Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Mestská polícia

Mestská polícia

KONTAKT:
Svätoplukova 431/7,
Náčelník MsP: Peter Berecz
tel: 047/ 5623662, 159 - tiesňové volanie
Email: msp@rimavskasobota.sk 

erb mestskej polície

Vítame Vás na stránke Mestskej polície v Rimavskej Sobote. Na tejto stránke Vám chceme podať základné informácie o úlohách a činnosti Mestskej polície v Rimavskej Sobote.

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.

Mestskú políciu zriaďuje a zrušuje mesto všeobecne záväzným nariadením.

Náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

Organizácia Mestskej polície v Rimavskej Sobote
V súlade s § 4 Zák.č.564/1991 Zb. organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície určuje mesto, mestské zastupiteľstvo, s prihliadnutím na rozsah úloh.

Mestská polícia je poriadkovým útvarom mesta, ktorý má vlastné hospodárenie a vlastnú administratívu.

Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh, súvisiacich s činnosťou mestskej polície majú postavenie verejného činiteľa.

Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník. V jeho neprítomnosti ho zastupuje ním poverený príslušník mestskej polície.
Základné úlohy mestskej polície:
- zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia

- spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov /kam.monitorovací systém/

- dbá o ochranu životného prostredia v meste

- dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach

- vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora

- ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon

- oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta

- plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom

Základné povinnosti

Príslušník mestskej polície pri plnení úloh je povinný najmä:
- dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka, prípadne pokynmi primátora

- dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v súvislosti s činnosťou mestskej polície vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročila mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom

- zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok

- zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku; nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby

- oznámiť v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec Policajnému zboru alebo prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osôb na miesto činu

- poučiť pri vykonávaní zákrokov osoby o ich právach

- oznamovať bezodkladne náčelníkovi závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon jeho činnosti

Všeobecné oprávnenia

Príslušník mestskej polície je pri plnení úloh oprávnený:

- vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania

- ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh

- zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru; ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar mestskej polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov

- presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať; odobratú vec alebo zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou osobou

- prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh mestskej polície alebo mesta

- zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami


Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti

Príslušník mestskej polície je oprávnený vyzvať osobu
- pristihnutú pri spáchaní priestupku

- od ktorej je požadované vysvetlenie , alebo ak ide o hľadanú osobu,

aby preukázala svoju totožnosť; osoba je povinná výzve vyhovieť.

Ak odmietne osoba preukázať svoju totožnosť alebo ak ju nemôže preukázať ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti na preukázanie svojej totožnosti, je príslušník mestskej polície oprávnený predviesť takúto osobu na útvar mestskej polície za účelom zistenia jej totožnosti.

Oprávnenie požadovať vysvetlenie

Príslušník mestskej polície je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho páchateľa. Príslušník mestskej polície je oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na útvar mestskej polície za účelom vykonania úkonov potrebných na objasňovanie priestupkov.

Ak osoba bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve nevyhovie a na objasnenie priestupku je podanie vysvetlenia nevyhnutné, môže ju príslušník mestskej polície predviesť na útvar mestskej polície na účel podania vysvetlenia. Na účel predvedenia môže príslušník mestskej polície, ak je to nevyhnutné, použiť aj donucovacie prostriedky.


 

Na margo uplynulých dní - Maďarský volebný guláš

Niekoľkomesačné naťahovanie sa maďarských strán o vytvorenie spoločnej volebnej kandidátky zdá sa že je u konca. Najprv Most- Híd i SMK chceli ísť do volieb samostatne, no po klesajúcich preferenciách obaja hľadali spojencov. Spoločný postup Mostu a SMK totiž mal a možno stále aj má  jednu vážnu prekážku a tým je Béla Bugár, ktorý je v očiach p

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka