Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

OBLASŤ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY (SPODaSK) v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Mesto Rimavská Sobota pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečuje rodine, maloletému dieťaťu a mladému dospelému ochranu a starostlivosť.
Jednou z priorít je vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, aby nedochádzalo k ohrozovaniu alebo porušovaniu práv a právom chránených záujmov maloletých detí a dospelých. Vykonáva opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých osôb. Poskytuje pomoc dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický, fyzický a sociálny vývin. Poskytuje pomoc dieťaťu alebo plnoletej FO ohrozenej správaním člena/ov rodiny alebo iných FO.
Pre deti zo znevýhodneného rodinného prostredia organizuje výchovné alebo sociálne programy.
V prípade umiestnenia maloletého dieťaťa do ústavnej starostlivosti spolupôsobí pri obnove rodinných pomerov za účelom návratu dieťaťa do prirodzeného rodinného prostredia. Poskytuje príspevok na dopravu rodičovi dieťaťa, ktoré je umiestnené v zariadení ústavnej starostlivosti. Poskytuje príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou. Poskytuje príspevok na tvorbu úspor pre deti v ústavnej starostlivosti.

Poskytuje pomoc pri úprave vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom, ak bolo vyňaté z rodinnej starostlivosti. Podieľa sa na vypracovaní plánu sociálnej práce s rodinnou dieťaťa, ktorého súčasťou je sledovanie psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa. Najmenej 1x za 6 mesiacov predkladá orgánu SPODaSK správu o sociálnej situácii u rodičov dieťaťa, zhodnotenie podmienok návratu do rodinného prostredia a oznamuje možnosť zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti inej FO ako rodiča.
Vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti.
Poskytuje pomoc mladému dospelému po skončení ústavnej starostlivosti pri zabezpečení bývania a zamestnania.
Poskytuje informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť.

Vyjadruje sa k spôsobu života FO, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom a k osobe, ktorá vykonáva funkciu opatrovníka v zmysle zákona o rodine.

Poskytuje súčinnosť orgánom SPODaSK pri zisťovaní rodinných, bytových a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení SPODaSK. Vykonáva funkciu majetkového opatrovníka, poručníka na základe rozhodnutia súdu.
 


 

Na margo uplynulých dní - Futbal doplatil na koncepciu

Ak existuje ukážkový príklad ako sa dá niečo zabrzdiť, tak tým je mestský futbalový klub. Dianie v ňom síce sledujem z patričnej vzdialenosti bez úmyslu doňho zasahovať, ale to čo sa s ním cez leto udialo je neodpustiteľný hriech. Mužstvo dospelých pod vedením trénera Eugena Bariho skončilo v júni na 2. mieste III. ligy. Konateľ klubu M. Bit

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka