Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Rimavská Sobota Vytlačiť
 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

mesta Rimavská Sobota

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote

uznesením č. 74/2017 - MsZ zo dňa 19. septembra 2017

VYHLASUJE

v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov

VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA,

 

na deň 19.december 2017.

 

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote.

 

Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra

 • kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • vítané je ukončené vysokoškolské vzdelanie – 2. stupeň
 • ďalšie požiadavky:
 • vítaná: prax minimálne 5 rokov, znalosť právnych predpisov v oblasti hospodárenia územnej samosprávy, rozpočtových a príspevkových organizácií územnej samosprávy, znalosť maďarského jazyka,
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

 

Náležitosti písomnej prihlášky

 • osobné údaje kandidáta: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, telefónny kontakt,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania písomnej prihlášky,
 • štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
 • úradne osvedčená kópia  dokladu o dosiahnutom najvyššom stupni  vzdelania,
 • úradne osvedčené čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v  plnom rozsahu,
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Rimavská Sobota,
 • písomná informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a  je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

 

Termín, miesto a spôsob odovzdania prihlášok

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra odovzdajú svoju písomnú prihlášku s prílohami osobne alebo prostredníctvom pošty v termíne do 5.12.2017 do 16.00 h. do podateľne Mestského úradu v Rimavskej Sobote. Rozhodujúci je dátum a  čas uvedený na prezentačnej pečiatke Mestského úradu v Rimavskej Sobote.

Prihláška musí byť v danej lehote priamo fyzicky doručená na Mestský úrad v Rimavskej Sobote. Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Písomná prihláška a  prílohy musia byť doručené osobne alebo prostredníctvom pošty v zalepenej obálke zreteľne označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na adresu: Mestský úrad, Svätoplukova 389/9, JUDr. Štefan Szántó, prednosta mestského úradu, 979 01  Rimavská Sobota.

Kandidát, ktorého písomná prihláška nebude spĺňať náležitosti ustanovené uznesením MsZ č.74/2017- MsZ zo dňa 19. septembra 2017 nebude zapísaný do zoznamu kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra.

 

Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra

Mestské zastupiteľstvo uznesením  č.74/2017- MsZ zo dňa 19. septembra 2017  ustanovilo spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov MsZ v Rimavskej Sobote v zmysle § 18 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Samotnému aktu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov zoradených v abecednom poradí podľa priezviska, v časom rozsahu maximálne do 10 minút.

 

Termín nástupu do funkcie hlavného kontrolóra a pracovný úväzok

Termín nástupu do funkcie hlavného kontrolóra mesta Rimavská Sobota je
1. február 2018. Jeho funkčné obdobie trvá 6 rokov a začína dňom nasledujúcim po 
dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Výkon funkcie je stanovený v rozsahu 100 % pracovného úväzku.

 

V Rimavskej Sobote, dňa 02.11.2017

 

                                                                                              JUDr. Jozef Šimko

                                                                                                      primátor mesta


 
 

dnes je: 16.12.2018

meniny má: Albína

 • Nedeľa-1-7graphic-icon
 • Pondelok-1-6graphic-icon
 • Utorok2-8graphic-icon

Rimavská Sobota a jej klenoty

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka