Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Pracovná ponuka - referent, referentka školského úraduVytlačiť
 

PRACOVNÁ  PONUKA

 

Mesto Rimavská Sobota

zastúpené primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom

Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota

 ponúka

voľné pracovné miesto v pracovnej pozícii:

Referent, referentka školského úradu.

 

Predpokladaný nástup do práce: na základe vzájomnej dohody.

 

Základný plat: (brutto): 

 • Výška základného – tarifného platu je v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe určená podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme -  zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
 • referent školského úradu nie je odmeňovaný podľa platových taríf  pedagogických zamestnancov

Organizačná štruktúra:

 • Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené pod Odbor školstva, mládeže športu  a kultúry Mestského úradu v Rimavskej Sobote

Miesto výkonu práce:

 • Mestský úrad, Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota

 

Druh pracovného pomeru

 • podľa Zákonníka práce - hlavný pracovný pomer na celý pracovný úväzok

 

Stručná charakteristika pracovného miesta – pracovná náplň

 • metodické usmerňovanie a kontrola v oblasti hospodárenia riadenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
 • zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva a ďalšia administratívnosprávna činnosť na jednotlivých úsekoch územnej samosprávy v rozsahu prenesených kompetencií orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy v zmysle legislatívnych predpisov SR, nariadení vlády, smerníc a vyhlášok týkajúcich sa oblasti školstva -  zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákon č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení zákonov  a ďalších zákonov SR a nariadení vlády a smerníc MŠVVaŠ SR)
 • poskytovanie odbornej, metodickej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

     

Požadované kvalifikačné predpoklady  /§ 7 ods. 3 zák. č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov/

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pedagogického zamerania  – zameranie učiteľstvo pre základnú školu – podľa zákona č. 138/2019 § 10 ods. 1 Z. z. zákon

      o  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení

      niektorých zákonov

 •  minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

 

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť platnej legislatívy pre oblasť školstva v samospráve a súvisiacich právnych predpisov
 • zdravotná spôsobilosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • užívateľská znalosť práce s PC a internetom
 • ovládanie štátneho jazyka
 • bezúhonnosť

 

K prihláške je potrebné doložiť tieto doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor
 • štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
 • potvrdenie od predošlých zamestnávateľov o dĺžke výkonu pedagogickej praxe
 • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
 • úradne osvedčené čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • úradne osvedčené čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce referenta školského úradu
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely osobného pohovoru

      podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Pracovná ponuka – Referent ŠÚ - NEOTVÁRAŤ“osobne do podateľne Mestského úradu v Rimavskej Sobote alebo poštou v termíne najneskôr do 21.10.2019 do 16.00 h. na adresu: Mestský úrad, Svätoplukova 9, Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry, Ing. Karina Kochanová, poverená ved. odboru, 979 01 Rimavská Sobota.

Výber uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú telefonicky pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a stanovené požiadavky a do určeného termínu predložia všetky požadované doklady.

                            

Zverejnené: dňa 30.09.2019

 

 • na webovom sídle Mesta Rimavská Sobota www.rimavskasobota.sk
 • na úradnej -  informačnej tabuli mesta - Mestský úrad,  Svätoplukova 389/9, Rimavská Sobota

 

 

       JUDr. Jozef Šimko

                                  primátor mesta


 
 

Na margo uplynulých dní - Blíži sa čas bilancovania...

Už len niekoľko týždňov nás delí od 10. novembra, keď bude presne rok od konania posledných komunálnych volieb. V našom meste priniesli presvedčivé víťazstvo Jozefa Šimka, ktorý v predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach svojou prácou vo funkcii primátora presvedčil občanov o správnosti svojho zvolenia. Vo voľbách získaných 5 081 hlasov, čo p

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka