Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Miestne dane

Daň z nehnuteľnosti

 
KONTAKT
Mestský úrad, Svätoplukova 9 , číslo dverí 23 (3. poschodie)
Alena Škvarková, tel. 047/5604621, alena.skvarkova@rimavskasobota.sk
Iveta Dzubová, tel. 047/5604627, iveta.dzubova@rimavskasobota.sk

 

Súvisiace predpisy

 

- zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)
- všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 133/2015 
 

Daňové priznanie

 
- podáva sa na tlačivách, ktorých vzor vydalo opatrením Ministerstvo financií SR – sú k dispozícii na ekonomickom odbore, č.dv. 23, prípadne na stiahnutie

 

- podáva sa osobne na ekonomickom odbore (príp. riadne vyplnené v kancelárii prvého kontaktu – informácie) alebo poštou najneskôr do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňovníkovi daňová povinnosť a to so stavom k 1. januáru
- podáva ho daňovník, u ktorého v predchádzajúcom roku nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane (kúpa alebo predaj nehnuteľnosti - rozhodujúci je dátum povolenia vkladu do katastra nehnuteľností, zdedenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie ...)

 

Zníženie dane z nehnuteľností

 

(1) Vypočítaná daň zo stavieb a daň z bytov sa znižuje o 30 % pre nasledovné stavby a byty:
a) stavby, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie,
b) stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím (držiteľ preukazu ZŤP, ZŤP/S) a vo vlastníctve prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
c) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanovs ťažkým zdravotným postihnutím (držiteľ preukazu ZŤP, ZŤP/S), ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu

(2) Vypočítaná daň zo stavieb a daň z bytov sa znižuje o 50 % pre nasledovné stavby a byty:
a) na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov,
b) pre ostatné stavby právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie (napr. detské domovy, úrady, atď.).

Doklady preukazujúce nárok na zníženie dane predkladá daňovník v termíne na podanie daňového priznania, t.j. do 31. januára bez podania žiadosti.


 

Ostatné dane

KONTAKT:
Mestský úrad, Svätoplukova 9 , číslo dverí 23 (3. poschodie)
Alena Škvarková, tel. 047/5604621, alena.skvarkova@rimavskasobota.sk

 

 DAŇ ZA PSA

 

- podáva sa na tlačivách, ktorých vzor vydalo opatrením Ministerstvo financií SR – sú k dispozícii na ekonomickom odbore, č.dv. 23, prípadne na stiahnutie


 

 

 

 

 

 

KONTAKT:
Mestský úrad, Svätoplukova 9, číslo dverí 27 (3. poschodie)
Valentová Iveta, tel. 047/5604630, iveta.valentova@rimavskasobota.sk 

 

 

 DAŇ ZA UBYTIOVANIE


 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania zariadenia, ktorá poskytuje služby prechodného ubytovania a zaniká dňom jeho prevádzkovania .
platiteľ dane:
- je povinný zaregistrovať sa do 30 dní odo dňa vzniku činnosti na predpísanom tlačive DU1.
- doložiť živnostenský list, prípadne iný doklad na základe ktorého vykonáva činnosť podliehajúcu dani za ubytovanie.
-do 10. teho dňa po skončení štvrťroka je platiteľ povinný predložiť na finančné odd. vyplnené hlásenie na predpísanom tlačive H.
-daň je splatná bez vyrubenia v deň predloženia hlásenia.
-zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný oznámiť na tl. DU2.

 


DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
 

daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania .
daňovník je povinný:
- zaregistrovať sa na predpísanom tlačive najneskôr v deň umiestnenia automatu tl. DA1.
- vyplniť prílohu k registračnému listu tl. PA.
- daň je splatná do 31.1. príslušného roka.
 

 

 
 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
 

daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania .
-daňovník je povinný sa zaregistrovať na predpísanom tlačive najneskôr v deň umiestnenia prístroja tl. DHP1.
-vyplniť prílohu k registračnému listu tl. NHP.
-oznámiť zánik daňovej povinnosti tl. DHP2.
-daň je splatná do 31.1. príslušného roka.
 

 


 VÝHERNÉ PRÍSTROJE
 


právnická osoba je povinná podať žiadosť na vydanie licencie pred spustením VP na finančnom oddelení.
-zaplatiť správny poplatok vo výške 1500 € do pokladne MsÚ resp. na účet mesta.
-doložiť doklady.
 

 

 

Na margo uplynulých dní - Futbal doplatil na koncepciu

Ak existuje ukážkový príklad ako sa dá niečo zabrzdiť, tak tým je mestský futbalový klub. Dianie v ňom síce sledujem z patričnej vzdialenosti bez úmyslu doňho zasahovať, ale to čo sa s ním cez leto udialo je neodpustiteľný hriech. Mužstvo dospelých pod vedením trénera Eugena Bariho skončilo v júni na 2. mieste III. ligy. Konateľ klubu M. Bit

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka