Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská Sobota

OZNAMY

Oznamy mesta

Výberové konanie na pozíciu športového riaditeľa pre MŠK

VÝBEROVÉ KONANIE

 

Valné zhromaždenie Mestského športového klubu s.r.o. v Rimavskej Sobote

v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom

ako jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti

 

vyhlasuje podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov

 

výberové konanie

 

na obsadenie funkcie – pracovnej pozície: Športový riaditeľ, športová riaditeľka – obchodnej spoločnosti  Mestský športový klub, s.r.o.  so sídlom:  Štadión 2/1081,  979 01 Rimavská Sobota

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

-úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou

-stredné vzdelanie ukončené výučným listom

-     najmenej 3 roky praxe, prax v riadiacej funkcii v športovom klube vítaná

 

Ďalšie požiadavky:

- bezúhonnosť
- znalosť platnej legislatívy a problematiky v oblasti riadenia a ekonomiky obchodnej

  spoločnosti so zameraním  na činnosti športového klubu  

- manažérske a organizačné schopnosti
- komunikatívnosť a  profesionálny prístup

- zvládanie záťažových situácií

- užívateľská znalosť práce s PC a internetom

 

K prihláške je potrebné doložiť zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania   

- štruktúrovaný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe

- vlastná písomná koncepcia alebo návrh riadenia  uvedenej obchodnej spoločnosti

- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti

- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania podľa

   zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo poštou  v zalepenej obálke s označením „VK -  Športový riaditeľ - MŠK - neotvárať“  v termíne najneskôr do 15.05.2015 do 24.00 h.  na adresu: Mesto – Mestský úrad,  Sekretariát primátora mesta, Hlavné námestia 2, Rimavská Sobota, 979 01.

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a k prihláške predložia všetky požadované doklady, budú zaradení do výberového konania a o čase a mieste výberového konania budú včas vyrozumení. Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo budú doručené po  stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

 

Rimavská Sobota, dňa 23.04.2015.

 

              JUDr. Jozef Šimko

            spoločník - zakladateľ


 
 

Výberové konanie na pozíciu konateľa pre MŠK

VÝBEROVÉ KONANIE

 

Valné zhromaždenie Mestského športového klubu s.r.o. v Rimavskej Sobote

v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom

ako jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti

 

vyhlasuje podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov

 

výberové konanie

 

na obsadenie funkcie – pracovnej pozície: Konateľ, konateľka – obchodnej spoločnosti Mestský športový klub, s.r.o.  so sídlom:  Štadión 2/1081,  979 01 Rimavská Sobota

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

-ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa

-úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou

-     najmenej 3 roky praxe, prax v riadiacej funkcii v športovom klube vítaná

 

Ďalšie požiadavky:

-    bezúhonnosť
-    znalosť platnej legislatívy a problematiky v oblasti riadenia a ekonomiky obchodnej

     spoločnosti so zameraním  na činnosti športového klubu  

-    manažérske a organizačné schopnosti
-    komunikatívnosť a  profesionálny prístup

-    zvládanie záťažových situácií

-    užívateľská znalosť práce s PC a internetom

 

K prihláške je potrebné doložiť zoznam požadovaných dokladov:

-     písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania   

-štruktúrovaný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe

-vlastná písomná koncepcia alebo návrh riadenia  uvedenej obchodnej spoločnosti

-úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania

-výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti

-    písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania podľa

     zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo poštou  v zalepenej obálke s označením „VK -  Konateľ - MŠK - neotvárať“  v termíne najneskôr do 15.5.2015

do 24.00 h.  na adresu: Mesto – Mestský úrad,  Sekretariát primátora mesta, Hlavné námestia 2, Rimavská Sobota, 979 01.

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a k prihláške predložia všetky požadované doklady, budú zaradení do výberového konania a o čase a mieste výberového konania budú včas vyrozumení. Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo budú doručené po  stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

 

Rimavská Sobota, dňa 23.04.2015

 

 

              JUDr. Jozef Šimko

            spoločník - zakladateľ


 
 

Dni mesta

V dňoch 5. a 6. mája 2015 sa uskutočnia Dni mesta Rimavská Sobota. Dni mesta a jarmok slávnostne otvorí primátor mesta v utorok, 5. mája o 10.00 hod. na Hlavnom námestí.

 

 

Program:

Utorok, 5. máj

09:00-12:00        Okresná  súťaž  družstiev  prvej  pomoci  SČK

                               /Nám. Š. M. Daxnera, pri DK/

09:00-13:00        DETI  MESTU - programový blok MŠ a ZŠ

10:00                Slávnostné otvorenie Dní mesta a jarmoku, príhovor primátora mesta

13:00-14:00        Prezentácia mládežnýckych športových klubov mesta

14:00-15:00        Prezentácia krúžkov a súborov CVČ RELAX

15:00                Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva

                        s udeľovaním Ceny mesta - /divadelná sála Domu kultúry/

15:00                Vystúpenie tanečného odboru ZUŠ

16:00                Programový blok súborov a krúžkov MsKS

                        folklórne súbory Rimavan, Új Gömör, Kis Gömör,...                                     

17:00                Vyžrebovanie výhercu súťaže: ZEISS v Rimavskej Sobote

                        II. ročník  o cenu v hodnote 1.000 €

18:00                 MARINE BROTHERS

                        známe melódie hudobnej stanice SENZI

20:00                 Slovenské a maďarské hity rockovej kapely

                        SEXIT z Rožňavy

21:00                 OHŇOVÁ SHOW skupiny FANDANGO

 

Streda, 6. máj

09:30                  EZOPOVE  BÁJKY -  detské divadelné predstavenie

                         divadlo Maska, Zvolen

16:00                  SENZI HITY - OTTO WEITER a ANDREA FISCHER

17:30                  Koncert country skupiny BLUETREND

 

Sprievodné podujatia:

 

6. máj               Oslavy 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny o 11:00 kladenie vencov

5. - 6. Máj           Jarné trhy 

                               /Hlavné námestie, ul. Jánošíkova/

 

plagát

 


 
 

Dni mesta - Jarmok

Mesto Rimavská Sobota usporiada v dňoch 5. a 6. mája 2015 Jarmok pri príležitosti Dní mesta, na ktorý Vás srdečne pozývame. Na Hlavnom námestí a na ul. Povstania bude sústredený najmä rozličný spotrebný tovar a ľudovoumelecké predmety, na Jánošíkovej ul. občerstvenie. V prípade záujmu podnikateľov o predajné miesto je potrebné telefonicky sa kontaktovať na tlf. č. 047/5604665, príp. 047/5604685. Povolenia sa vydávajú od 8. apríla 2015.

 

Vážení občania a predávajúci, tešíme sa na Vašu účasť !


 
 

Pozvánka seminár

Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota, Vás pozýva na bezplatný odborný seminár pre zamestnávateľov na tému:


Chyby zamestnávateľov pri registrácii a platení poistného na sociálne poistenie

 

Miesto:
Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota
Kálmana Mikszátha č. 6

(zasadačka – kapacita 50 miest)

Termín:
28. mája 2015 (štvrtok) o 9.00 h

Prezentácia účastníkov od 8.30 h
Predpokladané ukončenie seminára: 11.00 h

 

Program:

·  Registrácia zamestnancov

·  Mesačné výkazy a platenie poistného

·  Chyby zistené pri kontrolách u zamestnávateľov

·  Odpovede na otázky účastníkov seminára a rôzne informácie

 

Svoje otázky a podnety týkajúce sa tém uvedených v programe, ktoré požadujete prekonzultovať na stretnutí, prosím zašlite na nižšie uvedenú e mailovú adresu do 15.05.2015.

 

Organizačné pokyny:

Svoju účasť nahláste e-mailom na adresu alena.zibritova@socpoist.sk do 15.mája 2015 alebo telefonicky na číslo 0906178441 s uvedením mena účastníka, názov zamestnávateľa, telefonický a emailový kontakt.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

JUDr.Zuzana Kederová, v.r.

riaditeľka pobočky


 
 

Dramatické semifinálové derby

Dramatické semifinálové derby série rozhodli o finalistoch štvrtého ročníka Miniflorbalovej ligy (MFL) v Rimavskej Sobote. V súbojoch dvoch rimavskosobotských top tímov sa dvakrát podarilo Titánom poraziť výber Dynamo Diviaky (6:2, 10:6). V týchto zápasoch zažiaril mladý Peter Astaloš, ktorý k víťazstvám prispel štyrmi gólmi v rozhodujúcich chvíľach oboch zápasov a veľmi dobrý výkon brankára Mateja Šándora, ktorý mal v semifinálových súbojoch 85% úspešnosť zákrokov. V druhej sérii o finále sa museli odohrať až tri zápasy. Po výsledkoch 4:6, 6:5, 5:3 z lučenského semifinále postúpili Flyers na úkor Retexu.

Vo finále MFL sa teda stretnú Titans a Flyers. Oba tímy majú vo svojich radách sústredenú veľkú hráčsku kvalitu. Titáni zvyknú nastupovať s dvomi formáciami: skúsenou Totkovič - Mrnka - Radnóti a mladou Kučerák (Vančík) - Kyzek - Astaloš. Brankárskou oporou je jednotka v tohtoročnom priebežnom hodnotení brankárov celej súťaže Matej Šándor, ktorý sa ešte pred play off zápasmi vyjadril, že ak tento rok Titáni ligu nevyhrajú, prestane s bránením. Flyers je tím tvorený skúsenými florbalistami z Lučenca doplnenými skvelými mladíkmi nielen z tohto mesta, ale aj z Rimavskej Soboty. Preto budú mať v hľadisku určite veľa svojich fanúšikov. Flyers v semifinále striedali tri trojky: super útočnú Pajtáš - Škantár - Božík, super obrannú Bíro - Kurák - Škrovánek a rimavskosobotskú Hronec - Hutáš - Múčka. V bránke majú Heňa Gašparoviča, brankára s výnimočným reflexom.

Tieto dva tímy sa prebili v súťaži 13 tímov a 200 hráčov až do finále. Vzájomné zápasy v základnej časti súťaže skončili zakaždým len jednogólovým rozdielom. Dramatickejšie vyvrcholenie tohtoročnej miniflorbalovej sezóny v našom meste si ani nie je možné predstaviť. Finále sa hrá na tri víťazné zápasy, prvé sa uskutočnia už počas tohto víkendu v Telocvični ZŠ M.Tompu na Sídlisku Západ. Priaznivcov miniflorbalu na ne srdečne pozývame.

Program zápasov v piatok 24.4.2015
19:30 Dynamo Diviaky - Retex Lučenec
20:20 Titans - Flyers

Program zápasov v nedeľu 26.4.2015
14:00 Dynamo Diviaky - Retex Lučenec
15:00 Titans - Flyers

Bližšie informácie o semifinálových zápasoch:
http://slovanrs.webnode.sk/news/prve-zapasy-semifinale/
http://slovanrs.webnode.sk/news/rozhodnute-o-finalistoch/

 

 


 
 

Pozvánka na otvorenie výstavy výtvarných diel z kože autora Zajácz Tamása

Mesto Rimavská Sobota-TIC, Banskobystrický samosprávny kraj -GMOS vás pozývajú na otvorenie výstavy výtvarných diel z kože autora Zajácz Tamása z družobného mesta Tiszaújváros.Výstava s názvom Dotkni sa ma je inštalovaná v hornom foyer Domu kultúry v Rimavskej Sobote a bude slávnostne otvorená na Deň mesta 5. mája 2015 o 17:00 hod.

 


 
 

Pozvánka na zhromaždenie obyvateľov mesta a mestských častí

 

Mesto Rimavská Sobota

Primátor

Hlavná námestie 2, 979 01 Rimavská Sobota

V Rimavskej Sobote dňa 26.3.2015

 

POZVÁNKA

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote č. 20/2015-MsZ

zo dňa 24. februára 2015

Vás pozývam

na zhromaždenie obyvateľov mesta a mestských častí,

ktoré sa budú konať v územných obvodoch výborov mestských častí so začiatkom o 17.00 h v termínoch:

 

APRÍL

 

1. Vyšná Pokoradz        15. apríl 2015 - streda          Kultúrny dom            1. volebný obvod

2. Nižná Pokoradz         16. apríl 2015 - štvrtok        Kultúrny dom            2. volebný obvod

3. Bakta                     23. apríl 2015 - štvrtok         Kultúrny dom            2. volebný obvod

4. Mojín                      28. apríl 2015 - utorok         Kultúrny dom            5. volebný obvod

5. Dúžava                    29. apríl 2015 - streda         Úradovňa VMČ          5. volebný obvod

 

MÁJ

 

1. Staré mesto-Chrenovisko                             13. máj 2015-streda      1. volebný obvod

                                                      Dom kultúry – zasadacia miestnosť (vchod od Kauflandu)

                                                                            Nám. Š. M. Daxnera

 

2. Rožňavská-Šibeničný vrch- Sabová-Vinice        14.máj  2015-štvrtok      2. volebný obvod

                                                                       ZŚ P.K. Hostinského, Ul. Družstevná

 

3. Sídlisko Rimava-Malohontská                       19. máj  2015-utorok        3. volebný obvod

                                                         Spojená odborná škola obchodu a služieb, Ul.Športová

 

4. Sídlisko Západ – Sobôtka-Kľačany               20. máj 2015 – streda         4. volebný obvod

                                                                     ZŠ Š.M. Daxnera, Ul. Dr. V. Clementisa

 

5. Tomašová – Včelinec – Kurinec                  27. máj 2015 – streda         5. volebný obvod

                                                                              Spoločný dom, Ul. kpt. Šmála

 

6. Dúžavská cesta                                      28. máj 20015-štvrtok         5. volebný obvod

                                                                                  ZŠ s MŠ Dúžavská cesta

PROGRAM:

Otvorenie
Voľba členov výboru mestskej časti
Aktuálne otázky rozvoja mesta a mestských častí

 

 

JUDr. Jozef Šimko

primátor mesta 


 
 

Štatistické zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2015. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o výške, štruktúre a vývoji peňažných príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

 

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2015 vybraných viac ako 200 obcí, medzi nimi aj Vaša obec. Do zisťovania je zaradených viac ako 2000 domácností.

 

Zisťovanie sa uskutoční od 1. decembra 2014 do 31. decembra 2015.

 

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci (meste) navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.


 
 

Taekwondo turnaj v rakúskom Tullne

5.TNT-CUP 2015, Tulln an der Donau, Rakúsko

Taekwondo turnaj v rakúskom Tullne, ktorý prebiehal v sobotu 28.marca sa konal už po piaty krát. 5th „Tulln New Talent“ cupu sa rimavskosobotský Falcon zúčastnil druhý krát. Opäť spoločne s ďalšími dvomi slovenskými klubmi a jedným rakúskym klubom (ŠKP Ryong Bratislava, Black Tiger Snina, Young Du Wien a Falcon TKD RS) ktorí tvorili jeden spoločný priateľský team pod názvom „Friends Sport Team“.. J, obhájili prvenstvo na turnaji z minulého roka, kde sa zúčastnilo takmer 400 pretekárov zo 4 krajín a 23 klubov. Súťažilo sa v poomsae a v kyorugi, spoločne sa teamu podarilo získať 22 zlatých medailí, no najvyšší počet zlatých získal práve Falcon a to dokopy 9 zlatých!

Falkonistov reprezentovalo 11 súťažiacich v oboch disciplínach, deviati z nich za zápas, piati v poomsae a traja v oboch disciplínach. V kyorugi teda zápas sa dokonca siedmim z nich podarilo knokautovať súpera teda súper bol počítaný resp. nemohol už pokračovať v boji... Prvenstvá sa podarilo získať týmto borcom: P. Kojnok, M. Úrek, K. Mravcová, G. Slanec, T. Kuvik, L. Dávidová, M. Barto(Hnúšťa), D. Frgolec(Hnúšťa). Druhé miesto získala S. Ferenczová. V poomsae teda v predvádzaní foriem nás prezentovali D. Frgolec(Hnúšťa) ktorému sa podarilo získať prvenstvo aj v tejto disciplíne, ďalej bez umiestnení na medailových priečkach to boli L. Dávidová, M. Barto(Hnúšťa), K. Bartová(Hnúšťa), A. Lukáčová(Hnúšťa).

Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí nám zmiernili cestovné náklady spojené s turnajom : R2M servis Miroslav Porubiak , IMAR s.r.o. Marek Kosorín , Ing. Jaroslav Gregorec / Starý Dom a MUDr. Štefan Cifruš MPH / Stomatochirurgická ambulancia, Mesto Rimavská Sobota

 


 
Súbor na stiahnutie 5_tnt_cup_2015.pdf 5_tnt_cup_2015.pdf (31.8 kB)

 

Umiestnenia judistov z Lokomotívy v Bardejove

Dňa 18. apríla 2015 sa judisti z Lokomotívy zúčastnili na východe Slovenska Medzinárodnej Veľkej ceny mesta Bardejov žiakov a žiačok. Za účasti desiatich štátov Európy –Maďarska, Čiech, Chorvátska, Ukrajiny, Ruska, Poľska, Francúzka, Srbska, Kosova  a samozrejme Slovenska sa zišlo v Bardejove 505 judistov.

 

Výsledky:

Zlaté medajle si vybojovali na tatami:

Natália Gažiová vo váhe do 27 kg v mini žiačkach

Nina Tonhajzerová vo váhe do 50 kg v mini žiačkach

Mirko Petrovský vo váhe do 46 kg v mini žiachoch

 

Štvrté miesto obsadil : Trímaj Ján do 60 kg mladších žiakov

Siedme miesto Daniel Petrovský do 30 kg mini žiakov

Bez umiestnenia :Lukáš Kóoš vo váhe do 38 kg v mladších žiakoch

 

Do Bardejova sprevádzali judistov tréner Gaži a Antal

Za zabezpečenie dopravy ďakujeme firme TONI s.r.o. / požiarna ochrana/ p. Tonhajzer Igor .

Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme  firme Kvety Henrieta , RS a ZŠ Š. M. Daxnera na sídlisku Západ.

 

 

                                                                                                           Antal Ľubomír

                                                                                                   predseda  Lok. judo RS

 

 

 


 
 

Nezľahčujte problém vašich ťažkých nôh!

Celoslovenská road show Hnutie za zdravé nohy je zameranáí na prevenciu chronického žilového ochorenia. V Rimavskej Sobote bude road show 4.5.2015. Aktuálne informácie nájdete aj na Facebooku, ktorý denne aktualizuje. Nájdete tam okrem aktuálneho diania podujatia z každého jedného zo 46 slovenských miest aj upozornenia, do ktorého mesta sa pojazdná ambulancia presúva, kde presne ju záujemcovia nájdu a tiež odkedy do kedy. Denne od 9,00 maximálne do 18,00 hod podľa záujmu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím neváhajte kontaktovať.

 

dalšie info: www.facebook.com/dnizdravychzil

 

 

 

 


 
Súbor na stiahnutie tlacova_sprava.pdf tlacova_sprava.pdf (1.6 MB)

 

Oznámenie o štatistickom zisťovaí

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EÚ SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojim obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2014 (EÚ SILC 2005-2014). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.


Na Slovensku bolo do  zisťovania pre rok 2015 vybraných takmer 300 obcí. Do zisťovania je zaradených takmer 6000 domácností.


ZISŤOVANIE SA USKUTOČNÍ OD 9. APRÍLA DO 5. JÚNA 2015.

 

V tomto období vybrané domácností v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré  v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne na  štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na t.č. 048/4323287 - Ing. Mária Vozárová


 
 

Jarné upratovanie

JARNÉ UPRATOVANIE  2015

 

Vážení občania,

tak ako každý rok, aj teraz v termíne od 09.04.2015 do 07.05.2015 sa bude uskutočňovať jarné upratovanie. Na tento účel budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery podľa uvedeného harmonogramu. Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční

dňa 16.05.2015 /sobota/. Žiadame občanov, aby túto možnosť maximálne využili.

 

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK NA JARNÉ UPRATOVANIE: 

09.04.–16.04.2015
Ul. K.Mikszátha - parkovisko
Križovatka Ul. Rožňavskej a Ul. Školskej

Nám. Š.M.Daxnera - parkovisko KD
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete

16.04. – 23.04.2015
Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska  oproti obchodu a budovy bývalej materskej školy
Ul.A. Markuša
Tomašová – Ul. Tomašovská  pri bývalom veľkosklade OTEX
Chrenovisko – oproti obchodu

23.04. –30.04.2015
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť
Vinica – pri obchode

Vinica – pod Oštromom

30.04. – 07.05.2015
Dúžava – pri kultúrnom dome
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom, na konci obce
Sabová - pri bytovkách

Stará Sobôtka

 

Veľkoobjemový kontajner - VOK je určený na zber  objemového odpadu.

Do tohto VOK v žiadnom prípade nepatrí nasledovný odpad : stavebný odpad, nebezpečný odpad (napr. žiarivky, výbojky, monočlánky, pneumatiky, akumulátory, obaly z náterových hmôt) a pod. Odpad zo zelene, ktorý nebol z akéhokoľvek dôvodu skompostovaný, bude možné v tých istých termínoch umiestniť ku kontajnerom ( VOK ).  Nebezpečné odpady možno v priebehu celého roka odovzdať zdarma v areáli firmy DETOX (areál býv. ZŤS na Košickej ceste).

Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa : 16.05.2015/sobota/

Prípadné ďalšie miesta resp. termíny pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa potreby a požiadaviek.
Bližšie informácie a podrobnejšie podmienky je možné dohodnúť na mestskom úrade, oddelení stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy – č. tel. 5604648 a vo fi. DETOX – č.tel. 5604153.


 
 

Cenník - Rekreačná oblasť Kurinec

Cenník poskytovaných služieb v Rekreačnej oblasti Kurinec.


 
 

Zmena výplaty dôchodkov počas veľkonočných sviatkov

Zmena výplaty dôchodkov počas veľkonočných sviatkov

 

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov dôchodkov v hotovosti prostredníctvom pošty s výplatným termínom 4-ého a 6-eho dňa v kalendárnom mesiaci, že počas veľkonočných sviatkov dochádza k zmene výplatných termínov dôchodkov. Dôchodcom, ktorí poberajú dôchodok 4. dňa v kalendárnom mesiaci, bude dôchodok vyplatený už vo štvrtok 2. apríla 2015. Dôchodcom, ktorí poberajú dôchodok 6. dňa v kalendárnom mesiaci, bude dôchodok vyplatený v utorok
7. apríla 2015.

Dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok 2. dňa v kalendárnom mesiaci, dostanú svoj dôchodok riadne vo štvrtok 2. apríla 2015.

Ďalšie presuny výplatných termínov budú v mesiaci máj 2015, keď dôchodcovia s výplatným termínom 2. deň v kalendárnom mesiaci, dostanú dôchodok 4. mája 2015 a dôchodcovia s výplatným termínom 8. deň v kalendárnom mesiaci, dostanú dôchodok už 7. mája 2015.
 

                                                                                                  JUDr. Zuzana Kederová

                                                                                                       riaditeľka pobočky

 


 
 

Jarné vypaľovanie trávnatých porastov – upozornenie

Vec:   Jarné vypaľovanie trávnatých porastov – upozornenie !!! 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán v súlade s § 21 písm. b)  a  h) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len zákon) Vás touto formou upozorňuje na dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti vyplývajúce zo všeobecných záväzných právnych predpisov požiarnej bezpečnosti, resp. ochrany.

 

Predmetné upozornenie a rozhlasová relácia je spracovaná v súvislosti s nastávajúcim obdobím, a to „časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“, ktorý je charakterizovaný s enormným nárastom vzniku požiarov v prírodnom prostredí z dôvodu zámerného vypaľovania trávnatých porastov, spaľovania a nedbanlivosti právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb.

 

Z uvedeného dôvodu Vás žiadame plniť nasledovné opatrenia, ktoré sú zakotvené v záväzných právnych predpisoch:

 

Vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce podľa § 15 ods.1 písm. d) už hore uvedeného zákona v súlade s § 36 a § 37 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutočným stavom, ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci.

Prerokovať v orgánoch obce v čo najbližšom čase úlohy z dôvodu predpokladaného príchodu suchého počasia a potenciálne riziko vypaľovania trávnatých porastov.

Vykonať prostredníctvom preventivára obce (kontrolných skupín) preventívne protipožiarne kontroly podľa § 23 zákonav subjektoch, fyzických osôb - podnikateľov, ktorí obhospodarujú lesný fond a pôdny fond ( SHR ), kde OR HaZZ v Rimavskej Sobote nevykonáva ŠPD.

Aktivizovať členov DPO

Preveriť akcieschopnosť obecného hasičského zboru, ako aj vykonať kontrolu hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávaniezásahovejčinnostiv  súlade s § 27 Vyhlášky MV SR č.169/2002 Z. z. o hasičských jednotkách.

 

Zabezpečiť v prípade potreby a podľa uváženia v najkritickejších obdobiach možnosti vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť v jednotlivých katastroch obcí, a taktiež stálu pohotovostnú službu v hasičských zbrojniciach. Žiadame zaslanie, resp. nahlásenie informácie o vykonávaní hliadkovacej činnosti(prostredníctvom vlastných hliadok) , na operačné stredisko OR HaZZ v Rimavskej Sobote ( najlepšie formou krátkeho mailu) , pričom je potrebné nahlásiť približné lokality a dni hliadkovacej činnosti, aby nebolo vykonávané duplicitné hliadkovanie v týchto oblastiach aj zo strany OR HaZZ v Rimavskej Sobote.

 

Zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť zameranú na ochranu lesov, fauny a flóry pred požiarmi.

Starosta obce, alebo ním poverená osoba, v prípade vzniku požiaru operatívne a včas bez meškania obecným rozhlasom vyhlási požiarny poplach a tým aktivizuje občanov, poprípade členov DPO k vykonaniu adekvátneho zásahu za účelom lokalizovania, likvidovania požiaru a poskytnutia pomoci zasahujúcej jednotke HaZZ. V súlade s platnou legislatívou každý občan, právnická osoba, fyzická osoba-podnikateľ je povinný poskytnúť vecnú a osobnú pomoc v prípade vzniku mimoriadnej situácie.

V súlade s vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, obec je povinná zabezpečiť zdroj vody na hasenie a predmetné miesto označiť predpísaným symbolom.

Touto cestou žiadame starostov obcí, aby porušenia záväzných právnych predpisov právnickými osobami, fyzickými osobami-podnikateľmi a fyzickými osobami oznamovali na OR HaZZ v Rimavskej Sobote.

V prípade, že OR HaZZ v Rimavskej Sobote vyhlási čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, o tomto skutku v čo najkratšom časovom intervale bude upovedomená každá obec okresu obvyklým spôsobom (v elektronickej podobe, v regionálnych novinách). Obec je povinná predmetnú skutočnosť vyhlásiť miestnym rozhlasom a vyvesiť na úradnú tabuľu obce.

Upovedomiť občanov (fyzické osoby) o tom, že ak budú vykonávať činnosti spojené so spaľovaním látok na voľnom priestranstve, fyzická osoba

 

oznámi pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na OR HaZZ v Rimavskej Sobote na telefónne číslo 150,

sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,

ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých nehrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,

zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,

vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,

po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.

 

Priloženú reláciu odvysielať za účelom zvyšovania právneho vedomia občanov, umiestniť vo vývesných tabuliach obcí, poprípade na webové stránky obce .

15. V prílohe sa nachádzajúci plagát umiestniť vo vývesných tabuliach obcí. (v prípade možností zväčšiť).

 

      O prijatých opatreniach týkajúcich sa uvedených mimoriadne dôležitých  úloh, žiadame zaslať informáciu na Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote do 31 . marca 2015!

                     

                           Riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ Rimavská Sobota

                                          pplk. Ing. Marek Laššák v. r.


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadom

Vážení občania, za účelom zlepšenia udržiavania čistoty na území mesta Rimavská Sobota Vás žiadame dodržiavať nasledovné pokyny:

- v prípade, že Vám v domácnosti vznikne objemný odpad, resp. drobný stavebný odpad ( do 250 kg na jednu domácnosť ročne), ktorý nie je možné uložiť do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad, ste povinný takýto odpad odovzdať do areálu Technických služieb mesta na odbornú likvidáciu
- pokiaľ občan nemá možnosť dopravy, je povinný kontaktovať minimálne 2 pracovné dni vopred zodpovedného pracovníka TSM na telefónnom čísle 0908 342 031 a dohodnúť ďalší postup likvidácie
- je zakázané vykladať objemný odpad a drobný stavebný odpad vedľa zberných nádob bez takéhoto ohlásenia
- zároveň upozorňujeme všetkých občanov, že stavebný odpad z výmeny bytových jadier a rôznych rekonštrukcií, ktoré si vyžadujú ohlásenie drobnej stavby, alebo stavebné povolenie, je každý povinný likvidovať odpad zákonným spôsobom na vlastné náklady

 


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardy

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanov

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Verejné obstarávanie

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správa


 
 

Zákazky s nízkou hodnotou-správa


 
 

Verejné vyhlášky

VV o oznámení miesta uloženia písomnosti


 
 

VV o oznámení miesta uloženia písomnosti


 
 

Verejné ponuky

Majetok - prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer - predať alebo prenajať majetok

Spravodajstvo - Gemerské zvesti

Tlačové správy

Zo zasadnutia poslancov mestského zastupiteľstva

Rimavskosobotskí poslanci zasadli v utorok, 27. februára. Schválili návrh na doplnenie VZN o určení školských obvodov základných škôl na území mesta a jeho mestských častí o ročníky 5.-9. s vyučovacím jazykom slovenským pre obec Uzovská Panica.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, Rimavská Sobota sa stala školským obvodom pre školopovinných žiakov 5.-9. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským obce Uzovská Panica, nakoľko tam nie je zriadená základná škola. Rokovalo sa aj o majetkovoprávnych otázkach. V rámci nich súhlasil mestský parlament so zámenou budovy vo vlastníctve mesta bývalého Župného domu na Námestí M. Tompu, ktorú je potrebné zrekonštruovať,  za niekoľko menších, finančne primeraných nehnuteľností patriacich štátu.

Ministerstvo vnútra plánuje v bývalom župnom dome zriadiť klientske centrum KAMO a centralizovať štátnu správu, čo by malo byť prínosom pre obyvateľov. Poslanci sa uzniesli aj na tom, že zámena za konkrétne budovy, ako aj znalecké posudky budú predmetom ďalších rokovaní. V prípade dohody by sa mohlo začať s rekonštrukčnými prácami na župnom dome už tento rok a užívanie priestorov, v ktorých prebiehajú rokovania mestského parlamentu, by bolo pre mesto bezplatné.

rokovanie mestského zastupiteľstva

Poslanci schválili aj návrh programu rokovania MsZ na rok 2015, ako aj návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2015. Prijatý bol aj návrh na prvú zmenu rozpočtu mesta na rok 2015. Zmena rozpočtu vyplynula najmä z dôvodu so začatím vydávania mestských novín, kde dochádza aj k navýšeniu výdavkov vo výške 21 900 eur určených na prevádzkové náklady na vydávanie novín. Tieto výdavky boli zatiaľ určené odhadom, nakoľko poslanci sa ešte nedohodli, o akú formu periodika pôjde, ani na počte výtlačkov.

Ďalšou úpravou rozpočtu je navýšenie finančných prostriedkov o 55 tisíc eur na opravu budov základných a materských škôl i výdavkov na rekonštrukciu obradnej miestnosti vo výške 22 tisíc eur. Po prvej zmene rozpočtu príjmy celkom činia 12 762 038 eur a výdavky celkom 12 761 450 eur, takže rozpočet je prebytkový +588 eur. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota bol z rokovania stiahnutý.

Mestský parlament prerokoval aj návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Rimavskej Sobote. Zástupcovia občanov sa uzniesli na tom, že zástupcovi primátora, ktorý je na výkon tejto funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí primeraný plat od mesta, ktorý navrhuje primátor mesta a schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Uznesením zároveň poslanci uložili prednostovi mestského úradu vypracovať a predložiť na februárové zasadnutie nový návrh zásad odmeňovania poslancov, ako aj iných členov samosprávy (komisií MsZ, VMČ).

Súčasťou programu boli aj interpelácie poslancov a všeobecná rozprava. Mestským zastupiteľstvom prijaté uznesenia nadobúdajú platnosť po podpísaní primátorom mesta.

rokovanie mestského zastupiteľstva

rokovanie mestského zastupiteľstva

 

Autor: Marta Kanalová


 
 

Nositelia značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT® sú aj z Rimavskej Soboty

Na základe rozhodnutia Certifikačnej komisie z decembra 2014 udelila Miestna akčná skupina MALOHONT 15. januára 2015 certifikáty pre prvých nositeľov značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT®.

Medzi nimi je aj GEMERPRODUKT VALICE, ovocinársko-vinohradnícke družstvo – Rimavská Sobota za produkty: ovocie (jablká, hrušky, slivky, broskyne, marhule, čerešne, višne), zelenina (rajčiny, kapusta, šalát, paprika, zemiaky), 100 % ovocné šťavy, hrozno a víno.

Informovala nás o tom Miroslava Vargová, koordinátorka projektu spolupráce MAS MALOHONT. Ako ďalej uviedla certifikáty sa udeľovali na  Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach, ktorého sa zúčastnili takmer všetci certifikovaní výrobcovia i zástupcovia Certifikačnej komisie. Udelené certifikáty oprávňujú ich nositeľov k používaniu značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT® a zároveň ich aj zaväzujú k označovaniu certifikovaných produktov, resp. predajných miest.

„Označovanie produktov je jednou z propagačných aktivít, ktoré nasledujú po odovzdaní certifikátov s cieľom podporiť miestnych podnikateľov, včelárov, a remeselníkov i zviditeľniť región Gemer-Malohont prostredníctvom kvalitných miestnych produktov,“ vyjadrila sa Miroslava Vargová. 

Zavedenie systému regionálneho značenia miestnych produktov v regióne Gemer-Malohont prebieha v rámci projektu národnej spolupráce Miestnej akčnej skupiny MALOHONT a Partnerstva Krtíšskeho Poiplia, ktoré má skúsenosti so zavedením a fungovaním značky - regionálny produkt HONT.

Ďalšie informácie nájdete na www.gemer-malohont.sk

 

udeľovanie certifikátov

udeľovanie certifikátov

udeľovanie certifikátov

 

Autor: Marta Kanalová, foto: Jácint Majoros

 


 
 

Kto je povinný odhŕňať sneh a odstrániť poľadovicu z chodníkov

V zmysle ustanovenia §-u 9, 9a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 86/2007 o zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií na území mesta Rimavská Sobota, závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s chodníkom, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

Z tohto znenia vyplýva, že vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti sú povinní bez prieťahov napr. v zimnom období odhŕňať sneh, odstrániť poľadovicu, v inom období pozametať znečistenie atď. na chodníku, ktorý hraničí s nehnuteľnosťou (budovy, oplotenia a pod.).
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s chodníkom, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.


Technické služby mesta (správca miestnych komunikácií) na území mesta zabezpečia zimnú údržbu ostatných miestnych komunikácií: hlavne vozoviek podľa dôležitosti, potreby a aktuálneho operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií.
Správca počas výkonu zimnej údržby na miestnych komunikáciách môže vykonať nutne potrebné opatrenia v spolupráci s mestskou políciou, ktorými docieli odstránenie prekážok z vozoviek, parkovísk (sneh, poľadovicu a pod.) z dôvodu zabezpečenia ich zjazdnosti.
Mestská polícia dbá o dodržanie čistoty miestnych komunikácií, a má právo ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh.
 

Zo znenia §-u 9, 9a cestného zákona teda vyplýva, že napr. pri odhŕňaní snehu z chodníka aj samotný občan má skoro takú istú povinnosť a zodpovednosť, ako správca pozemných komunikácií. Vlastníci rodinných domov a budov, bytové samosprávy, spoločenstvá vlastníkov bytoviek, inštitúcie, organizácie, prevádzkarne, obchodníci atď. sú povinní v zmysle cestného zákona pravidelne a bez prieťahov čistiť chodník resp. zabezpečiť čistenie chodníka, ak chodník hraničí s nehnuteľnosťou v ich vlastníctve, správe, v nájme atď.

odhŕňanie snehu


 
 

Uplynulý rok v štatistikách

Tak, ako iné roky, aj rok 2014 bol sprevádzaný rôznymi spoločenskými udalosťami. Vlani bolo v Rimavskej Sobote uzavretých  107 manželstiev, z nich bolo 42 cirkevných a tri sa uskutočnili mimo úradnej sobášnej siene. Najviac sobášov bolo v septembri, najmenej v  januári. Informoval nás o tom prednosta mestského úradu Štefan Szántó.

Ako ďalej uviedol, 18 sobášov sa uskutočnilo piatok, v iný deň ich bolo šesť. „Evidujeme sedem sobášov s cudzincami z Bulharska, Maďarska, Českej republiky, USA a Veľkej Británie. Štyri sobáše boli uzavreté s maloletou osobou,“ vyjadril sa Š. Szántó. Čo sa týka rozvodov, vlani ich v Rimavskej Sobote evidovali 77.  

V roku 2014 sa narodilo 1118 detí. Zaujímavosťou je, že medzi nimi bolo 13 párov dvojičiek. Najpopulárnejšími menami boli pre dievčatá Ema, Sofia, Natália, Nina, Karolína, Kristína a pre chlapcov Adam, Jakub, Samuel, Martin, Matúš, Filip a Matej. Z netradičných mien prevládajú u chlapcov Noe, Fabiano, Leandro, Oktávio u dievčat Netánya, Lalita, Eleonor, Amy.  V roku 2014 bolo v meste 547 úmrtí. Z trvalého pobytu v meste sa odhlásilo 337 ľudí a počet obyvateľov činil 22 928.

budova radnice

 

Autor: Marta Kanalová

 


 
 

Zrušenie pokuty od hasičov

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici ako odvolací orgán preskúmalo odvolanie Technických služieb mesta Rimavská Sobota proti rozhodnutiu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, ktorým uložilo TSM pokutu vo výške 7.500 € za údajné porušenie povinností spočívajúce v tom, že na Sídlisku Rimava medzi blokmi B1 a B2 sú umiestnené kvetináče, na ul. Hostinského pri vchode č. 6 boli umiestnené železné stĺpy a pri vchode č. 8 železobetónový hranol.

Odvolací orgán vo svojom rozhodnutí zo dňa 18.12.2014 zrušil rozhodnutie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote v plnom rozsahu a má za to, že prvostupňový orgán nemal kompetencie uložiť za dané porušenie sankciu a vykonanie tematickej protipožiarnej kontroly zameranej na prejazdnosť prístupových ciest na území mesta Rimavská Sobota bolo neoprávnené a v rozpore so zákonom o ochrane pred požiarmi. V odôvodnení rozhodnutia uvádza ďalej odvolací orgán aj to, že Okresné riaditeľstvo HaZZ v Rimavskej Sobote vykonalo kontrolu v rozpore so zákonom aj  tým, že kontrolu oznámilo mestu  ako právnemu subjektu, taktiež poverenie na vykonanie kontroly bolo adresované na Mesto Rimavská Sobota. V danom prípade má odvolací orgán za preukázané že prvostupňový orgán neoznámil subjektu odvolateľa kontrolu v súlade so zákonom a tým bolo celé konanie v rozpore so zákonom o ochrane pred požiarmi.

 Na základe týchto skutočností mal prvostupňový orgán konanie zastaviť , resp. mal vyhovieť odvolateľovi a nezákonné rozhodnutie zrušiť. Odvolací orgán má ďalej za preukázané, že prvostupňový orgán si nedostatočne a neúplne zistil podklady pre vykonanie protipožiarnej kontroly u odvolateľa a pokuta bola uložená neoprávnene.

Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho orgánu sa nemožno ďalej odvolať.

 

JUDr. Štefan Szántó

prednosta


 
 

Rozlúčky so zosnulými


webygroup

Mestský cintorín

Dnes má službu:

Lekáreň Jazmín
Železničná 686/23

047/ 581 21 65

ďalšie dni

Nedeľa 26.4.
Lekáreň Jazmín
Železničná 686/23
047/ 581 21 65
Piatok 1.5.
Lekáreň Dr. Max (v Kauflande)
Nám. Š. M. Daxnera,
979 01 Rimavská Sobota
047/ 563 43 32
Sobota 2.5.
Lekareň Salvator
Ul. Povstania 607/13,
979 01 Rimavská Sobota
047/ 563 26 68; 047/ 581 12 70
Nedeľa 3.5.
Lekáreň Moja lekáreň.net (Kamilka)
P. Hostinského 1883,
979 01 Rimavská Sobota
047/ 563 13 75

dnes je: 26.4.2015

meniny má: Jaroslava


English version
Magyar verzió

12233409

Úvodná stránka