Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

OZNAMY

Oznamy mesta

HLASUJTE za projekt Soboťanská detská herňaVytlačiť
 

Chceme Vás poprosiť o podporu hlasovania za náš projekt Soboťanská detská
herňa, ktorá má byť v nových priestoroch komunitného centra. Je to jediný projekt pre Rimavskú Sobotu.


  Odkaz na hlasovanie: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/lucenec

                   Hlasovať je možné do 31. marca 2017!

Projekt bude zameraný na vytvorenie priestoru pre mamičky s deťmi a rodiny z rôznych sociálnych prostredí. Cieľom bude začleňovanie vylúčených komunít, nadväzovanie priateľských susedských vzťahov a vytvorenie podpornej skupiny mamičiek. Zároveň chceme v detskej herni pomocou montessori pomôcok dať možnosť mamičkám všestranne rozvíjať schopnosti ich detí. Herňa bude súčasťou komunitného centra, kde sa budeme sústrediť na vzdelávacie aktivity a workshopy zamerané na rôzne oblasti výchovy a vývinu detí.
Dôvodom podania projektu je potreba vytvorenia bezpečného, sociálneho a kreatívneho prostredia pre mamičky s deťmi, ktoré v Rimavskej Sobote chýba. Zároveň tak vytvoríme priestor, kde sa budú môcť bezplatne stretávať budúce mamičky a mamičky s deťmi a realizovať si svoje vlastné aktivity. Finančné prostriedky budú použité najmä na zariadenie herne a kúpu pomôcok pre deti.

Miloslav Kováč
Spoločnosť Úsmev ako dar
 Komunitné centrum Úsmev ako dar
SNP 15 | 979 01 Rimavská Sobota | Slovakia
 + 421 918 954 274
 + 421 940 330 182

www.usmev.sk
www.nahradnarodina.sk
www.facebook.com/usmev.sk
 


 
 

Stav verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste Rimavská SobotaVytlačiť
 

V pondelok 20. marca pokračovalo zasadnutie mestského zastupiteľstva. Prvým prejednávaným bodom bol Stav verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste Rimavská Sobota, Činnosť Mestskej polície v roku 2016. Správu predložil náčelník Mestskej polície Peter Berecz.

Zo správy vyplýva, že tendencia výskytu kriminality v meste má mierne klesajúci trend. V Mestskej polícii v súčasnej dobe pracuje 12 zamestnancov, naďalej je tam chránená dielňa, v ktorej sú zamestnaní 5 zdravotne postihnutí pracovníci. Do konca decembra 2016 prebiehal projekt Občianska hliadka, ktorého prínos je badateľný.

Náčelník informoval, že sa naďalej vyskytujú prípady porušovania verejného poriadku, ktoré sú zapríčinené najmä správaním bezdomovcov a neprispôsobivých občanov. Stabilizovala sa situácia s odchytom psov, starostlivosť o ne je zabezpečovaná pracovníčkou prostredníctvom dohody o vykonaní práce.

Na potrebu zabezpečenia Občianskej hliadky aj počas tohto roka upozornili poslanci Mgr. Bitala a Mgr. Főző. Peter Berecz informoval, že zistí možnosti jej zriadenia aj v tomto roku. Zároveň upozornil na to, že je potrebné klásť väčší dôraz na výchovu detí a mládeže, zabezpečovať pre nich prednášky na témy, čo sa môže a čo nie, aby napríklad poznali aj náplne jednotlivých všeobecne záväzných nariadení /VZN/.

JUDr. Š. Baláž sa poďakoval pracovníkom Mestskej polície, ako aj pracovníkom OO PZ za ich činnosť pri odhaľovaní trestnej činnosti a pri ochrane zdravia a majetku občanov mesta. V správe však podľa neho chýbajú napríklad informácie o opatreniach na zamedzenie rozmáhajúceho sa gamblerstva.

Ing. Urban položil smerom k náčelníkovi otázku, čo je potrebné urobiť, aby v meste mohla byť realizovaná Pešia hliadka. Mgr. Tóth navrhol zlepšiť vybavenosť interiéru sídla Mestskej polície, keďže je značne zastaralé.

PaedDr. J. Sojka sa vyjadril, že na Slovensku je priemerný počet policajtov na počet obyvateľov- 1: 1000. Policajtov by sme teda mali mať viac. Poukázal aj na pretrvávajúci trend znečisťovania životného prostredia nezodpovednými psíčkarmi.

Poslanci predmetnú Správu zobrali na vedomie.

                                                                                                    -red-


 
 

VÝZVA NA PREVENTÍVNE OPATRENIA NA OCHRANU PRED POVODŇAMI VIAZANÉ NA VODNÝ TOKVytlačiť
 

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje 21. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok.

Oprávnení žiadatelia:
- štátne organizácie vykonávajúce správu vodného toku a
správu vodných stavieb
- nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov
alebo ich úsekov podľa vodného zákona
Všetky subjekty, a to nezávisle od ich právnej formy, ktoré
spadajú pod vyššie uvedené vymedzenie, sú oprávnenými
žiadateľmi/prijímateľmi.
Zároveň osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak
je odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byť riadne
splnomocnená na výkon predmetných úkonov.

Prioritná os: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
so zameraním na ochranu pred povodňami

Špecifický cieľ: Zníženie rizika povodní a negatívnych
dôsledkov zmeny klímy

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.
Maximálna výška na projekt nesmie prekročiť sumu:
50 mil. €
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov
EÚ vyčlenených na výzvu je
290 000 000 €

Dátum uzavretia 1 hodnotiaceho kola: 31.5.2017
Dátum uzavretia 2 hodnotiaceho kola: 30.8.2017
Dátum uzavretia n hodnotiaceho kola: v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Viac info:

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/21-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-preventivne-opatrenia-na-ochranu-pred-povodnami-viazane-na-vodny-tok-s-kodom-opkzp-po2-sc211-2017-21/

alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel. 0948 001 086

                                                                           Agentúra pre rozvoj Gemera


 
 

Verejný hovor s obyvateľmi Sídliska Západ- Sobôtka- KľačanyVytlačiť
 

V utorok 21. marca sa v priestoroch ZŠ. Š. M. Daxnera na sídlisku Západ konal Verejný hovor s obyvateľmi mestskej časti Sídliska Západ- Sobôtka- Kľačany.

Zúčastnili sa ho primátor mesta J. Šimko, prednosta Mestského úradu Š. Szántó, viceprimátor L. Rigó, vedúci odborov Mestského úradu, riaditeľ Technických služieb mesta Tibor Barto, poslanci mestského zastupiteľstva a obyvatelia. Na úvod primátor informoval o znížení úverového zaťaženia mesta, o realizovaných rozvojových aktivitách v meste- asfaltovanie ulíc a chodníkov, o úspore mesta vo výške 702 000 eur. Po úvodných slovách otvoril diskusiu.

Občania sa obrátili na vedenie mesta s viacerými, aj opakujúcimi sa problémami:

Pani Eleková poukázala na nezodpovedné správanie psíčkarov na sídlisku, ktorí sú po upozorneniach od spoluobčanov navyše aj arogantní a bezočiví. Vyjadrila sa, že slušní ľudia sú voči takýmto obyvateľom bezmocní.

Pán Kolenička, predseda samosprávy Ul. Českej a Ul. Clementisa predniesol požiadavku tamojších obyvateľov, ktorí sa dožadujú vyasfaltovania prístupového chodníka k bytovke, pričom je to už 4- ročná záležitosť. Ďalej požiadal pracovníkov TSM, aby boli pri kosení a úprave zelene ohľaduplnejší.

Pani Nociarová predniesla sťažnosť na bytovku na Ul. Českej- hluk, množstvo odpadkov. Vyjadrila názor, že predmetnú bytovku by bolo potrebné zavrieť, pretože správanie viacerých jej obyvateľov znižuje kvalitu bývania ľudí v okolitých činžiakoch.

Odznel aj podnet v súvislosti s chodníkmi v strednej časti Sobôtky, ktoré sú v katastrofálnom stave. Primátor sa vyjadril, že daný chodník je veľmi zle riešený a celá ulica je zle naprojektovaná. Zároveň upozornil na to, že na Sobôtke nie sú zatiaľ názvy ulíc a vyzval občanov, aby poslali svoje návrhy.

Ďalší občan sa na margo nezodpovedných psíčkarov vyjadril, že keby boli prísnejšie opatrenia ohľadne držania zvierat, nebolo by toľko problémov. Keď niekto robí neporiadok, treba ho postihnúť.

K načrtnutým problémom sa vyjadrili aj prítomní poslanci. Poslanec Ing. I. Hazucha informoval aj o prosbe riaditeľky a zamestnankýň Materskej školy na Sídlisku Západ o vyčlenenie plochy okolo MŠ, do ktorej by nemali prístup psíčkari a bola by tak chránená od znečistenia psími exkrementami.

Ďalej odzneli aj sťažnosti na nedostatok parkovacích miest, sťažnosti na aktivačných pracovníkov, na znečisťovanie chodníkov, ulíc, zelene pri bytovkách atď. Vedenie mesta sa všetkými predostretými problémami bude zaoberať.

                                                                                              -red-


 
 

GRANTOVÝ PROGRAM: OPORA 2017Vytlačiť
 

Nadácia SPP vyhlasuje grantový program OPORA 2017 na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Pod znevýhodnené skupiny obyvateľstva rozumieme:
telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených ľudí,
opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy,
opustených starších ľudí, ľudí bez domova atď.
Oprávnení žiadatelia:
 mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové
organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby,
občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, nadácie
a neinvestičné fondy
 štátne organizácie poskytujúce sociálne služby a
zariadenia poskytujúce sociálne služby, (napr. domovy
sociálnych služieb, stanice SOS, denné stacionáre,
chránené bývanie)
 špeciálne školy
 iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci


Cieľ:
Podporovať projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu.

Celková suma na prerozdelenie v tomto kole je 45 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 500 €

Jeden žiadateľ môže predložiť maximálne 2 projekty.

Uzávierka predkladania projektov je: 12.4.2017 do 24:00 hod.

Viac info: http://www.nadaciaspp.sk/sk/program-opora
alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel.: 0948 001 086

                                                                          Agentúry pre rozvoj Gemera


 
 

VÝZVA PRE ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL A UNIVERZÍT: BUSINESS IDEAVytlačiť
 

Nadácia Tatra banky vyhlásila Grantový program Business Idea.

Predkladatelia projektov:
- študenti druhého a tretieho stupňa (magister, doktorand) denného štúdia na slovenských vysokých školách - bez ohľadu na ich zameranie
- predkladateľom projektov, ktorí budú svoj podnikateľský zámer realizovať prostredníctvom slovenských podnikateľských subjektov (buď priamo nimi založených spoločností alebo spoločností, v ktorých budú mať jednoznačne definovaný vlastnícky vzťah).

Cieľ:
- podporiť študentov pri naštartovaní podnikateľského zámeru, aby po skončení vysokej školy neostávali nezamestnaní a aby nemuseli hľadať akékoľvek zamestnanie pod úroveň získaného stupňa vzdelania
- podporiť študentov a ich plány na dosiahnutie vlastného podnikateľského sna. Z tohto grantu môžu pokryť prvé náklady spojené so štartom svojho reálneho biznisu.

Maximálna výška podpory je: 5 000 €

Na tento program je vyčlenených: 15 000 €

Uzávierka predkladania žiadostí: 25.4.2017

Viac info: www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/business-idea/
alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel.: 0948 001 086


 
 

VÝZVA PRE FO A PO: VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ROZVODOV TEPLAVytlačiť
 

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila 20. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

Prioritná os:
Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:
Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Oprávnení žiadatelia:
- fyzické osoby, ktoré podnikajú v tepelnej energetike
- právnické osoby ktoré podnikajú v tepelnej energetike

Dátum uzavretia 1 hodnotiaceho kola: 31.3.2017
Dátum uzavretia 2 hodnotiaceho kola: 30.4.2017
Dátum uzavretia n hodnotiaceho kola: v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Indikatívna výška finančných prostriedkov je: 130 000 000 €
Výška spolufinancovania: 15%

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. Maximálna výška príspevku na podnik a projekt nesmie presiahnuť 6 mil. €.
Vyššie uvedený limit pre maximálnu výšku príspevku na projekt sa nesmie obchádzať umelým rozdeľovaním projektov do niekoľkých projektov s podobnými črtami, cieľmi alebo prijímateľmi.

Viac info: 

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/20-vyzva-zamerana-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-rozvodov-tepla-opkzp-po4-sc451-2017-20/

alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel.: 0948 001 08

                                          Navštívte nás na webe: www.rozvojgemera.sk
                                          alebo na FACEBOOK-u.


 
 

Učiteľ sa vzdeláva celý životVytlačiť
 

V priestoroch Agroinštitútu v Nitre zorganizovalo v dňoch 13 a 14.3.2017 združenie Agrion prvé vzdelávanie pedagogických pracovníkov zo stredných škôl, ktorí budú učiť v novom študijnom odbore AGROMECHATRONIK. Školenie bolo zabezpečené Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v rámci prípravnej fázy zavedenia experimentálneho overovania študijného odboru 4532 K agromechatronik.

Zo Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote sa školenia zúčastnili traja pedagogickí pracovníci: Ing. Juraj Kovács, Štefan Tóth a Ing. Dagmar Vašová. Vzdelávanie bolo zamerané na predmet Traktory a automobily. Školiteľmi boli zástupcovia z piatich firiem, ktoré Agrion združuje. Privítal nás a organizačné pokyny zreferoval Ing. Juraj Huba– riaditeľ sekretariátu AGRION – Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR. Firma Ematech sa venovala moderným trendom v konštrukcii spaľovacích motorov a prevodoviek pre poľnohospodárske vozidlá. Po nich firma Agroservis podala informácie o navádzaní, telematike a automatizovaných prvkoch traktorov. Dozvedeli sme sa nové informácie o navádzaní, monitoringu a mapovaní pozemkov GPS systémami. Prvý deň vzdelávania uzavrela firma ASV Agronova, ktorá predostrela do diskusie vplyv legislatívy na konštrukciu traktorov z pohľadu posledných 5 rokov a s výhľadom na ďalšie roky. Druhý deň začal zástupca firmy Agri CS. Na prezentáciách nám ukázal dôsledky utláčania pôdy pre rast plodín a vsakovanie vody do pôdy. Porovnal doťaženie strojov s pásovým a kolesovým podvozkom.

Veľmi zaujímavú bodku za školením urobila firma Hriadeľ, ktorá popísala výnimočnosť a funkcie varioterminálu, ale aj Vario prevodovky traktorov. Okrem veľkého množstva vzácnych informácií sme si zo stretnutia odniesli aj množstvo materiálov, ktoré využijeme pri výučbe predmetov na našej škole.

                                  Ing. Dagmar Vašová, Foto: Vladimír Vojtka, Roľnícke noviny


 
 

Témou rokovania aj Majetkovo- právne otázkyVytlačiť
 

V rámci Majetkovo- právnych otázok odznela aj žiadosť Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Cirkevného zboru v Rim. Sobote o odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku mesta- pozemku v katastrálnom území R.S, na ktorom plánujú vybudovať pamätník duchovným predstaviteľom cirkvi, ktorí pre svoju vieru trpeli. Žiadosť však narazila na nevôľu viacerých občanov mesta.

K tomuto bodu vystúpila p. Mareková, jedna z obyvateliek bytovky na Ul. Daxnerovej, kde sa predmetný pozemok nachádza, a vyjadrila názor viacerých spoluobčanov, že daný pozemok nie je vhodným miestom na umiestnenie daného pamätníka. Hrozí, že pamätník nebude mať dôstojné miesto a vyjadrila presvedčenie, že sa nájde vhodnejšie riešenie, ako je predaj daného pozemku. Obyvatelia sa zároveň obávajú, že k bytovke by po odpredaji pozemku došlo k uzavretiu prístupovej cesty.  

Vystúpil aj ďalší obyvateľ bytovky MUDr. Chrenko, ktorý vyjadril názor, že daná žiadosť sa obyvateľov bytovky dotkla. Podľa neho je dôvod odkúpenia pozemku len „zásterou na oči,“ hlavným dôvodom je zisk majetku. Obyvatelia bytovky nechcú, aby došlo k znehodnoteniu životného prostredia v jej okolí. V prípade predaja daného pozemku sa výrazne zníži komfort obyvateľov. Nie sú proti danému pamätníku, ale určite by sa mohlo nájsť aj dôstojnejšie miesto. Vyzval poslancov, aby si zachovali zdravý úsudok, aby mysleli aj na ochranu zelene občanov.

K téme vyjadrili svoj názor viacerí poslanci: 

JUDr. E. Bornayová: „Pamätník môže byť umiestnený na dôstojnejšom mieste, napr. v areáli Reformovaného gymnázia alebo pri Reformovanom kostole.“

Ing. Z. Bán: „Daný pozemok bol v minulosti majetkom Reformovanej cirkvi. Životné prostredie nebude nijakým spôsobom poškodené. Chceme dôstojne vyriešiť túto otázku. Mesto za predaj získa finančné prostriedky, pomník nebude narúšať okolie.“

Mgr. Z. Főző: „Vážim si vystúpenie obyvateľov. Dané prostredie však nebude pamätníkom vôbec narušené.“

Ing. I. Hazucha: „Cirkev môže stavať aj bez toho, aby nadobudla k pozemku vlastníctvo“.

PaedDr. J. Sojka: „Pozemky sa predávali vždy so súhlasom obyvateľov.“

Mgr. V. Vaš: "Akceptujem požiadavku cirkvi, no aj požiadavku obyvateľov. Tento bod by sa mal stiahnuť z rokovania a ešte prediskutovať."

Primátor predmetný bod z rokovania stiahol, poslanci sa k nemu vrátia v apríli.

                                                                                                 -red- 


 
 

Gemerská kvapka krvi k MDŽVytlačiť
 

Dňa 8. marca 2017 sa od 08.00 do 11.00 hod. uskutočnila už po XI. krát „GEMERSKÁ KVAPKA KRVI K MDŽ“!

Kvapku krvi organizujú samotní darcovia krvi v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, pracovisko Banská Bystrica, s Mestským úradom v Tornali a s dobrovoľníkmi, ktorí boli ochotní podieľať sa na tejto ojedinelej humanitnej akcii a podporiť ju.

Darcovia krvi spolu s MsÚ Tornaľa organizovali túto akciu, ako aj akciu „Gemerská kvapka krvi slobody“ pri príležitosti oslobodenia mesta Tornaľa, nezištne s cieľom pomôcť svojim spoluobčanom, ktorí krv potrebujú. Priestory k realizácii tejto akcie poskytol bezplatne Domov sociálnych služieb v Tornali. Darovať krv prišlo 34 ochotných darcov, po lekárskom vyšetrení odobrali krv 29- tim. Boli to:

Erika Dobiašová, Beata Šimonová, Róbert Pósa, Peter Nociarik, Anna Labodová, Vladimír Slovenčiak st., Vladimír Slovenčiak ml., Jaroslav Soltz, Štefan Tóth,  Renáta Kovácsová, Kristian Rácsi, Slavomír Skalák, všetci z Tornale, Mária Bibláková zo Stárne, Veronika Nágelová zo Žiaru, Július Foltán, Bc. Zsolt Trenka zo Včeliniec, Martin Spodniak, Štefan Kozsár z Aboviec, Tibor Demeter, Csaba Czókoly z Kráľa, Kornélia Innadvárová z Kečova,  Attila Cselényi,  Ján Budaj z Gemera, JUDr. Jozef Pupala z Čierneho Potoka,  Gergely Pál z Tácht, Renáta Volomiová, Marek Erdôsi z Figy, Pavel Galko z Držkoviec, Róbert Lenkey z Lenky, Róbert Štefan Országh z Vlkyne, Tibor Völgyi, Róbert Gál, Bronislava Mináriková z Rimavskej Soboty. Z uvedených darcov krvi prvýkrát darovali krv Veronika Nágelová, Róbert Pósa, Kornélia Molnárová, Róbert Štefan Országh,  Attila Cselényi  a Renáta Volónyiová.

Prvodarcovia- študenti Gymnázia v Tornali, s vyšetrujúcim MUDr. Milanom Bojom z NTS

 Všetkým darcom krvi, organizátorom kvapky krv k MDŽ, vedeniu a personálu Domova sociálnych služieb v Tornali a všetkým, ktorí prispeli k úspešnosti uvedenej akcie, patrí úprimné poďakovanie.

Organizátori akcie venovali k MDŽ darkyniam krvi a všetkým ženám, ktoré sa podieľali na úspešnosti uvedenej akcie, symbolický karafiát.

K úspešnosti podujatia okrem uvedených subjektov prispeli Ing. Štefan Juhász z Chanavy, Jozef Legát a Juraj Györfi z Tornale.

                                                                                            JUDr. Jozef Pupala


 
 

Informatívna správa o vydávaní mestských novínVytlačiť
 

Ďalším bodom rokovania bola aj Informatívna správa o vydávaní mestských novín- Gemerské zvesti/Gömöri Hírlap. Predložil ju primátor mesta JUDr. J. Šimko. Tento bod bol zahrnutý do rokovania z dôvodu hodnotenie novín organizáciou Transparency International Slovensko /TIS/. Primátor informoval, že na zasadnutie pozval aj predstaviteľov tejto organizácie, no nikto sa nedostavil. Poslanci obdržali kópie strán všetkých piatich hodnotených čísel novín.

K hodnoteniu zaujala stanovisko aj Redakčná rada novín. Konštatuje v ňom, že dané hodnotenie vníma ako neobjektívne a uvádza aj konkrétne dôvody: TIS neakceptovala skratku dlhoročného redaktora novín -fr-, všetky články podpísané danou skratkou vyhodnotila ako anonymné a novinám neoprávnene odčítala body. Ďalej poukázala na to, že všetkých päť čísel hodnotila TIS takmer úplne rovnakým textom, pričom takým istým textom hodnotila aj mnohé ďalšie noviny z iných miest Slovenska.

TIS novinám vytýka aj to, že dávajú málo priestoru alternatívnym názorom. Predseda redakčnej rady JUDr. Š. Szántó informoval, že každý, kto poskytol článok, dostal v novinách priestor na jeho uverejnenie. Členka redakčnej rady JUDr. A. Andrášiová informovala, že zo strany redakčnej rady nedochádza k žiadnemu ovplyvňovaniu výberu článkov.

Primátor mesta sa vyjadril: „Zo strany TIS je to neobjektívne hodnotenie.“ 

Primátor ďalej povedal na margo TV Markíza / štáb bol prítomný aj na zastupiteľstve/ v súvislosti s jej reportážou o hodnotení novín a s vyjadrením redaktora, že "Primátor si na nás nenašiel čas,“ že z TV Markíza ho vtedy nikto nekontaktoval.

Zároveň dodal, že za hodnotenie novín TIS istá miestna internetová stránka špinila vedenie mesta niekoľko týždňov. Opýtal sa: „Aká je vierohodnosť g.....sk, keď sme vás nachytali na klamstvách?“

K téme sa rozprúdila diskusia, v rámci ktorej odznelo: 

Ing. Z. Bán: „Myslím si, že noviny majú opodstatnenie. Sú medzi nami ľudia, ktorí by prostredníctvom nich chceli prezentovať svoje názory.“ Občanov zároveň vyzval, aby svoje názory a postrehy do novín posielali. 

Ing. Z. Cziprusz sa vyjadril, že TIS podľa neho hodnotila úplne iné noviny než GZ a skonštatoval, že noviny sú štandardné. Zároveň navrhol rozšíriť redakčnú radu o dvoch poslancov. 

Mgr. V. Vaš: „TIS môže byť tiež omylná organizácia. Možno sa pri hodnotení GZ pomýlili.

Noviny sa zlepšujú.“

JUDr. Š. Baláž: „Hodnotiť obsah GZ/GH majú právo obyvatelia, občania mesta. Nikto iný na to nemá morálne právo.“

PaedDr. J. Sojka: „Vtedy keď sme prijali opätovné vydávanie novín, sme chceli, aby to bolo len informačné periodikum. Navrhol: „Diskutujme o tom, ako efektívnejšie osloviť obyvateľov mesta.“

Mgr. T. Sliva: „Noviny síce môžu byť nástrojom politického boja, no do dnešného dňa som si nevšimol, že by boli zneužité z hľadiska politickej propagandy. Noviny prispievajú k informovanosti v meste.“

Ing. E. Klaubert vyjadril názor, že noviny by mali byť simultánne.

MsZ zobralo na vedomie predmetnú Informatívnu správu, aj s pripomienkami poslancov, a súhlasilo so stanoviskom Redakčnej rady. Hlasovalo sa aj o návrhu na zrušenie novín. Za ich zrušenie boli títo piati poslanci: Miroslav Bitala, Eva Bornyová, Ivan Hazucha, Erik Klaubert a Július Sojka. Uvedený návrh neprešiel a mestské noviny tak fungujú aj naďalej, ako dvojtýždenník s nákladom 9 000 ks.

                                                                                     -red-


 
 

Z rokovania mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

Jedným z bodov rokovania mestského zastupiteľstva dňa 14. marca 2017 mala byť aj Ústna informatívna správa o plnení uznesenia Vlády SR č. 254/2016 zo dňa 24.6.2016 predstaviteľov vládnych politických strán  Pozvaný bol prednosta Okresného úradu v Rimavskej Sobote Mgr. C. Csízi. Keďže svoju neúčasť ospravedlnil, tento bod presunuli na zasadnutie v apríli.

Následne poslanec Mgr. V. Vaš požiadal primátora mesta o vysvetlenie nedávnej politicko- spravodajskej hry v súvislosti s údajným galavečerom M. Kotlebu a jeho strany v Rimavskej Sobote.

Primátor J. Šimko opätovne vysvetlil, že išlo o spravodajsko- politickú hru, takú, akú s občanmi Slovenska robí súčasná vláda. Cieľom bolo ukázať občanom, ako sú zo strany vlády klamaní / viď. napr. bilboard: Stabilné ceny energií. Držíme slovo/. „Kotlebu som do R. Soboty nepozval, takže akciu- galavečer som ani nemohol zrušiť,“ vyjadril sa primátor.

Ing. Z. Bán povedal: „Otázka extrémizmu nie je základný problém Rimavskej Soboty. Je to problém celej krajiny aj celej Európy.“ Zároveň však informoval, že dva poslanecké kluby pripravili Vyhlásenie, v ktorom sa verejne dištancujú od akýchkoľvek politických akcií a konaní, ktoré porušujú etické a iné štandardy. Zároveň požiadali primátora, aby akciám s takýmto „nádychom“ nebol v meste umožnený priestor.

MsZ zobralo predmetnú Informatívnu správu na vedomie a zároveň zobralo na vedomie aj uvedené Vyhlásenie poslaneckých klubov.

                                                                                           -red-


 
 

Vyzvi srdce k pohybuVytlačiť
 

Zapojte sa aj vy do 7. ročníka celoslovenskej kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie  "Vyzvi srdce k pohybu." 

Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.

Kampaň bude prebiehať pod záštitou  HH SR a SEVS (Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť) v čase od 20. marca do 11. júna 2017.  

                                                                          Mgr. Zuzana Bokorová

                                                                         RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote

 

 

 

Súbor na stiahnutie DPVSkP_A4_2017.doc DPVSkP_A4_2017.doc (887.5 kB)

 
 

VÝZVA PRE OBCE: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunítVytlačiť
 

Ministerstvo vnútra SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na:
- Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu
- Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

Prioritná os: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita: Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Oprávnený žiadateľ: obec – osobitná príloha výzvy

Indikatívna výška: 8 160 295 €

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 28.03.2017

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 15.06.2017

Viac info na: 

http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-nakladanie-s-komunalnym-odpadom-a-nelegalne-skladky-oplz-po6-sc611-2017-1

alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel.: 0948 001 086

                                                               Agentúra pre rozvoj Gemera


 
 

Pracovné stretnutie zamestnancov školských stravovacích zariadeníVytlačiť
 

Dňa 2.3.2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie  zamestnancov školských jedální za rimavskosobotský okres, ktoré bolo organizované krajskou metodičkou za Banskú Bystricu p. Mgr. Očenášovou a externou metodičkou pre školské stravovanie  za mesto Rimavská Sobota, p. Trochovou.  Pracovného stretnutia sa zúčastnila i p. MUDr.  Bérešová MPH za RÚVZ v Rimavskej Sobote. Školenie prebehlo v ZŠ Š. M. Daxnera , na Ul. Dr. V. Clementisa v Rimavskej Sobote so súhlasom riaditeľa školy Mgr. P. Černého.

Školenie sa nieslo v duchu odborných  poznatkov a vedomostí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každodennej práce kuchárok a vedúcich jedální. Hlavným bodom bolo ozrejmenie a zopakovanie :

 • správne vedenie dokumentácie v školských jedálňach, správne používanie MSN / materiálno-spotrebných noriem/, ich metodické usmernenie
 • systém zabezpečenia kontroly potravín  a jeho dodržiavanie  - HACCP / Hazard Analysis  Critical  Control Point/ správna výrobná prax , kritické kontrolné body a ich analýza
 • P. MUDr. Bérešová za RÚVZ priblížila grafom školské stravovanie z pohľadu 9. divízie OVD / odporúčané výživové dávky/ dnes a za posledných 5 rokov. Nezabudla pripomenúť príjem soli pre ľudský organizmus a to v dennej dávke.
 • Zdôraznila, radikálne znížiť príjem soli, nakoľko sa používa v strave veľa soli.
 • Príjem soli na deň je stanovený 5 mg. Štúdie ukazujú, že denná dávka soli je na občana cca 13 mg.

    Pracovné stretnutie bolo veľmi zaujímavé a poučné, veľa sa diskutovalo. Účastníci školenia si vymieňali medzi sebou odborné poznatky a skúsenosti. Verím,  že toto školenie bolo veľkým prínosom do praxe hlavne novým zamestnancom školských stravovacích zariadení. Tí pracovne starší si len zopakovali, čo už vedeli a každodenne realizujú v praxi.

Atmosféru školenia obohatili malými ochutnávkami a prezentmi dodávatelia, Ryba KC, AG – FOODS, Inmédia Zvolen, Halič – pekárne, Vitana, za čo im veľmi pekne ďakujem.

Veľké ďakujem patrí i školiteľom, p. Mgr. Očenášovej a takisto i p. MUDr. Bérešovej, že si našli čas a prišli medzi nás.

   Všetkým vedúcim a kuchárkam školských jedální ďakujem, že sa v hojnom počte zúčastnili tohto pracovného stretnutia, kde si doplnili, či ozrejmili svoje odborné vedomosti.

                                                                                 Marta Trochová

                                                            vedúca školského stravovacieho zariadenia
                                                                a externá metodička Rimavská Sobota

 


 
 

VÝZVA NA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOVVytlačiť
 

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Oprávnení žiadatelia:


- subjekty ústrednej správy: (štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond a verejnoprávne ustanovizne)


- subjekty územnej samosprávy (obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie)


Podpora je zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

- zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií

- modernizácia vykurovacích / klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie

- inštalácia systémov merania a riadenia

- zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom

- inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Dátum uzavretia 1 hodnotiaceho kola: 31.3.2017

Dátum uzavretia 2 hodnotiaceho kola: 31.5.2017

Dátum uzavretia n hodnotiaceho kola: v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Minimálna výška príspevku na projekt: 70 000 €

Maximálna výška príspevku na projekt: 2 000 000 €

Výška spolufinancovania: 0-5%

Viac info:

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/18-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-preventivne-opatrenia-na-ochranu-pred-povodnami-realizovane-mimo-vodnych-tokov-s-kodom-opkzp-po2-sc211-2017-18/

Navštívte nás na webe: www.rozvojgemera.sk alebo na FACEBOOK-u.

                                                                   Agentúra pre rozvoj Gemera


 
 

ZNÍŽENIE RIZIKA POVODNÍ A NEGATÍVNYCH DÔSLEDKOV ZMENY KLÍMYVytlačiť
 

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov.

Oprávnení žiadatelia:
 Subjekty ústrednej verejnej správy – štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
 Iné subjekty verejnej správy – štátna organizácia vykonávajúca správu vodných tokov a vodných stavieb
 Subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
 Združenia fyzických alebo právnických osôb
 Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 Fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie

Prioritná os:
Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Špecifický cieľ výzvy:
Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 50 000 000 €

Výška spolufinancovania: 0-10% v závislosti od žiadateľa

Termín uzavretia 1 hodnotiaceho kola: 15.5.2017
Termín uzavretia 2 hodnotiaceho kola: 15.8.2017
Termín uzavretia hodnotiaceho kola n: v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Viac info na: ww.op-kzp.sk

Navštívte nás na webe: www.rozvojgemera.sk alebo na FACEBOOK-u.

                                                                         Agentúra pre rozvoj Gemera


 


 
 

20. marec – Svetový deň ústneho zdraviaVytlačiť
 

Svetová organizácia zubných lekárov vyhlásila 20. marec za Svetový deň ústneho zdravia a heslo pre rok 2017 určila „Rob správne rozhodnutia v starostlivosti o svoje ústa“.

Zubný kaz, zápal ďasien a zápal tkanív parodontu (tkanivo okolo zubu) predstavujú najčastejšie sa vyskytujúce chronické neprenosné infekčné ochorenia ľudského organizmu, za vznikom ktorých stojí nedostatočná ústna hygiena a zvýšený príjem cukrov už od útleho detského veku.

Nedostatočnej ústnej hygiene môžeme účinne predchádzať pravidelnou, dôslednou a správne vykonávanou očistou, cieľom ktorej je odstraňovanie bakteriálneho povlaku. Vybrať správnu techniku vám poradí dentálna hygienička alebo zubný lekár, ktorí vás ju naučia nácvikom pred zrkadlom.

Nemenej dôležité je nezabúdať a nezanedbávať preventívne prehliadky u svojho zubného lekára. Rodičia by nemali zabúdať na preventívne prehliadky svojich ratolestí. Prvú preventívnu prehliadku by malo dieťa absolvovať po dovŕšení prvého roku života, o čom má povinnosť informovať zákonného zástupcu príslušný detský lekár, lebo neošetrený zubný kaz mliečnych zubov u detí mladších ako tri roky sa považuje za zdroj infekcie pre trvalé zuby a môže viesť k ochoreniu parodontu. Súčasťou každej preventívnej prehliadky dieťaťa je aj poučenie zákonného zástupcu ako vykonávať ústnu hygienu, aký je význam užívania zubnej pasty s obsahom fluoridov, ktorú by dieťa malo používať len od obdobia, keď už vie vypľúvať a v neposlednom rade tiež o správnych výživových návykoch, ktoré by mali vychádzať z nasledovných odporúčaní:

•obmedziť jedlá s obsahom cukru menej ako na 4 dávky denne

•medzi jedlami piť iba čistú vodu alebo mlieko

•jesť „snack“y bez cukru

•deťom nepodávať sladené nápoje do fľaše s cumľom

•všímať si obsah kyselín v nápojoch

•nejesť a nepiť po večernom umytí zubov

•užívať lieky bez obsahu cukru, ak je alternatíva

•pridaný cukor by mal tvoriť menej ako 10 % celkovej energie

•spotrebu cukru obmedziť na menej ako 60g na osobu a deň.

Výchova a osvojenie si zdravých stravovacích návykov a správneho rozhodnutia v starostlivosti o svoje ústa už v detskom veku, je významnou súčasťou prevencie chorôb ústnej dutiny aj chorôb podmienených zlou výživou a  musí byť súčasťou zvyšovania zdravotnej gramotnosti obyvateľstva pre dosiahnutie vytýčeného cieľa, aby každé dieťa narodené v roku 2026 a neskôr, bolo bez zubného kazu po celý život.

                                                            MUDr. Janka Bérešová, MPH

                                             vedúca odd. Podpory zdravia a poradenských centier

                                            RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


 
 

PODPORA VEREJNOPROSPEŠNÝCH PROJEKTOVVytlačiť
 

Nadácia Slovenskej sporiteľne spustila ďalší ročník Otvoreného grantového programu na podporu verejnoprospešných projektov neziskových organizácií.


Oprávnení žiadatelia:

 neziskové a mimovládne organizácie

 materské a stredné školy

 zariadenia sociálnych služieb

 inštitúcie verejnoprospešného charakteru

 športové kluby

Oblasti:

 vzdelávanie

 sociálna pomoc a zdravie

 ochrana ľudských práv a občianska spoločnosť

 kultúra 

 šport

 životné prostredie

 veda a výskum.

V tomto grantovom programe výška požadovanej podpory nie je.

Finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa nie je povinná.

Žiadosti sa podávajú výlučne cez elektronickú podateľňu Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Na stránke podatelna.slsp.sk kliknite na modré tlačidlo Registrujte sa.

O grant je možné požiadať prostredníctvom elektronickej podateľne v termíne od 1.3.2017 do 31.5.2017 do 13:00 hod.

Viac na: nadaciaslsp.sk/stranka/otvoreny-grantovy-program-2017

alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera, tel.: 0948 001 086.

                                                                       Agentúra pre rozvoj Gemera      


 
 

Hľadáme dobrovoľníčky a dobrovoľníkov na aktivity s deťmi Vytlačiť
 

Detail ponuky: Dobrovoľník na aktivity s deťmi v Rimavskej Sobote

Máš chuť niekomu pomôcť a máš rád deti? Hľadáme dobrovoľníčky a dobrovoľníkov, ktorí by v našom komunitnom centre v Rimavskej Sobote realizovali rôzne aktivity s deťmi. Cieľom pomoci je predovšetkým v zabezpečení zmysluplného trávenia voľného času detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aktivity s deťmi môžeš realizovať individuálne, ale aj skupinovo s ostatnými dobrovoľníkmi. Ak ťa naša ponuka zaujala a chceš vedieť viac, budeme veľmi radi keď sa nám ozveš. Ceníme si každú pomoc. :)

O ponuke

Lokalita

- Celý BB kraj
Rimavská Sobota
Lučenec

Oblasť

Deti a mládež
Rómovia
Iné

Začiatok aktivity

10. február 2017

Koniec aktivity

01. január 2018

Dĺžka činnosti

Dlhodobá

Frekvencia činnosti

Pravidelná

Druh činnosti

Individuálna aj skupinová

Požiadavky na dobrovoľníka

Schopnosti

zodpovednosť, pozitívny vzťah k deťom, trpezlivosť

Minimálny vek

16

Kontaktná osoba

Lucia Holečková

Email

holeckova@usmev.sk

Telefón

0918 152 077

O organizácii

Úsmev ako dar

Sídlo

V. P. Tótha 97/4, Zvolen

                                                       Lucia Holečková

                                                Koordinátor dobrovoľníkov

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Regionálna pobočka pre Banskobystrický kraj Študentská 1 | 960 01 Zvolen | Slovakia

+ 421 918 152 077

www.usmev.sk

www.nahradnarodina.sk

www.facebook.com/usmev.sk 


 
 

Výzva na zlepšenie vonkajších hraníc a vízVytlačiť
 

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť, Nástroja pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz.

Oprávnení žiadatelia:
 orgán štátnej správy, ústrednej aj špecializovanej územnej štátnej správy a iné, štátne rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy alebo iné právnické osoby zriadené osobitným zákonom;
 samosprávny kraj, obec, mesto a nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia
 mimovládna organizácia;
 nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 občianske združenie
 záujmové združenie právnických osôb
 nadácia
 neinvestičný fond
 medzinárodná organizácia pôsobiaca na území SR
 vzdelávacia inštitúcia, vedecko-výskumná organizácia
 podnikateľský subjekt (pri dodržaní zásady neziskovosti projektu).

Všeobecným cieľom je prispievať k zabezpečeniu vysokej úrovne bezpečnosti v Únii pri súčasnom uľahčovaní legitímneho cestovania prostredníctvom jednotnej kontroly na vonkajších hraniciach na vysokej úrovni a efektívneho spracúvania schengenských víz v súlade so záväzkom Únie, pokiaľ ide o rešpektovanie základných slobôd a ľudských práv.
V rámci národného cieľa 4 Hranice – Acquis Únie sa Slovenská republika zaviazala zvýšiť úroveň jazykových odborných školení pre členov policajných zložiek, ktorí zabezpečujú kontrolu vonkajších hraníc EÚ.

Celkový finančný plán pre túto výzvu je 292 513,67 €.

Termín ukončenia výzvy : 13.4.2017

                                Navštívte nás na webe: www.rozvojgemera.sk
                                alebo na FACEBOOK-u

                                                    Agentúra pre rozvoj Gemera


 
 

Rakúsky veľvyslanec navštívil Rimavskú SobotuVytlačiť
 

Dňa 15. februára navštívil Rimavskú Sobotu veľvyslanec Rakúska na Slovensku Helfried Carl. Sprevádzal ho obchodný radca Christian Kügerl. Vzácnu návštevu privítalo v popoludňajších hodinách na Radnici vedenie samosprávy. 

Veľvyslanec navštívil naše mesto v rámci svojho trojdňového výjazdu po Slovensku. Na východnom Slovensku navštívil Prešov, Bardejov, Medzilaborce, Michalovce a Čiernu nad Tisou. Prezrel si viaceré rakúske podniky a zároveň aj pozoruhodné kultúrne pamiatky v daných regiónoch. Helfried Carl ako dôvod svojej návštevy uviedol, že nie je veľvyslancom len pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko. Rimavskú Sobotu navštívil po prvýkrát. Primátor mesta JUDr. J. Šimko veľvyslanca oboznámil so sociálno- ekonomickou situáciou okresu, s mierou nezamestnanosti a s ďalšími problémami, s ktorými mesto i región zápasia. Zároveň ho informoval aj o rozvojových aktivitách, ktoré v meste od jeho nástupu do funkcie primátora prebiehajú.

V rámci diskusie sa dotkli viacerých tém, medzi nimi aj problematiky narastajúceho extrémizmu na Slovensku a vo svete, a tiež významu a dôležitosti revolučných udalostí v Novembri 89.

Veľvyslanec ocenil snahu vedenia mesta o zveľaďovanie a skvalitňovanie podmienok pre tunajších obyvateľov aj napriek množstvu nepriaznivých faktorov, ktoré život v regióne ovplyvňujú.

                                                                                 -av-, Foto: A. Gecse


 
 

SÚŤAŽ PRE ŠKOLY - OD MATERSKÝCH AŽ PO STREDNÉ: ProEnviro Vytlačiť
 

Slovenská agentúra životného prostredia, oddelenie environmentálnej výchovy a vzdelávania v Banskej Bystrici, vyhlasuje XII. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou - ProEnviro.

Súťaž je určená pre:

- materské školy

- základné školy

- stredné školy

Do súťaže môžu školy prihlásiť projekty zamerané na zodpovedný a aktívny prístup k životnému prostrediu, ako aj na spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej a regionálnej úrovni, trvalo udržateľný rozvoj, environmentálnu výchovu a ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva. Špeciálne ocenenie organizátori pripravili pre projekt zameraný na šetrenie energií v škole.

Do súťaže môžu školy prihlásiť environmentálne projekty, ktorých trvanie je minimálne 1 mesiac a boli zrealizované a ukončené do 30. 6.2017 (vrátane).

Projekt nesmie byť starší ako tri roky a každá škola môže do súťaže prihlásiť maximálne 3 projekty.

Uzávierka prijímania prihlasovacích formulárov

do 30. 6.2017

Odborná porota následne na základe hodnotiacich kritérií udelí prihláseným projektom body a v každej súťažnej kategórii materské, základné i stredné školy bude udelená jedna hlavná cena.

Víťazné školy a ich projekty budú odprezentované v odborno-náučnom časopise Enviromagazín, na Festivale environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA 2017 a v ďalších printových a elektronických médiách.

Viac info na: www.sazp.sk

alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera.

Navštívte nás na webe: www.rozvojgemera.sk alebo na FACEBOOK-u.

                                                            Agentúra pre rozvoj Gemera


 
 

Úradné oznamy

Jarné upratovanie 2017Vytlačiť
 

Vážení občania,

tak ako každý rok, aj teraz v termíne od 30.03.2017 do 04.05.2017 sa bude uskutočňovať jarné upratovanie. Na tento účel budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery podľa uvedeného harmonogramu. Mobilný ber nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa 13. 05.2017 /sobota/. Žiadame občanov, aby túto možnosť maximálne využili.

 

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK NA JARNÉ UPRATOVANIE: 

30.03.–06.04.2017
Ul. K.Mikszátha - parkovisko
Križovatka Ul. Rožňavskej a Ul. Školskej

Nám. Š.M.Daxnera - parkovisko KD
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete

06.04. – 13.04.2017
Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska  oproti obchodu a budovy bývalej materskej školy
Ul.A. Markuša
Tomašová – Ul. Tomašovská  pri bývalom veľkosklade OTEX
Chrenovisko – oproti obchodu

Bývalá ubytovňa MsBS na Ul. Gorkého

13.04. –20.04.2017
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť

Sobôtka – stará časť
Vinica – pri obchode

Vinica – pod Oštromom

20.04. – 27.04.2017
Dúžava – pri kultúrnom dome
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom, na konci obce
Sabová - pri bytovkách

27.04. – 04.05.2017

Križovatka Ul. L. Svobodu - Rimavská

 

Veľkoobjemový kontajner - VOK je určený na zber objemového odpadu.

Do tohto VOK v žiadnom prípade nepatrí nasledovný odpad : stavebný odpad, nebezpečný odpad (napr. žiarivky, výbojky, monočlánky,  akumulátory, obaly z náterových hmôt) a pod. Odpad zo zelene, ktorý nebol z akéhokoľvek dôvodu skompostovaný, bude možné v tých istých termínoch umiestniť ku kontajnerom ( VOK ).  Nebezpečné odpady možno v priebehu celého roka odovzdať zdarma v areáli firmy DETOX (areál býv. ZŤS na Košickej ceste).

Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa : 13.05.2017/sobota/

Prípadné ďalšie miesta resp. termíny pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa potreby a požiadaviek.
Bližšie informácie a podrobnejšie podmienky je možné dohodnúť na mestskom úrade, oddelení stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy – č. tel. 5604648 a vo fi. DETOX – č.tel. 5604153


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že v termíne 27.03.2017 od 08:30 hod. do 13:15 hod. bude v Rimavskej Sobote ul. B. Bartóka, Francisciho, Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Kuzmányho, Námestie Š. M. Daxnera č. 9, Povstania prerušená distribúcia elektriny.

Dôvodom sú plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s.


 
 

Jarné vypaľovanie trávnatých porastov – upozornenie !!!Vytlačiť
 

V súvislosti s nastávajúcim jarným obdobím, teplým a suchým počasím, ktoré je charakterizované enormným nárastom vzniku požiarov v prírodnom prostredí z dôvodu zámerného vypaľovania, spaľovania a nedbanlivosti právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby-podnikateľov a fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania trávnatých porastov, kríkov a zakazuje zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 € a fyzickým osobám  až do výšky 331 €.

          Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, aby poskytli osobnú a vecnú pomoc v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru !


 
 

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská SobotaVytlačiť
 

Podľa § 20  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa realizuje zápis detí do 1.ročníka ZŠ. V zmysle   Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Rimavská Sobota č. 132/2015 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Rimavská Sobota, zápis pre školský rok 2017/2018 sa koná 3.apríla 2017 v čase od 14.00 h do 16.00 h pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota.

Miesto konania zápisu:

ZŠ Š. M. Daxnera, Dr. Clementisa 13, Rimavská Sobota

ZŠ Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744, Rimavská Sobota

ZŠ P. Kellnera Hostinského, Družstevná 835, Rimavská Sobota

ZŠ Mihálya Tompu - Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12, Rimavská Sobota

ZŠ s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Dúžavská cesta 11/1054, Rimavská Sobota

Zákonný zástupca dieťaťa k zápisu do 1.ročníka ZŠ potrebuje občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.


 
 

Zmena cestovného poriadkuVytlačiť
 

Od 28.02.2017 t.j. od utorka dochádza k úprave cestovných poriadkov v prímestskej a mestskej autobusovej doprave. Prosíme cestujúcich, aby si pred cestou skontrolovali, či nenastala úprava na ich linke, a tým predišli možným nepríjemnostiam. Podrobnejšie informácie Vám poskytnú zamestnanci v našich infocentrách:

Autobusová stanica Lučenec, Ul. Mieru 5705, t.č. 0911/787834

Autobusová stanica Rimavská Sobota, Železničná 1845, t.č. 047/5631385

Autobusová stanica Revúca, M.R. Štefánika 1245

 

prípadne si môžete pozrieť našu web stránku www.sadlc.sk .

 

Linka

Spoj

Zmena

606401

32

nový spoj z Kat.Huty do Lučenca

 

41

nový spoj z Lučenca do K.Huty, spoj pokračuje na linke 606404/13 do Poltára

606404

13

nový spoj z K.Huty do Poltára, spoj pokračuje na linke 606425/7 do Kokavy n.Rim.

606425

7

nový spoj z Poltára do Kokavy, spoj pokračuje na linke 607401/3 do BB, Rooseveltovej nem.

607401

1

nový spoj z Brezna do B.Bystrice, v BB je prípoj na linku 606506/1 do Žiliny

 

2

nový spoj z BB do Brezna, spoj pokračuje na linke 609440/32 do Rimavskej Soboty, spoj naväzuje na prípoj od Žiliny z linky 606506/2

 

3

nový spoj z Kokavy do B.Bystrice, Rooseveltovej nem.

 

4

nový spoj z B.Bystrice, Rooseveltovej nem. do Kokavy, spoj pokračuje na linke 606425/12 do Poltára

606425

12

nový spoj z Kokavy do Poltára, spoj pokračuje na linke 606404/18 do Kat.Huty

606404

18

nový spoj z Poltára do Kat.Huty, spoj pokračuje na linke 606401/32 do Lučenca

609440

55

nový spoj z Rimavskej Soboty do Brezna, spoj pokračuje na linke 607401/1 do B.Bystrice

 

32

nový spoj z Brezna do Rim.Soboty

606407

1

úprava jazdnej doby

 

16

úprava jazdnej doby

609444

39

posun spoja o – 5 minút, v Kokave je prípoj na linku 607401/3 do BB Roosevelt.nem.

608487

37

predĺženie spoja po zast. Ivanice

 

20

spoj vedený od zast. Ivanice

609416

20,5,18

na uvedených spojoch zapracovaná zastávka Konrádovce,kúpalisko

 

4

posun spoja o – 5 minút, prípoj na linku 609422/5 do Klenovca

609409

31

zapracovaná zachádzka do Rakytníka

609443

17

zapracovaná zachádzka do zast. Teplý Vrch

 

14

posun spoja o + 10 minút

609420

101

nový spoj zo Sušian do Hrnčiarskej Vsi

 

102

nový spoj z Hrnčiarskej Vsi do Sušian

606101

68

nový spoj z Lučenca aut.stanici na Rúbanisko počas pracovných dní

606102

1,2,11,12,19

posun spojov o -5 minút

 


 
 

Zimný štadión z technických príčin uzatvorenýVytlačiť
 

Technické služby mesta Rimavská Sobota oznamujú širokej verejnosti, že od 03.02.2017 do odvolania sa uzatvára prevádzka  zimného štadióna  z technických príčin.

O zmene budeme občanov informovať.


 
 

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017Vytlačiť
 

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey).

Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko-politických oblastiach eurosystému. Pre rok 2017 bolo do zisťovania vybraných viac ako 400 obcí, medzi nimi aj mesto Rimavská Sobota.

Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch február až apríl  2017. 

V tomto období vybrané domácnosti v meste navštívi zamestnanec ŠÚ SR  poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať so služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Všetky informácie, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké účely nekomerčného charakteru. So všetkými odpoveďami na otázky bude narábané ako s citlivými údajmi v súlade so zákonom č. 123/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s európskou legislatívou o dôvernosti osobných údajov.

                                Ing. Zlata Jakubovie, CSc., Generálna riaditeľka Štatistický úrad SR


 
 

Vtáčia chrípka A/H5N8 – informáciaVytlačiť
 

Vtáčia chrípka A/H5N8 – informácia

Vírus vtáčej chrípky A/H5N8 bol zavlečený a v súčasnosti je evidovaný už vo viacerých krajinách Európy. Na Slovenku boli potvrdené ochorenia vo viacerých oblastiach. V okrese Rimavská Sobota bol potvrdený prvý výskyt vírusu vtáčej chrípky A/H5N8 u uhynutej a zamrznutej kačky vo vodnom toku Rimava v teritoriálnom území mesta Rimavská Sobota. V postihnutých oblastiach sa vtáčia chrípka medzi chovmi hydiny ľahko prenáša. Sťahovaví vtáci, vrátane voľne žijúceho vodného,  morského a pobrežného vtáctva, môžu vírus prenášať na veľké vzdialenosti. Riziko prenosu vírusu od divoko žijúcich vtákov do domáceho chovu je najväčšie, keď sa hydina voľne pohybuje vonku, má prístup k vode spoločný s divokými vtákmi, alebo keď užíva vodu, ktorá mohla byť kontaminovaná výkalmi nosičov medzi divokými vtákmi.  

 

Ochorenie u človeka vyvolané vírusom vtáčej chrípky A/H5N8, ktorý v súčasnosti koluje medzi vtáctvom v Európe však doposiaľ zaznamenané nebolo. To však nevylučuje možnú hrozbu prenosu nákazy na človeka. Riziko prenosu vírusu vtáčej chrípky existuje najmä u ľudí prichádzajúcich do styku s vtákmi (domácimi alebo divo žijúcimi) pri nedodržaní zásad osobnej hygieny, vdýchnutím prachu s obsahom výlučkov chorých, resp. uhynutých zvierat, kontaktom s kontaminovanými plochami a povrchmi (napr. povrch vajec), výlučkami chorých zvierat a odpadmi.

 

 Z uvedeného dôvodu je potrebné prísne dodržiavať opatrenia na minimalizáciu tohto rizika.

V prípade, že spozorujete uhynuté vtáctvo je potrebné:

- vyvarovať sa akémukoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom

- čo najskôr o tejto skutočnosti upovedomiť príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

- ak z nejakého dôvodu nie je možné sa manipulácii vyhnúť, je nevyhnutné používať osobné ochranné pomôcky tak, aby bolo zabránené vírusu dostať sa na nechránenú pokožku alebo sliznice (ochranné rukavice, tvárová maska, okuliare, ochranný plášť, nepremokavá obuv)

 

Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom musia:

- sledovať svoj zdravotný stav

- v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov svedčiacich pre možnú chrípku bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.

 

Medzi typické príznaky chrípky patrí náhly vzostup teploty, bolesti kĺbov, svalov, zápal spojiviek, postupne sa môžu pridružiť príznaky zo strany dýchacích ciest (kašeľ, nádcha).

S najväčšou pravdepodobnosťou sa aj v takomto prípade bude jednať o ochorenie vyvolané iným subtypom chrípky (sezónna chrípka, vyvolaná vírusom cirkulujúcim aktuálne medzi ľuďmi). Potrebné je však realizovať laboratórne vyšetrenie vzorky biologického materiálu od chorého (výter z nosa, hrdla), preto je vyhľadanie lekárskej pomoci čo najskôr nevyhnutné!

 

MUDr. Nadežda Andóová
Oddelenie epidemiológie
RÚVZ so sídlom v Rim. Sobote


 
 

Oznámenie v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a žiadosť o spoluprácuVytlačiť
 

Stredoslovenská energetika Distribúcia,  a.s. (ďalej len „SSE- D, a.s.“) je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Vašej obce/mesta. SSE-D, a.s. je ako osoba poverená prevádzkovaním týchto vedení zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a údržbu, pri zabezpečení ktorej je v prípade potreby oprávnená vykonať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.

Pre lepšiu informovanosť občanov považujeme za dôležité upozorniť, že podľa Zákona č. 251/2012  o energetike je zakázané pod elektrickým vedením:

 1. zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
 2. vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,
 3. vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti

      do 2 metrov od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,

 1. uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 2. vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 3. vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

 

      V tejto súvislosti  tiež uvádzame, že podľa Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.

Zabezpečenie bezpečnej prevádzky a údržby elektrických vedení považujeme za spoločný záujem SSE - D, a.s., Vašej obce, ako aj všetkých občanov, pretože prípadné poruchy a havárie elektrických vedení sa bezprostredne priamo dotýkajú nás všetkých. Aktívny prístup majiteľov, užívateľov a správcov pozemkov pri dodržiavaní uvedených legislatívnych predpisov by mal byť samozrejmosťou. Prispel by k vyššej spokojnosti  s dodávkou elektrickej energie.

 

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu a informovanie občanov Vašej obce/mesta – vlastníkov pozemkov, aby zamestnancom SSE-D, a.s. poskytli potrebnú súčinnosť pri kontrole a prípadnom odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Najmä, aby občania – vlastníci pozemkov pod elektrickými vedeniami umožnili zamestnancom SSE-D, a.s. (alebo osobám, ktoré sú na to od SSE-D, a.s. písomne splnomocnené) vstup na ich pozemky za účelom odstránenia a okliesňovaní stromov a porastov. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní  pilčíckych prác patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná.

Súbor na stiahnutie oznamenie_SSE.pdf oznamenie_SSE.pdf (1.3 MB)

 
 

Výzva Vážení čitatelia mestského dvojtýždenníkaVytlačiť
 

Ak viete o tom, že do niektorých poštových schránok v meste a v mestských častiach noviny doručené neboli, či už jednorazovo, alebo opakovane, nahláste to prosím bezprostredne po ukončení distribúcie novín na bezplatnú tel. linku: 0800 222 820, alebo priamo do redakcie na tel. č.: 047/ 5604674, 047/ 5604676. Našou snahou je, aby sa noviny dostali do každej domácnosti, bez vašej pomoci to však zabezpečiť nevieme.

V prípade, ak ste noviny do schránky nedostali, môžete prísť do Turistického informačného centra na Mestskom úrade v Rimavskej Sobote, kde vám ich radi poskytnú.


 
 

Začala sa vykurovacia sezónaVytlačiť
 

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov.

V roku 2015 a za prvých 6 mesiacov v roku 2016 po zahájení vykurovacej sezóny na základe vyššie spomínaných faktorov vzniklo celkovo z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov 207 požiarov, pri ktorých bola vyčíslená priama škoda 377 820 € kde boli zranené 4 osoby a 1 osoba usmrtená.

 

Preto je potrebné aby ste dbali na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách :

 1. raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
 2. raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
 3. raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

 

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.

 

Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniam alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej, kominár alebo revízny technik komínov.

 

 

NEZABUDNITE !

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to

nezvládnete   sami nechajte  to na odborníka - kominára


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Vážení občania, za účelom zlepšenia udržiavania čistoty na území mesta Rimavská Sobota Vás žiadame dodržiavať nasledovné pokyny:

- v prípade, že Vám v domácnosti vznikne objemný odpad, resp. drobný stavebný odpad ( do 250 kg na jednu domácnosť ročne), ktorý nie je možné uložiť do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad, ste povinný takýto odpad odovzdať do areálu Technických služieb mesta na odbornú likvidáciu
- pokiaľ občan nemá možnosť dopravy, je povinný kontaktovať minimálne 2 pracovné dni vopred zodpovedného pracovníka TSM na telefónnom čísle 0908 342 031 a dohodnúť ďalší postup likvidácie
- je zakázané vykladať objemný odpad a drobný stavebný odpad vedľa zberných nádob bez takéhoto ohlásenia
- zároveň upozorňujeme všetkých občanov, že stavebný odpad z výmeny bytových jadier a rôznych rekonštrukcií, ktoré si vyžadujú ohlásenie drobnej stavby, alebo stavebné povolenie, je každý povinný likvidovať odpad zákonným spôsobom na vlastné náklady

 


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Kultúra

Za tajomstvami zrúcanín II... ZRÚCANINY STREDNÉHO SLOVENSKA Vytlačiť
 

Plníme svoj vydavateľský sľub a prinášame do rúk čitateľa druhý zväzok trilógie venovanej pátraniu po tajomstvách zrúcanín. Tentoraz predstavujeme bývalé hrady stredného Slovenska, ktoré kedysi zohrávali nesmierne dôležitú úlohu v našich dejinách, keď sa stavali nielen ako prejav bohatstva a moci, ale predovšetkým poskytovali útočisko pred nepriateľom a ochraňovali vzácne poklady. Ich niekdajšiu dôležitosť dnes pripomínajú už len ruiny. V týchto črepinách minulosti je však ukrytý kus našej i európskej histórie. Staré a mŕtve kamene ožívajú v odkrývaní súvislostí, ktoré ich premieňajú na prameň poznania našich vlastných dejín.

S nádejou, že čitatelia v knihe nájdu odpovede na mnohé zvedavé otázky, predkladáme ju dušiam bádavým, detektívom histórie i milovníkom sugestívnych zákutí...  takto v úvode predstavuje knihu autora JAROSLAVA NEŠPORA vydavateľstvo Gu100.

Mystika vekov a prirodzená túžba človeka po poznaní lákajú aj našich súčasníkov. Návšteva hradu je jedným zo základných predpokladov jeho poznávania. Je to však len prvý krok na ceste za vedomosťami o týchto pamiatkach. Tí, ktorých neuspokojí len vlastná skúsenosť a túžia sa dozvedieť viac o osudoch hradov, musia vyhľadať aj iné zdroje informácií.

         Táto zaujímavá knižná publikácia nás prevedie jednotlivými hradnými zrúcaninami na strednom Slovensku a nevynechá ani Gemer, ktorý je na tieto historické pamiatky tiež bohatý. Nájdeme tu aj prehľad uhorských kráľov do konca 18. storočia, dozvieme sa zaujímavé, aj menej známe informácie o zrúcaninách v Hajnáčke, Širkovciach, Hodejove, Tisovci, Šomoške, Fiľakove a iných... No nielen to. Kniha nám prezradí aj ďalšie tajomstvá. Napríklad aj to, čo sa o hradoch a ľuďoch, ktorí v nich žili, dodnes povráva...

                                                          Šomoška

Kam len prišiel šomošský hradný pán, tam sa chvastal svojou udatnosťou. Na Turkov, ktorí obsadili všetky susedné hrady, nedbal. A tak, keď ho cisár požiadal o pomoc, veľkodušne mu poslal k Zvolenu takmer celú hradnú posádku. Z vojakov si nechal na Šomoške iba drába, čo sa mu najviac zaliečal. Vtedy sa k hradu pohli Turci. Hrdina prikázal nastavať na hradby slamených panákov, lichotníkovi nariadil, aby pri útoku nepriateľa smelo pálil z dela, a sám odišiel na kraj hory. Útočníkov mienil napadnúť zozadu. Turkom bola obrana hradu na popukanie. Šomošku obsadili a úbohého veliteľa slameného vojska vysmiali. Hradný pán ani nevystrelil. Mohol vari za to, že sa všetko zbehlo tak rýchlo a jemu nedali príležitosť preukázať bohatiersku odvahu? O Šomošku prišiel, a tak sa vybral za svojimi k Zvolenu, aby zachránil aspoň cisára.

                                                        Hajnáčka

Z roku 1684 pochádza správa, že Adamovi Vaiovi s manželkou Alžbetou Feketeovou patrila na Hajnáčke jedáleň, spálňa, ozajstná kamenná izba, druhá jedáleň a povala. O rok mladší je podrobnejší opis hradu. V ňom sa spomína rozsiahla dvorana, šesť obytných izieb, sýpky, pivnice, kuchyňa, pitvor a muničný sklad. Dnes sa z útržkov hradieb a zo skalných stien dá vybadať poloha dolného hradu, kde polkruhová bašta zabezpečovala vstupnú bránu. Odtiaľ v skale vysekané schodisko viedlo do strednej časti, kde miestnosť vydlabaná do horniny nasvedčuje tomu, že hradné bralo tvorilo aj časti vnútornej architektúry. Od severu hrad chránila podkovovitá bašta, nad ktorou vo výške čnejú zvyšky múrov ťažko prístupného horného hradu.

     Knihu si môžete kúpiť v Turistickom informačnom centre v Rimavskej Sobote.

                                                                                       A. Vörösová


 
 

Začiatok turistickej sezóny v Gemersko-malohontskom múzeu Vytlačiť
 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote 1. apríla 2017 zahajuje turistickú sezónu. Návštevníkom ponúka prehliadku stálych expozícií a výstav nielen počas pracovného týždňa, ale aj v sobotu a nedeľu. Víkendové otváracie hodiny sa predlžujú od 9.00 hod. do 17.00 hod.

            Múzeum ponúka obsahom atraktívne a zaujímavé výstavy. Výstava Zbierka potápačskej techniky Petra Ferdinandyho – najnovšia akvizícia múzea prezentuje potápačskú techniku a výstroj používanú pri výcviku potápačov v priestore bývalého Československa, s dôrazom na československú produkciu. Vystavené sú rôzne typy a varianty potápačskej techniky – od kompletov potápačských neoprénových oblekov, pogumovaných kompletov, potápačských masiek a plutiev, potápačskej dýchacej automatiky, tlakových fliaš, alebo potápačských viest až potápačské doplnky, ako sú  potápačské nože, harpúny, svietidlá, hĺbkomery, kompasy, hodinky, vodotesné puzdrá na fotoaparáty a kamery pre fotografovanie a filmovanie pod vodou. Doplnením potápačskej techniky je vizuálne zaujímavý súbor fotografií približujúci atmosféru vrakov, zábery potápania v rôznych lokalitách sveta alebo makrofotografie živočíchov sladkých a slaných vôd. Výstavu môžete navštíviť do 30. apríla 2017. Akvizíciu potápačskej zbierky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

            Výstava Vtáky Gemerskej pahorkatiny, prezentuje výsledky desaťročného výskumu vtáctva gemerskej časti Bodvianskej pahorkatiny, kde bolo zaznamenaných 129 druhov vtákov, z toho 90 hniezdičov a 20 druhov európskeho významu. Návštevník má jedinečnú príležitosť bližšie spoznať vtáctvo Gemerskej pahorkatiny pomocou dermoplastických preparátov, fotografií a krátkych popisov a vychutnať si atmosféru údolí miestnych potokov s lúkami prostredníctvom nahrávok vtáčieho spevu, ktorý sa územím nesie počas jarných rán. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a navštíviť ju môžete do 10. mája 2017.

12. a 19. apríla 2017 v čase od 16:00 do 17:00 budú v múzeu prebiehať prednášky, na ktorých sa návštevníci naučia rozlišovať vtáčích obyvateľov Gemerskej pahorkatiny nielen podľa vzhľadu, ale aj spevu a iných zvukových prejavov (napr. strnádka obyčajná, škovránok poľný, slávik obyčajný, dudok chochlatý, chrapkáč poľný, penica čiernohlavá, červienka obyčajná, tesár čierny, sova dlhochvostá, kuvik obyčajný a mnoho ďalších). Detailnejšie sa zoznámia s Gemerskou pahorkatinou, so spôsobom a výsledkami výskumu na tomto území. Dĺžka prednášky je 60 minút a prednášať bude RNDr. Monika Gálffyová, biologička Gemersko-malohontského múzea a autorka výstavy. Vstupné na každú prednášku je 1 €.  

Predmetom mesiaca apríl bude drevená soška Krista. Vzkrieseniu Ježiša Krista je zasvätený najväčší kresťanský sviatok Veľká noc, ktorá tento rok pripadá práve na apríl. Drobná plastika meria 16 cm a predstavuje postavu Krista odetú v bedernej rúške s tŕňovou korunou ako sedí na skale a pravou rukou si podopiera sklonenú hlavu. O okolnostiach nadobudnutia tohto predmetu do zbierok múzea sa dozvedáme z dobového periodika Gömör-Kishont z dňa 12. marca 1905. Sošku múzeu daroval lekárnik József Kishonti, ktorý mal v prenájme lekáreň „U leva“ na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote. Pôvodne však soška patrila známemu maďarskému básnikovi a spisovateľovi Imre Madáchovi (1823 - 1864), o čom svedčí nápis „Madách Imre ereklyéje“ (Relikvia Imre Madácha). Básnik Imre Madách sa narodil aj zomrel v Dolnej Strehovej, kde sa dnes v kaštieli Madáchovcov nachádza expozícia venovaná jeho životu a dielu. Bol známy najmä dramatickou básňou Tragédia človeka, v ktorej vyjadril svoje sklamanie z porážky revolúcie 1848/49. Posledné roky svojho života strávil v rodinnom kaštieli v Dolnej Strehovej, kde bol u neho častým hosťom aj miestny katolícky farár Gusztáv Divald. A práve jemu Madách daroval túto malú drevenú sošku so slovami: „Svätý otče táto vzácna relikvia viacej prislúcha Vám, uchovajte ju verne.“ Divald na konci svojho života sošku prenechal už spomínanému lekárnikovi József Kishontimu, ktorý ju v roku 1905 daroval vtedajšiemu Gemerskému župnému múzeu.

Všetkých srdečne pozývame na prehliadku piateho najstaršieho múzea na Slovensku (1882), ktoré 3. septembra 2017 oslávi 135 rokov svojej existencie. Ďalšie informácie nájdete na www.gmmuzeum.sk.

                                           Mgr. Martina Mareková (PR-referentka GMM)

 


 
 

Keď sa povie Miláno ... Vytlačiť
 

Žiaci rimavskosobotskej Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej prednedávnom absolvovali  trojtýždňovú  odbornú prax v Miláne. Desaťčlenná výprava sa vybrala s veľkým očakávaním: čo všetko stihnú pozrieť, objaviť, čo ich najviac zaujme: móda? futbal? či autá?

Projekt Erasmus plus im umožnil pracovať v štyroch podnikoch  podľa ich študijných odborov. Elektromechanici v spoločnosti Fassina sa oboznamovali s autoelektronikou a diagnostikovaním porúch. Fassina je jeden z najväčších predajcov automobilov. Popri talianskych značkách Fiat, Alfa Romeo a Lancia ponúkajú aj značky ako Nissan, Jeep, Hyundai, Abarth, Infiniti či McLaren. Mladí technici dopravy  a autoopravári boli rozdelení do spoločností Euroimpact a Ducati. Tieto malé servisy opravujú autá a motocykle. Informatici sa zaoberali tvorbou internetových stránok v rodinnej firme Dolphin. Oni si odskúšali tímovú prácu so študentmi zo Slovinska.

Tri týždne dochádzať do práce a späť, niekedy aj dve hodiny cestovania, veru bolo únavné. Žiaci robili denne 7-8 hodín, a hoci ich práca zaujala, predsa to bol nezvyk a dalo im to zabrať.

Na druhej strane víkendy boli naplnené viacerými voľnočasovými  aktivitami. Objavovali krásy talianskej architektúry, historických pamiatok mesta a navštívili aj svetoznáme miesta. Spoločne navštívili kaštieľ rodiny Sforza a tiež prírodovedné múzeum. Podarilo sa im aj individuálne vyraziť a uskutočniť programy podľa vlastného gusta, napr. návšteva múzea Alfa Romeo a futbalového zápasu AC Miláno – Chievo Verona. "Čerešničkou na torte" bola návšteva pretekárskeho okruhu v Monze a múzea štadiónu San Síro.

Fotoaparáty a mobily boli neprestajne v prevádzke. Výsledkom toho je nespočetné množstvo  záberov z hlavného námestia s dómom, kráľovským palácom, múzeom a obchodnou uličkou.. Popri historických miestach videli aj moderné mrakodrapy, zažili ruch veľkomesta, jedli talianske jedlá, získali nových kamarátov.

„Keď sa povie Miláno“ – „ znamená to históriu aj budúcnosť. Videli sme kúsok zo všetkého. Zažili sme ruch metropoly, metrá, električky, autobusy – proste nádhera“ – zhodnotil vedúci zájazdu Ing. Ladislav Farkas.

Desaťčlenná skupina sa vrátila plná zážitkov z 25 stupňového tepla do zamrznutého rimavskosobotského počasia.

                                                                                                         - fapol-

           


 
 

Predmet mesiaca apríl – Drevená soška Krista tzv. Relikvia Imre Madácha Vytlačiť
 

Miesto konania:                     Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Trvanie:                                 1. – 30. apríl 2017     

Kurátor:                                 Mgr. Angelika Kolár (historička umenia GMM)   

            Tohtoročný apríl sa bude niesť v znamení najväčšieho kresťanského sviatku, ktorý je zasvätený vzkrieseniu Ježiša Krista, preto si Gemersko-malohontské múzeum ako predmet mesiaca zvolilo malú drevenú sošku Krista. Drevená plastika Krista bude vystavená v priestoroch múzea od 1. do 30. apríla 2017, od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 16:00 a aj počas víkendov od 9:00 do 17:00.

Drobná plastika predstavuje postavu Krista odetú v bedernej rúške s tŕňovou korunou ako sedí na skale a pravou rukou si podopiera sklonenú hlavu. Výška sošky je len 16 cm.

O okolnostiach nadobudnutia tohto predmetu do zbierok múzea sa dozvedáme z dobového periodika Gömör-Kishont z dňa 12. marca 1905. Sošku múzeu daroval lekárnik József Kishonti, pôvodne však patrila známemu maďarskému básnikovi a spisovateľovi Imre Madáchovi (1823 - 1864). Ten ju neskôr daroval farárovi v Dolnej Strehovej Gusztávovi Divaldovi a on následne Józsefovi Kishontimu, bol lekárnikom v Rimavskej Sobote a mal v prenájme lekáreň „U leva“ na Hlavnom námestí.

Malá drevená soška Krista je opatrená nápisom „Madách Imre ereklyéje“ (Relikvia Imre Madácha). Básnik Imre Madách sa narodil aj zomrel v Dolnej Strehovej, kde sa dnes v kaštieli Madáchovcov nachádza expozícia venovaná jeho životu a dielu. Bol známy najmä dramatickou básňou Tragédia človeka, v ktorej vyjadril svoje sklamanie z porážky revolúcie 1848/49. Posledné roky svojho života strávil v rodinnom kaštieli v Dolnej Strehovej, kde bol u neho častým hosťom aj miestny katolícky farár Gusztáv Divald. A práve jemu Madách daroval túto malú drevenú sošku so slovami: „Svätý otče táto vzácna relikvia viacej prislúcha Vám, uchovajte ju verne.“ Divald na konci svojho života sošku prenechal už spomínanému lekárnikovi József Kishontimu, ktorý ju v roku 1905 daroval vtedajšiemu Gemerskému župnému múzeu.

                                               Mgr. Angelika Kolár (historička umenia GMM)


 
 

Pozvánka na WEST SIDE STORYVytlačiť
 

pozývame Vás na jedinečné predstavenie najúspešnejšieho muzikálu všetkých čias WEST SIDE STORY.

V pôvodnom znení so slovenskými titulkami, živým orchestrom a s fantastickou hudbou Leonarda Bernsteina.

Vstupenky pohodlne kúpite TU : https://www.ticketportal.sk/event.aspx?id=90140

Ticketportal SK
Karadžičova 14
821 08 Bratislava
+ 421 2 52 93 33 23

www.ticketportal.sk


 
 

Kolo, kolo mlynské...Vytlačiť
 

Z histórie mlynárstva a mlynov v regióne Gemer- Malohont

Ján Aláč

Oľga Bodorová

Ľudmila Pulišová

Kto by nepoznal známu slovenskú riekanku...

Osievame múčku, v slamenom klobúčku,

keď naosievame, mlynárovi dáme.

A čo zvýši, to Mariši,

čo ostane, to Zuzane.

         Mlynárstvo patrilo v minulosti k bežnej súčasti života ľudí... Mlyny boli tak bežné a pritom tak výnimočné. Prosté a pritom skoro každý unikátny. Vodné mlyny sú nostalgickou spomienkou na minulosť, kedy bol život človeka výrazne previazaný s rytmom prírody. Tie, ktoré pretrvali dodnes, pôsobia svojou architektúrou, svojim zakomponovaním do terénu, ale i vnútornou priestorovou štruktúrou  mimoriadne zaujímavo a pre niekoho určite i tajuplne. Čarovne pôsobia aj fotografie, zachytávajúce jednotlivé mlyny v ich najlepších časoch. Sú spomienkou na minulosť, ktorá sa stratila, no predsa sa z nej čosi zachovalo.

Vydanie knihy Kolo, kolo mlynské... je pokračovaním jednej z aktivít, realizovanej v rámci projektu rekonštrukcie vodného mlyna vo Veľkých Teriakovciach, ktorou bol etnografický prieskum zameraný na zdokumentovanie histórie mlynárskeho remesla a niekoľkých mlynov v regióne Gemer- Malohont. Na jeho spracovaní sa podieľali pracovníci Gemersko- malohontského múzea v Rimavskej Sobote, ktorí informácie zo zhromaždenej literatúry a prieskumu jednotlivých mlynov obohatili o osobné spomienky a zážitky bývalých mlynárov alebo ich potomkov... Dobrovoľníci Občianskeho združenia OZVENY Hrachovo

        V tejto zaujímavej knižnej publikácii autorov: Ján Aláč, Oľga Bodorová, Ľudmila Pulišová nájdete podrobný opis mlynov v jednotlivých lokalitách regiónu, informácie o Cechoch mlynárov, zmienky o dobrých a zlých mlynoch, o mlynoch na hornú a spodnú vodu, o postupnom zániku mlynov, Mlynárstvo v zbierkovom fonde Gemersko- malohontského múzea, ďalej Mlyny a mlynárov v prísloviach a porekadlách, piesne o mlynoch a mlynároch a tiež bohatú obrazovú prílohu.

Najstaršie zmienky o mlynoch:

z roku 1293 o mlyne v Chanave a z roku 1298 o mlyne v Dubovci

Dodnes zachované mlynské koleso:

V Zelenom mlyne v Ožďanoch na rieke Suchá

Najkrajší a najreprezentatívnejší mlyn:

Vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach na rieke Rimava

Sídla s najväčším počtom mlynov:

Rimavská Sobota- 3 mlyny

Tisovec- 3 mlyny

Klenovec- 3 mlyny

Mlyny a mlynári v prísloviach a porekadlách:

Kto prv príde, ten prv melie.

Nie je každý mlynár, čo zamúčený klobúk nosí.

Dva tvrdé kamene nemelú dobre.

Tak mu je dobre ako mlynárovej sliepke.

Keď kameň melie, múka bude, keď jazyk melie, bieda bude.

          Minulosť a súčasnosť vodného mlyna vo Veľkých Teriakovciach

Mlyn vo Veľkých Teriakovciach bol postavený okolo roku 1800 na pravom brehu rieky Rimava v prevažujúcom klasicistickom slohu. Je to jediný mlyn v Gemeri- Malohonte, zapísaný v Ústrednom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. V Malohonte ide o najstarší dodnes zachovaný mlyn, na ktorom sa jeho pôvodná podoba z väčšej časti uchovala až dodnes. Stojí už viac než 200 rokov, z toho na účel, pre ktorý bol postavený, slúžil viac než 160 rokov. Z vodných mlynov, ktoré v tomto priestore pretrvali až do súčasnosti, ide o najrozsiahlejší objekt.

        Knihu vydalo vydavateľstvo Oz. OZVENY v roku 2012. Môžete si ju kúpiť v Turistickom informačnom centre v Rimavskej Sobote.

                                                                                                     A. Vörösová


 
 

Pozvánka... Vynášanie Zimy - MarienkyVytlačiť
 

Gemersko - malohontské osvetové stredisko, o. z. Striežovské zvony v spolupráci s Obcou Hrušovo Vás pozývajú na podujatie Vynášanie Zimy - Marienky, 02. apríla 2017 od 13:00 hod. v Striežovciach.

Vzdelávacia aktivita, prezentujúca zvyky na Smrtnú nedeľu, sa realizuje v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Na podujatí účinkujú Detský folklórny súbor Zrkadielko a Ženská spevácka skupina Skaliny z Hnúšte.

                                 Mgr. Stanislava Zvarová, odborná pracovníčka pre folklór                   

                                                         GMOS - Rimavská Sobota


 
 

PRVÁ GEMERSKO - MALOHONTSKÁ ĽUDOVÁ TANCOVAČKAVytlačiť
 

Folklórny súbor Vepor, o.z. RODON Klenovec v spolupráci s Obcou Klenovec a Gemersko - malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote Vás pozývajú na PRVÚ GEMERSKO - MALOHONTSKÚ ĽUDOVÚ TANCOVAČKU.

 

Ľudové tanca podľa Jozefa Mika Kopýtka a Mercely Dreveňákovej z Bardejova, Čiko Čardár zo Sečovskej Polianky, Do šaflika z Fintíc budú vyučovať Marianna Svoreňová a Vlado Michalko. Do tanca Vám zahrá Ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

Tak neváhajte a 29. apríla 2017 do Kultúrneho domu v Klenovci zavítajte.

Krojovaní vstupné: 1,00 euro, ostatní: 2,00 eurá.

Info: na 0904875369, 047/5484947, e-mail: zvarova3@post.sk

                                                                                                             Mgr. Stanislava Zvarová

                                                                          GMOS - Rimavská Sobota


 
 

Milan Marcik... POKLADY MALOHONTU A OKOLIAVytlačiť
 

Každý chrám Boží je unikátny. S rešpektom a s pokorou sme vchádzali najmä do gotických kostolov- Kyjatice, Rimavské Brezovo, Rimavská baňa, Malé Teriakovce, Kraskovo. Príjemný dojem sme mali aj z jediného dreveného kostola v Malohonte v Dúžave. S úctou sme vchádzali do skromne navštevovaných kostolov v Polome, Ratkovskej Zdychave, Rovnom, Brádne, Hodejove, Selciach, Váľkove. Zaujímala nás história, interiér i exteriér kostolov, ale aj duchovný život evanjelikov, žijúcich na tomto území.

V tejto skromnej knižke som sa pokúsil obrazom a textom priblížiť vzácne Poklady Malohontu a okolia, ktoré za skromných pomerov vybudovali naši predkovia. Povinnosťou našej generácie je tieto skvosty udržiavať- zveľaďovať a pokiaľ je to možné nezabúdať na duchovný život... napísal autor knihy Milan Marcik.

Rovnako ako pekné ľudové pesničky a írečité nárečia, patria ku Gemeru- Malohontu aj starobylé evanjelické kostolíky, ktoré sú svedkami o viere tých, ktorí tu boli pred nami. Žiaľ, na mnohé gemerské pesničky sa zabúda, pôvodné nárečia ovláda v dedinách už len niekoľko jednotlivcov a rovnako osireli aj mnohé lavice malohontských chrámov. Nie z nostalgie, a ani z ľútosti za dávnou minulosťou, ale pretože sme presvedčení o tom, že tento kraj rozprávok a starobylých kostolíkov je výnimočný a krásny. Preto chceme zachovať aj vzácne dedičstvo, tej možno svojráznej, možno niekedy pochybujúcej, a až príliš premýšľajúcej, ale vzácnej gemersko-malohontskej evanjelickej viery. Preto aj táto publikácia nie je iba svedectvom o viere tých, ktorí chrámy stavali, ale aj o viere malohontských evanjelikov na prahu 21.storočia – o ich biede, zápasoch, ale aj nádeji... Ondrej Majling, ev. a.v. farár v Hrachove

  Táto zaujímavá knižná publikácia vyšla v roku 2016 a a na 130 stranách nás postupne prevedie jednotlivými malohontskými kostolíkmi, ich exteriérmi a interiérmi, aj spolu s ich krátkym popisom. Zároveň je popretkávaná vrúcnymi modlitbami a zaujímavými myšlienkami...

     Kostol v Rimavskom Brezove

               Všetky stvorenia sú Božie masky, ktoré ponecháva, aby s Ním pôsobili a pomáhali všetko tvoriť, čo by inak /Boh/ mohol robiť aj sám, bez ich spolupôsobenia, a tak aj robí.

                                                                                                 Dr. Martin Luther

  Jediný drevený kostol v Malohonte. Postavený v r. 1786 v Selciach. V r. 1807 predaný spolu s krásnym oltárom a kancľom za 450 zlatých na Dúžavu. Rozobraný, na vozoch prevezený a znovu poskladaný.

           Znova si dostal šancu- ako výsadu a bremeno. Otázka neznie: Prečo je to tak? Ani: Kam to povedie? Ani: Akú cenu za to zaplatíš? Otázka je prostá: Ako ju využiješ? A toto vie posúdiť iba jeden.

                                                                                       Dag Hammarskjold

   Kostol v Klenovci

          Šťastie sa nemeria podľa titulov a peňazí, ale podľa zdravia a spokojnosti srdca.

                                                                                               P. Mantegazza

 

Autor knihy Milan Marcik zomrel po zákernej chorobe 28. augusta 2016 a táto skromná knižka sa tak neplánovane stala jeho posledným dielom. Bol nadšeným propagátorom svojho rodného Novohradu, ale aj okolitých regiónov, medzi ktoré patrí Malohont. Osobne mi to bolo, ako gemerskému lokálpatriotovi, veľmi sympatické... píše v doslove O. Majling.

Publikácia bola vydaná vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja a MAS Malohont.

  Záujemcovia si ju môžu kúpiť v Turistickom informačnom centre v Rimavskej Sobote.

                                                                                          A. Vörösová

 


 
 

PAVOL RAPAVÝ...„Viditeľná hmota“ vesmíru tvorí len necelých 5 %... Vytlačiť
 

            " Človek je stvorený k tomu, aby ležiac na chrbte pozoroval krásu hviezd."  

                                                                             Gustáv Flaubert

V mesiaci február sme mali nekaždodennú možnosť pozorovať na oblohe Polotieňové zatmenie Mesiaca- prvý významnejší astronomický úkaz v roku 2017. Inšpirovalo ma to osloviť človeka, ktorý sa astronómii venuje už mnoho rokov a ktorý tak za tajomnú „nebeskú oponu“ vidí o trochu viac než „bežní smrteľníci“...

     

                        RNDr. Pavol Rapavý

Pán Rapavý, čo Vás priviedlo k astronómii, čím Vás zaujala?

V Prešove, odkiaľ pochádzam, som navštevoval Ľudovú školu umenia a navštevoval som aj akademického maliara Mikuláša Jordána, ktorý ma zaúčal do tajomstiev reštaurovania. Umenie ma bavilo, a predpokladal som, že to bude aj moje budúce povolanie. Raz mi však kamarát cestou z ĽŠU rozprával ako chodí do hvezdárne, ako v noci pozorujú... Zaujalo ma to, a tak som zašiel do Klubu mladých astronómov. Hneď na jednom z prvých pozorovaní v apríli 1970 bola na oblohe jasná Bennettova kométa, ktorá ma fascinovala a asi predurčila aj môj ďalší osud.

Kde ste študovali a kam viedli Vaše kroky po skončení školy?

Po skončení strednej všeobecnovzdelávacej školy som nastúpil na Prírodovedeckú fakultu (neskôr Matematicko-fyzikálna, dnes Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) UK v Bratislave kde som vyštudoval odbor jadrová fyzika podobne ako moja manželka.  Po vysokej škole som pracoval vo hvezdárni v Hurbanove a manželka v Geomagnetickom observatóriu. V Komárne sa narodili aj naše dve deti, bolo potrebné riešiť bytovú situáciu. Počas vojenskej služby som sa dozvedel o konkurze na miesto riaditeľa hvezdárne v Rimavskej Sobote a tu pracujem dodnes.

Mohli by ste nám priblížiť históriu a činnosť tunajšej Hvezdárne?

Hvezdáreň bola organizačne zriadená v roku 1975 a 4. 10. 1977 bola otvorená jej budova, v tom čase prvá účelová budova ľudovej hvezdárne na Slovensku. Keď sme s manželkou prišli v roku 1981 do Rimavskej Soboty, bola tu len budova hvezdárne so skromným vybavením a veľký pustý pozemok. Dnes je tu „astropark,“ ktorý postupne vznikal bez financií, len z nadšenia. Na počesť hvezdárne bol Medzinárodnou astronomickou úniou pomenovaný asteroid (20495) Rimavská Sobota a mňa osobne si uctili asteroidom (26963) Palorapavý. Modely asteroidov sú v astroparku spolu s dvomi slnečnými hodinami, zariadeniami na využívanie slnečnej energie, interaktívnou zemeguľou, meridiánovým kruhom či invenčným geologickým modelom nášho regiónu. Ubytovacie možnosti umožňujú aj viacdenné podujatia, v lete si príjemne posedíte pod pergolou, pri kozube či UFO ohnisku. Astropark je miestom nielen vzdelávania, ale aj oddychu a relaxu. Od roku 1994 je v Rimavskej Sobote aj sídlo Slovenského zväzu astronómov, celoslovenskej organizácie, ktorá združuje záujemcov o astronómiu a funguje len vďaka neveľkému členskému a príjmu z 2 %. Vďaka tejto spolupráci bolo možné realizovať aj u nás  viacero projektov. Pozrite si stránku www.szaa.org a podporte nás! Ďakujeme.

                                   Model asteroidu Rimavská Sobota

Pohľad na nočnú oblohu je nepochybne zaujímavý, no zároveň aj veľmi tajomný. Aká ja Vaša predstava vesmíru? Ako si vysvetľujete jeho vznik? Má niekde hranice? Ak áno, čo je za nimi?

Áno, pohľad na nočnú oblohu je fascinujúci, inšpiruje umelcov, zamilovaných, vedcov... Dnes však už krásu nočnej oblohy, či výraznú striebristú Mliečnu cestu takmer nepoznáme. Civilizácia, a s ňou súvisiace svetelné znečistenie, si vyberá svoju krutú daň. Je to vážny environmentálny problém, ktorý si ešte len málo uvedomujeme, no zasahuje do všetkých oblastí nášho života.

O vzniku vesmíru máme pomerne dobrú predstavu. Vznikol pred 13,8 miliardami rokov z veľmi malého objemu veľkým treskom a dodnes sa rozpína. Podľa novších pozorovaní je toto rozpínanie stále rýchlejšie, čo spôsobuje temná energia, o ktorej pôvode sú len dohady.  Na otázku, čo je za hranicami vesmíru, je odpoveď problematická. Vesmír pri rozpínaní si „nesie“ priestor so sebou a tak nemá zmysel sa pýtať, čo je za ním. Kde nie je hmota, nie je ani priestor. To nie je ako predstava pohľadu zvonka na nafukujúci sa balón.

                             Model Slnečnej sústavy

Kam sa posunula astronómia od čias, kedy ste študovali, až dodnes? V čom sa zmenilo naše chápanie vesmíru?

Toho je skutočne veľa, je viac astronómov, k dispozícii je výkonnejšia pozorovacia aj výpočtová technika, nové objavy prinášajú kozmické sondy, neuveriteľne sa zrýchlil prenos informácií. Astronómia je dnes asi najdynamickejšou vedou, nové poznatky sú ako na bežiacom páse. Pochopiť vesmír je mimoriadne  náročné, pretože „viditeľná hmota“ vesmíru tvorí len necelých 5 % a z nich z toho pozorujeme len malú časť. Je teda úžasné, koľko informácií o vesmíre vieme! 23 % vesmíru tvorí tmavá (skrytá, neviditeľná) hmota  a 72 % tmavá energia. Tmavú hmotu tvoria slabo interagujúce častice, no podstata temnej energie je zatiaľ neznáma.

Čo patrí medzi najväčšie objavy súčasnej doby?

Aj tých objavov je veľa. Prekvapujúce informácie boli získané napríklad zo sondy New Horizons pri prelete okolo trpasličej planéty Pluto alebo z pristátia modulu Philae sondy Rosetta na kométe 67P/Čurjumov-Gerasimenko. V CERNe bol objavený Higgsov bozón, chýbajúci „kamienok do mozaiky“ štandardného modelu častíc a vlani potvrdená existencia gravitačných vĺn, ktoré predpovedala Eisteinova všeobecná teória relativity práve pred 100 rokmi. Otvára sa tak nové okno do vesmíru. Prvá exoplanéta alebo extrasolárna planéta  (planéta mimo našej Slnečnej sústavy) bola objavená v roku 1992 a dnes ich poznáme vyše 3,5 tisíc. Nedávno, 22. februára, bol oznámený objav planetárneho systému pri malej trpasličej hviezde v súhvezdí Vodnár vo vzdialenosti 40 svetelných rokov. Sedem planét je porovnateľných so Zemou a z nich tri sú v tzv. obývateľnej zóne, kde by mohla byť voda v kvapalnom skupenstve a teda aj podmienky na vznik života.

                         Deň Zeme na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote

Veda a viera. Ide to dokopy?

Odpoveď je určite odlišná podľa toho, či sa pýtate veriaceho alebo neveriaceho. Vzťah viery a vedy sa v histórii menil a iste sa aj meniť bude. Dnes Vatikán podporuje astronomický výskum, má vlastné observatóriá v letnom pápežskom sídle Castel Gandolfo pri Ríme aj v Arizone na Mt. Graham. Na Mt. Graham je jednou z vedúcich osobností jezuita dr. Pavel Gábor, rodák z Košíc.

Asi by bolo trúfalé namýšľať si, že sme jediné inteligentné bytosti vo vesmíre. Čo si o tom myslíte?

Áno, je to trúfalé, zvlášť ak sa hovorí o návštevách mimozemšťanov, či sa dokonca podsúvajú „dôkazy“ o ich návštevách na Zemi. Podmienky vzniku, vývoja a udržania života sú veľmi krehké a vzdialenosti vo vesmíre obrovské. Ak je objavená vo vesmíre nejaká planéta, ktorá je podobná Zemi, je to len jeden z veľmi veľkého množstva predpokladov, ktoré sú potrebné na vznik života. A to ešte zďaleka nehovoríme o živote inteligentnom.. Tu len pripomeniem existenciu Fermiho paradoxu „Kde teda všetci sú?“, ktorý je zjavným rozporom medzi pravdepodobnosťou existencie civilizácií a neexistenciou dôkazov o kontakte s nimi.

Bolo niekedy nad územím Gemera zaregistrované UFO? Boli už aj na nás zvedaví? Ak áno, čo by tu mohli skúmať a čím by sme pre nich mohli byť zaujímaví?

Samozrejme, aj o takýchto pozorovaniach sa k nám informácie dostávajú, nad niektorými sa však hneď len pousmejeme. Ak si nejaké pozorovanie vysvetliť nevieme, je to UFO (neidentifikovateľný lietajúci objekt). Väčšinou sa však ukáže, že je to úkaz vysvetliteľný a už je z toho IFO (identifikovaný lietajúci objekt). Zatiaľ však nebol podaný jediný dôkaz, že by niektoré pozorovania UFO nejako súviselo s mimozemskými civilizáciami. Z našej histórie vieme, že pri strete dvoch civilizácií to nikdy pre tú na nižšom stupni vývoja nedopadlo dobre. Aj to je teda na zamyslenie. Nič sa s tým však nedá robiť, sú to veci, ktoré ľudí zaujímali a budú zaujímať a aj preto majú sci-fi filmy taký komerčný úspech. Predstava mimozemšťana ako „malého zeleného mužíčka“ však predsa len súvisí s významným astronomickým objavom pulzarov v roku 1967.

                             Zatmenie Mesiaca 7.9.2006 nad Hvezdárňou

Stalo sa Vám už, že pri rozprávaní s nejakým človekom ste mali pocit, akoby bol „z inej planéty?“

Ale áno, máte pravdu, niekedy mám skutočne pocit, že niektorí ľudia akoby boli „z inej planéty,“ no to však samozrejme nesúvisí s mimozemšťanmi. Vlna záujmu o návštevníkov z vesmíru sa začala po publikovaní knihy Spomienky na budúcnosť (1968), ktorej autorom je spisovateľ (hotelier) Erich von Däniken. Tvrdí, že návštevníci z vesmíru tu boli a ovplyvňovali náš vývoj aj históriu. Odborná verejnosť jeho „teórie“ jednoznačne odmieta. Je to, okrem iného, aj veľká neúcta voči schopnostiam našich predkov.

Ako je známe, niektorí pozemšťania sa už onedlho chystajú ísť bývať na Mars. Predsa však, nie je tam zatiaľ vybudovaná žiadna infraštruktúra, o pohostinských zariadeniach ani nehovoriac. Neriskujú príliš?

Projekt Mars One bol oznámený v roku 2012 a predpokladá pristátie kozmonautov na Marse  v roku 2026. Mars One je nezisková organizácia, ktorej zakladateľom je podnikateľ  Bas Lansdorp. Odborníci sú však k projektu veľmi skeptickí, v súčasnosti neexistujú na projekt vhodné technické podmienky. Projekt je mimoriadne nákladný, má to byť asi najväčšia „reality šou“ v dejinách. Projekt s návratom kozmonautov nepočíta, je to teda jednosmerná letenka... Ja sa skôr prikláňam k názoru, že je to vhodná otázka pre sociológov, psychológov či psychiatrov.

                                   Interaktívna zemeguľa

Prezraďte nám ešte, aké aktivity pripravuje tunajšia Hvezdáreň pre verejnosť v tomto roku? Čo zaujímavé bude možné v najbližších mesiacoch na oblohe pozorovať?

Vo hvezdárni či astroparku sa vždy nájde niečo nové a zaujímavé. Vo februári sme mali možnosť vidieť polotieňové zatmenie Mesiaca aj česko-slovenskú kométu 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková. V apríli snáď bude aj v dosahu malých ďalekohľadov ďalšia „naša“ kométa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák, ktorú objavil na Skalnatom Plese v roku 1951 Ľubor Kresák. 22. apríla má maximum meteorický roj Lyridy, v lete Perzeidy a v decembri Geminidy. 7. 8. nás čaká čiastočné zatmenie Mesiaca, ale najvýznamnejším úkazom v roku 2017 bude úplné zatmenie Slnka 21. 8.  Žiaľ, na jeho pozorovanie bude potrebné vycestovať až do USA. Viac informácií je na stránke www.astrors.sk.

   Pán Rapavý, ďakujem za zaujímavý rozhovor.

                                                                                                                     A. Vörösová


 
 

Lukovišťský kalíščok 2017Vytlačiť
 

Obec Lukovištia, ako člen Združenia prevádzkovateľov pestovateľských páleníc SR, uskutoční dňa 15.7.2017 súťažnú výstavu ovocných destilátov pre pálenice v Banskobystrickom kraji pod názvom: "Lukovišťský kalíščok 2017". V tomto čase, až do konca apríla, sa uskutočňuje zber vzoriek, ktoré sa vyhodnotia odbornou degustačnou komisiou 12. mája 2017.

                                                                      -fr- 


 
 

Cesta do Londýna bola naším snom Vytlačiť
 

Vokálna skupina MYSTIC CHOIR, ktorá pôsobí pri Základnej umeleckej škole v Rimavskej Sobote, práve v týchto dňoch absolvovala koncertnú šnúru po Londýne.

Táto ambiciózna skupina vznikla 17. novembra 2014 a prvé úspechy už má za sebou aj v medzinárodnom meradle. To, že sny sa dajú plniť, sú toho sami dôkazom. Súbor prezentuje hudobný štýl, ktorý spája populárnu hudbu s klasickou. Repertoár tvoria skladby svetovej hudobnej scény. Zbor získal v roku 2015 významné ocenenia na medzinárodnej súťaži Bratislava Cantat I. - dve „strieborné pásma“ v kategórii Ľudové piesne a cappella a Hudobné divadlo. V októbri 2016 sa členovia  zúčastnili medzinárodného hudobného workshopu pri Wroclave v Poľsku, kde mali možnosť aj koncertovať.

Už v lete 2016 sa pošuškávalo, že by nás radi videli vystupovať naši krajania v Londýne.  V septembri, keď sa začal nový školský rok a my sme pokračovali v nácvikoch, boli k dispozícii akciové letenky do tejto lákavej destinácie. Dlho sme neváhali s rozhodovaním a naplánovali sme cestu v čase jarných prázdnin, aby študenti vymeškali čo najmenej hodín. Občianske združenie artRIS nám poskytlo zálohu na kúpu leteniek, ktorú sme potom od septembra do februára splácali po 10 eur mesačne. Takže cesta bola financovaná z vlastného vrecka každého účastníka.
       Do Londýna vycestovalo 11 spevákov vokálnej skupiny a dvaja rodinní príslušníci, ktorí mali rôzne asistenčné úlohy počas vystúpení: kamerovanie, fotenie, moderovanie a podobne.

Mali sme dohodnuté tri koncerty v jeden deň, v nedeľu 26.2. S našou umeleckou vedúcou Jankou Dobrockou sme vedeli, že to bude náročné aj kvôli vzdialenostným presunom po Londýne, ale chceli sme využiť každú príležitosť. Ráno sme vystúpili v nemeckom kostole, kde bola celá omša postavená podľa nášho repertoáru. Poobede sme to rozbalili v slovenskom kostole pre našich krajanov. A večer nás čakalo posledné vystúpenie v reštaurácii, kde sa stretávajú Slováci, Česi, Poliaci a iné národnosti.

      Celý náš repertoár bolo treba vynoviť. Kvôli vystúpeniam v kostole sme nacvičili nové sakrálne a gospelové piesne. Niektoré staršie skladby bolo treba oprášiť a docvičiť a samozrejme nemohli chýbať ani slovenské ľudovky.  Všetko sme spievali štýlom a cappella, teda bez hudobných nástrojov, len pri niektorých rytmických skladbách sme si pomáhali s cajonom. Náročné sakrálne skladby dirigovala Janka Dobrocká, aby dynamika bola ešte výraznejšia.

V Londýne sme strávili štyri dni. Práve preto  sme zorganizovali všetky vystúpenia na jeden deň, aby zostal čas na výlety, pamätihodnosti i nákupy.  Videli sme toho veľa. Pohybovali sme sa v skupinkách, vždy podľa záujmu, kto čo chcel navštíviť.

V plnení našich snov budeme aj naďalej pokračovať. Už teraz sa tešíme na ďalšie zahraničné cesty. V prípravnej fáze je letné sústredenie s koncertovaním v Chorvátsku pri mori a možno tento rok stihneme aj niečo iné. Záleží to hlavne od financií, od schválenia projektov, ktoré pre nás občianske združenie artRIS píše.

Koncerty a vystúpenia budú aj na Slovensku, v regióne i mimo neho. Každý mesiac budeme koncertovať v inom kúte regiónu, začneme hneď po Veľkej noci. V máji nás môžete vidieť v rimavskosobotskom Dome kultúry na koncerte ZUŠ, pri ktorej pôsobíme. Všetky informácie o koncertoch nájdete v našej skupine na Facebooku.

Na záver sa chcem poďakovať pánovi riaditeľovi ZUŠ Marianovi Lackovi, ktorý zabezpečil prevoz na letisko v Košiciach a naspäť domov. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na splnení tohto malého sna a členom súboru, že sme to spolu úspešne zvládli.

                                                                                Ing. Helena Danišová

                                                                  manažérka MYSTIC CHOIR


 
 

Staré – Nové v Mestskej galériiVytlačiť
 

Mestská galéria Rimavská Sobota v spolupráci s DOMOM FOTOGRAFIE a GALÉRIOU UMELCOV SPIŠA v Spišskej Novej Vsi – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja vás a vašich priateľov pozýva na výstavu Staré – Nové, ktorá je sprístupnená od 6. 3. 2017 v priestoroch galérie na Hlavnom námestí.

Autorka a kurátorka projektu: Mgr. Lucia Benická

Odborná spolupráca: Mgr. Ivana Lojan Pástorová – DF, Mgr. Lenka Králová – GUS

Grafika: Mgr. art. Ivana Betková

Výstava cca 100 vybraných fotografických diel od 31 autorov zo 6 krajín (Slovensko, Česko, Poľsko, Rusko, USA, Veľká Británia) v kurátorskej koncepcii Lucie Benickej interpretuje staré fototechniky v novom experimente, ako aj recykláciu materiálu “starého na nové”.

Potrvá do 21. apríla 2017.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vystavujúci autori: Gabriel Kosmály, Víťo Krejčí, Jirek Šigut, Tomáš Agat Błońsky, Kataríny Hudačinová, Robo Kočan, Jaroslav Malík, Jozef Sedlák, Denis Davidov, Małgorzata Duśko, David Koronthály, Wojciech Korzonek, Marcin Materniak, Patrícia Matiová, Anna Mazur, Ivo Miko, Katarzyna Nowak, Krzysztof Olszewski, Natalia Reznik, Anne Wood Shirley, Marián Švorc, Edina Ester Valentová, Marta Veintour, Martin Wolek, Suzanne Pastor, Magdalena Przybylowska, Oto Skalický, Zuzana Pustaiová, Ivana Ďurkáčová, Ján Skaličan, Ľuboš Kotlár.

Výstava  uvádza autorské profily ôsmych etablovaných fotografov versus výbery experimentálnych diel viacerých domácich a zahraničných autorov z archívu Domu fotografie (foto-plastiky, fotogravúry, tlače na rôzne povrchy, recyklácia a pod.),  z archívu Školy kreatívnej fotografie pri Krakovskej umeleckej škole v Poľsku (výber gumotlačí) a ukážky formou slide-show z experimentálnych postupov na Katedre fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave.  Autorka a kurátorka výstavy Mgr. Lucia Benická hovorí: “V celkovom objeme cca 100 vybraných fotografických diel  od 31 autorov zo 6 krajín (Slovensko, Česko, Poľsko, Rusko, USA, Veľká Británia) je výstava ojedinelou konfrontáciou práce s “chémiou”, ako aj s novými technologickými postupmi, nadväzujúcimi na staré fototechniky a autorské experimenty s materiálom. Fascinujúce sú diela, realizované autentickými autorskými technikami, napríklad v tvorbe Gabriela Kosmályho, Víťa Krejčího (štruktáže) alebo Jirka Šiguta (“naturálne” odtlačky). Camera obscura, fotogramy a rôzne formy experimentov nájdeme v dielach Tomáša Agata Błońskeho, Kataríny Hudačinovej, Roba Kočana, Jaroslava Malíka a Jozefa Sedláka. Pozoruhodné sú experimenty v dielach z archívu Domu fotografie, ktoré prezentujú fotografie a objekty od 17 autorov z rôznych krajín:  Denis Davidov, Małgorzata Duśko, David Koron-thály, Wojciech Korzonek, Marcin Materniak, Patrícia Matiová, Anna Mazur, Ivo Miko, Katarzyna Nowak, Krzysztof Olszewski, Natalia Reznik, Anne Wood Shirley, Marián Švorc, Edina Ester Valentová, Marta Veintour, Martin Wolek. Osobitne spomeniem fotografické plastiky – “knihy” americkej autorky Suzanne Pastor, ktorá sa skoro desať rokov podieľala na lektorovaní fotografických dielní Domu fotografie.
Na výstave je zastúpená aj Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave ukážkami experimentálnych diel šiestich autorov zo Slovenska a Poľska formou kolektívnych, či individuálnych diel: Magdalena Przybylowska, Oto Skalický, Zuzana Pustaiová, projekt Cibuľa: Ivana Ďurkáčová, Ján Skaličan, Ľuboš Kotlár.”

                                                                 Mestská galéria Rimavská Sobota

                                                              otvorené pondelok – piatok, 9.00 - 17.00 hod. 


 
 

Historický kalendár... PAVOL DOBŠINSKÝVytlačiť
 

Pavol Dobšinský (* 16. marec 1828, Slavošovce – † 22. október 1885, Drienčany) bol slovenský evanjelický kňaz, folklorista a zberateľ ľudovej slovesnosti, ktorý sa radí do obdobia romantizmu a je jedným zo spisovateľov štúrovskej generácie.

             

                                                                 Zdroj: Wikipedia


 
 

Na pamiatku Zoltána KovácsaVytlačiť
 

Dňa 22. februára 2017 nás vo veku nedožitých 75- tich rokov náhle opustil Zoltán Kovács, populárny novinár- pedagóg, jeden zo zakladateľov Gemerských zvestí/Gömöri Hírlap.

Zoltán Kovács sa narodil v Rimavskej Sobote. Detské roky prežil v malej obci Šimonovce, základnú školu vychodil v Jesenskom. Po absolvovaní Strednej pedagogickej školy v Rožňave pôsobil ako učiteľ na Zemplíne, odkiaľ nastúpil na Základnú vojenskú službu. Po jej ukončení sa vrátil do rodného mesta, kde sa stal školským inšpektorom na ONV. Už počas pedagogickej činnosti napísal prvé články do vtedajších okresných novín Budovateľ a robil aj preklady do maďarčiny. Dňa 1. júla 1968 sa stal redaktorom Gemerských zvestí/Gömöri Hírlap, dokonca zástupcom šéfredaktora. Po obsadení Československa a redakcie sovietskymi vojakmi vydával spolu s kolegami niekoľko čísel ilegálnych novín. To bolo príčinou jeho neskoršej politickej perzekúcie. I keď sa o niekoľko mesiacov stal redaktorom celoštátneho týždenníka Szabad Földműves /Roľnícke noviny/, po straníckych previerkach ho vylúčili zo strany a prepustili aj z redakcie. Zamestnanie našiel po niekoľkých mesiacoch v Rimavskej Sobote v podniku Rimavan, neskôr v Gemerských tlačiarňach, kde úspešne vyštudoval za sadzača- metéra. Robil tam až do privatizácie podniku. Po Nežnej revolúcii bol rehabilitovaný, bol mu umožnený návrat na pedagogickú pôdu, kde robil až do odchodu do dôchodku. Novinárčine ostal verný aj vtedy, keď bolo potrebné pomôcť pri vydávaní novovzniknutých novín. Okrem prekladateľskej činnosti písal aj analytické ekonomické články a tiež veľmi vtipné príbehy zo súdnych siení.

V mene bývalých spolupracovníkov a verných čitateľov sa s ním lúči aj súčasná redakcia novín.

   Česť jeho pamiatke!

                                                                         Attila Hacsi, Foto: archív

 

 


 
 

Spisovateľka Ilma Rakusa získala prestížnu cenuVytlačiť
 

Známa švajčiarska spisovateľka a prekladateľka, rodáčka z Rimavskej Soboty Ilma Rakusa získala vo februári tohto roku jedno z najprestížnejších literárnych ocenení v Nemecku- a Berliner Literaturpreist.


Ocenenie jej bolo udelené za jej doterajšiu literárnu tvorbu, v ktorej sa venuje aj takým témam ako je migrácia, totalitné režimy, či hrozba rozmáhajúceho sa nacionalizmu a teroru. V minulom roku v novembri si Ilma Rakusa pri svojej návšteve rodnej Rimavskej Soboty prevzala aj Cenu primátora mesta.

                            János Juhász Dósa, Foto: Georgios Kefalas (DPA Picture Alliance)


 
 

Odišla rodáčka a herečka Viera TopinkováVytlačiť
 

Dňa 27. februára vo veku 83 rokov odišla do „hereckého neba“ dlhoročná členka Činohry Slovenského národného divadla (SND) Viera Topinková.

Herečka Viera Topinková sa narodila 27. júna 1933 v Rimavskej Sobote. V roku 1960 absolvovala herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, v rokoch 1952 až 1956 bola členkou činohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove. V roku 1958 sa stala členkou Činohry SND.

Diváci oceňovali jej výrazný talent, prirodzenú komediálnosť, výrazné tragikomické črty jej herectva a schopnosť presvedčivo vystihnúť psychologickú hĺbku svojich postáv. Zahrala si aj vo filme a jej hlas bolo často počuť aj z rozhlasového éteru.

V roku 2009 si prevzala Cenu Mesta Rimavská Sobota.

  Česť jej pamiatke!

                                                                                       -red-, Foto: archív


 
 

Vtáky Gemerskej pahorkatiny... do 10. mája v MÚZEUVytlačiť
 

Vtáky Gemerskej pahorkatiny

Miesto konania: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Trvanie výstavy: 1. marec – 10. máj 2017

Kurátorka výstavy: RNDr. Monika Gálffyová

Vernisáž výstavy: 1. marca 2017 o 15.00 hod.

Počas jarných prázdnin Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote sprístupnilo výstavu „Vtáky Gemerskej pahorkatiny“, ktorá je výsledkom desaťročného terénneho výskumu a návštevníkov zoznámi s vtáctvom tohto územia. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 1. marca 2017 (streda) o 15.00 hodine v priestoroch múzea. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Gemerská pahorkatina nie je národným parkom ani chránenou krajinnou oblasťou, no napriek tomu tu nájdeme rozľahlé lesy s tajomnými zákutiami, malebné lúky, údolia meandrujúcich potokov, väčšie a menšie vodné plochy, dedinky, sady, záhrady a úrodné polia. Aj táto pestrosť rôznych typov biotopov, ktoré sa striedajú na pomerne malom území, spôsobila, že napriek malej rozlohe tu stretneme mnoho druhov vtákov. Väčšina druhov tu hniezdi, no veľa z nich sem zalieta za potravou, zastavuje počas migrácie či zimuje.

Výstava „Vtáky Gemerskej pahorkatiny“ Vám predstaví výsledky desaťročného výskumu vtáctva tohto územia. Počas trvania výskumu sme tu zaznamenali 129 druhov vtákov, z toho 90 hniezdičov a 20 druhov európskeho významu. Budete ich môcť bližšie spoznať pomocou dermoplastických preparátov, fotografií a krátkych popisov a vychutnať si atmosféru údolí miestnych potokov s lúkami prostredníctvom nahrávok vtáčieho spevu, ktorý sa územím nesie počas jarných rán.

V rámci výstavy je pre školské skupiny pripravená prednáška na rovnomennú tému, na ktorú sa môžu skupiny prihlásiť v termíne od 2. marca do 10. mája 2017. V apríli pripravujeme pre verejnosť cyklus prednášok, v rámci ktorých sa budete môcť zoznámiť s tunajšími vtáčími obyvateľmi ešte podrobnejšie. O pripravovaných prednáškach Vás budeme ešte bližšie informovať. Informácie nájdete aj na www.gmmuzeum.sk.

                                                    RNDr. Monika Gálffyová (biologička GMM)

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 
 

Zaujalo nás... Széplak - Krásna Spomienky rodákovVytlačiť
 

Príbeh vzniku dedinky Krásna v sebe nesie romantiku osídľovania pustatiny, čaro ľudskej súdržnosti a spolupatričnosti, silu rodinného puta a je svedectvom nezlomnej vôle našich predkov. Mala som šťastie byť súčasťou tohto príbehu a chcem Vám ho priblížiť...

Takto začína zaujímavá kniha autorky JÚLIE ORAVCOVEJ (80 rokov) pod názvom Széplak- Krásna Spomienky rodákov. Kniha vyšla v roku 2016 a môžete v nej nájsť zaujímavé informácie o klenovských vysťahovalcoch, o osídľovaní pustatiny Széplak pred Veľkými Teriakovcami, o detstve na Széplaku a výchovných prostriedkoch rodičov, Opis žatevných prác a páračiek, Radosti a strasti széplackého života, Trochu o vidieckej stomatológii, Humno ako centrum spoločenského diania na dedine, Ochotníčenie a mnohé ďalšie zaujímavosti.

 

Autorka knihy ďalej o sebe a o knihe uvádza...

Nie som spisovateľka. Len sa snažím uchovať príbeh. Príbeh, ktorý mám zapísaný vo svojej pamäti. Príbeh vzniku dedinky, ktorá sa zrodila a vyrástla na základoch zanedbanej hospodárskej usadlosti Széplak.

V našom okrese sú zmienky o všetkých obciach- osadách, o ich vzniku, spôsobe života, zvyklostiach, ale o osade Széplak, z ktorej vyrástla malá dedinka Krásna, časť Veľkých Teriakoviec, sa doposiaľ nič nenapísalo.

Pri 90. výročí jej osídlenia našimi predkami som svojim rodákom navrhla, aby sme o tom napísali. Čo sme ako deti prežívali a čo sme si od rodičov a starých rodičov z ich spomienok zachovali. Niektorí to prijali s nadšením a tak sa z ich a mojich spomienok zrodila táto knižočka ako pamiatka pre naše deti, pravnúčatá prvých osadníkov. A pre všetkých, ktorí prídu po nás...

     Knihu si môžete kúpiť v Turistickom informačnom centre v Rimavskej Sobote.

                                                                                            -av-

 


 
 

Reštaurované staré tlače z knižnice múzea... Predmet mesiaca marec v GMMVytlačiť
 

Miesto konania: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Trvanie: 1. – 31. marec 2017

Kurátor: Mgr. Iveta Krnáčová (knihovníčka)

Predmetom mesiaca marec je sedem zreštaurovaných starých tlačí 17. - 19. storočia z  knižnice Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Zreštaurovanie tlačí bolo realizované z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

V roku 2016 získalo Gemersko-malohontské múzeum dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 12 600,- Eur na realizáciu projektu: „Reštaurovanie tlačí 17. - 19. storočia z historického knižného fondu múzea. 2. etapa.“. Zrealizované bolo komplexné odborné reštaurovanie siedmich vybraných starých tlačí 17. – 19. storočia z historického knižného fondu múzea, ktoré sú bádateľmi žiadané.

Jedná sa o nasledovné vzácne tlače:

Prírastkové číslo: 33 GM - Recueil de Planches, sur les Sciences, les Arts Liberaux, et les Arts Méchaniques, avec Leur Explication. Troisieme Livraison, 299 Planches. A Livourne M. DCC. LXXIII. [=1773].

Prírastkové číslo: 230 GM - Concordantiae Bibliorum Germanico - Hebraico – Graecae. Deutsche / Hebräische und Griechische Concordantz-Bibel. Leipzig und Franckfurth 1705.

Prírastkové číslo: 1185 GM - COCCEI, Johan: Operum Johannis Coccei dum viveret in Academia Lugduno – Batava s.s. Theologiae Professoris. Tomus septimus. Francofvrti ad Moenvm M. DC. XXCIX. [=1689].

Prírastkové číslo: 1186 GM - COCCEI, Johannis: Opera omnia theologica. Exegetica. Didactica. Polemica. Philologica. LXX. Francofurti ad Moenum M. DC. XXCIX. [=1689].

Prírastkové číslo: 1187 GM - BASILIUS Magni: Sancti Basilii re et nomine Magni Caesareae Cappadociae archiepiscopi Opera quae ad nos latine pervenervnt omnia.Antverpiae [M]. DC. XVI. . [1616].

Prírastkové číslo: 1196 GM - Tomus secundus, continens Decreta, Constitutiones, et Articulos regum inclyti regni Ungariae. Tyrnaviae M. DCC. XXXIV. [1734].

Prírastkové číslo: 1254 GM - RAVANELLUS, Petro: Vticensis Occitani Bibliotheca sacra. Genevae M. DC. L. . [1650].

Reštaurovanie zrealizoval so zreteľom na zachovanie autenticity, pôvodnosti a špecifickosti knižných väzieb Mgr. Art. Štefan Kocka, reštaurátor historickej knižnej väzby, člen Komory reštaurátorov Slovenska. Cieľom projektu je záchrana poškodených tlačí 17. - 19. storočia pre budúce generácie. Realizácia projektu prebieha vo viacerých etapách. Všetky zreštaurované knihy sú dostupné k bádaniu v knižnici múzea.

Staré tlače boli odborne zreštaurované a použité pracovné postupy a fotografie zreštaurovaných tlačí sú obsiahnuté v hodnotiacich správach reštaurátorských prác, ktoré sú prílohou vystavených tlačí. Realizácia tohto projektu je prínosom širokej čitateľskej verejnosti.

Knižnica Gemersko-malohontského múzea, budovaná počas 135 rokov existencie múzea, obsahuje 45 242 knižničných jednotiek a tvorí ju historický a príručný knižný fond. Historický knižný fond zahŕňa 32 843 tlačí z obdobia od 16. storočia až do začiatku 20. storočia. Fond vznikol prevažne z knižných darov inštitúcií a osobností z regiónu Gemer-Malohont. Múzeum uskutočňuje komplexný systém ochrany fondu a zabezpečuje odborné reštaurovanie poškodených kníh. V rokoch 2005 - 2015 sme zabezpečili prostredníctvom dotačne podporených projektov klimatizáciu historickej knižnice a reštaurovanie 151 poškodených starých tlačí zo 16. - 19. storočia.

 

                                                     Mgr. Iveta Krnáčová (knihovníčka GMM)

Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

S ILMOU RAKUSOU... o demokracii a slobode slovaVytlačiť
 

Pri návšteve známej a úspešnej švajčiarskej spisovateľky Ilmy Rakusy v jej rodnom meste v Rimavskej Sobote v minulom roku v novembri sme sa v rozhovore dotkli aj takých tém, ako je vnímanie ľudského života, prítomnosť zla vo svete, potreba ochrany demokracie a slobody slova aj v kontexte dnešnej doby...

Pani Rakusa, ako vnímate ľudský život ako taký?

Nuž, to je veľmi ťažká otázka. Život ako taký veľmi rešpektujem a tiež mám pochybnosti, keď čítam o genetickej manipulácii, ktorú vykonávajú pre nejaké medicínske účely alebo pre výskum. Neviem, kam to až môže dôjsť, pretože ak s niečím takým raz začnete, tak ľahko to neskončí. Celkovo mám obavy z takéhoto výskumu – myslím si, že ľudský život je nesmierne cenný a našou úlohou je chrániť ho a rešpektovať to, kým sme. Nemôžeme predsa len tak vytvoriť nejaké umelé bytosti. Nepodporujem tento výskum úplne, možno len medicínske dôvody majú svoj účel, ale problémom ostáva to, že ten účel sa dá zneužiť. Naozaj som si nie celkom istá touto problematikou.

Ako si Vy vysvetľujete prítomnosť zla a nespravodlivosti vo svete, ako aj snahy o potláčanie demokracie a slobody prejavu aj v súčasnej dobe?

Niekedy robím prednášky na rôzne politické témy a myslím si, že je toho veľa, žijeme v ťažkých časoch, aj v Európe, nielen niekde v krajinách tretieho sveta. Myslím si, že spisovatelia musia niekedy otvorene hovoriť a chrániť slobodu prejavu, slobodu pohybu i ďalšie slobody, pretože hrozí, že o ne môžeme prísť a pribudnú nám ďalší Putinovia a Erdoganovia a im podobní politici. Mne sa zdajú dosť nebezpeční. Niekedy musím naozaj otvorene odpovedať na ťažké otázky, pretože sa snažím chrániť demokraciu a slobodu slova. Žijem v krajine, ktorá je kolískou demokracie, vo Švajčiarsku; je to jedinečná krajina, ktorú veľmi rešpektujem za to, čo robia v politike a tiež v ďalších veciach. Je to úžasná krajina.

      Ďakujem za rozhovor.

                                                                                             A. Vörösová

Celý rozhovor v origináli nájdete na web stránke mesta vo verzii: EN,
aj na www.twitter.com

 
 

Mestské kultúrne stredisko... svieža jarná ponuka Vytlačiť
 

Mestské kultúrne stredisko pre vás pripravilo sviežu jarnú ponuku...

 

Utorok, 21. 3. 2017 o 18.00 hod.

Mestská galéria (Hlavné námestie)

HARFOVÉ IMPRESIE – koncert vážnej hudby

Účinkujú: Adriana  ANTALOVÁ / harfa, Henrietta  LEDNÁROVÁ/ soprán, Soňa  MAREČKOVÁ/ flauta

Koncert je súčasťou 37. ročníka Hudobnej jari v Rimavskej Sobote. 

Vstupné: 2€ / 1€ pre členov KPH. Vstupenky si môžete zakúpiť priamo na mieste.

 

Utorok, 4. 4. 2017 o 19.00 hod.

divadelná sála Domu kultúry

ZORÁN - koncert maďarskej hudobnej legendy Zorána Sztevanovitya

Kapela: gitarový virtuóz Zoltán Sipeki, klavirista Iván Gátos, saxofonista István Csányi a vokalistky: Éva Óvári, Rita Kabelács a Barbara Péter.

Vstupné: 20€ a 23€ podľa miesta. Vstupenky si môžete zakúpiť v MsKS a v Knihkupectve M. Tompu.

 

Utorok, 11. 4. 2017 o 19.00 hod.

Rímskokatolícky kostol (Hlavné námestie)

VEĽKONOČNÝ KONCERT PETRA MICHALICU – koncert vážnej hudby

Účinkujú: husľový virtuóz Peter Michalica so študentmi

Koncert je súčasťou 37. ročníka Hudobnej jari v Rimavskej Sobote. 

Vstupné: 4€ / 2€ pre členov KPH. Vstupenky si môžete zakúpiť v MsKS a priamo na mieste.

 

Nedeľa, 16. 4. 2017 o 16.00 hod.

divadelná sála Domu kultúry

ALADIN A ČAROVNÁ LAMPA – rodinný muzikál

Dobrodružný rozprávkový príbeh plný hudby a tanca v podaní profesionálneho divadla Actores z Rožňavy

Veľká výprava, podmanivé svetelné efekty a nádherné kostýmy

Vhodné pre rodiny s deťmi od 5 rokov, potrvá 120 minút s prestávkou

Vstupné: 7€ predpredaj v TIC, MsKS. 

 

Pripravujeme:

Nedeľa, 30. 4. 2017 o 18.00 hod.

divadelná sála Domu kultúry

TRI LETUŠKY V PARÍŽI – skvelá francúzska komédia

Účinkujú: Henrieta Mičkovicová, Ivana Kubačková, Mária Breinerová, Richard Stanke, Ján Dobrík

Jednu z hlavných postáv stvárňuje rodáčka z Rimavskej Soboty, Viki Ráková.

Vstupné: 16€ predpredaj, lístky v predaji už čoskoro. 

Tešíme sa na Vás. 

 

Bližšie informácie na www.domkultury-rs.sk.  

 

Mestské kultúrne stredisko

Námestie Š. M. Daxnera 1723

Rimavská Sobota

Tel: 047 5621550

 

 


 
 

Polotieňové zatmenie Mesiaca... prvý významnejší astronomický úkaz v roku 2017Vytlačiť
 

Polotieňové zatmenie Mesiaca, ktoré nastalo v noci z 10. na 11. februára 2017, bolo prvým významnejším astronomickým úkazom v tomto roku.

Počasie, ktoré bolo spočiatku nepriaznivé, sa neskôr predsa len umúdrilo, a tak bolo možné z okolia Rimavskej Soboty vidieť najzaujímavejšiu časť tohto úkazu. Mesiac vstúpil do zemského polotieňa o 23:32 hod., no táto fáza pozorovateľná nie je. Zbadať stmavnutie bolo možné, až keď sa Mesiac ponoril do polotieňa asi polovicou svojho priemeru, teda asi od 01:15 hod. Najvýraznejšie bolo v maxime úkazu okolo 01:44 hod. Po ďalšej polhodine prestalo byť zatmenie viditeľné, o niečo úspešnejší mohli byť tí, ktorí ho fotografovali vhodnými teleobjektívmi.

Mesiac sa javil, akoby bol z hornej (severnej) časti začadený. Celkový dojem z tohto úkazu bol o to výraznejší, že smerom k úplnému tieňu je viac mesačných morí, ktoré sú tmavšie. Tohtoročné polotieňové zatmenie bolo výrazné, nakoľko sa Mesiac len tesne priblížil k úplnému tieňu.

                                                RNDr. Pavol Rapavý, Hvezdáreň Rimavská Sobota


 
 

Oždiansky kaštieľ a hrobka LuzsénszkychVytlačiť
 

Udalosť, ktorú si pripomíname, sa odohrala pred 30 rokmi. Písal sa rok l987, keď pracovník Miestneho národného výboru (MNV) v Ožďanoch telefonicky kontaktoval vtedajšie Gemerské múzeum v Rimavskej Sobote a požiadal riaditeľa múzea Dr. Jaroslava Svoreňa a tím pracovníkov múzea o pomoc pri odhalení tajomného objavu v katastri obce Ožďany. Pri zemných prácach v areáli oždianskeho kaštieľa totiž narazili pracovníci Vodární a kanalizácií z Rimavskej Soboty na pozoruhodný a záhadný podzemný priestor. Vtedy nikto netušil, že práve pri zemných prácach nad obcou, pri výstavbe vodojemu odhalili rodinné tajomstvo poslednej z majiteľov rodiny Luzsénszky.

                               Pracovníci múzea sa vybrali na miesto nálezu

         Z histórie oždianskeho kaštieľa je známe, že do roku 1926 bola jeho poslednou obyvateľkou Margita Luzsénszky, rodená Majoros de Berente. Jej manželom bol barón Henrich Gustáv Karol Richard Luzénszky de Luzsna et Reglicze (1869 - 28.2.1907). Zosobášili sa 22.januára 1899 v Hodejove v kostole. Posledný barón Henrich Luzénszky zomrel v roku 1907 a pochovaný je v Maďarsku. Nám múzejníkom je okrem iného barón známy aj tým, keď ešte počas svojho života v roku 1906 daroval Gemerskému župnému múzeu v Rimavskej Sobote vzácny zbierkový predmet. Išlo o kláštornú prácu z druhej  polovice 18. storočia s názvom „Madona Čenstochowská.“ Je to vlastne maľba na skle s vrecúškom s relikviami a aplikáciou  plastických dekorácií na brokáte. Spôsob aranžovania a použitý galantérny materiál je ukážkou produkcie neznámej kláštornej dielne 2. polovice 18. storočia. Na zadnej strane obrázku je tento pozoruhodný nápis v maďarčine: „Tento obrázok pochádza z roku 1690 od levočskej bielej pani Júlie Korponay. V  roku 1830 sa dostal k  vnukovi ... od ktorého získal obrázok pán oždianskeho kaštieľa, ktorý napísal legendu na obrázok 6. júla 1903 a daroval ho v roku 1906 múzeu“ (preklad legendy v texte na zadnej strane). Záhadná postava - Levočská biela pani, svojím civilným menom barónka Júlia Géczyová – Korponayová (1689 - 25. septembra 1714 zomrela ako 25-ročná a pochovaná je v maďarskom meste Gyór), sa narodila práve v Ožďanoch. Zarámovaný obraz je autentický predmet, ktorého sa dotýka známa Júlia Géczyová. Múzeum ho považuje za jednu z najatraktívnejších zbierok. Ale vráťme sa do roku 1987, respektíve do roku 1926.

        Po roku 1926 kaštieľ v Ožďanoch definitívne znárodnil Československý štát. Dejinné udalosti po prvej svetovej vojne najmä následkom tzv. „záborového  zákona“  z apríla roku 1919 zasahovali vlastníkov, ktorým patrilo na území novovzniknutého Československa viac ako 150 ha poľnohospodárskej pôdy alebo viac ako 250 ha celkovej pôdy. Keďže sa tento zákon v plnom rozsahu vzťahoval aj na posledných potomkov Luzsénszkych,  zhabanie rozsiahlej pôdy v okolitých obciach bolo otázkou času. A tak Margita Luzsénszky, rodená Majoros, postupne „strácala“ svoj majetok, až v roku 1926 nakoniec opustila aj rozsiahle šľachtické sídlo. Doterajší vlastník - šľachtic-  mal právo len na majetok, ktorý nepresahoval uvedené výmery. V osobitných prípadoch podľa záborového zákona, napríklad z dôvodu ochrany prírodných alebo iných pamiatok, mohlo doterajšiemu vlastníkovi zostať až 500 ha pôdy. Ponechané majetky vlastníkom sa nazývali zvyškovými. V Gemeri - Malohonte sa uvedený zákon vzťahoval na 89 veľkostatkov. Išlo však o veľkostatky s rôznou výmerou pôdy. Väčšina veľkostatkov patrila privátnym osobám, ako napríklad: Júliusovi Andrássymu, Gejzovi Andrássymu, Filipovi Joziášovi Coburgovi-Gothovi, Ladislavovi Szabóovi, Arpádovi Hámosovi, Margite Luzsénszky z Oždian a jej spoločníkom.

        Počas rokov 1926 až do konca 80-tych rokov 20. storočia sa  využitie oždianskeho kaštieľa menilo. To je však trochu iný príbeh, budeme sa venovať udalostiam, ktoré sa udiali v roku 1987. Do tohto kontextu však zapadajú ešte určité plány, keďže koncom 80-tych rokoch 20.storočia bolo v pláne objekt kaštieľa zrekonštruovať. V rozsiahlom areáli kaštieľa vtedajšie Reštaurácie, n.p. spolu s Okresným národným výborom v Rimavskej Sobote mienili kaštieľ zrekonštruovať a zriadiť v ňom reštauračné zariadenie s hotelovým komplexom. Súčasťou budúceho zrekonštruovaného objektu kultúrnej pamiatky malo byť plánované zriadenie stálej expozície, venovanej Histórii kaštieľa v Ožďanoch. Reštauračné zariadenie malo byť zriadené v 3/4 pôdorysnej plochy a v 1/4 pôdorysnej plochy malo zriadiť vtedajšie Gemerské múzeum v Rimavskej Sobote stálu expozíciu, ktorú by aj zároveň spravovalo. Politické zmeny v roku 1989 a v nasledujúcich rokoch celú akciu zastavili.  

        Trochu iný príbeh je však nález otvorenej hrobky z roku 1987,  ktorej osud bol pre väčšinu obyvateľov Oždian neznámy. Ako sme už uviedli, pracovníci múzea sa dostavili na miesto otvorenej a s najväčšou pravdepodobnosťou zamurovanej hrobky s rakvami, o ktorých sme si len mohli domýšľať, o koho sa jedná. Záhadu nám čoskoro odhalila Margita Sirakyová, rodená Paucsová. Dcéra posledného komorníka a záhradníka barónky Margity Luzsénszkej Jána Paucsu priniesla na objasnenie akýsi list zo dňa 20.10.1943, adresovaný jej otcovi. A tak sme zistili, že v areáli kaštieľa sú pochovaní jeho poslední obyvatelia. Išlo o zámerne ukryté pôvodné hrobky posledných majiteľov kaštieľa - šľachtickej rodiny Luzsénszky. V dôvernom liste, o ktorom nemal nikto vedieť, a ktorý poslala Jánovi Paucsovi barónka Margita, vtedy už obyvateľka Edelényiu, sa okrem iného píše o hrobke a o obavách, ktoré vyplývali z udalostí druhej svetovej vojny. Zmieňuje sa v ňom o prestavbe rodinnej hrobky, ktorá ešte v roku 1943 mala nadzemnú časť. Komorník Ján Paucso z Oždian mal zabezpečiť bezpečné zbúranie nadzemných častí hrobky a mal sa tiež ďalej postarať o hroby zosnulých členov šľachtickej rodiny. Toto nevyhnutné opatrenie pred príchodom fronty do Oždian a obavy barónky zo zneuctenia hrobky prechádzajúcimi vojskami počas druhej svetovej vojny boli dôvodom, že komorník nadzemnú časť hrobky zbúral. To bol dôvod, prečo tajomstvo bývalého komorníka nebolo prezradené. Dokonca ani jeho vnučka o spomínanej udalosti nepočula a bohužiaľ sa neuchoval ani list. Treba však dodať, že pán Paucso, barónkin posledný komorník, sa naďalej staral o hroby a aj na Všechsvätých mal od barónky nariadené zapaľovať na hroboch sviečky. Ján Paucso ako verný „sluha“ barónky Luzsénszkej mal ako jediný zo všetkých povolený vstup aj do jej spálne, uvádzala jeho dnes už nežijúca dcéra Margita Sirakyová.   

        Múzejníci si ešte v ten deň roku 1987 informácie o zosnulých pochovaných v odhalenej záhadnej hrobke overovali v miestnych matrikách. Tvrdenie M. Sirakyovej im údaje v matrikách potvrdili. A vodári z Rimavskej Soboty svoj zámer z roku 1987 postaviť nad obcou Ožďany vodojem dokončili. Hrobku opätovne zamurovali a tak poslední významní členovia rodiny Luzsénszkych opäť odpočívajú v pokoji.

 

PhDr. Oľga Bodorová


 
 

Rimavská Sobota na starých pohľadniciachVytlačiť
 

Turistické informačné centrum (TIC) v Mestskom úrade v Rimavskej Sobote vydalo zaujímavý kalendár na rok 2017 pod názvom Rimavská Sobota na starých pohľadniciach. Kalendár prináša pohľady na ulice a budovy nášho mesta z obdobia rokov 1911-1930. Môžete si ho zakúpiť v priestoroch TIC.

 


 
 

Šport

Krásny úspech najmenších futbalistov MŠKVytlačiť
 

19. marca 2017 najmenší futbalisti MŠK /ročník narodenia 2010/ na pozvanie Futbalovej školy Mareka Hamšíka sa zúčastnili halového futbalového turnaja a mali neskutočnú radosť. Prvý krát vyskúšali ako je to hrať pred veľkým publikom. Na turnaji sa zúčastnilo približne 120 divákov, ktorý vytvorili výbornú atmosféru. Podľa organizátorov najviac bolo počuť hlasy divákov z Rimavskej Soboty.

Už na úvodnom stretnutí trénerov a vedúcich mužstiev odznelo, že nie výsledky, ale predvedená hra je dôležitá. Všetci sme mali záujem o to, aby sa malí futbalisti cítili dobre, ale pritom aby sa slušne správali, získali nové skúsenosti a zdravé sebavedomie.  Domáci usporiadatelia – rodičia sa veľmi vyznamenali. Pre účastníkov podujatia pripravili švédske stoly s rôznymi pochutinkami. Celá udalosť prebehla v priateľskom ovzduší a hralo sa v duchu fair play. O úspechu podujatia sa určite dopočul aj čerstvá 6-násobná futbalová jednotka Slovenska Marek Hamšík.

Malí futbalisti svoje umenie predviedli na palubovke krásnej haly v Badíne. Na svoje prvé vystúpenie určite nikdy nezabudnú a podobne ako aj ich rodičia budú na to len v dobrom spomínať. Naši chlapci v silnej konkurencii obstáli výborne, hrali s veľkou chuťou a zo strelených gólov mali veľkú radosť. Domáci usporiadatelia vyskúšali nový model, hralo sa zároveň na dvoch ihriskách, na jednom 3 na 3 bez brankára na malé bránky, na druhom 3+1 s brankárom na hádzanárske bránky. Cieľom bolo, aby sme chlapcov učili zakladať útoky, kľučkovať, odoberať lopty, prihrávať a strieľať góly. Gólov padlo neúrekom a malí futbalisti sa tešili a prežívali podobnú radosť ako strelci na veľkých zápasoch Ligy majstrov.

Zostava MŠK: Kristián Kmeť, Alex Deák, Zoltán Várady, Adam Iváni, Adrián Szomolai, Filip Lajgút, Robert Korčok, Robert Wereszký, Martin Ridzoň, Michal Kováč a Roland Király.

Tréner: Štefan Balog

Konečné poradie:

Jupie FŠ Mareka Hamšíka

MŠK Žilina

MŠK Rimavská Sobota

ZP Šport Podbrezová

FK Pohronie Žiar n/Hronom

                                                                                      Zdroj: MŠK

 


 
 

Úspech zápasníkov Lokomotívy RS na Majstrovstvách Slovenska kadetov Vytlačiť
 

   Úspešne si počínali mladí zápasníci Lokomotívy Rimavská Sobota na Majstrovstvách Slovenska kadetov /dorastencov/ v zápasení gréckorímskym štýlom, ktoré usporiadal zápasnícky klub Marcelová v športovej hale v Chotíne.                      Najviac sa darilo Pavlovi RapčanoviViktorovi Gunárovi, ktorí sa stali vicemajstrami Slovenska vo svojich hmotnostných kategóriách. O tretiu medailu sa pričinil Michal Babarík. Vo váhe do 46 kg mala Rimavská Sobota hneď trojnásobné zastúpenie. Do finále sa podľa očakávania prebojoval aj náš Viktor Gunár. Vo finále o titule rozhodli napomínania od rozhodcov, nakoľko ani jeden zápasník neurobil technický bod. Napomínaný bol náš pretekár a získal tak striebornú medailu za 2. miesto. V zápase o 3. miesto podľahol svojmu súperovi vekom ešte len starší žiak Jakub Vydra a obsadil nepopulárnu 4. priečku. Do zápasu o 5. miesto sa prebojoval tiež ešte len starší žiak Brian Molnár, bol v ňom úspešný a obsadil tak 5. miesto.  Aj vo váhe do 58 kg sme mali zastúpenie vo finále. Stretli sa v ňom reprezentanti Slovenska. Šamorínčan Ágh, ktorý je reprezentantom práve v tomto štýle, a reprezentant vo voľnom štýle Pavol Rapčan, ktorý svojmu súperovi podľahol na body, aj získal striebro. Vo váhe do 54 kg prekvapil Michal Babarík ziskom bronzovej medaily za 3. miesto. V súťaži družstiev obsadila Lokomotíva Rimavská Sobota veľmi pekné 5. miesto zo 17 klubov.

Zhodnotenie trénera Lokomotívy Jozefa Radnótiho: ,,S výsledkami a odvedeným výkonom svojich zverencov som spokojný a nemám im čo vytknúť. Trochu mám ťažké srdce na rozhodcov, ktorí pískali finále Viktorovi Gunárovi. Po tom, čo v prvom polčase napomínali nášho borca a ani v druhom polčase neurobil ani jeden pretekár technický bod, zvykne byť pravidlom, že je napomínaný druhý pretekár a bol by z toho titul. Na počudovanie však aj druhýkrát napomenuli nášho pretekára."


 
 

Začala sezóna otužilcovVytlačiť
 

V nedeľu 19. marca Sobotské Ľadové Medvede ukončili v rekreačnej oblasti Kurinec svoju sezónu. V otužovaní však budú pokračovať aj naďalej a zahájili tak sezónu otužilcov.

Tento dátum si zvolili na počesť pani Gabiky Tóthovej, ktorá práve 19. marca vždy začínala svoju kúpaciu sezónu.

Primátor mesta J. Šimko sa ľadovým medveďom poďakoval za dobrú propagáciu Kurinca a zaželal im veľa zdravia, šťastia a športových úspechov. Zároveň im odovzdal aj darčeky v podobe županov.

Potom sa už ľadové medvede ponorili do vody a asi na 7- 8 minút si vychutnali jej osviežujúcu teplotu. Súčasťou príjemného popoludnia boli aj súťaže pre deti a dospelých a nemohol chýbať ani chutný guláš, čaj a varené vínko.

                                                                                                  -red-


 
 

Winter Fisher Slovakia Cup Vytlačiť
 

V dňoch 4.- 8.marca sa konal silne obsadený celoslovenský tenisový turnaj mladších žiakov „ Winter Fisher Slovakia Cup  v Spišskej Novej Vsi. Nakoľko sa jednalo o turnaj kategórie „A“, mohlo sa ho zúčastniť len  32 najlepších tenistov z celého Slovenska.

Oliver Pivník z Mestského tenisového klubu Rim. Sobota získal 3. miesto v dvojhre. Vo štvorhre spolu s Bencem Tóthom z Betliara získali druhé miesto.

Výsledky:

Dvojhra:

I. kolo : O. Pivník (MTK Rimavská Sobota) - J. Kladivík (TK Banská Bystrica )6:0, 6:0

II. kolo :                                              -  M. Krajčí (TK Mladosť Košice) 0:6, 7:6(5),10:1

Štvrťfinále :                                         -  S. Guzoň (TC Empire Trnava ) 6:1, 6:2

Semifinále :                                         -  D. Schwarc (TC Empire Trnava) 2:6,1:6

Štvorhra:

I. kolo:                                                O. Pivník/ B. Tóth – voľný los

Štvrťfinále :                                       - Kubovič/Ondrášik skreč.

Semifinále :                                       - Guzoň, Schwarc R. 1:6, 6:4,10:6

Finále :                                               - Norrman, Krajčí 4:6,3:6

 

                                                                                                                     O. Pivník


 
 

Džudisti z Lokomotívy v Pezinku Vytlačiť
 

Slovenský Pohár v Pezinku 2017 mladších, 

starších žiakov a žiačok  

Džudisti z Lokomotívy sa v sobotu 11. marca 2017 zúčastnili Grand Prix Slovenského pohára 2017 pre mini, mladších, starších žiakov, žiačok, dorastencov a juniorov.

Na západe  Slovenska  sa zišlo 725 džudistov z 59 oddielov a 6 štátov Európy, zo Slovenska, Ukrajiny, Čiech, Rumunska, Maďarska a Rakúska.

Vo veľmi silne obsadenej súťaži sa najviac darilo:

Zlatú medailu si vybojoval na tatami Dávidov Gonda vo váhe nad 55 kg mini žiakov /prípravky/.

Natália Gažiová obsadila bronzovú priečku vo váhe do 32 kg mladších žiačok v silne obsadenej zostave zahraničných pretekárok.

Do Pezinka sprevádzali džudistov tréneri Antal, Babicová, Gaži.

Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme firme TONI s.r.o. /požiarna ochrana/ p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta Mišuráková, Ing. Andrik Ludwig  a  ZŠ Š. M. Daxnera – Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.

 

                                                                                                           Ľubomír Antal

                                                                                                   Predseda TJ Lokomotíva RS


 
 

Ostrava 2017Vytlačiť
 

V novej atletickej hale na ôsmych tatami sa v dňoch 25.- 26.2.2017 konalo Grand Prix Ostrava 2017.

Za účasti 1055 pretekárov zo 7 štátov EU, 127 oddielov sa Lokomotíva RS umiestnila na 5. mieste v hodnotení klubov mladších žiačok.

Mladšia žiačka Natália Gažiová štartovala vo váhe do 32 kg, kde bolo až 18 pretekárok. V tejto silnej konkurencii nenašla premožiteľku a získala zlaté umiestnenie.

V prvom zápase zdolala Češku Rešetkovú, v druhom zápase natrafila na reprezentantku z Čiech Královú. V semifinále porazila obávanú poľskú džudistku Sawicku a tým sa dostala do bojov o zlato. Vo finále si poradila s Poľkou Szalkiewics. Natálka obhájila zlato z minulého roka.

Do Ostravy sprevádzali džudistov Lenka Babicová a Miloš Gaži.

Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme firme TONI s.r.o. / požiarna ochrana/ p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta Mišuráková, Ing. Andrik Ludwig  a  ZŠ Š. M. Daxnera – Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.

                                                                                     Ľubomír Antal

                                                                          predseda Lokomotíva - judo RS

 


 
 

Memoriál Evy Zacharovej Vytlačiť
 

Na dvere nám klope jar s krásnymi jarnými farbami prvých jarných kvietkov, s lúčmi jarného slniečka, ktoré prináša zdravie i dobrú náladu všetkým ľuďom.

Už dvadsiatypiatykrát pripravujeme volejbalový turnaj „Memoriál Evy Zacharovej oputovný pohár riaditeľa Základnej školy Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote“.Turnaj, ktorý od začiatku nebol len športovým stretnutím, ale aj spoločenskou udalosťou a spomienkou na našu kolegyňu, priateľku a vzácneho človeka – Evu Zacharovú. Milovala život, svoju prácu a nadovšetko svoju rodinu. A milovala ľudí okolo seba – svojich žiakov, kolegov a spoluhráčov, s ktorými trávila mnoho času pod volejbalovou sieťou.

Spomíname na ňu s úctou na tých miestach, ktoré boli také dôležité v jej živote – v škole a v telocvični na XXV. ročníku volejbalového turnaja.

Touto cestou pozývame všetkých milovníkov tejto krásnej kolektívnej hry na turnaj, spomienku a spoločenské podujatie pre pedagógov nášho okresu. Veríme, že aj tentoraz bude športové nadšenie ľudí spájať a budú sa upevňovať staré i nové priateľstvá.

                                                                                           RNDr. Peter Nôta

                                                                                           riaditeľ školy

Základná škola Pavla Dobšinského Rimavská Sobota
v spolupráci s
Mestský úrad v Rimavskej Sobote
usporiada
XXV.ročník Memoriálu Evy Zacharovej
Volejbalový turnaj o putovný pohár riaditeľa školy


Všeobecné ustanovenia:
Vyhlasovateľ: Základná škola Pavla Dobšinského Rimavská Sobota
Dátum turnaja: 07. apríl 2017
Zraz účastníkov:
-od 8,00 hod. v telocvični ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote
Slávnostné otvorenie:
-08,30 hod. telocvičňa ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote
-09,15 hod. začiatok zápasov v skupinách
Miesto turnaja:
-telocvičňa ZŠ Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744, Rimavská Sobota
(zraz, prezentácia, sláv. otvorenie, zápasy učiteľských družstiev, finále, vyhodnotenie)
-telocvičňa Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota
(zápasy učiteľských družstiev)
-telocvičňa ZŠ M. Tompu, Novomeského 2070 (Sídlisko Západ), Rimavská Sobota
(zápasy neučiteľských družstiev)
(v prípade väčšieho počtu družstiev - telocvičňa ZŠ Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota)
Prihlásenie družstva:
Prihlásiť družstvo je možné do 21. marca 2017. Súpisku potvrdenú riaditeľom školy a štartovné 70 € (učiteľské aj neučiteľské družstvá) priniesť na vedenie ZŠ Pavla Dobšinského do uvedeného termínu. Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované!
Termín ukončenia: predbežne 02.00 hod.
Úhrada nákladov:
a/ Občerstvenie, obed zabezpečí usporiadajúca škola
b/ Ceny zabezpečí usporiadateľ
Doprava: na vlastné náklady


 
 

Zápasník Pavol Rapčan dvojnásobným vicemajstrom SlovenskaVytlačiť
 

Na východe republiky sa konali Majstrovstvá Slovenska juniorov v zápasení v oboch štýloch.

Ako prvý si na dvoch žinenkách zmerali sily zápasníci o tituly v gréckorímskom štýle. Pekný výsledok v tomto štýle dosiahol zápasník Lokomotívy Rimavská Sobota Pavol Rapčan v hmotnostnej kategórii do 55 kg, keď sa po dvoch víťazstvách prebojoval do finále, kde však podľahol seniorskému majstrovi Slovenska, získal striebornú medailu za 2. miesto a stal sa zároveň vicemajstrom Slovenska. Na druhý deň sa bojovalo vo voľnom štýle. Znovu sa blysol náš pretekár Pavol Rapčan ďalším striebrom za druhé miesto vo váhe do 55 kg, keď sa opakoval scenár z predchádzajúceho dňa a po dvoch suverénnych víťazstvách bol nad sily nášho mladého zápasníka vo finále opäť úradujúci seniorský majster Slovenska.

    Gréckorímsky štýl

Jozef Radnóti, tréner Lokomotívy Rimavská Sobota: ,, Musím pochváliť Paľa za odvedený výkon. Hoci je vekom ešte len dorastenec, dosiahol v juniorke vynikajúci výsledok. Bol len krôčik od svojich ďalších titulov. Šampióni u seniorov boli však nad jeho sily. Týmto výsledkom tak potvrdil, že víťazstvo v ankete o športovca okresu v kategórii dorastu je v správnych rukách. V tomto roku od neho čakám medaile u seniorov a dorastu v gréckorímskom štýle a verím, že sa mu podarí získať titul vo voľnom štýle na domácich žinenkách. Nakoľko je dorasteneckým reprezentantom Slovenska vo svojej váhe, určite sa pobije o účasť na ME a MS."

    Voľný štýl

                                                                                          -red-


 
 

Tri zlaté medaily Tibora Figeia z Majstrovstiev Českej republikyVytlačiť
 

V sobotu 18. februára sa reprezentant Slovenska a rimavskosobotský chanbarista z klubu Falcon RS zúčastnil  Majstrovstiev Českej republiky v chanbare, ktoré sa konali v Prahe.

Na tatami sa stretlo približne 50 chanbaristov z rôznych klubov a štyroch štátov – Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska.  Redakciu o tom Informoval Tibor Figei, podľa ktorého sa súťažilo v športovom zápase (s krátkym a dlhým mečom jednoruč a obojruč, s dvomi mečmi, s krátkym mečom a štítom, dlhým mečom a štítom) v niekoľkých kategóriách, ako aj v súťaži o absolútneho majstra tzv. Grandšampióna. „Deti aj dospelí si mohli vybrať 4 disciplíny,“ doplnil tréner.

V kategórii dospelých  nastúpilo na tatami 21 chanbaristov. Súťažilo sa bez rozdielu pásov, to znamená od najnižšieho bieleho až po čierne (majstrovské stupne).

Tibor nastúpil najskôr v disciplíne kodachi (krátky meč), kde sa prebojoval až do finále (4. kolo), kde ho čakal súper z Poľska, majster sveta v kategórii nad 40 rokov. „Súper bol veľmi kvalitný a skúsený, napokon nado mnou vyhral 2:1 a tak som si odniesol svoju  medailu - striebornú.“ Ďalšia disciplína bola tate kodachi (krátky meč-štít), kde rimavskosobotský chanbarista v semifinále natrafil na toho istého súpera z Poľska, tentoraz vyhral ale slovenský reprezentant 2.1. Vo finále ho čakal ďalší poľský súper, ktorého ale porazil 2:0 a odniesol si tak svoju prvú zlatú medailu. Po tomto nasledovala jeho obľúbená disciplína chocken morote (dlhý meč obojruč), v ktorej je úradujúci majster európy a sveta vo svojej kategórii. Aj v tejto disciplíne sa prebojoval do finále, kde porazil českého chanbaristu v pomere 2:1. Ako posledná nasledovala disciplína tate chocken (dlhý meč-štít).Tibor sa aj v tejto disciplíne dostal do finále, kde porazil tentoraz kórejského súpera 2:1, žijúceho v Maďarsku, ktorý má 4. Dan (vysoký majstrovský stupeň). Ako víťaz 3 disciplín zabojoval aj o absolútneho šampióna tzv. Grandšampióna, kde ale v prvom kole natrafil na ďalšieho slovenského reprezentanta Borisa Lieskovského (1. Dan-čierny pás) a prehral v ňom v pomere 2:1. Boris sa napokon stal absolútnym šampiónom a titul tak putoval na Slovensko.


 

Turnaja sa zúčastnili viacerí chanbaristi zo Slovenska (Trenčín, Žilina).Vybojovali si taktiež niekoľko medailových umiestnení, čo napokon znamenalo, že Slovensko skončilo v hodnotení krajín na peknom druhom mieste.

„Úroveň preteku bola na vysokej úrovni, nielen z technickej, ale aj z organizačnej stránky. Naši českí kamaráti nám pripravili super pretek, do obedu chanbaru a po obede sa konal ešte pretek v taekwonde," vyjadril sa Tibor. Tibora čaká teraz dvojmesačná pauza, v apríli sa bude konať ligové kolo v Trenčíne a v máji v Košiciach. "Vrcholom by mali byť júlové Svetové hry v Poľsku a Majstrovstvá Európy v Taliansku koncom októbra," uzavrel rimavskosobotský chanbarista.


 


 
 

Najúspešnejší športovci za rok 2016Vytlačiť
 

Dňa 24.2.2017 sa v Dome kultúry v Revúcej konalo Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov a kolektívov za okresy Rimavská Sobota a Revúca za rok 2016.

Vyhodnocovali sa nasledovné kategórie: Žiaci, Dorast, Dospelí, Kolektívy, Technické športy, Funkcionári. Prinášame vám výsledky v jednotlivých kategóriách:

Žiaci

1. miesto- Viktória Kormošová-  Lukostrelecký Klub Bašta - Bástya Íjász Klub

2. miesto- Veronika Útisová- TJ Mladosť RELAX 979 01 Rimavská Sobota

3. miesto- Janka Guláková- Kickbox Leon Revúca, šport klub

 

Dorast

1. miesto- Pavol Rapčan- Zápasnícky oddiel Lokomotíva Rimavská Sobota

2. miesto- Filip Páleš- TJ Mladosť RELAX 979 01 Rimavská Sobota

3. miesto- Marek Úrek- FALCON TAEKWONDO klub Rimavská Sobota

 

Dospelí

1. miesto- Tibor Figei, Mgr.- FALCON TAEKWONDO klub Rimavská Sobota

2. miesto- Rashid Arpád Bunjatov, Bc.- Karate Klub Revúca

3. miesto- Michal Radnóti- Zápasnícky oddiel Lokomotíva Rimavská Sobota

 

Kolektívy

1. miesto- Falcon Taekwondo klub Rimavská Sobota

2. miesto- Zápasnícky oddiel Lokomotíva Rimavská Sobota

3. miesto- Lukostrelecký klub Bašta, Rimavská Sobota

Technické športy

1. miesto- Ondrej Cerovský- Telovýchovná jednota Rimavské Janovce

2. miesto- Tomáš Baka- Orsolya Farkašová- KTŠ IMPULZ pri OZ SORIMA, Rimavská Sobota

3. miesto- Kornélia Dovalová- Mestský kynologický klub Hnúšťa

Mimoriadna cena

Tibor Figei, Mgr.- Arsenal Shooting Club Rimavská Sobota

Funkcionári

Poďakovanie- Viktor Tanko a Peter Svinčiak

Cena Oblastného futbalového zväzu

Funkcionári ObFZ- Ján Petrák, Ondrej Mladší, Ján Ivanik.

 

                                                                              -jdj-, Foto: Peter Kminiak


 
 

Ocenenia pre Lukostrelecký klub BaštaVytlačiť
 

Dňa 24.2.2017 sa v Dome kultúry v Revúcej konalo Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov za okresy Rimavská Sobota a Revúca za rok 2016.

Viktória KORMOŠOVÁ bola hodnotená ako najlepšia športovkyňa v kategórii Žiaci.

Lukostrelecký klub Bašta pod vedením Tibora LÉVAYA získal ocenenie 3. najúspešnejší kolektív s 88-mi medailami z domácich a zahraničných súťaží.

Poďakovanie patrí dlhoročným sponzorom VERCAJCH centrum s.r.o Zvolen, GOBAKO Košice, MsÚ Rimavská Sobota, Béla MAJERCSÍK podnikateľ, a Agrosolum.

                                                                                           Tibor Lévay
                                                                                        LK Bašta - Bástya IK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
 

Záver sezóny RHAL na ľade obhajcu titulu Vytlačiť
 

Kvôli uzatvoreniu domovského štadióna Rimavskej hokejovej amatérskej ligy v Rimavskej Sobote muselo dôjsť k predčasnému ukončeniu sezóny. V tabuľke sa museli urobiť nejaké korekcie, aby bolo možné vyhodnotiť sezónu spravodlivo, a tak sa berú do úvahy len zápasy z prvého kola sezóny, v ktorom odohral každý s každým jeden zápas.

V tento ročník sa Rimavská hokejová amatérska liga rozšírila aj mimo mesta a mužstvo MHK Revúca odohralo niekoľko zápasov na zrekonštruovanom Zimnom štadióne v Revúcej. Práve v Revúcej sme sa rozhodli aj ukončiť sezónu 2016/2017 záverečným turnajom. Turnaja sa bohužiaľ zúčastnili len štyri tímy RHAL. Okrem domácich MHK Revúca sa predstavili Gladiators Hnúšťa, Klenovec a Výber hráčov RHAL, ktorý tvoril základ tímu Hornets, doplnený o hráčov z Kokavy a White Raven. Turnaj bol pre všetkých výnimočný, nakoľko sa hralo pod holým nebom a zažili sme ozajstný Winter Classic, keď nás nachvíľu prekvapilo husté sneženie. V prvom zápase zdolala domáca Revúca Hnúšťu a v druhom zápase zase Klenovec zdolal Výber po dramatickej tretej tretine. V zápase o tretie miesto zabojovali Hnúšťa a Výber, ktorý aj vyhral. Vo finále sa stretli Klenovec a Revúca. Víťazstvo si napokon po piatich sériách samostatných nájazdov vybojovali domáci.

Po všetkých zápasoch sa konalo tradičné vyhodnotenie turnaja a napokon aj celej ligy. Do vyhodnotenia turnaja sa pustil jeho hlavný organizátor a vedúci tímu Revúcej Michal Žgravčák. Poradie turnaja: 1. MHK Revúca, 2. Klenovec, 3. Výber hráčov RHAL, 4. Gladiators Hnúšťa. Následne vyhodnotil štvrtý ročník RHAL sekretár súťaže Štefan Hanzel, ktorý vyjadril sklamanie z predčasne ukončenej sezóny. Najprv boli vyhodnotené súťaže jednotlivcov. Víťazom kanadského bodovania sa stal Marcel Kružliak z White Raven Rimavská Sobota a víťazom pohára Júliusa Sihelského pre najlepšieho brankára sa stal Peter Chyla z MHK Revúca. Následne bolo vyhlásené celkové poradie. Siedme miesto obsadili Gladiators Hnúšťa a šieste White Raven Rimavská Sobota. Na piatej priečke sa umiestnila Kokava nad Rimavicou a na štvrtej Omega Rimavská Sobota. Bronzovú priečku obsadil Hornets Rimavská Sobota a striebornú Klenovec. Víťazom štvrtého ročníka RHAL sa napokon stala Revúca, ktorá obhájila minuloročný titul a opäť získala do vlastníctva putovný pohár RHAL. Revúca vo svojich dvoch debutových štartoch v lige dokázala dvakrát vyhrať a v tejto sezóne nezaznamenala ani jednu prehru. Na putovnom pohári tak figurujú zatiaľ stále iba mená dvoch tímov, keďže prvé dva ročníky vyhral Hornets a posledné dva Revúca.

Ďakujeme všetkým hráčom, rozhodcom, činovníkom a divákom za prebiehajúcu sezónu a tešíme sa na novú sezónu 2017/2018.

                                                                  Marek Hanzel, HKM Rimavská Sobota


 
 

Vďaka nim je erb Rimavskej Soboty známy na celom SlovenskuVytlačiť
 

Modelársky klub, ktorý funguje pri MsKS v Rimavskej Sobote, za posledné dva roky s deťmi povyhrával množstvo cien – tituly majstra Slovenska, ktoré aj obhájil. Na celom Slovensku je klub známy aj vďaka oceneniam, ktoré práve on rozdáva najlepším modelárom.

„Je to erb mesta Rimavská Sobota - plaketa orlice, takže vďaka nám je erb mesta už snáď v každom meste na Slovensku, ale aj v Maďarsku, či dokonca v Anglicku. Z Anglicka máme aj dvojnásobného majstra sveta. Modelársky klub vysiela svojich členov na 90 % súťaží na Slovensku, v ČR, v Maďarsku, ale aj v ostatných krajinách. A na každom podujatí vždy bodujeme - ako dospelí, tak aj deti,“ informoval Lukáš Kvietok z Modelárskeho klubu v Rimavskej Sobote.

Informácie o ďalších aktivitách klubu sú zverejnené na stránke: www.eastmodels.sk.

                                                                                        -av-


 
 

Milan Kojnok majstrom krajaVytlačiť
 

Začiatkom januára sme zorganizovali v štvordráhovej kolkárni niekoľko významných podujatí. Na Troch kráľov to boli Majstrovstvá kraja v kategórii seniorov, ktoré nadpriemerným výkonom 645 zvalených kolov na 120 HZ vyhral domáci Milan Kojnok. Hneď za ním sa umiestnil tiež veľmi dobrým výkonom 563 zvalených kolov na 120 HZ Ivan Vanek a na 4. mieste skončil Július Sendrei.

Deň potom sme odohrali priateľské stretnutie s talianskym kolkárskym klubom Leifers od Bolzána, ktoré sme vyhrali. Hostia majú záujem o oficiálnu družbu, ktorá však podlieha schváleniu príslušných mestských orgánov v oboch mestách.

Ďalší deň sme zorganizovali majstrovstvá v hlavnej kategórii mužov, kde kraľovali podbrezovskí kolkári. Je potrebné však dodať, že víťaz tejto hlavnej mužskej kategórie podal o 47 kolov slabší výkon ako Milan Kojnok.

V rámci odvetnej časti prvého zápasu 1. ligy sme po siedmich vyhratých zápasoch prehrali domáci súboj s C družstvom Podbrezovej. Najbližší víkend nás čaká domáci zápas so Žarnovicou.

Zahájili sme aj jarnú časť mestskej kolkárskej ligy, ktorá bude vrcholiť turnajom neregistrovaných jednotlivcov.

                                                                                             -ar-


 


 
 

Džudisti z Lokomotívy na prvej súťaži v roku 2017 v Poľsku Vytlačiť
 

Džudisti z Lokomotívy sa v nedeľu 8. januára 2017 zúčastnili Medzinárodného turnaja v poľskom Bielsko Biala.

Náš oddiel reprezentovali dvaja džudisti zo všetkých zúčastnených 760 pretekárov zo 64 oddielov a 7 štátov Európy.

Mladšia žiačka Natália Gažiová, ktorá štartovala vo váhe do 30 kg tento raz skončila na 2. striebornom mieste, keď vo finálovom zápase podľahla v golden skóre  na 1 pomocný bod poľskej reprezentantke.

V super mini  do 25 kg štartoval Maťko Gaži, ktorý prehral v repasáži a skončil na siedmom mieste.

Do  poľského Biesko Biala sprevádzali džudistov tréneri Gaži Miloš a Lenka Babicová.

Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme firme TONI s.r.o. / požiarna ochrana/ p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta Mišuráková, Ing. Andrik Ludwig  a  ZŠ Š. M. Daxnera – Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.

                                                          Ľubomír Antal, predseda TJ Lokomotíva RS

 

                                                                                       


 
 

Verejné obstarávanie

Zakazky s nízkymi hodnotami - IV.Q2016.pdfVytlačiť
 


 
 

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správaVytlačiť
 


 
 

Zakazky s financnym limitom - §9 ods.9-sprava TSMVytlačiť
 


 
 

Verejné vyhlášky

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRH.ČINNOSTIVytlačiť
 


 
 

Verejné ponuky

OVS - zriadenie a prevádzkovanie psieho útulkuVytlačiť
 


 
 

Zámer - predať alebo prenajať majetok

Zverejnenie zámeru - odpredaja pozemku a odpredaj haly v býv. areáli Kasární kpt. Nálepku v Rimavskej SoboteVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru - prenájmu poľnohospodárskej pôdyVytlačiť
 


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Nám. Š. M. Daxnera
Nám. Š. M. Daxnera (v Kauflande),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 563 43 32

dnes je: 27.3.2017

meniny má: Alena

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka