Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Pracovná ponuka - Vedúci, vedúca Odboru sociálnych vecí a kultúryVytlačiť
 

PRACOVNÁ PONUKA

Mesto Rimavská Sobota

Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota

v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom

ponúka

voľné pracovné miesto v pracovnej pozícii:

Vedúci, vedúca Odboru sociálnych vecí a kultúry

Mestského úradu v Rimavskej Sobote

poverený – poverenázastupovaním funkcie.

 

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú – zastupovanie počas doby čerpania materskej a rodičovskej dovolenky.

Predpokladaný nástup do práce: na základe vzájomnej dohody.

Základný plat: (brutto): 

 • Výška základného – tarifného platu je určená podľa zaradenia do platovej triedy a podľa započítanej praxe v príslušnom platovom stupni základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle zákona

č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Miesto výkonu práce:

 • Mestský úrad, Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota

 

Druh pracovného pomeru

 • v zmysle Zákonníka práce v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
 • plný úväzok

 

Stručná charakteristika pracovného miesta - pracovná náplň :

 • Zabezpečuje pracovné činnosti  v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách , zákona  č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákona č. 36/2005 Z. z. Zákon o rodine,  zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
 • Riadi, kontroluje a hodnotí prácu zamestnancov Odboru sociálnych vecí a kultúry.
 • Riadi a organizačne zabezpečuje činnosť Referátu sociálnych služieb, Referátu riešenia rómskej problematiky, Terénneho sociálneho pracoviska, Oddelenia opatrovateľskej služby, Strediska osobnej hygieny, Nocľahárne a Referátu kultúry.  
 • Poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov.
 • V spolupráci s mestskou políciou vykonáva šetrenia v opustených budovách, kde sa zdržiavajú ľudia bez prístrešia (umiestnenie maloletých detí do ústavnej starostlivosti).
 • V spolupráci s  ÚPSVaR v Rimavskej Sobote a s príslušným detským domovom vypracováva Plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou a vyhodnotenie úloh plánu sociálnej práce s dieťaťom.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

-     ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – študijný odbor sociálna práca alebo                 sociálna pedagogika

Ďalšie požiadavky:

-     prax minimálne 3 roky

-     prax v odbore sociálna práca a prax v riadiacej funkcii vítaná

-     bezúhonnosť
-    znalosť a prehľad v platnej legislatíve pre oblasť sociálnej práce  a kultúry v samospráve

-    organizačné a komunikačné schopnosti, profesionálny prístup
-    užívateľská znalosť práce s PC a internetom

-    zvládanie záťažových situácií

K prihláške je potrebné doložiť tieto požadované doklady:

-     písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor 

 • štruktúrovaný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
 • písomná koncepcia alebo návrh riadenia činnosti uvedeného odboru 
 • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti

-    písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely osobného pohovoru           podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Pracovná ponuka - Odbor sociálnych vecí a kultúry MsÚ - NEOTVÁRAŤ“

osobne do podateľne Mestského úradu v Rimavskej Sobote alebo poštou v termíne najneskôr do 28.09.2018 do 16.00 h. na adresu: Mestský úrad, Prednosta MsÚ –

JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 389/9, Rimavská Sobota, 979 01.

Výber uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú telefonicky pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a stanovené požiadavky a do určeného termínu predložia všetky požadované doklady.

 

Zverejnené: dňa 11.09.2018

 • na webovom sídle Mesta Rimavská Sobota www.rimavskasobota.sk
 • na úradnej -  informačnej tabuli mesta - Mestský úrad,  Svätoplukova 389/9, Rimavská Sobota

 

       JUDr. Jozef Šimko

          primátor mesta


 
 

dnes je: 26.3.2019

meniny má: Emanuel

Rimavská Sobota a jej klenoty

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka