Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Matrika

Matričný úrad v Rimavskej Sobote

KONTAKT:
Mestský úrad Rimavská Sobota – Radnica, Hlavné námestie 2, číslo dverí 3, prízemie

 

Irena Balážová, č.tel.: 047/5604667, irena.balazova@rimavskasobota.sk

Gabriela Slováková, č.tel.:047/5604667, gabriela.slovakova@rimavskasobota.sk

Klára Štefániková, č.tel.: 047/5604667, klara.stefanikova@rimavskasobota.sk

 

 

SPÁDOVÉ OBCE MATRIČNÉHO OBVODU

 

Mesto Rimavská Sobota – matričný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík od 1.1.2002. Do matričného obvodu okrem mesta Rimavská Sobota patria obce Rimavské Janovce, Pavlovce, Zacharovce a Horné Zahorany. Obyvatelia týchto obcí vybavia svoje záležitosti matričného charakteru na Matričnom úrade v Rimavskej Sobote. Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti obyvateľov obcí patriacich do matričného obvodu. Zároveň spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré nastali v matričnom obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.

 

 

HLAVNÉ MATRIČNÉ ČINNOSTI

 

1. Zápis novorodenca – vydanie rodného listu
2. Podanie žiadosti o uzavretie manželstva
3. Vybavovanie úmrtia občanov – vydanie úmrtného listu
4. Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky

 

 

ZÁPIS NOVORODENCA – VYDANIE RODNÉHO LISTU

 

Ak sú rodičia zosobášení na matričný úrad sa dostaví otec dieťaťa a predloží:
- sobášny list,
- občianske preukazy obidvoch rodičov,
- zaplatenie správnych poplatkov za vydanie 1 druhopisu rodného listu - 5€

 

Ak rodičia nie sú zosobášení:
- na matričný úrad prídu obidvaja rodičia,
- predložia občianske preukazy,
- rozvedená matka predloží právoplatný rozsudok o rozvode manželstva,
- vdova predloží úmrtný list manžela,
- zaplatenie správneho poplatku za vydanie 1 druhopisu rodného listu - 5€

 

Ak rodičia nie sú zosobášení môžu určiť otcovstvo dieťaťu doposiaľ nenarodenému:
- na matričný úrad prídu obidvaja rodičia
- predložia občianske preukazy
- rozvedená matka predloží právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
- vdova predloží úmrtný list manžela
- do zápisnice sa uvedie dohoda o mene a priezvisku v mužskom a ženskom tvare.

 

 

PODANIE ŽIADOSTI O UZAVRETIE MANŽELSTVA

 

Ak sú obidvaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom v rámci matričného obvodu:
- tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu,
- vyplnené tlačivo sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov v kancelárii matriky,
- ku kontrole žiadosti sa predkladajú občianske preukazy snúbencov, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenky, u ktorých nie je určené otcovstvo,

- doklady musia byť na matričnom úrade najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva

 

Ak sú obidvaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu:
- všetky náležitosti ako v bode 1 predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom - je to tzv. delegovanie sobáša.

 

Ak jeden zo snúbencov je cudzinec:
- za štátneho občana SR všetky náležitosti ako v bode 1,
- za cudzinca platný cestovný doklad, rodný list, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, doklad o osobnom stave, nie starší ako 6 mesiacov.
- doklady musia byť na matričnom úrade najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.

 

Ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci:
- musia ním predkladané verejné listiny vyššie overené v danom štáte, t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody (Apostille) a preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka.
- pri príprave uzavretia manželstva s cudzincom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom.

 

Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území SR (bez ohľadu na štátne občianstvo):
- predkladajú žiadosť a doklady uvedené v predchádzajúcich bodoch ktorémukoľvek matričnému úradu.

 

Žiadosť na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi:
-
sa podáva na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola. Príprava podkladov k uzavretiu manželstva je od 1.1.2018 spoplatnená čiastkou - 10 €.

 

Správne poplatky spojené s uzavretím manželstva sú určené zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Paušálne poplatky za zvýšené náklady spojené s vykonaním obradu uzavretia manželstva mimo určených sobášnych dní, mimo určených sobášnych hodín a mimo určenej sobášnej miestnosti sú určené uznesením Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote č. 26/2008 zo dňa 4.3.2008.

 

Sobášne dni:               piatok a sobota
Sobášnymi dňami nie sú štátne sviatky a dni pracovného pokoja.

 

Sobášne hodiny:         piatok             od 13.00 hod.             do 15.00 hod.
                                     sobota             od 13.00 hod.             do 18.00 hod.

 

Sobášna miestnosť: obradná miestnosť v budove Radnice na Hlavnom námestí č.2, prípadne iné vhodné miesto povolené matričným úradom v súlade s § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov.
 

 

VYBAVOVANIE ÚMRTIA OBČANOV, KTORÍ ZOMRELI V ÚZEMNOM OBVODE MATRIČNÉHO ÚRADU

 

- predkladá sa originál listu o prehliadke mŕtveho v dvoch exemplároch,
- občiansky preukaz zomretého /pri cudzincoch cestovný doklad/,
- úmrtie vybavujú pozostalí zomretého osobne alebo prostredníctvom pohrebnej služby na

základe splnomocnenia pozostalých,
- úkon nie je spoplatnený.

 

 

VYDÁVANIE VÝPISOV Z MATRIKY A NAZERANIE DO MATRIKY

 

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis, tzv. rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:
- osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny /manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba/,
- osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti,
- splnomocnenému zástupcovi po predložení písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka.

 

Spôsob vyžiadania:
- osobne v kancelárii matričného úradu,
- písomne,
- správny poplatok 5 € za každý exemplár.

 

Potrebné doklady:
- občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
- iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej sa matričný výpis týka.

 

Od 1.10. 2015 je možnosť požiadať o vydanie duplikátu matričného dokladu na ktoromkoľvek matričnom úrade na území SR, okrem dokladov vydaných Osobitnou matrikou formou elektronickej matriky.

 

Matričné výpisy určené na použitie v cudzom štáte musia byť vyššie overené, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín !

 

 

CHCETE UZAVRIEŤ MANŽELSTVO V ZAHRANIČÍ ? – DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

 

Od účinnosti zákona č.14/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.154/1994 Z.z. o matrikách, t.j. od 1.2.2006 Slovenská republika nevydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine.

 

Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine, sa môže obrátiť na matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR. Matričný úrad mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.

 

 

UZAVRELI STE MANŽELSTVO, NARODILO SA VÁM DIEŤA, ZOMREL VÁŠ PRÍBUZNÝ V CUDZINE?

 

Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky – narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave.

 

Zápis do osobitnej matriky sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.

Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis, občan môže oznámiť matričnú udalosť len jednému z uvedených orgánov.

 

Za maloleté dieťa žiada o zápis o narodení rodič alebo starý rodič.

 

Pri zápise do osobitnej matriky je potrebné predložiť nasledovné doklady:

- originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého,
- matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /apostille/
- platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR
- ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, zápis o určení otcovstva, ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovacej koncovky a pod.

 

Najmä k zápisu uzavretia manželstva je potrebné včas a správne si zaznačiť dátumy a miesta narodenia rodičov manželského partnera z cudziny, mená, priezviská, rodné čísla, pri cudzincoch dátumy narodenia svedkov a ďalšie údaje, ktoré na cudzozemskom matričnom doklade spravidla nie sú uvedené.

 

Zápisy do osobitnej matriky sú spoplatnené od 1.1.2018 čiastkou - 10 €.

 

Odporúčanie:
Pred uzavretím manželstva kontaktujte náš matričný úrad osobne, telefonicky alebo elektronickou poštou.


 

Správne poplatky a paušálne poplatky za zvýšené náklady spojené s vykonaním obradu uzavretia manželstva

Na margo uplynulých dní - Blíži sa čas bilancovania...

Už len niekoľko týždňov nás delí od 10. novembra, keď bude presne rok od konania posledných komunálnych volieb. V našom meste priniesli presvedčivé víťazstvo Jozefa Šimka, ktorý v predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach svojou prácou vo funkcii primátora presvedčil občanov o správnosti svojho zvolenia. Vo voľbách získaných 5 081 hlasov, čo p

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka