Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská Sobota

OZNAMY

Oznamy mesta

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

                                                                         Rimavská Sobota, 19. júla  2016

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Čl. 6 ods. 2  Rokovacieho poriadku

mestského zastupiteľstva 

 

 

                                                               z v o l á v a m

 

 zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote

 

ktoré sa uskutoční  

 

dňa 26. júla 2016 (utorok) o  13.00 h

 

v zasadacej miestnosti  Mestského úradu  ul. Svätoplukova 9                  Rimavská Sobota, na medziposchodí.

                                    

 

 

P R O G R A M :

  1.       Otvorenie

  2. 1    Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

  2. 2    Schválenie programu rokovania

      3.   Schválenie podmienok odkupu pohľadávky za obnovu miestnych komunikácií

      4.   Interpelácie

      5.   Záver

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Jozef Šimko

primátor mesta


 
 

Výluka medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota – Rimavská Baňa

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 26. a 27.júla 2016 v čase

od 7:35 do 15:40 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota – Rimavská

Baňa budú vlaky : Os 6705, Os 6706, Os 6707, Os 6708, Os 6709, Os 6710, Os 6711 a  Os 6712

 nahradené autobusmi.   Autobusy budú zastavovať :

 • Rimavská Sobota – pred budovou železničnej stanice
 • Čerenčany –  na zastávke SAD  „ Čerenčany „
 • Veľké Teriakovce –  na zastávke SAD  „Veľké Teriakovce, Jednota“
 • Nižný Skálnik – pri zstávke ŽSR
 • Hrachovo – pri zstávke ŽSR
 • Kociha-  na zastávke SAD „Kociha“
 • Rimavské Zalužany –  na zastávke SAD „Rimavské Zalužany“
 • Rimavská Baňa- pred budovou železničnej stanice

 
 

Pracovná ponuka - Referent, referentka oddelenia financií, rozpočtu, daní a poplatkov Mestského úradu v Rimavskej Sobote

PRACOVNÁ  PONUKA

 

Mesto Rimavská Sobota

v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom

Svätoplukova 9,  979 01 Rimavská Sobota

 

 p o n ú k a

 

voľné pracovné miesto na obsadenie pracovnej pozície:

 

Referent, referentka oddelenia financií, rozpočtu, daní a poplatkov Mestského úradu v Rimavskej Sobote.

 

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú – zastupovanie počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky.

 

Stručná charakteristika pracovnej náplne na uvedenú pracovnú pozíciu:

Zabezpečovanie výkonu správy poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príprava a tvorba všeobecne záväzného nariadenia v súvislosti s poplatkami, vyrubovanie platobných výmerov, vypracovávanie mesačných zostáv nedoplatkov, vedenie evidencie poplatníkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

-    ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

-     vzdelanie ekonomického smeru vítané

 

Ďalšie požiadavky:

-    minimálne 3 roky praxe v oblasti financií, daní a poplatkov

 • znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy v oblasti financií, daní a poplatkov

-    užívateľská znalosť práce s PC - Word, Excel, Internet

-    bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)

 

Osobnostné predpoklady:

-    zodpovedný prístup, komunikatívnosť, vedieť samostatne pracovať, zmysel pre presnosť a

     dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov

 

K prihláške je potrebné doložiť zoznam požadovaných dokladov:

-     písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor

 • štruktúrovaný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
 • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti

-    písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely pracovnej ponuky

     podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších

     predpisov

 

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberu:

Písomnú žiadosť a požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke s označením „Pracovná ponuka - Referent, referentka – Odd. financií .....   - NEOTVÁRAŤ“  v termíne najneskôr do 21.07.2016 do 24.00 h.  na adresu: Mestský úrad,

JUDr. Štefan Szántó, prednosta MsÚ, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, 979 01.

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky a do určeného termínu k prihláške predložia všetky požadované doklady, budú o mieste a čase konania výberu včas vyrozumení.      

 

Dátum možného nástupu: 01.08.2016 alebo dohodou.

 

 

 

V Rimavskej Sobote, dňa 29.06.2016

                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                         JUDr. Jozef Šimko

                                     primátor mesta


 
 

Rimavskosobotské periodikum Gemerské zvesti/ Gömöri Hírlap v mesiaci júl 2016 nebude vydané

O Z N A M

Redakčná rada Gemerských zvestí/ Gömöri Hírlap

pri MsZ v Rimavskej Sobote dňa 22.6.2016 prijala uznesenie pod č. 5/2016-RR  pri MsZ v nasledovnom znení:

 

Pozastavuje  vydávanie  Rimavskosobotského periodika, dvojtýždenníka Gemerské zvesti/ Gömöri Hírlap v meste Rimavská Sobota v mesiaci júl 2016. Uvedené riešenie je navrhnuté z dôvodu čerpania dovoleniek na zotavenie zamestnancov GZ/GH.  

 

 

 

 

                                                                                        JUDr. Štefan Szántó

                                                                                     predseda redakčnej rady


 
 

Matičiari si uctili dejateľov Gemera-Malohontu

Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote zorganizoval v sobotu 9. júla exkurziu do Kraskova.

 

V dedine sme navštívili kostolík zo 14. storočia s nádhernými freskami a kazetovým stropom. Zachovala sa aj kamenná krstiteľnica z 13. storočia. Jeho históriu nám priblížila členka výboru J. Lajgútová a p. Ilčík – správca kostola. Pri kostole je pochovaný A. H. Škultéty – farár pôsobiaci v obci a vo veľmi chudobnej farnosti. Miesto jeho odpočinku sme si uctili venčekom a spevom piesne Kto za pravdu horí. 

K 140. výročiu narodenia Ivana Kraska – básnika a rodáka z Lukovíšť bolo stretnutie rodákov na oslavu Dňa obce. Na cintoríne sme sa zúčastnili na pietnom akte a položili sme venčeky k pamätníku I. Kraska a na hrob Ladislava Mňačka. Pozreli sme si novozriadenú pamätnú izbu. Pred jeho rodným domom je pekne upravený park s jeho bustou, tam sme si vypočuli prejav riaditeľky Domu MS v Rimavskej Sobote p. Ingrid Šulkovej o štúdiách, tvorbe a životných útrapách básnika. V parku zaznela pieseň Hoj, vlasť moja, v podaní prítomných členiek speváckeho zboru Bona fide. Nasledoval  kultúrny program v podaní súborov Hájik a Hájiček.

Exkurzia splnila naše očakávania za pekného slnečného počasia a posedením pri občerstvení, ktoré pripravila obec. Tešíme sa na ďalšie  podujatia.

                                                                                  Mgr. Elena Nebusová,

                                                                       predsedníčka MO MS v Rim.Sobote


 
 

V treťom ročníku Gemerského pohára mladých florbalistov zvíťazili domáci

FBC Slovan Rimavská Sobota zorganizoval na začiatok novej florbalovej sezóny už po tretí krát turnaj o Gemerský pohár mladých florbalistov. Tak ako po minulé roky išlo o viacdňový turnaj (od 5.7. do 9.7.), jediný v našom meste hraný podľa pravidiel IFF.


Tento rok na palubovky nastúpili štyri družstvá, dokopy 59 hráčov a hráčok. Mladí hráči FBC Slovan poskladali výber pod názvom IbK White Power a počas celého turnaja ukazovali pekný útočný kombinačný florbal. Druhým družstvom turnaja bol výber FLK Bulls zložený prevažne z mladých hráčov z Fiľakova. Toto družstvo v minulej sezóne zvíťazilo v lučenskej mládežníckej lige a počas celého turnaja hrali jeho hráči veľmi kolektívne a zodpovedne v obrane. Tretím družstvom bol výber hráčov z okolia Rimavskej Soboty pod názvom Dream Team. Tento je známy svojim prístupom k florbalu ako ku hre pre radosť bez zbytočných stresov. Napokon štartové pole uzatváral výber Slovanistiek doplnený o mladších žiakov Slovana a pár starších hráčov Hlavne že Hráme. V tomto družstve potešil počet veľmi dobre hrajúcich dievčat: bolo ich až osem.


Súboje základnej časti turnaja napokon určili dvojice hrajúce o tretie miesto a o Gemerský pohár. V zápase o tretie miesto sa stretli Dream Team a Hlavne že Hráme. Po vyrovnanom priebehu mali napokon v závere lepšiu mušku hráči Dream Teamu, ktorí dvoma gólmi rozhodli o víťazstve 6:4.Dream Team–Hlavne že Hráme 6:4 (4:2)


g.: Obročník 2, Bolf 2, Astaloš, DúžikBarna 2, Čintalanová, Csériová
Najlepší hráči zápasu: Astaloš PeterČintalanová Kristína

Finále malo zaujímavý priebeh. Hráči sa zamerali na florbal a bolo to vidieť na kvalite hry z oboch strán. IbK pomohlo rýchle trojgólové vedenie už po desiatich minútach zápasu, ktoré hráči FLK postupne sťahovali, no úplne stiahnuť nedokázali. Bulls sa nevdzávali do poslednej sekundy a napokon prehrali so cťou o jediný gól.
 


IbK White Power–FLK Bulls 6:5 (3:1)


g.:Farkaš 3, Nôta 2, MišurákBlahuta Jany 3, Bozó 2
Najlepší hráči zápasu: Nôta LukášBlahuta Jany
 


Konečné poradie turnaja:
1. IbK White Power
2. FLK Bulls
3. FBC Dream Team
4. Hlavne že Hráme

Najlepší strelci turnaja:
15 gólov Nôta Lukáš (WP)
13 gólov Farkaš Denis (WP), Útis Lukáš (WP)

8 gólov   Mišurák Michal (WP)
6 gólov   Bozó Dávid (FLK), Bodor Andrej (WP), Barna Daniel (HH)

Najviac bodujúci hráči turnaja:
1. Nôta Lukáš (WP) 26 bodov (15+11)
2. Farkaš Denis (WP) 22 bodov (13+9)
3. Útis Lukáš (WP) 10 bodov (8+2)
    Čintalanová Kristína (HH) 10 bodov (5+5)
5. Rapčan Pavol (WP) 9 bodov (5+4)
    Mišurák Michal (WP) 9 bodov (8+1)
    Bodor Andrej (WP) 9 bodov (6+3)
8. Lašák Jozef (FLK) 8 bodov (2+6)
    Bozó Dávid (FLK) 8 bodov (6+2)
10. Bolf Marián (DT) 7 bodov (4+3)
11. Astaloš Peter (DT) 6 bodov (4+2)
     Barna Daniel (HH) 6 bodov (6+0)
13. Sabó Daniel (FLK) 5 bodov (2+3)
     Blahuta Ján (FLK) 5 bodov (3+2)
15. Barnák Kristián (FLK) 4 body (4+0)
     Ružička Roman (FLK) 4 body (4+0)
     Obročník Daniel (DT) 4 bodoy (2+2)

Ideálna zostava turnaja:
Michal Krajčí (Dream Team)Filip Franko (White Power), Dávid Bozó (FLK Bulls)Denis Farkaš (White Power), Lukáš Nôta (White Power), Kristína Čintalanová (Hlavne že Hráme)

 

FBC Slovan Rimavská Sobota ďakuje všetkým mladým Slovanistom a Slovanistkám, ktorí priložili ruku k zabezpečeniu a organizácii turnaja. Ďakujeme aj Miestnemu odboru Matice Slovenskej v Rimavskej Sobote, ktorý venoval turnaju nový putovný pohár. Ďakujeme aj všetkým vedúcim družstiev a hráčom za štyri popoludnia plné zaujímavého florbalu.

 


 
 

Obchod s bielym mäsom

Horúci  deň 27.6. v Podkroví KMH schladila študentov 3. ročníka OA vážna téma: Obchod s bielym mäsom. Kapitánka Mgr. Katarína Baboľová, pracovníčka skupiny prevencie vnútorného odboru Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rimavskej Sobote prednášala o obchode s ľuďmi.

Vysvetlila mechanizmus obchodu s ľuďmi. Ide o nelegálnu organizovanú trestnú činnosť. Predstavila definíciu obchodu s ľuďmi a rizikové faktory (vonkajšie a vnútorné). Vysvetlila mechanizmus, ako ľahko sa môže človek dostať do problémov a stať sa obeťou (inzerát zverejnený na viditeľnom mieste s telefónnym číslom na odtrhnutie je vďačné lákadlo a hlavne veľmi pochybné). Cez nábor, transport, prechovávanie a ukrývanie až po prijímanie  na nútenú prácu, kde obeti zoberú doklady a je stratený.

Pani kapitánka vysvetlila, aké je dôležité nedať si z rúk doklady a hlavne dobre si prečítať pracovnú zmluvu, ktorá musí byť v jazyku, ktorý  ovláda. Treba si overiť sprostredkovateľskú agentúru, adresu zamestnávateľa uvedenú na pracovnej zmluve, ubytovanie, či  tieto kontakty nie je fiktívne (www.bezpecnecestovanie.iom.sk)

Pripomenula, že je dobre mať:

- finančnú rezervu (aspoň na návrat domov)

- kópiu dokladov

- predplatenú telefónnu kartu

- dohovorený signál, ak by sa niečo stalo

- pracovnú zmluvu

- slovník

- mapu krajiny.

 

Prednáška bola obohatená príbehmi štyroch ľudí, ktorým sa náhodou podarilo ujsť z rúk priekupníkov a vrátiť sa domov. Negatívne následky a zážitky z ich života bohužiaľ už nikto nevymaže.

Študenti si z prednášky okrem zaujímavých informácií odnášali aj prezenty od pani policajtky vo forme brožúrky Bez informácií sa stávaš otrokom s náramkom s t. č. bezplatnej linky pomoci 0800 800 818.  Dúfajme, že ju nikdy nebudú musieť využiť. 

Info z internetu:

Obchod s ľuďmi tu bol stále. Dnes to voláme novodobé otroctvo.  Ide o utajený, medzinárodne organizovaný a sofistikovaný trestný čin. Popri obchodovaní s drogami a nelegálnom obchode so zbraňami sa z obchodu s ľuďmi stal tretí najvýnosnejší a zároveň aj najrýchlejšie sa rozvíjajúci druh organizovanej trestnej činnosti.

Podľa odhadov každý rok uviaznu v pasci priekupníkov milióny ľudí. Z nich sa podarí identifikovať približne 45-tisíc obetí ročne. Obeťami sú najmä mladí vo veku 16 až 25 rokov, či osoby zo sociálne slabších skupín. Odhaľovanie takýchto prípadov je náročné, pretože obete sa boja a často sa hanbia o probléme hovoriť. Tieto prípady rieši národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii.

18. október  je Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Anna Kuricová, KMH RS


 
 

Oznámenie o dočasnom uzavretí krytej plavárne

Oznamujeme návšteníkom krytej plavárne, že v čase od 30.06.2016 do 31.08.2016 bude krytá plaváreň z dôvodu plánovanej technickej odstávky zatvorená.


 
 

Štedrosť hypermarketu TESCO pocítila MŠ Hatvaniho

Charitatívne aktivity spoločnosti TESCO už niekoľko rokov pomáhajú občanom v lokalitách, kde stoja hypermarkety, resp. supermarkety  tohto obchodného reťazca. Od tohto roka sa spoločnosť rozhodla, že budú viac lokálny, k čomu prispôsobili  obsah vyhlásených grantových ponúk.

 

Táto súťaž dostala názov: „Vy rozhodujete, my pomáhame“ Ich organizátorom je TESCO STORES SR, a.s. v súčinnosti s nadáciou TESCO. V marci zverejnila okruhy tém, ktoré sa dotýkali detí a mládeže, dobrovoľníctva, zdravotne a mentálne znevýhodnených občanov, sociálne znevýhodnený občanov, študentov, problémových rodín, seniorov, verejnosti a zvierat. Elektronické žiadosti mali uzávierku  v apríli a hlasovanie sa uskutočnilo od 11. mája do 7 júna t. r. O tom, kto zo žiadateľov dostane  príspevok na svoj projekt, rozhodovali  kupujúci občania hodením žetónu do urny v predajniach TESCO počas obdobia hlasovania.  Na Slovensku bolo podaných 438 projektov pre ktoré hlasovalo celkom 3 272 201 kupujúcich občanov. Aj náš región bol zastúpený zaujímavými projektmi. Najviac hlasov získal projekt MŠ Hatvaniho  v Rim. Sobote „Bezpečná škôlka“ – 16 401 hlasov. Projekt rieši dopravnú výchovu ako dôležitú súčasť výchovy a vzdelávania v materskej škole. Zameriava sa na cvičenie dopravných situácií  a vytvorenie podmienok dopravného ihriska. Druhý skončil projekt   Domova Nezábudka z Tornale na športové aktivity – 10 802 hlasov a tretia je obec Rimavská Seč k podpore komunitných aktivít – 4 553 hlasov.

Riaditeľ hypermarketu TESCO v Rimavskej Sobote Alexander Pisza pozval 30. júna zástupcov zamestnávateľa MŠ a vedenia MŠ Hatvaniho do obchodného domu, aby im slávnostne odovzdal šek na 1 300,- €, ktoré im prináleží na základe hlasovania kupujúcich občanov. Pán viceprimátor Ing. Ladislav Rigó, ktorý má v kompetencii aj riadenie  MŠ i ZŠ a riaditeľka MŠ Eva Juhászová prevzali tento šek pre 115 detí MŠ a poďakovali za štedrosť obchodnej firmy, ktorá nad rámec tejto súťaže podporuje v meste Rimavská. Sobota i denný stacionár Veronika, klub Skleróza multiplex, westernový deň v meste, a pod...

Veľké poďakovanie však patrí Vám, naši obyvatelia, ktorí nakupujete v Tescu a podporili ste projekt pre MŠ Hatvaniho. V tomto roku sa môžete zapojiť ešte raz obdobného hlasovania, lebo  TESCO si tento program „Vy rozhodujete, my pomáhame“  zopakuje aj na jeseň.                                                                                                                              

  –fr-

 


 
 

Sloboda prejavu sa týka aj mňa

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva  v Bratislave vyhlásilo v roku 2016

4. ročník výtvarnej súťaže Moje ľudské práva. Cieľom súťaže je osveta zameraná na dodržiavanie ľudských práv, ponúka príležitosť podporiť záujem nielen o všeobecnú problematiku dodržiavania ľudských práv.

 

Beata Fülöpová, žiačka ZŠ P. Kellnera Hostinského získala bronzové ocenenie za plagát na tému ,,Sloboda prejavu sa týka aj mňa.“ Ocenenie jej osobne odovzdal výkonný riaditeľ Mgr. Marian Mesároš 27.6. na pôde základnej školy. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa aj deti majú právo slobodne sa vyjadrovať o všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa názorom detí musí venovať primeraná pozornosť zodpovedajúca ich veku a úrovni. Dieťa má právo na slobodu prejavu: Toto právo zahŕňa slobodu vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie každého druhu bez ohľadu na hranice, či už ústne, písomne alebo tlačou, prostredníctvom umenia alebo inými prostriedkami podľa voľby dieťaťa. Treba si však uvedomiť, že sloboda prejavu je aj veľká zodpovednosť a má svoje hranice. Aj tu musí platiť slušnosť, tolerancia, vyhýbanie sa urážkam, ponižovaniu a znižovaniu ľudskej dôstojnosti. S tým je spojená aj úcta a rešpekt voči rodičom, učiteľom a starším ľuďom.


 
 

Biatlonista ozdobou Gemerského triatlónu

Aktívny Športový klub  Bike&Run Rim. Sobota usporiadal posledný júnový víkend  III. ročník Gemerského triatlonu pre každého na Kurinci. Veľmi vydarené podujatie prebiehalo za teplého letného počasia za peknej účasti športovcov, ktorí mali možnosť výberu duatlonu, triatlonu podľa kategórií. Bolo veľmi milé, že organizátori na úvod zaradili duatlonové preteky najmladších adeptov: škôlkarov, miniduatlón (6-7. roč.) a miniduatlón (8-9. roč.), čím upriamili pozornosť aj návštevníkov, že sa tam deje zaujímavé športové zápolenie. Maličkí pretekári najskôr na bicyklíkoch zvládli predpísanú vzdialenosť a potom tú istú prebehli behom. Bolo úžasné sledovať malých pretekárov, ako si to navzájom rozdávali, kto bude rýchlejší. Ocenení neboli  len prví traja v kategórii, ale aj  všetci ostatní sa tešili z pripravených odmien.

Triatlónové preteky začali pre všetky kategórie z móla jazera vytrvalostným plávaním. Z jazera potom vybiehali pretekári malou rovinkou do depa, kde si obuli cyklistické tretry, nasadali prilby a vydali sa na bicykloch na stanovené vzdialenosti podľa kategórii. Po ich absolvovaní sa v depe prezuli do bežeckých maratóniek a vydali sa bežeckú trať. Medzi juniormi si najlepšie viedol  Richard Bořuta z Rimavskej Soboty  (hráč hokejového dorastu Dukly Trenčín), ktorý si svoj individuálny tréningový plán dopĺňa všestrannými športovými aktivitami. Svoju triatlonovú trať absolvoval za 39:40,0 min. V súťaži junioriek svoju všestrannosť potvrdila víťazstvom Stanislava Sivičeková z Teplého Vrchu, ktorá pred týždňom získala bronzovú medailu na Majstrovstvách Slovenska v letnom viacboji všestrannosti. Dosiahla celkový čas 55:53,2 min. V hlavnej kategórii mužov si víťazstvo odniesol slovenský reprezentant v biatlone a olympionik Matej Kazár z Dukly Banská Bystrica, keď zelenovodskú triatlonovú trať zvládol za  1:19;00 hod., s viac ako sedem minútovým náskokom  pred druhým Martinom Lindákom zo ŠST Bratislava. V kategórii mužov nad 40 rokov, si najlepšie počínal Pavol Botoš z Brezna s výsledným časom  1:33;30 hod.  V kategórii žien  zvíťazila Stanislava Vavrošeková z Bike&Run Rim. Sobota  za 2:05;30 hod. V hoby triatlone zvíťazil Levente Kovács z Miskolca  a v hoby duatlone (cykl.+beh) Diana Bastiová z Lučenca. V triatlonovej štafete si najlepšie počínali pretekári z Tempa Tornaľa (B. Babús, P. Pavlík, J. Ďurán), keď dosiahli výsledný čas 1:20;45 hod.

Treba pochváliť organizátorov  za veľmi pekný medzinárodný pretek, ktorý za plnej prevádzky rekreačnej oblasti Kurinec, propagoval možnosti všestranného športovania aj s overením si svojich síl. Každý účastník dostal upomienkový darček a výborný guľáš na záver. Mnohí z prítomných sa už teraz tešia na budúci ročník Gemerského triatlónu. 

-fr-

 


 
 

História vštepuje lásku a úctu

Nie je veľa ustanovizní a zariadení, ktoré majú  tak podstatný význam pre život človeka a ešte po mnohých rokoch sa s láskou a úctou na ne spomína. Dá sa povedať, že každý z nás prešiel rukami dobrých tiet v predškolských zariadeniach, ktoré počas pracovného zaneprázdnenia rodičov, formovali v deťoch myslenie, správanie, vystupovanie i vzťah k sebe samému, k okoliu, k prírode a k spoločnosti. Minulé spoločenské zriadenie, v rámci širokej industrializácie a bytovej výstavby, nezabúdalo ani na rozvoj budúcich generácií výstavbou materských škôlok a škôl. A tak Miestny národný výbor v Rimavskej Sobote, v rámci komplexnej bytovej  výstavby sídlisk v meste, riešil aj výstavbu predškolských zariadení formou akcie „Z“. Jenou z nich bolo aj  účelové spoločné zariadenie „Materská škôlka a detské jasle“ na Daxnerovej ul., ktoré po kolaudácii v máji 1985, bolo dané  od 1.9. 1985 do prevádzky.

 

Prvou riaditeľkou bola  ustanovená pani Ľubica Varjúová, vedúcou jaslí Zdena Sláviková a vedúcou školskej jedálne Drahoslava  Balciarová. V roku 1993 sa v zariadení zrušili detské jasle a všetky priestory sa prispôsobili deťom MŠ. Do funkcie riaditeľky nastúpila pani Anna Havierniková. V roku 1999 sa zlúčili obe MŠ na Daxnerovej ul. (stará MŠ+nová MŠ)  pod jedno riaditeľstvo a na post riaditeľky nastúpila Helena Cetnerová. Po jej odchode do dôchodku (2009) bola za riaditeľku MŠ zvolená  Mariana Elznicová a MŠ mala už právnu subjektivitu.

Od prvých rokov existencie MŠ až po dnešné dni sa udialo mnoho zmien. Tak ako sa vyvíjali didaktické učebné pomôcky, myslenie a vyspelosť detí, menili sa i pedagogické prístupy učiteliek. Túžba ísť dopredu  nútila pedagogických zamestnancov doplňovať si svoje vzdelanie, aby ich vzťah k deťom, k rodičom i spoločnosti bol vždy odborný a primeraný. Tridsať rokov je už pekný vek a počas neho sa v zariadení vystriedali mnohí pedagogickí i prevádzkoví  zamestnanci, ktorým patrí veľké poďakovanie a úcta. Prah MŠ prekročilo za toto obdobie viac ako 2000 detí, ktoré tu prežili čas detských hier a radosti. Mnohé z nich sú dnes už úspešní mladí ľudia a zároveň aj rodičia detí. V súčasnosti má MŠ prívlastok „materská škola rodinného typu“, ktorá má 2 slovenské triedy a 2 maďarské. O 84 detí (3-6 roč.) sa stará 9 učiteliek a 9 nepedagogických zamestnancov. V pedagogickom pôsobení uplatňujú školský vzdelávací program „DROBČEK“, ktorý má tri priority: Výchova k zdravému životnému štýlu, Regionálna výchova a Netradičná spolupráca s rodinou. MŠ sa zapája aj do medzinárodných projektov a spolupracuje v rámci Etwinningu s MŠ v Rumunsku a Maďarsku. Je predpoklad aj pre ďalšie obdobie, že vytváraním pozitívnej sociálnej a emocionálnej klímy, ktorou MŠ zabezpečuje vnútornú pohodu zverených detí, umocnenú  dobrou spoluprácou s Radou školy sa podarí napĺňať motto školy: „Škola a rodina spoločne pre dieťa“.

 

Pri tejto príležitosti  uskutočnila jubilujúca MŠ  v divadelnej sále MsKS slávnostnú akadémiu, pozostávajúcu z kultúrneho vystúpenia detí, na ktorej riaditeľka Mgr. Zuzana Horváthová priblížila i históriu zariadenia a zároveň boli ocenení bývalí zamestnanci škôlky.

fr, foto: gecse


 
 

Kurz anglického jazyka v ZŠ Kellnera Hostinského

Žiaci ZŠ P. Kellnera Hostinského sa v dňoch 13.-17. júna 2016 stretávali v jazykovej triede, ktorá sa stala ich spoločným miestom, kde sa nebáli odviazať (v rámci školského poriadku) a upustiť uzdu od striktnej angličtiny, ktorú používajú na vyučovacích hodinách.

Pán lektor Guy Harry Cheetham pochádzajúci z Veľkej Británie im rozprával o svojej rodnej zemi. Podelil sa s nimi nielen o svoje zážitky, ale miestami im aj osviežil pamäť z geografie.

Jeho veľké pozitívum boli na prvý pohľad viditeľné sympatie, ktoré z neho priam vyžarovali. Každý jeden žiak bol pred lektorom uvoľnený a nebál sa komunikovať v anglickom jazyku, čím si zvyšoval sebavedomie i slovnä zásobu pri vyjadrovaní sa v tomto jazyku. Počas celého kurzu sa nestratil úsmev z tvárí žiakov, pretože kurz sa niesol v neodmysliteľnom humore lektora a v posolstve 3 lektorových pravidiel: 1. Hovoriť nahlas, 2. Hovoriť pomaly a 3. Nebáť sa!!!    

B. Fülöpová, VIII. C


 
 

Fotoobjektívom rozohráva celú škálu príjemných pocitov

V príjemnom prostredí suterénu Radnice nášho mesta, sa uskutočnila koncom júna vernisáž výstavy mladého amatérskeho fotografa, čerstvého absolventa  Súkromnej strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote,  Ondreja Kresnye.  Dnes už takmer každý cíti potrebu zachytávať okamihy, predovšetkým tie svoje vlastné, keď internet sa hemží množstvom selfie portrétov.

 

Je vzácne, ak sa oko fotografa zameria na svet, ktorého je sám súčasťou a ktorý si dokáže aj umelecky vychutnať.  Ondrej, ktorý sa narodil v Rimavskej Sobote,  žije vo Veľkom Blhu a možno práve tu získal korene jeho lásky k prírode, ktorú začal fotografovať ako prvú. Fotografovanie mu učarovalo v deviatom ročníku základnej školy. V poslednom období sa vo väčšej miere venuje fotoportrétom. Jeho materská stredná škola usporiadala v novembri  minulého roku výstavu fotografií na pôde Knižnice Mateja Hrebendu, kde vystavoval práce aj so svojimi dvomi spolužiakmi. Takto ocenila  jeho koníček a povzbudila ho do nového objavovania svojich možností. A Ondrejove plány do budúcnosti? Chcel by pracovať vo vlastnom fotoštúdiu – a to je vlastne plán celoživotný.

Ondrej Kresnye je mimoriadne vnímavý mladík, možno práve preto ho najviac baví svojimi fotografiami vzbudzovať rôzne pocity. Pozorným okom mapuje svoje okolie, približuje zaujímavé momenty zo života fauny a flóry svojho kraja. Jeho pozastavenie pripomína drobnohľad. Detail zachytený fotoobjektívom rozohráva v citlivej duši diváka celú škálu pocitov. Prevláda harmónia, clivá nostalgia, tichá radosť z krásy všedného okamihu, ktorý sa tak stáva nevšedným, sviatočným. Z divého poľného maku je zrazu anjel, ktorému zmokli krídla, ale on vzlietne. Drobná krása sveta okolo nás povýšená na umenie – taký je svet, do ktorého máte  i Vy možnosť nahliadnuť. Príďte sa presvedčiť!

Výstava potrvá do konca augusta 2016.  

 fr, foto: Attila Gecse

 


 
 

Návšteva ministra školstva na Strednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej

V piatok 24. júna 2016 počas rokovania vlády SR v Rimavskej Sobote zavítal na Strednú odbornú školu technickú a agropotravinársku v Rimavskej Sobote minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan.   

Hneď vo vestibule ho privítali pedagógovia a žiaci školy za zvukov heligónky žiaka Jozefa Bulku a ľudového spevu členov ľudového súboru Vepor. Za školu mu kyticu kvetov odovzdala žiačka Paulína Kováčiková. Pán minister sa poďakoval za vrelé prijatie a potom sa odobral s riaditeľom školy Ing. Karolom Kisantalom a ostatnými hosťami do riaditeľne na krátke rokovanie. Asi po 45 minútach sa odobral s vedením školy do učebne, kde ho čakali absolventi učebného odboru cukrár, ktorým mal slávnostne odovzdať výučné listy.

Pre krátkosť času ich z jeho rúk iba symbolicky dostali žiaci Róbert Bak a Barbara Kakuková. Na chvíľu sa zastavil aj pri žiakoch I. D triedy v učebni slovenského jazyka a literatúry. Vyzval žiakov k celoživotnému vzdelávaniu, aj on sám ako povedal, sa tiež stále vzdeláva, lebo vedecký a technický pokrok ide takým rýchlym tempom, že čo je dnes nové, o päť rokov je už zastarané. Rozlúčil sa so žiakmi so slovami, aby sa učili a ponáhľal sa na rokovanie vlády SR v Dome kultúry v Rimavskej Sobote.


 
 

Kyberšikana očami gymnazistov

Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium v Rimavskej Sobote sa podarilo získať pre školský rok 2015/2016 v rámci špecializovaného grantového programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange finančnú podporu vo výške 1115 eur na realizáciu projektu Stop kyberšikane! Vďaka tomu mohli žiaci II. B triedy realizovať projektové vyučovanie, v rámci ktorého šírili povedomie o tomto fenoméne.

 

Projekt Stop kyberšikane! bol prínosom ako pre deti z materskej školy, tak aj pre žiakov našej školy, ktorí spoločne s Mgr. Liptákovou zorganizovali rôzne podujatia tykajúce sa problematiky kyberšikany. Hlavným cieľom prednášok a workshopov bolo dostať deťom do povedomia tento problém, ktorému žiaľ podlieha drvivá väčšina škôl na Slovensku.

Žiaci druhého ročníka mali možnosť usporiadať dva workshopy. Prvý prebiehal v knižnici Mateja Hrebendu, kde si žiaci prímy a sekundy vypočuli informácie o kyberšikane, pozreli si krátky film a scénku. Nasledovali aktivity, ktoré priniesli vo svojej tvorivej atmosfére deťom veľa skúseností a spestrili im deň. Prednáška prebiehala pomocou brainstormingových aktivít, kde boli žiaci prímy a sekundy oceňovaní sladkou odmenou. Vytvorili si tiež vlastných emotikonov a nahlas sa vyjadrili k danej problematike.

Druhý z dvoch workshopov sa konal v materskej škole – Slniečko na Rybárskej ulici. Gymnazisti si pre škôlkarov pripravili alternatívnu verziu rozprávky Snehulienka, v ktorej sa hlavná postava nepýta zrkadla, kto je najkrajší na svete, ale túto otázku jej zodpovie facebook a počet lajkov pri fotke. A tak si deti aspoň čiastočne uvedomili, že šikana nie je správna a táto jej forma už vôbec nie, keďže mnohokrát to môže skončiť až na polícii, v horších prípadoch smrťou.

Prípravy na projekt vznikali na hodinách etickej výchovy, kde sa pripravovali plagáty, rôzne rekvizity do predstavenia, či návrhy na tričká. Fotoreportáž, plagáty z projektu a videá, zverejnené na facebokovskej stránke školy, pripomínajú úspech projektu. Veríme, že sa nám v budúcnosti podarí uskutočniť mnoho ďalších podobných projektov.

                                                                                                                 Oskar Vígh,

žiak II. B triedy Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium


 
 

Prevádzka v materských školách počas letných prázdnin 2016

Prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota

počas letných prázdnin 2016.

 

Júl 2016 budú v prevádzke:

 

MŠ – Óvoda Daxnerova 30/486

MŠ – Rožňavská 29/854

MŠ – Óvoda Rybárska 50/1743

 

August 2016 budú v prevádzke:

 

MŠ P.Dobšinského 1

MŠ I. Hatvaniho 321

MŠ Sídlisko Rimava 28/1066


 
 

KC RS - ponuka voľnočasových aktivít pre deti

KOMUNITNÉ CENTRUM RIMAVSKÁ SOBOTA
Ponuka voľnočasových aktivít pre deti

 

TVORIVÉ DIELNE- Výtvarné činnosti: kreslenie pastelkou, uhlíkom ,maľovanie akvarelom,
temperovou farbou, modelovanie, recy - veci.....
od 14.00 - 15:30 - Vždy v Utorok a Piatok zod. Gembická Anna

 

SPEVÁCKY KRUŽOK – SLÁVIK- Rozvoj speváckeho a hudobného nadania, základy spevu,
hlasová hygiena ,cvičenie hlasového rozsahu, spev
od 14:30 - 15:00 - Každá Streda zod. Bc.Sendreiová Jana

 

KRÚŽOK ANGLICKÉHO JAZYKA- Pre začiatočníkov a mierne pokročilých
Každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci 14:00 – 15:00 zod. Barbora Geczeová
Alexandra Žírošová

 

AKTIVITY SA KONAJÚ V PRISTOROCH KC, ul. Povstania 15, Rimavská Sobota

Aktivity sú pre deti ZDARMA

Telefonický kontakt na poskytovateľa: 0918 954 274

 

TEŠÍME SA NA VÁS

 

 

Komunitné centrum vzniklo 01.05.2015 v rámci Národného projektu Komunitné centrá vďaka  podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Komunitné centrum Úsmev ako dar Rimavská Sobota je umiestnené na prvom poschodí polyfunkčnej budovy na Ul. Povstania č.15 v Rimavskej Sobote. V blízkosti KC sa nachádza  jedna základná škola, špeciálna základná škola a materská škola. Z toho dôvodu pracovníci KC okrem poskytovanie služieb klientom ambulantne, vychádzajú za cieľovou skupinou obyvateľov  a služby poskytujú v ich prirodzenom prostredí

Poslaním komunitného centra je poskytovanie odborných a iných činností. Aktivitami prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených  na individuálnej ako aj na komunitnej úrovni.  V spolupráci s  Prevádzkovateľom KC a subjektmi verejnej a štátnej správy, poskytujeme vhodné formy a spôsoby  spolupráce na elimináciu sociálnych rozdielov, aj spôsoby  ako minimalizovať negatívne faktory ovplyvňujúce osobnostný rozvoj detí ,mládeže a dospelej populácie v meste.

 

Komunitné centrum Úsmev ako dar Rimavská Sobota od svojho vzniku poskytuje svojim klientom, ktorých eviduje v databáze  v počte 110  vo veku od 3 - do 71 rokov nasledovné služby:
-základné sociálne poradenstvo
-pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
-pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie
- preventívne, edukačné, skupinové aktivity
-voľnočasové aktivity
Tvorivé dielne   - Tvorilky
Muzikoterapiu

Energizér –aktivity a cvičenia na uvoľnenie a načerpanie energie
Rozširujeme rady dobrovoľníkov

Telefonický kontakt na Komunitné centrum  je 0918 954 274


 
Súbor na stiahnutie prezentaia KC RS.pdf prezentaia KC RS.pdf (1.3 MB)

 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadom

Vážení občania, za účelom zlepšenia udržiavania čistoty na území mesta Rimavská Sobota Vás žiadame dodržiavať nasledovné pokyny:

- v prípade, že Vám v domácnosti vznikne objemný odpad, resp. drobný stavebný odpad ( do 250 kg na jednu domácnosť ročne), ktorý nie je možné uložiť do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad, ste povinný takýto odpad odovzdať do areálu Technických služieb mesta na odbornú likvidáciu
- pokiaľ občan nemá možnosť dopravy, je povinný kontaktovať minimálne 2 pracovné dni vopred zodpovedného pracovníka TSM na telefónnom čísle 0908 342 031 a dohodnúť ďalší postup likvidácie
- je zakázané vykladať objemný odpad a drobný stavebný odpad vedľa zberných nádob bez takéhoto ohlásenia
- zároveň upozorňujeme všetkých občanov, že stavebný odpad z výmeny bytových jadier a rôznych rekonštrukcií, ktoré si vyžadujú ohlásenie drobnej stavby, alebo stavebné povolenie, je každý povinný likvidovať odpad zákonným spôsobom na vlastné náklady

 


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardy

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanov

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Verejné obstarávanie

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správa


 
 

Zakazky s financnym limitom - §9 ods.9-sprava TSM


 
 

Verejné vyhlášky

uk- Bytový dom 34 b.j.


 
 

VV - Oznámenie miesta uloženia písomnosti


 
 

VV - Oznámenie miesta uloženia písomnosti


 
 

Informácie o začatých správnych konaniach

Verejné ponuky

Majetok - prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer - predať alebo prenajať majetok

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta - Ing. Hegedus, Vrábeľ, Bc. Kusza, Ing. Ďurko, Žiak


 
 

Zverejnenie zámeru na uzatvorenie nájomnej zmluvy - Dom služieb


 
 

Spravodajstvo - Gemerské zvesti

Tlačové správy

Rozlúčky so zosnulými


webygroup

Mestský cintorín

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Nám. Š. M. Daxnera
Nám. Š. M. Daxnera (v Kauflande),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 563 43 32

dnes je: 24.7.2016

meniny má: Vladimír


English version
Magyar verzió

17844227

Úvodná stránka