Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

POZVÁNKA
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote,
ktoré sa uskutoční
dňa 20. marca 2018 (utorok) o 09,00 h
v zasadacej miestnosti MsZ v bývalom Župnom dome v Rimavskej Sobote
na Nám. M. Tompu.


PROGRAM:
1. Otvorenie
2.1 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.2 Schválenie programu rokovania

3. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát MsZ v Rimavskej Sobote
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
4. Stav verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste Činnosť Mestskej polície v roku 2017
Predkladá: Peter Berecz, náčelník MsP
5. Výstavba útulku pre psov v meste Rimavská Sobota
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
6. Nakladanie s mestskými lesmi
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
7. Ústna informatívna správa z výjazdového rokovania vlády v meste Hnúšťa zo dňa
26.2.2018

Pozvaný: Mgr. Csaba Csízi, prednosta Okresného úradu Rimavská Sobota
8. Stanovisko k výstavbe väzenského zariadenia na Sabovej
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
9. Informatívna správa o zámeroch založenia a činnosti športového klubu Academy Rimavská Sobota, s.r.o.
Predkladá: Mgr. Miroslav Bitala, poslanec MsZ
10. Zmena v zložení Komisie finančnej pri Mestskom zastupiteľstve v Rimavskej
Sobote

Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
11. Majetkovoprávne otázky
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
12. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rimavská Sobota
č. 108/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
13. Prerozdelenie finančných prostriedkov kultúrnym subjektom a športovým klubom v roku 2018
Predkladá: Mgr. Zsolt Főző, predseda komisie školstva, kultúry a športu pri MsZ
14. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota
Predkladá: Ing. Zoltán Bán, poslanec MsZ
15. Voľba prísediacich pre Okresný súd v Rimavskej Sobote na volebné obdobie
2018 - 2022

Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
16. Vyčlenenie finančných prostriedkov na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Predkladá: Mgr. Vlasta Ďuricová, poverená zastupovaním vedenia odboru
sociálnych vecí a kultúry
17. Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb
mesta Rimavská Sobota za obdobie rokov 2015 -2020

Predkladá: Mgr. Vlasta Ďuricová, poverená zastupovaním vedenia odboru sociálnych
vecí a kultúry
18. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2017
Predkladá: Ing. Mikuláš Csirmaz, hlavný kontrolór mesta
19. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018
Predkladá: Ing. Mikuláš Csirmaz, hlavný kontrolór mesta
20. Interpelácie poslancov
21. Všeobecná rozprava
22. Záver

JUDr. Jozef Šimko v.r.
primátor mesta


 
 

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

Rimavská Sobota a jej klenoty

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka