Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Evidencia obyvateľstva

Evidencia obyvateľstva

KONTAKT
Mestský úrad Rimavská Sobota – Radnica, Hlavné námestie 2, číslo dverí 2 (prízemie)
Elena Vargová, tel. 047/5604636, elena.vargova@rimavskasobota.sk
Renáta Gálová, tel. 047/5604656, renata.galova@rimavskasobota.sk

POSTUP PRI HLÁSENÍ POBYTU OBČANOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

HLÁSENIE TRVALÉHO POBYTU

 

Hlásenie trvalého a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.07.2006.


Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze vydané okresným riaditeľstvom Policajného zboru ( v prípade jeho straty alebo odcudzenia), ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky  – § 3 ods. 8 písm. a)
b) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze – § 3 ods. 8 písm. b)
c) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti – výpis z listu vlastníctva na právny účel z katastra nehnuteľnosti alebo rozhodnutie o povolení vkladu. Za časť budovy sa považuje aj byt. V každom prípade musí ísť o budovu alebo jej časť, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu – § 3 ods. 8 písm. c)
d) písomný súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti - § 3 ods. 8 písm. d)

Súhlas sa nevyžaduje ak :
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka
4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne – § 3 ods. 8 písm. d)

e) vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt – § 4 ods. 6 písm. a) a b)
Súčasne vyplní a podpíše aj odhlasovací lístok z doterajšieho trvalého pobytu.

 

ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU

Ohlasovňa pobytu zruší záznam o trvalom pobyte podľa § 7 ods. 1 Zákona č. 253/1998 Z.z.:

e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva

d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu 

f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka

g) ak budova zanikla.

Pri podaní návrhu na zrušenie trvalého pobytu musia byť ohlasovni pobytu predložené nasledovné doklady:

  • platný občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
  • výpis z listu vlastníctva budovy alebo jej časti (na právny účel) alebo rozhodnutie o povolení vkladu
  • doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad
  • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a dohodu alebo rozhodnutie súdu o majetkovom vysporiadaní
  • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
  • dohodu alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva

HLÁSENIE PRECHODNÉHO POBYTU

Prechodný pobyt hlási občan v prípade, ak sa dočasne zdržiava mimo miesta svojho trvalého pobytu viac ako 90 dní ako aj občan trvalo žijúci v zahraničí, ak jeho pobyt v Slovenskej republike má trvať viac ako 90 dní. – § 8 ods. 1

Občan pri hlásení prechodného pobytu predloží občiansky preukaz a všetky doklady ako pri hlásení trvalého pobytu; občan trvalo žijúci v zahraničí predloží namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky. – § 8 ods. 3

Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. - § 8 ods. 5

 

POTVRDENIE O TRVALOM POBYTE

Ohlasovňa na základe požiadania občana, po predložení platného občianskeho preukazu a úhrade správneho poplatku vo výške 5 € podľa položky 8 prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vydá občanovi potvrdenie o pobyte.

– § 10 písm. f)

VYCESTOVANIE OBČANA DO ZAHRANIČIA

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a pripravuje sa vycestovať do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste svojho trvalého pobytu. V ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu. – § 9

 

OSVEDČOVANIE PODPISOV A FOTOKÓPIÍ LISTÍN

Evidencia obyvateľstva vykonáva osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v stránkové dni:

pondelok, streda, piatok

- osvedčenie podpisu - správny poplatok 2,00 €

- osvedčenie fotokópie – jedna strana - správny poplatok 2,00 €

V kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu v Rimavskej Sobote sa osvedčovanie podpisov a fotokópií listín vykonáva v pracovných dňoch. 


 

Na margo uplynulých dní - Futbal doplatil na koncepciu

Ak existuje ukážkový príklad ako sa dá niečo zabrzdiť, tak tým je mestský futbalový klub. Dianie v ňom síce sledujem z patričnej vzdialenosti bez úmyslu doňho zasahovať, ale to čo sa s ním cez leto udialo je neodpustiteľný hriech. Mužstvo dospelých pod vedením trénera Eugena Bariho skončilo v júni na 2. mieste III. ligy. Konateľ klubu M. Bit

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka