Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

65. rokov vzniku prvého mimoškolského zariadenia v našom okreseVytlačiť
 

 Logo_CVČ_d.jpgPri príležitosti 8. výročia oslobodenia nášho mesta  bol dňa 21. 12. 1952 zriadený okresný dom pionierov ako jeden z prvých domov v stredoslovenskom kraji. Bol umiestnený v bývalej budove rímskokatolíckeho čítacieho spolku na ulici Škultétyho /dnes Reštaurácia Európa/. Hneď od začiatku sa v novovzniknutom zariadení začali aktivizovať rôzne činnosti pre deti a mládež, ktoré boli zamerané na kultúrno-výchovnú, športovú a technickú oblasť. Za svojej existencie naše zariadenie prešlo rôznymi zmenami, ktoré boli úzko späté so zmenami v našej spoločnosti. Činnosť a orientáciu zariadenia ovplyvnili 68.  roky, ktoré neboli ľahostajné ani nášmu zariadeniu. Pioniersky dom sa stáva centrom vydávania letákov, ako aj mládežníckeho časopisu „Hlas gemerskej mládeže“, v ktorom sa dával jasný nesúhlas mladých ľudí so situáciou 68. rokov. Spoločenské zmeny v roku 1989 priniesli zmeny nielen v organizačnej štruktúre, ale aj v celkovej činnosti zariadenia. Domy pionierov a mládeže boli premenované na domy detí a mládeže. Z okresného domu sa stalo zariadenie, ktoré zabezpečovalo výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou. Pre nové vedenie  ako aj pre pracovníkov zariadenia bolo toto obdobie dosť problémové a náročné. Potrebné bolo vypracovať úplne novú koncepciu zariadenia, ktorá by bola blízka deťom a mládeži. Niektoré činnosti , ktoré stratili svoju opodstatnenosť zanikli a vznikli nové. Začal sa objavovať nedostatok finančných prostriedkov, objavovali sa názory na neopodstatnenosť voľnočasových zariadení, boli snahy o ich zrušenie. Našťastie čas ukázal, že voľnočasové zariadenia sú dôležitým článkom vo výchove mladej generácie. 

Budova Škultétyho-opr..JPG

Relax_budova.jpg

V zmysle zákona NR SR v roku 1993 boli domy detí a mládeže premenované na Centrá voľného času. Ďalšie naše pomenovanie sme dali na širšiu diskusiu a RELAX dostal názov preto, lebo si ho vybrali deti a mládež, ktorým sa naše zariadenie stalo blízkym, často navštevovaným a niekedy aj druhým „domovom“.

V súvislosti so zákonom NR SR číslo 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií

z orgánov štátnej správy na obce od 1. 7. 2002 sa zriaďovateľom CVČ stáva Mesto Rimavská Sobota a od 1. 1. 2004 naše zariadenie získalo právnu subjektivitu.

V súčasnosti sa CVČ Relax v Rimavskej Sobote vo svojej činnosti zameriava na proporcionálne rozvíjanie všetkých oblastí aktuálnych  záujmov detí a mládeže v meste a v blízkom okolí.

Súčasný kolektív CVČ Relax.jpg

Okrem ponuky 56 záujmových útvarov, klubov a súborov, ktoré zastrešujú  esteticko-kultúrnu, pracovno-technickú , prírodovedno-environmentálnu, spoločensko-vednú, telesnú a športovú  oblasť výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mládeže,  podporuje CVČ  aj aktivity príležitostnej činnosti pre všetky vekové kategórie . Medzi najväčšie a každoročne sa opakujúce podujatia patria  Fašiangy, Deň Zeme, Deň detí, športové súťaže pre študentov stredných škôl v rámci Dňa boja za slobodu a demokraciu, vítanie Mikuláša a rôzne podujatia najmä v čase Adventu, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou života nášho mesta. V rámci dobrovoľníckej činnosti mladých ľudí  sa podieľame na organizovaní charitatívnej  pomoci ľuďom v núdzi formou zbierok / Deň narcisov, Modrý gombík, Deň slnečnice, Úsmev ako dar a pod./ Ďalšou činnosťou CVČ je spolupráca s orgánmi miestnej štátnej správy v školstve pri uskutočňovaní predmetových olympiád a postupových súťaží, medzinárodná výmena a mobilita detí a iných osôb, aktivity podporujúce prevenciu sociálno-patologických javov, monitorovanie oblastí záujmovej činnosti detí a mládeže formou ankiet,  prieskumov a analýz, informačná a poradenská aktivita pre deti a mládež v oblasti využívania  voľného času, riadenie a pripravovanie projektov na získanie finančných prostriedkov, spolupráca so školami a školskými zariadeniami a ďalšími organizáciami pracujúcimi s deťmi a mládežou. Prázdninová činnosť sa zameriava na oddych, relaxáciu, rekreáciu, rozvíjanie telesnej zdatnosti, výchovu a vzdelávanie. Počas letných prázdnin CVČ organizuje prázdninovú činnosť formou týždenných mestských táborov, o ktoré majú rodičia veľký záujem /asi 120 detí v štyroch týždenných turnusoch/ , pobytových táborov a odborných sústredení záujmových útvarov, klubov a súborov. Obsahovou náplňou a jej súčasťou sú aktivity z oblasti kultúry, športu, turistiky, vedy a techniky, ekologickej výchovy a aktivity, ktoré smerujú k prevencii pred negatívnymi vplyvmi. Cieľom ďalšej činnosti centra voľného času Relax je nadviazať na  najlepšie skúsenosti a dobré tradície  nášho zariadenia a motivovať, podporovať a viesť deti, mládež a dospelých k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím voľného času a to širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí s profesionálnym tímom. Najsilnejšie stránky nášho zariadenia sú dobrá poloha CVČ v centre mesta neďaleko pešej zóny, bezbariérový vstup, vyhovujúce prostredie, dobré personálne zloženie, ktoré tvoria skúsení pedagogickí zamestnanci s dlhodobou praxou, dobrá ponuka nášho zariadenia v záujmovej a príležitostnej činnosti pre všetky vekové kategórie.

PaedDr. Dana Spišáková,

CVČ Relax


 
 

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

Rimavská Sobota a jej klenoty

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka