jazdec a kôň, lebo tá je základom všetkých jazdeckých disciplín. Drezúra je olympijským športom, prvýkrát bola zaradená do programu na olympijských hrách v roku 1912 v Štokholme. Moderná drezúra ako súťažný šport si vyžaduje presné prevedenie série niektorých prirodzených cvikov koňa v rôznom chode (krok, klus, cval) na určitých miestach presne vymedzenej pravouhlej arény (drezúrny obdĺžnik). V nej sa skúša spôsoblivosť koní a jazdcov zo všetkých stupňov výcviku, od základného, až po vysokú školu či prípravu na Grand Prix alebo olympijské súťaže. V drezúre súťažili dvojice v dvoch súťažiach. Ich zostavy hodnotil rozhodcovský zbor v zložení Marián Mídelka, Ivan Sihelský, Monika Demjénová.

Poradie v drezúrnej súťaži Z1:

1. Cartago - Martina Bereczová, 2. Ali - Tamara Polláková, 3. Szelíd - Lucia Glédurová, 4. Baileys - Sofia Lányiová, 5. Bequira - Emka Zagyiová

Poradie v drezúrnej súťaži Z2:

1. Tiffany 2 - Katarína Košinová,              2. Cartago - Martina Bereczová

3. Dormane Du Puy 7 - Nina Husenicová, 4. Noemi - Gréta Sallaiová

Jazdcom a divákom prišla vhod obedňajšia prestávka, počas ktorej si mohli pochutnať na výbornom kotlíkovom guľáši a špecialitách z grilu.

drezura.jpeg

Popoludňajší blok tvorili preteky v parkúrovom skákaní, v ktorom sa jazdec na koni snaží buď v čo najkratšom čase a s čo najmenším počtom chýb prejsť trasu s prekážkami, alebo sa trafiť do časového limitu či hodnotenia za štýl. Parkúr ma úzku súvislosť s drezúrou. Kôň musí byť veľmi dobre vytrénovaný a musí dôverovať jazdcovi. Na olympijských hrách sa prvýkrát objavuje v roku 1900 v Paríži. Do roku 1945 bol parkúr takmer výhradne vojenským športom a na niektorých pretekoch sa mohli zúčastniť iba armádni jazdci. Od roku 1974 pretekajú muži spoločne so ženami.

Parkúr na Kurinci - Zelenej Vode sa jazdil na optimálny čas, diváci mohli sledovať štyri súťaže.

Palicový parkúr - keďže túto súťaž absolvovali začiatočníci, usporiadatelia sa rozhodli odmeniť všetkých účastníkov, pretože dôležitejšie ako poradie je v tejto súťaži prezentovať divákom, čo sa za krátky čas deti boli schopné naučiť z jazdeckého umenia. Na parkúre sa predstavili: Maurícius - Kamila Harnóczová, Media - Lilly Lojková, Ali - Tamara Poláková, Morientes - Barbora Visnyaiová, Bequira - Emka Zagyiová

Parkúr s výškou prekážok do 60 cm - celkové poradie:

1. Jazmin - Lýdia Trnovská,   2. Maurícius - Vanessa Sallaiová, 3. Ulem - Mária Zvarová

4. Zaira - Viktória Farkasová, 5. Dormane Du Puy 7 - Sofia Lányiová

Parkúr s výškou prekážok do 70 cm - celkové poradie:

1. Tiffany 2 - Katarína Košinová, 2. Baileys - Nina Husenicová, 3. Reunion - Ján Melicher, 4. Ulem - Mária Zvarová a Zaira - Viktória Farkasová, 6. Jazmín - Lýdia Trnovská, 7. Szelíd - Lucia Glédurová, 8. Maurícius - Vanessa Sallaiová

Parkúr s výškou prekážok do 80 cm - celkové poradie:

1. Tiffany 2 - Katarína Košinová,              2. Reunion - Ján Melicher

3. Dormane Du Puy 7 - Nina Husenicová, 4. Ulem - Mária Zvarová

5. Jazmin - Lýdia Trnovská,    6. Zaira - Viktória Farkasová  7. Baileys - Nina Husenicová

parkur.jpeg

Usporiadatelia ďakujú zúčastneným jazdcom, divákom, ako aj všetkým, ktorí sponzorsky prispeli k tomu, že sa táto prehliadka mladých jazdeckých talentov mohla uskutočniť a v predstihu pozývajú milovníkov koní a jazdectva na budúci ročník, znovu v októbrovom termíne v roku 2018.

Mgr. Július Smutniak


 
 

Rimavskosobotskí futbalisti hostia v sobotu ŽarnovicuVytlačiť
 

futbal.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 21. októbra privítajú hráči MŠK RS v dvanástom kole na domácom ihrisku

mužstvo MFK Žarnovica. Zápas sa začína o 14:00 hod.

Všetci ste vítaní. Príďte podporiť domáce mužstvo.

ilustračné foto: gecse


 
 

Dve medaily z Maďarska pre našich cyklistovVytlačiť
 

 Tak ako vlani, aj tento rok sa začiatkom septembra  konal 21. ročník cyklistických pretekov v réžií Triatlon Klubu Salgótarján s názvom Salgó kupa. Bola to časovka do vrchu, merala 3,8 km. Vrch mal 190-metrové prevýšenie po kvalitnej asfaltovej ceste. Pretekári absolvovali trasu medzi  Somoskőújfalu-Salgóbánya v závislosti od kategórii raz alebo dvakrát. 9. septembra prilákalo krásne jesenné počasie do malej prihraničnej obci Somoskőújfalu elitu maďarských jazdcov horskej a cestnej cyklistiky.

 Rimavskosobotským cyklistom zo Slovenského cykloklubu Rimava (pravidelným sponzorom je mesto Rimavská Sobota) sa na pretekoch podarilo získať skvelé umiestnenia. Domov si doniesli dva cenné kovy, zlato a bronz.

Člen cykloklubu SCK-R Tibor Čuvaj získal vo svojej kategórii tretie miesto, kým Štefan Maksi zlatú medailu. V kvalitnej konkurencii tak naši gemerskí reprezentanti dosiahli pozoruhodné výsledky. Ako zaujímavosť môžeme uviesť, že zo Slovenska sme sa pretekov zúčastnili ako jediný tím a na presun do Maďarska a späť sme použili svoje dvojkolesové stroje.

 cyklisti.jpgČasovka sa konala v rámci Dni obce Somoskőújfalu. Organizátori po pretekoch pripravili pre zúčastnených bohatý sprievodný a kultúrny program - súťaž vo varení guláša a občerstvenie. Veríme, že aj v nasledujúcich ročníkoch zabojujeme o ďalšie zaujímavé úspechy.

 

Štefan Maksi, predseda SCK Rimava


 
 

Starší žiaci MŠK naplno bodovali vo Zvolene Vytlačiť
 

 staršižiaci.jpgStarší žiaci MŠK majú za sebou úspešný víkend. V 1. lige stred si zo Zvolena priniesli plný bodový zisk. Najlepší výsledok dosiahli zverenci trénera Ivana Ádáma - mladší žiaci  U12, najväčším negatívnym prekvapením však bola prehra  zverencov Mariana Kudlíka – mladších žiakov U12 - na domácej pôde s Námestovom.

 

Výsledky:

U15

MFK Lokomotíva Zvolen – MŠK Rimavská Sobota 2:3 /0:1/. Góly za MŠK: Dávid Izrael, Peter Benko a Filip Blahuta.

U14

MFK Lokomotíva Zvolen – MŠK Rimavská Sobota 0:1 /0:0/, gól Adrián Varga.

U13

MŠK Rimavská Sobota – MŠK Námestovo 6:0, góly za RS: Košík 2, Mihályi 2, Frait a Filipiak po 1.

U12

MŠK Rimavská Sobota – MŠK Námestovo 7:10. Góly za RS: Csendes 4, Kurek 2 a Siviček 1.

MŠK RS


 
 

Derby zápas s Lučencom našim futbalistom nevyšielVytlačiť
 

MŠK Rimavská Sobota – MŠK Novohrad Lučenec 1:2 (0:0)
Góly: Ľupták – Višič 2. ŽK: Ľupták, Lovyniuk – Tojagič, Cvetkovič, Hirjak, Višič. Divákov: 750. Rozhodovali: Halfar, Badura, Súhrada.
Rimavská Sobota: Prošovský – Zvara, Botoš, Morháč, Ľupták – Kalmár, Vujoševič, Jass, Petrán – Lovyniuk, Uličný (69. Fajčík).
MŠK Novohrad: Tojagič – Cvetkovič, Kovanič, Vilhan (60. Knieževič), Savič – Hirjak, Havrila, Višič, Kelemen (64. Kamendy) – Kováč (86. Lamocký), Püšpöky (77. Tannhauser).

Derby zápas s Lučencom nám nevyšiel. Takmer počas celého zápasu sme mali územnú povahu, ale góly strieľali hostia. Prvý polčas Lučenčania takmer nič neukázali, loptu mali na kopačkách naši chlapci. V 15. minúte poslal Ľupták krásnu strelu, lopta  opečiatkovala iba brvno lučeneckej svätyne. Naši chlapci neboli dostatočne dôrazní v pokutovom území a zo závarov v šestnástke hostí sme nič nevyťažili. Novohradčania pohrozili v prvom dejstve iba raz. V 27. min. mal príležitosť Kováč, no loptu spred bránkovej čiary odvrátil obranca Zvara.  Nepríjemnú strelu domáceho Botoša zneškodnil v 34. min. gólman  hostí Tojagič.

futballuc3.JPG

Po zmene strán sa mohol v 58. min. zapísať do streleckej listiny Jass, ktorý však v dobrej pozícii minul priestor lučeneckej brány. Hostia udreli z čista-jasna v 61. min, keď po rohovom kope skóroval Visič. O odpoveď sa pokúsil Ľupták, no nebol úspešný. Vyloženú šancu na zvýšenie vedenia Novohradčanov mal v 63. min. po brejkovej akcii Kelemen, lenže nezvládol koncovku. Pokus Kamendyho kryl v 71. min. brankár Prošovský. Na 0:2 upravil v 75. min. po rohu znovu Višič.  Rimavská Sobota sa ešte snažila zdramatizovať duel. Najlepší strelec súťaže Vujoševič však zakončoval v 85. min. nad bránu. V nadstavenom čase síce dosiahol kontaktný zásah Ľupták, ale viac času na korigovanie výsledku už neostalo. Diváci od nášho mužstva čakali viac, najmä viac bojovnosti a dôrazu po prvom inkasovanom góle. Naši futbalisti v šestnástke ne pochopitelne ani nevyskočili na centrované lopty, odrazené lopty získali vždy hráči súpera. Právo tieto momenty rozhodli o výsledku zápasu.

futballuc2.JPG

Veríme však, že táto prehra neodradí našich fanúšikov a na nasledujúce domáce zápasy prídu ešte vo väčšom počte a budú ešte hlasitejšie povzbudzovať našich futbalistov.

MŠK, foto: gesce


 
 

FALCON zvládol náročný víkend na jednotkuVytlačiť
 

Falcon Taekwondo klub RS prežil 23-24. septembra náročný víkend. Náročný víkend začal TAEKWONDO turnajom v Snine pod názvom BLACK TIGER CUP 2017, ktorý bol zároveň aj piatym kolom Slovenskej ligy v TAEKWONDO WTF a skončil 2. kolom CHANBARI v Rimavskej Sobote. Na turnaji v Snine sa zúčastnilo cez 200 súťažiacich z 16 klubov. Konkurenciu na turnaji tvorilo zastúpenie 5 štátov ( Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina ), najväčšia výprava prišla z Ukrajiny.  FALCON, samozrejme, znova prekonal svoj tieň a do Sniny sa po prvýkrát vypravil autobusom. 43 člennú výpravu tvorili 21 súťažiaci ( FALCOŇÁCI ),  rozhodca ( Peter Kojnok ) a štyria tréneri ( Jaroslav Dóbi, Miroslav Bitala, Viktória Bitalová, Pavel Lancko ).  Do turnaja sa zapojil aj tréner Jaroslav Dóbi, ktorý získal zlato a prispel tak k spoločnému súčtu bodov za tím FALCON.  V záverečnom hodnotení získal klub 107 bodov, a tak zo 16 prítomných klubov obsadil 3. miesto. Druhé miesto nám ušlo o 20 bodov. Na prvom mieste sa umiestnil Ukrajinský klub „ UZHOROD TAEKWONDO FEDERATION „ so ziskom 149 bodov. Samozrejme, celkovým víťazom bol domáci klub BLACK TIGER SNINA, ktorý získal celkovo 176 bodov, ale ako domáci klub sa do hodnotenia nezapočítava. Tréneri boli nadmieru spokojní s výkonmi FALCOŇÁKOV, ktorí bojovali do poslednej sekundy zápasu. Počas turnaja  získali krásne umiestnenia a hlavne ďalšiu skúsenosť do ich športovej kariéry.

jaro.jpg

Umiestnenia Falcoňákov:

Pupils 1:  Zlatá medaila: Oliver Bitala

                Strieborná medaila: Kristína Iždinská, Martin Láni, Vorlíček Paľko

Pupils 2:  Zlatá medaila: Kristián Horváth

                Strieborná medaila: Milan Láni, Vorlíček Denis

Younger: Zlatá medaila: Damien Frgolec, Lukáš Kurek, Tomáš Kuvik, Sarah 

                                         Sarah  Sarvašová          

                Strieborná medaila: Matúš Ďurica

                 Bronzová medaila: Kornélia Czeneová, Iždinská Viktória

Cadets:     Zlatá medaila: Veronika Spodniaková

                  Strieborná medaila: Denis Kozlok

                  Bronzová medaila: Miroslav Frgolec

Juniors:     Zlatá medaila: Lucia Laššáková

                 Strieborná medaila: Tereza Ďuricová, Karolína Mravcová

Seniors:    Zlatá medaila: Jaroslav Dóbi

spolu 3.jpg

Klub čaká v najbližšej dobe U-Chong seminár v Tatralandii za účasti Kórejských majstrov a asi najviac očakávame štart Miroslava Frgolca na 8th. EUROPEAN CADET TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2017 v Budapešti, kde bude zápasiť 6.októbra.

Ing. Róbert Kuvik


 
 

Verejné obstarávanie

Zakazky s nízkymi hodnotamiVytlačiť
 


 
 

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správaVytlačiť
 


 
 

Zakazky s financnym limitom - §9 ods.9-sprava TSMVytlačiť
 


 
 

Verejné vyhlášky

VV - Oznámenie miesta uloženia písomnosti Vytlačiť
 


 
 

VV - oznámenie o začatí konania (Brindzová Ferleťáková)Vytlačiť
 


 
 

Rozlúčky so zosnulými

Rozlúčka dňa 18.10.2017Vytlačiť
 

Parte Repčoková.jpg


 
 

Rozlúčka dňa 17.10.2017Vytlačiť
 

Parte Koós.jpg


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Cukrovarská 4983
Cukrovarská 4983 (v Tescu),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 321 44 13

dnes je: 17.10.2017

meniny má: Hedviga

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka