Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Informácia o spôsobe nakladania s KO a triedeného zberu

Informácia o spôsobe nakladania s KO a triedeného zberu

Informácia o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a spôsobe triedeného zberu :

                        § 81 ods. 7 písm. h) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

 

Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zmesový komunálny odpad, t.j. komunálny odpad po vytriedení oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu zhromažďovať a umiestňovať výlučne do zberných nádob určených na zmesový komunálny odpad.

1. Počet a typy zberných nádob pre uloženie zmesového komunálneho odpadu a  interval  zberu na území mesta sa stanovuje a bude zabezpečovaný takto:

a/ V rámci individuálnej bytovej výstavby a samostatne stojacich nehnuteľností sa použije zberná nádoba o objeme 110 l resp. 120 l. Interval vývozu  bude zabezpečovaný 1-x za týždeň. V mestských častiach Bakta, Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Mojín a Dúžava, ak o to výbor mestskej časti po prerokovaní s občanmi písomne požiada, interval vývozu môže byť  znížený na 1-x za dva týždne.

b/ V rámci  komplexnej bytovej výstavby sa určuje zberná nádoba o objeme 1100 litrov na približne 16 bytových jednotiek v závislosti od veľkosti plochy jednotlivých zberných stanovíšť so zbernými nádobami. Interval vývozu sa stanovuje na 2-x týždenne. Mesto určuje umiestnenie zberných nádob vzhľadom na dostupnosť pre obyvateľov a prístupnosť pre zvozovú techniku

c/ Pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov s prevádzkovými priestormi je možnosť výberu zberných nádob a intervalov vývozov nasledovne:

      kuka nádoba 110  l  vývoz  l x týždenne

kuka nádoba 110  l  vývoz 2 x týždenne

kuka nádoba 110  l  vývoz 1 x za 2 týždne

kontajner 1100  l vývoz 1 x týždenne

kontajner 1100  l vývoz 2 x týždenne

kontajner 1100  l vývoz 3 x týždenne

kontajner 1100  l vývoz 3 x za 2 týždne

kontajner 1100  l vývoz 1 x za 2 týždne

d/ Malé prevádzky, ako napr. novinové stánky môžu písomne požiadať MsÚ o umožnenie ukladania drobného odpadu do zberných nádob resp. do kontajnerov pri bytových domoch /najmä prevádzky umiestnené priamo v týchto bytových  domoch/.  Poplatok pre tieto  prevádzky  určuje  platné  Všeobecne záväzné  nariadenie mesta  Rimavská Sobota o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. a. V prípade zistenia, že podnikateľský subjekt ukladá do týchto nádob väčšie množstvá resp. objemnejší odpad, bude mu povolenie zrušené a podnikateľský subjekt si zabezpečí samostatnú zbernú nádobu s postačujúcim  intervalom zberu.

e/ Veľkoobjemové kontajnery o objeme 5 – 7 m3 sa používajú na objemný odpad prípadne zmesový komunálny odpad /cintorín a podobne/.

2. Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.   na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota. Čas vyhradený na príjem takého odpadu je upravený v Čl. 7 VZN č. 135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe  zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú  evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.

3. Na zber objemného odpadu rozmerov, ktoré neumožňujú ich umiestnenie do štandardných zberných nádob systémového zberu budú 2-krát ročne podľa stanoveného harmonogramu rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery /ďalej len VOK/. O čase a mieste rozmiestnenia VOK budú občania minimálne 2 týždne pred zahájením zberu informovaní spôsobom v mieste obvyklom. Objemný odpad možno tiež odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.  na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota v čase ako pri odovzdávaní drobného stavebného odpadu.

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom

 

Každý pôvodca v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva je povinný triediť bioodpad zo záhrad a parkov oddelene od iných druhov odpadov, zložiek komunálnych odpadov a zabezpečiť jeho skompostovanie alebo podobné zhodnotenie vo vlastných alebo užívaných priestoroch. Pokiaľ pôvodca z priestorových alebo iných relevantných dôvodov takúto možnosť nemá, je povinný zabezpečiť jeho odovzdanie oprávnenej osobe – do zberného dvore subjektu Brantner Gemer s.r.o.  na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota.   Odovzdanie tohto odpadu je bezplatné. Táto povinnosť sa týka odpadu zo záhrad ale netýka sa biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Mesto má súčasne zavedený separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu od domácností pri individuálnej bytovej výstavbe bez možnosti kompostovania alebo iného zhodnotenia tohto odpadu v období od marca do novembra s frekvenciou vývozu 1x za dva týždne. Na tento odpad je určená 120 l zberná nádoba hnedej farby.

 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov

1/. Triedený zber z odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi je zabezpečovaný nasledovne :

a/ Pri komplexnej bytovej výstavbe /bytové domy/ sa v rámci zavedeného zberu jednotlivých druhov vytriedených zložiek komunálnych odpadov /komodít/ používajú tieto zberné nádoby:

- žltý kontajner o objeme 1100 litrov a žltá plastová nádoba o objeme 240 litrov sú určené na zber plastov viacvrstvových kombinovaných obalov /tetrapak/ a kovových obalov

- modrý kontajner o objeme 1100 litrov je určený na zber papiera a lepenky

- zelený kontajner o objeme 1100 litrov a zelená plastová zberná nádoba o objeme 240 litrov sú určené na zber skla a sklenených črepov.

Frekvencia vývozu pre komoditu papier je 1 krát mesačne, pre komoditu sklo 1 krát za 2 mesiace, pre komoditu plasty,  viacvrstvové kombinované obaly a kovové obaly 2 krát mesačne, v letných mesiacoch  jún, júl a august 3 krát mesačne.

b/ Pri rodinných domoch sa na komoditu plasty, viacvrstvové kombinované obaly a kovové obaly používajú žlté vrecia, na papier modré vrecia, ktoré zabezpečí spoločnosť Brantner Gemer s.r.o vykonávajúca separovaný zber na území mesta. Frekvencia zberu tejto komodity je 1 krát mesačne. Na  sklo a papier sú určené aj zberné nádoby ako pri komplexnej bytovej výstavbe rozmiestnené v prijateľnej dostupnosti pre občanov v jednotlivých lokalitách a uliciach s individuálnou bytovou výstavbou.

2/ Triedeny zber z elektroodpadov z domácností je zabezpečovaný nasledovne:

Odovzdávanie elektroodpadu z domácností je v rámci zavedeného systému zberu zabezpečované v zberných priestoroch areálu spoločnosti DETOX s.r.o., Rimavská Sobota na Košickej ceste č.2923 a v zbernom dvore spoločnosti Brantner Gemer s.r.o. na Košickej ceste č. 344 v Rimavskej Sobote. Pôvodca je povinný tento odpad dopraviť na zberné dvory na vlastné náklady.

3/ Triedený zber použitých prenosných a automobilových batérií a akumulátorov je zabezpečovaný nasledovne:

Odovzdávanie použitých prenosných automobilových batérií a akumulátorov je v rámci zavedeného systému zabezpečované bezplatne v zbernom priestore spoločnosti DETOX s.r.o., Rimavská Sobota na Košickej ceste č. 2923 a  v zbernom dvore spoločnosti Brantner Gemer s.r.o. na Košickej ceste č. 344 v Rimavskej Sobote. Pôvodca je povinný tento odpad dopraviť na zberný dvor na vlastné náklady.

4/ Triedený zber použitých jedlých olejov a tukov je zabezpečovaný nasledovne:

Odovzdávanie použitých jedlých olejov a tukov je v rámci zavedeného systému zabezpečovaný bezplatne v zbernom priestore spoločnosti DETOX s.r.o., Rimavská Sobota na Košickej ceste č. 2923 a  v zbernom dvore spoločnosti Brantner Gemer s.r.o. na Košickej ceste č. 344 v Rimavskej Sobote. Pôvodca je povinný tento odpad dopraviť na zberný dvor na vlastné náklady.

5/ Odovzdávanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín vrátane veterinárnych liekov, humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok nespotrebovaných fyzickými osobami bude zabezpečované nasledovne:

a/ Bezplatne v rámci mobilného zberu na území mesta 2 krát ročne, termín ktorých je občanom vopred oznámený s dostatočným časovým predstihom spôsobom v mieste obvyklým.

b/ Odovzdávanie do zberného priestoru je v rámci zavedeného systému zabezpečované pre občanov v priebehu celého roka bezplatne v zbernom priestore spoločnosti DETOX s.r.o., Rimavská Sobota na Košickej ceste č. 2923. Pôvodca je povinný tento odpad dopraviť na zberný dvor na vlastné náklady.

6/ Pri každom odovzdávaní vyššie uvedených vytriedených zložiek komunálneho odpadu je pôvodca povinný predložiť platný občiansky preukaz.

 

Prevádzkovanie zberného dvora

 

Zberný dvor pre potreby občanov mesta Rimavská Sobota pri nakladaní s komunálnym odpadom a jeho vytriedenými zložkami prevádzkuje vo svojom areáli na Košickej ceste 344 v Rimavskej Sobote oprávnená spoločnosť – Brantner Gemer s.r.o.

Prevádzkový čas zberného dvora je nasledovný :

 

Pondelok :      8,00 – 16,00 hod.

Utorok :          8,00 – 16,00 hod.

Streda :           8,00 – 16,00 hod.

Štvrtok :          8,00 – 16,00 hod.

Piatok :           8,00 – 16,00 hod.

Sobota :          8,00 – 12,00 hod.

Pre oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu podľa Čl.6, bod 2,3,4 a 5 je prevádzkované zberné miesto oprávnenej spoločnosti DETOX s.r.o. na Košickej ceste č. 2923. Informácie o prevádzkovom čase dostupné na tel.č.: 047/5604153

Komplexné informácie  o povinnostiach pôvodcov a  spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a jeho triedenými zložkami na území mesta obsahuje  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta  Rimavská Sobota č.135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Rimavská Sobota.


 

dnes je: 20.1.2019

meniny má: Dalibor

  • Sobota1-4graphic-icon
  • Nedeľa1-5graphic-icon
  • Pondelok2-7graphic-icon

Rimavská Sobota a jej klenoty

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka